งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์


เว็บไซต์มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กำหนดกิจกรรม ระดับภาค
"เชิดชู" ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ ๔.๐​
1 ธันวาคม  2560 ทุกเขตพื้นที่การศึกษาโอนข้อมูลเข้าระดับภาค
3-5 ธันวาคม 2560 เปิดระบบ ตรวจสอบแก้ไข ข้อมูลครู นักเรียน
6-7 ธันวาคม  2560 อนุมัติการแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์
8 ธันวาคม 2560  พิมพ์บัตรประจำตัว ครู นักเรียน กรรมการ
20-22 ธันวาคม  2560 จัดการแข่งขันระดับภาค


เว็บไซต์การจัดการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
                อนุมัติให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ
 
 
ประชาสัมพันธ์

การเปิดให้ดาวน์โหลดเกียรติบัตร 

     1. ขณะนี้อยู่ในช่วงทุกศูนย์ฯ กำลังดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
     2. ขอให้ผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน คณะกรรมการตัดสิน คณะกรรมการจัดการแข่งขันตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ของตนเองให้ถูกต้อง ถ้าท่านพบว่า ชื่อ-นามสกุล ของท่านไม่ถูกต้อง ให้ท่านแจ้งไปยัง ผู้ดูแลระบบของศูนย์กลุ่มสาระ นั้นๆ เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560
     3. เปิดระบบดาวน์โหลดเกียรติบัตร วันที่ 26 กันยายน 2560
     4. หลังจากเปิดให้ดาวน์โหลดระบบเกียรติบัตรแล้ว ไม่อนุญาต  ให้แก้ไขข้อมูลรายชื่อใดๆ ทั้งสิ้น
 

การติดต่อประสานงาน

 
ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ประธานศูนย์ นายแสน  แหวนวงศ์
เลขานุการศูนย์ นายธีรภาพ  วลามิตร 091-1377890
ผู้ดูแลระบบ นายชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร  line : edmathcmu4002286
 
ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนสิรินธร
ประธานศูนย์ นายธีระทัศน์ อัครฉัตร
เลขานุการศูนย์ นายสุพิชัย พลบูรณ์ศรี 082-7486579
ผู้ดูแลระบบ นายกฤตภัทร มุ่งดี 093-5055836
 
ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ประธานศูนย์ นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
เลขานุการศูนย์ นางราตรี พลเยี่ยม 081-8775162
ผู้ดูแลระบบ นายไพรัตน์  ทองเถาว์  086-2502690
 
ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
ประธานศูนย์ นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ
เลขานุการศูนย์ นายชวลิต วรรณดี 085-7760526
ผู้ดูแลระบบ นางสาวภิญญาพัชญ์  แบบอย่าง 064-1922428
นางบุษบา จรัญศรี 064-0141293
 
ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษา
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
ประธานศูนย์ นายพัลลภ พัวพนธุ์
เลขานุการศูนย์ นางสมัย สวัสดี 093-3944656
ผู้ดูแลระบบ นายอรรถพล  พดภูงา 089-7192229
 
ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ/ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง
โรงเรียนรัตนบุรี
ประธานศูนย์ นายปริญญา พุ่มไหม
เลขานุการศูนย์ นายวรวิทย์ กมล 087-2542444
ผู้ดูแลระบบ นายไพทูล  หาดคำ 087-1402599
 
ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
ประธานศูนย์ นายองอาจ สุจินพรัหม
เลขานุการศูนย์ นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ 098-0146854
ผู้ดูแลระบบ นายชวลิต คุชิตา 085-4140306
 
ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์
โรงเรียนสังขะ
ประธานศูนย์ นายสุนทร พลศรี
เลขานุการศูนย์ นายวีระเดช พูนทรัพย์ 098-1594478
ผู้ดูแลระบบ นายวัชรินทร์ ผลจันทร์งาม 087-4736734
 
ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ประธานศูนย์ นายไพชยนต์ จันทเขต
เลขานุการศูนย์ นายชัยณรงค์ ลอยประโคม 084-4162525
ผู้ดูแลระบบ นายธีระวัฒน์ สุระศร 086-5829946
 
ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาเรียนร่วม
โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
ประธานศูนย์ นายทันใจ ชูทรงเดช
เลขานุการศูนย์ นางวชิรภรณ์ มั่นคง 0885550973
ผู้ดูแลระบบ  นางวชิราภรณ์  มั่นคง 088-5550973
นางสาวเสาวลักษณ์  คุณเถื่อน 089-8851718


การติดต่อประสานงานการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่

นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ ( 081-6693348 )
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.33
 

การติดต่อประสานงานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสุรินทร์

นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ ( 088-5909635)
ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
 

การติดต่อประสานงานผู้ดูแลเว็บไซต์แข่งขันระดับเขตพื้นที่

  ข้อมูลสถานที่จัดแข่งขันโรงเรียนสุรวิทยาคาร
วันพฤหัสบดี ที่ 07 กันยายน 2560 เวลา 14:51 น.
  ข้อมูลสถานที่จัดแข่งขันโรงเรียนสิรินธร
วันอังคาร ที่ 05 กันยายน 2560 เวลา 15:36 น.
  ​ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67
ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67
ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 9-10 กันยายน 2560

1. ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องกิจกรรมและหลักเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
2. ให้โรงเรียนดำเนินการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 21-31 สิงหาคม 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.esan67.sillapa.net/sm-srn1 เท่านั้น
3. ห้ามมิให้นำรหัสชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของโรงเรียนอื่นไปใช้โดยเด็ดขาด
4. หากโรงเรียนมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลครูและนักเรียนหลังจากระบบปิดให้แก้ไขแล้ว    ให้ติดต่อที่ ADMIN ศูนย์ฯ โดยตรง หรือ นำเอกสารหลักฐาน ไปยื่นต่อประธานการจัดการแข่งขัน ในวันแข่งขัน ณ สนามแข่งขันนั้นๆ
5. รูปแบบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ของทุกศูนย์ฯการแข่งขัน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จะดำเนินการออกแบบและเลขเกียรติบัตรให้เจ้าภาพจัดการแข่งขันและโรงเรียนสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ผ่านทางเว็บไซต์การจัดการแข่งขันเท่านั้น
6. กำหนดสถานที่จัดการแข่งขันแต่ละศูนย์สาระการเรียนรู้ (ข้อมูลภายใน 2 กันยายน 2560)
7. รูปแบบการแข่งขัน จัดการแข่งขันร่วมกันทั้ง 3 โซนทุกทีมพร้อมกัน แล้วคัดเลือกที่ 1 ของแต่ละโซน (แยกประกาศแต่ละโซนโดยเรียงลำดับในแต่ละโซนในแต่ละกิจกรรม) เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค
8. กำหนดการแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2560    ณ จังหวัดขอนแก่น
9. กำหนดการแข่งขันในระดับชาติ ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2560
10.  เว็บไซต์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 20:11 น.


เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 102
จำนวนทีม 5,228
จำนวนนักเรียน 11,768
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 8,007
จำนวนกรรมการ 1,179
ครู+นักเรียน 19,775
ครู+นักเรียน+กรรมการ 20,954
ประกาศผลแล้ว 235/239 (98.33%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 9
เมื่อวาน 2
สัปดาห์นี้ 13
สัปดาห์ที่แล้ว 28
เดือนนี้ 41
เดือนที่แล้ว 60
ปีนี้ 236
ทั้งหมด 693,980