สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 33 (สุรินทร์)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สิรินธร 117 21 3 2 141
2 สุรวิทยาคาร 113 19 7 5 139
3 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 85 21 9 12 115
4 รัตนบุรี 79 28 7 7 114
5 ประสาทวิทยาคาร 68 16 12 6 96
6 บัวเชดวิทยา 66 25 7 10 98
7 จอมพระประชาสรรค์ 58 35 9 9 102
8 สนมวิทยาคาร 56 14 11 11 81
9 สำโรงทาบวิทยาคม 55 16 16 11 87
10 สังขะ 53 19 8 11 80
11 กระเทียมวิทยา 52 33 6 7 91
12 ศีขรภูมิพิสัย 49 29 18 12 96
13 พนมดงรักวิทยา 47 21 13 11 81
14 สุรพินท์พิทยา 46 25 10 16 81
15 ชุมพลวิทยาสรรค์ 40 22 11 14 73
16 วีรวัฒน์โยธิน 40 15 15 11 70
17 ขนาดมอญพิทยาคม 35 20 9 14 64
18 นารายณ์คำผงวิทยา 33 22 2 9 57
19 ห้วยจริงวิทยา 30 17 7 16 54
20 กาบเชิงวิทยา 30 16 5 11 51
21 แนงมุดวิทยา 29 23 11 13 63
22 เบิดพิทยาสรรค์ 28 22 11 11 61
23 สวายวิทยาคาร 28 20 8 13 56
24 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 27 18 8 8 53
25 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 27 15 7 10 49
26 ช้างบุญวิทยา 27 10 6 3 43
27 ลานทรายพิทยาคม 26 15 10 14 51
28 พนาสนวิทยา 23 19 13 12 55
29 ศรีณรงค์พิทยาลัย 23 10 14 14 47
30 ไทรแก้ววิทยา 22 19 10 13 51
31 สินรินทร์วิทยา 22 16 9 14 47
32 ทุ่งมนวิทยาคาร 22 9 7 8 38
33 บุแกรงวิทยาคม 20 15 3 10 38
34 แตลศิริวิทยา 18 16 10 10 44
35 โคกตะเคียนวิทยา 18 12 7 10 37
36 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 18 10 5 5 33
37 หนองสนิทวิทยา 18 5 6 12 29
38 ปราสาทเบงวิทยา 17 21 8 4 46
39 พระแก้ววิทยา 17 15 7 9 39
40 หนองอียอวิทยา 16 8 5 9 29
41 ตานีวิทยา 15 12 9 12 36
42 มัธยมศรีสำเภาลูน 15 12 3 12 30
43 ลำพลับพลาวิทยาคาร 15 5 6 8 26
44 เมืองบัววิทยา 14 20 10 10 44
45 แกศึกษาพัฒนา 14 19 12 10 45
46 ประดู่แก้วประชาสรรค์ 14 19 7 9 40
47 ยางวิทยาคาร 14 16 10 4 40
48 โคกยางวิทยา 14 13 9 7 36
49 สุรินทร์พิทยาคม 14 13 5 14 32
50 สุรินทร์ภักดี 14 8 3 4 25
51 โชคเพชรพิทยา 13 8 6 7 27
52 เทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" 13 4 1 0 18
53 เชื้อเพลิงวิทยา 12 8 10 9 30
54 เทพอุดมวิทยา 12 7 4 7 23
55 ศรีสุขวิทยา 11 15 9 5 35
56 นาดีวิทยา 11 9 4 16 24
57 สุวรรณวิจิตรวิทยา 10 16 10 16 36
58 หนองแวงวิทยาคม 10 14 16 15 40
59 โนนเทพ 10 10 13 11 33
60 ธาตุศรีนคร 10 7 8 11 25
61 วังข่าพัฒนา 10 7 2 2 19
62 มัธยมทับทิมสยาม 04 10 5 4 8 19
63 เมืองแกพิทยาสรรค์ 9 10 4 10 23
64 ตาเบาวิทยา 9 9 9 9 27
65 หนองขุนศรีวิทยา 8 8 11 6 27
66 ตั้งใจวิทยาคม 8 7 7 11 22
67 บ้านรุน 8 7 6 10 21
68 ทุ่งกุลาพิทยาคม 8 5 6 6 19
69 มหิธรวิทยา 7 12 7 8 26
70 จารย์วิทยาคาร 6 10 7 6 23
71 พญารามวิทยา 6 8 9 12 23
72 พรมเทพพิทยาคม 6 7 4 6 17
73 ศรีปทุมพิทยาคม 6 5 6 14 17
74 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 6 4 3 12 13
75 ท่าสว่างวิทยา 5 13 7 8 25
76 ศรีรามประชาสรรค์ 5 10 13 8 28
77 มัธยมจารพัตวิทยา 5 6 5 4 16
78 บ้านตรวจ 5 4 2 3 11
79 เทนมีย์มิตรประชา 4 10 10 15 24
80 เมืองลีงวิทยา 4 7 11 11 22
81 ดอนแรดวิทยา 4 7 7 6 18
82 สุรินทร์ราชมงคล 4 7 4 8 15
83 ศรีไผทสมันต์ 4 6 2 7 12
84 ขวาวใหญ่วิทยา 4 5 7 6 16
85 แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 4 0 6 7 10
86 โนนแท่นพิทยาคม 4 0 4 9 8
87 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 3 5 3 6 11
88 บ้านสะเดา 3 5 2 6 10
89 แร่วิทยา 3 2 7 9 12
90 กุดไผทประชาสรรค์ 2 11 9 7 22
91 บึงนครประชาสรรค์ 2 4 5 7 11
92 นาบัววิทยา 1 6 5 3 12
93 ปริยัติโกศลวิทยา 1 2 3 1 6
รวม 2,027 1,181 702 845 4,755