สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 33 (สุรินทร์)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สิรินธร 120 19 3 1 142
2 สุรวิทยาคาร 113 19 7 5 139
3 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 88 21 8 10 117
4 รัตนบุรี 86 24 6 5 116
5 ประสาทวิทยาคาร 71 15 11 5 97
6 บัวเชดวิทยา 70 25 7 7 102
7 จอมพระประชาสรรค์ 59 35 9 9 103
8 สนมวิทยาคาร 57 13 11 11 81
9 สำโรงทาบวิทยาคม 55 16 16 11 87
10 กระเทียมวิทยา 54 31 6 7 91
11 สังขะ 53 19 8 11 80
12 ศีขรภูมิพิสัย 50 29 18 11 97
13 พนมดงรักวิทยา 47 21 13 11 81
14 สุรพินท์พิทยา 46 25 10 16 81
15 ชุมพลวิทยาสรรค์ 43 22 11 11 76
16 วีรวัฒน์โยธิน 40 15 15 11 70
17 ขนาดมอญพิทยาคม 37 18 9 14 64
18 นารายณ์คำผงวิทยา 34 22 2 8 58
19 กาบเชิงวิทยา 32 16 5 10 53
20 แนงมุดวิทยา 30 23 11 12 64
21 เบิดพิทยาสรรค์ 30 21 11 11 62
22 ห้วยจริงวิทยา 30 17 7 16 54
23 ช้างบุญวิทยา 29 8 6 3 43
24 สวายวิทยาคาร 28 21 8 13 57
25 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 27 18 8 8 53
26 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 27 15 7 10 49
27 ลานทรายพิทยาคม 26 15 10 14 51
28 พนาสนวิทยา 23 19 13 12 55
29 ศรีณรงค์พิทยาลัย 23 10 14 14 47
30 ทุ่งมนวิทยาคาร 23 8 7 8 38
31 ไทรแก้ววิทยา 22 19 10 13 51
32 สินรินทร์วิทยา 22 16 9 14 47
33 บุแกรงวิทยาคม 20 15 3 10 38
34 แตลศิริวิทยา 19 16 10 10 45
35 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 19 9 5 5 33
36 โคกตะเคียนวิทยา 18 12 7 10 37
37 หนองสนิทวิทยา 18 5 6 12 29
38 ปราสาทเบงวิทยา 17 21 8 4 46
39 พระแก้ววิทยา 17 15 7 9 39
40 มัธยมศรีลำเภาลูน 16 12 3 11 31
41 หนองอียอวิทยา 16 8 5 9 29
42 ลำพลับพลาวิทยาคาร 16 4 6 8 26
43 เมืองบัววิทยา 15 19 10 10 44
44 ตานีวิทยา 15 12 9 12 36
45 สุรินทร์ภักดี 15 7 3 4 25
46 แกศึกษาพัฒนา 14 19 12 10 45
47 ประดู่แก้วประชาสรรค์ 14 19 7 9 40
48 ยางวิทยาคาร 14 17 10 4 41
49 โคกยางวิทยา 14 13 9 7 36
50 สุรินทร์พิทยาคม 14 13 5 14 32
51 โชคเพชรพิทยา 13 8 6 7 27
52 เทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" 13 4 1 0 18
53 เชื้อเพลิงวิทยา 12 8 10 9 30
54 เทพอุดมวิทยา 12 7 4 7 23
55 ศรีสุขวิทยา 11 15 9 5 35
56 นาดีวิทยา 11 9 4 16 24
57 สุวรรณวิจิตรวิทยา 10 16 10 16 36
58 หนองแวงวิทยาคม 10 14 16 15 40
59 โนนเทพ 10 10 13 11 33
60 ธาตุศรีนคร 10 7 8 11 25
61 วังข่าพัฒนา 10 7 2 2 19
62 มัธยมทับทิมสยาม 04 10 5 4 8 19
63 เมืองแกพิทยาสรรค์ 9 10 4 10 23
64 ตาเบาวิทยา 9 9 9 9 27
65 หนองขุนศรีวิทยา 9 7 11 6 27
66 ตั้งใจวิทยาคม 8 7 7 11 22
67 บ้านรุน 8 7 6 10 21
68 ทุ่งกุลาพิทยาคม 8 5 6 6 19
69 มหิธรวิทยา 7 12 7 8 26
70 จารย์วิทยาคาร 6 11 7 6 24
71 พญารามวิทยา 6 8 9 12 23
72 พรมเทพพิทยาคม 6 7 4 6 17
73 ศรีปทุมพิทยาคม 6 5 6 14 17
74 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 6 4 3 12 13
75 ท่าสว่างวิทยา 5 13 7 8 25
76 ศรีรามประชาสรรค์ 5 10 13 8 28
77 มัธยมจารพัตวิทยา 5 6 5 4 16
78 บ้านตรวจ 5 4 2 3 11
79 เทนมีย์มิตรประชา 4 10 10 15 24
80 เมืองลีงวิทยา 4 7 11 11 22
81 ดอนแรดวิทยา 4 7 7 6 18
82 สุรินทร์ราชมงคล 4 7 4 8 15
83 ศรีไผทสมันต์ 4 6 2 7 12
84 ขวาวใหญ่วิทยา 4 5 7 6 16
85 แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 4 0 6 7 10
86 โนนแท่นพิทยาคม 4 0 4 9 8
87 บ้านสะเดา 3 6 2 6 11
88 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 3 5 3 6 11
89 แร่วิทยา 3 2 7 9 12
90 กุดไผทประชาสรรค์ 2 11 9 7 22
91 บึงนครประชาสรรค์ 2 4 5 7 11
92 นาบัววิทยา 1 6 5 3 12
93 ปริยัติโกศลวิทยา 1 2 3 1 6
รวม 2,073 1,164 699 828 4,764