สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 039 โรงเรียนบ้านตรวจ 15 49 25
2 040 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 41 84 65
3 041 โรงเรียนบ้านรุน 32 70 52
4 042 โรงเรียนบ้านสะเดา 17 37 26
5 001 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 100 272 158
6 002 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 63 140 95
7 003 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 33 70 47
8 005 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 87 173 127
9 006 โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา 27 43 36
10 009 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 115 297 178
11 010 โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 41 84 53
12 012 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 91 223 146
13 011 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 55 101 79
14 015 โรงเรียนดอนแรดวิทยา 31 50 40
15 016 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 38 82 61
16 017 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 65 174 101
17 018 โรงเรียนตานีวิทยา 48 108 71
18 019 โรงเรียนตาเบาวิทยา 40 86 55
19 021 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 29 43 36
20 024 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 30 67 50
21 025 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 53 115 81
22 022 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 139 396 233
23 023 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 37 65 54
24 030 โรงเรียนธาตุศรีนคร 39 84 55
25 031 โรงเรียนนาดีวิทยา 46 90 72
26 032 โรงเรียนนาบัววิทยา 19 38 30
27 033 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 84 170 120
28 038 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 114 292 187
29 044 โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ 19 28 26
30 045 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 50 129 84
31 047 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 60 133 96
32 048 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 104 265 167
33 049 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 56 118 83
34 053 โรงเรียนพญารามวิทยา 40 77 63
35 054 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 97 260 159
36 055 โรงเรียนพนาสนวิทยา 73 172 121
37 056 โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 23 41 29
38 057 โรงเรียนพระแก้ววิทยา 49 118 75
39 062 โรงเรียนมหิธรวิทยา 36 66 47
40 063 โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 24 56 34
41 064 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 29 56 44
42 065 โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน 48 113 74
43 069 โรงเรียนยางวิทยาคาร 47 145 84
44 070 โรงเรียนรัตนบุรี 122 338 208
45 071 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 69 121 97
46 073 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 73 142 107
47 074 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 38 62 49
48 075 โรงเรียนวังข่าพัฒนา 21 76 38
49 077 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 86 251 146
50 078 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 62 118 94
51 079 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 41 59 54
52 081 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 42 84 66
53 082 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 56 158 95
54 080 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 20 36 25
55 083 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 113 245 173
56 084 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 99 279 157
57 085 โรงเรียนสวายวิทยาคาร 78 149 114
58 086 โรงเรียนสังขะ 95 226 154
59 088 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 103 240 166
60 089 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 64 141 95
61 090 โรงเรียนสิรินธร 151 352 221
62 091 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 104 275 175
63 092 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 148 370 242
64 093 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 46 98 67
65 094 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 32 59 46
66 095 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 31 55 45
67 098 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 47 91 63
68 100 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 47 123 75
69 101 โรงเรียนหนองอียอวิทยา 40 63 48
70 099 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 59 142 100
71 102 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 75 185 125
72 013 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 42 78 61
73 026 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา 47 91 70
74 027 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 40 68 54
75 046 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 80 199 129
76 067 โรงเรียนเมืองบัววิทยา 60 117 92
77 068 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา 35 63 41
78 066 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 34 63 53
79 004 โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 60 113 85
80 020 โรงเรียนแตลศิริวิทยา 58 112 88
81 034 โรงเรียนแนงมุดวิทยา 85 167 116
82 072 โรงเรียนแร่วิทยา 23 42 39
83 097 โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 22 42 34
84 007 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 51 93 77
85 008 โรงเรียนโคกยางวิทยา 45 94 66
86 014 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 38 67 52
87 035 โรงเรียนโนนเทพ 51 106 81
88 036 โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 18 31 23
89 029 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 66 132 97
90 037 โรงเรียนบวรธรรมประยุทธวิทยา 0 0 0
91 028 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" 43 95 59
92 043 โรงเรียนบาลีสาธิต วัดศาลาลอย 0 0 0
93 051 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา 0 0 0
94 052 โรงเรียนปริยัติธรรมวัดโพธาราม 0 0 0
95 050 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา 7 21 13
96 058 โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดจอมพระ 0 0 0
97 059 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา 0 0 0
98 060 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 0 0 0
99 076 โรงเรียนวัดบ้านกาบเชิง (แผนสามัญศึกษา) 0 0 0
100 096 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา 59 115 90
101 061 โรงเรียนโพธิศึกษา วัดโพธิศึกษาราม 0 0 0
102 087 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 18 41 23
รวม 5228 11768 8007
19775

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]