สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 33 (สุรินทร์)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สิรินธร 117 21 3 2 141
2 สุรวิทยาคาร 114 19 7 5 140
3 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 89 21 9 13 119
4 รัตนบุรี 79 28 7 7 114
5 บัวเชดวิทยา 68 25 7 11 100
6 ประสาทวิทยาคาร 68 16 12 6 96
7 จอมพระประชาสรรค์ 59 35 9 9 103
8 สำโรงทาบวิทยาคม 57 16 16 11 89
9 สังขะ 56 19 8 11 83
10 สนมวิทยาคาร 56 14 11 11 81
11 กระเทียมวิทยา 52 33 6 7 91
12 ศีขรภูมิพิสัย 50 29 18 12 97
13 สุรพินท์พิทยา 49 25 10 16 84
14 พนมดงรักวิทยา 47 21 13 11 81
15 วีรวัฒน์โยธิน 42 15 15 11 72
16 ชุมพลวิทยาสรรค์ 41 22 11 14 74
17 นารายณ์คำผงวิทยา 39 22 2 10 63
18 ขนาดมอญพิทยาคม 35 20 9 14 64
19 แนงมุดวิทยา 33 23 11 16 67
20 สวายวิทยาคาร 33 22 8 13 63
21 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 33 15 7 11 55
22 ห้วยจริงวิทยา 31 17 7 16 55
23 กาบเชิงวิทยา 30 16 5 11 51
24 ช้างบุญวิทยา 30 12 6 3 48
25 เบิดพิทยาสรรค์ 29 22 11 11 62
26 ลานทรายพิทยาคม 29 15 10 14 54
27 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 28 18 8 8 54
28 พนาสนวิทยา 23 20 13 13 56
29 ศรีณรงค์พิทยาลัย 23 10 14 14 47
30 ทุ่งมนวิทยาคาร 23 9 7 8 39
31 ไทรแก้ววิทยา 22 19 10 13 51
32 สินรินทร์วิทยา 22 16 9 14 47
33 หนองสนิทวิทยา 22 6 6 12 34
34 บุแกรงวิทยาคม 21 15 3 10 39
35 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 20 10 5 5 35
36 แตลศิริวิทยา 19 16 10 10 45
37 ปราสาทเบงวิทยา 18 21 8 8 47
38 โคกตะเคียนวิทยา 18 12 7 10 37
39 พระแก้ววิทยา 17 15 7 9 39
40 แกศึกษาพัฒนา 16 20 13 10 49
41 เมืองบัววิทยา 16 20 10 10 46
42 ประดู่แก้วประชาสรรค์ 16 19 9 9 44
43 โนนเทพ 16 11 13 11 40
44 หนองอียอวิทยา 16 8 5 9 29
45 ยางวิทยาคาร 15 16 10 4 41
46 ศรีสุขวิทยา 15 16 9 6 40
47 ตานีวิทยา 15 12 9 12 36
48 มัธยมศรีสำเภาลูน 15 12 3 12 30
49 นาดีวิทยา 15 10 4 16 29
50 ลำพลับพลาวิทยาคาร 15 5 6 8 26
51 โคกยางวิทยา 14 13 9 7 36
52 สุรินทร์พิทยาคม 14 13 5 14 32
53 โชคเพชรพิทยา 14 9 6 7 29
54 สุรินทร์ภักดี 14 8 3 4 25
55 เทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" 13 4 1 0 18
56 หนองขุนศรีวิทยา 12 9 11 6 32
57 เชื้อเพลิงวิทยา 12 8 10 9 30
58 ธาตุศรีนคร 12 7 8 11 27
59 เทพอุดมวิทยา 12 7 4 7 23
60 หนองแวงวิทยาคม 11 14 16 15 41
61 ศรีปทุมพิทยาคม 11 5 8 14 24
62 สุวรรณวิจิตรวิทยา 10 16 10 16 36
63 วังข่าพัฒนา 10 7 2 2 19
64 ทุ่งกุลาพิทยาคม 10 5 6 7 21
65 มัธยมทับทิมสยาม 04 10 5 4 8 19
66 เมืองแกพิทยาสรรค์ 9 10 4 10 23
67 ตาเบาวิทยา 9 9 9 9 27
68 ตั้งใจวิทยาคม 9 8 7 12 24
69 จารย์วิทยาคาร 8 10 7 6 25
70 พญารามวิทยา 8 9 9 12 26
71 บ้านรุน 8 7 6 10 21
72 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 8 5 3 12 16
73 ศรีรามประชาสรรค์ 7 13 13 8 33
74 มหิธรวิทยา 7 12 7 8 26
75 ท่าสว่างวิทยา 6 13 9 8 28
76 มัธยมจารพัตวิทยา 6 7 5 5 18
77 สุรินทร์ราชมงคล 6 7 4 8 17
78 พรมเทพพิทยาคม 6 7 4 6 17
79 บ้านตรวจ 6 4 2 3 12
80 แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 6 0 6 7 12
81 ดอนแรดวิทยา 5 7 7 6 19
82 เทนมีย์มิตรประชา 4 10 10 15 24
83 เมืองลีงวิทยา 4 7 11 11 22
84 ศรีไผทสมันต์ 4 6 2 7 12
85 ขวาวใหญ่วิทยา 4 5 7 6 16
86 โนนแท่นพิทยาคม 4 0 4 9 8
87 นาบัววิทยา 3 7 6 3 16
88 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 3 5 3 6 11
89 บ้านสะเดา 3 5 2 6 10
90 แร่วิทยา 3 2 7 9 12
91 กุดไผทประชาสรรค์ 2 11 9 7 22
92 บึงนครประชาสรรค์ 2 4 5 7 11
93 ปริยัติโกศลวิทยา 1 2 3 1 6
รวม 2,142 1,201 710 861 4,053