งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม


โลโก้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67
 

ข่าวประชาสัมพันธ์


------------------------------------------------------------------------
แจ้งด่วน...จากศูนย์จัดการแข่งขันคณิตศาสตร์

>>> โครงงานคณิตศาสตร์ทั้ง ม.ต้นและม.ปลาย ให้มารายงานตัว ณ จุดแข่งขัน เวลา 07.30-08.30 น.
 

 

 
เนื่องจากกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-6 มีจำนวนนักเรียนแสดง 16 คน และใช้อุปกรณ์ฉากประกอบการแสดง  ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องใช้เวทีมาตรฐานในการแสดง  จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการแข่งขันดังนี้
            -กิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-6  เปลี่ยนจากเวทีหอประชุมอำเภอหนองเรือ เป็น เวทีโดมหอประชุมโรงเรียนหนองเรือวิทยา
           
-กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-6  เปลี่ยนจากเวทีโดมหอประชุม
โรงเรียนหนองเรือวิทยา เป็น เวทีหอประชุมอำเภอหนองเรือ  อำเภอหนองเรือ
---------------------------------------------------------------------------------------------------
แจ้งรายละเอียดการเข้าแข่งขัน เพิ่มเติม
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ และนักบินน้อย

>> การแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อยทุกกิจกรรมเริ่มลงทะเบียน 07:30 น. - 08:20 น. เริ่มแข่งขันทุกกิจกรรมเวลา 08:30 น. หากมาลงทะเบียนไม่ทันตามเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ลงแข่งขันทุกกิจกรรม
 

1. ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง221 ระบบปฏิบัติการ  Windows 10 64 bit RAM 4 GB
2. ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง 222 ระบบปฏิบัติการ Windows 10 64 bit RAM 4 GB
 

 
ด้วยกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ) ได้เพิ่มเติมรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ได้จัดเตรียมไว้รองรับการจัดการแข่งขันเพื่อความสะดวกของคณะครูนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน มีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบ [คลิกดูเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม]
 

1. ใบรับรองคุณสมบัตินักเรียน(เพิ่มเติม) (หนังสือรับรองคุณสมบัตินักเรียน)
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน
5. สำเนาบทพูด (การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ)
6. สำเนาบทละคร (การแข่งขันละครสั้น)
--------------------------------------------------------------------------------------------

คำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง

          เนื่องจากในการแข่งขันระดับเขต ระดับจังหวัด มีปัญหาบางประการเกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากความไม่ชัดเจนของเกณฑ์ จึงทำให้เกิดการตีความเกณฑ์ที่ไม่ตรงกัน เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในระดับภาคและระดับประเทศ จึงขอเพิ่มคำชี้แจงเกณฑ์ในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจถูกต้อง และปฏิบัติตรงกันในการแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศ

รายละเอียด คลิกที่นี่


 เอกสารที่จะใช้รายงานตัวสำหรับกลุ่มสาระดนตรีทุกกิจกรรม
1. บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน
2. ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)
สิ่งที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม ในการนำส่งเพลงสำหรับกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงประเภทต่างๆ
          เพื่อให้เกิดความสะดวกระหว่างการแข่งขัน  ทุกโรงเรียนต้องเตรียมนำแถบบันทึกเสียง/ซีดี และ USB Drive หรือFlash Drive หรือ Thum Driveและ/หรืออุปกรณ์ที่สามารถเปิดเสียงดนตรีสำหรับประกอบการร้องเพลงมาเองและสามารถตัด Guide Melody ออกได้ (หากไม่สามารถตัดได้กรรมการจะไม่พิจารณาคะแนนให้)
 

 
ขณะนี้ระบบการแก้ไข เปลี่ยนตัว รอบ 2 ทำการปิดระบบแล้ว หากมีเหตุจำเป็นต้องเปลี่ยนตัว ครู นักเรียน ให้ดำเนินการตามประกาศ สพฐ โดยใช้ตัวอย่างแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งประธานศูนย์จัดการแข่งขัน ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน ในวันแข่งขัน ก่อนการแข่งขันแต่ละกิจกรรม [คลิกดูประกาศ สพฐ.][เอกสาร SM-001][เอกสาร SM-002][เอกสาร SM-003][เอกสาร SM-004][เอกสาร SM-005][เอกสาร SM-006][แนวปฏิบัติการแก้ไข เปลี่ยนตัว] (หมายเหตุ ให้โรงเรียนที่แก้ไข เปลี่ยนตัว นักเรียน และครูผู้ฝึกสอน ในระบบแล้ว นำเอกสารหลักฐาน มายื่นต่อคณะกรรมการ ณ จุดแข่งขัน เพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูลสารสนเทศต่อไป)
 

 
การเพิ่มภาพนักเรียน ครู ผู้ฝึกสอน (โรงเรียนตัวแทนระดับแขตพื้นที่การศึกษาต้องเพิ่มรูปภาพครู  นักเรียน เข้าระบบให้ครบทุกคนก่อนพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน (โดยเข้าระบบด้วย UN/PW โรงเรียนและสามารถทำได้จนถึงวันแข่งขัน 22 ธค 2560)
--------------------------------------------------------------------------------------------
การอนุญาต การแก้ ไข เปลี่ยนแปลง นักเรียน และครูผู้ฝึกสอน
 
สพม. 25 ได้มอบหมายให้ แต่ละศูนย์จัดการแข่งขันแต่ละศูนย์แข่งขันดำเนินการจัดการแข่งขันและพิจารณาอนุญาตการขอแก้ไข และเปลี่ยนแปลงนักเรียน ครู ในแต่ละกิจกรรม และโรงเรียนสามารถ ติดต่อ สอบถาม ข้อมูล ปัญหา ข้อสงสัย ในการแก้ไข เปลี่ยนปลง ข้อมูลต่างกล่าว ได้ จาก เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ของแต่ละศูนย์จัดการแข่งขัน ตามรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่แนบนี้ 
[
รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์]
--------------------------------------------------------------------------------------------
การใส่รูปภาพนักเรียน และครูผู้ฝึกสอนในบัตรประจำตัว
 
ให้แต่ละโรงเรียนอัพโหลดรูปภาพ  นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน เพื่อใส่ในบัตรประจำตัว โดยกำหนดขนาดภาพเท่ากับ 450pixels​ x 600pixels ก่อนทำการปริ๊นซ์บัตรประจำตัว [Download คู่มือการเพิ่มรูปในบัตรประจำตัวของนักเรียนและครูผู้สอน][คู่มือไฟล์ PDF]
--------------------------------------------------------------------------------------------
การแนบไฟล์หลักฐาน การแก้ไข เปลี่ยนตัวนักเรียน และครู

ให้โรงเรียนดำเนินการแนบไฟล์หลักฐานเพียงไฟล์เดียวเท่านั้น โดยให้สแกนเอกสานแต่ละฉบับ
แล้วแทรกในไฟล์ ในโปรแกรม word ในแต่ละหน้า หรือ  นำเอกสารแต่ละหน้าที่สแกนแล้ว
มาแทรกให้เป็น ไฟล์ PDF (ถ้าไม่ทราบวิธีการ ให้ถามผู้รู้ในโรงเรียน)  แล้วแนบไฟล์เข้าในระบบ
ซึ่งระบบจะอนุญาตให้แนบหลักฐานได้เพียง 1 ครั้ง ไฟล์เดียวเท่านั้น มีหลายโรงเรียนส่งมา
หลายครั้ง ข้อมูลจะถูกโอนมาแค่ไฟล์เดียว ครั้งเดียว ซึ่งทำให้ข้อมูลเอกสารตกหล่นไม่ครบ
หมายเหตู การแนบไฟล์หลักฐานจะให้แนบเฉพาะ กรณี เปลี่ยนตัวครู และนักเรียนเท่านั้น
กรณีการแก้ไขชื่อ-สกุล ที่พิมพ์ ผิดระบบจะไม่ให้แนบหลักฐาน ให้โรงเรียนนำเอกสารตัวจริง
มายื่นที่จุดลงทะเบียนแต่ละกิจกรรมการแข่งขันก่อนการแข่งขัน ในวันแข่งขัน
--------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้ดูแลระบบเว็บภาคอีสาน

- ผู้ประสานงานแต่ละกลุ่ม คลิก!!!
- สพป. 0868567270 (ศน.เทอดชัย)
  , 0894180088 (ศน. สุกัญญา)
- สพม. 0817177366 (ศน.พัฒนพงศ์)


 

- รายชื่อศูนย์จัดการแข่งขัน ผู้ประสานงาน และ เลขานุการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา2560 ระดับมัธยมศึกษา  (สพม.)
  [
คลิกดูรายชื่อศูนย์จัดการแข่งขัน]
- ​รายชื่อโรงเรียนที่เป็นสถานที่พักนอน กลุ่ม สพม. [คลิกดูรายละเอียด]
ตารางการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่่ 67 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่ม สพม.) 
  [
คลิกดูรายละเอียด
]
ประกาศลำดับแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่่ 67 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่ม สพม.) 
  [
คลิกดูรายละเอียด
]

 
  ข้อกำหนดการแข่งขัน การส่ง เล่มเอกสาร CD และ อื่นๆ ของแต่ละศูนย์แข่งขัน

              ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันส่งเล่มเอกสาร CD และ อื่นๆ ของแต่ละศูนย์แข่งขัน ตามรายละเอียด จากลิงค์ด้านล่างนี้
วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:57 น.
  ปฏิทินการดำเนินกิจกรรมระดับภาค

"เชิดชู" ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ 4.0
  • 6 พฤศจิกายน  2560      สถานที่แข่งขันลงตัว
  • 1 ธันวาคม  2560           ทุกเขตพื้นที่การศึกษาโอนข้อมูลเข้าระดับภาค
  • 3-5 ธันวาคม 2560         เปิดระบบ ตรวจสอบแก้ไข ข้อมูลครู นักเรียน
  • 6-7 ธันวาคม  2560        อนุมัติการแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์ 
  • 8-10 ธันวาคม 2560       เปิดระบบ แก้ไขข้อมูล ครู นักเรียน  (รอบ 2)
  • 11-12 ธันวาคม  2560     อนุมัติการแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์ (รอบ 2)
  • 8-22 ธันวาคม 2560             พิมพ์บัตรประจำตัว ครู นักเรียน กรรมการ
  • 20-22 ธันวาคม  2560     จัดการแข่งขันระดับภาค
     
วันเสาร์ ที่ 07 ตุลาคม 2560 เวลา 18:22 น.
  หนังสือราชการงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗

ด่วน   ขอเชิญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประชุมวางแผนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน  2560 ณโรงแรมวิวิช ขอนแก่น    |หนังสือราชการ คลิกกรอกแบบตอบรับออนไลน์ (ภายใน 1 พย 2560)
-----------------------------------------------------------------------
ด่วน แจ้งเลื่อนเวลาการจัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67   (ภาคอีสาน) คลิกหนังสือราชการ
ด่วน การสมัครกรรมการเพื่อตัดสินกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
  ตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 
  |
หนังสือราชการ|แบบส่งรายชื่อ Excel|  (ระดับมัธยมศึกษา)
ด่วน การสมัครกรรมการเพื่อตัดสินกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
  ตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
  |
หนังสือราชการ|แบบส่งรายชื่อ Excel| 
 
วันเสาร์ ที่ 07 ตุลาคม 2560 เวลา 18:20 น.
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่

ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.


เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนเขตพื้นที่ 61
จำนวนโรงเรียน 1,065
จำนวนทีม 11,699
จำนวนนักเรียน 40,386
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 20,984
จำนวนกรรมการ 1,316
ครู+นักเรียน 61,370
ครู+นักเรียน+กรรมการ 62,686
ประกาศผลแล้ว 242/242 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 28
เมื่อวาน 64
สัปดาห์นี้ 92
สัปดาห์ที่แล้ว 1,587
เดือนนี้ 1,450
เดือนที่แล้ว 566
ปีนี้ 24,988
ทั้งหมด 2,523,833