งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

[ ทั้งหมด   20 ธ.ค. 2560   21 ธ.ค. 2560   22 ธ.ค. 2560   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนมัญจาศึกษา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527,528 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนมัญจาศึกษา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525,526 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนมัญจาศึกษา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522,523 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนมัญจาศึกษา อาคาร 5 ชั้น 2,3 ห้อง 524,537 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัญจาศึกษา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535,536 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัญจาศึกษา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533,534 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัญจาศึกษา อาคาร 3 ชั้น 2,3 ห้อง 328,331,332 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 30

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัญจาศึกษา อาคาร 3 ชั้น 2,3 ห้อง 327,333,334 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 30

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนมัญจาศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335-338 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนมัญจาศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335-338 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัญจาศึกษา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431-433 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.00
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนมัญจาศึกษา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434-436 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.00
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัญจาศึกษา หอประชุมโรงเรียน ชั้น 1 ห้อง หอประชุมโรงเรียน 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนมัญจาศึกษา หอประชุมโรงเรียน ชั้น 1 ห้อง หอประชุมโรงเรียน 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531, 532 20 ธ.ค. 2560 09.00-11.00 น.
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533, 534 20 ธ.ค. 2560 09.00-11.00 น.
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222, 223, 224, 225, 226 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 31

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-16.30 น.
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 4 ชั้น ชั้น 2, ชั้น 3 ห้อง 421, 422, 423, 424, 431, 432, 433, 434 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 31

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-16.30 น.
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 31

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-16.30
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232, 233, 234, 235, 236 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 31

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-16.30
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 715, 716 20 ธ.ค. 2560 09.00-16.30
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 715, 716 21 ธ.ค. 2560 09.00-16.30 น.
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน Resource Center ชั้น 2 20 ธ.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 821, 822 20 ธ.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ชั้น 1 22 ธ.ค. 2560 09.00-16.30 น.
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ชั้น 1 22 ธ.ค. 2560 09.00-16.30 น.
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 821, 822 22 ธ.ค. 2560 09.00-16.30 น.
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 821, 822 22 ธ.ค. 2560 09.00-16.30 น.

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย หอประชุม 2 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-16.00
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย หอประชุม 2 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-16.00
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สนามหน้าเสาธง **ทีมแข่งนำโต๊ะและปลั๊กมาเอง 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 24

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 25 - 48

22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 49 - 61
08.00-12.00
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สนามหน้าเสาธง **ทีมแข่งนำโต๊ะและปลั๊กมาเอง 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 24

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 25 - 48

22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 49 - 61
08.00-16.00
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย แนวถนนหน้าอาคาร 6 **ทีมแข่งนำโต๊ะและปลั๊กมาเอง 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 24

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 25 - 48

22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 49 - 61
08.00-16.00
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย แนวถนนหน้าอาคาร 6 **ทีมแข่งนำโต๊ะและปลั๊กมาเอง 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 24

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 25 - 48

22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 49 - 61
08.00-16.00
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เวทีอุทยานการศึกษา 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 24

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 25 - 48

22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 49 - 61
08.00-16.00
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เวทีลานสานสุข 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 24

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 25 - 48

22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 49 - 61
08.00-16.00
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย แนวถนนหน้าอาคาร 3 **ทีมแข่งนำโต๊ะและปลั๊กมาเอง 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 24

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 25 - 48

22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 49 - 61
08.00-16.00
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย แนวถนนหน้าอาคาร 3 **ทีมแข่งนำโต๊ะและปลั๊กมาเอง 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 24

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 25 - 48

22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 49 - 61
08.00-16.00
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น อาคารพลศึกษา 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-16.00
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น อาคารพลศึกษา 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-16.00
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น อาคารพลศึกษา 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 - 16.30
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 346 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 - 16.30
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงอาหาร ม.1 อาคาร 6 ชั้น 1 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 31

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 32 - 61
09.00 - 16.30
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร เต๊นท์สนามฟุตบอล หน้าอาคาร 2 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 31

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 32 - 61
09.00 - 16.30
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 1 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 20

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 21 - 40

22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 - 16.30
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 2 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 20

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 21 - 40

22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 - 16.30
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร หอประชุมสิริสำอาง 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 20

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 21 - 40

22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 - 16.30
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร ลานเอนกประสงค์ 1 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 20

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 21 - 40

22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 - 16.30
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 31

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 32 - 61
09.00 - 16.30
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 31

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 32 - 61
09.00 - 16.30
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 31

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 32 - 61
09.00 - 16.30
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 (ห้องจริยธรรม) 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 31

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 32 - 61
09.00 - 16.30
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 31

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 32 - 61
09.00 - 16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น หอประชุม 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 28

22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 29 - 55
09.00
2 646 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น สนามฟุตซอล 22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 35
09.00
3 647 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น สนามฟุตซอล 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 18
09.00
4 723 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น สนามฟุตซอล 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 18
09.00
5 724 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น หอประชุม 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 54
09.00-12.00
6 725 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น หอประชุม 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 56
13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433-435 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433-435 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436-437,446 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436-437,446 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 443-445 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 443-445 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร4 ชั้น 4 ห้อง 441-442 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร4 ชั้น 4 ห้อง 441-442 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 126-128 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 447-448 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 447-448 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคารจอดรถหลังอาคาร 1 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคารจอดรถหลังอาคาร 1 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 522 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 522 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 524 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 524 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 526 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 526 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 534 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 534 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 536 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 536 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 538 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 538 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
13 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 4 ห้อง 542 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
14 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 4 ห้อง 542 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 4 ห้อง 544 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
16 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 4 ห้อง 544 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
17 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 4 ห้อง 546 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
18 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 4 ห้อง 546 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
19 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 4 ห้อง 548 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
20 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 4 ห้อง 548 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
21 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์การเรียนทางไกล 22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
22 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง ศตวรรษที่ 21 22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
23 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่ 22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
24 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 331 22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
25 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ เวทีคนเก่ง ห้อง ข้างอาคารคหกรรม 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 30

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
26 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ สนามบาสเกตบอล 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 30

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
27 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ สนามฟุตบอล ด้านทิศใต้ 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 20

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 21 - 40

22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.30
28 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ สนามฟุตบอล ด้านทิศเหนือ 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 20

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 21 - 40

22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.30
29 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ หน้าอาคาร2 หน้าห้องแนะแนว 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
30 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ หน้าอาคาร2 หน้าห้องแนะแนว 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
31 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ หน้าอาคาร2 ลานต้นโพธิ์ 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
32 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ หน้าอาคาร2 ลานต้นโพธิ์ 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
33 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ หน้าอาคาร3 ลานน้ำตก 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
34 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ หน้าอาคาร3 ลานน้ำตก 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
35 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ หน้าอาคาร 3 ลานมวยไทย 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
36 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ หน้าอาคาร 3 ลานมวยไทย 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
37 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ หน้าอาคาร2 เวทีกิจกรรม 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
38 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ หน้าอาคาร2 เวทีกิจกรรม 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
39 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์การเรียนทางไกล 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
40 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์การเรียนทางไกล 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
41 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 225 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
42 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 225 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
43 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 228 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
44 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 228 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
45 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนูปกรณ์ 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 30

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
46 692 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง ศตวรรษที่21 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 30

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
47 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สำนักงานเทศเมืองบัานไผ่ ห้อง หอประชุมเอนกประสงค์ ประชาเมืองไผ่ 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 30

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
48 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ หอประชุม 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 30

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองเรือวิทยา อาคารพละ 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 31

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-17.30
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองเรือวิทยา โดมหอประชุมโรงเรียนหนองเรือวิทยา 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 31

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-17.30
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองเรือวิทยา เวทีหน้าอาคาร 1 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 31

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-17.30
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองเรือวิทยา หอประชุมแสนเมือง ชั้น 2 ห้อง เวทีหอประชุม 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 31

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-17.30
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองเรือวิทยา โดมวอลเลย์บอล 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 31

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-17.30
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองเรือวิทยา ลานไทร หน้าอาคาร 4 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 31

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-17.30
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 เวทีหอประชุมโรงเรียนหนองเรือวิทยา ห้อง 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 31

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-17.30
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 ที่ว่าการอำเภอหนองเรือ หอประชุมอำเภอหนองเรือ 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 31

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-17.30
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองเรือวิทยา โรงอาหาร ห้อง เวที 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 31

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-17.30
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองเรือวิทยา อาคารอุตสาหกรรม 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 31

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-17.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 40

22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.30
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 40

22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.30
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 40

22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.30
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 626 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 40

22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.30
5 699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 638 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
6 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
7 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 616 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 40

22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.30
8 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องนนทรี 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 40

22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.30
9 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 241 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 40

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.30
10 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 245 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 40

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.30
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 40

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.30
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 40

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.30
13 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 126 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
15 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
16 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 616 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
17 711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 248 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
18 712 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 625 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
19 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 40

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.30
20 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 228 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 40

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.30
21 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.30
22 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.30
23 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 238 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 40

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.30
24 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 638 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
25 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
26 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 625 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.30
27 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมแพศึกษา หอประชุมเอนกประสงค์ 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
28 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา หอประชุมเอนกประสงค์ 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร สนามค่ายศรีพัชรินทร์ 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น.เป็นต้นไป
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร สนามค่ายศรีพัชรินทร์ 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น.เป็นต้นไป
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องอาเซียน 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 31

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 32 - 61
09.00 น.เป็นต้นไป
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311(ห้องแนะแนว) 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 31

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 32 - 61
09.00 น.เป็นต้นไป
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111(ห้องสวนพฤกษศาสตร์) 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 31

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 32 - 61
09.00 น.เป็นต้นไป
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร หอประชุมโรงเรียน 20 ธ.ค. 2560 09.00 น.เป็นต้นไป
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร หอประชุมโรงเรียน 21 ธ.ค. 2560 09.00 น.เป็นต้นไป
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 118(ห้องโสตทัศนศึกษา) 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 31

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 32 - 61
09.00 น.เป็นต้นไป
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร โดมหน้าหอประชุม 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 31

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 32 - 61
09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 และชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 แข่งขันลำดับที่ 1-31 คอมพิวเตอร์ 4 แข่งขันลำดับที่ 32-61 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-14.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์1 แข่งขันลำดับที่ 1-40 คอมพิวเตอร์ 2 แข่งขันลำดับที่ 41-61 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์1 แข่งขันลำดับที่ 1-40 คอมพิวเตอร์ 2 แข่งขันลำดับที่ 41-61 22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 และชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร๋ 1 แข่งขันลำดับที่ 1-31 คอมพิวเตอร์ 2 แข่งขันลำดับที่ 32-61 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-14.00
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 และชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร๋ 1 แข่งขันลำดับที่ 1-31 คอมพิวเตอร์ 2 แข่งขันลำดับที่ 32-61 22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-14.00
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์1 แข่งขันลำดับที่ 1-40 คอมพิวเตอร์ 2 แข่งขันลำดับที่ 41-61 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
7 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง คณิตศาสตร์ 1 แข่งขันลำดับที่ 1-31 คณิตศาสตร์ 2 แข่งขันลำดับที่ 32-61 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 และชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 แข่งขันลำดับที่ 1-31 คอมพิวเตอร์ 4 แข่งขันลำดับที่ 32-61 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 และชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 แข่งขันลำดับที่ 1-31 คอมพิวเตอร์ 4 แข่งขันลำดับที่ 32-61 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
10 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 และชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 แข่งขันลำดับที่ 1-31 คอมพิวเตอร์ 4 แข่งขันลำดับที่ 32-61 22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-14.00
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง คณิตศาสตร์ 1 แข่งขันลำดับที่ 1-31 คณิตศาสตร์ 2 แข่งขันลำดับที่ 32-61 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ห้อง632 ถึง ห้อง637 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 31

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-16.00
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง ห้อง642 ถึง ห้อง 647 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 31

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-16.00
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 และชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร๋ 1 แข่งขันลำดับที่ 1-31 คอมพิวเตอร์ 2 แข่งขันลำดับที่ 32-61 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 62
09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 682 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพองศึกษา หอประชุม 22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
2 683 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำพองศึกษา หอประชุม 22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
3 684 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพองศึกษา หอประชุม 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
4 685 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำพองศึกษา หอประชุม 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
5 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพองศึกษา โดมอนกประสงค์/หอประชุม 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
6 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำพองศึกษา โดมอเนกประสงค์/หอประชุม 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
7 627 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622-627 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
8 628 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622-627 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สนามอินดอร์ 20 ธ.ค. 2560 09.00-13.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สนามอินดอร์ 21 ธ.ค. 2560 09.00-13.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม หน้าอาคาร 4 20 ธ.ค. 2560 09.00-12.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม หน้าอาคาร 4 21 ธ.ค. 2560 09.00-12.00
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ลานมรกต (กระเบื้อง) 20 ธ.ค. 2560 09.00-12.00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ลานมรกต (กระเบื้อง) 21 ธ.ค. 2560 09.00-12.00
7 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2, 3, 4 20 ธ.ค. 2560 09.00-เป็นต้นไป
8 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2, 3, 4 21 ธ.ค. 2560 09.00-เป็นต้นไป
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม หน้าอาคาร 3 20 ธ.ค. 2560 09.00-12.00
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม หน้าอาคาร 3 21 ธ.ค. 2560 09.00-12.00
11 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม หน้าอาคาร 5 20 ธ.ค. 2560 09.00-เป็นต้นไป
12 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม หน้าอาคาร 5 21 ธ.ค. 2560 09.00-เป็นต้นไป
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ลานมรกต (ทิศเหนือ) 20 ธ.ค. 2560 09.00-12.00
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ลานมรกต (ทิศเหนือ) 21 ธ.ค. 2560 09.00-12.00
15 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ลานมรกต (ทิศใต้) 20 ธ.ค. 2560 09.00-12.00
16 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ลานมรกต (ทิศใต้) 21 ธ.ค. 2560 09.00-12.00
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ 20 ธ.ค. 2560 09.00-12.00
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ 21 ธ.ค. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 148 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนมัญจาศึกษา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดโรงเรียน 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
2 615 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนมัญจาศึกษา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดโรงเรียน 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
3 152 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัญจาศึกษา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดโรงเรียน 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
4 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัญจาศึกษา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดโรงเรียน 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.30
5 648 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนมัญจาศึกษา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดโรงเรียน 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
6 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัญจาศึกษา อาคารเกียรติยศรวมใจ 2554 ห้อง อาคารเกียรติยศรวมใจ 2554 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-15.00
7 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัญจาศึกษา อาคารเกียรติยศรวมใจ 2554 ห้อง อาคารเกียรติยศรวมใจ 2554 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-15.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 123-124 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
2 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113-114 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
3 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111-112 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
4 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 115-116 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
5 029 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 117-118 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
6 051 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 322 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
7 059 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 331 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
8 075 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 333 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
9 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 335 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
10 081 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 337 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
11 082 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 322 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
12 083 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 331 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
13 085 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 333 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
14 086 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 335 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
15 093 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร3 ห้อง 337 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนน้ำพองศึกษา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง คณิตศาสตร์ 1 แข่งขันลำดับที่ 1-31 คณิตศาสตร์ 2 แข่งขันลำดับที่ 32-61 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
2 212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนน้ำพองศึกษา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง คณิตศาสตร์ 1 แข่งขันลำดับที่ 1-31 คณิตศาสตร์ 2 แข่งขันลำดับที่ 32-61 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
3 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนน้ำพองศึกษา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง คณิตศาสตร์ 1 แข่งขันลำดับที่ 1-31 คณิตศาสตร์ 2 แข่งขันลำดับที่ 32-61 22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 790 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองเรือวิทยา อาคาร 4 ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 เป็นต้นไป
2 791 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองเรือวิทยา อาคาร 4 ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 เป็นต้นไป
3 792 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองเรือวิทยา อาคาร 4 ห้อง ห้องเรียนพิเศษ 6/10 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 เป็นต้นไป
4 793 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองเรือวิทยา อาคาร 4 ห้อง ห้องเรียนพิเศษ 6/10 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 เป็นต้นไป
5 794 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองเรือวิทยา อาคาร 4 ห้อง ห้องสมุด 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 เป็นต้นไป
6 795 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองเรือวิทยา อาคาร 4 ห้อง ห้องสมุด 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 เป็นต้นไป
7 796 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองเรือวิทยา อาคาร 4 ห้อง 421 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 เป็นต้นไป
8 797 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองเรือวิทยา อาคาร 4 ห้อง 421 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 เป็นต้นไป
9 798 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองเรือวิทยา เวทีกลางแจ้ง ห้อง สนามฟุตบอล 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 20

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 21 - 40

22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 41 - 61
08.30 เป็นต้นไป

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]