แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 5

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 57 42 73.68% 5 8.77% 5 8.77% 5 8.77% 57
2 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว 51 26 53.06% 8 16.33% 5 10.2% 10 20.41% 49
3 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 47 25 56.82% 10 22.73% 2 4.55% 7 15.91% 44
4 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 34 24 70.59% 6 17.65% 1 2.94% 3 8.82% 34
5 โรงเรียนบ้านหนองแสง 32 24 75% 1 3.13% 5 15.63% 2 6.25% 32
6 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 34 23 76.67% 5 16.67% 0 0% 2 6.67% 30
7 โรงเรียนบ้านบัวงาม 39 21 55.26% 9 23.68% 2 5.26% 6 15.79% 38
8 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 39 20 52.63% 4 10.53% 3 7.89% 11 28.95% 38
9 โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย 24 19 79.17% 3 12.5% 0 0% 2 8.33% 24
10 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 29 19 67.86% 2 7.14% 2 7.14% 5 17.86% 28
11 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี 30 18 60% 5 16.67% 2 6.67% 5 16.67% 30
12 โรงเรียนบ้านโสกแสง 38 17 50% 5 14.71% 2 5.88% 10 29.41% 34
13 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 30 17 60.71% 4 14.29% 1 3.57% 6 21.43% 28
14 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) 32 16 51.61% 13 41.94% 0 0% 2 6.45% 31
15 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง 40 15 38.46% 14 35.9% 3 7.69% 7 17.95% 39
16 โรงเรียนบ้านตาโอง 37 15 42.86% 10 28.57% 4 11.43% 6 17.14% 35
17 โรงเรียนบ้านตบหู 41 15 37.5% 8 20% 8 20% 9 22.5% 40
18 โรงเรียนบ้านแก้ง 33 15 50% 7 23.33% 4 13.33% 4 13.33% 30
19 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา 36 15 44.12% 7 20.59% 2 5.88% 10 29.41% 34
20 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 27 15 55.56% 6 22.22% 3 11.11% 3 11.11% 27
21 โรงเรียนบ้านบก 31 15 50% 4 13.33% 4 13.33% 7 23.33% 30
22 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 26 15 71.43% 3 14.29% 2 9.52% 1 4.76% 21
23 โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ 24 15 62.5% 2 8.33% 4 16.67% 3 12.5% 24
24 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 22 15 68.18% 2 9.09% 1 4.55% 4 18.18% 22
25 โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) 31 14 51.85% 7 25.93% 2 7.41% 4 14.81% 27
26 โรงเรียนบ้านโนนขาม 25 14 58.33% 5 20.83% 1 4.17% 4 16.67% 24
27 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 25 14 60.87% 2 8.7% 4 17.39% 3 13.04% 23
28 โรงเรียนบ้านโซง 18 14 82.35% 0 0% 1 5.88% 2 11.76% 17
29 โรงเรียนบ้านคำครั่ง 30 13 43.33% 8 26.67% 2 6.67% 7 23.33% 30
30 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 26 13 50% 6 23.08% 1 3.85% 6 23.08% 26
31 โรงเรียนบ้านหนองแปก 26 13 52% 5 20% 1 4% 6 24% 25
32 โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 22 13 61.9% 1 4.76% 1 4.76% 6 28.57% 21
33 โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ 20 13 72.22% 1 5.56% 0 0% 4 22.22% 18
34 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 14 13 92.86% 0 0% 1 7.14% 0 0% 14
35 โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย 31 12 48% 6 24% 2 8% 5 20% 25
36 โรงเรียนบ้านโนนยาง 29 12 52.17% 6 26.09% 0 0% 5 21.74% 23
37 โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 27 12 46.15% 4 15.38% 5 19.23% 5 19.23% 26
38 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 22 12 54.55% 3 13.64% 5 22.73% 2 9.09% 22
39 โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น 22 12 54.55% 3 13.64% 2 9.09% 5 22.73% 22
40 โรงเรียนบ้านดงเมย 17 12 70.59% 2 11.76% 1 5.88% 2 11.76% 17
41 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 26 11 47.83% 10 43.48% 0 0% 2 8.7% 23
42 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ 29 11 40.74% 7 25.93% 4 14.81% 5 18.52% 27
43 โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย 29 11 44% 7 28% 2 8% 5 20% 25
44 โรงเรียนบ้านโนนบก 33 11 39.29% 5 17.86% 7 25% 5 17.86% 28
45 โรงเรียนบ้านนานวล 22 11 50% 5 22.73% 0 0% 6 27.27% 22
46 โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม 19 11 57.89% 4 21.05% 4 21.05% 0 0% 19
47 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 19 11 64.71% 3 17.65% 0 0% 3 17.65% 17
48 โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ 16 11 68.75% 2 12.5% 0 0% 3 18.75% 16
49 โรงเรียนบ้านคอแลน 29 10 34.48% 6 20.69% 4 13.79% 9 31.03% 29
50 โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 15 10 66.67% 4 26.67% 0 0% 1 6.67% 15
51 โรงเรียนบ้านนาสามัคคี 18 10 58.82% 3 17.65% 2 11.76% 2 11.76% 17
52 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 16 10 66.67% 3 20% 0 0% 2 13.33% 15
53 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 21 10 47.62% 2 9.52% 3 14.29% 6 28.57% 21
54 โรงเรียนบ้านค้อ 14 10 76.92% 2 15.38% 0 0% 1 7.69% 13
55 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 13 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0% 12
56 โรงเรียนบ้านฝั่งเพ 24 9 40.91% 9 40.91% 1 4.55% 3 13.64% 22
57 โรงเรียนบ้านกลาง 22 9 40.91% 9 40.91% 1 4.55% 3 13.64% 22
58 โรงเรียนบ้านป่าก้าว 31 9 30% 8 26.67% 5 16.67% 8 26.67% 30
59 โรงเรียนบ้านหัวแข้ 19 9 47.37% 5 26.32% 3 15.79% 2 10.53% 19
60 โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ 18 9 52.94% 4 23.53% 3 17.65% 1 5.88% 17
61 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 21 9 50% 4 22.22% 2 11.11% 3 16.67% 18
62 โรงเรียนบ้านท่าก่อ 17 9 60% 4 26.67% 2 13.33% 0 0% 15
63 โรงเรียนบ้านหมากมาย 20 9 50% 3 16.67% 2 11.11% 4 22.22% 18
64 โรงเรียนน้ำยืน 18 9 52.94% 2 11.76% 0 0% 6 35.29% 17
65 โรงเรียนเมืองเดช 11 9 81.82% 0 0% 0 0% 2 18.18% 11
66 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
67 โรงเรียนบ้านหนองสนม 24 8 33.33% 6 25% 5 20.83% 5 20.83% 24
68 โรงเรียนบ้านกุดเรือ 21 8 44.44% 6 33.33% 2 11.11% 2 11.11% 18
69 โรงเรียนบ้านโคกเทียม 24 8 38.1% 5 23.81% 4 19.05% 4 19.05% 21
70 โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ 19 8 42.11% 5 26.32% 3 15.79% 3 15.79% 19
71 โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก 16 8 50% 4 25% 1 6.25% 3 18.75% 16
72 โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ 13 8 61.54% 3 23.08% 0 0% 2 15.38% 13
73 โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน 12 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
74 โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 13 8 61.54% 2 15.38% 0 0% 3 23.08% 13
75 โรงเรียนประชาสามัคคี 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
76 โรงเรียนหนองโพดวิทยา 25 7 41.18% 6 35.29% 2 11.76% 2 11.76% 17
77 โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 14 7 50% 5 35.71% 0 0% 2 14.29% 14
78 โรงเรียนบ้านคำบอน 16 7 43.75% 4 25% 1 6.25% 4 25% 16
79 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่น 16 7 46.67% 4 26.67% 1 6.67% 3 20% 15
80 โรงเรียนบ้านนาห่อม 17 7 53.85% 4 30.77% 1 7.69% 1 7.69% 13
81 โรงเรียนบ้านซำงู 15 7 46.67% 3 20% 3 20% 2 13.33% 15
82 โรงเรียนบ้านคำนาแซง 14 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
83 โรงเรียนบ้านนากระแซง 14 7 50% 3 21.43% 0 0% 4 28.57% 14
84 โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน 12 7 58.33% 3 25% 0 0% 2 16.67% 12
85 โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง 15 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
86 โรงเรียนบ้านเปือย 14 7 50% 2 14.29% 4 28.57% 1 7.14% 14
87 โรงเรียนบ้านดงกระชู 14 7 53.85% 2 15.38% 0 0% 4 30.77% 13
88 โรงเรียนบ้านไฮตาก 12 7 58.33% 1 8.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
89 โรงเรียนบ้านจันลา 13 7 53.85% 1 7.69% 1 7.69% 4 30.77% 13
90 โรงเรียนบ้านป่าสน 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
91 โรงเรียนบ้านกุดประทาย 19 6 31.58% 7 36.84% 3 15.79% 3 15.79% 19
92 โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี 16 6 37.5% 6 37.5% 3 18.75% 1 6.25% 16
93 โรงเรียนบ้านเตย 22 6 28.57% 5 23.81% 4 19.05% 6 28.57% 21
94 โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ 13 6 46.15% 4 30.77% 0 0% 3 23.08% 13
95 โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง 13 6 46.15% 3 23.08% 0 0% 4 30.77% 13
96 โรงเรียนบ้านยาง 12 6 50% 2 16.67% 1 8.33% 3 25% 12
97 โรงเรียนบ้านโนนจิก(เดชอุดม) 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
98 โรงเรียนบ้านคำอุดม 13 6 54.55% 1 9.09% 2 18.18% 2 18.18% 11
99 โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา 13 6 54.55% 1 9.09% 2 18.18% 2 18.18% 11
100 โรงเรียนบ้านประหูต 11 6 54.55% 0 0% 1 9.09% 4 36.36% 11
101 โรงเรียนบ้านโนนแคน 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
102 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 17 5 33.33% 6 40% 2 13.33% 2 13.33% 15
103 โรงเรียนบ้านเก่าขาม 13 5 41.67% 6 50% 0 0% 1 8.33% 12
104 โรงเรียนบ้านโคกชำแระ 15 5 41.67% 4 33.33% 0 0% 3 25% 12
105 โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา 12 5 41.67% 3 25% 4 33.33% 0 0% 12
106 โรงเรียนบ้านหนองกบ 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
107 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 12 5 41.67% 3 25% 1 8.33% 3 25% 12
108 โรงเรียนบ้านขอนแป้น 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
109 โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง 13 5 41.67% 2 16.67% 4 33.33% 1 8.33% 12
110 โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ 11 5 50% 2 20% 3 30% 0 0% 10
111 โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 11 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 11
112 โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 9 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
113 โรงเรียนเวตวันวิทยา 9 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
114 โรงเรียนบ้านสร้างหอม 10 5 50% 1 10% 2 20% 2 20% 10
115 โรงเรียนอิสานเศรษฐกิจ 9 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
116 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 9 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
117 โรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 9 5 55.56% 1 11.11% 0 0% 3 33.33% 9
118 โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง 8 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
119 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณิกา 8 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
120 โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา 8 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
121 โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 11 5 45.45% 0 0% 0 0% 6 54.55% 11
122 โรงเรียนบ้านหนองโด 17 4 30.77% 4 30.77% 0 0% 5 38.46% 13
123 โรงเรียนบ้านหนองดุม 18 4 25% 3 18.75% 1 6.25% 8 50% 16
124 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) 14 4 28.57% 3 21.43% 0 0% 7 50% 14
125 โรงเรียนบ้านหนองคู(น้ำยืน) 11 4 40% 3 30% 0 0% 3 30% 10
126 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 9 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 9
127 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
128 โรงเรียนบ้านป่าโมง 13 4 30.77% 2 15.38% 2 15.38% 5 38.46% 13
129 โรงเรียนบ้านคำบาก 10 4 40% 2 20% 2 20% 2 20% 10
130 โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) 9 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 3 33.33% 9
131 โรงเรียนบ้านนาส่วง 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
132 โรงเรียนบ้านแข้ด่อน 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
133 โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
134 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
135 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี 11 4 44.44% 0 0% 3 33.33% 2 22.22% 9
136 โรงเรียนบ้านโพนดวน 14 4 40% 0 0% 2 20% 4 40% 10
137 โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
138 โรงเรียนบ้านโนนหมากเดือย 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
139 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 14 3 21.43% 6 42.86% 2 14.29% 3 21.43% 14
140 โรงเรียนบ้านแสนสุข 21 3 15.79% 4 21.05% 4 21.05% 8 42.11% 19
141 โรงเรียนบ้านตายอย 10 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
142 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ 14 3 25% 3 25% 0 0% 6 50% 12
143 โรงเรียนบ้านห้วยปอ 9 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 3 33.33% 9
144 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
145 โรงเรียนบ้านโนนเลียง 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
146 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 10 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 9
147 โรงเรียนบ้านทับไฮ 10 3 30% 2 20% 0 0% 5 50% 10
148 โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน 8 3 37.5% 2 25% 0 0% 3 37.5% 8
149 โรงเรียนบ้านคำสำราญ 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
150 โรงเรียนบ้านสมสะอาด 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
151 โรงเรียนบ้านตาโม 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
152 โรงเรียนบ้านโนนหลี่ 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
153 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
154 โรงเรียนบ้านซำหวาย 8 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
155 โรงเรียนบ้านคำกลาง 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
156 โรงเรียนบ้านดอนยาว 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
157 โรงเรียนบ้านห้วยข่า 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
158 โรงเรียนบ้านโนนสนาม 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
159 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
160 โรงเรียนตชด.บ้านค้อ 6 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
161 โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
162 โรงเรียนอุดมสามัคคี 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
163 โรงเรียนบ้านนาแก 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
164 โรงเรียนบ้านบัวเจริญ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
165 โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
166 โรงเรียนบ้านแสนถาวร 9 2 22.22% 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 9
167 โรงเรียนบ้านแมด 11 2 18.18% 3 27.27% 1 9.09% 5 45.45% 11
168 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 8 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
169 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
170 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
171 โรงเรียน ตชด.บ้านคำสะอาด 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
172 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
173 โรงเรียนบ้านหนองขอน 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
174 โรงเรียนบ้านหนองบัว(บุณฑริก) 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
175 โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
176 โรงเรียนบ้านป่าตาว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
177 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
178 โรงเรียนอนุบาลน้ำยืน 6 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
179 โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
180 โรงเรียนบ้านหนองแปน 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
181 โรงเรียนบ้านอุดมสุข 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
182 โรงเรียนบ้านแก้งขอ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
183 โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
184 โรงเรียนบ้านโนนน้อย 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
185 โรงเรียนบ้านโนน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
186 โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ 16 1 6.67% 4 26.67% 3 20% 7 46.67% 15
187 โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 7 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 3 42.86% 7
188 โรงเรียนตชด.เกษตรสมบูรณ์ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
189 โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
190 โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย 7 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
191 โรงเรียนบ้านโนนสูง(บุณฑริก) 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
192 โรงเรียนเจริญศึกษา 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
193 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
194 โรงเรียนบ้านนาอุดม 6 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
195 โรงเรียนศิริเกษวิทยา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
196 โรงเรียนบ้านดอนม่วย 5 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
197 โรงเรียนบ้านคำม่วง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
198 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
199 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 8 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
200 โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
201 โรงเรียนบ้านห่องคำ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
202 โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
203 โรงเรียนบ้านหนองบัว(เดชอุดม) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
204 โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
205 โรงเรียนบ้านหนองยู 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
206 โรงเรียนบ้านยางกลาง 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
207 โรงเรียนบ้านหนองทัพ 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
208 โรงเรียนบ้านดอนโจด 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
209 โรงเรียนบ้านดวน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
210 โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
211 โรงเรียนบ้านแก้งยาง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
212 โรงเรียนบ้านแก้งโตน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
213 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
214 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 4 1 25% 0 0% 0 0% 3 75% 4
215 โรงเรียนบ้านม่วง 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
216 โรงเรียนบ้านป่าไร่ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
217 โรงเรียนพิชัยศึกษา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
218 โรงเรียนบ้านบัวทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
219 โรงเรียนบ้านป่าหวาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
220 โรงเรียนบ้านม่วงโนนกระแต 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
221 โรงเรียนบ้านเก่ากลาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
222 โรงเรียนบ้านโพนทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
223 โรงเรียนอนุบาลเปรมชนก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
224 โรงเรียนบ้านนาแคน 7 0 0% 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 7
225 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 9 0 0% 4 44.44% 0 0% 5 55.56% 9
226 โรงเรียนบ้านโนนกอย 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
227 โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม 7 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 7
228 โรงเรียนบ้านดอนโมกข์ 6 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
229 โรงเรียนบ้านป่าพอก 5 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
230 โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
231 โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
232 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
233 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุปผา 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
234 โรงเรียนบ้านหนองคู(เดชอุดม) 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
235 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
236 โรงเรียนบ้านโนนจิก(บุณฑริก) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
237 โรงเรียนบ้านโนนว่าน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
238 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(เดชอุดม) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
239 โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
240 โรงเรียนบ้านโชคชัย 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
241 โรงเรียนบ้านบัวเทียม 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
242 โรงเรียนบ้านนาโดม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
243 โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
244 โรงเรียน ตชด.บ้านหนองบัว 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
245 โรงเรียนบ้านกวางดีด 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
246 โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
247 โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
248 โรงเรียนสมบูรณ์เลิศวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
249 โรงเรียนตชด.บ้านตาเอ็ม 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]