สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 22 38 34
2 006 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 30 58 46
3 007 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว 51 98 72
4 008 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 26 61 36
5 009 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 25 67 42
6 005 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง 40 93 68
7 010 โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ 2 6 4
8 011 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 4 10 6
9 013 โรงเรียนตชด.บ้านค้อ 6 11 10
10 012 โรงเรียนตชด.เกษตรสมบูรณ์ 4 15 8
11 019 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 29 73 49
12 018 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา 36 84 62
13 021 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ 0 0 0
14 020 โรงเรียนน้ำยืน 18 36 27
15 023 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 0 0 0
16 025 โรงเรียนบ้านกลาง 22 35 32
17 026 โรงเรียนบ้านกวางดีด 1 2 2
18 028 โรงเรียนบ้านกุดประทาย 19 30 26
19 027 โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน 12 31 19
20 029 โรงเรียนบ้านกุดเรือ 21 55 37
21 039 โรงเรียนบ้านขอนแป้น 9 32 17
22 040 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 39 76 55
23 043 โรงเรียนบ้านคอแลน 29 57 40
24 046 โรงเรียนบ้านคำกลาง 6 13 9
25 045 โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง 5 5 5
26 047 โรงเรียนบ้านคำครั่ง 30 56 47
27 048 โรงเรียนบ้านคำนาแซง 14 34 22
28 049 โรงเรียนบ้านคำบอน 16 36 27
29 050 โรงเรียนบ้านคำบาก 10 26 17
30 051 โรงเรียนบ้านคำม่วง 3 4 4
31 052 โรงเรียนบ้านคำสำราญ 6 17 10
32 053 โรงเรียนบ้านคำอุดม 13 27 20
33 054 โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี 16 42 28
34 044 โรงเรียนบ้านค้อ 14 39 21
35 059 โรงเรียนบ้านจันลา 13 32 22
36 061 โรงเรียนบ้านซำงู 15 26 20
37 062 โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย 29 73 50
38 063 โรงเรียนบ้านซำหวาย 8 18 12
39 065 โรงเรียนบ้านดงกระชู 14 21 18
40 066 โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน 4 6 5
41 067 โรงเรียนบ้านดงเมย 17 39 28
42 068 โรงเรียนบ้านดวน 2 3 2
43 069 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 9 19 14
44 072 โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ 11 29 18
45 073 โรงเรียนบ้านดอนม่วย 5 10 7
46 075 โรงเรียนบ้านดอนยาว 5 5 5
47 071 โรงเรียนบ้านดอนโจด 3 8 6
48 074 โรงเรียนบ้านดอนโมกข์ 6 20 13
49 076 โรงเรียนบ้านตบหู 41 82 63
50 079 โรงเรียนบ้านตายอย 10 19 16
51 077 โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย 7 16 12
52 078 โรงเรียนบ้านตาโม 6 13 10
53 080 โรงเรียนบ้านตาโอง 37 77 62
54 081 โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) 9 14 13
55 083 โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ 16 31 20
56 084 โรงเรียนบ้านทับไฮ 10 22 17
57 089 โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง 2 6 4
58 088 โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 15 33 24
59 090 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 17 47 29
60 091 โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง 15 30 26
61 085 โรงเรียนบ้านท่าก่อ 17 54 29
62 087 โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ 19 41 31
63 086 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี 11 21 15
64 092 โรงเรียนบ้านนากระแซง 14 39 26
65 097 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 14 33 21
66 098 โรงเรียนบ้านนานวล 22 54 37
67 099 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 4 6 5
68 101 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 7 8 8
69 103 โรงเรียนบ้านนาสามัคคี 18 39 26
70 102 โรงเรียนบ้านนาส่วง 7 11 8
71 105 โรงเรียนบ้านนาห่อม 17 57 30
72 104 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 10 18 10
73 106 โรงเรียนบ้านนาอุดม 6 21 12
74 095 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 34 58 49
75 100 โรงเรียนบ้านนาเลิง 0 0 0
76 093 โรงเรียนบ้านนาแก 4 6 5
77 094 โรงเรียนบ้านนาแคน 7 11 9
78 096 โรงเรียนบ้านนาโดม 1 1 1
79 108 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่น 16 25 21
80 107 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 8 19 15
81 149 โรงเรียนบ้านบก 31 85 51
82 150 โรงเรียนบ้านบัวงาม 39 94 60
83 152 โรงเรียนบ้านบัวทอง 1 1 1
84 151 โรงเรียนบ้านบัวเจริญ 3 12 5
85 153 โรงเรียนบ้านบัวเทียม 2 4 2
86 154 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ 14 33 15
87 156 โรงเรียนบ้านประหูต 11 27 18
88 157 โรงเรียนบ้านป่าก้าว 31 48 44
89 159 โรงเรียนบ้านป่าตาว 3 5 4
90 161 โรงเรียนบ้านป่าพอก 5 8 7
91 164 โรงเรียนบ้านป่าสน 7 26 12
92 165 โรงเรียนบ้านป่าหวาย 1 2 1
93 160 โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย 1 1 1
94 158 โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ 18 40 28
95 162 โรงเรียนบ้านป่าโมง 13 29 20
96 163 โรงเรียนบ้านป่าไร่ 2 3 3
97 168 โรงเรียนบ้านฝั่งเพ 24 46 34
98 175 โรงเรียนบ้านม่วง 3 4 4
99 176 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี 30 51 45
100 177 โรงเรียนบ้านม่วงโนนกระแต 1 3 2
101 182 โรงเรียนบ้านยาง 12 28 19
102 180 โรงเรียนบ้านยางกลาง 4 6 6
103 181 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 26 61 47
104 183 โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 5 5 5
105 184 โรงเรียนบ้านวารีอุดม 0 0 0
106 185 โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ 13 21 17
107 186 โรงเรียนบ้านสมสะอาด 6 12 10
108 187 โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 13 40 21
109 188 โรงเรียนบ้านสร้างหอม 10 18 14
110 189 โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 2 5 4
111 190 โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง 13 27 23
112 191 โรงเรียนบ้านสองคอน 0 0 0
113 192 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 8 11 10
114 197 โรงเรียนบ้านหนองกบ 10 24 17
115 198 โรงเรียนบ้านหนองขอน 4 6 5
116 199 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 3 18 7
117 201 โรงเรียนบ้านหนองคู(น้ำยืน) 11 25 20
118 200 โรงเรียนบ้านหนองคู(เดชอุดม) 2 3 3
119 203 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 12 16 16
120 204 โรงเรียนบ้านหนองดุม 18 30 28
121 207 โรงเรียนบ้านหนองถาวร 0 0 0
122 208 โรงเรียนบ้านหนองทัพ 4 30 12
123 211 โรงเรียนบ้านหนองบัว(บุณฑริก) 4 9 7
124 210 โรงเรียนบ้านหนองบัว(เดชอุดม) 2 3 3
125 213 โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 1 1 1
126 214 โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี 2 2 2
127 212 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1 1 1
128 217 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 27 58 48
129 219 โรงเรียนบ้านหนองยู 2 4 2
130 221 โรงเรียนบ้านหนองสนม 24 46 39
131 220 โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน 12 29 17
132 222 โรงเรียนบ้านหนองสำราญ 0 0 0
133 225 โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 7 14 12
134 226 โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน 4 4 4
135 227 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 47 93 66
136 202 โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย 31 69 49
137 209 โรงเรียนบ้านหนองเทา 0 0 0
138 218 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 16 52 29
139 206 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 4 6 6
140 215 โรงเรียนบ้านหนองแปก 26 51 44
141 216 โรงเรียนบ้านหนองแปน 5 10 8
142 224 โรงเรียนบ้านหนองแสง 32 58 49
143 223 โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 14 41 25
144 205 โรงเรียนบ้านหนองโด 17 31 22
145 228 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 0 0 0
146 230 โรงเรียนบ้านหมากมาย 20 30 25
147 231 โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง 13 36 16
148 229 โรงเรียนบ้านหม้อทอง 0 0 0
149 232 โรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 9 23 14
150 243 โรงเรียนบ้านหัวแข้ 19 31 28
151 244 โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ 13 22 18
152 240 โรงเรียนบ้านห่องคำ 3 6 4
153 242 โรงเรียนบ้านห่องปอ 0 0 0
154 241 โรงเรียนบ้านห่องเตย 0 0 0
155 234 โรงเรียนบ้านห้วยข่า 5 14 9
156 235 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 22 49 32
157 236 โรงเรียนบ้านห้วยปอ 9 26 17
158 237 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 5 18 7
159 238 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 4 10 5
160 239 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 9 22 12
161 233 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 8 31 16
162 245 โรงเรียนบ้านอุดมชาติ 0 0 0
163 246 โรงเรียนบ้านอุดมสุข 3 9 5
164 030 โรงเรียนบ้านเก่ากลาง 1 3 2
165 031 โรงเรียนบ้านเก่าขาม 13 30 18
166 082 โรงเรียนบ้านเตย 22 42 33
167 155 โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 27 65 47
168 166 โรงเรียนบ้านเปือย 14 43 26
169 178 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ 29 69 44
170 193 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 5 51 17
171 034 โรงเรียนบ้านแก้ง 33 99 60
172 032 โรงเรียนบ้านแก้งขอ 3 8 6
173 033 โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก 4 6 5
174 036 โรงเรียนบ้านแก้งยาง 2 4 3
175 037 โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ 24 51 34
176 038 โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง 8 22 12
177 035 โรงเรียนบ้านแก้งโตน 2 2 2
178 042 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 19 52 34
179 041 โรงเรียนบ้านแข้ด่อน 6 16 9
180 167 โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม 7 17 12
181 179 โรงเรียนบ้านแมด 11 31 18
182 194 โรงเรียนบ้านแสนถาวร 9 13 12
183 195 โรงเรียนบ้านแสนสุข 21 41 30
184 055 โรงเรียนบ้านโคกชำแระ 15 32 20
185 057 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 57 145 95
186 056 โรงเรียนบ้านโคกเทียม 24 41 33
187 058 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 21 40 33
188 060 โรงเรียนบ้านโชคชัย 2 2 2
189 064 โรงเรียนบ้านโซง 18 23 21
190 148 โรงเรียนบ้านโนน 2 3 3
191 109 โรงเรียนบ้านโนนกอย 3 3 3
192 111 โรงเรียนบ้านโนนกาหลงน้อย 0 0 0
193 110 โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น 22 43 40
194 113 โรงเรียนบ้านโนนขาม 25 57 40
195 117 โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข 3 4 4
196 116 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) 32 77 52
197 115 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 26 46 38
198 119 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา 2 2 2
199 121 โรงเรียนบ้านโนนจิก(บุณฑริก) 1 10 3
200 120 โรงเรียนบ้านโนนจิก(เดชอุดม) 9 19 14
201 122 โรงเรียนบ้านโนนน้อย 3 3 3
202 123 โรงเรียนบ้านโนนบก 33 73 53
203 124 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 34 91 49
204 126 โรงเรียนบ้านโนนยาง 29 54 43
205 127 โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง 3 7 5
206 129 โรงเรียนบ้านโนนว่าน 1 5 2
207 130 โรงเรียนบ้านโนนสนาม 5 5 5
208 131 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 9 27 17
209 133 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(น้ำขุ่น) 0 0 0
210 134 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 7 35 17
211 132 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) 14 20 14
212 138 โรงเรียนบ้านโนนสวาง(น้ำยืน) 0 0 0
213 136 โรงเรียนบ้านโนนสวาง(เดชอุดม) 0 0 0
214 137 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) 5 26 12
215 139 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 21 111 34
216 135 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(เดชอุดม) 1 3 2
217 140 โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ 16 28 26
218 141 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 13 26 23
219 142 โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 22 44 33
220 143 โรงเรียนบ้านโนนสูง(บุณฑริก) 5 9 8
221 144 โรงเรียนบ้านโนนหมากเดือย 6 9 8
222 145 โรงเรียนบ้านโนนหลี่ 6 14 9
223 146 โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง 6 21 11
224 114 โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ 20 65 34
225 128 โรงเรียนบ้านโนนเลียง 6 13 9
226 112 โรงเรียนบ้านโนนแก้ง 0 0 0
227 118 โรงเรียนบ้านโนนแคน 7 17 12
228 125 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 9 17 15
229 147 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 3 5 4
230 170 โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 9 18 15
231 169 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 0 0 0
232 171 โรงเรียนบ้านโพนดวน 14 44 24
233 172 โรงเรียนบ้านโพนทอง 1 1 1
234 173 โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน 8 15 13
235 196 โรงเรียนบ้านโสกแสง 38 70 52
236 174 โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 2 4 3
237 247 โรงเรียนบ้านไฮตาก 12 18 16
238 248 โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา 8 43 18
239 249 โรงเรียนประชาสามัคคี 9 17 12
240 251 โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 5 9 9
241 252 โรงเรียนพิชัยศึกษา 2 5 4
242 254 โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 11 31 17
243 260 โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา 13 27 20
244 262 โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย 24 55 37
245 261 โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) 31 92 56
246 264 โรงเรียนหนองโพดวิทยา 25 96 50
247 265 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 14 35 22
248 267 โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก 16 67 35
249 271 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณิกา 8 17 13
250 272 โรงเรียนอิสานเศรษฐกิจ 9 16 13
251 273 โรงเรียนอุดมสามัคคี 5 15 9
252 003 โรงเรียนเจริญศึกษา 4 4 4
253 253 โรงเรียนเมืองเดช 11 17 15
254 257 โรงเรียนเวตวันวิทยา 9 27 12
255 022 โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา 3 10 6
256 250 โรงเรียนปลาขาววิทยานุสรณ์ 0 0 0
257 276 โรงเรียนมุทิตาศึกษา 0 0 0
258 256 โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา 12 35 21
259 255 โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม 19 80 37
260 258 โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 11 14 13
261 259 โรงเรียนศิริเกษวิทยา 3 8 5
262 274 โรงเรียนสมบูรณ์เลิศวิทยา 1 2 2
263 263 โรงเรียนสุพรรณิการ์ 0 0 0
264 266 โรงเรียนอนุบาลน้ำยืน 6 13 10
265 275 โรงเรียนอนุบาลวรรณวิไล 0 0 0
266 270 โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ 1 2 2
267 268 โรงเรียนอนุบาลเปรมชนก 1 3 2
268 269 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุปผา 3 12 3
269 277 โรงเรียนอนุบาลไกยวินิจ 0 0 0
270 017 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 5 10 9
271 001 โรงเรียน ตชด.บ้านคำสะอาด 4 4 4
272 002 โรงเรียน ตชด.บ้านหนองบัว 2 2 2
273 014 โรงเรียนตชด.บ้านตาเอ็ม 2 3 3
274 015 โรงเรียนตชด.บ้านท่าแสนคูณ 0 0 0
275 016 โรงเรียนตชด.ศ.ดร.เนวิน สคริมชอว์ 0 0 0
รวม 3143 7186 4923
12109

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]