เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงเรียนสิรินธร และโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายแสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2 นายทวีศักดิ์ สนสี ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3 นายอำนาจ นวนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4 นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีผไทสมันต์ คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
5 นายพิทักษ์ สุปิงคลัด ผู้อำนวยการโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
6 นายเฉลิมชัย แสนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
7 นายสาโรจน์ พฤษภา ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิธรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
8 นายวิทยา เพ่งเล็งดี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบัววิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
9 นายวายุคล จุลทัศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
10 นายสุรพงศ์ ปรากฏรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนาสนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
11 นายวิทูรย์ พิมพ์ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
12 นายอาทร เสาสูง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
13 นายไพสิทธิ์ คงทน ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
14 นายชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
15 นายธีรภาพ วลามิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
16 นายอนุชาติ นาเมืองรักษ์ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
17 นางครองศรี นามพูน ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
18 นางสาววิภาทรงศิริ ยงคง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
19 นายชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
20 นายไกรลาส พรจินดาสกุล ครูอัตราพิเศษโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
21 นายไพสิทธิ์ คงทน ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
22 นายประสิทธิ์ สุขโข ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
23 นายเกริกวิทย์ จันทเขต ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
24 นางธัญวรัตม์ ประยงค์หอม ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
25 นายขวัญชัย แก้วเขียว ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
26 นายยอดชาย เพียรดี ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
27 นายกฤษฎากร แก่นดี ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
28 นายไกรลาส พรจินดาสกุล ครูอัตราพิเศษโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
29 นายธีรเมธ งามทวี เจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนพิเศษโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
30 นางสาววิภาทรงศิริ ยงคง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
31 นายประสิทธิ์ สุขโข ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
32 นางสาวเอมอร ดาศรี ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
33 นางศุภวรรณ โสวภาค ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
34 นางพัสณีย์ บุญยง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
35 นางอัญรินทร์ นามสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
36 นางกัลยรัตน์ สุบินยัง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
37 นางวรรธนีย์ ทองนรินทร์ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
38 นางไตรสรณ์ สาลี ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
39 นางจริน พรมสี ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
40 นายขวัญชัย แก้วเขียว ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
41 นายนฤพนธ์ สายเสมา ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
42 นางสาวจิราภรณ์ ดุมนิล ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
43 นางรติมา จิตรแม้น ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
44 นางธัญวรัตม์ ประยงค์หอม ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
45 นายแสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
46 นายทวีศักดิ์ สนสี ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
47 นายปารมี นามโสม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวายวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
48 นายอำนาจ นวนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
49 จสต.พงศนรินทร์ ชื่นใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
50 นายวิชากร หนองพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนาสนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
51 นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีผไทสมันต์ คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
52 นางสุภีลดา จันทร์แสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนาสนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
53 นายประหยัด เขียวหวาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวายวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
54 นายพิทักษ์ สุปิงคลัด ผู้อำนวยการโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
55 นายอาทร เสาสูง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
56 นายเฉลิมชัย แสนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
57 นายวายุคล จุลทัศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
58 นายสาโรจน์ พฤษภา ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิธรวิทยา คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
59 นายสุรพงศ์ ปรากฏรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนาสนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
60 นายวิทยา เพ่งเล็งดี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบัววิทยา คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
61 นายวิทูรย์ พิมพ์ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
62 นายธีรภาพ วลามิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
63 นายอนุชาติ นาเมืองรักษ์ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
64 นางพัสณีย์ บุญยง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
65 นายชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
66 นางครองศรี นามพูน ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
67 นางสาววิภาทรงศิริ ยงคง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
68 นางลักขณา คุณมาศ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
69 นางลักขณา คุณมาศ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
70 นางธัญวรัตม์ ประยงค์หอม ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
71 นางวิไลจิตร นพพิบูลย์ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
72 นางสาวหนึ่งฤทัย ชูแก้ว ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
73 นางสาวจิราภรณ์ ดุมนิล ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
74 นางกัลยรัตน์ สุบินยัง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
75 นางไตรสรณ์ สาลี ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
76 นางครองศรี นามพูน ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
77 นายสำเริง บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
78 นายจำลอง ผู้สมเก่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
79 นายกฤษ ละมูลมอญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
80 นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม. ๓๓ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
81 นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม. ๓๓ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
82 นายลาย สมเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม. ๓๓ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
83 นายสนอง สินโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม. ๓๓ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
84 นางลดาวัลย์ เพ่งเล็งดี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพม. ๓๓ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
85 นายวัชรา สามาลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ สพม. ๓๓ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
86 นายสุธี ใจศิลป์ ศึกษานิเทศก์ สพม. ๓๓ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
87 นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพม. ๓๓ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
88 นายแสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร ประธานเครือข่ายส่งเสริมฯ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
89 นายทันใจ ชูทรงเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
90 นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุศรีนคร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
91 นายปิยะวัฒน์ ศรีไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
92 นายฉัตรนพดล คงยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
93 นายสุพินทร์ พุฒตาล ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนแรดวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
94 นายสุดสาคร สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแกศึกษาพัฒนา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
95 นางสาวทัศนีย์ เนตรประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองอียอวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
96 นายบุญศักดิ์ บุญจูง ผู้อำนวยการโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
97 นางจิดาภา บูรณ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
98 นายวีรพงษ์ หมายสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเทพ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
99 นายวิชัย สาลีงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสนมวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
100 นายปริญญา พุ่มไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
101 ว่าที่ รต.วรวิทย์ กมล รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
102 นายธงชัย สวัสดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
103 นายปริญญา พุ่มไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
104 ว่าที่ รต.วรวิทย์ กมล รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
105 นายธงชัย สวัสดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
106 ว่าที่ รต.ศักดิ์ณรงค์ วงศ์วาน ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
107 นายวันชัย นิลหุต ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
108 นายวชิระ เดชศิริ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
109 นายประสิทธิ์ ทิพยบุญ ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
110 นางสาวสุรีรัตน์ หมื่นมี ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
111 นายพูนสวัสดิ์ ยวงทอง ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
112 นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
113 นายภูมินทร์ นันทพันธ์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
114 นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้ว ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
115 ว่าที่ รต.วรวิทย์ กมล รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
116 นายธงชัย สวัสดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
117 ว่าที่ รต.ศักดิ์ณรงค์ วงศ์วาน ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
118 นายสุพจน์ เค้ากล้า ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
119 นายวันชัย นิลหุต ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
120 นายวชิระ เดชศิริ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
121 นางดารา ปุยะติ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
122 นายไพทูล หาดคำ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
123 นายธนิตพงษ์ มนต์ดี ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
124 นายก้องกำพล ไผ่ล้อม ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
125 นางสาวพรรณทิวา สระแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
126 นายพูนสวัสดิ์ ยวงทอง ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
127 นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
128 นายภูมินทร์ นันทะพันธ์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
129 นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้ว ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
130 นายวันชัย นิลหุต ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
131 นางดารา ปุยะติ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
132 นางรัสนา อนันตสุข ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
133 นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
134 นายภูมินทร์ นันทะพันธ์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
135 นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้ว ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
136 นางวิภาพรรณ บุดดี ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
137 นายบุญชัยทวี ศรีเทพ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
138 นางสาวฉันท์ชนก สิงหเสนา ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
139 นางสาวศิวรินทร์ ตาละชีพ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
140 นางสาวนภาพรรณ บุญปัญญา เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
141 นายไพทูล หาดคำ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
142 นางสาวพิรุณรัตน์ ศักดิ์แก้ว ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
143 นางสาวภาวินี ศรีน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
144 นายยุทธ เบ้าทอง ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
145 นายวันชัย นิลหุต ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
146 นางดารา ปุยะติ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
147 นางรัสนา อนันตสุข ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
148 นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
149 นายภูมินทร์ นันทะพันธ์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
150 นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้ว ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
151 นางวิภาพรรณ บุดดี ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
152 นายบุญชัยทวี ศรีเทพ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
153 นางสาวฉันท์ชนก สิงหเสนา ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
154 นางสาวศิวรินทร์ ตาละชีพ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
155 นางสาวนภาพรรณ บุญปัญญา ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
156 นายไพทูล หาดคำ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
157 นางสาวพิรุณรัตน์ ศักดิ์แก้ว ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
158 นางสาวภาวินี ศรีน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
159 นายยุทธ เบ้าทอง ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
160 นายสุภัทโท เค้ากล้า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
161 นายนนทนันท์ วิสารัตน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
162 นายปริญญา ปลื้มจิต นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
163 นางสาวสุภารัตน์ บุญตวง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
164 นางสาวกาญจนาพร ครองไข่น้ำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
165 นายถิรวัฒน์ ชื่นงาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
166 นางสาวศิริลักษณ์ หาญชนะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
167 นางสาวกชกร นามลี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
168 นางสาวชนนิกานต์ ราชบุรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
169 นางสาวสุวนันท์ ทุมภา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
170 นายศาสตรา จินดาบุตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
171 นางสาวพิมพ์ผกา แนวทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
172 นายทศพล จินดาบุตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
173 นางสาวพรรณทิวา สระแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
174 นางสาวจีรนันท์ ปัญญาสาร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
175 นางสาวสรรเพชุดา พากล้า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
176 นายณัฐพงษ์ สุนะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
177 นางสาววัลลี โททอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
178 นางสาววรนันท์ เกล้าพิมาย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
179 นางสาวพิมพ์ชนก ทาพันธ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
180 นางสาวพรนภา นามพรม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
181 นายวันชัย นิลหุต ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
182 นางดารา ปุยะติ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
183 นางรัสนา อนันตสุข ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
184 นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
185 นายภูมินทร์ นันทะพันธ์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
186 นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้ว ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
187 นางวิภาพรรณ บุดดี ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
188 นายบุญชัยทวี ศรีเทพ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
189 นางสาวฉันท์ชนก สิงหเสนา ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
190 นางสาวศิวรินทร์ ตาละชีพ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
191 นางสาวนภาพรรณ บุญปัญญา เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
192 นายไพทูล หาดคำ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
193 นางสาวพิรุณรัตน์ ศักดิ์แก้ว ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
194 นางสาวภาวินี ศรีน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
195 นายยุทธ เบ้าทอง ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
196 นางสาวอัมพิกา อินทศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
197 นายธงชัย สวัสดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
198 นายวันชัย นิลหุต ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
199 นายวชิระ เดชศิริ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
200 ปรัชญญา กะการดี ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
201 นายก้องกำพล ไผ่ล้อม ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
202 นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวัง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
203 นายประสิทธิ์ ทิพยบุญ ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
204 นายสมเกตุ ใจเมือง ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
205 นายบัญชา สุริยะสุขประเสริฐ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
206 นายทองเด่น จันทเสน ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
207 นายสุขสวัสดิ์ สาศิริ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
208 นายบุญชัยทวี ศรีเทพ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
209 นายเอกภพ บุดดา ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
210 นายพูนสวัสดิ์ ยวงทอง ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
211 นายภูมินทร์ นันทะพันธ์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
212 นางนารีวรรณ คำสิม ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
213 นางจงชญา นวลสะอาด ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
214 นางสาวมาลี สุขยา ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
215 นางสาวรุจีสวัสดิ์ ส่งเสริม ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
216 นายธนิตพงษ์ มนต์ดี ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
217 นางสาวพรรณทิวา สระแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
218 นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
219 นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้ว ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
220 นายก้องกำพล ไผ่ล้อม ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
221 นายธงชัย สวัสดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
222 นายวันชัย นิลหุต ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
223 นายวชิระ เดชศิริ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
224 นายก้องกำพล ไผ่ล้อม ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
225 นายสมเกตุ ใจเมือง ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
226 นายพูนสวัสดิ์ ยวงทอง ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
227 นายภูมินทร์ นันทะพันธ์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
228 ว่าที่ รต.ศักดิ์ณรงค์ วงศ์วาน ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
229 นายสุพจน์ เค้ากล้า ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
230 นายนิทัศน์ เข็มทอง ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
231 นางรัตติกร ภิรมย์ตระกูล ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
232 นางไกรษร คงยืน ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
233 นางสุรัตยา แซ่ภู ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
234 นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
235 นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้ว ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
236 นางสาวพรรณทิวา สระแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
237 นายไพทูล หาดคำ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
238 นางสาวพิรุณรัตน์ ศักดิ์แก้ว ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
239 นางสาวภาวินี ศรีน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
240 นายยุทธ เบ้าทอง ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
241 นายธงชัย สวัสดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
242 นายวันชัย นิลหุต ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
243 นางดารา ปุยะติ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
244 นางรัสนา อนันตสุข ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
245 นางวิภาพรรณ บุดดี ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
246 นายภูมินทร์ นันทะพันธ์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
247 นายสุขสวัสดิ์ สาศิริ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
248 นายปรัชญา สายรัตน์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
249 นางสาวศิวรินทร์ ตาละชีพ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
250 นายไพทูล หาดคำ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
251 นางสาวพิรุณรัตน์ ศักดิ์แก้ว ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
252 นางสาวภาวินี ศรีน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
253 ว่าที่ รต.วรวิทย์ กมล รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
254 นายธงชัย สวัสดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
255 ว่าที่ รต.ศักดิ์ณรงค์ วงศ์วาน ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
256 นายสุพจน์ เค้ากล้า ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
257 นายนิทัศน์ เข็มทอง ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
258 นายวันชัย นิลหุต ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
259 นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้ว ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
260 นางสาวพรรณทิวา สระแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
261 นายพูนสวัสดิ์ ยวงทอง ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
262 นายพูนสวัสดิ์ ยวงทอง ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
263 นายไพทูล หาดคำ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
264 นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
265 นางสาวภาวินี ศรีน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
266 นายยุทธ เบ้าทอง ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
267 นายปริญญา พุ่มไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ
268 นายทันใจ ชูทรงเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ
269 นายฉัตรนภดล คงยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ
270 ว่าที่ รต.วรวิทย์ กมล รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ
271 นายธงชัย สวัสดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ
272 นายสุธี ใจศิลป์ ศึกษานิเทศก์ สพม. ๓๓ คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ
273 นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพม. ๓๓ คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ
274 นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวัง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ
275 นายประสิทธิ์ ทิพยบุญ ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ
276 นางสาวรุจีสวัสดิ์ ส่งเสริม ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ
277 ว่าที่ รต.ศักดิ์ณรงค์ วงศ์วาน ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ
278 นายวันชัย นิลหุต ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ
279 นายวชิระ เดชศิริ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ
280 นายพูนสวัสดิ์ ยวงทอง ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ
281 นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ
282 นายภูมินทร์ นันทะพันธ์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ
283 นางสาวสุรีรัตน์ หมื่นมี ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ
284 นายสำเริง บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
285 นายจำลอง ผู้สมเก่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
286 นายกฤษ ละมูลมอญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
287 นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.๓๓ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
288 นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม.๓๓ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
289 นายสนอง สินโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.๓๓ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
290 นางลัดดาวัลย์ เพ่งเล็งดี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพม.๓๓ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
291 นายวัชรา สามาลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพม.๓๓ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
292 นายลาย สมเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม.๓๓ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
293 นายแสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
294 นายทวีศักดิ์ สนสี ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
295 นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
296 นายนิเวศน์ เนินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
297 นายยรรยง วงค์คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองบัววิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
298 นายปริญญา พุ่มไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
299 นายองอาจ สุจินพรัหม ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
300 นายสุนทร พลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
301 นางณัฐชานันท์ พระทองสุขสกุล รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
302 นายธีรภาพ วลามิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
303 นายชัยณรงค์ ลอยประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
304 นางกิมาภรณ์ เติมสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
305 นายชูชาติ คิดดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดมอญพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
306 นางณัฐชานันท์ พระทองสุขสกุล รองผู้อำนวยการราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
307 นางรัตติยา ภิญญภาพ ครู โรงเรียนโชคเพชรพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
308 นางกิมาภรณ์ เติมสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
309 นางเกสร ทองศรี ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
310 นางเอมอร สงวนดี ครู โรงเรียนศรีไผทสมันต์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
311 นางกองแก้ว แพงสุดโท ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
312 นางรุ้งดาว กลิ่นหอม ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
313 นางสาวสุรางค์ทิพย์ สุขพูล ครู โรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
314 นายเอกพล สีบาง ครู โรงเรียนหนองอียอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
315 นายวสุเทพ ฉิมถาวร ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
316 นายเรืองณวิน มีดินดำ ครู โรงเรียนพนมดงรักวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
317 ว่าทีร้อยตรีกฤดิชญ์ภากรณ์ มนต์ดี ครู โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
318 นายชัยณรงค์ ลอยประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
319 นายไพบูลย์ หัดรัดชัย ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
320 นางสาวศิริขวัญ ทองไทย ครู โรงเรียนวี่รวัฒน์โยธิน คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
321 นางเยาวลักษณ์ ประทุม ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
322 นางสาววริษา พรหมบุตร ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
323 นายทวีศักดิ์ สนสี ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
324 นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
325 นายสุรพงศ์ ปรากฏรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนาสนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
326 นายวิทยา เพ่งเล็งดี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบัววิทยา คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
327 นายสาโรจน์ พฤษภา ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิธรวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
328 นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
329 นางณัฐชานันท์ พระทองสุขสกุล รองผู้อำนวยการราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
330 นายธีระวัฒน์ สุระศร ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
331 นางนรินทร โพธิ์สิงห์ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
332 นางประใพวรรณ สมจันทร์ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
333 นางสาวสุชาดา สามาลย์ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
334 นางสาวปารณีย์ ชัยยิ่ง ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
335 นายสมเกตุ ใจเมือง ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
336 นายประโยชน์ นาคเขียว นักการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
337 นายสุทิน สุขแสวง นักการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
338 นายมานพ จันทร์ศิริ นักการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
339 นายยุทธติศาสตร์ แสงงาม นักการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
340 นายสมยศ ภาสดา นักการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
341 นายวัชรินทร์ จินดาศรี นักการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
342 นายพิสิทธิ์ ผะงาตุนัด นักการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
343 นายวัชรวิทย์ พระทองสุขสกุล ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
344 นายวัชรินทร์ บุญเที่ยง ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายโสต ทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
345 นายกัมปนาท คงนุรัตน์ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายโสต ทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
346 นางวิมลวรรณ งามสะอาด ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
347 นางสมใจ บุญโต ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
348 นางศิริพร ใจเมือง ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
349 นางจันทา สังโสมา ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
350 นางสาวกมลชนก ธานี ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
351 นางสาวจามรี อนุพันธ์ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
352 นางกิมาภรณ์ เติมสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
353 นางปวีรัตน์ มีงาม ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
354 นางเกศินี เกลียวทอง ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
355 นางสาวกฤติกา สุทธิธรรม ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
356 นางสาวสรรนิภา สีทา ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
357 นางนงเยาว์ จันทร์ศิริ แม่บ้าน โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
358 นางจิต เลิศถมสุวรรณ แม่บ้าน โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
359 นางสาวศรันยรัตน์ วัฒนะรัตน์ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
360 นางสาวพรรณรพี พงศ์ผลาดิสัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
361 นางสาวกรรณิการ์ บุญทัพไทย ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
362 นางเยาวลักษณ์ ประทุม ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
363 นายธีระวัฒน์ สุระศร ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
364 นางนรินทร โพธิ์สิงห์ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
365 นางประใพวรรณ สมจันทร์ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
366 นางสาวสุชาดา สามาลย์ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
367 นางสาวปารณีย์ ชัยยิ่ง ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
368 นายไพบูลย์ หัดรัดชัย ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
369 นางธัญญรัตน์ เจริญศิริ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
370 นายวรเชษฐ์ บุญยง ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
371 นายบุญจันทร์ พิมพ์ประเสริฐ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
372 นางตรีเกศ รุจิยาปนนท์ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
373 นางสุภัทรกุล มั่นหมาย ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
374 นางยุวดี ชมชื่นดี ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
375 นางปวีรา สวัสดิ์สิงห์ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
376 นางสาวสรรนิภา สีทา ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
377 นางประใพวรรณ สมจันทร์ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
378 นายอดุลย์ บุราคร ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
379 นางสาวศิริขวัญ ทองไทย ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
380 นายเอนก นรสาร ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
381 นางเยาวลักษณ์ ประทุม ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
382 นายอดุลย์ บุราคร ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
383 นางสาวศิริขวัญ ทองไทย ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
384 นายเอนก นรสาร ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
385 นางเยาวลักษณ์ ประทุม ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
386 นายสำเริง บุญโต รองผู้อำนวยการเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา
387 นายจำลอง ผู้สมเก่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา
388 นายกฤษ ละมูลมอญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา
389 นายแสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา
390 นายทวีศักดิ์ สนสี ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา
391 นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการที่ปรึกษา
392 นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการที่ปรึกษา
393 นายนิเวศน์ เนินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา
394 นายยรรยง วงค์คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองบัววิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา
395 นายปริญญา พุ่มไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา
396 นายองอาจ สุจินพรัหม ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา
397 นายสุนทร พลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการที่ปรึกษา
398 นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการที่ปรึกษา
399 นายพัลลภ พัวพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการที่ปรึกษา
400 นายไพชยนต์ จันทเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการที่ปรึกษา
401 นายทันใจ ชูทรงเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา
402 นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา
403 นายวัชรา สามาลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ คณะกรรมการที่ปรึกษา
404 นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษา
405 นายลาย สมเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการที่ปรึกษา
406 นายสนอง สินโพะิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการที่ปรึกษา
407 นางลัดดาวัลย์ เพ่งเล็งดี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการที่ปรึกษา
408 นายแสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
409 นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการดำเนินงาน
410 นายปริญญา พุ่มไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
411 นายองอาจ สุจินพรัหม ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
412 นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมพิสัย คณะกรรมการดำเนินงาน
413 นายไพชยนต์ จันทเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการดำเนินงาน
414 นายพัลลภ พัวพันธู์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน
415 นายสุนทร พลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการดำเนินงาน
416 นายทันใจ ชูทรงเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
417 นายทวีศักดิ์ สนสี ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
418 นายนิเวศน์ เนินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
419 นายยรรยง วงค์คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองบัววิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
420 นายวิทยา เพ่งเล็งดี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบัววิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
421 นายยสุรพงศ์ ปรากฏรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนาสนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
422 นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ คณะกรรมการดำเนินงาน
423 นายอำนาจ นวนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา คณะกรรมการดำเนินงาน
424 นายพิทักษ์ สุปิงคลัด ผู้อำนวยการโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการดำเนินงาน
425 นายเฉลิมชัย แสนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการดำเนินงาน
426 นายวายุคล จุลทัศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน
427 นายสาโรจน์ พฤษภา ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิธรวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
428 นายแชม มุ่งดี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสว่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
429 นายวรพงศ์ มีมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนนาดีวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
430 นายศุภชัย ชาวนา ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์ภักดี คณะกรรมการดำเนินงาน
431 นายนิเวศ ทิวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคเพชรพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
432 นายทศพร สระแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
433 นายไพบูรณ์ เมินขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนพญารามวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
434 นางสาวทองใบ ตลับทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
435 นายทวีโชค งามชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบุแกรงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
436 นายชอบ พรหมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองลีงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
437 นายวสันต์ ปัญญาธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
438 นายมนัด เทศทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนแร่วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
439 นางสาวสุมณี บูรณ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน
440 นายนิวัฒน์ โพธิมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสนิทวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
441 ว่าที่ ร.ต.บัญญัติ สมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
442 นายวิชิตชัย แข่งขัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวังข่าพัฒนา คณะกรรมการดำเนินงาน
443 นายวรวุธ สุทธิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน
444 นายศักดา ศรีผาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจารย์วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
445 นางสาวจงบุญ จากภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสุขวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
446 นายรณภากาศ สุพรรณไกรสีห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
447 นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการโรงเรียนแตลศิริวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
448 นายนิวัติ ภัคภูริวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
449 นายพีระศักดิ์ น่วมจะโป๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน
450 นายสมัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพรมเทพพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
451 นายประหยัด ทองทา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
452 นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
453 นายถนอม บุญโต ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน
454 นายชำนาญ เกตโสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกุลาพิยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
455 นายจักรพงษ์ เจริญพร ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างบุญวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
456 นายสุดใจ ศรีใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
457 นายเสงี่ยม วงศ์พล ผู้อำนวยการโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
458 นายฉัตรนภดล คงยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
459 นายปิยะวัฒน์ ศรีไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน
460 นายวิชัย สาลีงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสนมวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
461 นายวีรพงศ์ หมายสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเทพ คณะกรรมการดำเนินงาน
462 นายสุพินทร์ พุฒตาล ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนแรดวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
463 นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุศรีนคร คณะกรรมการดำเนินงาน
464 นางจินดาภา บูรณ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน
465 นายบุญศักดิ์ บุญจูง ผู้อำนวยการโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน
466 นายสุดสาคร สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแกศึกษาพัฒนา คณะกรรมการดำเนินงาน
467 นางสาวทัศนีย์ เนตรประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองอียอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
468 นายวสันต์ คำเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
469 นายศรีสุนทร ส่งเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนแนงมุดวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
470 ว่าที่ ร.ต.อภินันท์ จันทเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
471 นายสมชัย นามสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกยางวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
472 นายธรรมนูญ มีเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรแก้ววิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
473 นายกิตติชัย แผ่นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
474 นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
475 นางสาวพิจิตรา คำมันตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
476 นางณัฐกฤตา ธรรมธุระ ผู้อำนวยการโรงเรียนตานีวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
477 นายระวีวัฒน์ ศรีมารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
478 นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
479 นายไพบูรย์ ศิริมา ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
480 นายสุวรรณ สายไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนกระเทียมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
481 นางอุดมพร สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการดำเนินงาน
482 นายอายุ คิดดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแก้ววิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
483 นายขันติ จารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน คณะกรรมการดำเนินงาน
484 นายสุพิน บุญเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
485 นายเสกสันต์ สัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ คณะกรรมการดำเนินงาน
486 นายวุฒิชัย ภักดีรัตนางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพอุดมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
487 นางวิไลวรรณ เหมือนชาติ ศึกษานิเทศก์ สพม.๓๓ คณะกรรมการดำเนินงาน
488 นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพม.๓๓ คณะกรรมการดำเนินงาน
489 นายสุธี ใจศิล ศึกษานิเทศก์ สพม.๓๓ คณะกรรมการดำเนินงาน
490 นางนาถสุดา จินดาศรี ศึกษานิเทศก์ สพม.๓๓ คณะกรรมการดำเนินงาน
491 นางณัฐกานต์ ปีเหล่ ศึกษานิเทศก์ สพม.๓๓ คณะกรรมการดำเนินงาน
492 นายพิจิตร อุตตะโปน ศึกษานิเทศก์ สพม.๓๓ คณะกรรมการดำเนินงาน
493 นางพชรพรรณ ด่านวิไล ศึกษานิเทศก์ สพม.๓๓ คณะกรรมการดำเนินงาน
494 นายรวิชญุฒน์ ทองแม้น ศึกษานิเทศก์ สพม.๓๓ คณะกรรมการดำเนินงาน
495 นายดนัย คำผุย ศึกษานิเทศก์ สพม.๓๓ คณะกรรมการดำเนินงาน
496 นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน
497 นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา สพม.๓๓ คณะกรรมการดำเนินงาน
498 นายวัชรา สามาลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ คณะกรรมการดำเนินงาน
499 นายลาย สมเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มนโบายและแผน สพม.๓๓ คณะกรรมการดำเนินงาน
500 นายจีระพรรณ เพียรมี ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยจริงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
501 นายพศิน บัวหุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
502 นายธีรภาะ วลามิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
503 นายวิทูรย์ พิมพ์ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
504 นายอาทร เสาสูง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
505 ว่าที่ ร.ต.ทองดี ศรีวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน
506 นายสัมฤทธิ์ เสาทอง ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
507 นางนุษย์นภา พิทยารักษ์ นักวิชาการศึกษาสพม.๓๓ คณะกรรมการดำเนินงาน
508 นางชัญรัตน์ ชูทอง นักวิชาการศึกษาสพม.๓๓ คณะกรรมการดำเนินงาน
509 นางสาวชฎารัตน์ สำนักนิตย์ พนักงานราชการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
510 นายภัทรชัย พึ่งตน พนักงานอัตราจ้าง สพม.๓๓ คณะกรรมการดำเนินงาน
511 นางสาวปานา พระน้ำเที่ยง พนักงานอัตราจ้าง สพม.๓๓ คณะกรรมการดำเนินงาน
512 นางสาวกชพร ธรรมวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
513 นายแสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์
514 นายวิทูรย์ พิมพ์ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์
515 นายบุญร่วม กลิ่นหอม ครูโรงเรียนสุรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์
516 นายอาทร เสาสูง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์
517 นายเทิดศักดิ์ มั่นหมาย ครูโรงเรียนสุรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์
518 นายไพสิทธิ์ คงทน ครูโรงเรียนสุรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์
519 นางสาวกชพร ธรรมวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์
520 นายอาทร เสาสูง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
521 นางศิริรัตน์ สุขนิตย์ ครูโรงเรียนสุรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
522 นางพัชรี ศุภเขตกิจ ครูโรงเรียนสุรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
523 นางบุญเลี้ยง ชัยสุวรรณ ครูโรงเรียนสุรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
524 นางขวัญใจ หมายมี บุคลากรโรงเรียนสุรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
525 นางอัมพิกา คงทน บุคลากรโรงเรียนสุรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
526 นางณัชชา บูรณ์เจริญ บุคลากรโรงเรียนสุรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
527 นางนวรัตน์ กมุทิรา บุคลากรโรงเรียนสุรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
528 นางสาวเพชรลัดดา บริบูรณ์ บุคลากรโรงเรียนสุรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
529 นางสาวภัทรภร สมานสวน บุคลากรโรงเรียนสุรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
530 นางสาวลฎาภา สะปะสิริ บุคลากรโรงเรียนสุรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
531 นางสาวมณชนาภัท นวลใส บุคลากรโรงเรียนสุรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
532 นางสาวพรชนก แสวงงาม บุคลากรโรงเรียนสุรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
533 นางสมร แสงชำนิ ครูโรงเรียนสุรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
534 นายพศิน บัวหุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพีธีการ
535 นายวิชิตชัย แข่งขัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวังข่าพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพีธีการ
536 นายแชม มุ่งดี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสว่างวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพีธีการ
537 นางสาวธนานุช ดุจจานุทัศน์ ครูโรงเรียนสุรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพีธีการ
538 นายวันเฉลิม อุดมทวี ครูโรงเรียนสุรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพีธีการ
539 นายนิวัติ ภัคภูริวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพีธีการ
540 นายแสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
541 นายทวีศักดิ์ สนสี ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
542 นายวิทยา เพ่งเล็งดี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบัววิทยา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
543 นายพิทักษ์ สุปิงคลัด ผู้อำนวยการโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
544 นายสุรพงศ์ ปรากฏรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนาสนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
545 นายอำนาจ นวนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
546 นางจุไรรัตน์ ไชยหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
547 นายสาโรจน์ พฤษภา ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิธรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
548 นายเฉลิมชัย แสนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
549 นายวายุคล จุลทัศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
550 นายธีรภาพ วลามิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
551 นายชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร ครูโรงเรียนสุรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
552 นายอนุชาติ นาเมืองรักษ์ ครูโรงเรียนสุรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
553 นางวิไลวรรณ เหมือนชาติ ศึกษานิเทศก์ สพม. 33 คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
554 นายพิจิตร อุตตะโปน ศึกษานิเทศก์ สพม. 33 คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
555 นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
556 นายศุภชัย ชาวนา ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์ภักดี คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
557 นายไพบูลย์ เมินขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนพญารามวิทยา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
558 นายนิเวศ ทิวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคเพชรพิทยา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
559 นายทศพร สระแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
560 นางสาวทองใบ ตลับทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
561 นายสมศักดิ์ บุญโต ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
562 นายสุพิชัย พลบูรณ์ศรี ครูโรงเรียนสรินธร คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
563 นางมลิวัลย์ บุญเย็น ครูโรงเรียนสรินธร คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
564 นายกฤตภัทร มุ่งดี ครูโรงเรียนสรินธร คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
565 นางณัฐกานต์ ปีแหล่ ศึกษานิเทศก์ สพม. 33 คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
566 นายรวิชญุฒม์ ทองแม้น ศึกษานิเทศก์ สพม. 33 คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
567 นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
568 นายนิเวศน์ เนินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
569 นายวรวุธ สุทธิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
570 ว่าที่ร.ต.บัญญัติ สมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
571 นายจีระพรรณ เพียรมี ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยจริงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
572 นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการโรงเรียนแตลศิริวิทยา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
573 นายศักดา ศรีผาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจารย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
574 นางกชพร ธรรมวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมจารพัฒวิทยา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
575 นายนิวัติ ภัคภูริวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
576 นายวิชิตชัย แข่งขัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวังข่าพัฒนา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
577 นายรณภากาศ สุพรรณไกรสีห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
578 นางสาวจงบุญ จากภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสุขวิทยา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
579 นายชวลิต รวรรณดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
580 นางสาวภิญญาพัชญ์ แบบอย่าง ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
581 นางบุษบา จรัญศรี ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
582 นางพชรพรรณ ด่านวิไล ศึกษานิเทศก์ สพม. 33 คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
583 นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
584 นายวสันต์ ปัญญาธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
585 นายชอบ พรหมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองลีงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
586 นายทวีโชค งามชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบุแกรงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
587 นายมนัด เทศทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนแร่วิทยา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
588 นายนิวัฒน์ โพธิมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสนิทวิทยา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
589 นางสาวสุมณี บูรณ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
590 ว่าที่ ร.ต.ทองดี ศรีวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
591 นางราตรี พลเยี่ยม ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
592 นางสาวรสกร ใบบัว ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
593 นางสาวเชิญขวัญ พันธ์สุข ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
594 นายไพรัตน์ ทองเถาว์ ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
595 นางวิไลวรรณ เหมือนชาติ ศึกษานิเทศก์ สพม.๓๓ คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
596 นายองอาจ สุจินพรัหม ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
597 นายวสันต์ คำเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
598 ว่าที่ ร.ต.อภินันท์ จันทเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
599 นายสมชัย นามสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกยางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
600 นายธรรมนูญ มีเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรแก้ววิทยา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
601 นายพศิน บัวหุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
602 นายกิตติชัย แผ่นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
603 นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
604 นางสาวพิจิตรา คำมันตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
605 นางณัฐกฤตา ธรรมธุระ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนตานีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
606 นายระวีวัฒน์ ศรีมารักษ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
607 นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
608 นางทิพวรรณ ยืนยง ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
609 นางสาวธิดาลักษณ์ ทวี ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
610 นายชวลิต คุชิตา ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
611 นายพัลลภ พัวพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
612 นายพีระศักดิ์ น่วมจะโป๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
613 นายยรรยง วงค์คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองบัววิทยา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
614 นายเสงี่ยม วงศ์พล ผู้อำนวยการโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
615 นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
616 นายสมัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพรมเทพพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
617 นายถนอม บุญโต ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
618 นายชำนาญ เกตโสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกุลาพิยาคม คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
619 นายสุดใจ ศรีใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
620 นายจักรพงษ์ เจริญพร ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างบุญวิทยา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
621 นายลมัย สวัสดี ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
622 นายอรรถพล พดภูงา ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
623 นายดนัย คำผุย ศึกษานิเทศก์ สพม.๓๓ คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
624 นายปริญญา พุ่มไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ/ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง
625 นายฉัตรนภดล คงยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ/ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง
626 นายปิยะวัฒน์ ศรีไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนาวิทย์ คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ/ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง
627 นายวิชัย สาลีงาน ผู้อำนวยการโรงเรียนสนมวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ/ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง
628 นายวีระพงศ์ หมายสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเทพ คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ/ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง
629 นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุศรีนคร คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ/ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง
630 นายสุพินทร์ พุฒตาล ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนแรดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ/ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง
631 นายบุญศักดิ์ บุญจูง ผู้อำนวยการโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ/ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง
632 นางสาวทัศนีย์ เนตรประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองอียอวิทยา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ/ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง
633 นายสุดสาคร สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแกศึกษาพัฒนา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ/ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง
634 นายวรวิทย์ กมล รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ/ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง
635 นายไพทูล หาดคำ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ/ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง
636 นายสุธี ใจศีล ศึกษานิเทศก์ สพม. 33 คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ/ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง
637 นายสุนทร พลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
638 นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
639 นายไพบูลย์ ศิริมา ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
640 นายสุวรรณ สายไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนกระเทียมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
641 นายอายุ คิดดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแก้ววิทยา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
642 นางอุดมพร สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
643 นายขันติ จารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
644 นายสุพิน บุญเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
645 นายเสกสันต์ สัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
646 นายวุฒิชัย ภักดีรัตนางกูรผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพอุดมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
647 นายวีรเดช พูนทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
648 นายวัชรินทร์ ผลจันทร์งาม ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
649 นายทันใจ ชูทรงเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์การจัดการศึกษาเรียนรวมและเรียนร่วม
650 นายวรพงศ์ มีมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนนาดีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์การจัดการศึกษาเรียนรวมและเรียนร่วม
651 นายทวีศักดิ์ สนสี ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการศูนย์การจัดการศึกษาเรียนรวมและเรียนร่วม
652 นายศรีสุนทร ส่งเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนแนงมุดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์การจัดการศึกษาเรียนรวมและเรียนร่วม
653 นายสุรพงศ์ ปรากฏรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนาสนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์การจัดการศึกษาเรียนรวมและเรียนร่วม
654 นายชอบ พรหมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองลีงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์การจัดการศึกษาเรียนรวมและเรียนร่วม
655 นายประหยัด ทองทา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประทุมพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการศูนย์การจัดการศึกษาเรียนรวมและเรียนร่วม
656 นายฉัตรนภดล คงยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์การจัดการศึกษาเรียนรวมและเรียนร่วม
657 นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลานทรายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์การจัดการศึกษาเรียนรวมและเรียนร่วม
658 นายนิเวศ ทิวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคเพชรพิทยา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์การจัดการศึกษาเรียนรวมและเรียนร่วม
659 นายวายุคล จุลทัศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการศูนย์การจัดการศึกษาเรียนรวมและเรียนร่วม
660 นางจิดาภา บูรณ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการศูนย์การจัดการศึกษาเรียนรวมและเรียนร่วม
661 นายแชม มุ่งดี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสว่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์การจัดการศึกษาเรียนรวมและเรียนร่วม
662 นางสาวจุุไรรัตน์ ไชยหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ คณะกรรมการดำเนินการศูนย์การจัดการศึกษาเรียนรวมและเรียนร่วม
663 นางสาวทองใบ ตลับทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการศูนย์การจัดการศึกษาเรียนรวมและเรียนร่วม
664 นางกชพร ธรรมวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมจารพัฒวิทยา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์การจัดการศึกษาเรียนรวมและเรียนร่วม
665 นายชนะศึก จินดาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการศูนย์การจัดการศึกษาเรียนรวมและเรียนร่วม
666 นายภูธร พวงสี รองผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์การจัดการศึกษาเรียนรวมและเรียนร่วม
667 นายไพชยนต์ จันทเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
668 นายทวีศักดิ์ สนสี ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
669 นายสาโรจน์ พฤษภา ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิธรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
670 นางสาวจุุไรรัตน์ ไชยหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
671 นางณัฐชานันท์ พระทองสุขสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
672 นายชัยณรงค์ ลอยประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
673 นางกิมาภรณ์ เติมสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
674 นายชูชาติ คิดดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
675 นายวสุเทพ ฉิมถาวร ครูโรงเรียนประาสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
676 นายเรืองณวิน มีดินดำ ครูโรงเรียนพนมดงรักวิทยา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
677 นายสงัด ศรีผ่องงาม ครูโรงเรียนสุรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
678 นายธีระวัฒน์ สุระศร ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
679 นายดนัย คำผุย ศึกษานิเทศก์ สพม. 33 คณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
680 นายทวีศักดิ์ สนสี ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 1 สุรวิทยาคาร
681 นายแสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 1 สุรวิทยาคาร
682 นายไพชยนต์ จันทเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 1 สุรวิทยาคาร
683 นายสุรพงศ์ ปรากฏรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนาสนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 1 สุรวิทยาคาร
684 นายสาโรจน์ พฤษภา ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิธร คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 1 สุรวิทยาคาร
685 นายพิทักษ์ สุปิงคุลัด ผู้อำนวยการโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 1 สุรวิทยาคาร
686 นายอำนาจ นวนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 1 สุรวิทยาคาร
687 นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 1 สุรวิทยาคาร
688 นายเฉลิมชัย แสนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 1 สุรวิทยาคาร
689 นายวายุคล จุลทัศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 1 สุรวิทยาคาร
690 นายวิทยา เพ่งเล็งดี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบัววิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 1 สุรวิทยาคาร
691 นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 2 สิรินธร
692 นายวรพงศ์ มีมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนนาดีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 2 สิรินธร
693 นายสมศักดิ์ บุญโต ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 2 สิรินธร
694 นายศุภชัย ชาวนา ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์ภักดี คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 2 สิรินธร
695 นายนิเวศ ทิวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคเพชรพิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 2 สิรินธร
696 นายทศพร สระแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 2 สิรินธร
697 นายไพบูลย์ เมินขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนพญารามวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 2 สิรินธร
698 นางสาวทองใบ ตลับทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 2 สิรินธร
699 นายชนะศึก จินดาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 2 สิรินธร
700 นายแชม มุ่งดี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสว่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 2 สิรินธร
701 นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 3 จอมพระ-เขวาสินรินทร์
702 นายชอบ พรหมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองลีงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 3 จอมพระ-เขวาสินรินทร์
703 นายทวีโชค งามชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบุแกรงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 3 จอมพระ-เขวาสินรินทร์
704 นายนิวัฒน์ โพธิมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสนิทวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 3 จอมพระ-เขวาสินรินทร์
705 นายมนัด เทศทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนแร่วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 3 จอมพระ-เขวาสินรินทร์
706 นางสาวสุมณี บูรณ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 3 จอมพระ-เขวาสินรินทร์
707 นายวสันต์ ปัญญาธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 3 จอมพระ-เขวาสินรินทร์
708 นายนิเวศน์ เนินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 4 ศรีสำโรง
709 นายจีระพรรณ เพียรมี ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยจริงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 4 ศรีสำโรง
710 ว่าที่ร.ต.บัญญัติ สมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 4 ศรีสำโรง
711 นายชัยสิทธิื ชิดชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 4 ศรีสำโรง
712 นายวรวุธ สุทธิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 4 ศรีสำโรง
713 นางสาวจงบุญ จากภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสุขวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 4 ศรีสำโรง
714 นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการโรงเรียนแตลศิริวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 4 ศรีสำโรง
715 นายศักดา ศรีผาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจารย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 4 ศรีสำโรง
716 นางกชพร ธรรมวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 4 ศรีสำโรง
717 นายนิวัติ ภัคภูริวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 4 ศรีสำโรง
718 นายรณภากาศ สุพรรณไกรสีห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 4 ศรีสำโรง
719 นายวิชิตชัย แข่งขัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวังข่าพัฒนา คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 4 ศรีสำโรง
720 นายยรรยง วงค์คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองบัววิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 5 ท่าตูม-ชุมพล
721 นายพีระศักดิื น่วมจะโป๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 5 ท่าตูม-ชุมพล
722 นายพัลลภ พัวพันธ์ุ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 5 ท่าตูม-ชุมพล
723 นายเสงี่ยม วงศ์พล ผู้อำนวยการโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 5 ท่าตูม-ชุมพล
724 นายประหยัด ทองทา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 5 ท่าตูม-ชุมพล
725 นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 5 ท่าตูม-ชุมพล
726 นายสมัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพรมเทพพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 5 ท่าตูม-ชุมพล
727 นายชำนาญ เกตุโสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 5 ท่าตูม-ชุมพล
728 นายจักรพงษ์ เจริญพร ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างบุญวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 5 ท่าตูม-ชุมพล
729 นายสุดใจ ศรีใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 5 ท่าตูม-ชุมพล
730 นายถนอม บุญโต ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 5 ท่าตูม-ชุมพล
731 นายปริญญา พุ่มไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 6 ศรีนครเตา
732 นายทันใจ ชูทรงเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 6 ศรีนครเตา
733 นายปิยะวัฒน์ ศรีไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนาวิทย์ คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 6 ศรีนครเตา
734 นายวิชัย สาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนสนมวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 6 ศรีนครเตา
735 นายวีระพงศ์ หมายสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเทพ คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 6 ศรีนครเตา
736 นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธ์ุ ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุศรีนคร คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 6 ศรีนครเตา
737 นายสุพินทร์ พุฒตาล ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนแรดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 6 ศรีนครเตา
738 นายบุญศักดิ์ บุญจูง ผู้อำนวยการโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 6 ศรีนครเตา
739 นายสุดสาคร สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแกศึกษาพัฒนา คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 6 ศรีนครเตา
740 นางจิดาภา บูรณ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 6 ศรีนครเตา
741 นางสาวทัศนีย์ เนตรประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองอียอวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 6 ศรีนครเตา
742 นายฉัตรนภดล คงยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 6 ศรีนครเตา
743 นายองอาจ สุจินพรัหม ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 7 ปราสาทเชิงพนม
744 นายวสันต์ คำเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 7 ปราสาทเชิงพนม
745 ว่าที่ร.ต.อภินันท์ จันทเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 7 ปราสาทเชิงพนม
746 นายสมชัย นามสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกยางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 7 ปราสาทเชิงพนม
747 นายธรรมนูญ มีเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรแก้ววิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 7 ปราสาทเชิงพนม
748 นายพสิน บัวหุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 7 ปราสาทเชิงพนม
749 นายกิตติชัย แผ่นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 7 ปราสาทเชิงพนม
750 นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 7 ปราสาทเชิงพนม
751 นางสาวพิจิตรา คำมันตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 7 ปราสาทเชิงพนม
752 นางณัฐกฤตา ธรรมธุระ รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนตานีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 7 ปราสาทเชิงพนม
753 นายระวีวัฒน์ ศรีมารักษ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 7 ปราสาทเชิงพนม
754 นายศรีสุนทร ส่งเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนแนงมุดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 7 ปราสาทเชิงพนม
755 นายสุนทร พลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ
756 นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ
757 นายสุวรรณ สายไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนกระเทียมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ
758 นายไพบูลย์ ศิริมา ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ
759 นางอุดมพร สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ
760 นายขันติ จารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ
761 นายสุพิน บุญเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ
762 นายวุฒิชัย ภักดีรัตนางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพอุดมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ
763 นายเสกสันต์ สัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ
764 นายอายุ คิดดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแก้ววิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ สหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ
765 นายแสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการพิธีเปิด
766 นายวิทูรย์ พิมพ์ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการพิธีเปิด
767 นายไพสิทธิ์ คงทน ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการพิธีเปิด
768 นายเทิดศักดิ์ มั่นหมาย ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการพิธีเปิด
769 นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวัง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการพิธีเปิด
770 นางสาวิตรี ดีประดวง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการพิธีเปิด
771 นางมนุย์นภา พิทยารักษ์ นักวิชาการศึกษาสพม.๓๓ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการพิธีเปิด
772 นายสัมฤทธิ์ เสาทอง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการพิธีเปิด
773 นายวสันต์ คำเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬา
774 นายวิทยา เพ่งเล็งดี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบัววิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬา
775 นายทันใจ ชูทรงเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬา
776 นายสมศักดิ์ บุญโต ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬา
777 นายจักรพงษ์ เจริญพร ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างบุญวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬา
778 นายชนะศึก จินดาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งใจวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬา
779 นายทศพร สระแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬา
780 นายอายุ คิดดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแก้ววิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬา
781 นายระวีวัฒน์ ศรีมารักษ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬา
782 นายสมชาย พงศ์ทัศนะธาดา ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬา
783 นายวรวุฒิ แยบดี ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬา
784 นายอธิชา มีสิทธิ์ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬา
785 นายสมชาย ปิยะไพร ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬา
786 ว่าที่ ร.ต.อภินันท์ จันทเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬา
787 นายมนัด เทศทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนแร่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬา
788 นางลัดดาวัลย์ เพ่งเล็งดี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
789 นายจีระพรรณ เพียรมี ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยจริงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
790 นายถนอม บุญโต ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
791 นายอาทร เสาสูง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
792 นายประยุทธ มะลิงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
793 นายประจวบ บุญพอก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
794 นายวินัย ศิริเวช รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
795 นายวรวิทย์ กมล รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
796 นางยุพิน หมื่นสาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
797 นางสุพิชฌาย์ เทศทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
798 นางขวัญใจ หมายมี เจ้าหน้าที่โรงเรียนกาบเชิงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
799 ว่าที่ ร.ต.ทองดี ศรีวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
800 นายสมชิต พันตาอสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสนิทวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
801 นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
802 นายนิวัติ ภัคภูริวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
803 นางกชพร ธรรมวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
804 นายสุพิน บุญเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
805 นายชำนาญ เกตโสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกุลาพิยาคม คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
806 นางสาวทัศนีย์ เนตรประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองอียอวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
807 นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
808 นางสาวศิริลักษณ์ อินขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
809 นางสาวกัญญาอร รัตนธีรากร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
810 นางสาวสิริวิมล บุญเชิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนแตลศิริวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
811 นางกาญจนา พรหมบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
812 นางปราณี นามสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
813 นางพัชรนันท์ เจริญศิริวิชญกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสนมวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
814 นางสาวนิโลบล พุทธานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแก้ววิทยา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
815 นายชวิศ สมบัติววงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระแก้ววิทยา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
816 นายธีรภาพ วลามิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
817 นายสัมฤทธิ์ เสาทอง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
818 นายสุพิชัย พลบูรณ์ศรี ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
819 นายสำเริง บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
820 นายจำลอง ผู้สมเก่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
821 นายกฤษ ละมูลมอญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
822 นายแสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
823 นายทวีศักดิ์ สนสี ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
824 นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
825 นายนิเวศน์ เนินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
826 นายยรรยง วงศ์คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองบัววิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
827 นายปริญญา พุ่มไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
828 นายองอาจ สุจินพรัหม ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
829 นายสุนทร พลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
830 นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
831 นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
832 นายสนอง สินโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
833 นางลัดดาวัลย์ เพ่งเล็งดี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
834 นายวัชรา สามาลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
835 นายลาย สมเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
836 นางพชรพรรณ ด่านวิไล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
837 นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
838 นายธีรภาพ วรามิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
839 ว่าที่ ร.ต. ทองดี ศรีวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
840 นายนิเวศน์ เนินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
841 นายจีระพรรณ เพียรมี ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยจริงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
842 ว่าที่ ร.ต. บัญญัต สมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสำรงทาบวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
843 นายวรวุธ สุทธิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดผไทประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
844 นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
845 นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการโรงเรียนแตลศิริวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
846 นายนิวัติ ภัคภูริวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
847 นางสาวจงบุญ จากภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสุขวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
848 นางกชพร ธรรมวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
849 นายรณภากาศ สุพรรณไกรสีห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
850 นายศักดา ศรีผาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจารย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
851 นายวิชิตชัย แข่งขัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวังข่าพัฒนา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
852 นางสิริวิมล ทองเชิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนแตลศิริวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
853 นางประจวบ บุญพอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
854 นายภูมินทร์ เจริญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
855 นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
856 นายไสว บำรุงธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
857 นางสาวพนมพร แก้วใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
858 นางนงเยาว์ ผาสุก รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
859 นางพชรพรรณ ด่านวิไล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
860 นายทวี เจริญรัมย์ ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
861 นางจิรภา รัตนาวิวัฒน์ ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
862 นางศิริวรรณ วรรณดี ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
863 นางสาวกชพร สีหะวงษ์ ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
864 นางอรสา บุญยาพงษ์ ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
865 นายวิชัย จันทร์สอน ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
866 นางสาวทิพากร นามเดช ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
867 นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
868 นายประสงค์ โสมรัตนานนท์ ครู โรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
869 นางศิวพร นิลเนตร ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
870 นางสาวยุพยง อธิรักษ์ศีล ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
871 นางสาวสุทธิรัตน์ คงไทย ครู โรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
872 นางจินตนา วงษ์สุนทร ครู โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
873 นายอนุวัฒน์ แก้วลอย ครู โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
874 นายชวลิตร วรรณดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
875 นางวัฒนา สมชอบ ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
876 นายธราดล บุญยาพงษ์ ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
877 นางสาวภิญญาพัชญ์ แบบอย่าง ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการสารสนเทศและจัดทำข้อมูลการรับสมัคร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
878 นายสมัชชา แก้วกันหา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการสารสนเทศและจัดทำข้อมูลการรับสมัคร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
879 นายณกรณ์ บำรุงธรรม พนักงานราชการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการสารสนเทศและจัดทำข้อมูลการรับสมัคร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
880 นางบุษบา จรัญศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการสารสนเทศและจัดทำข้อมูลการรับสมัคร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
881 นางสาวภิญญาพัชญ์ แบบอย่าง ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการสารสนเทศและจัดทำข้อมูลการรับสมัคร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
882 นายนิติวัฒน์ สมชอบ พนักงานราชการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการสารสนเทศและจัดทำข้อมูลการรับสมัคร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
883 นายธีรภาพ วรามิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
884 นางนงเยาว์ ผาสุก รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
885 นายทวี เจริญรัมย์ ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
886 นางจิรภา รัตนาวิวัฒน์ ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
887 นางสาวกชพร สีหะวงษ์ ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
888 นางศิริวรรณ วรรณดี ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
889 นางอรสา บุญยาพงษ์ ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
890 นางสาวณิชชิศา เข็มทอง ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
891 นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
892 นายสมัชชา แก้วกันหา ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
893 นายภานุวัฒน์ เอติยัติ ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
894 นางสาวสุวพร แม่นงาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
895 นางสาวธิดารัตน์ ราศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
896 นางสาวสุทธารัตน์ กลิ่นกลาง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
897 นางบุษบา จรัญศรี ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
898 นายไพสิทธ์ คงทน ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
899 นายเทิดศักดิ์ มั่นหมาย ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
900 นางรุ้งดาว กลิ่นหอม ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
901 นางสาวยุพยง อธิรักษ์ศีล ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
902 นายวิชัย จันทร์สอน ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
903 นายธีรภาพ วลามิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
904 นางนงเยาว์ ผาสุก รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
905 นายเทิดศักดิ์ มั่นหมาย ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
906 นายไพสิทธ์ คงทน ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
907 นายทวี เจริญรัมย์ ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
908 นายเก่งกานต์ แก่นดี ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
909 นางรุ้งดาว กลิ่นหอม ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
910 นายบุญร่วม กลิ่นหอม ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
911 นางสาวยุพยง อธิรักษ์ศีล ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
912 นายญิบหิรัญ นาคะวงศ์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
913 นายวิชัย จันทร์สอน ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
914 นายไสว บำรุงธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
915 นางวัฒนา สมชอบ ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
916 นางศิริวรรณ วรรณดี ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
917 นางอรสา บุญยาพงษ์ ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
918 นางสาวทิพากร นามเดช ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
919 นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
920 นางสาวสุวพร แม่นงาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
921 นางสาวธิดารัตน์ ราศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
922 นางสาวสุทธารัตน์ กลิ่นกลาง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
923 นางสาวกชพร สีหะวงษ์ ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
924 นางบุษบา จรัญศรี ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
925 นางสาวกชพร สีหะวงษ์ ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการสรุปและประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
926 นายวิชัย จันทร์สอน ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการสรุปและประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
927 นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการสรุปและประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
928 นายชวลิตร วรรณดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการสรุปและประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
929 นายทวี เจริญรัมย์ ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการสรุปและประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
930 นางวัฒนา สมชอบ ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการสรุปและประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
931 นางสาวสุวพร แม่นงาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการสรุปและประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
932 นายสำเริง บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
933 นายจำลอง ผู้สมเก่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
934 นายกฤษ ละมูลมอญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
935 นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
936 นายนิเวศ ทิวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคเพชรพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
937 นายวรพงศ์ มีมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนนาดีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
938 นายสมศักดิ์ บุญโต ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรพินทร์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
939 นายชนะศึก จินดาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งใจวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
940 นายไพบูรณ์ เมินขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนพญารามวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
941 นางสาวทองใบ ตลับทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
942 นายทศพร สระแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินทร์พิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
943 นายศุภชัย ชาวนา ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์ภักดี คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
944 นายแชม มุ่งดี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสว่างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
945 นายสุพิชัย พลบูรณ์ศรี หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
946 นางสำเรียง ศรีเพชร หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
947 นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
948 นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
949 นายชิน ไทยยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
950 นายประยุทธ มะลิงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
951 นายภัทรพล หมวกเหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
952 นางมิตรดี ดวงใจดี ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
953 นางมะลิ บุญสุยา ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
954 นายอำพล รติธรรมกุล ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
955 นางแพงศรี ศรีมงคล ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
956 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
957 นายสุพิชัย พลบูรณ์ศรี หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
958 นางสำเรียง ศรีเพชร หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
959 นายชิน ไทยยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
960 นางสำเรียง ศรีเพชร หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
961 นายสุนทร กิ่งจันทร์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
962 นางสุภาภรณ์ โชติกาญจนวัฒน์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
963 นางสุทธิลักษณ์ สมใจหวัง ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
964 นายบูรณ์พิชย์ เครือวัลย์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
965 นายธำรงศักดิ์ บุญจรัส ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
966 นายประสิทธิ์ ตะวันหะ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
967 นายสุทิตย์ สันทัยพร ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
968 นายพงศกร ผจญกล้า พนักงานโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
969 นายสุชิต ยอดเพชร พนักงานโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
970 นายอำพล รติธรรมกุล ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
971 นายมนตรี ท้าวไทยชนะ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
972 นางกาญจนาพร สุจินพรัหม ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
973 นางยุพาจิตรา บุญจรัส ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
974 นางสาวจิรวรรณ ศรีชะอุ่ม ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
975 นางสาวจันทร์ศรี วสุวัชร์ ครูพิเศษ โรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
976 นางสาวรัชนีวรรณ เทียนทอง ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
977 นางสาวจิรัฐิกานต์ สมานรักษ์ ครูพิเศษ โรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
978 นางสาวณัฐสิวรรณ มีพรหมดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
979 นางสาววิลัดดา สีอยู่พุ่ม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
980 นางสิริกร คงกล้า ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
981 นางสาวยิ่งลักษณ์ เติมกล้า ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
982 นายสุพิชัย พลบูรณ์ศรี หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
983 นางกาญจนา พุ่มไหม ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
984 นางมลิวัลย์ บุญเย็น ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
985 นายกฤตภัทร มุ่งดี ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
986 นางสาวสิวพร ไพรกังวาล ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
987 นางสาวรัชนีวรรณ เทียนทอง ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
988 นางปฏิญญา ปิยโชติสกุลชัย ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
989 นางสาวจิรวรรณ ศรีชะอุ่ม ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
990 นางสาวยิ่งลักษณ์ เติมกล้า ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
991 นางอัชญา แก่นดี ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
992 นางสาวปนัดดา ทราจารวัตร เจ้าหน้าที่โรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
993 นางสำเรียง ศรีเพชร หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
994 นางสมกิตต์ โอรสรัมย์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
995 นายสุพรรณ ก้านอินทร์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
996 นายทรงไทย ปิยโชติสกุลชัย ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
997 นายประยุทธ มะลิงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
998 นางแพงศรี ศรีมงคล ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
999 นายธำรงศักดิ์ บุญจรัส ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1000 นางวรรณเพ็ญ ศรีโคตร ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1001 นางพรประภา เชื่อมทอง ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1002 นายธีระวัฒน์ สมยิ่ง ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1003 นางอัจฉริยา พรหมบุตร นักวิชาการเงินฯชำนาญการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1004 นางสาวพนารัตน์ ลายทอง เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1005 นางเสาวดี งามปัญญา เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1006 นางกาญจนาพร สุจินพรัหม ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1007 นายมานพ โนนสาลี เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1008 นางสาวปรียนันท์ จุกหอม เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1009 นายองอาจ สุจินพรัหม ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1010 ว่าที่ร้อยตรีอภินันทน์ จันทะเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1011 นายวสันต์ คำเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1012 นายกิตติชัย แผ่นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1013 นายศรีสุนทร ส่งเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนแนงมุดวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1014 นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1015 นางสาวพิจิตรา คำมันตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1016 นายธรรมนูญ มีเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรแก้ววิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1017 นายสมชัย นามสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกยางวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1018 นายระวีวัฒน์ ศรีมารักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1019 นางณัฐกฤตา ธรรมธุระ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตานีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1020 นายจารุทัศน์ รู้รักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1021 นายสมบูรณ์ ทิสารัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1022 นายยุพิน หมื่นสาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1023 นายธนัญฐ์ศรันยู ญาติวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรัก คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1024 นางจันทรา สารกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรัก คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1025 นายสามารถ หงษ์สูง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรัก คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1026 นางสาวนิโลบล พุทธานุรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1027 นายชัยพิชิต คนหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1028 นางสาวฐาปนี ปราบสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแนงมุดวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1029 นายไกรสร ธุนาสูรย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1030 นางสุนันทา ศิลาอ่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรแก้ววิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1031 นายจำรัส เสียงเพราะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกยางวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1032 นายสุรพล แพงเจริญ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1033 นางพรพิมล อินสุวรรโณ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1034 นายพศิน บัวหุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1035 นายสมบูรณ์ กะการดี ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1036 นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1037 นางสาวยุพเรศ พระวัย ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1038 นายองอาจ สุจินพรัหม ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1039 นายวสันต์ คำเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1040 ว่าที่ร้อยตรีอภินันทน์ จันทะเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1041 นายพศิน บัวหุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1042 นายกิตติชัย แผ่นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1043 นายศรีสุนทร ส่งเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนแนงมุดวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1044 นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1045 นางสาวพิจิตรา คำมันตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1046 นายธรรมนูญ มีเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรแก้ววิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1047 นายสมชัย นามสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกยางวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1048 นายระวีวัฒน์ ศรีมารักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1049 นางอำนวย ธรรมธุระ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตานีวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1050 นายจารุทัศน์ รู้รักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1051 นายสมบูรณ์ กะการดี ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1052 นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1053 นางสุจิตรา เจิมสม ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1054 นางสาวยุพเรศ พระวัย ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1055 ว่าที่ร้อยตรีนที ทรงประโคน ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1056 นายชวลิต คุชิตา ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1057 นางสาวพัชราภรณ์ สาสุข ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1058 นายฐิติพันธ์ มุตุมาจันทร์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1059 นางวารุณี แก้วสังข์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1060 นายเฉลิมศักดิ์ อนันมา ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1061 นายชวลิต คุชิตา ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1062 นางสาวยุพเรศ พระวัย ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1063 นายจารุทัศน์ รู้รักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1064 นายสุขสันต์ ชุ่มชื่นดี ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1065 นายกิตติศักดิ์ สิทธิสมบูรณ์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1066 นายวัชรากร ใยแก้ว ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1067 นายสุรศักดิ์ เพ่งพิศ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1068 นายสมยศ กะการดี ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1069 นางสาคร วัฒนกุล ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1070 นางสาวธิดาลักษณ์ ทวี ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1071 นายชวลิต คุชิตา ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1072 ว่าที่ร้อยตรีนที ทรงประโคน ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1073 นางสาวนภัสสร ธนาบูรณ์ พนักงานราชการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1074 นายสมบูรณ์ กะการดี ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1075 นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1076 นางสุจิตรา เจิมสม ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1077 นางสาวยุพเรศ พระวัย ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1078 นายวีระ สระศิริ พนักงานราชการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1079 นายอนุชัย วันศรีรัตน์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1080 นายจิรภาส ภูลี ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1081 นางสาวสุกัญญา อิ่มใจ ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1082 นางวัลลภา สุขบรรเทิง ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1083 นายชินกร ศรีทร ครูโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1084 นางวิริญญา ดุมกลาง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1085 นางสาวกัญญา วงษ์เกิด ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1086 นายวิชาญ เวชสถล ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1087 นายธนา ใสกระจ่าง ครูโรงเรียนสวายวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1088 นายธีระพงศ์ เขียวอ่อน ครูโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1089 นางวิรงรอง จันทเขต ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1090 นางพิรุณนี สายยศ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1091 นายประเสริฐ ใจองอาจ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1092 นางสุจินดา ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1093 นางพิลาสลักษณ์ รวมธรรม ครูโรงเรียนกาบเชิงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1094 นางกันธิมา ยวงแก้ว ครูโรงเรียนกระเทียมวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1095 นายสรวุฒิ รัตตัญญู ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1096 นางจุฬาลักษณ์ เสาสูง ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1097 นางนิพาภร เดชศิริ ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1098 นายบัญชา สุริยะสุขประเสริฐ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1099 นางกวิศา สุนทรดี ครูโรงเรียนตาเบาวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1100 นางศศลักษณ์ สมชื่อ ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1101 นายมนตรี จิตต์หาญ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1102 นายดิสทัต ทองดา ครูโรงเรียนกาบเชิงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1103 นายเฉลิมพล พรหมสูง ครูโรงเรียนบัวเชดวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1104 นายสราวุธ แพงเจริญ ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1105 นางชมพลอย ชุติแพทย์วิภา ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1106 นายบุญร่วม กลิ่นหอม ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1107 นายสมบูรณ์ ศรีสมศักดิ์ ครูโรงเรียนสนมวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1108 นายกิตติพัฒน์ อินจนา ครูโรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1109 นางสาวประกายวัลย์ ไชยเสริฐ ครูโรงเรียนสุรินทร์ภักดี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1110 นางสาวพัชราภรณ์ สาสุข ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1111 นางธัญญวรัตน์ พรชัยอังกูร ครูโรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1112 นายรวิชญ์ อานไมล์ ครูโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1113 นายชุมพล วรรณดี ครูโรงเรียนท่าสว่างวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1114 นายครองสุข หาญไชย ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1115 นางสิรินุช ปฐมชาติ ครูโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1116 นางมยุรี ปัญญาเอก ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1117 นางกันยา หลวงยี ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1118 นางวันทนา ยวงทอง ครูโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1119 นายสุพัฒน์ จันทร์เหลือง ครูโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1120 นายวีรเดช มะแพทย์ ครูโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1121 นางผ่องศรี หงษ์สูง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1122 นางสมหวัง สุดโสม ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1123 นางรุ่งรัตน์ สุภาสัย ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1124 นางสาวกฤษณา ชูรัตน์ ครูโรงเรียนแนงมุดวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1125 นางสาวชิตนาฎ เคนจัตุรัส ครูโรงเรียนเมืองบัววิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1126 นายสุรินทร์ โสฬส ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1127 นายสำรวย พันธุ์เพ็ง ครูโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1128 นางสาวณภัทร เนื่องมี ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1129 นางสาวธรรมนูญรัตติ พิศลืม ครูโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1130 นายธรรศ์พงษ์ นานวล ครูโรงเรียนกระเทียมวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1131 นางสุภาพร ลอยทอง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1132 นางสาคร วัฒนกุล ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1133 นางสาวอำนวย ม่วงอร่าม ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1134 นายสุภชัย ไชยพลงาม ครูโรงเรียนเมืองบัววิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1135 นางสาวบุรี โปรยกลาง ครูโรงเรียนกระเทียมวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1136 นางสาวสวลักษณ์ บุญญะสิริสิทธิ์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1137 นางจุฬาลักษณ์ สุภิมารส ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1138 นางนิตยาพร พิมพ์ศรี ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1139 นางยุพิน บรรเทพ ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1140 นางสาวชุติปภา วรรณศรี ครูโรงเรียนสนมวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1141 พระเอกชัย ชยเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1142 นายภานุพันธ์ ศรีวงษ์ ครูโรงเรียนบัวเชดวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1143 นางสาวสไบพร คำภิรมย์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1144 นางวนรัตน์ รุ่งพิสิฐไชย ครูโรงเรียนพระแก้ววิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1145 นางสาวยุพเรศ พระวัย ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1146 นายประเสริฐ ทองอุดม ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1147 นางจันทร์เพ็ญ แสงดี ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1148 นางเยาวภา จันทร์เพ็ญ ครูโรงเรียนศรีไผทสมันต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1149 นางสุจิตรา เจิมสม ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1150 นางสุนทรีย์ ก่อกุศล ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1151 นางเฉลิมชาติ งาขาว ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1152 นางวารุณี แก้วสังข์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1153 นายสมบูรณ์ กะการดี ครูปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1154 นางสุจิตรา เจิมสม ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1155 นางสาวทฤฒมน เอี่ยมน้อย ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1156 นายชวลิต คุชิตา ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1157 นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1158 นางสาวยุพเรศ พระวัย ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1159 นางสาวน้ำฝน แก้วแฉล้ม ครูอัตราจ้างโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1160 นายองอาจ สุจินพรัหม ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1161 นายวสันต์ คำเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1162 ว่าที่ร้อยตรีอภินันทน์ จันทะเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1163 นายพศิน บัวหุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1164 นายกิตติชัย แผ่นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1165 นายศรีสุนทร ส่งเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนแนงมุดวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1166 นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1167 นางสาวพิจิตรา คำมันตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1168 นายธรรมนูญ มีเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรแก้ววิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1169 นายสมชัย นามสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกยางวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1170 นายระวีวัฒน์ สีมารักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1171 นางอำนวย ธรรมธุระ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตานีวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1172 นายจารุทัศน์ รู้รักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1173 นายสมบูรณ์ กะการดี ครูปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1174 นายสำเริง บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1175 นายจำลอง ผู้สมเก่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1176 นายกฤษ ละมูลมอญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1177 นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1178 นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1179 นายสนอง สินโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1180 นางลัดดาวัลย์ เพ่งเล็งดี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1181 นายวัชรา สามาลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1182 นายลาย สมเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1183 นายแสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1184 นายทวีศักดิ์ สนสี ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1185 นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1186 นายนิเวศน์ เนินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1187 นายยรรยง วงค์คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองบัววิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1188 นายปริญญา พุ่มไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1189 นายองอาจ สุจินพรัหม ผู้อำนวยกาโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1190 นายสุนทร พลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1191 นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1192 นายธีรภาพ วลามิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1193 ว่าที่ ร.ต.ทองดี ศรีวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1194 นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1195 นายชอบ พรหมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองลีงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1196 นายทวีโชค งามชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบุแกรงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1197 นายวสันต์ ปัญญาธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1198 นายนิวัฒน์ โพธิมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสนิทวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1199 นางสาวสุมมณี บูรณ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1200 นายมนัด เทศทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนแร่วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1201 ว่าที่ ร..ต. ทองดี ศรีวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1202 นางศิวพร นิลเนตร ครู รักษาการตำแหน่ง รอง ผอ. ร.ร.จอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1203 นายสุชาติ ศรีเพชร ครู รักษาการตำแหน่ง รอง ผอ. ร.ร.จอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1204 นางนพรัตน์ วิวาสุขุ ครู รักษาการตำแหน่ง รอง ผอ. ร.ร.จอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1205 นายชูชาติ ชูแก้ว ครู รักษาการตำแหน่ง รอง ผอ. ร.ร.จอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1206 นายครรชิต วงศ์เหิม ครู รักษาการตำแหน่ง รอง ผอ. ร.ร.จอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1207 นางสาวรสกร ใบบัว ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1208 นางสาวเสาวภา ทองนำ ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1209 นางสาวสุรัตนา จินดาศรี ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1210 นางบังอร ชูแก้ว ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1211 นางอลิษา พิมวงษา ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1212 นายสายชล ศรีวิเศษ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1213 นายฐิตินันท์ ธนปฐมพงศ์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1214 นางสุวภา ภิญโญภาพ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1215 นางราตรี พลเยี่ยม ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1216 นางสาวเชิญขวัญ พันธ์สุข ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1217 นางสุวภา ภิญโญภาพ ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1218 นางอลิษา พิมวงษา ครู โรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1219 นางยสายชล ศรีวิเศษ ครู โรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1220 นายพีรพันธ์ เสริมศิริ ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1221 นายเชิด ชูตาลัด ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1222 นางสาวสวรีย์ มีพร้อมพล พนักงานราชการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1223 นางสาวมนัสวี เวชกามา ครูอัตราจ้างโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1224 นายไพรัตน์ ทองเถาว์ ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1225 นายชิน ไทยยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1226 นายครรชิต วงศ์เหิม ครู รักษาการตำแหน่ง รอง ผอ. ร.ร.จอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1227 นางสาวรสกร ใบบัว ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1228 นางจุราภรณ์ ภูวดลไพโรจน์ ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1229 นางสาวสุรัตนา จินดาศรี ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1230 นางบังอร ชูแก้ว ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1231 นางสาวกัญญารัตน์ แสวงสุข ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1232 นายพิเชฐ นับถือดี ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1233 นายนพดล บุตรลักษณ์ ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1234 นางเยาวรัตน์ โตพูนพิพัฒน์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1235 นางวรรณา สิยาชีพ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1236 นายไพรัตน์ ธรรมวิสุทธิ์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1237 นางฉัณแข รัตตัญญู ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1238 นายสายชล ศรีวิเศษ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1239 นางปรารถนา นิสงรัมย์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1240 นายฐิตินันท์ ธนปฐมพงศ์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1241 นางสาวพิมพ์พร สุขแล้ว ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1242 นางสาวอวตี บัณฑิตนิธิกุล ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1243 นางสาวอัชฎาพร ใจใหญ่ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1244 นางอลิษา พิมพวงษา ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1245 นางราตรี พลเยี่ยม ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1246 นางสาวเชิญขวัญ พันธุ์สุข ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1247 นางจุราภรณ์ ภูวดลไพโรจน์ ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1248 นางสาวพิมพกานต์ สมานุหัส ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1249 นางสาวกัญญารัตน์ แสวงสุข ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1250 นางสาวเชิญขวัญ พันธุ์สุข ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1251 นายนภดล หมายถูก ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1252 นายพิเชฐ นับถือดี ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1253 นางสาวสุพรรณี มณีศรี ครูโรงเรียนไทรแก้ววิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1254 นางสาวศิริวรรณ พิมพ์ทอง ครูโรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1255 นางบังอร ชูแก้ว ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1256 นางสาวภัทธิรา สุมาลี ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1257 นางสาวภรณ์กนก เติมใจ ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1258 นางสาวมนัสวี เวชกามา ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1259 นางฐิตินันท์ ธรปฐมพงศ์ ครู โรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1260 นายครรชิต วงศ์เหิม ครู รักษาการตำแหน่ง รอง ผอ. ร.ร.จอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1261 นางสาวรสกร ใบบัว ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1262 นางสาวสุรัตนา จินดาศรี ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1263 นางราตรี พลเยี่ยม ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1264 นางสาวเชิญขวัญ พันธุ์สุข ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1265 นางสาวธัญภัค รุ่งเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการ ร.ร.จอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1266 ว่าที่ ร..ต. ทองดี ศรีวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1267 นายไพรัตน์ ทองเถาว์ ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1268 นางสาวเชิญขวัญ พันธุ์สุข ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1269 นางราตรี พลเยี่ยม ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1270 นางสาวมนัสวี เวชกามา ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1271 นางสาวภัทธิรา สุมาลี ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1272 นางนพรัตน์ วิวาสุขุ ครู รักษาการตำแหน่ง รอง ผอ. ร.ร.จอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1273 นางสาวเสาวภา ทองนำ ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1274 นางสาวรสกร ใบบัว ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1275 นางราตรี พลเยี่ยม ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1276 นางสาวสุรัตนา จินดาศรี ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1277 นายยรรยง วงค์คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองบัววิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1278 นายพัลลภ พัวพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1279 นายถนอม บุญโต ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1280 นายประหยัด ทองทา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1281 นายพีระศักดิ์ น่วมจะโป๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1282 นายจักรพงษ์ เจริญพร ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างบุญวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1283 นายสมัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพรมเทพพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1284 นายเสงี่ยม วงศ์พล ผู้อำนวยการโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1285 นายชำนาญ เกตุโสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1286 นายสุดใจ ศรีใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1287 นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1288 นายรัชพงษ์ อ่อนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1289 นายวินัย ศิริเวช รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1290 นายสันติ นามสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1291 นายสุโขทัย เครือศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1292 ว่าที่ร้อยโทชยพล บุตรศาสตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1293 นางอัญชลี มะลิหวล ครู รักษาการตำแหน่ง รองผอ.ร.ร.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1294 นางกิ่งแก้ว เนาว์สูงเนิน ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1295 นายประสิทธิ์ ทิพยบุญ ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1296 นางจีราพร เอ็นดู ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1297 นางประภา แข่งขัน ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1298 นางสาวอารุณี บุญยืน ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1299 นางสุบรรณิภา แก่นแก้ว ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1300 นางกิ่งดาว ผงทวี ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1301 นางอำพา ปรากฏชื่อ ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1302 นายปรีชา พรมแก้ว ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1303 นายมนตรี สุดาปัน ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1304 นายกฤตภาส มาลาคำ ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1305 นายโกวิท เกลือสีโท ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1306 นายนพสิทธิ์ เสาวดาน ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1307 นายวัฒนา กิ่งจันทร์ ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1308 นายอรรถพล พดภูงา เจ้าหน้าที่ Admin โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1309 นางกาญจนา พรหมบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1310 นางลมัย สวัสดี ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1311 นางณัฐธยาน์ นอกุล ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1312 นายพัลลภ พัวพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1313 นายรัชพงษ์ อ่อนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1314 นายวินัย ศิริเวช รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1315 นางกาญจนา พรหมบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1316 นายสมชาย พงศ์ทัศนะธาดา ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1317 นายพอย สุดจำนง ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1318 นายนิรันดร์ ถนอมทรัพย์ ครูโรงเรียนสำโรงทาบ คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1319 นายนัธทวัฒน์ ลับโกษา ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1320 นายเอกพล สีบาง ครูโรงเรียนหนองอียอวิทยา คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1321 นายเดชา คิดกล้า ครูโรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1322 นางพยอม สีมาวงษ์ ครูโรงเรียนโชคเพชรพิทยา คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1323 นายพรชัย ซ่ำศาสตร์ ครูโรงเรียนตานีวิทยา คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1324 นายโกวิท เกลือสีโท ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1325 นางลมัย สวัสดี ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1326 นายพอย สุดจำนง ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1327 นายพัลลภ พัวพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1328 นางกาญจนา พรหมบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1329 นายรัชพงษ์ อ่อนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1330 นายวินัย ศิริเวช รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1331 นางอัญชลี มะลิหวล ครู รักษาการตำแหน่ง รองผอ.ร.ร.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1332 นายสมชาย พงศ์ทัศนะธาดา ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1333 นายขวัญชัย ถึงดี ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1334 นายจีรศักดิ์ วงษ์ศรี ครู โรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1335 นางสาวโกสุม ทิวคู่ ครู โรงเรียนพนมดงรักวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1336 นายกัณฑ์อเนก บุญลาภ ครู โรงเรียนโนนเทพ คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1337 นางเทียมจันทร์ เทศบุตร ครู โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1338 นายเกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ ครู โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1339 นางลัดดา นาสาวงค์ ครู โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1340 นางลมัย สวัสดี ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1341 นางณัฐธยาน์ นอกุล ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1342 นายประสบสุข บุตรงาม ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลรับสมัคร (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1343 นายนิรุท โบราณประสิทธิ์ ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลรับสมัคร (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1344 นายอรรถพล พดภูงา เจ้าหน้าที่ ICT โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลรับสมัคร (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1345 นางณัฐธยาน์ นอกุล ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลรับสมัคร (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1346 นางกิ่งแก้ว เนาว์สูงเนิน ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกการเข้าร่วมแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1347 นางรัตนา เนื่องขันตรี ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกการเข้าร่วมแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1348 นายกัณตภณ อังสนุ ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกการเข้าร่วมแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1349 นายอรรถพล พดพูงา เจ้าหน้าที่ ICT โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกการเข้าร่วมแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1350 นางสาวน้ำทิพย์ นาคแสง ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกการเข้าร่วมแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1351 นางสาวรัตนา เอ็นดู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกการเข้าร่วมแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1352 นางสาวศิริพร วัชรกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกการเข้าร่วมแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1353 นางณัฐธยาน์ นอกุล ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกการเข้าร่วมแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1354 นายกฤตภาส มาลาคำ ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกการเข้าร่วมแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1355 นางนเรศินี แข่งขัน ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกการเข้าร่วมแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1356 นางสาวกนกอร หมื่นเจริญ ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกการเข้าร่วมแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1357 นางสาวยลภัทร โพธิ์ศรี ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกการเข้าร่วมแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1358 นางสาวจิตตานันท์ บุญบรรลุ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกการเข้าร่วมแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1359 นางสาวฐิติรัตน์ เสียงเพราะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกการเข้าร่วมแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1360 นางสุพิศ บุญปก ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกการเข้าร่วมแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1361 นางกาญจนา พรหมบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1362 นายกัมปนาท คงนุรัตน์ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1363 นายวัชระวิชย์ พระทองสุขสกุล ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1364 นายจรูญ ชัยยิ่ง ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1365 นายชานนท์ รักษาภายใน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1366 นางเตือนใจ พวงเพ็ชร ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1367 นางชนัดดา อัมพะวะสิริ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1368 นายสิทธิศักดิ์ เอ็นดู ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1369 นายกฤตภาส มาลาคำ ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1370 นายโกวิท เกลือสีโท ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1371 นางพัทยา ห่อทรัพย์ ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1372 นายนพสิทธิ์ เสาวดาน ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1373 นายชอบ โสรถาวร ช่างครุภัณฑ์ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1374 นายประม้วน ทองคำ ยาม โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1375 นายธีระชัย ช่วยทำ ยาม โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1376 นายณัฐพงศ์ สายบุตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1377 นายศักดิ์สิทธิ์ ประทุมทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1378 นายอรรถพล สระแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1379 นายขวัญชัย ถึงดี ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1380 นายปรีชา พรมแก้ว ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1381 นายวัฒนา กิ่งจันทร์ ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1382 นางอัญชลี มะลิหวล ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1383 นางกนกลักษณ์ เกษีสังข์ ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1384 นางสาวพราวรัตน์ สะอาดยิ่ง ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1385 นางณัฏฐิยา ชิดนอก ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1386 นางรุ่งทิวา หล่าแสนเมือง ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1387 นางจันทิรา เกตุโสระ ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1388 นายโกวิท เกลือสีโท ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1389 นางสาวลัดดาวัลย์ กรวยทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1390 นางสาวพีรยา เพ็งน้ำคำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1391 นางสาวสุธิดา สุขตาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1392 นางสาวมนทิวา นาเมืองรักษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1393 นางจันทร์เพ็ญ แก่นแก้ว ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1394 นางสาวนันท์ณภัส เนื้อแก้ว ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1395 นายประเทียร แก้วชนะ ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1396 นายสาลี มณีศรี ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1397 นายสมศักดิ์ พิศเพ็ง ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1398 นายบุญประเสริฐ วันดี ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1399 นายอุทัย สมเพ็ชร ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1400 นายอรรถพล พดภูงา ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1401 นายนพสิทธิ์ เสาวดาน ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1402 นายวิบูลย์ บัวเงิน ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1403 นางศริญ เชยคำแหง ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1404 นางอำพา ปรากฏชื่อ ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1405 นางพนม สุวงศ์ ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1406 นายมนตรี สุดาปัน ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1407 นายโกวิท เกลือสีโท ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1408 นายนพสิทธิ์ เสาวดาน ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1409 นายณัฐพงศ์ สายบุตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1410 นายศักดิ์สิทธิ์ ประทุมทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1411 นายอรรถพล สระแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1412 นายอรรถพล พดภูงา เจ้าหน้าที่ ICT โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1413 นางณัฎฐิยา ชิดนอก ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1414 นายกฤตภาส มาลาคำ ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1415 นางรุ่งทิวา หล่าแสนเมือง ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1416 นางณัฐธยาน์ นอกุล ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1417 นางสาวจิตตานันท์ บุญบรรลุ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1418 นางสาวฐิติรัตน์ เสียงเพราะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1419 นางสาวลัดดาวัลย์ กรวยทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1420 นางสาวพีรยา เพ็งน้ำคำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1421 นางลมัย สวัสดี ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1422 นายยรรยง วงค์คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองบัววิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1423 นายพัลลภ พัวพันพัวพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1424 นายถนอม บุญโต ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1425 นายประหยัด ทองทา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีปรทุมพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1426 นางกาญจนา พรหมบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1427 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บำรุงยนต์ สุรินทร์ ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์อีซูซุจังหวัดสุรินทร์ ให้การสนับสนุนในการจัดงาน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1428 การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ ให้การสนับสนุนในการจัดงาน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1429 นายสำเริง บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1430 นายจำลอง ผู้สมเก่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1431 นายกฤษ ละมูลมอญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1432 ผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1433 นายสุนทร พลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1434 นายดนัย คำผุย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1435 นางนาถสุดา จินดาศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1436 นายวัชรา สามาลย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1437 นายอายุ คิดดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแก้ววิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1438 นายสุพิน บุญเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1439 นายมังกร เป็นสุข ครูโรงเรียนกระเทียมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1440 นายศราวุธ จันทร์วิเศษ ครูโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1441 นางยุพาพรรณ เกษเมือง ครูโรงเรียนตาคงวิทยา ฯ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1442 นายปิยะพงษ์ พรหมบุตร ครูโรงเรียนเทพอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1443 นายสมชาย เกตวิจิตต์ ครูโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1444 นางวรรณี พูนเสงี่ยมศิลป์ ครูโรงเรียนพระแก้ววิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1445 นายมนตรี อกอุ่น ครูโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1446 นายสมปราชญ์ ยิ่งหาญ ครูโรงเรียนบัวเชดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1447 นายประวิทย์ คดีเวียง ครูโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1448 นายวีรเดช พูนทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1449 นางอิงอร ผลจันทร์งาม ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1450 นางสาวพาสันติ บุญธรรม ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1451 นายจำรูญ สุขอุ้ม ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1452 นายจิตรภณ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1453 นายวัชรินทร์ ผลจันทร์งาม ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1454 นายกฤษฎากร แก่นดี ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการจัดการระบบ(Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1455 นายวัชรินทร์ ผลจันทร์งาม ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการจัดการระบบ(Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1456 นายปิยะพงษ์ พรหมบุตร ครูโรงเรียนเทพอุดมวิทยา คณะกรรมการจัดการระบบ(Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1457 นางเสาวลักษณ์ บัวบาน ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการจัดการระบบ(Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1458 นางสาวชมพูนุช ฉลาดเฉลียว โรงเรียนสังขะ คณะกรรมการจัดการระบบ(Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1459 นางจินดาพร สุขหมั่น ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการจัดการระบบ(Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1460 นายจำรูญ สุขอุ้ม ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1461 นายศรีชัย หวังสม ครูโรงเรียนกระเทียมวิทยา คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1462 นายมังกร เป็นสุข ครูโรงเรียนกระเทียมวิทยา คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1463 นายวิทยา รอบรู้ ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1464 นางปัทยาวดี ขวัญรัมย์ ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1465 นายศราวุธ จันทร์วิเศษ ครูโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1466 นายประวิทย์ คดีเวียง ครูโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1467 นายเอกกร สีดามาตย์ ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1468 นายอนัน ขาวงาม ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1469 นายสมชาย เกตวิจิตร ครูโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1470 นางยุพาพรรณ เกษเมือง ครูโรงเรียนตาคงวิทยา ฯ คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี