งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงเรียนสิรินธร และโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร สอบข้อเขียน อาคาร 6 ห้อง 631-635 ภาคปฏิบัติ อาคาร 2 ห้อง 221,223,225,227 9 ก.ย. 2560 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร สอบข้อเขียน อาคาร 6 ห้อง 631-635 ภาคปฏิบัติ อาคาร 2 ห้อง 221,223,225,227 10 ก.ย. 2560 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร โดมโรงเรียน หน้าอาคาร 1 9 ก.ย. 2560 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร โดมโรงเรียน หน้าอาคาร 1 10 ก.ย. 2560 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร โดมโรงเรียน หน้าอาคาร 1 9 ก.ย. 2560 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร โดมโรงเรียน หน้าอาคาร 1 10 ก.ย. 2560 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร โดม ข้างอาคาร 7 9 ก.ย. 2560
10 ก.ย. 2560
09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร สนามบาส ข้างหอประชุมรวมฤทัยธำรง 9 ก.ย. 2560
10 ก.ย. 2560
09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร โดมโรงเรียน หน้าอาคาร 1 9 ก.ย. 2560 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร โดมโรงเรียน หน้าอาคาร 1 10 ก.ย. 2560 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 อาคารกิจกรรมนักศึกษาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์ 9 ก.ย. 2560 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 อาคารกิจกรรมนักศึกษาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์ 10 ก.ย. 2560 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 วันที่ 9 ก.ย.60 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 8 ห้อง 811-812,821-823 วันที่ 10 ก.ย.60 สนามแสดงช้าง 9 ก.ย. 2560
10 ก.ย. 2560
09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]