งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงเรียนสิรินธร และโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมฯ 1 (131) 9 ก.ย. 2560 09.00-14.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น. *ให้เตรียมหูฟัง+ไมโครโฟน ดินสอ ยางลบ มาในวันแข่งด้วย*
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมฯ 2 (132) 9 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมฯ 3 (135) 9 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมฯ 1 (131) 10 ก.ย. 2560 09.00-14.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมฯ 6 (932) 10 ก.ย. 2560 09.00-14.00 รายงานตัว 08.00-08.30
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมฯ 2-3 (132,135) 10 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
7 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมรวมน้ำใจ ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 9 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมรวมน้ำใจ ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 9 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมรวมน้ำใจ ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 10 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
10 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมรวมน้ำใจ ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 4 10 ก.ย. 2560 09.00-14.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมรวมน้ำใจ ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 10 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมโรงเรียนสุรวิทยาคาร 10 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมโรงเรียนสุรวิทยาคาร 10 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อาคาร 1 ห้อง 113.115 ชั้น 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ก.ย. 2560 09.00-14.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น. *ให้เตรียมหูฟัง+ไมโครโฟน ดินสอ ยางลบ มาในวันแข่งด้วย*


ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]