เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายปุณกาญจน์ ภูเงิน ประธานกรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายพูลศักดิ์ เสนฤทธิ์ รองประธานกรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายชาญชัย ตัณฑสิทธิ์ กรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายเวียงชัย ราชฤทธิ์ กรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายมานิต วรสิทธิกร กรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายกุลธวัช จันทร์ประทักษ์ กรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเจริญวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายธนัฐ มาตชรา กรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายสาโรช จันทรบุตร กรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายธวัชชัย สำราญวงศ์ กรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายเด่นจิตธีระพันธ์ จันทะมูล กรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังมนวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายรณกฤต กุมสิน กรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางสาวกนกพร คำโสภา กรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางรติกรณ์ แสบงบาล กรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายอานนท์ นนทวัน กรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายพิทักษ์ สุวรรณชาติ กรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์ คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายนิยม เพชรผ่องพันธ์ กรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรผ่องพันธ์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
17 นางจิราพร หลานวงศ์ กรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมธษพล คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายภูวดล ภูสิม กรรมการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายบุญเรือง แสนโคตร กรรมการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายรัฐดินันท์ ศิลาจันทร์ กรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายสัญญา ภูผาผุย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายเทอด เทพบาท กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายวาสนา พลขยัน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายปุณกาญจน์ ภูเงิน ประธานกรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
25 นายพูลศักดิ์ เสนฤทธิ์ รองประธานกรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
26 นายชาญชัย ตัณฑสิทธิ์ กรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
27 นายมานิต วรสิทธิกร กรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
28 นายกุลธวัช จันทร์ประทักษ์ กรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเจริญวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
29 นายธนัฐ มาตชรา กรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน
30 นายสาโรช จันทรบุตร กรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
31 นายธวัชชัย สำราญวงศ์ กรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
32 นายเด่นจิตธีระพันธ์ จันทะมูล กรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังมนวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
33 นายรณกฤต กุมสิน กรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
34 นายเวียงชัย ราชฤทธิ์ กรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
35 นางรติกรณ์ แสบงบาล กรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
36 นายอานนท์ นนทวัน กรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
37 นายพิทักษ์ สุวรรณชาติ กรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
38 นายนิยม เพชรผ่องพันธ์ กรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรผ่องพันธ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
39 นางจิราพร หลานวงศ์ กรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมธษพล คณะกรรมการดำเนินงาน
40 นางสาวกนกพร คำโสภา กรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
41 นายบุญเรือง แสนโคตร กรรมการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
42 นายรัฐดินันท์ ศิลาจันทร์ กรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
43 นายสัญญา ภูผาผุย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
44 นายเทอด เทพบาท กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
45 นายวาสนา พลขยัน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
46 นายเจริญชัย จงนุเคราะห์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
47 นางรุ่งอรุณ จรียานุวัฒน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน
48 นางเขมจิรา ผลประสาท กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน
49 นายรัฐดินันท์ ศิลาจันทร์ ประธานกรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
50 นายกวีภัทร ภูสมศรี กรรมการ ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
51 นางนริศรา ดอนพรทัน กรรมการ ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
52 นายวิษณุกรณ์ ภูโททิพย์ กรรมการ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
53 ว่าที่ ร.ต.จักรี อารมณ์สวะ กรรมการ ครูโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
54 นายอานนท์ คำสา กรรมการ ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
55 นายพงศพล คำโสภา กรรมการ ครูโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
56 นางสาวณัฐกานต์ ต่อมกระโทก กรรมการ ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
57 นายสราวุฒิ พลตื้อ กรรมการ ครูโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
58 นายวสวัสดี ภูนาวัง กรรมการ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
59 นางสาวมลฤดี จันทะพาหะ กรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
60 นางวาสนา เหล่าสพาน กรรมการและเลขานุการ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
61 นางเขมจิรา ผลประสาท กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
62 นางรุ่งอรุณ จรียานุวัฒน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
63 นางรติกรณ์ แสบงบาล ประธานกรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
64 นายศักดิ์ดา แก่นจันทร์ รองประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
65 นางยุภาพร กมลผาด กรรมการ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
66 นายสถาพร คำพะวงศ์ กรรมการ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
67 นางสาวกุสุมา บุญคำ กรรมการ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
68 นางนิตธิยา เสนาหนอก กรรมการและเลขานุการ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
69 นางสาวศุภฤกษ์ โพธิ์ทัศน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
70 นายพูลศักดิ์ เสนฤทธิ์ ประธานกรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
71 นายสมเกียรติ ลาภบุญเรือง รองประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
72 นางยุภาพร กมลผาด กรรมการ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
73 นายสถาพร คำพะวงศ์ กรรมการ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
74 นางกชมน พลขยัน กรรมการ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
75 ว่าที่ ร.อ.พานิช แสงเทพ กรรมการ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
76 นางปวีณา ภูหัดการ กรรมการ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
77 นางสุภาภรณ์ โคตรุชัย กรรมการ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
78 นายอัมพร สุนทรเทวิน กรรมการ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
79 นายวิชิต เหล่าสพาน กรรมการ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
80 นายทินกร แก้วกัลยา กรรมการและเลขานุการ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
81 นายเรณุวัฒน์ พงษ์อุทธา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
82 นายสถิรวัฒน์ ไชยสีหา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
83 นายอานนท์ นนทวัน ประธานกรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
84 นางเบญจมาศ เรืองชาญ รองประธานกรรมการ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
85 นายวิชิต เหล่าสพาน กรรมการ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
86 นางสุกัลยา ดีบุดศรี กรรมการ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
87 นายอัมพร สุนทรเทวิน กรรมการ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
88 นางชัญญาภัค ภูสีดิน กรรมการและเลขานุการ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
89 นางพิมพ์ลภัส มณีพันธุ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
90 นายธวัชชัย สำราญวงศ์ ประธานกรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
91 นายศักดิ์ดา แก่นจันทร์ รองประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
92 นางนิตธิยา เสนาหนอก กรรมการ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
93 นางเยาวลักษณ์ ศรีสงคราม กรรมการ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
94 นางสาวศุภฤกษ์ โพธิ์ทัศน์ กรรมการ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
95 นางสาวกุสุมา บุญคำ กรรมการ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
96 นางสาวนันทนา การร้อย กรรมการ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
97 นายศิรานุวัฒน์ โวหารลึก กรรมการ นักศึกษาฯ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
98 นางสาววราภรณ์ วังคะวิง กรรมการ นักศึกษาฯ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
99 นางสาวกาญจนา พรมศรี กรรมการ นักศึกษาฯ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
100 นางสาวจุฑาทิพย์ มาตรา กรรมการ นักศึกษาฯ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
101 นายณัฐวรรต ภูดินดง กรรมการ นักศึกษาฯ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
102 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ บรรณการ กรรมการ นักศึกษาฯ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
103 นางสาวธมลวรรณ แสงกลาง กรรมการ นักศึกษาฯ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
104 นางสาวชุลีพร ฉลาดเขียว กรรมการ นักศึกษาฯ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
105 นายศิริวัฒน์ ปิติลาพัง กรรมการ นักศึกษาฯ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
106 นางสาวพรรณบุปผา นิลพริก กรรมการ นักศึกษาฯ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
107 นางสาวนพวรรณ เนินชัด กรรมการ นักศึกษาฯ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
108 นายจิรวัฒน์ ทะสา กรรมการ นักศึกษาฯ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
109 นางสาวจิราพร พิมภาวัตร์ กรรมการ นักศึกษาฯ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
110 นายมงคล สุพรม กรรมการ นักศึกษาฯ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
111 นายธวัชชัย ภูจอมจิตร กรรมการ นักศึกษาฯ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
112 นางยุภาพร กมลผาด กรรมการและเลขานุการ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
113 นายสถาพร คำพะวงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
114 นางสาวกนกพร คำโสภา ประธานกรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
115 นางสุชาดา ดีวันรอง รองประธานกรรมการ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
116 นางยุภาพร กมลผาด กรรมการ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
117 นางอัจฉรา มณีโรจน์ กรรมการ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
118 นางสาวกุสุมา บุญคำ กรรมการ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
119 นางสาวเจริญ คุ้มอักษร กรรมการ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
120 นายรณกฤต กุมสิน ประธานกรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
121 นางเบญจมาศ เรืองชาญ กรรมการ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
122 นางชัญญาภัค ภูสีดิน กรรมการ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
123 นางพิมพ์ลภัส มณีพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
124 นายวรายุทธ ประสพสิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นักศึกษาฯ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
125 นายธนัฐ มาตชรา ประธานกรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
126 นางสาวรวิพร ไชยคำ กรรมการ ครูโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
127 นางอุดม คัสสามารถ กรรมการ ครูโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
128 นายสราวุฒิ พลตื้อ กรรมการ ครูโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
129 นางมัสยา ผาละโพธิ์ กรรมการ ครูโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
130 นายปรีชา ซอคำศรี กรรมการ ครูโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
131 นายธวัชชัย สมีนาง กรรมการ ครูโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
132 นายสิขเรศ ปะวะเส กรรมการ ครูโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
133 ว่าที่ ร.ต.วุฒิภูมิ ผาละโพธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ครูโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
134 นายรัฐดินันท์ ศิลาจันทร์ ประธานกรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
135 นายวาสนา พลขยัน รองประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
136 นางปวีณา ภูหัดการ กรรมการ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
137 นางวาสนา เหล่าสพาน กรรมการ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
138 นายเทวินทร์ เวฬุวนารักษ์ กรรมการ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
139 นายวิษณุกรณ์ ภูโททิพย์ กรรมการ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
140 นางสาวมะลิวรรณ สุรานิตย์ กรรมการ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
141 นางสาวรวิพร ไชยคำ กรรมการ ครูโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
142 นางสาวกัญจนา แข็งฤทธิ์ กรรมการ ครูโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
143 นางวงค์จันทร์ อาทิตย์ตั้ง กรรมการ ครูธุรการโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
144 นางสาวปวีณา มหาพล กรรมการ นักศึกษาฯ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
145 นางสาวสุภาพร พลลา กรรมการ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
146 นางสาวกัลยา วิรุฬหา กรรมการ นักศึกษาฯ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
147 นางสาวพัชรา เลยกลาง กรรมการ นักศึกษาฯ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
148 นางอังคณา มิมาชา กรรมการและเลขานุการ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
149 นางนันติมา สุทธิประภา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
150 นางรุ่งอรุณ จรียานุวัฒน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
151 นายชาญชัย ตัณฑสิทธิ์ ประธานกรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์
152 นายกุลธวัช จันทร์ประทักษ์ รองประธานกรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเจริญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์
153 นายรณกฤต กุมสิน กรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]