สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม 7 20 10
2 005 โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 34 84 54
3 006 โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา 19 30 21
4 010 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 63 135 96
5 016 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 33 71 52
6 017 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 109 344 191
7 020 โรงเรียนวังมนวิทยาคาร 11 19 16
8 021 โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม 22 27 24
9 022 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 78 184 129
10 024 โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ 14 27 18
11 026 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 33 50 40
12 025 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 90 180 139
13 002 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 20 48 25
14 027 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 43 58 49
15 012 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 27 49 37
16 008 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 29 62 50
17 001 โรงเรียนกิตติรวี 6 12 8
18 015 โรงเรียนมัธยมธษพล 0 0 0
19 018 โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา 13 18 14
20 028 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 13 22 18
21 029 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 21 32 30
22 030 โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 0 0 0
23 031 โรงเรียนอนุบาลลำปาว 0 0 0
24 013 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา 0 0 0
25 014 โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์ 7 11 10
26 003 โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร 0 0 0
27 007 โรงเรียนดงมูลวิทยาคม 0 0 0
28 009 โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม 0 0 0
29 011 โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม 0 0 0
30 019 โรงเรียนลำปาววิทยาคม 0 0 0
31 023 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม 0 0 0
รวม 692 1483 1031
2514

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]