งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.24 โซน 2)

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 24 พ.ย. นี้ เวลา  12.00 น. 

 โซน 2  จะทำการโอนผลการแข่งขัน 


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67
ประจำปีการศึกษา 2560  
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

และจะทำการเปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตร
หากมีการแก้ไขข้อมูลให้ดำเนินการในระดับภาคต่อไป

 
ประกาศผลการแข่งขัน  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67
ประจำปีการศึกษา 2560  
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โซน 2 
วันที่  16- 17  พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  
ณ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม
 
       ให้โรงเรียนทำการตรวจสอบ รายการแข่งขัน   คะแนน   เหรียญที่ได้รับ   อันดับ รายชื่อนักเรียน  รายชื่อครูผู้ฝึกสอน   
อันจะมีผลกับการพิมพ์เกียรติบัตร และการส่งต่อเพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภาคต่อไป

ผลการแข่งขันรายกิจกรรม


สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค 

ผลการแข่งขันรายโรงเรียน  ให้เข้าสู่ระบบของโรงเรียน    แผนผังสนามแข่งขัน  
/ckfinder/userfiles/files/mapMW.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  เอกสารแจ้งกรรมการตัดสิน ด่วน 
/ckfinder/userfiles/files/zone242.pdf

  เปิดรับสมัครกรรมการตัดสิน โซน 2  เพิ่มเติม
           ขอความอนุเคราะห์คุณครูที่มีประสงค์เป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม โซน 2 สมัครเพิ่มรายชื่อด่วน !!  โดยสมัครผ่านระบบรับสมัครกรรมการตัดสินของโรงเรียน  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 พฤศจิกรยน 2560  เวลา 12.00 น.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
การสมัครมี 2 กรณี

  กรณีที่ 1  เป็นครูที่อยู่ในโซน 1
         ให้สมัครโดยเข้าระบบ  UserName และ Password ของโรงเรียน   
         เงื่อนไขการสมัคร   ต้องไม่มีชื่อเป็นครูผู้ควบคุมทีมที่จะแข่งขันในกิจกรรมนั้น ๆ
  
  กรณีที่ 2  เป็นครูที่อยู่ในโซน 2 หรือ โซน 3  
         สำหรับคุณครูที่มีความรู้ความสามารถในกิจกรรมต่างๆ จากโซน 2 หรือ โซน 3 
ที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมต่างๆ  ให้กับการแข่งขันใน
โซน 1 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่  20-21 พฤศจิกายน 2560  สามารถกรอกแบบฟอร์ม
การสมัคร  ได้ที่   http://www.gg.gg/6paii

------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

  แนวทางปฏิบัติเบื้องต้น  
1. โรงเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมในระบบศิลปหัตถกรรมฯไปแล้ว
   ให้ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดของแต่โซนดังนี้ 
          โซน 1 ปิดลงทะเบียนวันที่ 9 พ.ย. 2560 เวลา 24.00 น. 
          โซน 2 ปิดลงทะเบียนวันที่ 31 ต.ค. 2560 เวลา 24.00 น. 
         โซน 3 ปิดลงทะเบียนวันที่ 31 ต.ค. 2560 เวลา 24.00 น. 
   โดยท่านสามารถแก้ไขข้อมูล เปลี่ยนตัวนักเรียนได้โดยไม่ต้องทำหนังสือแจ้ง
   ภายในระยะเวลาที่ระบบยังเปิดให้ลงทะเบียน 
2. กรณีมีเปลี่ยนตัวนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน หลังจากปิดระบบลงทะเบียนแล้ว
  ท่านจะต้องทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อกรรมการตัดสินเพื่อขอเปลี่ยนตัว 
3. กรณีพบข้อมูลชื่อ สกุลไม่ถูกต้องหลังจากปิดระบบลงทะเบียนแล้ว
  ให้แจ้งกับกรรมการตัดสินเพื่อแก้ไขในเอกสารDOC5 
  เพราะมีผลต่อเกียรติบัตร และชื่อตัวแทนระดับภาค 
4. เมื่อทางผู้ดูแลระบบโอนข้อมูลส่งระดับภาคแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ
  ที่ระดับเขตได้อีก 
5. จะไม่มีการเปิดลงทะเบียนเพื่อเอื้อต่อโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งภายหลังการปิดไปแล้ว 
ยกเว้นเป็นมติที่ประชุมของโซน ทีมงานผู้ดูแลระบบสพม.24

  เอกสารแจ้งกรรมการตัดสิน
       เอกสารชี้แจงสำหรับคณะกรรมการตัดสิน ใช่เป็นแนวปฏิับัติในการดำเนินการของคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์ สพม.24 โซน 2  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ  /ckfinder/userfiles/files/zone242.pdf    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
วันอังคาร ที่ 07 พฤศจิกายน 2560 เวลา 20:48 น.
  แจ้งกิจกรรมที่ไม่ต้องลงทะเบียนแข่งขัน
ขออนุญาตแจ้งกิจกรรมที่ไม่ต้องทำการแข่งขัน  เนื่องจากศึกษานิเทศก์ไ้ดจัดดำเนินการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว  3  กิจกรรม  ดังนี้
  1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
  2. การแข่งขันเล่านิทาน
  3. การแข่งขัน Multi Skill Competition
ทั้ง 3 กิจกรรมนี้ได้ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคแล้ว...ดังนั้นในการแข่งขันระดับเขตในวันที่ 20-21  นี้จะไม่มีการแข่งขัน 3 กิจกรรมนี้ครับ
 
วันจันทร์ ที่ 06 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:20 น.
  แจ้งแนวปฏิบัติการเปลี่ยนตัว
         การเปลี่ยนตัวในระดับภาคจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนตัว โดยจำกัดจำนวนคนในการเปลี่ยนตัว แต่ในระดับเขตจะอนุโลมสามารถเปลี่ยนได้ โดยไม่ใช้เกณฑ์ระดับภาค 
         
ในกรณีที่ระบบยังไม่ปิดการลงทะเบียน โรงเรียนยังสามารถแก้ไขเปลี่ยนตัวได้ที่ระบบสมัคเข้าร่วมแข่งขันในหน้าเว็บไซต์โดยไม่ต้องมีหนังสือราชการแจ้ง 
          
แต่หลังจากระบบปิดแล้ว หากโรงเรียนมีความประสงค์จะเปลี่ยนตัว จะต้องทำหนังสือราชการแจ้งยื่นต่อกรรมการตัดสิน เพื่อขอเปลี่ยนตัวโดยต้องแก้ไขข้อมูลดังกล่าวใน เอกสาร DOC 5 , DOC1 (แบบลงทะเบียนนักเรียน), DOC2 (แบบลงทะเบียนครูผู้ฝึกสอน)
 
วันจันทร์ ที่ 06 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14:00 น.
  ปฏิทินการจัดการแข่งขันศิลปะฯ สพม.24 โซน 2
ปฏิทินการจัดการแข่งขันศิลปะฯ
โซน 2 วันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2560
ลำดับ กิจกรรม วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ
1 เปิดระบบลงทะเบียนกิจกรรม 10-31 ต.ค.2560 ทีมผู้ดูแลระบบ
2 ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรม 1-2 พ.ย.2560 เลขาโซน
3 เปิดระบบแก้ไขข้อมูล ครู นร. 3-4 พ.ย.2560 เลขาโซน
4 ประชุมคัดเลือกกรรมการตัดสิน,สถานที่แข่งขัน 6 พ.ย.2560 เลขาโซน
  แต่งตั้งเลขาตรวจรับ – ส่ง แฟ้มทุกสถานที่แข่งขัน    
  กรอกข้อมูลการจัดการแข่งขันในระบบ 5-7 พ.ย.2560 เลขาโซน
  - ข้อมูลตารางการแข่งขัน    
  - รายชื่อกรรมการตัดสิน    
  - รายชื่อกรรการดำเนินงาน    
4 จัดทำแฟ้มสำหรับกรรมการตัดสิน 8-10 พ.ย.2560 เลขาโซน
5 ประชุมคณะกรรมการตัดสิน 13 พ.ย.2560 คณะกรรมการ
6 จัดการแข่งขัน-ประมวลผลการแข่งขัน 15-17 พ.ย.2560 เลขาโซน+ทีมงาน
7 โอนข้อมูลตัวแทนไประดับภาค 18-19 พ.ย.2560 ทีมผู้ดูแลระบบ

 
วันจันทร์ ที่ 06 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:51 น.
  แจ้งการแก้ไขข้อมูล ครู นักเรียน
ให้แต่ละโรงเรียนทำการตรวจสอบรายชื่อ ครู และ นักเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน ถ้าชื่อ - สกุล ไม่ถูกต้อง ให้โรงเรียนดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2560  *** ปิดระบบแก้ไขข้อมูล ครู นักเรียน เวลา 24.00 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560
 
วันศุกร์ ที่ 03 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:53 น.
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 31
จำนวนทีม 692
จำนวนนักเรียน 1,483
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,031
จำนวนกรรมการ 870
ครู+นักเรียน 2,514
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,384
ประกาศผลแล้ว 182/187 (97.33%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 10
เมื่อวาน 4
สัปดาห์นี้ 16
สัปดาห์ที่แล้ว 5
เดือนนี้ 21
เดือนที่แล้ว 25
ปีนี้ 76
ทั้งหมด 83,221