::sm-ksn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายธนบูรณ์ อินอุ่นโชติโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งเธอ บุญไชยโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวพวงผกา อาจวิชัยโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
4. นางสาวมะลิวรรณ สุรานิตย์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นายสมบูรณ์ อุดมนิวิโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งเธอ บุญไชยโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวนิภาพร กันยาวงค์โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นางสาวมะลิวรรณ สุรานิตย์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางเกศนีย์ ภูทองนาคโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางบัวบาน แสงพระจันทร์โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางรัตรดา เหล่าสิทธิ์โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางกชมน พลขยัน โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางเกศนีย์ ภูทองนาคโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางรัชนีกร โทหารวงษ์ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
3. นางรุ่งนภา ขูรูรักษ์ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร กรรมการ
4. นางอรวรรณ ชมดง โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
5. นางกชมน พลขยัน โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางพิศมัย บุญรอดโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิลปพัทธ์ แก้วมงคุณโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นางน้ำเพชร โพนนาคโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นางสาวดวงจันทร์ ภูยาดาว โรงเรียนวังมนวิทยาคาร กรรมการ
5. นางกชมน พลขยันโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางพิศมัย บุญรอดโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิลปพัทธ์ แก้วมงคุณโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นางน้ำเพชร โพนนาคโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นางสาวดวงจันทร์ ภูยาดาว โรงเรียนวังมนวิทยาคาร กรรมการ
5. นางกชมน พลขยันโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางวรรณวดี นนทะแสนโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอุ่นเรือน ช่างนอกโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
3. นางคำฟ้า นาสมบูรณ์ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุมาลี มูลปลา โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
5. นางกฤติยา ศรีสุพัฒน์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางวรรณวดี นนทะแสนโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี มูลปลาโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
3. นางอุ่นเรือน ช่างนอกโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
4. นางคำฟ้า นาสมบูรณ์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
5. นางกฤติยา ศรีสุพัฒน์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์ลภัส มณีพันธุ์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศตพร ประพันธ์โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นายกิตติกวิน โชติฉันท์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางพิมพ์ลภัส มณีพันธุ์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธรรมทรรศน์ กุมภวงค์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวอนุกูล ภูวิเศษโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางบุญล้อม ภูขามคมโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายทวี จุปะมัดถาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ ภูเก้าแก้วโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางบุญล้อม ภูขามคมโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายทวี จุปะมัดถาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ ภูเก้าแก้วโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นายสุทธินันท์ เสนฤทธิ์โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา ประธานกรรมการ
2. นายคีตาภัทร อิ่มมนตรีโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวตรีสุคนธ์ คูนาเอกโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นายสุทธินันท์ เสนฤทธิ์โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษาประธานกรรมการ
2. นายคีตาภัทร อิ่มมนตรีโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวตรีสุคนธ์ คูนาเอกโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายคมกริช บุญหล้าโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ วิเทห์โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ สุภีถิตย์โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา กรรมการ
4. นางสุรีพร ศิรินามมนตรีโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางวิริยาภรณ์ มูลรัตน์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
6. นายเกียรติยศ ขุนทิพย์ทองโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสายทิพย์ อนุกูลโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสถาพร คำพะวงศ์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปฑิตตา ขัณฑ์ชลาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางนาถรดา โพชัยศรีโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายวสันต์ ภูคงคาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธีรวัฒน์ ภูพานทองโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางกนกอร ภูนาสูงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นางอัมพร ประทุมชาติโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศุภฤกษ์ โพธิ์ทัศน์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวพัชนีย์ ไชยทองยศโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางกนกอร ภูนาสูงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นางอัมพร ประทุมชาติโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
4. นางวาสนา เหล่าสพานโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางเดือนฉาย จงสมชัยโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอรุณี เชื้อสุภาโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
3. นางกฤติมา วงษ์อนันท์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นายจิณณวัตร ดีบุดศรีโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
5. นางวาสนา เหล่าสพานโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางแก้วใจ กิ่งแก้วโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอรุณี เชื้อสุภาโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
3. นางกฤติมา วงษ์อนันท์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ ไชยขันธ์โรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
5. นางวาสนา เหล่าสพานโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเรณุวัฒน์ พงษ์อุทธาโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา ภูหงษ์สูงโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา คำหงษาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวทิพย์วรรณ สีเคนาโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายเรณุวัฒน์ พงษ์อุทธาโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา ภูหงษ์สูงโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา คำหงษาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวทิพย์วรรณ สีเคนาโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางอร่าม สุริสารโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัตวรรณ มูลเอกโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
3. นางรัชนก โยธะไชยสารโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการ
4. นางนิตญาพร ขันซ้ายโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นายอธิกรณ์ หันไชยเนาว์โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางสาวกัญจนา แข็งฤทธิ์โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
7. นางสาวศรัญญา ราชาสุขโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายประจวบ แพงโพนทองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล สายแววโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
3. นางพัตวรรณ มูลเอกโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นางรัชนก โยธะไชยสารโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายลิขิต พันโยศรีโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวกัญจนา แข็งฤทธิ์โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
7. นางสาวศรัญญา ราชาสุขโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายมงคล สายแววโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางรัชตา บุญชัยยิ่งโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมกรรมการ
3. นางนวรัตน์ ลูกอินทร์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นางอุดม คัสสามารถโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
5. นางวรรณวิมล วังหลวงอินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นายมงคล สายแววโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนฤมล จันทะรัตน์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นางอุดม คัสสามารถโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
4. นางสาวนงค์นุช นาพรมเทพ โรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรรณวิมล วังหลวงอินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางนภวรรณ ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางทิพพาภรณ์ ศรีบุรินทร์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ มาตราโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นางมัสยา ผาละโพธิ์โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
5. นายนวรัตน์ โยวะบุตรโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางนภวรรณ ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางทิพพาภรณ์ ศรีบุรินทร์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวรัชนี วัฒโนโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นางมัสยา ผาละโพธิ์โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
5. นางสาวนวรัตน์ โยวะบุตรโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ บัวอาจโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมกรรมการ
2. นางณกมล เบ้าทองโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางบรรดล ภูบานเช้าโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวกัลายาณี สมภารโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยเอกพานิช แสงเทพโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางอัจฉรา พันโยศรีโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิราภรณ์ มูลสาระโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายศิริชัย ศรีหาตาโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
4. นายวัชรานนท์ ลาบึงโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ ศรีสงครามโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสิริญากร จุลลีโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิราภรณ์ มูลสาระโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายปัญญา พรมจันทร์โรงเรียนมัธยมธษพลกรรมการ
4. นางศิริพร ฉัตรศุภกุลโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวนันทนา การร้อยโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวจารุณี ภูอาศัยโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิราภรณ์ มูลสาระโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสิริญากร จุลลีโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมกรรมการ
4. นายปฏิวัติ ไชยมาตรโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุชาดา พ่อไชยราชโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพร ผาพรมโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางประภัสศรี ภิรมย์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา ภูผาดาวโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นางมลิวัลย์ หาญปรีโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวจารุณี ภูอาศัยโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางทิพพาพร นาแถมเงิน โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญทิพย์ กุดแถลงโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางประภัสศรี ภิรมย์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นายทองสุข วงษ์อนันท์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุภาวดี ไชยศรีหาโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางราตรี ธรรมโหรโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปัทมา จันปัญญาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
3. นายปิยวัฒน์ ภูสมศรีโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
4. นางวรุณยุพา ชินฤทธิ์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางธนภรณ์ ใหญ่เลิศโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นางบุษวรรณ บุญแนนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
3. นายอนุราช ภูเยี่ยมจิตรโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นายปิยวัฒน์ ภูสมศรีโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
5. นางสาวศุภาพิชญ์ ชินฤทธิ์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอนงค์ บุตรวงค์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนงค์ธิญา มลากรรณ์โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววลีพร ศีลสมบูรณ์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นางกฤติกานต์ มาตรงามเมืองโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวิไล พลพุทธาโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนงค์ธิญา มลากรรณ์โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววลีพร ศีลสมบูรณ์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวณัฐกานต์ ต่อมกระโทกโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ อำไพโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายขันทอง มาลาหอมโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ พรรณขามโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นายเทวินทร์ เวฬุวนารักษ์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ อำไพโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวิอรวรรณ พรรณขามโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
3. นายขันทอง มาลาหอมโรงเรียนคำเจริญวิทยาคม กรรมการ
4. นายเทวินทร์ เวฬุวนารักษ์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายลิขิต จุลสอนโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทองหลาง เหล่าลาภะโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
3. นางวิราวัณย์ พันธุขันธ์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ เรืองเจริญโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ โชติจำลองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายลิขิต จุลสอนโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิราวัณย์ พันธุขันธ์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ เรืองเจริญโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุรชาติ ดวงประทุมโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นายบรรจง ดอนเคนจุยโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวีณารัตน์ ราชสำเภาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางธมลพรรณ นนทชวกรโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายกิจพัฒน์ อุ่นเรือนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นางจารุวรรณ ปัททุมโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นายสถิรวัฒน์ ไชยศรีหาโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางธมลพรรณ นนทชวกรโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายกิจพัฒน์ อุ่นเรือนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
3. นายสถิรวัฒน์ ไชยศรีหาโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
4. นางจารุวรรณ ปัททุมโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร กรรมการ
5. นางวีณารัตน์ ราชสำเภาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุรชาติ ดวงประชุมโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาววรินทร พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนภูฮังพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นายประสงค์ จันทะชัย โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ บุตรพรมโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา สีหาโภชน์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางสาววรินทร พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนภูฮังพัฒนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ จันทะชัยโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ บุตรพรมโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ กรรมการ
4. นายสุรชาติ ดวงประชุมโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา สีหาโภชน์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายบุญทัน นนทะคำจันทร์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ภูแป้งโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมกรรมการ
3. นายปรีดา ม่วงจันอัด โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นายศิรินทร บำรุงกุลโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร กรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ โคตะรุชัย โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายบุญทัน นนทะคำจันทร์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายปรีดา ม่วงจันอัดโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายฉัตรชัย ภูแป้ง โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายศิรินทร บำรุงกุลโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร กรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ โคตะรุชัยโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายไกรวิทย์ ไชยวรรณ์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดา นาสมบัติโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นางปพิชญา อุฒาพยับโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ กรรมการ
4. นางเพ็ญนภา พันธุ์ทุมโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญนภา พันธุ์ทุมโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวิราวัณย์ พันธุขันธ์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
3. นางผาสุข เจริญศักดิ์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นางเบญจมาศ เรืองชาญโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. พระศุกลวัฒน์ ฐิตวฑฒโนโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประภัสสร แก้วผลโรงเรียนวังมนวิทยาคารกรรมการ
3. นายนรินทร์ พุดลา โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร กรรมการ
4. นางกัญชฎา ภูหานามโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายมานะ จันทะรัตน์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนัทพงษ์ ตระการโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
3. นายสยาม ภูสุดสูงโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมมิตร ธรรมโหรโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ มหาอุปโรงเรียนกิตติรวีกรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ นนทะแสนโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิชัย นิราราชโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกุสุมา บุญคำโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิภูมิ ผาละโพธิ์โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์กรรมการ
7. นายอรรณพ ภักดีชนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายพิชัย นิราราชโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายมณฑล ภูผิวเดือนโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
3. นายเฉลิม ภูกันดารโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นางรัตนาพร สีเลโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นายวุฒิชา ภูทองกลมโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ โคตรแสนลีโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
3. นายภานุพงษ์ แสงสุดตาโรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยากรรมการ
4. นายไพทูลย์ วิเชียรเพริศโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางธันญณัญช์ มีดินดำโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายวิทยา ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ โคตรแสนลีโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายภานุพงษ์ แสงสุดตาโรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยากรรมการ
4. นายไพทูลย์ วิเชียรเพริศโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางธันญณัญช์ มีดินดำโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ ได้เกียรติโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
3. นายอภิรักษ์ แสงใสโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
4. นางสาวอรพรรณ ดวงจันทร์โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์กรรมการ
5. นางถมทอง เขตร์สินบุญโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายวิทยา ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ได้เกียรติโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิรักษ์ แสงใสโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
4. นางสาวอรพรรณ ดวงจันทร์โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์กรรมการ
5. นางถมทอง เขตร์สินบุญโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ นาเมืองรักษ์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ แสงใสโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
3. นายสมเพียร เนื้อมั่นโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมกรรมการ
4. นางธันญณัญช์ มีดินดำโรงเรียนโนนสูงวิทยาคมกรรมการ
5. นางธันญณัญช์ มีดินดำโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
6. นางพรทิพย์ รัตนสุริยากรโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายทรงศักดิ์ นาเมืองรักษ์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ แสงใสโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
3. นายสมเพียร เนื้อมั่นโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมกรรมการ
4. นางธันญณัญช์ มีดินดำโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
5. นางพรทิพย์ รัตนสุริยากรโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ นาเมืองรักษ์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางธันญณัญช์ มีดินดำโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิรักษ์ แสงใสโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
4. นายสมเพียร เนื้อมั่นโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมกรรมการ
5. นางพรทิพย์ รัตนสุริยากรโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายทรงศักดิ์ นาเมืองรักษ์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางธันญณัญช์ มีดินดำโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิรักษ์ แสงใสโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
4. นายสมเพียร เนื้อมั่นโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมกรรมการ
5. นางพรทิพย์ รัตนสุริยากรโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ โคตรแสนลีโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายภุชพงษ์ แสงสุดตาโรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยากรรมการ
3. นายไพทูลย์ วิเชียรเพริศโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางธันญณัญช์ มีดินดำโรงเรียนโนนสูงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ ได้เกียรติโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ แสงใสโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
3. นางสาวอรพรรณ ดวงจันทร์โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นางถมทอง เขตร์สินบุญโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ ได้เกียรติโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ แสงใสโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
3. นางสาวอรพรรณ ดวงจันทร์โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นางถมทอง เขตร์สินบุญโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. ดร.ทวี พรมมาโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ใหญ่เลิศโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
3. นายสวาท อยู่เย็นโรงเรียนโนนสูงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. ดร.ทวี พรมมาโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ใหญ่เลิศโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
3. นายสวาท อยู่เย็นโรงเรียนโนนสูงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ สินคานารวีโรจน์โรงเรียนกิตติรวีกรรมการ
3. นายสุริยา ศุภวิเศษโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
4. นายวิทวัส วัฒนพันธุ์โรงเรียนทรายมูลพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุชาดา ดีวันรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ สินคานารวีโรจน์โรงเรียนกิตติรวีกรรมการ
3. นายสุริยา ศุภวิเศษโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
4. นายวิทวัส วัฒนพันธุ์โรงเรียนทรายมูลพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุชาดา ดีวันรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ สินคนารวีโรจน์โรงเรียนกิตติรวีกรรมการ
3. นายสุริยา ศุภวิเศษโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
4. นายวิทวัส วัฒนพันธุ์โรงเรียนทรายมูลพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุชาดา ดีวันรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ สินคานารวีโรจน์โรงเรียนกิตติรวีกรรมการ
3. นายสุริยา ศุภวิเศษโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
4. นายวิทวัส วัฒนพันธุ์โรงเรียนทรายมูลพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุชาดา ดีวันรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสุชาดา ดีวันรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายสมโภชน์ สินคานารวีโรจน์โรงเรียนกิตติรวีกรรมการ
4. นายวิทวัส วัฒนพันธุ์โรงเรียนทรายมูลพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุริยา ศุภวิเศษโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสุชาดา ดีวันรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายสมโภชน์ สินคานารวีโรจน์โรงเรียนกิตติรวีกรรมการ
4. นายวิทวัส วัฒนพันธุ์โรงเรียนทรายมูลพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุริยา ศุภวิเศษโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางสุชาดา ดีวันรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายสมโภชน์ สินคานารวีโรจน์โรงเรียนกิตติรวีกรรมการ
4. นายวิทวัส วัฒนพันธุ์โรงเรียนทรายมูลพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุริยา ศุภวิเศษโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายพฤทธิ์ กองสอนโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุริยา ศุภวิเศษโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
3. นายเชิดเกียรติ แก้วพวงโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นายสราวุฒิ บุตตะพลโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นายสถิตย์ ศรีบัวระบาลโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการ
6. นายศราวุฒิ พุทธตรีชนโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายพฤทธิ์ กองสอนโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุริยา ศุภวิเศษโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
3. นายสราวุฒิ บุตตะพลโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นายเชิดเกียรติ แก้วพวงโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
5. นายสถิตย์ ศรีบัวระบาลโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการ
6. นายศราวุฒิ พุทธตรีชนโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพฤทธิ์ กองสอนโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธาตรี จุฬุวรรณโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางดวงจันทร์ คลังแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นายธนกฤต บุญเรืองโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
5. นายศุภชัย สุทธิประภาโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
6. นายประสงค์ จันทะชัยโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพฤทธิ์ กองสอนโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธาตรี จุฬุวรรณโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางดวงจันทร์ คลังแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นายธนกฤต บุญเรืองโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
5. นายศุภชัย สุทธิประภาโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
6. นายประสงค์ จันทะชัยโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพฤทธิ์ กองสอนโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธาตรี จุฬุวรรณโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางดวงจันทร์ คลังแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นายธนกฤต บุญเรืองโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
5. นายศุภชัย สุทธิประภาโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
6. นายประสงค์ จันทะชัยโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพฤทธิ์ กองสอนโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย สุทธิประภาโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
3. นายธาตรี จุฬุวรรณโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางดวงจันทร์ คลังแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นายธนกฤต บุญเรืองโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
6. นายประสงค์ จันทะชัยโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ลาภบุญเรืองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงจันทร์ คลังแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายธาตรี จุฬุวรรณโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางภัทรพร ประเสริฐสังข์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นายสถิตย์ ศรีบัวระบาลโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวชลิตา รู้จริงโรงเรียนกิตติรวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ ลาภบุญเรืองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงจันทร์ คลังแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายธาตรี จุฬุวรรณโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางภัทรพร ประเสริฐสังข์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นายสถิตย์ ศรีบัวระบาลโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวชลิตา รู้จริงโรงเรียนกิตติรวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ลาภบุญเรืองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงจันทร์ คลังแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายธาตรี จุฬุวรรณโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางภัทรพร ประเสริฐสังข์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นายสถิตย์ ศรีบัวระบาลโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวชลิตา รู้จริงโรงเรียนกิตติรวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ ลาภบุญเรืองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงจันทร์ คลังแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายธาตรี จุฬุวรรณโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางภัทรพร ประเสริฐสังข์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นายสถิตย์ ศรีบัวระบาลโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวชลิตา รู้จริงโรงเรียนกิตติรวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ลาภบุญเรืองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรักชัย อุดรทักษ์โรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
3. นายศิริมงคล มุระดาโรงเรียนเพชรผ่องพันธ์กรรมการ
4. นางภัทรพร ประเสริฐสังข์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวประวีณา ทองทรวงโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
6. นางสาวชลิตา รู้จริงโรงเรียนกิตติรวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ ลาภบุญเรืองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรักชัย อุดรทักษ์โรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
3. นายศิริมงคล มุระดาโรงเรียนเพชรผ่องพันธ์กรรมการ
4. นางภัทรพร ประเสริฐสังข์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวประวีณา ทองทรวงโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
6. นางสาวชลิตา รู้จริงโรงเรียนกิตติรวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ลาภบุญเรืองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรักชัย อุดรทักษ์โรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
3. นายศิริมงคล มุระดาโรงเรียนเพชรผ่องพันธ์กรรมการ
4. นางภัทรพร ประเสริฐสังข์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวประวีณา ทองทรวงโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
6. นางสาวชลิตา รู้จริงโรงเรียนกิตติรวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ ลาภบุญเรืองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรักชัย อุดรทักษ์โรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
3. นายศิริมงคล มุระดาโรงเรียนเพชรผ่องพันธ์กรรมการ
4. นางภัทรพร ประเสริฐสังข์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวประวีณา ทองทรวงโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
6. นางสาวชลิตา รู้จริงโรงเรียนกิตติรวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ลาภบุญเรืองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธาตรี จุฬุวรรณโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางภัทรพร ประเสริฐสังข์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นายธนกฤต บุญเรืองโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
5. นายกฤษณา ศรีบัวระบาลโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวชลิตา รู้จริงโรงเรียนกิตติรวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ ลาภบุญเรืองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ ศรีบัวระบาลโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นายธาตรี จุฬุวรรณโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางภัทรพร ประเสริฐสังข์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นายธนกฤต บุญเรืองโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
6. นางสาวชลิตา รู้จริงโรงเรียนกิตติรวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ลาภบุญเรืองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงจันทร์ คลังแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายธาตรี จุฬุวรรณโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายธนกฤต บุญเรืองโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
5. นายสถิตย์ ศรีบัวระบาลโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวชลิตา รู้จริงโรงเรียนกิตติรวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ ลาภบุญเรืองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงจันทร์ คลังแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายธาตรี จุฬุวรรณโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายธนกฤต บุญเรืองโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
5. นายสถิตย์ ศรีบัวระบาลโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวชลิตา รู้จริงโรงเรียนกิตติรวีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายศุริยา ศุภวิเศษโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ ศรีบัวระบาลโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นายสราวุฒิ บุตตะพลโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นายเชิดเกียรติ แก้วพวงโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
5. นายศราวุฒิ พุทธตรีชนโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
1. นายสุริยา ศุภวิเศษโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ บุตตระพลโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายเชิดเกียรติ แก้วพวงโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นายสถิตย์ ศรีบัวระบาลโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายศราวุฒิ พุทธตรีชนโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์ ศรีบัวระบาลโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเชิดเกียรติ แก้วพวงโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
3. นายศราวุฒิ พุทธตรีชนโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคมกรรมการ
4. นายศราวุธ บุตตระพลโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุริยา ศุภวิเศษโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสถิตย์ ศรีบัวระบาลโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒิ พุทธตรีชนโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคมกรรมการ
3. นายศราวุธ บุตตระพลโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุริยา ศุภวิเศษโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
5. นายเชิดเกียรติ แก้วพวงโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวไพจิตร บุดดาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางธนภร พยัคฆ์ทองโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางภัทรียา ภูพุทธาโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิระนุช ศรฤทธิิ์โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนาวิทย์กรรมการ
5. นางสุกัลยา ดีบุดศรีโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวไพจิตร บุดดาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางธนภร พยัคฆ์ทองโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางภัทรียา ภูพุทธาโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิระนุช ศรฤทธิิ์โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนาวิทย์กรรมการ
5. นางสุกัลยา ดีบุดศรีโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางภัทรียา ภูพุทธาโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวไพจิตร บุดดาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นางธนภร พยัคฆ์ทองโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิระนุช ศรฤทธิิ์โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนาวิทย์กรรมการ
5. นางสุกัลยา ดีบุดศรีโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาววิระนุช ศรฤทธิิ์โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนาวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวไพจิตร บุดดาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นางธนภร พยัคฆ์ทองโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางภัทรพร ภูพุทธาโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุกัลยา ดีบุดศรีโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางธนภร พยัคฆ์ทองโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวไพจิตร บุดดาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นางภัทรียา ภูพุทธาโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิระนุช ศรฤทธิิ์โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนาวิทย์กรรมการ
5. นางสุกัลยา ดีบุดศรีโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวไพจิตร บุดดาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางธนภร พยัคฆ์ทองโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางภัทรียา ภูพุทธาโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิระนุช ศรฤทธิิ์โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนาวิทย์กรรมการ
5. นางสุกัลยา ดีบุดศรีโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวไพจิตร บุดดาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางธนภร พยัคฆ์ทองโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางภัทรียา ภูพุทธาโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิระนุช ศรฤทธิิ์โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนาวิทย์กรรมการ
5. นางสุกัลยา ดีบุดศรีโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายธนบูรณ์ อินอุ่นโชติโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ สินคนารวีโรจน์โรงเรียนกิตติรวีกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ มาตราโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นายวิทวัส วัฒนพันธุ์โรงเรียนทรายมูลพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิชิต เหล่าสพานโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางวัลลิณีย์ ชื่นชมภู โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ภูอาลัยโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอธิปติ จิตภักดีโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
4. นางสาวเทียมจิต เทวิญญาโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภาพร สีสังข์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นางเมตตา แพงคำโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนันติมา สุทธิประภาโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบุญโฮม บุญรัตน์ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
4. นางวไลกิติ์ โธมัสเซโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นางเจตสุดาภรณ์ ยุบลไสยโรงเรียนโรงเรียนกมลาไสยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางดวงใจ คำแหงพลโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญภรณ์ ดีรักษาโรงเรียนอนุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ เพ็ญธิสารโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางกฤษณา ภูนาโพธิ์ โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวเพชรไพลิน ค้ำชูโรงเรียนมหาไชยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสุภาพ โคตรเพ็งโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นางสาวอรฉัตร โพนไพรสันต์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยะดา พิมพะจันทร์โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา ศรีมงคลโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
5. นางเพ็ญศิริ พูลสวัสดิ์โรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวกุสุมา เสนานาค โรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธิรา พิมพะทิตย์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจินดาวรรณ ด้วงคำจันทร์โรงเรียนดอนจานวิทยาคมกรรมการ
4. นายภูริชญ์ ศรีปัญญาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นางบุญยรัตน์ สุวรรณวงค์โรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายนพดล ทองสุพรรณ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัตติกา ภูหานามโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวณฐมน จุรุเทียบโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวมุทิตา อุดรแผ้วโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางเอมอร บุญพิโยโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวภิญญา ทิพอาสน์โรงเรียนกิตติรวีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีฉัตรแก้ว ภูนาหาโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นายปิยพงษ์ ภูหงษ์สูงโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวภิญญา ทิพอาสน์โรงเรียนกิตติรวีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรแก้ว ภูนาหาโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวโฉมสุรางค์ เหล่าหมวดโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissWen Huiwenโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
3. MissWang Luluโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวรุจิรา สารปรังโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคมกรรมการ
5. นายกริช ธีรางศุโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวโฉมสุรางค์ เหล่าหมวดโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissWen Huiwenโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
3. MissWang Luluโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวรุจิรา สารปรังโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคมกรรมการ
5. นายกริช ธีรางศุโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางบังอร โคตรยอดโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. MissYun Hyo่jinโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
3. นายยุรนันท์ จันทเวชโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวโฉมสุรางค์ เหล่าหมวดโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวโฉมสุรางค์ เหล่าหมวดโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissWen Huiwenโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
3. MissWang Luluโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวรุจิรา สารปรังโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคมกรรมการ
5. นายกริช ธีรางศุโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. MissYun Hyojinโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางบังอร โคตรยอดโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
3. นายยุรนันท์ จันทะเวชโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอารยา สุทธิเชื้อโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวโฉมสุรางค์ เหล่าหมวดโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวโฉมสุรางค์ เหล่าหมวดโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissWen Huiwenโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
3. MissWang Luluโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวรุจิรา สารปรังโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคมกรรมการ
5. นายกริช ธีรางศุโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวโฉมสุรางค์ เหล่าหมวดโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทร์ไพลิน กุณโมโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
3. MissYun Hyoinโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นายยุรนันท์ จันทะเวชโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวอารยา สุทธเชื้อโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวโฉมสุรางค์ เหล่าหมวดโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissWen Huiwenโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
3. MissWang Luluโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวรุจิรา สารปรังโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคมกรรมการ
5. นายกริช ธีรางศุโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวโฉมสุรางค์ เหล่าหมวดโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทร์ไพลิน กุณโมโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
3. MissYun Hyoinโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอารยา สุทธเชื้อโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางจรัส ภูุปานนิลโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ พิทักษาโรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐิ์กรรมการ
3. นางสาวชณัญกาญจน์ สนธิพันธ์โรงเรียนหนองบัวไชยวานพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวปวีณา ภูหัดการโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นางสาวนุชรี สุริสารโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุริยันต์ ภูบุญอบโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมกรรมการ
3. นางปวีณา ภููหัดการโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปริณทร ภูเทพคำโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายลิขิต พันโยศรี โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายปณิธาน ผ่านสอนโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
3. นายบุญส่ง อันอาสา โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม กรรมการ
4. นายอัฐพงษ์ ภูพานเพชร โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายลิขิต พันโยศรี โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายปณิธาน ผ่านสอนโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย กรรมการ
3. นายบุญส่ง อันอาสา โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม กรรมการ
4. นายอัฐพงษ์ ภูพานเพชร โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายกฤตวิทย์ ชุมศรีโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสถิรวัฒน์ ไชยศรีหา โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
3. นายชูชาติ แก้วศรีจันทร์โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายกิจพัฒน์ อุ่นเรือนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ แก้วศรีจันทร์โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม กรรมการ
3. นายสถิรวัฒน์ ไชยศรีหา โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิตราภา อุ่นเจริญโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายกิจพัฒน์ อุ่นเรือนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ แก้วศรีจันทร์โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม กรรมการ
3. นายสถิรวัฒน์ ไชยศรีหา โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจันธิมาศ มาตราโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวัลลิณีย์ ชื่นชมภูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสวาท ภูอยู่เย็นโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
3. นางกฤษณา ภูนาโพธิ์โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายวรรณวดี นนทะแสนโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม กรรมการ
5. นายศิลปพัทธ์ แก้วมงคุณโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางวัลลิณีย์ ชื่นชมภูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนพพร ศรีมงคล โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร กรรมการ
3. นางทิพวรรณ จันดาโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ ภููจอมจิตรโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
5. นางสาวธนภร ภูกองชนะโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายนพพร ศรีมงคลโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงพกา อาจวิชัย โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
3. นางพูนทรัพย์ ตรีเหราโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางนพพร ศรีมงคลโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงพกา อาจวิชัยโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
3. นางพูนทรัพย์ ตรีเหราโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอรรถสิทธิ์ คำสุริย์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรนุช ช่างหล่อโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ พันธ์โพธิ์คาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพจรินทร์ มะโรงศรีโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมกรรมการ
5. นายคิณพรรน ภูโตนนาโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางภัสสรินท์ อมตะไพบูลย์โรงเรียนคำเจริญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนฤมล เรืองไธสงค์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวพจรินทร์ มะโรงศรีโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นางนิรัญดา ภูโอบโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวเจริญ คุ้มอักษรโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางภัสรินท์ อมตะไพบูลย์โรงเรียนยางคำเจริญวิทยยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพจรินทร์ มะโรงศรีโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมกรรมการ
3. นางนฤมล เรืองไธสงค์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นางนิรัญดา ภููโอบโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวเจริญ คุ้มอักษรโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกวีภัทร ภูสมศรีโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ดา ภูกองชนะโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนาวิทย์กรรมการ
3. นายพงศพล คำโสภาโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายอานนท์ คำสาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นายคินพรรณ ภูโตนนาโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายกวีภัทร ภูสมศรีโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ดา ภูกองชนะโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนาวิทย์กรรมการ
3. นายพงศพล คำโสภาโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายอานนท์ คำสาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นายคินพรรณ ภูโตนนาโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายมนูญ เกษมาลาโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนฤมล เรืองไธสงค์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นางนิรัญดา ภูโอบโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นายศุภชาติ สารผลโรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษากรรมการ
5. นายวสวัตดี ภูนาวังโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางฉัตรอนงค์ คำดีราชโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัสสรินท์ อมตะไพบูลย์โรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
3. นายรัชฎา ปัททุมโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นายอนุษร บุตรแก้วโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิษณุกรณ์ ภูโททิพย์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางภัสสรินท์ อมตะไพบูลย์โรงเรียนคำเจริญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางฉัตรอนงค์ คำดีราชโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมกรรมการ
3. นายพีรพัฒน์ จิณรักษ์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นายอนุษร บุตรแก้วโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิษณกรณ์ ภูโททิพย์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางภัสสรินท์ อมตะไพบูลย์โรงเรียนคำเจริญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางฉัตรอนงค์ คำดีราชโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมกรรมการ
3. นายรัชฎา ปัททุมโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นายอนุษร บุตรแก้วโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิษณกรณ์ ภูโททิพย์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายสราวุฒิ พลตื้อโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยประธานกรรมการ
2. นางภัสสรินท์ อมตะไพบูลย์โรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
3. นางฉัตรอนงค์ คำดีราชโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมกรรมการ
4. นางนริศรา ดอนพรทันโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิษณุกรณ์ ภูโททิพย์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสราวุฒิ พลตื้อโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ เหล่าพิมพ์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคมกรรมการ
3. นายรัชฎา ปัททุมโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นางนริศรา ดอนพรทันโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิษณุกรณ์ ภูโททิพย์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ เหล่าพิมพ์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ คำสาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายพงศพล คำโสภาโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายสุพัฒน์ พันธ์โพธิ์คาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุดใจ มิมาชาโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายอดิศักดิ์ เหล่าพิมพ์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ คำสาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายพงศพล คำโสภาโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายสุพัฒน์ พันธ์โพธิ์คาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุดใจ มิมาชาโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายชูชาติ แก้วศรีจันทร์โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพีรพัฒน์ จิณรักษ์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวจันธิมาศ มาตราโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุภชัย บุตรวงษ์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
5. นายวสวัตดี ภูนาวังโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายศิริวัฒน์ พันธฤทธิ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายธนาพงษ์ หลานวงศ์โรงเรียนมัธยมธษพลกรรมการ
3. นายศรายุทธ เสนาวังโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นายศิริวัฒน์ พันธฤทธิ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายธนาพงษ์ หลานวงศ์โรงเรียนมัธยมธษพลกรรมการ
3. นายศรายุทธ เสนาวัง โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายศิริวัฒน์ พันธฤทธิ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธนาพงษ์ หลานวงศ์โรงเรียนมัธยมธษพลกรรมการ
3. นายศรายุทธ เสนาวัง โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายศิริวัฒน์ พันธฤทธิ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายธนาพงษ์ หลานวงศ์โรงเรียนมัธยมธษพลกรรมการ
3. นายศรายุทธ เสนาวัง โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายศิริวัฒน์ พันธฤทธิ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายธนาพงษ์ หลานวงศ์โรงเรียนหลานวงศ์กรรมการ
3. นายศรายุทธ เสนาวัง โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นายศิริวัฒน์ พันธฤทธิ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายธนาพงษ์ หลานวงศ์โรงเรียนมัธยมธษพลกรรมการ
3. นายศรายุทธ เสนาวัง โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ บุญเรือง โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบรรจงศักดิ์ อุปพงษ์ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร กรรมการ
3. นายจำเนียร ภูตีกาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร กรรมการ
4. นายสุรวงศ์ สุดสนธิ์ โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ บุญเรือง โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบรรจงศักดิ์ อุปพงษ์ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร กรรมการ
3. นายจำเนียร ภูตีกา โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร กรรมการ
4. นายสุรวงศ์ สุดสนธิ์ โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ บุญเรือง โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบรรจงศักดิ์ อุปพงษ์ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุรวงศ์ สุดสนธิ์โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม กรรมการ
4. นายจำเนียร ภูตีกา โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวผจงจิตต์ จงกลรัตน์โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ บุญเรือง โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบรรจงศักดิ์ อุปพงษ์ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุรวงศ์ สุดสนธิ์โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม กรรมการ
4. นายจำเนียร ภูตีกา โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวผจงจิตต์ จงกลรัตน์โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายเกียรติศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตธิยา เสนาหนอกโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
3. นางวีระวรรณ ภูโทถ้ำ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นายประสาร แสงพระจันทร์ โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมุขดา สีมี โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางพันทิพา เวียงเพิ่มโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นางอรุณี เชื้อสุภาโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
3. นางยุภาพร กมลผาดโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม กรรมการ
4. นายประสาร แสงพระจันทร์ โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวมุขดา สีมี โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางน้ำเพชร สุจิตตกุลโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปัทฉราพร แก้วสังข์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางน้ำเพชร สุจิตตกุลโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปัทฉราพร แก้วสังข์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายพฤทธิ์ กองสอนโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวาท ภูอยู่เย็นโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรชาติ ไพรสณฑ์โรงเรียนวังมนวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวปิยวรรณ เสนฤทธิ์โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายพฤทธิ์ กองสอนโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวาท ภูอยู่เย็นโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรชาติ ไพรสณฑ์โรงเรียนวังมนวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวปิยวรรณ เสนฤทธิ์โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอิงอร จำเริญศักดิ์ศรีโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐวรรณ หมายมั่นโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคมกรรมการ
3. นางณัฏยา ภาระโขโรงเรียนวังมนวิทยาคารกรรมการ
4. นายชัยวิรัตน์ สวัสดิภาพโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางอิงอร จำเริญศักดิ์ศรีโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐวรรณ หมายมั่นโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
3. นางณัฏยา ภาระโขโรงเรียนวังมนวิทยาคารกรรมการ
4. นายชัยวิรัตน์ สวัสดิภาพโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายชัยวิรัตน์ สวัสดิภาพโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา ศรีบัวระบาลโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางณัฏฐวรรณ หมายมั่นโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคมกรรมการ
4. นางณัฏยา ภาระโขโรงเรียนวังมนวิทยาคารกรรมการ
5. นางอิงอร จำเริญศักดิ์ศรีโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นายชัยวิรัตน์ สวัสดิภาพโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา ศรีบัวระบาลโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางณัฏฐวรรณ หมายมั่นโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคมกรรมการ
4. นางณัฏยา ภาระโขโรงเรียนวังมนวิทยาคารกรรมการ
5. นางอิงอร จำเริญศักดิ์ศรีโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางประพิทธ์ โยมศรีเคนโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพิชชาภา ทิพย์เสถียรโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
3. นางพันทิพา เวียงเพิ่มโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นางอัจฉรา มณีโรจน์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางประพิทธ์ โยมศรีเคนโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพิชชาภา ทิพย์เสถียรโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
3. นางพันทิพา เวียงเพิ่มโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นางอัจฉรา มณีโรจน์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา มณีโรจน์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ ภูกระทานโรงเรียนวังมนวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวธนพร สังฆมณีโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นางมัณฑนา เขตชมภูโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางระพิณทอง ไชยบังโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ ภูกระทานโรงเรียนวังมนวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวธนพร สังฆมณีโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นางมัณฑนา เขตชมภูโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางจงจิตร อินธิศรโรงเรียนวังมนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย สมีนางโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนาวิทย์กรรมการ
3. นางอมรรัตน์ ภูจอมจิตรโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจงจิตร อินธิศรโรงเรียนวังมนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย สมีนางโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนาวิทย์กรรมการ
3. นางอมรรัตน์ ภูจอมจิตรโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนพพร ศรีมงคลโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสวาท ภูอยู่เย็นโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
3. นางกฤษณา ภูนาโพธิ์โรงเรียนหนองบัวไชยวานพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางวรรณวดี นนทะแสนโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นายศิลปพัทธ์ แก้วมงคลโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางวัลลิณีย์ ชื่นชมภูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ จันดาโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
3. นายศิลปพัทธ์ แก้วมงคลโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ ภูจอมจิตรโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
5. นายธนภร ภูกองชนะโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมเพียร เนื้อมั่นโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภุชพงษ์ แสงสุดตาโรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยากรรมการ
3. นายวรวิทย์ โคตรแสนดีโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายสุชาติ ใหญ่เลิศโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสมเพียร เนื้อมั่นโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภุชพงษ์ แสงสุดตาโรงเรียนเพชรผ่องพันธ์ุวิทยากรรมการ
3. นายวรวิทย์ โคตรแสนลีโรงเรียนหนองบัวไชยวานพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายสุชาติ ใหญ่เลิศโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางดวงจันทร์ คลังแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชาตรี จุฬุวรรณโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายธนกฤต บุญเรืองโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
4. นายสถิตย์ ศรีบัวระบาลโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชลิตา รู้จริงโรงเรียนกิตติรวีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอรรถสิทธิ์ คำสุริย์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรนุช ช่างหล่อโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ พันธ์โพธิ์คาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพจรินทร์ มะโรงศรีโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมกรรมการ
5. นายคินพรรณ ภูโตนนาโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นางสุชาดา ดีวันรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ สินคนารวีโรจน์โรงเรียนกิตติรวีกรรมการ
3. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นายวิทวัส วัฒนพันธุ์โรงเรียนทรายมูลพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุริยา ศุภวิเศษโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นางสุชาดา ดีวันรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ สินคนารวีโรจน์โรงเรียนกิตติรวีกรรมการ
3. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นายวิทวัส วัฒนพันธุ์โรงเรียนทรายมูลพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุริยา ศุภวิเศษโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นางสุชาดา ดีวันรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ สินคนารวีโรจน์โรงเรียนกิตติรวีกรรมการ
3. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นายวิทวัส วัฒนพันธุ์โรงเรียนทรายมูลพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุริยา ศุภวิเศษโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นางสุชาดา ดีวันรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ สินคนารวีโรจน์โรงเรียนกิตติรวีกรรมการ
3. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นายวิทวัส วัฒนพันธุ์โรงเรียนทรายมูลพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุริยา ศุภวิเศษโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นางสุชาดา ดีวันรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ สินคนารวีโรจน์โรงเรียนกิตติรวีกรรมการ
3. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นายวิทวัส วัฒนพันธุ์โรงเรียนทรายมูลพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุริยา ศุภวิเศษโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นางสุชาดา ดีวันรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ สินคนารวีโรจน์โรงเรียนกิตติรวีกรรมการ
3. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นายวิทวัส วัฒนพันธุ์โรงเรียนทรายมูลพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุริยา ศุภวิเศษโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นางสุชาดา ดีวันรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ สินคนารวีโรจน์โรงเรียนกิตติรวีกรรมการ
3. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นายวิทวัส วัฒนพันธุ์โรงเรียนทรายมูลพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุริยา ศุภวิเศษโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นางสุชาดา ดีวันรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ สินคนารวีโรจน์โรงเรียนกิตติรวีกรรมการ
3. นายวัฒนากานต์ ภูนาหาโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทวัส วัฒนพันธุ์โรงเรียนทรายมูลพิทยาคมกรรมการ
5. นายศุภชัย สุทธิประภาโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]