งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 “วัฒนธรรมศาสตร์ศิลป์ ถิ่นอีสาน สู่งานอาชีพ” ระหว่างวันที่ 9 - 15 ตุลาคม 2560
update 6 ตุลาคม 2560 เวลา 09.39 น.

 
ที่ หมวดหมู่ ดาวน์โหลด
1 ภาษาไทย คลิ๊กที่นี่
2 คณิตศาสตร์ คลิ๊กที่นี่
3 วิทยาศาสตร์ คลิ๊กที่นี่
4 นักบินน้อย สพฐ. คลิ๊กที่นี่
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คลิ๊กที่นี่
6 สุขศึกษา และพลศึกษา (ตอบปัญหาสุขศึกษา) คลิ๊กที่นี่
7 สุขศึกษา และพลศึกษา (แอโรบิค,คีตมวยไทย,ทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวย)) คลิ๊กที่นี่
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ คลิ๊กที่นี่
9 ศิลปะ-ดนตรี คลิ๊กที่นี่
10 ศิลปะ-นาฏศิลป (แก่ไขเมื่อ 9 ต.ค. 60 เวลา 15.11 น.) คลิ๊กที่นี่
11 ภาษาต่างประเทศ คลิ๊กที่นี่ 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คลิ๊กที่นี่
13 คอมพิวเตอร์ คลิ๊กที่นี่
14 หุ่นยนต์ คลิ๊กที่นี่
15 การงานอาชีพ คลิ๊กที่นี่
16 ปฐมวัย คลิ๊กที่นี่
17 เรียนรวม - ภาษาไทย คลิ๊กที่นี่
18 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คลิ๊กที่นี่
19 เรียนรวม - คอมพิวเตอร์ คลิ๊กที่นี่
20 เรียนรวม - การงานอาชีพฯ, ศิลปะ คลิ๊กที่นี่
21 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน คลิ๊กที่นี่

หมายเหตุ รายการ/กิจกรรมใดที่ต้องใช้โต๊ะ - เก้าอี้ ให้โรงเรียนจัดเตรียมมาเอง
  แนวทาง การแก้ไขชื่อ/เปลี่ยนตัว นักเรียน-ครูผู้สอน

การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน ครูผู้สอน
การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไขไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน โดยดำเนินการตามคู่มือด้านล่าง

การเปลี่ยนตัว ของนักเรียน ครูผู้สอน
การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาคเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับชาติ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ดำหนดไว้ตามประกาศดังนี้

โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลียนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว
(หนังสือ1ฉบับต่อ1กิจกรรม)  ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปของไฟล์ pdf เท่านั้น วิธีการปฎิบัติตามคู่มือด้านล่าง และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน 

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แบบห
นังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
คู่มือการแก้ไขชื่อของนักเรียน/ครูผู้สอน
คู่มือการเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูผู้สอน

วันศุกร์ ที่ 06 ตุลาคม 2560 เวลา 12:15 น.
  คำสั่งแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
คำสั่งแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  - หนังสือที่ ว4132 เรื่อง ประชุมคณะกรรมการจัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปี 2560 (วันที่ 5 ต.ค.60 ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศก.3) 
  - กรณีที่ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗) ให้ทำหนังสือชีแจ้ง ตามแบบฟอร์ม 
  - หนังสือที่ ว4133 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
  - คำสั่งที่ 573/2560
(ร่าง) แนบท้ายคำสั่งฯ แข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปี 60 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
    1 - ปฐมวัย
    2 - ภาษาไทย
    3 - คณิตศาสตร์
    4 - วิทยาศาสตร์
    5 - สุขศึกษาพลศึกษา
    6 - การงานอาชีพฯ
    7 - คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์
    8 - ศิลปะ-ทัศนศิลป์
    9 - ศิลปะ-ดนตรี
    10 - ศิลปะ-นาฏศิลป
    11 - ภาษาต่างประเทศ
    12 - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
    13 - การศึกษาพิเศษ
    14 - ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
    15 - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันพุธ ที่ 04 ตุลาคม 2560 เวลา 11:11 น.
  รายชื่อ ศน. ที่รับผิดชอบกิจกรรมแข่งขัน
กิจกรรมที่ประกวดแข่งขัน ชื่อ ศน.ที่รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน นายพุทธ  มงคล 062-1953171
การศึกษาพิเศษ (เล่านิทาน ป.1-6,ม.1-3) นายประจักษ์  ทองเลิศ 094-2969372
การศึกษาพิเศษ (ประเภทร้องเพลง) นายประจักษ์  ทองเลิศ 094-2969372
นาฏศิลป์ นายพุทธ  มงคล 062-1953171
ดนตรี นายพุทธ  มงคล 062-1953171
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ  (แอโรบิก) นางปราใส  สุทธิกรณ์ 097-3420416
การศึกษาพิเศษ (คอมพิวเตอร์) นายประจักษ์  ทองเลิศ 094-2969372
กลุ่มการศึกษาปฐมวัย นายประจักษ์  ทองเลิศ 094-2969372
คอมพิวเตอร์ นายธนกฤต  เดชนาเกร็ด 080-7307420
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย นางสาวเกษศิรินทร์  แพงวิเศษ 081-9765843
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ นางสาวเกษศิรินทร์  แพงวิเศษ 081-9765843
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางปราใส  สุทธิกรณ์ 097-3420416
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ    นางปราใส  สุทธิกรณ์ 097-3420416
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ นางสาวเกษศิรินทร์  แพงวิเศษ 081-9765843
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     นางปราใส  สุทธิกรณ์ 097-3420416
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ (ตอบปัญหาสุขศึกษาฯ) นางปราใส  สุทธิกรณ์ 097-3420416
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี นายธนกฤต  เดชนาเกร็ด 080-7307420
การศึกษาพิเศษ (งานอาชีพ, ศิลปะ) นายประจักษ์  ทองเลิศ 094-2969372
ทัศนศิลป์ นายพุทธ  มงคล 062-1953171
นักบินน้อย สพฐ.(เครื่องร่อน,เครื่องบินพลังยาง) นายธนกฤต  เดชนาเกร็ด 080-7307420
หุ่นยนต์ นายธนกฤต  เดชนาเกร็ด 080-7307420
วันพุธ ที่ 04 ตุลาคม 2560 เวลา 11:10 น.
  ปฏิทินการแข่งขัน
ปฎิทินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
 
ที่ รายการดำเนินการ วันที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ/สถานที่
1 ประชุม Admin  ระดับ กพศ. 4 ก.ย. 60 กองเลขาฯ ศึกษานิเทศก์ ห้อง ICT
2 แข่งขัน ระดับ กพศ. 1-30 ก.ย. 60 ประธาน กพศ. กิจกรรมและเกณฑ์
ตามประกาศ สพฐ.
3 โอนข้อมูลการแข่งขันจาก
ระบบกลุ่มโรงเรียน สู่ระดับเขต
30 ก.ย. 60 ประธาน กพศ. ระบบรับโอนข้อมูล
วันสุดท้าย 30 ก.ย. 60 เวลา 21.00 น.
4 โรงเรียนแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู (แข่งขันระดับเขต) 1-3 ต.ค. 60 Admin โรงเรียน โรงเรียนที่เป็นตัวแทน
5 แข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(พิธีเปิด วันที่ 11 ต.ค. 60
ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3)
9-15 ต.ค. 60 กองเลขาฯ
ประธาน กพศ./
ประธานศูนย์สาระฯ/
ก.ต.ป.น.
1. สพป.ศรีสะเกษเขต 3
2. ร.ร.อนุบาลศรีประชา
3. ร.ร.ขุขันธ์วิทยา
4. ร.ร.วัดเขียน
5. ร.ร. ขุขันธ์
วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 22:11 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 201
จำนวนทีม 2,672
จำนวนนักเรียน 6,502
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,256
จำนวนกรรมการ 1,400
ครู+นักเรียน 10,758
ครู+นักเรียน+กรรมการ 12,158
ประกาศผลแล้ว 262/283 (92.58%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 30
สัปดาห์นี้ 75
สัปดาห์ที่แล้ว 30
เดือนนี้ 0
เดือนที่แล้ว 510
ปีนี้ 527
ทั้งหมด 240,524