แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ศรีสะเกษ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 97 68 79.07% 11 12.79% 4 4.65% 3 3.49% 86
2 โรงเรียนบ้านตาโกน 89 57 70.37% 13 16.05% 6 7.41% 5 6.17% 81
3 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 66 53 80.3% 9 13.64% 3 4.55% 1 1.52% 66
4 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 78 50 65.79% 17 22.37% 6 7.89% 3 3.95% 76
5 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 85 46 58.97% 14 17.95% 10 12.82% 8 10.26% 78
6 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 65 44 68.75% 11 17.19% 8 12.5% 1 1.56% 64
7 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 66 43 66.15% 14 21.54% 4 6.15% 4 6.15% 65
8 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 75 39 67.24% 13 22.41% 5 8.62% 1 1.72% 58
9 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 80 38 55.88% 16 23.53% 8 11.76% 6 8.82% 68
10 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 55 38 73.08% 8 15.38% 3 5.77% 3 5.77% 52
11 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 51 34 70.83% 6 12.5% 4 8.33% 4 8.33% 48
12 โรงเรียนบ้านแข้ 62 33 53.23% 16 25.81% 10 16.13% 3 4.84% 62
13 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 60 32 55.17% 17 29.31% 4 6.9% 5 8.62% 58
14 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 57 32 65.31% 9 18.37% 8 16.33% 0 0% 49
15 โรงเรียนบ้านหนองแคน 58 30 56.6% 15 28.3% 4 7.55% 4 7.55% 53
16 โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 41 30 81.08% 7 18.92% 0 0% 0 0% 37
17 โรงเรียนบ้านม่วง 59 28 51.85% 12 22.22% 10 18.52% 4 7.41% 54
18 โรงเรียนบ้านโทะ 46 27 62.79% 11 25.58% 3 6.98% 2 4.65% 43
19 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 49 26 59.09% 12 27.27% 5 11.36% 1 2.27% 44
20 โรงเรียนเคียวนำ 44 26 63.41% 8 19.51% 5 12.2% 2 4.88% 41
21 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 41 25 62.5% 8 20% 4 10% 3 7.5% 40
22 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 30 25 86.21% 3 10.34% 1 3.45% 0 0% 29
23 โรงเรียนบ้านพะวร 62 24 40.68% 21 35.59% 7 11.86% 7 11.86% 59
24 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 33 24 77.42% 4 12.9% 3 9.68% 0 0% 31
25 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 38 24 88.89% 1 3.7% 2 7.41% 0 0% 27
26 โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 45 23 53.49% 11 25.58% 8 18.6% 1 2.33% 43
27 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 31 23 76.67% 3 10% 4 13.33% 0 0% 30
28 โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 29 23 82.14% 3 10.71% 1 3.57% 1 3.57% 28
29 โรงเรียนบ้านเสียว 59 22 45.83% 12 25% 11 22.92% 3 6.25% 48
30 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 44 22 52.38% 7 16.67% 10 23.81% 3 7.14% 42
31 โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 37 21 56.76% 9 24.32% 6 16.22% 1 2.7% 37
32 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 53 20 52.63% 13 34.21% 2 5.26% 3 7.89% 38
33 โรงเรียนบ้านคูสระ 35 20 57.14% 11 31.43% 3 8.57% 1 2.86% 35
34 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 46 20 52.63% 9 23.68% 2 5.26% 7 18.42% 38
35 โรงเรียนบ้านยางเอือด 41 20 60.61% 6 18.18% 5 15.15% 2 6.06% 33
36 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 32 20 68.97% 4 13.79% 3 10.34% 2 6.9% 29
37 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 36 20 71.43% 3 10.71% 3 10.71% 2 7.14% 28
38 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 49 19 38.78% 20 40.82% 5 10.2% 5 10.2% 49
39 โรงเรียนบ้านโซงเลง 53 19 39.58% 17 35.42% 8 16.67% 4 8.33% 48
40 โรงเรียนอนุบาลจอมจิต 35 19 55.88% 8 23.53% 5 14.71% 2 5.88% 34
41 โรงเรียนบ้านโคก 35 19 57.58% 8 24.24% 4 12.12% 2 6.06% 33
42 โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 38 19 54.29% 3 8.57% 6 17.14% 7 20% 35
43 โรงเรียนบ้านอีสร้อย 44 18 43.9% 12 29.27% 8 19.51% 3 7.32% 41
44 โรงเรียนบ้านโนนสูง 46 18 45% 12 30% 7 17.5% 3 7.5% 40
45 โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 31 18 60% 9 30% 3 10% 0 0% 30
46 โรงเรียนบ้านสร้างปี่ 29 18 62.07% 7 24.14% 3 10.34% 1 3.45% 29
47 โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 33 18 60% 5 16.67% 3 10% 4 13.33% 30
48 โรงเรียนบ้านกระเต็ล 26 18 72% 4 16% 2 8% 1 4% 25
49 โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 25 18 75% 3 12.5% 2 8.33% 1 4.17% 24
50 โรงเรียนบ้านกุงขาม 23 18 78.26% 3 13.04% 2 8.7% 0 0% 23
51 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 34 17 58.62% 8 27.59% 2 6.9% 2 6.9% 29
52 โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 38 17 53.13% 7 21.88% 4 12.5% 4 12.5% 32
53 โรงเรียนบ้านยาง 22 17 77.27% 5 22.73% 0 0% 0 0% 22
54 โรงเรียนบ้านหนองสะมอน 21 17 80.95% 4 19.05% 0 0% 0 0% 21
55 โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) 26 16 61.54% 6 23.08% 3 11.54% 1 3.85% 26
56 โรงเรียนบ้านนาโนน 31 16 64% 6 24% 3 12% 0 0% 25
57 โรงเรียนบ้านพงสิม 31 16 55.17% 5 17.24% 4 13.79% 4 13.79% 29
58 โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 24 16 72.73% 2 9.09% 2 9.09% 2 9.09% 22
59 โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 30 15 53.57% 10 35.71% 2 7.14% 1 3.57% 28
60 โรงเรียนบ้านหนองหงอก 33 15 51.72% 6 20.69% 5 17.24% 3 10.34% 29
61 โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 24 15 65.22% 3 13.04% 3 13.04% 2 8.7% 23
62 โรงเรียนบ้านตัง 33 14 42.42% 10 30.3% 6 18.18% 3 9.09% 33
63 โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 44 14 37.84% 9 24.32% 9 24.32% 5 13.51% 37
64 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 27 14 53.85% 8 30.77% 2 7.69% 2 7.69% 26
65 โรงเรียนบ้านกอย 34 14 46.67% 6 20% 7 23.33% 3 10% 30
66 โรงเรียนธรรมรังษีวิทยา 21 14 66.67% 2 9.52% 5 23.81% 0 0% 21
67 โรงเรียนบ้านครั่ง 20 14 73.68% 2 10.53% 2 10.53% 1 5.26% 19
68 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 41 13 41.94% 7 22.58% 7 22.58% 4 12.9% 31
69 โรงเรียนบ้านไผ่ 36 13 52% 7 28% 5 20% 0 0% 25
70 โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน 28 13 50% 6 23.08% 5 19.23% 2 7.69% 26
71 โรงเรียนบ้านโกทา 20 13 65% 6 30% 1 5% 0 0% 20
72 โรงเรียนบ้านจาน 29 13 52% 4 16% 6 24% 2 8% 25
73 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 27 13 72.22% 2 11.11% 2 11.11% 1 5.56% 18
74 โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด 20 13 76.47% 2 11.76% 1 5.88% 1 5.88% 17
75 โรงเรียนบ้านพงพรต 17 13 76.47% 1 5.88% 2 11.76% 1 5.88% 17
76 โรงเรียนบ้านทุ่ม 16 13 86.67% 1 6.67% 1 6.67% 0 0% 15
77 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 33 12 40% 9 30% 6 20% 3 10% 30
78 โรงเรียนบ้านบุยาว 29 12 41.38% 9 31.03% 4 13.79% 4 13.79% 29
79 โรงเรียนบ้านเมืองหลวง 19 12 63.16% 6 31.58% 1 5.26% 0 0% 19
80 โรงเรียนบ้านจานแสนไชย 20 12 63.16% 4 21.05% 3 15.79% 0 0% 19
81 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 17 12 70.59% 4 23.53% 1 5.88% 0 0% 17
82 โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 25 12 54.55% 3 13.64% 7 31.82% 0 0% 22
83 โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 28 11 42.31% 8 30.77% 5 19.23% 2 7.69% 26
84 โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.๑๓) 32 11 44% 7 28% 4 16% 3 12% 25
85 โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 22 11 50% 6 27.27% 3 13.64% 2 9.09% 22
86 โรงเรียนบ้านตาทอง 24 11 57.89% 5 26.32% 2 10.53% 1 5.26% 19
87 โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 27 11 61.11% 4 22.22% 3 16.67% 0 0% 18
88 โรงเรียนบ้านสามขา 28 11 44% 3 12% 5 20% 6 24% 25
89 โรงเรียนบ้านโนนกลาง 16 11 68.75% 2 12.5% 3 18.75% 0 0% 16
90 โรงเรียนบ้านผือ 45 10 29.41% 10 29.41% 9 26.47% 5 14.71% 34
91 โรงเรียนบ้านดงแดง 28 10 45.45% 7 31.82% 4 18.18% 1 4.55% 22
92 โรงเรียนบ้านสร้างเรือ 22 10 47.62% 7 33.33% 3 14.29% 1 4.76% 21
93 โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ 18 10 55.56% 6 33.33% 2 11.11% 0 0% 18
94 โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 15 10 66.67% 5 33.33% 0 0% 0 0% 15
95 โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ 18 10 62.5% 4 25% 2 12.5% 0 0% 16
96 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 22 10 52.63% 3 15.79% 4 21.05% 2 10.53% 19
97 โรงเรียนบ้านขะยุง 17 10 58.82% 2 11.76% 5 29.41% 0 0% 17
98 โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) 14 10 76.92% 1 7.69% 2 15.38% 0 0% 13
99 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 12 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
100 โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 36 9 31.03% 6 20.69% 9 31.03% 5 17.24% 29
101 โรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม 13 9 69.23% 1 7.69% 2 15.38% 1 7.69% 13
102 โรงเรียนบ้านสระภู 13 9 75% 1 8.33% 2 16.67% 0 0% 12
103 โรงเรียนบ้านห้วย 22 8 38.1% 9 42.86% 3 14.29% 1 4.76% 21
104 โรงเรียนบ้านโก 19 8 50% 6 37.5% 1 6.25% 1 6.25% 16
105 โรงเรียนเทศบาล๑(บ้านค้อ) 16 8 53.33% 6 40% 0 0% 1 6.67% 15
106 โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑ 15 8 53.33% 5 33.33% 2 13.33% 0 0% 15
107 โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 20 8 53.33% 5 33.33% 1 6.67% 1 6.67% 15
108 โรงเรียนบ้านหนองม้า 15 8 57.14% 4 28.57% 1 7.14% 1 7.14% 14
109 โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 17 8 57.14% 3 21.43% 3 21.43% 0 0% 14
110 โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 14 8 66.67% 2 16.67% 0 0% 2 16.67% 12
111 โรงเรียนบ้านจังเอิน 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
112 โรงเรียนบ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) 16 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
113 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 23 7 41.18% 8 47.06% 1 5.88% 1 5.88% 17
114 โรงเรียนบ้านปะหละ 15 7 46.67% 7 46.67% 1 6.67% 0 0% 15
115 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา 30 7 38.89% 6 33.33% 3 16.67% 2 11.11% 18
116 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 14 7 50% 4 28.57% 2 14.29% 1 7.14% 14
117 โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ 14 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
118 โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ 12 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
119 โรงเรียนบ้านโนนตุ่น 12 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
120 โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 15 7 46.67% 2 13.33% 4 26.67% 2 13.33% 15
121 โรงเรียนบ้านโคกเมืองจันทร์ 14 7 53.85% 2 15.38% 4 30.77% 0 0% 13
122 โรงเรียนบ้านหนองแปน 12 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
123 โรงเรียนบ้านมะฟัก 14 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
124 โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน 14 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
125 โรงเรียนบ้านบึงหมอก 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
126 โรงเรียนบ้านโนนลาน 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
127 โรงเรียนบ้านจิก 13 7 63.64% 1 9.09% 0 0% 3 27.27% 11
128 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
129 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
130 โรงเรียนบ้านไพรพะยอม 16 6 37.5% 8 50% 0 0% 2 12.5% 16
131 โรงเรียนบ้านหนองกก 18 6 40% 5 33.33% 1 6.67% 3 20% 15
132 โรงเรียนบ้านโคกหล่าม 14 6 46.15% 4 30.77% 1 7.69% 2 15.38% 13
133 โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 14 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
134 โรงเรียนบ้านปะอาว 12 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
135 โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 12 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
136 โรงเรียนบ้านหนองสำโรงน้อย 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
137 โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 12 6 50% 2 16.67% 3 25% 1 8.33% 12
138 โรงเรียนบ้านปลาขาว 14 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
139 โรงเรียนบ้านเชือก 19 6 54.55% 1 9.09% 4 36.36% 0 0% 11
140 โรงเรียนบ้านมะยาง 13 6 60% 1 10% 2 20% 1 10% 10
141 โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 9 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
142 โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 11 6 60% 0 0% 2 20% 2 20% 10
143 โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง 9 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
144 โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
145 โรงเรียนบ้านหนองผือ 15 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
146 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 10 5 50% 2 20% 3 30% 0 0% 10
147 โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 10 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
148 โรงเรียนเทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) 10 5 55.56% 1 11.11% 3 33.33% 0 0% 9
149 โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ 9 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
150 โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 8 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
151 โรงเรียนบ้านหนองคู(อสพป.๒๓) 9 5 55.56% 0 0% 3 33.33% 1 11.11% 9
152 โรงเรียนบ้านกระสังข์ 8 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
153 โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 15 4 28.57% 6 42.86% 3 21.43% 1 7.14% 14
154 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด 9 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
155 โรงเรียนบ้านโดด 14 4 40% 1 10% 4 40% 1 10% 10
156 โรงเรียนบ้านหอย 13 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
157 โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง 9 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
158 โรงเรียนบ้านเปือยขาม 11 4 44.44% 0 0% 3 33.33% 2 22.22% 9
159 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
160 โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
161 โรงเรียนบ้านอะลาง 15 3 25% 7 58.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
162 โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
163 โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 11 3 30% 3 30% 2 20% 2 20% 10
164 โรงเรียนบ้านปราสาท 11 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
165 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา 10 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
166 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
167 โรงเรียนบ้านกุง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
168 โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
169 โรงเรียนบ้านหว้า 6 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
170 โรงเรียนบ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗) 6 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
171 โรงเรียนบ้านสะเดา 7 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
172 โรงเรียนบ้านขวาว 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
173 โรงเรียนบ้านกงพาน 7 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
174 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 6 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
175 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
176 โรงเรียนบ้านหนองลุงตาเกษ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
177 โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ไฮน้อย 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
178 โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 8 1 14.29% 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 7
179 โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
180 โรงเรียนบ้านเขวา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
181 โรงเรียนบ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 9 0 0% 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 9
183 โรงเรียนบ้านโนนน้อย 6 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
184 โรงเรียนบ้านหนองยาง 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
185 โรงเรียนบ้านหนองสวง(อสพป.๒) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 4 0 0% 0 0% 2 50% 2 50% 4
187 โรงเรียนบ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว 4 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
188 โรงเรียนบ้านโพนเมือง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
189 โรงเรียนบ้านดู่ค้อ 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]