รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 1. เด็กชายศักรินทร์  ไชยบุตร
 
1. นายบุญถึง  แก้วดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงภัสสลัลน์   บุดดาวงค์
 
1. นางสาวอารยา    นิธิธรรมธาดา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโมม 1. เด็กหญิงขวัญธิชา   สุระฤทธิ์
 
1. นางสาวญานี   สระแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสบาย 1. เด็กหญิงธนัญญา   อุราเลิศ
 
1. นางสาวชนิสรา   พรมนิล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนบ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   ชาญเชี่ยว
 
1. นายสุธน  ชนะประโคน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโมม 1. เด็กหญิงภัทราพร   ชูชื่นบุญ
 
1. นางสาวญานี   สระแก้ว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิยดา  บุราคร
 
1. นางมณีรัตน์  สุขอุ้ม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจิตรวิภา  มีสานุ
 
1. นางไพฑูรย์  มีพรหมดี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดา 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  มีศรี
 
1. นางสาวบังอร  สูงสนิท
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ภาคพรม
 
1. นายสงวน  เสาเกลียว
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ดวงดีทิพย์
 
1. นางระเบียบกิจ  ศรีแก้ว
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1. เด็กหญิงกนิษฐา  สิงโตทอง
2. เด็กหญิงชนาภา  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงญาณิศา  ดีพร้อม
 
1. นางสาวสุวิดา  ศรีเครือดำ
2. นางสาวพรพิมล  สำราญดี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะปู 1. เด็กหญิงกิตตินภา  วงมา
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ไชยศรีษะ
3. เด็กหญิงมัณฑนา  ศานต์วีระศักดิ์
 
1. นางสาวประภาพันธ์  ทัศบุตร
2. นายจิตติ  ยาวรัมย์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาโพน 1. เด็กหญิงชนิญชิดา  สันกลาง
2. เด็กหญิงปฏิพร  จำปาทอง
3. เด็กชายสุทธิดา  แก้วดี
 
1. นางสาวผกากานต์  บุญยอม
2. นางสาวพิริยา  พรหมบุตร
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1. เด็กหญิงจิดาภา  แก้วใส
2. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ขันเงิน
 
1. นายวุฒิชัย  การะเกษ
2. นางสาววัชราภรณ์  จำลอง
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเสาะ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แต้มสุด
2. เด็กหญิงอรสุดา  ศรีจุดานุ
 
1. นายชิต  ตาติยะ
2. นางสมจิตร  ขีรัมย์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1. เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  โสติยา
2. เด็กหญิงเกษราภรณ์  เสาะสนธิ์
 
1. นางสาวสมควร  ศรีจุดานุ
2. นางสาวศลิษา  ทองเต็ม
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละมงค์ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทองทา
2. เด็กหญิงสุภัสสร  แต้มทอง
 
1. นางสาวพรรณี  กิ่งจันทร์
2. นางสาวผกามาศ  ศรีสมบัติ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1. เด็กชายนนทวัชร์   พรหมบุตร
 
1. นางสาวเสริมสมร   แอกทอง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  ต่วนจะโปะ
 
1. นางชลิตา  เปรียบนาน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนกาง 1. เด็กหญิงอรพรรณ  หงษ์ยนต์
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  เครือวัลย์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปลัด 1. เด็กชายชาคริต  ดีสม
2. เด็กหญิงธัญชนก  อุ่นจิตร์
3. เด็กชายพรพิพัฒน์  พรมพิลา
 
1. นางสาวอภิรัตน์  ศิริจันทร์
2. นางพิกุล  นวลพุดซา
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1. เด็กหญิงชุติมา  ขันติวงษ์
2. เด็กหญิงปนัดดา  เมินธนุ
3. นางสาวปวีณา  ทวีฉลาด
 
1. นางสาวเจนจิรา  ลักขษร
2. นางสาวณัฐชนก  พันธ์เพ็ง
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ธงศรี
2. เด็กหญิงนภาภรณ์  โชคดี
3. เด็กหญิงปิยะดา   สาแก้ว
 
1. นางสุพิน  เสนาพรหม
2. นางสาวอลิสา  เชิดดี
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงวรรณภา  ซ้อนกลิ่น
2. เด็กหญิงสุจินันท์  พิมพ์เก่า
3. เด็กหญิงสุรีย์มาศ  บุญไว
 
1. นางแสงจันทร์  วัฒนากุลยาวัฒน์
2. นายถาวร  ใจหนึ่ง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กชายปภังกร  มาลีหวล
2. เด็กหญิงปภัสรา  ยอดจักร
 
1. นายสุริยา  คำทอง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 1. เด็กชายปริญญา  ปิตตาลาคะ
2. เด็กหญิงศุภกานตื  สระศรี
 
1. นายกิจติ  ท่าทอง
2. นางสาวกานศรันย์  ผิวหอม
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1. เด็กชายนิพวัฒน์  บุญมา
 
1. นางเอมอร   พลานุ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาโพน 1. เด็กหญิงธาราศิลป์  โพริย้า
 
1. นางสาวคณาวรรณ์  จงหาญ
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กชายอังเจ  มาร์ติน
 
1. นางกัญญา  อินทร์งาม
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  มีมาก
2. เด็กหญิงเยาวภา  ชะบาทอง
 
1. นายสุริยา  คำทอง
2. นางสาวสิตยานันท์   เสนาพรหม
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละมงค์ 1. เด็กหญิงทองคำ  หมายชัย
2. เด็กชายพลวัต  ใบโพธิ์
 
1. นางสุรีย์  ศรีสุวรรณ์
2. นางพูนทรัพย์  ประยงค์หอม
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร  สงค์พิมพ์
 
1. นายสุริยา  คำทอง
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1. เด็กหญิงสุธิดา  กองสุข
 
1. นางสาวเบญจมาศ  วิชิตมงคล
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1. เด็กชายพลวัฒน์  จันทร
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์ต้น
3. เด็กหญิงสริตา  จันทร์งาม
 
1. นางสาวนิรมล  สิงห์ชัย
2. นางศุภาพิชญ์  มาลีหวล
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโมม 1. เด็กหญิงนันทกานต์   จิตณรงค์
2. เด็กหญิงปริญญารัตน์    แก้วมี
3. เด็กหญิงปิยะดา   ผิวนวล
 
1. นางสาวพัทธนันท์  รุจิยาปนนท์
2. นางสาวศิรินภา  ศรชัย
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 1. เด็กหญิงปิยะพร  แมนไธสง
2. เด็กหญิงพจนา  ม่วงงาม
3. เด็กหญิงอรรัมภา  เข็มเพชร
 
1. นางบุญศรี  วราพุฒ
2. นางอัจฉราวรรณ  พุดหอม
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเถกิง 1. เด็กชายธนภัทร  สมบัติวงศ์
2. เด็กชายธีรศักดิ์  แหวนวงค์
3. เด็กชายอภิรัตน์  สมบัติวงศ์
 
1. นางดวงดาว   กล้าเชี่ยว
2. นางอัจฉรา   จันทร์สว่าง
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสกกอง 1. เด็กหญิงวัณนา   ทรงศรี
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  อึ่งชื่น
3. เด็กหญิงหยกผกา  กะทิศาสตร์
 
1. นางสาวกัญจน์ชญา  นนท์สา
2. นายอภิเชษฐ  อยู่ปูน
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1. เด็กชายณัฐพล  รัตนวงศ์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ศิริเทพ
3. เด็กหญิงวัน  ภาพยนต์
 
1. นายชินาธิป  เกษมสุข
2. นางสาวพเยาว์  ยิ่งยงยุทธ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ไชยนคร
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา   สัมโย
3. เด็กหญิงวีรยา  ดวงศรี
 
1. นางสาวชยานุช  จันทยา
2. นางวันเพ็ญ  มั่นจิต
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระทอง 1. เด็กหญิงจิตตรา  แสนเมือง
2. เด็กหญิงชุติพร  เสมอใจ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  สุขเหลือง
 
1. นางกมลโรจน์  ยางงาม
2. นางพรทิพย์  คูรัตน์
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุง 1. เด็กชายกนกรัตน์  อุดมกาญจนหิรัญ
2. เด็กชายภักดี  บุราคร
 
1. นายสุทธิภูมิ  ทองแท้
2. นายภาคภูมิ  สันทอง
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1. นางสาวทิพรัตน์  สอนกอก
2. เด็กชายรพีภัทร  บุญวัฒน์
 
1. นายชินาธิป  เกษมสุข
2. นางสาวพเยาว์  ยิ่งยงยุทธ
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโนน 1. เด็กหญิงภาขวัญ  สีสด
2. เด็กชายเศรษฐานาวี  ศรีวรรณ
 
1. นางกุ้ง  สีสด
2. นางสยุมพร  ศรีวรรณ
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจรก 1. เด็กชายปรเมษย์  บุญเป็น
2. เด็กชายพิริยะ  เสนากร
 
1. นายสมาน  นาคนวล
2. นางสาวสุนทรี  วิเศษ
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจรก 1. เด็กชายจักรรินทร์  ฝอยทอง
2. เด็กชายพิริยะ  เสนากร
 
1. นายสมาน  นาคนวล
2. นางสาวสุนทรี  วิเศษ
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระทอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   นาคโต
2. เด็กชายเกษมศักดิ์   สุขสีเด่น
 
1. นายสาธิต  อ่อนสลวย
2. นางพรทิพย์  คูรัตน์
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำหาด 1. เด็กชายชานุวัฒน์  แก้วพลงาม
2. เด็กชายวรรทนา  จัดนอก
 
1. นายพิสิษฐ์  พลหินกอง
2. นายสุนทร  เครือวัลย์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1. เด็กหญิงกัลยกร  ทองภาพ
2. เด็กชายญาณภัทร์  เครือแก้ว
3. เด็กหญิงปาณิศา  สิริรจน์
4. เด็กหญิงพัณณิตา  พรหมบุตร
5. เด็กหญิงสุดธิดา  ทวีชาติ
 
1. นายพิมล  บัวบาน
2. นางสุทิน  บัวบาน
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโนน 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  อินทร์ตา
2. เด็กหญิงธารวิมล  ขาวงาม
3. เด็กหญิงรุจิรา  มูลพันธ์
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  สมบัติดี
5. เด็กชายเขมราช  คำทา
 
1. นายนิติวรรณ  แหวนอ่อน
2. นางประยูร  เกษศรี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโนน 1. นางสาวกรพินธ์  นามเมือง
2. เด็กหญิงปาริชาติ  คำทา
3. เด็กหญิงศิริพร  ดวงใจ
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำทา
5. นางสาวอาทิตยา  ศรทิม
 
1. นายนิติวรรณ  แหวนอ่อน
2. นางอรทัย  แหวนอ่อน
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุโลก 1. เด็กชายจิตรลัดดา   บุญมี
2. เด็กหญิงฑิยาดา   พาจุตันทะโร
3. เด็กหญิงดาวลออ   งามเสมอ
4. เด็กหญิงสุวรี   เหมือนมี
5. เด็กหญิงเรือนแก้ว   เล็งตามดี
 
1. นางสกุลยา   เสาะพบดี
2. นายสมนึก   ลีลาด
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตราด 1. เด็กหญิงกัตติกมาส  ศรีวิโรจน์วงศ์
2. เด็กชายชวัลชา  จันทอง
3. เด็กหญิงธนาภรณ์  จันทอง
4. เด็กหญิงวิชุมา  ยาจิตร
5. เด็กหญิงสุวรรณา  กองทรัพย์
 
1. นางสาวปิยะนุุช  อุดมทวี
2. นางสาวณัฐวรรณ   อนันเทพา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระทอง 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  แก้วสี
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  แก้วศรี
3. เด็กหญิงสุจิรา  บุญปัญญา
4. เด็กหญิงสุนิสา  เสมอใจ
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ไชยมงคล
 
1. นางสาวสุกัญญา  กาวิรัตน์
2. นายสาคเรศ  เครือเนียม
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำเภาลูน 1. เด็กชายจักรภัทร   ใสสุด
2. เด็กหญิงจิดาภา   แสงเมือง
3. เด็กหญิงปนัดดา   ธรรมพร
4. เด็กหญิงวรัชยา  อุรารื่น
5. เด็กหญิงอัจริยา   โพหิรัญ
 
1. นายอนุศักดิ์  ไชยอุปละ
2. นางสาวณิชณนันท์  งามนุช
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คารทอง
2. นางสาวจิติพร  พูลเฉลียว
3. เด็กหญิงศศิพร  ว่องไว
4. นายอรรถพล   ดีสนิท
5. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ชาเหลา
 
1. นายพันธกานต์  กิ่งแก้ว
2. นางฉันทนา  จามิกรณ์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคันนา 1. เด็กชายจันทร์ธเสน   คงชีวะ
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  จันทะแจ่ม
3. เด็กหญิงปิยนุช  สมบูรณ์
4. เด็กหญิงพิมประภา  ยกยศ
5. เด็กชายภูมินทร์  คำเบ้า
6. เด็กชายศิริชัย   เส็งประโคน
7. เด็กชายสมคิด   บุญมี
8. นายสมโชค  ทุนกอง
9. เด็กหญิงสาวิตรี   สุรศร
10. เด็กชายสิทธิโชค   จันโท
11. เด็กหญิงสุชาดา    สมัครสมาน
12. เด็กหญิงสุปรียา   นามเย็น
13. เด็กชายสุริยัน   ปะวะภูโต
14. เด็กหญิงสุรีรัก   อย่าอ่อนดี
15. เด็กหญิงสุวันท์    บุญชื่น
16. เด็กชายเอกสิทธิ์   ศรศรี
 
1. นายสุรพงศ์   วาสนาม
2. นางบุบผา   วาสนาม
3. นายจิรฐา  แกมกล้า
4. นายราชิต  สาคเรศ
5. นายธัญญา  กะทิศาสตร์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  ยาชมดี
2. เด็กชายกษิดิศพงศ์  มะลิซ้อน
3. เด็กชายชนะศักดิ์  จันสิงห์
4. เด็กหญิงฐิติมา  หนองดี
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์พรม
6. เด็กชายธนวัฒน์  ดอกสวย
7. เด็กชายธนากร  ยืนยาว
8. เด็กหญิงธนิกาญจน์  ศรีตะวัน
9. เด็กชายธันวา  โชคลาภ
10. เด็กชายธีรภัทร์  นาสันเทียะ
11. เด็กหญิงปิยรินทร์  ธารพัฒน์
12. เด็กชายพงศ์เผด็จ  นพเก้า
13. เด็กชายภานุวัฒน์  ธรรมบัวชา
14. เด็กชายภาวัต  รอบคอบ
15. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ศรีตะวัน
16. เด็กชายสิทธิพล  จันทร์แก้ว
17. เด็กหญิงสุมิตา  พูลสวัสดิ์
18. เด็กชายองอาจ  พูนสวัสดิ์
19. เด็กหญิงอรุชา  ผลดี
20. เด็กชายไกรศร  เงางาม
 
1. นายสุธี  เกลียวขาว
2. นายเสนาะ  ประชุมฉลาด
3. นายพิทักษ์  อุมาธรณ์
4. นายฐากร  อินทยุง
5. นางทำนอง  คุ้มวงษ์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีโค 1. เด็กหญิงกรกนก  ฮ่องสาย
 
1. นางสาวสมปรารถนา  ประไว
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแนงมุด 1. เด็กหญิงจริญญา  เชตวัน
 
1. นางสาวมัทนียา  แปะทอง
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงวรรัตน์  คำดี
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  พวงอ่อน
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กชายบูรณพิภพ  สาละ
2. เด็กหญิงสุทธิดา   ศิริไสย
 
1. นางพิมพ์วรา  ศิริไสย
2. นางวรรณา  เอี่ยมสะอาด
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะดาด 1. เด็กหญิงชัชฎาพร  ชิ้นทอง
2. เด็กชาย๊๊ณัฐกรณ์  แสงขำ
 
1. นางนภาลัย  สินธนาพร
2. นางประยงค์  ฉายแก้ว
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กหญิงรัตนาพร  วรรณดร
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  สุขมณี
 
1. นางสาวบังอร  นันทรัตน์
2. นางสาววิภาดา  ชอบเสร็จ
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา 1. เด็กหญิงจิระนันท์  ชาวสวน
2. เด็กหญิงจีรนันท์  เงางาม
3. เด็กหญิงทิวทัศน์  นิพนธ์รัมย์
4. เด็กหญิงปภัสรา  สรรพจารย์
5. เด็กหญิงปรภาว์  ยิงรัมย์
6. เด็กหญิงพรพนา  ดำเวียงคำ
7. เด็กหญิงภัทราพร  เสริมจันทร์
8. เด็กหญิงรัชดาภรณ์   ชาวสวน
9. เด็กหญิงวัชราภรณ์  เหมาะใจ
10. เด็กหญิงสุนันทา  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางผ่องศรี  สาแก้ว
2. นางสำรวย  รื่นรมย์
3. นายสงคราม  รื่นรมย์
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  วันดี
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  ศรีสรรงาม
3. เด็กหญิงบังอร  ระยับศรี
4. เด็กหญิงวรรณภา  คำเสียง
5. เด็กหญิงวิชุดา  คำแพง
6. เด็กหญิงศศิวิมล  สวัสดี
7. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ขรรศร
8. เด็กหญิงสิริรัตน์  ภูหอม
9. เด็กหญิงสุจิตรา  สมฤทธิ์
10. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ยอดจันทร์
 
1. นางสาวบังอร  นันทรัตน์
2. นายทีปกร  เสาะหายิ่ง
3. นางพรรณทิพา  สาสนานนท์
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีบุญ
2. เด็กหญิงกานต์ตะวัน  พิมพ์จันทร์
3. เด็กหญิงดาหลา  แก้วสุข
4. เด็กชายธีรภัทร  อาจประจัญ
5. เด็กหญิงนันทิกานต์  เวสสัญดร
6. เด็กชายภาคภูมิ  มั่งคั่ง
7. เด็กหญิงรวิดา  สารฤทธิ์
8. เด็กหญิงอัฐภิญญา  สุขชานัง
9. เด็กหญิงอินทิรา  จันนุบิน
10. เด็กหญิงอิษยา  ม่วงสุราช
 
1. นางสาวจิราภรณ์  กิ่งแก้ว
2. นายจิตติ  แก้วเนตร
3. นางสาวเอื้ออารีย์  บุญล้อม
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  เผือกผ่องศรี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เป่ารัมย์
3. เด็กหญิงปิยนุช  โถทอง
4. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อินแปลง
5. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  แน่นอุดร
6. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  อักษร
7. เด็กหญิงวลัยพร  ศรีโพนทอง
8. เด็กหญิงวิภาดา  สืบเสาะเสมอ
9. เด็กหญิงสวรินทร์  ใจงาม
10. เด็กหญิงเมฆขลา  ไชโย
 
1. นางสุรีย์ฉาย  ศาลางาม
2. นางคนิตถา  บุญรับ
3. นายณัฐพัฒน์  หาดคำ
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดีรอบ
2. เด็กชายธนวัฒน์   บัวพุฒ
3. เด็กชายนราเทพ  เค้าศรีวงษ์
4. เด็กหญิงนัยนา  จันทร์งาม
5. เด็กหญิงปกิตตา  ดีรอบ
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  รับรอง
7. เด็กหญิงวชิรญา  ครอบทอง
8. เด็กหญิงวณิชกรณ์  คำละออ
9. เด็กชายศิวัช  โชครัมย์
10. เด็กหญิงอรพรรณ  สมานรักษ์
 
1. นายจิตติ  แก้วเนตร
2. นางสาวจิราภรณ์  กิ่งแก้ว
3. นายชูเกียรติ  อุ่นเคราะห์
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระทอง 1. เด็กหญิงขวัญตา  นิลจำรัส
2. เด็กชายณัชพล  จิตต์สุภาพ
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  สำเภาแก้ว
4. เด็กชายภูรินทร์  วงค์ดินดำ
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ค้ำคูณ
6. เด็กหญิงวิจิตรา  ไชยกาล
7. เด็กหญิงสุภาพร  มีเลิศ
8. เด็กชายสุรชัย  สีสุลี
9. เด็กชายอนิรุธ  ยิ่งยังแมน
10. เด็กหญิงเกษมณี  หล่าศรี
 
1. นางศิราณี  ริมหมู่ดี
2. นางสาวฐิติมา  สุขสังวรณ์
3. นายเกียรติศักดิ์  ทวีศิลป์
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ 1. เด็กชายชัชนันท์  สืบสนธ์
2. เด็กหญิงณิชนันทร์  สาแก้ว
 
1. นายลือชัย  สานุทัศน์
2. นางพัฒนา  แสงโพธิ์
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกรม 1. เด็กหญิงทิพย์ไอรินณ์  มะเดื่อ
2. เด็กหญิงปนัฐดา  เขียวอยู่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์  จามิกรณ์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กชายโสพนวิญช์  คำฝอย
 
1. นางเยาว์ลักษณ์  วงศ์ฉลาด
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองแผ่น
 
1. นายพลากร  ตุ้มทอง
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1. เด็กชายอภิชาติ  จิตเอก
 
1. นายยุทธศักดิ์  เสาเวียง
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด2514) 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  เพ็งเเจ่ม
 
1. นางสาวอนุสรา  สาแก้ว
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงกมล  เพ่งพิศ
 
1. นางสาวสันต์ฤทัย  หล้าล้ำ
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กชายธณธร  ทรัพย์เจริญ
 
1. นางอมรลักษณ์  สามใจ
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 1. เด็กชายณัฐว้ฒน์  สิทธิสังข์
 
1. นางประภัสศร  อิ้วประโคน
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กชายประกิต  งับประโคน
 
1. นางสาวสันต์ฤทัย  หล้าล้ำ
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 1. เด็กหญิงศิริประภา  แก้วละมุล
2. เด็กหญิงสมิตานันท์  อย่างบุญ
 
1. นางสาวสังวาลย์  จันทป
2. นางเยาวลักษณ์  กรวยทอง
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  คำลือ
2. เด็กหญิงฤทัยชนก  คำลือ
 
1. นางสาวณภาภัช  ประสานดี
2. นางกรรณิการ์  จันทะเสน
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 1. เด็กหญิงชุติมา  นามวงษ์
2. เด็กหญิงสิดาพร  สุตลาวดี
 
1. นางประภัสศร  อิ้วประโคน
2. นายวันชัย  ยิ่งรุ่งเรือง
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงปุณยนุช  สุขสีเด่น
 
1. นายนิกร  ชมดี
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลสังขะ 1. เด็กหญิงบุญนิสา  พรมเสนสา
2. เด็กหญิงภาพิมล  แก้วสว่าง
3. เด็กหญิงอรปรียา  เชื้อฉลาด
 
1. นางพรรณวดี  บริสุทธิ์
2. นางสาวนุชจรี   ใสยิ่ง
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะปู 1. เด็กหญิงวรัมพร  งอยภูธร
2. เด็กชายวราวุธ  พงสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุธิตยา  บุญสม
 
1. นายจิตติ  ยาวรัมย์
2. นางวนิดา  แปดมนต์
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเถกิง 1. เด็กชายณรงฤทธิ์   ยอดจันทร์
2. เด็กชายธนวัตร  เข็มทอง
3. เด็กชายวรเทพ   ยอดเกษ
 
1. นางสาวเจรจา   คำภิรมย์
2. นายสุภัทร   วงษาสนธิ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาท 1. เด็กหญิงวิลาสินี  ประไวย์
 
1. นายประทีป  ม่วงศรี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ทองนัด
 
1. นายภูมิ  มั่งคั่ง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กหญิงปนัสนันท์  จันทร์นาค
 
1. นายจักรกริช  จันทร์ครบ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กหญิงภัทราวดี  สายสร้อย
 
1. นายภูมิ  มั่งคั่ง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตานี 1. เด็กชายศุภเสกย์  ทองนำ
 
1. นายจีรยุทธ  แฮะประโคน
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงปาลิตา  นิราศภัย
 
1. นางอัมพร  โสรเนตร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตานี 1. เด็กชายสุรเดช  สืบสนธิ์
 
1. นายจีรยุทธ  แฮะประโคน
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายอดิศร  เสาใย
 
1. นางอัมพร  โสรเนตร
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1. เด็กชายชลฉัตร  ดวงอินทร์
 
1. นายอภิลักษณ์  โสภา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1. เด็กหญิงพลอยเงิน  อาษา
 
1. นางสาวมารีย์ญา  วงษ์ปลั่ง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  เคนกิ
 
1. นายอภิลักษณ์   โสภา
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเถกิง 1. เด็กหญิงอติมาพร   สีบุญ
 
1. นายสุภัทร   วงษาสนธิ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตานี 1. เด็กชายพรเทพ  นามเขตต์
 
1. นายจีรยุทธ  แฮะประโคน
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ทองแม้น
 
1. นายเทพพงษ์  ว่องไว
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1. เด็กหญิงเครือแก้ว  บุญล้อม
 
1. นางธารทิพย์  จูกระโทก
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ทองแม้น
 
1. นางธารทิพย์  จูกระโทก
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอำปึล 1. เด็กหญิงกนกนิภา   เสาะแสวง
2. เด็กชายกรวิชญ์   สุขประสพ
3. เด็กหญิงจิราพัทร   สุขประสพ
4. เด็กหญิงปาริชาติ    ฉิมพาลี
5. เด็กหญิงปิ่นนภา   รัตนสุวรรณ์
6. เด็กหญิงพิชชาภา   พั้วสอน
7. เด็กหญิงพิราภรณ์    สังสมานันท์
8. เด็กหญิงฟ้าใส   สีดา
9. เด็กหญิงรักษิณา   ภาละจ่า
10. เด็กหญิงรุ่งรัศมี   ศรีวรรณชัย
11. เด็กหญิงวริศรา   บุปผาชาติ
12. เด็กชายสิทธิพล   สองพล
13. เด็กหญิงสุฑาสิณี   สุขประสพ
14. เด็กหญิงสุภาวดี  สมเสร็จ
15. เด็กชายสุรชัย   ยิ่งอาจหาญ
 
1. นายสังคีตย์   บุญมณี
2. นายสุชาติ   โลกนิยม
3. นางสาวพัชรีภรณ์   จินดาศรี
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1. เด็กหญิงกาญจนา  เสาทอง
2. เด็กหญิงชลิดา  เสาทอง
3. เด็กหญิงนัฐฐิณี  สุขพราว
4. เด็กหญิงน้ำฝน  เดชฤทธิ์
5. เด็กหญิงปภานัน  วิบูลย์กุล
6. เด็กหญิงพุทธิมน  ฉายแก้ว
7. เด็กหญิงภัณฑิรา  ทองแม้น
8. เด็กชายภานุกร  มีแก้ว
9. เด็กหญิงภาวิตา  หาญยิ่ง
10. เด็กชายวันเฉลิม  วัดพิลา
11. เด็กชายสมเดช  พรมชาติ
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  ภูเงิน
13. เด็กหญิงอักษราภัค  งัดโคกกรวด
14. เด็กหญิงอัญญรัตน์  สมบูรณ์
15. เด็กหญิงอุบลวรรณ  พันธวงษ์
 
1. นางธารทิพย์  จูกระโทก
2. นายสอาด  จรดรัมย์
3. นางพุทธชาติ  ชูเชิด
4. นางกฤตพร  เจริญ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทยุง
2. เด็กหญิงกาญจนา  สมโต๊ะ
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา  จิณรักษ์
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มะโนศรี
5. เด็กหญิงชลชนก  พันธ์พะมา
6. เด็กหญิงฐิติกานต์  เสนาะเสียง
7. เด็กชายนพรัตน์  คำพันธ์
8. เด็กหญิงนริศรา  นามโย
9. เด็กชายนวพล  พันพะมา
10. เด็กหญิงพรธิวี  ขุมทอง
11. เด็กหญิงพรนภา  สนธิวังตึก
12. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  มหาสนิท
13. เด็กชายศุภโชค  เจริญผล
14. เด็กหญิงสุธาสินี  ตึดงาม
15. เด็กหญิงสุธิมา  ฐิตากร
16. เด็กหญิงสุภาวิตา  โคษา
17. เด็กชายสุริยะ  เสนาะเสียง
18. เด็กหญิงอรวรรณ  มณีใส
19. เด็กหญิงแก้วมณี  บุญนิ่ม
20. เด็กหญิงโสรญา  บุญแน่น
 
1. นายเคน  อุตส่าห์ดี
2. นางสมใจ  ศรีสุริยงค์
3. นางสาววันวิสา  สุขล้น
4. นางสาวณัฐกานต์  เสาวคนธ์
5. นายณิชพน  คำภากะปุ่ม
6. นางวิภารัตน์  นามโย
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสน 1. เด็กชายกิตติคุณ  สิงห์บุญ
2. เด็กชายชญานนท์  วิโรจน์รัตน์
3. เด็กชายธรรมชาติ  ประจงกลาง
4. เด็กชายธีรศักดิ์  คุ้มรอบ
5. เด็กชายศรัณย์ธร  หาสุข
6. เด็กชายอิสรพงษ์  ไชยพันโท
 
1. นายสมโภชน์  เจือจันทร์
2. นายสมศักดิ์  ฤทธิสิงห์
3. นายอดิศักดิ์  บุระเนตร
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายวัฒนา  ลาย
 
1. นายอภิญญากร  ฉัตรทอง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายเด่นดนัย  ดิษฐ์วิบูลย์
 
1. นางไพฑูรย์  มีพรหมดี
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวงตึก 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ดาดภารัมย์
 
1. นายแสงดาว  แผ่นทอง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระทอง 1. เด็กหญิงชนกเนตร  พรมชาติ
 
1. นางพรทิพย์  คูรัตน์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายราเชน  บุตรดี
 
1. นายประธาน  พิศงาม
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 1. นายเกวริน   รุ่นเจริญ
 
1. นายจักรี  สัทธะประโคน
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสรียง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  หมู่ทอง
 
1. นายสุขสมอาจ  สมงาม
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระทอง 1. เด็กหญิงชนกเนตร  พรมชาติ
 
1. นางพรทิพย์  คูรัตน์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กชายธีรภัทร  อาจประจัญ
 
1. นายถนัด  สมาธิกุล
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  เหลืองทอง
 
1. นางสาวฐรดา  ไกรเพชร
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 1. เด็กหญิงชลธิชา  อำภาวงค์
 
1. นางอรทัย  ลำภา
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไทร 1. เด็กหญิงญาณินท์  มีแก้ว
 
1. นายสมหวัง  ประทุมโสม
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 1. เด็กชายภูวดล  หารวงษา
 
1. นายอาทิตย์  นามวงษ์
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1. เด็กชายประสิทธิ์  จันดาเพ็ง
 
1. นายวิเชียร  ดวงแสง
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงวิกาวี  ปุญญา
 
1. นายยงค์ยุธ  สุดดี
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโนน 1. นางสาวอาทิตยา  ศรทิม
 
1. นายนิติวรรณ  แหวนอ่อน
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละมงค์ 1. นายกิตติทัช  เครือวัล
2. เด็กชายคมกริช  โคตรงาม
3. เด็กชายจักรินทร์   พลศรี
4. เด็กชายชาติสมัย  ขาวงาม
5. เด็กชายธนายุทธ  สดชื่น
6. เด็กชายธีรสิทธิ์  สุขไขย์
7. เด็กชายนพรัตน์  ชายเพ็ชร
8. เด็กชายพงศทร  มะโนศรี
9. เด็กชายภูริพัฒน์  มะโนศรี
10. เด็กชายอติราช  เสนาะเสียง
11. เด็กชายเซอิกิ  ซือยิงุระ
12. เด็กชายเดชดนัย    สังสีแก้ว
 
1. นายธงสยาม  พลหล้า
2. นายธนชัย  ไกรจันทร์
3. นายพงษ์ศักดิ์   บุญลาภ
4. นายศักดิ์สิทธิ์  เติมทอง
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาท 1. เด็กหญิงกฤติมา  เหลืองประเสริฐ
2. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ฉลาดเอื้อ
3. เด็กหญิงขวัญฤดี  เอ็นดู
4. เด็กหญิงจันทร์พิมพ์  พิมพะวะ
5. เด็กชายชัชพงศ์  สิงห์ศาตร์
6. เด็กหญิงฐิติกา  สุวรรณโฮม
7. เด็กหญิงณภัทร  บุญเริ่ม
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  จงเกิดดี
9. เด็กชายตรีภพ  ปิยะไพร
10. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  จุดาบุตร
11. เด็กชายทิวากร   ฮิมฮง
12. เด็กชายธนวัตน์  ปิยไพร
13. เด็กชายธนัท  มีมาก
14. เด็กชายนาวาธร  หาญนอก
15. เด็กหญิงปภาดา  หยกรุจิ
16. เด็กชายปิยวัฒน์  ขอจงดี
17. เด็กชายปิยวัฒน์  ไม้จันทร์ดี
18. เด็กชายพนธกร  ศรีบุญเรือง
19. เด็กหญิงพรชนก  โถชาลี
20. เด็กหญิงพรพิมล  มีชัย
21. เด็กหญิงพัชรพร  ศรีจันทร์แจ่ม
22. เด็กชายภัทรพล  ทาบรรหาญ
23. เด็กหญิงภัทรวดี  พันธสา
24. เด็กชายภูตะวัน  ภูไหมพรหม
25. เด็กหญิงมุขมณี  ยิ่งอาจหาญ
26. เด็กหญิงรัตนาวดี  วงศ์จันทา
27. เด็กหญิงวรรณพร  ลวงศรี
28. เด็กชายวสุพล  ใยแดง
29. เด็กชายวาณิชย์  สุดสัมฤทธิ์
30. เด็กหญิงวาเศรษฐี  คีรี
31. เด็กชายวิรากร  ชาญเขว้า
32. เด็กชายวุฒินันท์  บุญเลื่อน
33. เด็กชายศุภวิชญ์  นวลอินทร์
34. เด็กชายสุริยา  ภูมิคอนสาร
35. เด็กหญิงสุวิชาดา  คิดดีจริง
36. เด็กหญิงอินธิรา  นามลักษณ์
37. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชื่นชม
38. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มั่นพรม
39. เด็กหญิงไกรศักดิ์  หล่อขุมทอง
40. เด็กหญิงไอริสา  สุขรัตน์
 
1. นายทศพร   เสาประโคน
2. นางกรรณิกา  สาโยธา
3. นางสาวกาญจนา  มั่นยืน
4. นางสุพิชฌาย์  สวายสมสีกุล
5. ส.อ.ภาณุมาศ  ศรีราม
6. นายประวิม  สังข์ต้อง
7. นางสุทัด  ฉิมกุล
8. นางสาววราภรณ์  บัวทอง
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บูรณะ
2. เด็กหญิงชนิดาภา  ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงธนภรณ์  บำรุงมี
4. เด็กชายพรภวิษย์  มาสานุ
5. เด็กชายภูวนัย  พวงนาค
6. เด็กหญิงวรัชยา  บุตรสาลี
7. เด็กชายสุธาวี  ขวัญเมือง
8. เด็กชายเตชสิทธิ์  งามทวี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวัชรพล  บุตรศรี
2. นางสาวสุนทรี  แสวงมี
3. นางนันทนา  สังเกตกิจ
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1. เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์ดี
2. เด็กชายจิรพงค์  ใจกล้า
3. เด็กชายชิษณุพงค์  พลวงงาม
4. เด็กหญิงนิศารัตน์  กมลบูรณ์
5. เด็กหญิงพรพรรณ  วงษ์เห็ม
6. เด็กชายพลพล  กมลบูรณ์
7. เด็กชายศุภชัย  เรียงทอง
8. เด็กหญิงสุพรรษา  แก้วกระมล
 
1. นายประจักษ์  มียิ่ง
2. นายบรรจบ  ศิริวัฒน์
3. นางพรสวรรค์  ศิริวัฒน์
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจรก 1. เด็กหญิงน้ำฝน  สร้อยจิตร
2. เด็กหญิงวรินทิรา  ลัคณวนิช
3. เด็กหญิงวรีรัตน์  พินิจรัมย์
4. นางสาวศศิณา  แสวงผล
5. เด็กหญิงอุไรพร  ศรีสุข
6. เด็กหญิงเกษราพร  ประดับมุข
 
1. นายประสงค์  เนียมทอง
2. นางสาวเบญจพร  พาเจริญ
3. นางวิไลลักษณ์  เสียงเพราะ
4. นางสาวทักษพร  สายพญาศรี
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงจรัสรวี  ดาทอง
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  มั่นยืน
3. เด็กหญิงพัชราภา  อนันต์ปรีชากุล
4. เด็กหญิงรังสิมันต์ญา  บุญปก
5. เด็กหญิงวรัญญา  พูนเสร็จ
6. เด็กหญิงศิวพร  บุญไว
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  สายผา
8. เด็กหญิงสุพัตตรา  โสรถาวร
 
1. นางสาวณิชากร  จันดาโชติ
2. นางสังวาลย์  หวลระลึก
3. นางสาวจิราภรณ์  เตะประโคน
4. นางสาวกมลกานต์  ศรีเมือง
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคันนา 1. เด็กหญิงจริญญา   เขียวชำ
2. เด็กหญิงจีรวรรณ   จันทะแจ่ม
3. เด็กหญิงชุติมณฑน์   พุทธชาด
4. เด็กหญิงตุลาพร   บุญมาก
5. เด็กหญิงประกายทอง    สมเจตนา
6. เด็กหญิงศิริยากร   จันโท
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   สมอาษา
 
1. นางสมหวัง   ทองแผ่น
2. นางสาวสุภาณี  พุฒวงศ์
3. นางศรีรุ้ง  บูรณ์เจริญ
4. นายราชิต  สาคเรศ
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูขาด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดวงพร
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดวงพร
3. เด็กหญิงปิยะดา  ดวงพร
4. เด็กหญิงวนารัตน์  คำหวาย
5. เด็กหญิงวนิดา  ทองอ้ม
6. เด็กหญิงวริสรา  อุ่นอุ้ย
7. เด็กหญิงสมิตา  อินทร์ตา
8. เด็กหญิงสลิลทิพย์  เดือนขาว
9. เด็กหญิงสุกัญญา  เตชะนอก
10. เด็กหญิงอนัฐษญา  สังคะโพน
11. เด็กหญิงเกวลิน  บุญเอก
12. เด็กหญิงเกศินี  ทองอ้ม
13. เด็กหญิงเพชรินทร์  อุ่นอุ้ย
 
1. นางอภิญญา  เสริมศรี
2. นายณัฐกร  อินทร์ตา
3. นางสาวคงศีล  จันทสุข
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตงน้อย 1. เด็กหญิงกุลธิดา  คำสุมาลี
2. เด็กหญิงจันฑิมา  ผักไหม
3. เด็กหญิงจินห์จุฑา  ทาจันทร์
4. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  นรดี
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  ขันติวงค์
6. เด็กหญิงทานตะวัน  ราษีทอง
7. เด็กชายนนทกานต์  ร่วมสุข
8. เด็กหญิงปนัดดา  ปัดทาศรี
9. เด็กชายพิษณุ  บุญทรัพย์
10. เด็กชายภูวดล  สืบจันทร์
11. เด็กหญิงศุภศิริ  จันทำ
12. เด็กชายสุริยา  คณาญาติ
13. เด็กหญิงอทิตยา  พรมพิลา
14. เด็กหญิงอาทิตยา  บัวดก
15. เด็กชายเจตริน  สืบจันทร์
16. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ประภาสัย
 
1. นางสาวอ่อนศรีสุดา  เครือเนียม
2. นางสุภา  เกตุศรี
3. นายสุทธิพงษ์  ขุมเงิน
4. นางสาวเสาวนีย์  บุตรงาม
5. นางสาวอัจฉราพร  อินทร์นุช
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนกาง 1. เด็กชายธีรภัทร์  นุราฤทธิ์
2. เด็กชายบารมี  ถิ่นชีลอง
3. เด็กหญิงบุญธิดา  ปัญญา
4. นางสาววาสนา  ยินดี
5. เด็กชายอภิวัฒน์  คำผาย
 
1. นายสนั่นพงษ์  พิมพ์จันทร์
2. นางสาวพิริย์กร  ผิวเหลือง
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะดาด 1. เด็กชายธนพล  ชูชื่นพรหม
2. เด็กชายภูผา  ชิ้นทอง
 
1. นายประจักร  พอกสนิท
2. นางสุกัญญา  กมลเดช
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวงตึก 1. เด็กชายภูวสิษฏ์  เวส
 
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1. เด็กหญิงณัชชา  เชื้อทอง
 
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1. เด็กหญิงศศิภา  ท่อนแก้ว
 
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ตรงใจ
 
1. นางสาวศศิกร  แก้วแดง
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1. เด็กหญิงลาภินี  จันทร์เทศ
 
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรุน 1. เด็กหญิงพลอยน้ำผึ้ง  อะปะหัง
 
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจรก 1. เด็กหญิงพรรณอร   วุฒิมานพ
 
1. นางสาวสุนทรี  วิเศษ
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกันติชา  อัมรินทร์
2. เด็กหญิงนราธร  ปานเพชร
3. เด็กหญิงนฤมล  พรหมบุตร
4. เด็กหญิงปิยะณัฐ  ทองภูมิ
5. เด็กหญิงอรทิพย์  ปานเพชร
 
1. นางฐิติวรดา  รัตนวรรณ์
2. นางบุษบา  บุญเสร็จ
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลสังขะ 1. เด็กหญิงปวิตรา  พันธ์บุตร
2. เด็กหญิงศิโรรัตน์  รัตนวิวัฒ
 
1. นางสาวสุวิมล  คำมี
2. นางสาวมะลิวัลย์  หะวัน
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจารย์ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สุขพลำ
2. เด็กหญิงสโรชา  เทพเบตร
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  พยุงสุข
2. นายณัฐพล  สมสุข
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจารย์ 1. นางสาวลภัสรดา  ไชยบาล
2. นางสาววิรากานต์  พรมฤทธิ์
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  พยุงสุข
2. นายวรุตน์  ทุ่มโสภา
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนนชัย 1. เด็กชายธนพัฒน์  หวังประสพกลาง
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  คิดดีจริง
3. เด็กชายศราวุฒิ  ปิยะไพร
4. เด็กชายศิลป์ชัย  กล้าเกิด
5. เด็กชายสรวิชญ์  คงใจดี
6. เด็กหญิงสุธินันท์  ทองลอย
 
1. นายธานี  สุทธิชี
2. นางอัมพวัน  กล้าเกิด
3. นางสาวนิตยา  เสพสุข
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทเบง 1. เด็กหญิงกชกร  เชื้อเมืองพาน
2. เด็กหญิงกาญจนา  งามเลิศ
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุษทิพย์
4. เด็กหญิงศราวี  สมชื่อ
5. เด็กหญิงสุนันทา  รสหอม
6. เด็กหญิงสุรีย์  สมบูรณ์การณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์  ประดับเพชร
2. นางสาวพิมภา  สัชชานนท์
3. นางกรรณิการ์  อ่อนน้อม
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาวร 1. เด็กชายจักรพงษ์  สมปอง
2. เด็กชายธีรพงษ์  ประไว
3. เด็กชายธีรภัทร  ลือเรื่อง
4. เด็กชายปกรณ์  สมปอง
5. เด็กชายพิเชฐ  สนธิวา
6. เด็กหญิงวรรณภา  สำราญดี
7. เด็กหญิงสายสุดา  สำราญดี
8. เด็กชายเกริกชัย  วงศ์ศรี
 
1. นายประดิษฐ์  จุดาบุตร
2. นายชัยยะ  รื่นกลิ่น
3. นางสาวพัชรพรรณ  ผลเกิด
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านออดราษฎ์สามัคคี 1. เด็กหญิงกวินทรา  จารัตน์
2. เด็กชายชิษณุพงษ์  สุดสำฤทธิ์
3. เด็กชายธีรศักดิ์   รุ่งเรือง
4. เด็กชายบรรณรต   เศษเสาร์
5. เด็กหญิงปิยธิดา  หมายทอง
6. เด็กหญิงพัชรพร  พันธ์ภา
7. เด็กหญิงพิมพ์พิกา  สถานใหญ่
8. เด็กหญิงรุจีรัตน์  สุดสวาท
9. เด็กหญิงสุชาดา  พันธ์เกียรติ
10. เด็กหญิงสุทิตา  สร้อยเพชร
 
1. นายวัชรินทร์   แก้วดี
2. นายณัฐภณ  ทองแย้ม
3. นางสาวสโรชา  กระแสเทพ
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะดาด 1. นางสาวกฤษติกา  จันทร์อ่อน
2. เด็กหญิงจัดลดา  อยู่ตามนัด
3. นางสาวนริศรา  เป็นสมรัตน์
4. นางสาวนิรชา  ผลพูน
5. นางสาวพัชชา  นาคดี
6. เด็กหญิงมินตรา   นามวงค์
7. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  เพราะคำ
8. เด็กหญิงสิรินยา  ชิ้นทอง
9. เด็กชายอภินันท์  เป็นตามวา
10. นางสาวเครือแก้ว  มูลทอง
 
1. นายกมล  นิ้วน้อย
2. นางชวนชม  นิ้วน้อย
3. นางวนิดา  รำจวน
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 1. นางสาวกุลรัตน์  ช่วยสัตย์
2. นางสาวจันจิรา  จินวิเศษ
3. นายชยาพล  ดีทั่ว
4. นายพีระพัตน์  พวงเพชร
5. นางสาวศศิกานต์  บุญร่วม
 
1. นางกัญระญา  ยืนยิ่ง
2. นายสันติสุข  ชูกำแพง
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1. เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  จันดาเพ็ง
2. เด็กหญิงศศิธร  วิมลใส
3. เด็กหญิงสิริมล   ศรีบัวบาล
 
1. นางนงนุช  พลภูเมือง
2. นางบังอร  สายแก้ว
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระทอง 1. เด็กหญิงรุ้งฟ้า  พระแก้ว
2. เด็กชายสุภกิณฑ์  สังสัญชาติ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สังสัญชาติ
 
1. นางกมลโรจน์  ยางงาม
2. นางพรทิพย์  คูรัตน์
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสังขะ 1. เด็กหญิง ธัญวรัตน์   ผิวดี
2. เด็กหญิง พัชรพร   ม่วงอ่อน
3. เด็กหญิงนงลักษณ์   สุขศานต์
 
1. นาง พรรณิภา   มีนิสสัย
2. นางเครือวัลย์   จันทรส
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1. นางสาวจิตติมา  เหลือล้น
2. นางสาวธนาภรณ์  มีพันธ์
3. นางสาวธิติมา  มีพันธ์
 
1. นางพรสวรรค์  ศิริวัฒน์
2. นายบรรจบ  ศิริวัฒน์
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงวีร์สุดา  คงเก่ง
2. เด็กหญิงสุนิสา  เทียนชัย
 
1. นางสาวเมทินี  ยอดเสาวดี
2. นายอิทธิฤทธิ์  มหิสยา
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1. เด็กหญิงจิราพร  อักษร
2. เด็กหญิงศศิภา  ท่อนแก้ว
 
1. นายวชิรุธ  พลชัย
2. นายวรการ  หงษ์แก้ว
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดง 1. เด็กชายธราเทพ  ทองอ้ม
2. เด็กชายศุภกฤต  วัชรมงคลกุล
 
1. นายดุลยเดช  กุมมารสิทธิ์
2. นายสุทัศน์  ทองอ้ม
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายพัทธดนย์  วิเศษศรี
2. เด็กชายวานิพล  บุญมาก
 
1. นางรุจาภา  พลชัย
2. นางสาวดวงใจ  คำทา
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 1. เด็กหญิงกมลชนก  ดินดำ
2. เด็กชายธนบูรณ์   ม่วงอ่อน
 
1. นางสาวขวัญเรือน  ม่วงศรี
2. นายคมสัน  สืบสังข์
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1. เด็กหญิงนภัสสร  ดวงศรี
2. เด็กหญิงพัชรศรี  ขันเงิน
 
1. นายจำนงค์  ขันตี
2. นางสาววัชราภรณ์  จำลอง
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1. เด็กหญิงจิราพร  พงษ์ธนู
2. เด็กชายชยานันท์  อินทะเสย์
 
1. นายจำนงค์  ขันตี
2. นางสาวกัญญ์พิชญา  ศรียงยศ
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไทร 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ยามดี
2. เด็กหญิงหทัยชนก  ประเมินชัย
 
1. นายฐานันดร์  สุระมาศ
2. นางสาวนงลักษณ์  สุขหมั่น
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1. เด็กหญิงกาญจนา  เรืองรัตน์
2. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วสา
 
1. นายวิชัย  โต๊ะงาม
2. นางสุธารา  พิมพ์ทอง
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนบ 1. เด็กหญิงพนัชกร   แม่นผล
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์   โสมทอง
 
1. นางสาวพัลลภา   กงแก้ว
2. นางสาวกวิณนาถ   ยะมะหิง
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาโพน 1. เด็กหญิงณัฐพร  สุดอุดม
2. เด็กหญิงทิพรดา  แก้วดี
 
1. นายพีราวัฒน์  ช่อลำดวน
2. นางสาวสายธาร  บุญเนื่อง
 
168 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงชยานี  วารี
2. เด็กหญิงมธุรดา  การงานดี
3. เด็กหญิงสิริกรานต์  เที่ยงธรรม
 
1. นายแสงจันทร์  โถน้อย
2. นางพักตร์พิมล  สุจินดา
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดมวิทยาคาร 1. เด็กชายธราเทพ   แม่นผล
2. เด็กชายปิยะวุธ   ชาญเชี่ยว
3. เด็กชายพีระพงษ์   ศรีเจริญ
 
1. นายเพิ่มศักดิ์   อรโมน
2. นางสาวณัฐฌา  ภาวิสิทธิ์
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 1. เด็กหญิงชลธิชา  พราหมพิทักษ์
2. เด็กชายปณวัตร  คณะแพง
3. เด็กชายภูมิศุภโชค  เรืองรอบ
 
1. นายยุทธนากร  วโรรส
2. นายประสิทธิ์  ดวงราษี
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดมวิทยาคาร 1. เด็กชายพิพัฒน์  นามเวช
2. เด็กชายรณกร   ราชรักษ์
3. เด็กชายสุรศักดิ์   แบ่งบุญ
 
1. นายเพิ่มศักดิ์   อรโมน
2. นางสาวณัฐฌา  ภาวิสิทธิ์
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) 1. เด็กชายทิวากร  ภูหอม
2. เด็กชายพิพัฒน์  ภูหอม
3. เด็กชายภูผา  สัตบุตร
 
1. นายประกอบ  หาสุข
2. นายณัฐิวุฒิ  โสภากุ
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเสาะ 1. เด็กชายชญานันท์  สายส่อ
2. เด็กชายศิวกร  เลี่ยมดี
3. เด็กชายสิทธิโชค  ร่วมทวี
 
1. นางสาวสายรัตน์  เสาประโคน
2. นางภัศรา  เชื้อสายดวง
 
174 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนิราวัลย์  ทองหุน
2. เด็กหญิงมาริษา  แสงมาศ
3. เด็กหญิงยลธิดา  ใจสว่าง
 
1. นายประกอบ  หาสุข
2. นางสาวนงนุช  ศิริจันทร์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจูบ 1. เด็กชายชยากร   ศรีพรม
2. เด็กชายธันยวัต   ขันทอง
3. เด็กชายรัฐวุธ  อินทร์ทองใหม่
 
1. นายเมืองใหม่  แก้วประเสริฐ
2. นางสาวนงนุช  ทองเกลี้ยง
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 1. เด็กชายพันธกานต์  ขันตีแก้ว
2. เด็กชายอรรถพล  สารศรี
3. เด็กชายเอกนพ  จันทร์ประเสริฐ
 
1. นางสาวจิตราภา  ชัยหมก
2. นายจิรเมธ  บุญร่วม
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 1. เด็กหญิงกีรัตยา  บุญเสก
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  ปากดี
3. เด็กหญิงแทนขวัญ  เจริญสุข
 
1. นางสาวสังวาลย์  จันทป
2. นางรุ่งนภา  มีศรี
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจรก 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จำนงค์
2. เด็กชายธนทัต  สำนักบ้านโคก
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  พิลึกเรืองเดช
 
1. นายสมจินต์  คิดดีจริง
2. นางจิราภรณ์  คิดดีจริง
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะดาด 1. เด็กหญิงชนิดาภา  นิ่มนวล
2. เด็กหญิงชุติกานต์  แซ่ไหล
3. เด็กหญิงนุชนาฎ  นพพันธ์
4. เด็กหญิงวิชญาพร  อินทร์แป้น
5. เด็กหญิงศศิธร  มีเจริญ
6. เด็กหญิงแต้มขวัญ  อินทรชาติ
 
1. นางอริยาภรณ์  บุญใหญ่
2. นางพิมพ์วดี  หาญศึกษา
3. นางอรอนงค์  ประจุทรัพย์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโนน 1. เด็กหญิงกันต์กมล  มีชัย
2. เด็กหญิงพรรณิดา  อินทร์ตา
3. นางสาวพรไพลิน  เดือนขาว
4. เด็กหญิงศุภลักษณ์  แสงศรี
5. เด็กหญิงสุธิดา  พรหมโส
6. นางสาวเกศิณี  อินทร์ตา
 
1. นางประยูร  เกษศรี
2. นางอรทัย  แหวนอ่อน
3. นางสาวปิยนุช  เรืองเกษม
 
181 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงธิวาณี  ภู่เณร
2. เด็กชายนครินทร์  บุญปลอด
3. เด็กหญิงรัชณีย์กรณ์  แฮะประโคน
 
1. นางสุพิน  โสมกุล
2. นางศิริลาวัณย์  ประกอบดี
 
182 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระทอง 1. เด็กชายธนภัทร  กมล
2. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  ล้ำประเสริฐ
3. เด็กหญิงอนันตยา  พรรษา
 
1. นางสาวสุกัญญา  กาวิรัตน์
2. นายสาคเรศ  เครือเนียม
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโนน 1. เด็กหญิงจารุภัทร  ทองแย้ม
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  สีดา
3. เด็กหญิงอรกัญญา  สิงห์แก้ว
 
1. นางประยูร  เกษศรี
2. นายประยุทธ์  สุขเติม
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน 1. นางสาวนิฐิพร  แสวงสุข
2. เด็กหญิงปนัดดา  ลิดวิชัย
3. เด็กชายวิชัย  กล้วยทอง
 
1. นายจิรายุทธ  ดุจจานุทัศน์
2. นางสาวพนิตสุภา  ขาวงาม
 
185 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแนงมุด 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  ศรีชาติ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วิลัยเลิศ
3. เด็กชายปรวรรตน์  จันทร์ปรุง
 
1. นางธวัลรัตน์  สายรัตน์
2. นายทรงวุฒิ  สายรัตน์
 
186 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแนงมุด 1. เด็กหญิงจันทิรา  เรือนริน
2. เด็กหญิงญาสินี  ยอดรัมย์
3. เด็กหญิงพิมพิลาวรรณ  เรืองกระจาย
 
1. นางธวัลรัตน์  สายรัตน์
2. นายคมสันติ  สร้อยเสน
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  ชายเพ็ชร
2. เด็กหญิงสุทธิดา  สุขล้ำ
3. เด็กหญิงแพรวา  ถนอมใจ
 
1. นางสาวโสภา  เจริญเตีย
2. นางสาวศิริพร  บินรัมย์
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 1. เด็กหญิงชลนิล  มีมงคล
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เลื่อมใสย์
3. เด็กหญิงวิกานดา  แตงสุข
 
1. นางภาลิดา  จันทร์สว่าง
2. นางเยาวลักษณ์  กรวยทอง
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสมอง 1. เด็กหญิงกัลยกร  เทียมศรี
2. เด็กหญิงชนากานต์  จันทร์โสม
3. เด็กหญิงภัทรวดี  แรงกล้า
 
1. นางกมลวดี  เผือกสวัสดิ์
2. นางทัธนา  ทองยวง
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแนงมุด 1. เด็กหญิงลักษิกา  กำจัดภัย
2. เด็กหญิงวิลัยรัฐ  ถะเกิงสุข
3. เด็กหญิงเสาวภา  นันทะชาติ
 
1. นางทัศนีย์  สุทธิยานุช
2. นางสาวชลิดา  บุญทอง
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเถกิง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   สมบัติวงค์
2. เด็กชายจุลจักร   ทุหา
3. เด็กหญิงอารียา   โกสมไสย
 
1. นางสาวเจรจา   คำภิรมย์
2. นายสุภัทร   วงษาสนธิ์
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเถกิง 1. เด็กชายณัฐภัทร   บุดดาสุข
2. เด็กหญิงธัญชนก   ปุญญา
3. เด็กหญิงสิริวิมล   บัวศรี
 
1. นางสาวเจรจา   คำภิรมย์
2. นายสุภัทร   วงษาสนธิ์
 
193 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวายซอ 1. เด็กหญิงกมลชนก  เสาใย
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  ศิริชนะ
3. เด็กชายศุภณัฐ  แรงจบ
 
1. นางอรวรรณ  เพ็งพันธ์
2. นางสาวรจนา  นามเขตต์
 
194 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ธรรมวิจิตร
2. เด็กหญิงรวิพร  วงค์ศรี
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สอิ้งทอง
 
1. นางสิริยากร  พุทธานุ
2. นางนิตยา  โจมสติ
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1. เด็กชายสถาพร  จันทร์สมุทร
 
1. นายสมเกียรติ  วงษ์ปลั่ง
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงสินจัย  ศรีสมบูรณ์
 
1. นางสาวศิรินทรา  จันทะลี
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัลยา  สุราช
 
1. นางพักตร์พิมล  สุจินดา
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กฤษทอน
 
1. นางเสมียน  สารฤทธิ์
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกำไสจาน 1. เด็กชายปฏิภาณ  กาป่า
 
1. นายพิชญะ  จะมัวดี
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสน 1. เด็กหญิงอรนุช  สาดชัยภูมิ
 
1. นางสาวพัฒน์จิรา  ศรีระอุดม
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาท 1. เด็กหญิงสุทธิดา  คงเก่ง
 
1. นางกรรณิกา  สาโยธา
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาท 1. เด็กหญิงพรรณพร  แก้วทอง
 
1. นางกรรณิกา  สาโยธา
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาแดก 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  สุขนนท์
 
1. นางสาวสหัทยา  อินทรารักษ์
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1. เด็กชายกิตติ์ธเนศ  สุวรรณรังษี
 
1. นางบุณชนิตา  ศรีจุดานุ
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาโพน 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ใจสว่าง
2. เด็กชายอนุพงษ์  ยิ่งหาญ
3. เด็กหญิงอลิษา  กระสัง
 
1. นางสาวพัชรี  มีบุญ
2. นางสาววารุทัย  ทาหาญ
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเสาะ 1. เด็กหญิงดวงกมล  แซ่ล้อ
2. เด็กชายศราวุฒิ  นิราศภัย
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  ราษีทอง
 
1. นายชิต  ตาติยะ
2. นางสมจิตร  ขีรัมย์
 
207 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาท 1. เด็กหญิงกาญจนา  นาดี
2. เด็กชายนาวี  อุประ
 
1. นางกรรณิกา  สาโยธา
2. นางสุพิชฌาย์  สวายสมสีกุล
 
208 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงวรรณคดี  ดีทรัพย์พา
2. เด็กชายิอิทธิพล  นนทะพันธ์
 
1. นางลัดดาวัลย์  ลุมาตย์
2. นางสาวทัศนีย์  สระศรี
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ 1. เด็กชายธีรพันธ์  แหวนเงิน
 
1. นางกรรณิการ์  จันทะเสน
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเสาะ 1. เด็กชายสุริโชค  ชาบุรี
 
1. นางณัฐกมล   เกิดกล้า
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  บุญอาจ
 
1. นางสุพิน  เสนาพรหม
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปลัด 1. เด็กหญิงนงนภัส  ต่อแก้ว
 
1. นางสมบัติ  พันพม่า
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1. เด็กหญิงอภิสรา  คงตน
 
1. นางจันทิมา  ชิลสูญ
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1. เด็กหญิงยูนิต  เจตนาดี
 
1. นางตริญาภรณ์  ขจรวงษ์
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1. เด็กชายปัญญา  เพิ่มพร
 
1. นางคนิตถา  บุญรับ
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1. นายวรัญญู  ทวีชาติ
 
1. นางคนิตถา  บุญรับ
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายเจษฎา  คุณาคุณ
 
1. นางรุจาภา  พลชัย
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา2 1. เด็กชายอภิรักษ์  น้อยประถม
 
1. นายจีรชัย  จิตร์รัก
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1. เด็กชายธณโชติ  เฉลียวไว
 
1. นางมาลี  หงษ์ทอง
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปลัด 1. เด็กหญิงนงนภัส  ต่อแก้ว
 
1. นางสมบัติ  พันพม่า
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโมม 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  แก้วมี
 
1. นางสาวอนงค์  เอ็นดู
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโมม 1. เด็กหญิงสุภาพิชญ์  พวงเพชร
 
1. นางสาวอนงค์  เอ็นดู
 
223 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายบุคลากร  นามเพราะ
 
1. นายอดิเทพ  สมบูรณ์
 
224 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตงน้อย 1. เด็กชายกษิตินาท  หงษ์ยนต์
2. เด็กหญิงกุลจิรา  ร่วมสุข
3. เด็กชายธนาเวทย์  นาคนวล
4. เด็กหญิงปภัสรา  วัดทุมมา
5. เด็กหญิงวรากร  สดชื่น
6. เด็กชายสุรเดช  พันโนฤทธิ์
7. เด็กหญิงเก็จแก้ว  ไพรพนม
 
1. นางสาวชุติมา  มุสิกสาร
2. นายจิตรกร  แต้มทอง
3. นางสาวสุณิสา  หาญยิ่ง
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวงตึก 1. เด็กหญิงดวงดาว  วงษ์เจริญ
2. เด็กหญิงศัตวรี  พลปลัด
3. เด็กหญิงสุภัสสร  กระแสเทพ
 
1. นางสุขใจ  วันทุมมา
2. นางเอรวัณ  ทองสิน
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเสาะ 1. เด็กหญิงรวีวรรณ  ชาบุรี
2. เด็กหญิงวรรณภา  อาจภักดี
3. เด็กชายวัชรากร   ชัยพร
 
1. นางจำนงค์  เสริมศิริ
2. นางณัฐกมล  เกิดกล้า
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจูบ 1. เด็กหญิงนันฐิมาภรณ์   แก้วบุตรดี
2. เด็กหญิงลลิตา   ดวงไสว
3. เด็กหญิงสุนันทา   สุขจิตร
 
1. นายเมืองใหม่   แก้วประเสริฐ
2. นายพรภิรมย์   แข็งแรง
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเย็น 1. เด็กชายดัสกร  บรรเพชร
2. เด็กชายวรกมล  จันทอง
3. เด็กชายวรเชษฐ์  พันธ์คูณ
 
1. นางสาวพรธิภา  ใจกล้า
2. นางอรวี  อินทร์นุช
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตงน้อย 1. เด็กชายธเนศ  ร่วมสุข
2. เด็กชายสวรินทร์  สิงห์ทอง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สิงขร
 
1. นางสุมาลัย  จันทร์พลี
2. นางสาวชุติมา  มุสิกสาร
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  คำเหลือ
2. เด็กชายธัญชนิต  แก้ววิเศษ
3. เด็กชายนาวิน  จันทร์ประโคน
 
1. นายศิริภาพ  ชวนเปล่งสกุล
2. นางธัญวรัตน์  เค้าทอง
 
231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจูบ 1. เด็กชายณัฐวัตร  เหล่าจันทร์
2. เด็กชายพีรวิชญ์  จันทร์ศรี
 
1. นางสาวพัชรี   วงค์กนก
2. นางภานุมาศ   ดำรงค์สกุล
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายติณณภพ  ผาสุขใจ
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  โสนาพูน
 
1. นางสุชาดา  มุมทอง
 
233 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร 1. เด็กชายจีระศักดิ์  สารโท
2. เด็กหญิงนันทกา  เหิมฮึก
 
1. นางสาวสุธีรา  เกรียงสมร
2. นางสาวศิริรัตน์  แนบทางดี
 
234 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกำไสจาน 1. เด็กหญิงกิริณี  ชูชี
2. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  ประทีปชัชวาลย์
 
1. นายพิชญะ  จะมัวดี
2. นางสุนันทา  กัญญาศรี
 
235 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเสาะ 1. เด็กชายจักรภัทร  โสนาพูน
2. เด็กชายอัษฎา  ล้ำเหลือ
 
1. นางสาวจรรยา  มะลิลา
2. นางสมจิตร  ขีรัมย์
 
236 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กชายธเนตร  มาแนม
2. เด็กชายนันทวัฒน์  พระใหม่งาม
3. เด็กชายไวยากรณ์  กรองทอง
 
1. นางสาวพนิตสุภา  ขาวงาม
2. นางมนัสนันท์  แต้มฉลาด
 
237 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  โชสูงเนิน
2. เด็กชายจิระวิน  สายแก้ว
3. เด็กชายศราวุฒิ  นะวสิมัยนาม
 
1. นางสาวพนิตสุภา  ขาวงาม
2. นายโรต  แต้มฉลาด
 
238 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาท 1. เด็กชายอานัส  ประชุมฉลาด
 
1. นายทศพร   เสาประโคน
 
239 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาท 1. เด็กชายภานุพงษ์  กายดี
 
1. นายทศพร   เสาประโคน
 
240 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเถกิง 1. เด็กชายกษิดิ์เดช   พงษ์สุวรรณ
 
1. นายสุภัทร   วงษาสนธิ์
 
241 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเถกิง 1. เด็กชายธนวัตร    เข็มทอง
 
1. นางสาวเจรจา   คำภิรมย์
 
242 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาท 1. เด็กชายชาญชัย  จันทร์น้อย
 
1. นายทศพร   เสาประโคน