สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 สังขะวิทยาคม 11 8 4 23
2 อนุบาลปราสาทศึกษาคาร 9 11 6 26
3 บ้านเลิศอรุณ 8 7 2 17
4 ปราสาท 8 3 2 13
5 บ้านสระทอง 8 1 1 10
6 บ้านเถกิง 7 3 3 13
7 บ้านพระแก้ว 7 2 5 14
8 บ้านตะโนน 6 2 3 11
9 บ้านตาเสาะ 6 0 1 7
10 บ้านฉลีกหนองมะแซว 5 5 2 12
11 บ้านโจรก 5 2 4 11
12 บ้านตาโมม 5 2 0 7
13 บ้านอาโพน 4 3 1 8
14 บ้านโนนสวรรค์ 4 3 0 7
15 บ้านหนองโจงโลง 4 2 0 6
16 บ้านแนงมุด 4 1 2 7
17 บ้านกะดาด 4 1 1 6
18 บ้านโชคนาสาม 4 0 2 6
19 บ้านโตงน้อย 3 3 3 9
20 บ้านละมงค์ 3 2 4 9
21 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 3 1 3 7
22 บ้านระมาดค้อ 3 1 2 6
23 บ้านด่าน 3 1 2 6
24 บ้านปวงตึก 3 1 1 5
25 บ้านกระสัง 3 1 1 5
26 บ้านตานี 3 1 0 4
27 บ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) 3 1 0 4
28 บ้านศาลาสามัคคี 3 0 2 5
29 บ้านวังปลัด 3 0 2 5
30 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 3 0 1 4
31 บ้านหนองจูบ 3 0 0 3
32 กาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 2 9 6 17
33 บ้านกำไสจาน 2 6 0 8
34 บ้านตาแตรวทัพดัด 2 4 4 10
35 วิทยาราษฎร์นุกูล 2 4 4 10
36 ประชาสามัคคี 2 4 0 6
37 บ้านกะปู 2 4 0 6
38 บ้านหนองหรี่ 2 2 3 7
39 บ้านโคกไทร 2 2 2 6
40 บ้านสน 2 2 1 5
41 บ้านเกาะตรวจ 2 2 1 5
42 บ้านหนองหว้า 2 2 0 4
43 เทศบาลสังขะ 2 1 4 7
44 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 2 1 1 4
45 บ้านหนองคันนา 2 1 1 4
46 บ้านโคกสะอาด 2 1 1 4
47 บ้านแสนกาง 2 1 0 3
48 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) 2 1 0 3
49 บ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 2 1 0 3
50 ราษฎร์พัฒนา 2 1 0 3
51 ดมวิทยาคาร 2 0 2 4
52 บ้านโคกรัมย์ 2 0 1 3
53 บ้านจารย์ 2 0 0 2
54 บ้านสนบ 2 0 0 2
55 บ้านนา 2 0 0 2
56 ไพลอำนวยวิทย์ 2 0 0 2
57 บ้านโคกตะเคียน 1 4 1 6
58 บ้านสวายซอ 1 4 1 6
59 บ้านอำปึล 1 3 2 6
60 บ้านสระแก้ว 1 3 1 5
61 บ้านโคกกรม 1 2 2 5
62 บ้านเสรียง 1 2 1 4
63 บ้านโคกกลาง 1 2 0 3
64 บ้านรุน 1 2 0 3
65 บ้านเสกกอง 1 2 0 3
66 บ้านโสน 1 2 0 3
67 บ้านสะเดา 1 1 3 5
68 บ้านโคกโบสถ์ 1 1 1 3
69 บ้านร่มเย็น 1 1 1 3
70 บ้านสีโค 1 1 1 3
71 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146 1 1 0 2
72 บ้านตาวร 1 1 0 2
73 บ้านถนนชัย 1 1 0 2
74 บ้านสำเภาลูน 1 1 0 2
75 บ้านเกษตรถาวร 1 1 0 2
76 บ้านอุโลก 1 1 0 2
77 บ้านแดง 1 1 0 2
78 บ้านปราสาทเบง 1 1 0 2
79 บ้านขนาดมอญ 1 0 2 3
80 สหราษฎร์วิทยา 1 0 2 3
81 เจริญราษฎร์วิทยา 1 0 2 3
82 บ้านหนองปรือ 1 0 1 2
83 บ้านโคกจำเริญ 1 0 1 2
84 บ้านจรูกแขวะ 1 0 1 2
85 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 0 1 2
86 บ้านตราด 1 0 1 2
87 บ้านสังขะ 1 0 1 2
88 บ้านมหาชัย 1 0 1 2
89 บ้านโคกสมอง 1 0 1 2
90 บ้านเจ้าคุณ 1 0 0 1
91 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1 0 0 1
92 กลาโหมราชเสนา2 1 0 0 1
93 บ้านโนนสบาย 1 0 0 1
94 บ้านเตาแดก 1 0 0 1
95 บ้านกุง 1 0 0 1
96 บ้านลำหาด 1 0 0 1
97 บ้านออดราษฎ์สามัคคี 1 0 0 1
98 บ้านสำโรง(บางมด2514) 1 0 0 1
99 บ้านภูมินิยมพัฒนา 1 0 0 1
100 บ้านคูขาด 1 0 0 1
101 บ้านบุอันโนง 0 3 0 3
102 บ้านสะแร 0 2 4 6
103 บ้านหนองโยโคกปืด 0 2 4 6
104 บ้านศรีนวล 0 2 4 6
105 ศรีณรงค์วิทยาคาร 0 2 2 4
106 บ้านกาบกระบือ 0 2 1 3
107 สหมิตรวิทยา 0 2 1 3
108 บ้านสวาย 0 2 1 3
109 บ้านตะเคียน 0 2 0 2
110 รัฐประชาสามัคคี 0 2 0 2
111 บ้านตอกตรา 0 2 0 2
112 บ้านหลัก 0 1 4 5
113 บ้านมะเมียง 0 1 3 4
114 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 0 1 3 4
115 วันเจริญสามัคคี 0 1 2 3
116 บ้านตาพราม 0 1 2 3
117 หนองโสนวิทยา 0 1 2 3
118 บ้านสะกาด 0 1 1 2
119 บ้านโนนสังข์ 0 1 1 2
120 บ้านบัวเชด 0 1 1 2
121 พระจันทร์ศรีสุข 0 1 1 2
122 บ้านพรหมสะอาด 0 1 1 2
123 อมรินทราวารี 0 1 1 2
124 บ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) 0 1 1 2
125 บ้านรันเดง 0 1 1 2
126 บ้านณรงค์ 0 1 1 2
127 บ้านจีกแดก(ปราสาท) 0 1 1 2
128 บ้านปราสาท 0 1 1 2
129 บ้านหนองแวง 0 1 1 2
130 บ้านจรัส 0 1 0 1
131 บ้านกล้วย 0 1 0 1
132 บ้านลันแต้ 0 1 0 1
133 บ้านตาเมียง 0 1 0 1
134 บ้านปลัด 0 1 0 1
135 บ้านบักจรัง 0 1 0 1
136 บ้านลำดวนพัฒนา 0 1 0 1
137 บ้านโพธิ์กอง 0 1 0 1
138 บ้านสวาท 0 1 0 1
139 บ้านเจริญสุข 0 1 0 1
140 บ้านหนองขี้เหล็ก 0 1 0 1
141 บ้านโอทะลัน 0 1 0 1
142 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 0 1 0 1
143 บ้านโนนเจริญ 0 1 0 1
144 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 0 0 2 2
145 บ้านละเอาะ 0 0 2 2
146 เกษตรอีสานสามัคคี 0 0 2 2
147 บ้านกูน 0 0 1 1
148 บ้านขอนแตก 0 0 1 1
149 บ้านไทร 0 0 1 1
150 บ้านทำนบ 0 0 1 1
151 เรืองเจริญพัฒนา 0 0 1 1
152 บ้านสกล 0 0 1 1
153 บ้านจบก (บัวเชด) 0 0 1 1
154 บ้านคูตัน 0 0 1 1
155 บ้านจารย์(กาบเชิง) 0 0 1 1
156 บ้านตาลวก 0 0 1 1
157 บ้านหนองใหญ่ 0 0 1 1
158 บ้านถนน 0 0 1 1
159 บ้านไทยเดิม 0 0 1 1
160 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 0 0 1 1
161 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 0 0 1 1
162 ต.ช.ด.บ้านตาแตรว 0 0 1 1
163 บ้านโพนทอง 0 0 1 1
164 บ้านเกาะแจนแวน 0 0 1 1
165 บ้านจบก(ปราสาท) 0 0 1 1
166 รัฐราษฎร์พัฒนา 0 0 1 1
167 บ้านห้วยสิงห์ 0 0 1 1
168 บ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) 0 0 0 0
169 บ้านโคกทม 0 0 0 0
170 บ้านจีกแดก 0 0 0 0
171 บ้านเชื้อเพลิง 0 0 0 0
172 บ้านคลอง 0 0 0 0
173 บ้านพนมดิน 0 0 0 0
174 บ้านไทยสันติสุข 0 0 0 0
175 บ้านละลมระไซ 0 0 0 0
176 บ้านลำดวน (เมยราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0
177 บ้านคะนา 0 0 0 0
178 บ้านหนองยาว 0 0 0 0
179 สุขพรหมมีศรัทธาญาติ 0 0 0 0
180 ตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ 0 0 0 0
181 บ้านตะคร้อ 0 0 0 0
182 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3 0 0 0 0
183 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 0 0 0 0
184 บ้านตาคง 0 0 0 0
185 บ้านบักดอก 0 0 0 0
186 บ้านสองสะโกม 0 0 0 0
187 บ้านตาเบา 0 0 0 0
188 บ้านตาวัง 0 0 0 0
189 บ้านศรีสวาย 0 0 0 0
190 บ้านกู่ 0 0 0 0
191 แสงทองสมบูรณ์วิทยา 0 0 0 0
192 ตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 2 0 0 0 0
193 บ้านลำพุก 0 0 0 0
194 บ้านสำโรง 0 0 0 0
195 บ้านนาครอง 0 0 0 0
196 บ้านศรีมงคล 0 0 0 0
197 บ้านลังโกม 0 0 0 0
198 บ้านห้วยปูน 0 0 0 0
199 บ้านชำเบง 0 0 0 0
200 สุวรรณาคารสงเคราะห์ 0 0 0 0
201 สตรีวิทยาสมาคม 0 0 0 0
202 นิคมสร้างตนเองปราสาท 2 0 0 0 0
203 บ้านพะเนาว์ 0 0 0 0
204 บ้านตรวจ 0 0 0 0
205 ไพลศึกษาคาร 0 0 0 0
206 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4 0 0 0 0
207 มหาราช 4 0 0 0 0
208 บ้านโพนชาย 0 0 0 0
209 บ้านโพธิ์ 0 0 0 0
210 บ้านตายัวะ 0 0 0 0
211 บ้านน้อย 0 0 0 0
212 บ้านโชค(ปราสาท) 0 0 0 0
213 เพียงหลวง ๘ 0 0 0 0
214 บ้านอำปึลกง 0 0 0 0
215 บ้านราวนคร 0 0 0 0
216 บ้านสนวน 0 0 0 0
217 จตุคามวิทยา 0 0 0 0
218 ตำรวจตระเวนขายแดนบ้านโคกแสลง 0 0 0 0
219 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1 0 0 0 0
220 บ้านกระวัน 0 0 0 0
221 บ้านสะพานหัน 0 0 0 0
222 บ้านโคลด 0 0 0 0
223 บ้านชำสมิง 0 0 0 0
224 บ้านโนนทอง(กาบเชิง) 0 0 0 0
225 บ้านอาวอก 0 0 0 0
226 บ้านโดง 0 0 0 0
227 บ้านจังเอิล 0 0 0 0
228 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0
229 บ้านสมุด 0 0 0 0
230 บ้านอังกอล 0 0 0 0
231 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ 0 0 0 0
232 บ้านศาลา 0 0 0 0
233 บ้านก็วล 0 0 0 0
234 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชำปะโต 0 0 0 0
รวม 242 210 191 643

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]