สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกลาโหมราชเสนา2 5 14 7
2 002 โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 10 26 17
3 003 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 51 110 76
4 005 โรงเรียนจตุคามวิทยา 1 2 2
5 006 โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 6 9 8
6 008 โรงเรียนดมวิทยาคาร 11 24 17
7 011 โรงเรียนตชด.บ้านตาตุม 0 0 0
8 021 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 15 27 21
9 017 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 1 3 2
10 018 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 2 3 14 6
11 020 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 3 9 13 11
12 244 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4 4 11 6
13 023 โรงเรียนบ้านกระวัน 1 1 1
14 024 โรงเรียนบ้านกระสัง 12 35 23
15 022 โรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) 8 57 20
16 025 โรงเรียนบ้านกล้วย 9 25 16
17 027 โรงเรียนบ้านกะดาด 14 37 23
18 028 โรงเรียนบ้านกะปู 12 27 21
19 029 โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 5 9 7
20 030 โรงเรียนบ้านกาบกระบือ 17 28 25
21 031 โรงเรียนบ้านกำไสจาน 18 38 27
22 032 โรงเรียนบ้านกุง 5 24 11
23 033 โรงเรียนบ้านกูน 8 13 8
24 034 โรงเรียนบ้านกู่ 4 8 6
25 026 โรงเรียนบ้านก็วล 2 6 4
26 038 โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 25 84 44
27 039 โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ 1 3 2
28 040 โรงเรียนบ้านขอนแตก 8 16 11
29 041 โรงเรียนบ้านคลอง 12 21 18
30 042 โรงเรียนบ้านคะนา 6 12 10
31 043 โรงเรียนบ้านคูขาด 1 13 3
32 044 โรงเรียนบ้านคูตัน 8 18 11
33 058 โรงเรียนบ้านจบก (บัวเชด) 8 15 12
34 059 โรงเรียนบ้านจบก(ปราสาท) 2 4 4
35 060 โรงเรียนบ้านจรัส 12 22 17
36 061 โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ 7 37 16
37 062 โรงเรียนบ้านจังเอิล 2 3 2
38 064 โรงเรียนบ้านจารย์ 13 23 20
39 063 โรงเรียนบ้านจารย์(กาบเชิง) 8 16 10
40 066 โรงเรียนบ้านจีกแดก 10 21 16
41 065 โรงเรียนบ้านจีกแดก(ปราสาท) 3 8 6
42 070 โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 26 66 47
43 072 โรงเรียนบ้านชำสมิง 5 33 13
44 071 โรงเรียนบ้านชำเบง 6 22 8
45 077 โรงเรียนบ้านณรงค์ 7 12 10
46 078 โรงเรียนบ้านด่าน 16 45 29
47 081 โรงเรียนบ้านตรวจ 8 10 9
48 082 โรงเรียนบ้านตราด 6 14 10
49 083 โรงเรียนบ้านตอกตรา 3 8 6
50 084 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 10 22 13
51 245 โรงเรียนบ้านตะเคียน 0 0 0
52 085 โรงเรียนบ้านตะเคียน 19 38 20
53 086 โรงเรียนบ้านตะโนน 33 74 50
54 087 โรงเรียนบ้านตาคง 6 12 9
55 090 โรงเรียนบ้านตานี 12 23 16
56 092 โรงเรียนบ้านตาพราม 23 33 26
57 095 โรงเรียนบ้านตายัวะ 2 5 3
58 096 โรงเรียนบ้านตาลวก 9 25 16
59 097 โรงเรียนบ้านตาวร 17 38 27
60 098 โรงเรียนบ้านตาวัง 4 19 9
61 088 โรงเรียนบ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) 6 22 11
62 091 โรงเรียนบ้านตาเบา 8 15 12
63 093 โรงเรียนบ้านตาเมียง 14 23 16
64 099 โรงเรียนบ้านตาเสาะ 27 48 37
65 089 โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 32 65 40
66 094 โรงเรียนบ้านตาโมม 18 32 26
67 104 โรงเรียนบ้านถนน 3 20 7
68 102 โรงเรียนบ้านถนนชัย 8 23 14
69 103 โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 2 3 3
70 106 โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 16 41 20
71 107 โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 26 40 34
72 108 โรงเรียนบ้านทัพทัน 0 0 0
73 109 โรงเรียนบ้านทำนบ 10 32 19
74 110 โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 19 24 22
75 118 โรงเรียนบ้านนา 8 20 14
76 117 โรงเรียนบ้านนาครอง 2 4 3
77 116 โรงเรียนบ้านน้อย 2 33 8
78 126 โรงเรียนบ้านบักจรัง 7 25 13
79 127 โรงเรียนบ้านบักดอก 6 13 9
80 128 โรงเรียนบ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 7 24 15
81 129 โรงเรียนบ้านบัวเชด 7 18 11
82 130 โรงเรียนบ้านบุอันโนง 5 8 7
83 132 โรงเรียนบ้านปราสาท 2 22 8
84 131 โรงเรียนบ้านปราสาทเบง 5 20 9
85 133 โรงเรียนบ้านปลัด 10 33 16
86 134 โรงเรียนบ้านปวงตึก 13 25 18
87 136 โรงเรียนบ้านพนม 0 0 0
88 135 โรงเรียนบ้านพนมดิน 8 18 10
89 137 โรงเรียนบ้านพรหมสะอาด 8 13 11
90 138 โรงเรียนบ้านพระแก้ว 43 97 64
91 139 โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 12 21 16
92 140 โรงเรียนบ้านพะเนาว์ 3 9 6
93 145 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา 2 15 5
94 146 โรงเรียนบ้านมหาชัย 2 2 2
95 147 โรงเรียนบ้านมะเมียง 33 49 43
96 148 โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 6 8 7
97 151 โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 24 51 37
98 152 โรงเรียนบ้านรันเดง 5 18 11
99 153 โรงเรียนบ้านราวนคร 2 3 3
100 154 โรงเรียนบ้านรุน 14 43 27
101 150 โรงเรียนบ้านร่มเย็น 8 16 13
102 155 โรงเรียนบ้านละมงค์ 31 90 55
103 156 โรงเรียนบ้านละลมระไซ 11 22 17
104 157 โรงเรียนบ้านละเอาะ 8 21 13
105 158 โรงเรียนบ้านลังโกม 9 22 10
106 159 โรงเรียนบ้านลันแต้ 7 23 10
107 160 โรงเรียนบ้านลำดวน (เมยราษฎร์อุปถัมภ์) 16 74 34
108 161 โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา 6 15 11
109 162 โรงเรียนบ้านลำพุก 4 8 4
110 163 โรงเรียนบ้านลำหาด 8 14 13
111 165 โรงเรียนบ้านวังปลัด 23 58 40
112 166 โรงเรียนบ้านศรีนวล 12 41 21
113 167 โรงเรียนบ้านศรีมงคล 2 12 4
114 168 โรงเรียนบ้านศรีสวาย 4 5 5
115 170 โรงเรียนบ้านศาลา 1 1 1
116 169 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 26 64 42
117 171 โรงเรียนบ้านสกล 8 13 12
118 174 โรงเรียนบ้านสน 29 76 53
119 172 โรงเรียนบ้านสนบ 11 20 16
120 173 โรงเรียนบ้านสนวน 2 2 2
121 175 โรงเรียนบ้านสมุด 1 1 1
122 177 โรงเรียนบ้านสระทอง 22 49 35
123 176 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 30 59 50
124 178 โรงเรียนบ้านสวาท 6 11 9
125 180 โรงเรียนบ้านสวาย 10 26 15
126 179 โรงเรียนบ้านสวายซอ 15 33 25
127 181 โรงเรียนบ้านสองสะโกม 9 26 12
128 182 โรงเรียนบ้านสะกาด 27 61 39
129 184 โรงเรียนบ้านสะพานหัน 1 10 3
130 183 โรงเรียนบ้านสะเดา 20 57 34
131 185 โรงเรียนบ้านสะแร 25 70 46
132 186 โรงเรียนบ้านสังขะ 4 8 6
133 187 โรงเรียนบ้านสำเภาลูน 11 28 19
134 189 โรงเรียนบ้านสำโรง 3 6 4
135 188 โรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด2514) 6 13 9
136 190 โรงเรียนบ้านสีโค 4 18 8
137 195 โรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็ก 3 12 5
138 196 โรงเรียนบ้านหนองคันนา 20 60 31
139 197 โรงเรียนบ้านหนองจูบ 11 28 20
140 199 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 15 48 29
141 200 โรงเรียนบ้านหนองยาว 6 22 13
142 203 โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 32 50 45
143 204 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 17 61 29
144 205 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) 8 24 15
145 202 โรงเรียนบ้านหนองแวง 4 11 7
146 198 โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 15 30 26
147 201 โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด 24 66 41
148 206 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 6 8 7
149 207 โรงเรียนบ้านหลัก 9 34 20
150 208 โรงเรียนบ้านห้วยปูน 5 15 10
151 209 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 2 2 2
152 210 โรงเรียนบ้านออดราษฎ์สามัคคี 6 26 13
153 211 โรงเรียนบ้านอังกอล 1 3 2
154 213 โรงเรียนบ้านอาวอก 3 8 6
155 212 โรงเรียนบ้านอาโพน 34 75 51
156 215 โรงเรียนบ้านอำปึล 26 49 32
157 214 โรงเรียนบ้านอำปึลกง 4 8 7
158 216 โรงเรียนบ้านอุโลก 11 33 20
159 035 โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร 12 25 20
160 037 โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ 22 50 34
161 036 โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน 3 4 4
162 067 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 5 7 6
163 068 โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 11 30 20
164 073 โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 16 24 21
165 100 โรงเรียนบ้านเตาแดก 5 9 7
166 105 โรงเรียนบ้านเถกิง 28 56 41
167 164 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 48 105 75
168 191 โรงเรียนบ้านเสกกอง 13 37 22
169 192 โรงเรียนบ้านเสรียง 8 23 12
170 079 โรงเรียนบ้านแดง 6 10 8
171 119 โรงเรียนบ้านแนงมุด 20 71 37
172 149 โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 12 42 23
173 193 โรงเรียนบ้านแสนกาง 10 15 11
174 045 โรงเรียนบ้านโคกกรม 19 35 26
175 046 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 26 55 42
176 047 โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ 8 18 14
177 048 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 20 48 31
178 049 โรงเรียนบ้านโคกทม 19 44 32
179 051 โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 2 4 3
180 054 โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ 16 27 24
181 055 โรงเรียนบ้านโคกสมอง 2 13 5
182 056 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 18 53 33
183 053 โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) 17 40 24
184 052 โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ 13 39 26
185 050 โรงเรียนบ้านโคกไทร 27 42 37
186 057 โรงเรียนบ้านโคลด 1 2 2
187 069 โรงเรียนบ้านโจรก 31 66 51
188 074 โรงเรียนบ้านโชค 0 0 0
189 075 โรงเรียนบ้านโชค(ปราสาท) 2 4 4
190 076 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 25 51 32
191 080 โรงเรียนบ้านโดง 3 7 6
192 101 โรงเรียนบ้านโตงน้อย 20 80 43
193 121 โรงเรียนบ้านโนนทอง(กาบเชิง) 5 9 7
194 122 โรงเรียนบ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 14 33 23
195 123 โรงเรียนบ้านโนนสบาย 10 16 13
196 124 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 23 44 34
197 125 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 10 15 13
198 120 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 1 2 2
199 142 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 6 14 11
200 141 โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง 9 39 20
201 143 โรงเรียนบ้านโพนชาย 6 13 12
202 144 โรงเรียนบ้านโพนทอง 4 9 6
203 194 โรงเรียนบ้านโสน 12 33 21
204 217 โรงเรียนบ้านโอทะลัน 4 6 6
205 113 โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ) 0 0 0
206 114 โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข 6 13 9
207 111 โรงเรียนบ้านไทยเดิม 6 16 9
208 115 โรงเรียนบ้านไทร 6 9 7
209 218 โรงเรียนประชาสามัคคี 22 51 40
210 219 โรงเรียนปราสาท 23 78 37
211 220 โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข 7 11 11
212 224 โรงเรียนมหาราช 4 3 5 4
213 225 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 15 29 20
214 226 โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา 3 5 3
215 227 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 16 46 28
216 229 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี 28 49 41
217 230 โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 24 56 39
218 231 โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร 14 37 24
219 232 โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม 4 23 9
220 233 โรงเรียนสหมิตรวิทยา 7 19 14
221 234 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา 17 32 26
222 235 โรงเรียนสังขะวิทยาคม 55 129 82
223 236 โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ 6 15 10
224 237 โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ 6 13 7
225 239 โรงเรียนหนองโสนวิทยา 9 19 14
226 240 โรงเรียนหวลถวิลวิทยา 0 0 0
227 241 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 61 151 101
228 242 โรงเรียนอมรินทราวารี 9 14 12
229 004 โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี 4 12 8
230 007 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 20 41 29
231 221 โรงเรียนเพียงหลวง ๘ 2 4 3
232 228 โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา 7 16 12
233 238 โรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา 4 6 5
234 222 โรงเรียนไพลศึกษาคาร 5 16 8
235 223 โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ 7 38 15
236 016 โรงเรียนเทศบาลสังขะ 10 26 17
237 009 โรงเรียนต.ช.ด.บ้านตาแตรว 4 11 4
238 010 โรงเรียนตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ 6 16 9
239 012 โรงเรียนตำรวจตระเวนขายแดนบ้านโคกแสลง 1 2 1
240 013 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชำปะโต 1 1 1
241 014 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน 0 0 0
242 015 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 2 6 13 6
รวม 2692 6493 4253
10746

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]