เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายมนตรี สายพญาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 ประธานกรรมการอำนวยการ
2 นายสมทรง นิสสัยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) ประธานกรรมการอำนวยการ
3 นายวิญญาณ บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) ประธานกรรมการอำนวยการ
4 นายสมนาถ นาคเกี้ยว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเสาะ ประธานกรรมการอำนวยการ
5 นายสุทิตย์ ขิมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาท ประธานกรรมการอำนวยการ
6 นายสุธี ศรีเครือดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ประธานกรรมการอำนวยการ
7 นายถวิล บุญเจียม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ ประธานกรรมการอำนวยการ
8 นายอนุวัตร กมลเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ประธานกรรมการอำนวยการ
9 นายปรีชา กาบทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวันเจริญสามัคคี ประธานกรรมการอำนวยการ
10 นายสมพร จันทร์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ประธานกรรมการอำนวยการ
11 นายกฤษดา เหลี่ยมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ประธานกรรมการอำนวยการ
12 นายฉลาด สาโยธา รองผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ประธานกรรมการอำนวยการ
13 นายวานิช บูรณ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ประธานกรรมการอำนวยการ
14 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม ประธานกรรมการอำนวยการ
15 นายสุรพินท์ บัวสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด รองประธานกรรมการอำนวยการ
16 นายอัมรินทร์ บุญเจียม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียน รองประธานกรรมการอำนวยการ
17 นายสง่า พูลพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเมียง รองประธานกรรมการอำนวยการ
18 นายศุภชัย ลวดเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกทม รองประธานกรรมการอำนวยการ
19 นายคำมี หอมเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีโค รองประธานกรรมการอำนวยการ
20 นางณัฐกมล เกิดกล้า ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ รองประธานกรรมการอำนวยการ
21 นายศตวุฒิ กำจัดภัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาท รองประธานกรรมการอำนวยการ
22 นายฉลอง เติมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนบ รองประธานกรรมการอำนวยการ
23 นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมินิยมพัฒนา รองประธานกรรมการอำนวยการ
24 นายพินี กังวาฬ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ รองประธานกรรมการอำนวยการ
25 นายภาสกร เรืองใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ รองประธานกรรมการอำนวยการ
26 นายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทร รองประธานกรรมการอำนวยการ
27 นายวิรัตน์ ปัญญาคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรันเดง รองประธานกรรมการอำนวยการ
28 นายสมนึก สุรพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร รองประธานกรรมการอำนวยการ
29 นายพยัคฆ์ นิราศสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร รองประธานกรรมการอำนวยการ
30 นายมิตรชัย สุชาติสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อ รองประธานกรรมการอำนวยการ
31 นายบุญธรรม หอมหวล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวันเจริญสามัคคี รองประธานกรรมการอำนวยการ
32 นายธีรพงศ์ บุญประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา รองประธานกรรมการอำนวยการ
33 นายชุมพร หงษ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังขะ รองประธานกรรมการอำนวยการ
34 นายพิชิต หอมนวล รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 รองประธานกรรมการอำนวยการ
35 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 รองประธานกรรมการอำนวยการ
36 นายฉลาด สาโยธา รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 รองประธานกรรมการอำนวยการ
37 นายธรรมนูญ ขวัญรัมย์ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 รองประธานกรรมการอำนวยการ
38 นายเสนอ แสนคำ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 รองประธานกรรมการอำนวยการ
39 นายอภิชาติ กุลธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท รองประธานกรรมการอำนวยการ
40 ว่าที่ร.ต.หญิงเบญจมาศ เหลือถนอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการอำนวยการ
41 นางลักษณะพร ประกอบดี ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการอำนวยการ
42 นางภักดี พิชญอัครกุล ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการอำนวยการ
43 นายธวัช ต่างประโคน ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการอำนวยการ
44 นางสุพิน พรหนองแสน ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการอำนวยการ
45 นางศิรินธร วิภาคะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุอันโนง กรรมการอำนวยการ
46 นายสมพงษ์ เพียรมี ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการอำนวยการ
47 นางสาววาริสา ดวงใจ ศึกษานิิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 กรรมการอำนวยการ
48 นายประเสริฐ งอกงาม ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการอำนวยการ
49 นางสาวพัชราภรณ์ อุปภา ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการอำนวยการ
50 นางกัลยาณี สุขสำราญ ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการอำนวยการ
51 นางปทุมชาติ จุดาบุตร ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการอำนวยการ
52 นางลลิตา ฉิมถาวร ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการอำนวยการ
53 นายสมอาจ คงวัน ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการอำนวยการ
54 นางกนกวรรณ แสงจง ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการอำนวยการ
55 นางสาววัชรี รักษาสระน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการอำนวยการ
56 นายพิษณุ ยิ่งหาญ ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการอำนวยการ
57 นายธีรพงษ์ ดังคนึก ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการอำนวยการ
58 นายย้ง แสนโซ้ง ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการอำนวยการ
59 นางสถิตย์ กลุ่มในเมือง ครูโรงเรียนบ้านบักดอก กรรมการอำนวยการ
60 นางสาวประจง ใบพลูทอง ครูโรงเรียนบ้านบักดอก กรรมการอำนวยการ
61 นางปัทมา เขียวเจริญ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ กรรมการอำนวยการ
62 นางรัตนา แสนกล้า ครูโรงเรียนบ้านมะเมียง กรรมการอำนวยการ
63 นางสาวพุทธพร แพงวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านมะเมียง กรรมการอำนวยการ
64 นางสาวทัศนีย์ เครือแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการอำนวยการ
65 นางสาวปานรวี พ่วงงามพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านเสกกอง กรรมการอำนวยการ
66 นางสาวการีมา บุญมาเลิศ ครูโรงเรียนบ้านเสกกอง กรรมการอำนวยการ
67 นายสงกรานต์ หักทะเล ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการอำนวยการ
68 นายบุญเจริญ บุญเชิด ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 กรรมการอำนวยการ
69 นายสมชาย บุญอากาศ ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการอำนวยการ
70 นายพนอ ปันตะยัง ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการอำนวยการ
71 นายสุริยา ดอนเหลือม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ กรรมการอำนวยการ
72 นายวินัย ไหมพรหม ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการอำนวยการ
73 นางกรรณิกา สาโยธา ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการอำนวยการ
74 นายอุดม ภาสดา ศึกษานิเทศน์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 กรรมการอำนวยการ
75 นายอรรณพ เลี่ยมดี ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการอำนวยการ
76 นายสุเทียบ จันทสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุคามวิทยา กรรมการอำนวยการ
77 นางนิภาพร นิราศภัย ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการอำนวยการ
78 นายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก กรรมการอำนวยการ
79 นางจันทร์ฉาย บุญเต็ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการอำนวยการ
80 นางสาวเกสินี แสนทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการอำนวยการ
81 นายมานะ ขวัญทอง ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กรรมการอำนวยการ
82 นางฟ้าชนนา แย้มสง่า ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กรรมการอำนวยการ
83 นายอภิญญากร ฉัตรทอง ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กรรมการอำนวยการ
84 นางวิญญา นาคมิตร ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กรรมการอำนวยการ
85 นางปาจรีย์ ดนเสมอ ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กรรมการอำนวยการ
86 นางรัชนีวรรณ แสนกล้า ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กรรมการอำนวยการ
87 นางสาวภูริอร แก้วโชติ ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กรรมการอำนวยการ
88 นายอุทัย บุญมี ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 กรรมการอำนวยการ
89 นางประนอม มงคล ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการอำนวยการ
90 นางจำนงค์ เสริมศิริ ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการอำนวยการ
91 นางสาวยุพา เกษร ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการอำนวยการ
92 นางเพ็ญศรี ผลักกระโทก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการอำนวยการ
93 นางฐิติกา แก้วเด่น ครูโรงเรียนบ้านสีโค กรรมการอำนวยการ
94 นางสาวสมปรารถนา ประไว ครูโรงเรียนบ้านสีโค กรรมการอำนวยการ
95 นางสาวอารยา ใจมั่น ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการอำนวยการ
96 นางทิตธยา สีหล้า ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการอำนวยการ
97 นายเกรียงศักดิ์ จิตต์หาญ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการอำนวยการ
98 นางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 กรรมการอำนวยการ
99 นางคัทลียา ฉิมถาวร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการอำนวยการ
100 นางอุไรวรรณ กะภูทิน ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการอำนวยการ
101 นางจรรยา วรวงศ์วัฒนะ ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการอำนวยการ
102 นายธนง ไหวดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนาดมอญ กรรมการอำนวยการ
103 นางเบญญา ศรีดารา ศึกษานิเทศก์ สพป.สร.๓ กรรมการอำนวยการ
104 นายวสันต์ ลาดศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ กรรมการอำนวยการ
105 นายชัน โสมกูล ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการอำนวยการ
106 นายสุพิศ พริ้งเพราะ ครูโรงเรียนอมรินทราวารี กรรมการอำนวยการ
107 นางสาวพันธ์วิรา พันธ์วิไล ครูโรงเรียนอมรินทราวารี กรรมการอำนวยการ
108 นางกันยกร ไหมพรม ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการอำนวยการ
109 นางสาวพัชรินทร์ คือกำนัน ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการอำนวยการ
110 นางสาวพุฒลักษณ์ ศรีพันธุ์ ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการอำนวยการ
111 นายพหล เกิดสันเทียะ ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการอำนวยการ
112 นางสาวจุฬารัตน์ ขันโสม ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการอำนวยการ
113 นายธีระ สุกใส ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการอำนวยการ
114 นางนิตยา ธรรมนาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการอำนวยการ
115 นายสำเริง ทองประ กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการอำนวยการ
116 นายพงษ์ แก้วกอง กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการอำนวยการ
117 นายวิเชียร พยัคฆษา กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการอำนวยการ
118 นายประศักดิ์ มีเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการอำนวยการ
119 นางสาวสารินี เหมาะดีหวัง ครูชำนาญการโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการอำนวยการ
120 นางสาวเพ็ญพิมล พลสมบัติ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการอำนวยการ
121 นางสาวอินทิรา นวนจันทร์ ครูชำนาญการโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการอำนวยการ
122 นางจิราพร ศิริโฉม ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ กรรมการอำนวยการ
123 นางพจนีย์ พระใหม่งาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการอำนวยการ
124 นายสานิตย์ หาชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมิง กรรมการอำนวยการ
125 นายกฤษนนท์ นิธิธรรมธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็ก กรรมการอำนวยการ
126 นายดรุน เจนจบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมสะอาด กรรมการอำนวยการ
127 นางสาวกรชญากาญจน์ มากสมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสังขะ กรรมการอำนวยการ
128 นางสายบัว ฉิมพินิจ ครูโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ กรรมการอำนวยการ
129 นายประสิทธิ์ จันทรส ครูโรงเรียนบ้านสังขะ กรรมการอำนวยการ
130 นายวิชัย ศิริบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านศรีนวล กรรมการอำนวยการ
131 นางมนันท์ญา ทิพรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี กรรมการอำนวยการ
132 นายพีระ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านโดง กรรมการอำนวยการ
133 นางปัทมา เขียวเจริญ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ กรรมการอำนวยการ
134 นายสมชาย ชมเมิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเบา กรรมการอำนวยการ
135 นายสุรสิทธิ์ นเรนสด ครูโรงเรียนบ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) กรรมการอำนวยการ
136 นางนัณธนา ปคุณาวรชิต ครูโรงเรียนบ้านสวาย กรรมการอำนวยการ
137 นางอาภารัตน์ สระแก้ว ครูโรงเรียนบ้านไทร กรรมการอำนวยการ
138 นายเฉลิมชัย ถึงดี ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 กรรมการอำนวยการ
139 นายนพพล พลอาสา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กรรมการอำนวยการ
140 นายวีรวัฒน์ พรหมบุตร ผอ.กลุ่มอำนวยการ กรรมการอำนวยการ
141 นายพิศาล ฉัตรทอง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการอำนวยการ
142 นางพิกุล ธงไชน ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการอำนวยการ
143 นายมนตรี ประไวย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการอำนวยการ
144 นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กรรมการอำนวยการ
145 นางสาวกาญจนา ใบพลูทอง รักษาการแทนผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการอำนวยการ
146 นายธีพงศ์ บุญประสิทธิ์ ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาประทัดบุเพลิงไพล กรรมการอำนวยการ
147 นายอุทัย ยอดเยี่ยม ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาทุ่งมนสมุด กรรมการอำนวยการ
148 นายมิตรชัย สุชาติสุนทร ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาตาเบากันตรวจไทร กรรมการอำนวยการ
149 นายศุภชัยลวดเงิน ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาโคกยางทมอ กรรมการอำนวยการ
150 นายวิรัตน์ ปัญญาคิด ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาหนองใหญ่โคกสะอาด กรรมการอำนวยการ
151 นายพินี กังวาฬ ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาตานีปรือ กรรมการอำนวยการ
152 นายสุนทร อินทรนุช ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาพุทธรักษา กรรมการอำนวยการ
153 นายวินัย ดาสั่ว ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษากระเทียมสะกาดก้าวหน้า กรรมการอำนวยการ
154 นายสุรพงษ์ รัตนโคตร ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาตาตุมจารย์ กรรมการอำนวยการ
155 นายสิทธิชัย สมศรี ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาดมเทพรักษา กรรมการอำนวยการ
156 นายธรรมนูญ บุญงอก ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาศรีบูรพา กรรมการอำนวยการ
157 นายสงวน ศาลางาม ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาทับขอน กรรมการอำนวยการ
158 นายพงษ์ศักดิ์ สนโศรก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการอำนวยการ
159 นายสุวิทย์ ประดุจชนม์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการอำนวยการ
160 นายสุทิศ รวดเร็ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการอำนวยการ
161 นายปฏิภาณ ขบวนงาม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการอำนวยการ
162 นายสุรพินท์ บัวสาย ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาช่องจอม กรรมการอำนวยการ
163 นายภาสกร เรืองใหม่ ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาเขาแหลมพนมซอร์ กรรมการอำนวยการ
164 นายนภปภน กฤติยาวรรค์ ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาไตรคีรี กรรมการอำนวยการ
165 นายสงวน คำลอย ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาวังสะเภา กรรมการอำนวยการ
166 นายวีรพงษ์ จำปามูล ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาพนมดงรัก กรรมการอำนวยการ
167 นายสุปัน วิชัย ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาโคกกลางจีกแดก กรรมการอำนวยการ
168 นายสมศักดิ์ ลีแสน ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาศรีณรงค์๑ กรรมการอำนวยการ
169 นายอนุโรจน์ รุจิยาปนนท์ ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาศรีณรงค์๒ กรรมการอำนวยการ
170 นางโสภิดา สุพรรณภพ ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
171 นายประเสริฐ ใจกล้า ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
172 นายจักราวุธ ถือคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
173 นางพรทิพย์ สิริปฐมโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
174 นางสุพิชฌาย์ สวายสมสีกุล ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
175 นายสาโรช ทรวงโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
176 นางสาวยศยา ใจเย็น รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
177 นางภัศรา เชื้อสายดวง ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
178 นางนิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์เขต๓ กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
179 นายสมุห์ รักงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
180 นางผอบจันทร์ แตรไตรรงค์ ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
181 นายสมพร ผุยพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
182 นางสาวไพลิน เดชกุญชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
183 นางอรทัย ศรีฤทธิไกร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
184 นายชนายุทธ ตรงตามคำ ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
185 นายกฤติพงศ์ ประนม ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
186 นางสาวกาญจนา มั่นยืน ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
187 นางสาวพรทิพา รัชทินพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
188 นางสาวสายรัตน์ เสาประโคน ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
189 นายชิต ตาติยะ ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
190 นางสมจิตร ขีรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
191 นายณัฐกฤต เรืองสุขสุด ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
192 นายประยง สันธิ ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
193 นางนารี สัชชานนท์ ครูโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
194 นางนิตยา ธรรมนาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
195 นายสมทรง นิสสัยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
196 นายสาโรช ทรวงโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
197 นายสมุห์ รักงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวันเจริญสามัคคี ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
198 นายสมอาจ คงวัน ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
199 นายภูวนาท ระบือนาม ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
200 นายพิษณุ ยิ่งหาญ ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
201 นายประเสริฐ ใจกล้า ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
202 นายประเสริฐ งอกงาม ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
203 นางกัลยาณี สุขสำราญ ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
204 นางปทุมชาติ จุดาบุตร ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
205 นางลลิตา ฉิมถาวร ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
206 นางสาวกิตติยา กิมาวหา ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
207 นายชนายุทธ ตรงตามคำ ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
208 นายย้ง แสนโซ้ง ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
209 นางปรียาพัฒน์ แสนกล้า ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
210 นางลัดดา นิสสัยดี ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
211 นางกนกวรรณ แสงจง ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
212 นางสาวเอื้องนภา คิดสม ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
213 นางสาวกนกนาถ สุชาติสุนทร ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
214 นายธีรพงษ์ ดังคนึก ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
215 นางสาวพัชราภรณ์ อุปภา ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
216 นางสาวศรุดา ประไวย์ ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
217 พลฯจารัตน์ ลวดเงิน ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
218 นายบรรเจิด เกิดสบาย ช่างไม้ 4 โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
219 นางสาวสุรางค์ สมดอก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
220 นางสาวศุภรดา จันทร์ประโคน ครูพี่เลี้ยงฯโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
221 นางสาวสุจิตรา แก้วลี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
222 นางสาวแสงดาว นิราศภัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
223 นายมานะ ขวัญทอง ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
224 นางรัชนีวรรณ แสนกล้า ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
225 นางสาวภูริอร แก้วโชติ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
226 นายสัจฐากูล ใจพินิจ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
227 นายจารุบุตร โสพิน ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
228 ว่าที่ร้อยตรีเสมา ใจกล้า ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
229 นายสมร ศรชัย ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
230 นายปรีชา สัตย์ซื่อ ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
231 นายศิรสิทธิ์ ปรินแคน ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
232 นายณัฐกฤต เรืองสุขสุด ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
233 นายธนายุทธ จิตหาญ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
234 นางสาวเพ็ญพิมล พลสมบัติ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
235 นางสาวมลฤดี ศรีเครือดำ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
236 นางปนัดดา มีรสล้ำ ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
237 นางสาววันวิสา อุ่นดี ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
238 นางรัตติยา โฮ้หนู ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
239 นางสาวอินทิรา นวนจันทร์ ครูชำนาญการโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
240 นางสมหมาย ด้วงศักดี ครูชำนาญการโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
241 นายคติศักดิ์ กลดี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
242 นางสาวสารินี เหมาะดีหวัง ครูชำนาญการโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
243 นางสาวณัฐกฤตา ฐานิตชินชนา ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
244 นางสาวเจนจิรา สถิตสุข ครูอัตราจ้างโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
245 นางสาวจีรนันท์ แว่วดี ครูอัตราจ้างโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
246 นางสาวอาริดา ยิ่งเสมอ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
247 นางสาวอนัญญา มีเจริญ ครูธุรการโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
248 นายสมพงษ์ เพียรมี ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
249 นายเกษม ระบือนาม พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
250 นายสมาน จำปาทอง พนักงานราชการโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
251 นายสาโรจน์ ทองประดับ ลูกจ้างประจำโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
252 นางศิรินธร วิภาคะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุอันโนง ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
253 นางสาวณพัฐอร อยู่สีมารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
254 นางฟ้าชนนา แย้มสง่า ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
255 นางศุภกาญจน์ เอื้อเฟื้อกลาง ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
256 นางสุวพร ศรีเอก ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
257 นายคติศักดิ์ กลดี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวันเจริญสามัคคี ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
258 นางมณฑา เกษฎา ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
259 นางสุวรรณรัตน์ ฟองนวล ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
260 นางจันทร์พิมพ์ เหลี่ยมดี ครูโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
261 นางอุไรวรรณ กะภูทิน ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
262 นางทัศนีย์ ศิริทวี ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
263 นางสุทัด ฉิมกุล ครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดินโรงเรียนปราสาท ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
264 นางนิภาพร นิราศภัย ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
265 นางสาวปารดา ฤกษ์ศรี ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
266 นายพิชิต หอมนวล รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต ๓ ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
267 นางลลิตา ฉิมถาวร ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) รองประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
268 นางรวิวรรณ การะพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) รองประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
269 นางเสาวนีย์ รู้ยืนยง ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 รองประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
270 นายจารุบุตร โสพิน ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี รองประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
271 นางสาวสารินี เหมาะดีหวัง ครูชำนาญการโรงเรียนวันเจริญสามัคคี รองประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
272 นางสุวรรณา มีพรหมดี ครูโรงเรียนปราสาท รองประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
273 นางภัศรา เชื้อสายดวง ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ รองประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
274 นางสาวกิติยา ผิวจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง รองประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
275 นางอรทัย ศรีฤทธิไกร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
276 นายชนายุทธ ตรงตามคำ ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
277 นางสาวเอื้องนภา คิดสม ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
278 นางสาวกนกนาถ สุชาติสุนทร ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
279 นางสาวกิตติยา กิมาวหา ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
280 นางสาวศรุดา ประไวย์ ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
281 นางสาวสุรางค์ สมดอก ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
282 นางสาวศุภรดา จันทร์ประโคน ครูพี่เลี้ยงฯโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
283 นางสาวสุจิตรา แก้วลี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
284 นางสาวแสงดาว นิราศภัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
285 นางเสาวรัตน์ จันทร์เพ็ชร ครูโรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
286 นางพูนสุข แย้มชู ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
287 นางกรรภิรมย์ อักษร ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
288 นางรัชนีวรรณ แสนกล้า ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
289 นางอัมพร โสรเนตร ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
290 นางโสภา ภาสดา ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
291 นางพุทธพร นามพรหม ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
292 นางพิมพ์พันธุ์ แผ่นใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
293 นางสาวภัทรภร เจนรอบ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
294 นางสาวพัชรีกรณ์ บุญมั่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
295 นางพิมลวรรณ แสนสุข ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
296 นางปาจรีย์ ดนเสมอ ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
297 นางสาวภูริอร แก้วโชติ ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
298 นางภักดี พิชญอัครกุล ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
299 นางสาวพรนิภา เงางาม ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
300 นางสมพร สุบันนารถ ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
301 นางทัศนีย์ ใจน่าน ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
302 นางสาวเพ็ญศรี มีเจริญ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านบักดอก กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
303 นางปนัดดา มีรสล้ำ ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
304 นางสาวเพ็ญพิมล พลสมบัติ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
305 นางสาววันวิสา อุ่นดี ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
306 นายธนายุทธ จิตหาญ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
307 นางรัตติยา โฮ้หนู ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
308 นางสาวอินทิรา นวนจันทร์ ครูชำนาญการโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
309 นางสมหมาย ด้วงศักดี ครูชำนาญการโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
310 นางมารศรี พรหมนิมิตร์ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
311 นางสาวจีรนันท์ แว่วดี ครูอัตราจ้างโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
312 นางสาวชมศรัณย์ ขบวนฉลาด ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
313 นางสาวเจนจิรา สถิตสุข ครูอัตราจ้างโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
314 นางสาวกนกพร แหวนวิเศษ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
315 นางสาวสุชาดา ดำเนินงาม ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
316 นางสาวอนัญญา มีเจริญ ครูธุรการโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
317 นางสาวณัฐติยา กาประโคน ครูผู้ช่วยโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
318 นางสาวอาริดา ยิ่งเสมอ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
319 นางปนัดดา โสวภาค ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
320 นางสาวอำนวย ไกรเกตุ ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
321 นางศุภวดี สุคันธรัต ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
322 นางชลีพันธ์ ลัดดาหอม ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
323 นางอัจฉราภรณ์ ประสานรัตน์ ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
324 นางกัลยา สวรรคจุติ ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
325 นางวรรณา เอี่ยมสะอาด ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
326 นางสาวจินตหรา อาษายุทธ พนักงานราชการ โรงเรียนสุังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
327 นางนารี สัชชานนท์ ครูโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
328 นางสุทธาวัลย์ ยอดอินทร์ ครูโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
329 นางวนิดา หอมเนียม ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
330 นางกานดา คงถนอม พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
331 นางสาวสถิรดา ศรีแก้ว พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
332 นางประเนียน ปลายแก่น พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
333 นางมนฤดี ทาวี พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
334 นางยุพิน ดีพาชู พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
335 นางสาวพิมลรัตน์ ประวัน พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
336 นางสาวนาถยา กะการดี พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
337 นางสาวผกามาศ เฉลียวไว พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
338 นางสาวปรัชญาณี โคจำนงค์ พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
339 นางสาวชลธิชา เปรียบดีสุด พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
340 นางสาวดวงสมร ดวงแก้ว พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
341 นางสาวชนนิกานต์ เปรียบดีสุด พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
342 นางสาวอุราภรณ์ ศรีแดงฉาย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
343 นางสาวเมลิสา สายบัวแดง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
344 นางสาวศิวกานต์ ราษีทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
345 นางสาวฉวีวรรณ โสนาพูน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
346 นางสาวอัมทิวา สุรสอน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
347 นางสาวรุ่งฤดี เปรียบดีสุด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
348 นางสาวปาริชาติ ยืนยงค์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
349 นางจงดี หงส์ชัย ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
350 นางอนงค์ กลดี ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
351 นางจุฑารัตน์ เสาสูง ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
352 นางลักษมี สุดใสดี ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
353 นางณัฐวิภา บุญทวี ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
354 นางสาววิภาวรรณ ชัยทัพ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
355 นางสาวจินตนา สระศรี ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
356 นางภักดี พิชญอัครกุล ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
357 นางสาวพรนิภา เงางาม ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
358 นางสาวประภาสิริ โถตะบุตร ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
359 นางสุกัญญา มัญจกาเพศ ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
360 นางสาววิภาภรณ์ มะโนธรรม พนักงานราชการโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่่190 กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
361 นางสาวนาถตยา จำปาทอง พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
362 นางสาวสถิตย์ภรณ์ วงค์เมือง พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
363 นางสาวนิภา เสาสี พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
364 นางสาวสุวรรณี นามเคน พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
365 นางสาวอรพิมพ์ มีแก้ว พี่เลี้ยงโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
366 นางสาวนิตยา มาลัย ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
367 นางสาววิจิตรา ชาทิพฮด ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
368 นางประนอม มงคล ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
369 นางสาวยุพา เกษร ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
370 นางสมจิตร ขีรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
371 นายชิต ตาติยะ ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
372 นางสาวสายรัตน์ เสาประโคน ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
373 นางสมพร ขวัญทอง ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
374 นางจำนงค์ เสริมศิริ ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
375 นางณัฐกมล เกิดกล้า ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
376 นางจิตติมาพร นาคเกี้ยว ครูโรงเรียนบ้านโคลด กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
377 นางสาวรัํศมี ชมพูพื้น ครูโรงเรียนบ้านสีโค กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
378 นางพรทิพย์ พันธเสน ครูโรงเรียนบ้านสีโค กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
379 นางนุชนาฎ ดีพูน ครูโรงเรียนบ้านโคลด กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
380 นางสาวเจนจิรา เปรียบยิ่ง พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
381 นางทัศนีย์ บัวสาย ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
382 นางวนาลิน สายบุตร ครู โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
383 นางสุนันทา ถือคุณ ครู โรงรียนเจริญราษฎร์วิทยา กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
384 นางสิริภัทร เพ่งเล็งดี ครู โรงรียนเจริญราษฎร์วิทยา กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
385 นางสาวอภิญญา ปัญญาดี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
386 นางสาวศศิธร ห่อทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านสองสะโกม กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
387 นายรุ่งโรจน์ สังข์โกมล ครูโรงเรียนบ้านตาเมียง กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
388 นางสาวสิริมณี รุ่งเรือง ครู โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
389 นางสาวอรพินท์ สุรินทร ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
390 นายรัฐพล บุญมา ครูพี้เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
391 นายจักรพล ใจเย็น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
392 นางสาวอรพินท์ สุรินทร ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
393 นางสาวทัศนีย์ เครือแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
394 นางจันทร์ฉาย บุญเต็ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
395 นางจันทร์ฉาย บุญเต็ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
396 นางคัทลียา ฉิมถาวร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
397 นางสาวเกสินี แสนทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
398 นางสุภัค สาระสุข นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
399 นางสาววิลาศินี กำจิตเอก เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
400 นางสาวนฤมล วิภาหัสน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
401 นางสาวอรทัย รัฐสมุทร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
402 นางนิตยา ธรรมนาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
403 นางเพ็ญศรี ผลักกระโทก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
404 นางพจนีย์ พระใหม่งาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
405 นางสาวภัทรพร เรืองบุตร นักจิตวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต ๓ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
406 นางปทุมชาติ จุดาบุตร ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
407 นางอรุณี มุขสาร ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
408 นางสาวพรทิพย์ รักงาม เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
409 นางพัฒนา แสงโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
410 นายศิรสิทธิ์ ปรินแคน ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
411 นางพันธกานต์ เชื้อจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
412 นางสาวจิตติมา ศิลางาม พนักงานราชการ โรงเรียนสุังขะวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
413 นางสาวกานดา บุญสม ครูโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
414 นางมัลลิกา รักพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
415 นางสาวภรภัทร จันทร์หอม ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
416 นางสาวชนิดาภา เจริญท้าว ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
417 นางสาวทิพย์รัตน์ เชื้อบัณฑิตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
418 นางเหมือน มามูล พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
419 นางสาวเครือวัลย์ ไชยประโคน เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
420 นายประเสริฐ ใจกล้า ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
421 นายสงกรานต์ หักทะเล ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
422 นายสาโรช ทรวงโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
423 นายพงษ์ศักดิ์ สุบันนารถ ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
424 นายภูวนาท ระบือนาม ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
425 นางสุภัตตรา แสนคม ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
426 นายประยง สันธิ ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
427 นางสาวนภัสสร ต่อดอก ครูโรงเรียนบ้านทำนบ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
428 นายสงวน เสาเกลียว ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
429 นายประเสริฐ สุขแสก ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
430 นางภักดี พิชญอัครกุล ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
431 นายวินัย ไหมพรหม ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
432 นางชนิดาภา เจริญท้าว ครูโรงเรียนปราสาท ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
433 นางสาวกิติยา ผิวจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
434 นายเสนอ แสนคำ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต ๓ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
435 นายธีรพงษ์ ดังคนึก ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
436 นายณัฐกฤต เรืองสุขสุด ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
437 นางวีรานุช พิศวงค์ ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
438 นางภัศรา เชื้อสายดวง ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
439 นางสาววาทศิลป์ บุญสูง ครูโรงเรียนปราสาท รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
440 นายวีรวัฒน์ พรหมบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
441 นายพิษณุ ยิ่งหาญ ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
442 พลฯจารัตน์ ลวดเงิน ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
443 นายมานะ ขวัญทอง ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
444 นางลีลา สาลีโภชน์ ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
445 นายสมพงษ์ศักดิ์ แก้วกิ่ง ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
446 นายลือชัย สานุทัศน์ ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
447 นายดำเกิง จันทมล ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
448 นางสาวฐิตาพร อินทนาคา ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
449 นางสาวอินทิรา นวนจันทร์ ครูชำนาญการโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
450 นายธนายุทธ จิตหาญ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
451 นางสาวอนัญญา มีเจริญ ครูธุรการโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
452 นายจำนง เจริญศิริ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
453 นายองอาจ ดนเสมอ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
454 นายกิตติพงษ์ ประเทือง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
455 นางจิรัชญา เกษรบัว ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
456 นางศันสนีย์ เกิดโภค ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
457 นางสานิตา บรรเทิงใจ ครูโรงเรียนบ้านทำนบ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
458 นางกานต์สิรี กะการดี ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
459 นายชัน โสมกูล ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
460 นางอรวรรณ ทรงวาจา ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
461 นางปิยะพัชร์ สุมทุม ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
462 นายพงพิสิษฐ์ อินทร์เพ็ง ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
463 นายสุภาพ อ่อนน้อม ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
464 นางสมจิตร ขีรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
465 นายชิต ตาติยะ ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
466 นางสาวนลินรัตน์ ศิริรัตนปภาวิน ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
467 นางสาวกรรณิการ์ เรืองสุขสุด ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
468 นายวัฒนา งอกงาม ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
469 นางกิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
470 นางจันทร์ฉาย เบุญเต็ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
471 นายย้ง แสนโซ้ง ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
472 นางลลิตภัทร ตรงใจ ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
473 นางสาวปรียานันท์ แก้วหอม ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
474 นางสาวภูริอร แก้วโชติ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
475 นายพัสกร ไพรงาม ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
476 นายจารุบุตร โสพิน ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
477 นางพิมลพรรณ สันธิ ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
478 นายวิมาน สืบสันต์ ครูโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
479 นางสาวทิพย์กมล อุปพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
480 นางสาวภรภัทร จันทร์หอม ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
481 นางโสภิดา สุพรรณภพ ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
482 นางสาวสายรัตน์ เสาประโคน ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
483 สิบเอกภาณุมาศ ศรีราม ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
484 นายชนายุทธ ตรงตามคำ ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) ประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
485 นายจักราวุธ ถือคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
486 นางรัชนีวรรณ แสนกล้า ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
487 นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมินิยมพัฒนา ประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
488 นางอนัญญา แสวงสุข ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
489 นายจารุบุตร โสพิน ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี ประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
490 นายสมพร ผุยพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
491 นางอุษา แสนกล้า ครูโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
492 นางสาวยศยา ใจเย็น รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
493 นายพินี กังวาฬ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ ประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
494 นางสาววัชรี รักษาสระน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 ประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
495 นางณัฐกมล เกิดกล้า ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ ประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
496 นายศตวุฒิ กำจัดภัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาท ประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
497 นายสุธี ศรีเครือดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
498 นายฉลาด สาโยธา รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต ๓ ประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
499 นางสาวเอื้องนภา คิดสม ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) รองประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
500 นางสาวปรียานันท์ แก้วหอม ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) รองประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
501 นางสาวไพลิน เดชกุญชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท รองประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
502 นางสุดา สติมั่น ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 รองประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
503 นายวินัย ไหมพรหม ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ รองประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
504 นางกรรณิกา สาโยธา ครูโรงเรียนปราสาท รองประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
505 นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
506 นางสาวกนกนาถ สุชาติสุนทร ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
507 นางพูนสุข แย้มชู ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
508 นางสาวกานต์ธิดา ตินานพ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
509 นางสาวพัชรีกรณ์ บุญมั่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
510 นางสาวภูริอร แก้วโชติ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
511 นางลีลา สาลีโภชน์ ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
512 นายสมพงษ์ศักดิ์ แก้วกิ่ง ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
513 นายลือชัย สานุทัศน์ ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
514 นางสุดารัตน์ สายกลิ่น ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
515 นางนันทิดา ขันนอก ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
516 นายธนพงศ์ สรีไสว พนักงานราชการโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
517 นางสาวอภิญญา เจริญศิริ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านพนม กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
518 นางพันธกานต์ เชื้อจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
519 นางสาวนวลพรรณ สุรศร พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านโคกเพชร กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
520 นายจักรพงษ์ คงสุข ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านศรีนวล กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
521 นางประภัสรา อุ่นเนื้อ เจ้าหน้าที่ีธุรการโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
522 นางนวลอนงค์ เอี่ยมสา เจ้าหน้าที่ีธุรการโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
523 นางสาวมลฤดี ศรีเครือดำ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
524 นางสาวเพ็ญพิมล พลสมบัติ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
525 นางสาวสารินี เหมาะดีหวัง ครูชำนาญการโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
526 นางสาวจีรนันท์ แว่วดี ครูอัตราจ้างโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
527 นางสาวณัฐกฤตา ฐานิตชินชนา ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
528 นางจันติมา สิงห์ทอง ครูโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
529 นางศินรินทร์ เพ่งเล็งดี ครูโรงเรียนบ้านทำนบ กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
530 นายธิติวัฒน์ ปานิธิกุลเศรษฐ์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านตาเบา/บ้านสวาย กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
531 นางสาววชิรญา ดียิ่ง ครูธุรการโรงเรียนบ้านตาเตียว/บ้านโชค กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
532 นางสาวนวลจันทร์ สัญจรดี ครูธุรการโรงเรียนบ้านตะคร้อ/บ้านลำพุก กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
533 นางสาวอารยา ใจมั่น ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
534 นางทิตธยา สีหล้า ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
535 นางสาวนิตญา ดาทอง ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
536 นางสาวอาทิตยา หล่อทอง ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
537 นางสาวศศิกร แก้วแดง ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
538 นางสาวนิตยา บุญนนท์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
539 นางสาววิไลพร ล้อมพรม ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
540 นางสาวสายสมร วงษ์ช่าง ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
541 นางสาวกรกนก บัวสาย ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
542 นางสาวจันยนิษฐ์ นุกูลศิริวัฒนา ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
543 นางสาวกาญจนา พลอาสา พนักงานราชการ กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
544 นายอัครวัจน์ ประสานรัตน์ พนักงานราชการ กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
545 นางสาววรรณา ยอดรักษ์ ครูจ้าง กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
546 นางสาวทิพย์กมล อุปพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
547 นายภานุกิจ อินทร์ชัย ครู โรงเรียนบ้านคลอง กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
548 นายณัฐพล โตสังวาลย์ ครู โรงเรียนบ้านบักดอก กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
549 นายปฏิญญา ครองกาย ครู โรงเรียนบ้านบักดอก กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
550 นายสิทธิศักดิ์ จันทร์ดาศรี ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๑ กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
551 นางสาวปุญชรัสมิ์ วิโรจน์รัตน์ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๑ กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
552 นางสาวสุพิมล บูรณ์เจริญ ครู โรงเรียนบ้านตานี กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
553 นางปฏิมา พันธุ ครู โรงเรียนบ้านตานี กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
554 นางสาวกนกวรรณ โพธิ์สังข์ ครู โรงเรียนบ้านตานี กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
555 นายทรงพล ยิ่งยงยุทธ ครู ธุรการโรงเรียนบ้านตานี/โรงเรียนบ้านหนองปรือ กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
556 นางสาวหนึ่งฤทัย ดวงมา ครู โรงเรียนบ้านคลอง กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
557 นางสาวศรยิหวา เพชรวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านคลอง กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
558 นางสาวปรมาภรณ์ นนทา ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๑ กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
559 นางสาวปรัศนีย์ ทองประดับ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๑ กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
560 นางสาวนงพงา ชุ่มมาก ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๑ กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
561 นางสาวจินตหรา พาพิมพ์ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
562 นายธนาคาร ธนสินวงศ์ชัย ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
563 นางสาววรวลัญช์ วรเกษมพิพัฒน์ ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
564 นายสุรเดช ศรีษาคำ เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียน โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
565 นายชิต ตาติยะ ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
566 นางสาวสายรัตน์ เสาประโคน ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
567 นางสมจิตร ขีรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
568 นายสุพิศ พริ้งเพราะ ครูโรงเรียนอมรินทราวารี กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
569 นางสาวพันธ์วิรา พันธ์วิไล ครูโรงเรียนอมรินทราวารี กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
570 นางสาววาทศิลป์ บุญสูง ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
571 นางสาววิจิตรา ชาทิพฮด ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
572 นางสาวนิตยา มาลัย ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
573 นางสาวพรทิพย์ รักงาม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
574 นางสาวศศิธร ห่อทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านสองสะโกม กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
575 นางสาวเครือวัลย์ ไชยประโคน เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
576 นางสาวชไมพร บุญสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนรัฐประชาสามมัคคี กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
577 นางสาวสุภาพ เชื้อจันทร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
578 นายยุทธนา แม่นผล ครูโรงเรียนบ้านศรีมงคล กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
579 นายธนทัต นามวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านศรีนวล กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
580 นายนฤพนธ์ พิเนตรบูรณะ ครูโรงเรียนบ้านต่าน กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
581 นางสาวกิตติยา กิมาวหา ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
582 นางสุชาดา มุมทอง ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการและเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
583 นางสาวพรทิพย์ รักงาม เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
584 นายพัสกร ไพรงาม ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการและเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
585 นางสาวสุภาวดี หวังทรัพย์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการและเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
586 นายธนทัต นามวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านศรีนวล กรรมการและเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
587 นายณัฐกฤต เรืองสุขสุด ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการและเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
588 นางสาวจุฑามาศ พองนวล ครูธุรการโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการและเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
589 นายอภิชาติ แสงสว่าง ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
590 นางตริญาภรณ์ ขจรวงษ์ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการและเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
591 นายยุทธนากร วโรรส ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการและเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
592 นางภัศรา เชื้อสายดวง ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการและเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
593 นางสุพิชฌาย์ สวายสมสีกุล ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการและเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
594 นางสาวกาญจนา มั่นยืน ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการและเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
595 นางสาวอภิญญา ปัญญาดี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง กรรมการและเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
596 นายอภิชาติ แสงสว่าง ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
597 นางนิตยา ธรรมนาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
598 นางกนกวรรณ แสงจง ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) ประธานกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
599 นายจักรพงษ์ ศรีผ่องงาม ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
600 นายมานะ ขวัญทอง ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
601 นางมณฑา เกษฎา ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ประธานกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
602 นายสมร ศรชัย ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวันเจริญสามัคคี ประธานกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
603 นางสุทธาวัลย์ ยอดอินทร์ ครูโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ประธานกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
604 นายสมนึก สุรพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ประธานกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
605 นายอนุวัตร กมลเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ประธานกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
606 สิบเอกภาณุมาศ ศรีราม ครูโรงเรียนปราสาท ประธานกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
607 นางปรียาพัฒน์ แสนกล้า ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) รองประธานกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
608 นายพนอ ปันตะยัง ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) รองประธานกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
609 นายประยุทธ์ อ่อนละมุน ช่างไฟฟ้า ๔ โรงเรียนปราสาท รองประธานกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
610 นางสาวศรุดา ประไวย์ ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
611 รตท.อนันต์ ศรีส่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปราสาท กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
612 พลฯจารัตน์ ลวดเงิน ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
613 นางอรุณี มุขสาร ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
614 นายสาโรช ทรวงโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
615 นางปาจรีย์ ดนเสมอ ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
616 นางสถาพร ศิลาอ่อน ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
617 นางนงเยาว์ เชื้อฉุน ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
618 นายวีรชน สินนุราช พนักงานอัตราจ้างโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
619 นายสมศักดิ์ ยิ่งใจกล้า อปพร เทศบาลตำบลกันตวจระมวล กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
620 นายดำรง ยิ่งเสมอ อปพร เทศบาลตำบลกันตวจระมวล กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
621 นายปรารภ เสมาชัย เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบลกันตวจระมวล กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
622 นายมานิตย์ หมั่นดี เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบลกันตวจระมวล กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
623 นางศินรินทร์ เพ่งเล็งดี ครูโรงเรียนบ้านทำนบ กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
624 นายเกรียงศักดิ์ จิตต์หาญ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
625 นางกุหลาบ วงศ์อุดม ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
626 นางสาวเสาวลักษณ์ มิฆเนตร ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
627 นายศิราเมษฏ์ ภู่หมื่นไวย ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
628 นายอวิรุทธิ์ จันไตรย์ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
629 นางสารภี นิราศสูงเนิน ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
630 นางสาวสุชาดา ทุนดี ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
631 นายเอกชัย ประเสริฐสังข์ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
632 นายไสว กำจัดภัย นักการฯ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
633 นายเกิด มียิ่ง นักการฯ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
634 นายเรืองศักดิ์ ศุภผล นักการภารโรงโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
635 นายเจริญศักดิ์ ครบอยู่ ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
636 นางยุวดี วงษ์อินตา ครูผู้ทรงคุณค่าโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
637 นายสมอาจ คงวัน ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
638 นางอัมพร โสรเนตร ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการและเลขานุการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
639 นายสัจฐากูล ใจพินิจ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการและเลขานุการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
640 นายสมาน จำปาทอง พนักงานราชการโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการและเลขานุการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
641 นางสาวกานดา บุญสม ครูโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการและเลขานุการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
642 นายธงชัย สีหล้า ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและเลขานุการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
643 นายชัน โสมกูล ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการและเลขานุการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
644 นางสาวนิตยา มาลัย ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการและเลขานุการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
645 นางกัลยาณี สุขสำราญ ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
646 นายสงกรานต์ หักทะเล ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
647 นางวิญญา นาคมิตร ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
648 นายถวิล บุญเจียม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
649 นายนัทธพงศ์ วัฒนากุลยาวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
650 นางผอบจันทร์ แตรไตรรงค์ ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
651 นายปรีชา สัตย์ซื่อ ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
652 นายกฤษดา เหลี่ยมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
653 นายพยัคฆ์ นิราศสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
654 นายชัน โสมกูล ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
655 ว่าที่ ร.ต.หญิงเบญจมาศ เหลือถนอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
656 นางสาววิไลพร แซ่ตั้ง ครูโรงเรียนปราสาท ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
657 นางจำนงค์ เสริมศิริ ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
658 นายสุธี ศรีเครือดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
659 นายทวีสิทธิ์ มั่จจิต รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต ๓ ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
660 นางปทุมชาติ จุดาบุตร ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
661 นางโสภา ภาสดา ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
662 นางอุไรวรรณ กะภูทิน ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
663 นางสุทัด ฉิมกุล ครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดินโรงเรียนปราสาท รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
664 นางภัศรา เชื้อสายดวง ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
665 นางพิกุล ธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
666 นางลัดดา นิสสัยดี ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายการเงิน
667 นายอภิญญากร ฉัตรทอง ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายการเงิน
668 นางพัฒนา แสงโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายการเงิน
669 นางมนันท์ญา ทิพรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี กรรมการฝ่ายการเงิน
670 นางจงจิต ทับทิมสำโรง ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงิน
671 นางนฤมล แสงทอง ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงิน
672 นางมณีรัตน์ สุขอุ้ม ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงิน
673 นางสุพรรณี ฟังวัฒนา ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงิน
674 นางมณฑา เกษฎา ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายการเงิน
675 นางปนัดดา มีรสล้ำ ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายการเงิน
676 นายศิรสิทธิ์ ปรินแคน ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายการเงิน
677 นางสาววันวิสา อุ่นดี ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายการเงิน
678 นางสาวจีรนันท์ แว่วดี ครูอัตราจ้างโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายการเงิน
679 นางจันติมา สิงห์ทอง ครูโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายการเงิน
680 นางนิตยา ก้อนทอง โรงเรียนบ้านทำนบ กรรมการฝ่ายการเงิน
681 นางมัลลิกา รักพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายการเงิน
682 นางผกามาศ กันสา ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายการเงิน
683 นางรัตยาภรณ์ สุรวงศ์ธนกุล ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายการเงิน
684 นางทัศนีย์ ศิริทวี ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายการเงิน
685 นางสุพิน พรหนองแสน ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายการเงิน
686 นางสุวรรณา มีพรหมดี ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายการเงิน
687 นางณัฐกมล เกิดกล้า ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายการเงิน
688 นายอรรณพ เลี่ยมดี ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายการเงิน
689 นายสิทธิชัย ดุมกลาง ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง กรรมการฝ่ายการเงิน
690 นางวันนา คำบุญฐิติสกุล นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายการเงิน
691 นางสาวอมรัตน์ เสาวรัจ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงิน
692 นางสาวศิราณี แสนกล้า นักวิชาการพัสดุชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงิน
693 นางพจนีย์ พระใหม่งาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงิน
694 นางสาวเกสินี แสนทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงิน
695 นางสาวกนกนาถ สุชาติสุนทร ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
696 นางพุทธพร นามพรหม ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
697 นางลีลา สาลีโภชน์ ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
698 นางนันทินี กงแก้ว ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
699 นางสาวณัฐติยา กาประโคน ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
700 นางนารี สัชชานนท์ ครูโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
701 นายเวทิน หัดไทยทระ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
702 นางสาวกนกพร เสามั่น ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
703 สิบเอกภาณุมาศ ศรีราม ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
704 นางสาวสายรัตน์ เสาประโคน ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
705 นางนิตยา ธรรมนาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
706 นายชนายุทธ ตรงตามคำ ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) ประธานกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
707 นายวิญญาณ บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
708 นางรัชนีวรรณ แสนกล้า ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
709 นางอนัญญา แสวงสุข ครูชำนาญการโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ประธานกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
710 นายณัฐกฤต เรืองสุขสุด ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี ประธานกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
711 นางอุษา แสนกล้า ครูโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ประธานกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
712 นางทิตธยา สีหล้า ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ประธานกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
713 ว่าที่ ร.ต.หญิงเบญจมาศ เหลือถนอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 ประธานกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
714 นายศตวุฒิ กำจัดภัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาท ประธานกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
715 นางณัฐกมล เกิดกล้า ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ ประธานกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
716 นางสาวปารดา ฤกษ์ศรี ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ประธานกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
717 นายพิชิต หอมนวล รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต ๓ ประธานกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
718 นายย้ง แสนโซ้ง ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
719 นายจักราวุธ ถือคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
720 นางสาววาทศิลป์ บุญสูง ครูโรงเรียนปราสาท รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
721 นายวิพัช ชัดรวิธนาภัทร ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
722 นางภัศรา เชื้อสายดวง ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
723 นางอรทัย ศรีฤทธิไกร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
724 นางสาวกนกนาถ สุชาติสุนทร ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
725 นางสาวกิตติยา กิมาวหา ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
726 นางสาวปรียานันท์ แก้วหอม ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
727 นางพูนสุข แย้มชู ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
728 นางสาวกานต์ธิดา ตินานพ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
729 นางสาวพัชรีกรณ์ บุญมั่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
730 นางสาวภูริอร แก้วโชติ ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
731 นางสาวอภิญญา เจริญศิริ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านพนม กรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
732 นางสาวสุชาดา ดำเนินงาม ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง กรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
733 นางสาวมลฤดี ศรีเครือดำ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
734 นางสาวเพ็ญพิมล พลสมบัติ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
735 นางสาวสารินี เหมาะดีหวัง ครูชำนาญการโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
736 นางสาวจีรนันท์ แว่วดี ครูอัตราจ้างโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
737 นางสาวณัฐกฤตา ฐานิตชินชนา ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
738 นางจันติมา สิงห์ทอง ครูโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
739 นางนิจวรรณ ชินวงษ์ ครูโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
740 นางสาวนภัสสร ต่อดอก ครูโรงเรียนบ้านทำนบ กรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
741 นางสานิตา บรรเทิงใจ ครูโรงเรียนบ้านทำนบ กรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
742 นายธิติวัฒน์ ปานิธิกุลเศรษฐ์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านตาเบา/บ้านสวาย กรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
743 นางสาววชิรญา ดียิ่ง ครูธุรการโรงเรียนบ้านตาเตียว/บ้านโชค กรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
744 นางสาวนวลจันทร์ สัญจรดี ครูธุรการโรงเรียนบ้านตะคร้อ/บ้านลำพุก กรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
745 นายเฉลิมศักดิ์ เสริมผล ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
746 นางสาวศลิษา ทองเต็ม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
747 นางสาวปิยนุช พรหมบุตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
748 นางสาววิจิตรา ชาทิพฮด ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
749 นางสาวนิตยา มาลัย ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
750 นางสาวพรทิพย์ รักงาม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
751 นายชัดชัย สติมั่น ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
752 นางสาวกนกพร เสามั่น ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
753 นางสาวรุ่งนภา ครสิงห์ ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
754 นางสาวยุวรินทร์ สีดาเลิศ ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
755 นายชิต ตาติยะ ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
756 นางสาวสายรัตน์ เสาประโคน ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
757 นางสาวขวัญฤดี บุญเต็ม ครูโรงเรียนบ้านสีโค กรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
758 นางเพ็ญโพยม ชมพูพื้น พนักงานราชการโรงเรียนบ้านสีโค กรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
759 นางสาวนที ศรีแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสีโค กรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
760 นางสาวกิติยา ผิวจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง กรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
761 นางธนานันต์ ดียิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจริญสุข กรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
762 นางธนานันต์ ดียิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจริญสุข กรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
763 นางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ กรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
764 นางสาววาริสา ดวงใจ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ กรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
765 นางนิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ กรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
766 นางสาวทัศนีย์ เครือแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
767 นางกิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
768 นางสาวเอื้องนภา คิดสม ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
769 นางสุชาดา มุมทอง ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
770 นางสาวพรทิพย์ รักงาม เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
771 นางพันธกานต์ เชื้อจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
772 นายจารุบุตร โสพิน ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
773 นางสาวจุฑามาศ พองนวล ครูธุรการโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
774 นายอภิชาติ แสงสว่าง ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
775 นางสุพิชฌาย์ สวายสมสีกุล ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
776 นางสาววิยดา พอกสนิท ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
777 นายวินัย ไหมพรหม ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
778 นายวัฒนา งอกงาม ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
779 นางนิตยา ธรรมนาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
780 นายจักราวุธ ถือคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
781 นางสาววัชรี รักษาสระน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
782 นายสงวน เสาเกลียว ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
783 นายสมชาย บุญอากาศ ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
784 นายถวิล บุญเจียม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
785 นายเทอดพงษ์ ปัญญาดี ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
786 นายอดิศักดิ์ เกสรเจริญกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
787 นางอรวรรณ สายไทย ครูโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
788 นายอนุวัตร กมลเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
789 นายศตวุฒิ กำจัดภัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาท ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
790 นายสำราญ อ่อนเรือง ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
791 นายพนอ ปันตะยัง ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
792 ว่าที่ร.ต.หญิงเบญจมาศ เหลือถนอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
793 นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมินิยมพัฒนา รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
794 นายกฤติพงศ์ ประนม ครูโรงเรียนปราสาท รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
795 นางณัฐกมล เกิดกล้า ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
796 นายสิทธิชัย ดุมกลาง ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
797 นายสุวิทย์ ประดุจชนม์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
798 นายวีรวัฒน์ พรหมบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
799 นางสาวณพัฐอร อยู่สีมารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
800 นางพูนสุข แย้มชู ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
801 นางวิไลลักษณ์ หิรัญวรณ์ ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
802 นายธวัช ต่างประโคน ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
803 นางโสภิดา สุพรรณภพ ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
804 นางรวิวรรณ การะพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
805 นางกรรภิรมย์ อักษร ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
806 นางอัมพร โสรเนตร ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
807 นางสุชาดา มุมทอง ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
808 นายสงกรานต์ หักทะเล ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
809 นางโสภา ภาสดา ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
810 นางพุทธพร นามพรหม ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
811 นางเสาวนีย์ รู้ยืนยง ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
812 นางอรุณี มุขสาร ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
813 นางพิมพ์พันธุ์ แผ่นใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
814 นางสาวปรียานันท์ แก้วหอม ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
815 นางสาวกานต์ธิดา ตินานพ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
816 นางสาวภัทรภร เจนรอบ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
817 นางสาวพัชรีกรณ์ บุญมั่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
818 นางพิมลวรรณ แสนสุข ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
819 นางสาวพรรณทิพา กฤษณสุวรรณ์ ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
820 นายสุพจน์ หล้าล้ำ ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
821 นายประสิทธิ์ ดวงราษี ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
822 นางสุวรรณี นามวิชัย ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
823 นางณัฐณิชา เหลือดี ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
824 นางสาวพรนิภา เงางาม ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
825 นายยุทธนากร วโรรส ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
826 นางสาวเกสรา สร้อยจิตร ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
827 นายวีรพงษ์ กตัญญู ครูผู้ช่วยโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
828 นายสมพูล กะการดี ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
829 นายเกียรติศักดิ์ เชื้อศรีสกุล ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
830 นายเกรียงศักดิ์ จิตต์หาญ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
831 นายศิราเมษฏ์ ภู่หมื่นไวย ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
832 นายพงษ์พันธ์ อินทรนุช ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
833 นายวิเชียร เกตุชยันต์ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
834 นายเวทิน หัดไทยทระ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
835 นายสมมาตร สมยิ่ง ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
836 นายอภิชาติ แสงสว่าง ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
837 นายอวิรุทธิ์ จันไตรย์ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
838 นายกิตติศักดิ์ ศรีคำ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
839 นายอัครวัจน์ ประสานรัตน์ พนักงานราชการ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
840 นายสังวร ศรีจุดานุ พนักงานบริการ ระดับ 2 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
841 นางจุฬารัตน์ กลับได้ แม่บ้าน กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
842 นางรัญจวน พันธ์เสน คนสวน กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
843 นายมาณพ จันทนุภา ลูกจ้าง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
844 นายคมสันต์ คำนึงคง ลูกจ้าง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
845 นางกานดา คงถนอม พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
846 นางสาวสถิรดา ศรีแก้ว พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
847 นางประเนียน ปลายแก่น พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
848 นางมนฤดี ทาวี พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
849 นางยุพิน ดีพาชู พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
850 นางสาวพิมลรัตน์ ประวัน พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
851 นางสาวนาถยา กะการดี พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
852 นางสาวผกามาศ เฉลียวไว พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
853 นางสาวชลธิชา เปรียบดีสุด พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
854 นางสาวปรัชญาณี โคจำนงค์ พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
855 นางสาวชนนิกานต์ เปรียบดีสุด พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
856 นางสาวดวงสมร ดวงแก้ว พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
857 นายจักรกฤษณ์ แสงลำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
858 นายทัศน์พล พรหนองแสน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
859 นางสาวอุราภรณ์ ศรีแดงฉาย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
860 นางสาวเมลิสา สายบัวแดง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
861 นางสาวศิวกานต์ ราศีทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
862 นางสาวปิยนุช พรหมบุตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
863 นางสาวฉวีวรรณ โสนาพูน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
864 นางสาวอัมทิวา สุรสอน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
865 นางสาวศลิษา ทองเต็ม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
866 นางสาวรุ่งฤดี เปรียบดีสุด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
867 นางสาวปาริชาติ ยืนยงค์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
868 นางสาวพรพิมล สำราญดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
869 นางสาวศิริประภา สว่างกาญจนไพลิน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
870 นางสาวรวิสรา จำปาทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
871 นางสาวเกียรติสุดา บานเย็น นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
872 นางสาวพิชญา บุญญัติ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
873 นางสาวสุภาวดี แรงเริง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
874 นางสาวจารุพร ติราวรัมย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
875 นางสาวจิตินันท์ พงษ์ชะอุ่มดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
876 นายพงษ์ศักดิ์ สุบันนารถ ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
877 นางลีลา สาลีโภชน์ ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
878 นายภูมิชาย สาลีโภชน์ ครูโรงเรียนบ้านบักดอก กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
879 นายสมพงษ์ศักดิ์ แก้วกิ่ง ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
880 นายลือชัย สานุทัศน์ ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
881 นายธนพงศ์ ศรีไสว พนักงานราชการโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
882 ว่าที่ รต. บุญเสริม เรืองเกษม ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
883 นายสุรชาติ เษมฉัตร ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
884 นายสมส่วน วินทะไชย ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
885 นายศุภชาติ ฟังวัฒนา ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
886 นายไพรัตน์ ศรีโสภา ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
887 นายบุญคุ้ม ภูบินบก ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
888 นายธนา ปรากฎรัตน์ ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
889 นางขวัญตา พิศเพ็ง ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
890 นางพจนา กงแก้ว ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
891 นางเยาวลักษณ์ วงศ์ฉลาด ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
892 นางสาวสันต์ฤทัย หล้าล้ำ ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
893 นายวินัย มั่งคั่ง ช่างไม้ ๔ โรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
894 นายสุทัศน์ อินทรนุช ช่างไม้ ๔ โรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
895 นายศรีรัตน์ พานจันทร์ คนสวนโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
896 นางจันทร์พิมพ์ เหลี่ยมดี ครูโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
897 นางอุษา แสนกล้า ครูโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
898 นางสุทธาวัลย์ ยอดอินทร์ ครูโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
899 นางนิจวรรณ ชินวงษ์ ครูโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
900 นางจันติมา สิงห์ทอง ครูโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
901 นางนารี สัชชานนท์ ครูโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
902 นายชาญยุทธ์ เศลาอนันต์ ครูโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
903 นายวิมาน สืบสันต์ ครูโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
904 นางสาวกานดา บุญสม ครูโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
905 นางสาวคารียาห์ ญาณะธรรม พนักงานราชการโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
906 นางจงดี หงส์ชัย ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
907 นางตริญาภรณ์ ขจรวงษ์ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
908 นายประเสริฐ สุขแสก ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
909 นางสาวกรรณิการ์ เรืองสุขสุด ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
910 นางอรวรรณ ทรงวาจา ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
911 นายเอกชัย ประเสริฐสังข์ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
912 นายเกิด มียิ่ง นักการฯ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
913 นายไสว กำจัดภัย นักการฯ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
914 สิบเอกภาณุมาศ ศรีราม ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
915 นายเจริญศักดิ์ ครบอยู่ ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
916 นายประทีป ม่วงศรี ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
917 นางสาววาทศิลป์ บุญสูง ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
918 นางสาววิจิตรา ชาทิพฮด ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
919 นางสาวนิตยา มาลัย ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
920 นางสาวอรพิมพ์ มีแก้ว พี่เลี้ยงโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
921 นายทศพร เสาประโคน ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
922 นายกฤษฎา แถมกระโทก นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
923 นางสาวสุวรรณา ศรีจุดานุ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
924 นางสาวอรพรรณ ไกรเภช นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
925 นางสาววราภรณ์ บัวทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
926 นางสาวนุกนภา ตินานพ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
927 นางสาวสุกัญญา มีสานุ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
928 นางสาวกนกวรรณ รุ่งเรือง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
929 นายประยุทธ์ อ่อนละมุน ช่างไฟฟ้า ๔ โรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
930 นายเรืองศักดิ์ ศุภผล นักการภารโรงโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
931 นายอรรณพ เลี่ยมดี ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
932 นางจำนงค์ เสริมศิริ ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
933 นางนิภาพร นิราศภัย ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
934 นางสาวยุพา เกษร ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
935 นายชิต ตาติยะ ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
936 นางสาวจารุวรรณ ทองประดับ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
937 นางทัศนีย์ บัวสาย ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
938 นายวัฒนา งอกงาม ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
939 นายพัฒนพงศ์ ปองไว้ ครูผู้ช่วยโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
940 นายพงพิสิษฐ์ อินทร์เพ็ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
941 นางสาวศุภกาญจน์ ภาษีดา พี่เลี้ยงโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
942 นายพงษ์ศักดิ์ สนโศรก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
943 นายปฏิภาณ ขบวนงาม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
944 นายพหล เกิดสันเทียะ ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
945 นายธีระ สุกใส ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
946 นางกันยกร ไหมพรม ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
947 นางสาวพัชรินทร์ คือกำนัน ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
948 นางสาวพุฒลักษณ์ ศรีพันธุ์ ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
949 นางสาวจุฬารัตน์ ขันโสม ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
950 นางสาวฐิตาพร อินทนาคา ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
951 นายชัชวัล รัตนสูรย์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านคะนา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
952 นายจักรพงษ์ ศรีผ่องงาม ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
953 นางละดา โชคเกิด ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
954 นายธงชัย สีหล้า ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
955 นายพัสกร ไพรงาม ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
956 นายปรีดี ผิวเผือก นักการภารโรงโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
957 นายสุริยา คำทอง ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
958 นายสิทธิศักดิ์ ทองเกร็ด ครูโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
959 นายชัน โสมกูล ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
960 นายประวิม สังข์ต้อง ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
961 นายวินัย ไหมพรหม ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
962 นายถนัด ทองประดับ นักกา่รภารโรง โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
963 นางแอปเปิ้ล สุนทรดี ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
964 นายประทีป สมดอก ช่างไม้ ระดับ4 กรรมการและและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
965 นายสมัย บุญแย้ม ช่างไม้ ระดับ4 กรรมการและและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
966 นางชุติกาญจน์ ทวีสาร จนท.ธุรการโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการและและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
967 นายกิตติศักดิ์ ศรีคำ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
968 นายวีรชาติ สุวรรณทอง นักการภารโรงโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง กรรมการและและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
969 นายฐิติศักดิ์ แหลมทอง นักศึกษาฯ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการและและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
970 นางสาวจุฑามาศ พองนวล ครูธุรการโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการและและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
971 นายประเด็จ เป็นตามวา ช่างไม้ 4 โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการและและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
972 นายกรวีร์ กุลวัฒนาพานิจ นักการภารโรงโรงเรียนบ้านทำนบ กรรมการและและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
973 นางปุรณานุช ทองดี มอฟแฟท ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการและและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
974 นายพชร วันโสม ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการและและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
975 นายสุรัตน์ สมวาจา ช่างไม้ ชั้น 4 โรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการและและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
976 นายโรจน์ ตินานพ ช่างไม้ ชั้น 4 โรงเรียนบ้านสีโค กรรมการและและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
977 นายสุรสิทธิ์ สายดำ ช่างไม้ ช.๔ กรรมการและและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
978 นายประทีป รัตนกาญจน์ ช่างไม้ ช.๓ กรรมการและและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
979 นางสาวปิยนุช พรหมบุตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
980 นางสาวสุนิสา นับถือดี ครูคลังสมองฯ โรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
981 นางสาวจรรยา มะลิสา พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
982 นางสาวอินทิรา นวนจันทร์ ครูชำนาญการโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
983 นางสาวพรทิพา รัชทินพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
984 นางพีรญา กำจัดภัย ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
985 นางสาวจารุพร ติราวรัมย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
986 นางสาวรวิสรา จำปาทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
987 นางสาวสายสุนีย์ ยืนยง ครู ธุรการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท/โรงเรียนบ้านละลมระไซ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
988 นางสาวกรรณิการ์ เรืองสุขสุด ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
989 นางสาวทิพย์รัตน์ เชื้อบัณฑิตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
990 นางสาวจรรยา มะลิสา พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
991 นางสาวกาญจนา มั่นยืน ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
992 นายกิตติศักดิ์ ศรีคำ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
993 นายสังวร ศรีจุดานุ พนักงานบริการ 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
994 นายคมสันต์ คำนึงคง ลูกจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
995 นายมาณพ จันทนุภา ลูกจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
996 นายประเด็จ เป็นตามวา ช่างไม้ 4 โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/พยาบาล
997 นางสาวอินทิรา นวนจันทร์ ครูชำนาญการโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
998 นางสาวนิตญา ดาทอง ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
999 นางสาวอาทิตยา หล่อทอง ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
1000 นางสาวทิพรัตน์ เชื้อบัณฑิต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
1001 นางสาวจรรยา มะลิสา พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
1002 นางสาวณัฐกฤตา ฐานิตชินชนา ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
1003 นางสาวมลฤดี ศรีเครือดำ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
1004 นางสาวจินดา เฉลียวฉลาด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอมรินทราวารี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
1005 นางสาวธนาพร วายประโคน ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
1006 นางสาวสุนิสา นับถือดี ครูคลังสมองฯ โรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
1007 นางสาวจุฑามาศ พองนวล ครูธุรการโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
1008 นางหวลฤทัย มิฆเนตร แม่ครัวโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
1009 นายวินัย ไหมพรหม ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ ประธานกรรมการฝ่ายจราจรและพยาบาล
1010 นายสมร กะการดี ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 ประธานกรรมการฝ่ายจราจรและพยาบาล
1011 นายสำราญ อ่อนเรือง ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ประธานกรรมการฝ่ายจราจรและพยาบาล
1012 นายอรรณพ เลี่ยมดี ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายจราจรและพยาบาล
1013 นายธวัช ต่างประโคน ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายจราจรและพยาบาล
1014 นายประสิทธิ์ ดวงราษี ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายจราจรและพยาบาล
1015 นางปราณี หลาทอง ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายจราจรและพยาบาล
1016 นายวีระพงษ์ กตัญญู ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายจราจรและพยาบาล
1017 นางนิภาพร นิราศภัย ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายจราจรและพยาบาล
1018 นางจิตติมาพร นาคเกี้ยว ครูโรงเรียนบ้านโคลด กรรมการฝ่ายจราจรและพยาบาล
1019 นางสมพร ขวัญทอง ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายจราจรและพยาบาล
1020 นางสาวกิติยา ผิวจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง กรรมการฝ่ายจราจรและพยาบาล
1021 นางสาวพรรณทิพา กฤษณสุวรรณ์ ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจรและพยาบาล
1022 นางสาวยุพา เกษร ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจรและพยาบาล
1023 นางสาววาริสา ดวงใจ ศึกษานิเทศก์ สพป.สร.3 ประธานกรรมการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ยืนยันความพิการ
1024 นางสาวบุเพชรรินทร์ ศรีไสว ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านสระทอง กรรมการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ยืนยันความพิการ
1025 นางกาญจนา บุญมี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน กรรมการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ยืนยันความพิการ
1026 นายพงษ์ศักดิ์ ปิ่นสันเทียะ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ กรรมการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ยืนยันความพิการ
1027 นางอัมพวัน กล้าเกิด ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านถนนชัย กรรมการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ยืนยันความพิการ
1028 นางวราภรณ์ สว่าง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านทุ่งมน กรรมการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ยืนยันความพิการ
1029 นางนิพาพร ตลับทอง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านโนนทอง กรรมการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ยืนยันความพิการ
1030 นางสาวอรอนงค์ แสงทอง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านปราสาทเบง กรรมการและเลขานุการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ยืนยันความพิการ
1031 นายสมชาย บุญอากาศ ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ รองประธานกรรมการฝ่ายจราจรและพยาบาล
1032 นางสาวทิพย์รัตน์ เชื้อบัณฑิตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจราจรและพยาบาล
1033 นางสาวนวลพรรณ สุรศร พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านโคกเพชร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
1034 นางสาวพนิดา พันทา นักศึกษาฯ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
1035 นางสาวจันทร์จิรา กาดำ นักศึกษาฯ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
1036 นางสาวณัฐสินี พยุงเกษม นักศึกษาฯ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
1037 นางสาวภูมิศิริ แสนแก้วใส นักศึกษาฯ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
1038 นายนพพล พลอาสา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1039 นายวานิช บูรณ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1040 นายวิญญาณ บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1041 นายสมทรง นิสสัยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1042 นายกฤษดา เหลี่ยมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1043 นายอนุวัตร กมลเดช ผู้อำนวยการโรเงรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1044 นายสุทิตย์ ขิมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาท กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1045 นายสมพร จันทร์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1046 นายปรีชา กาบทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1047 นายมนตรี สายพญาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1048 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1049 นายสุธี ศรีเครือดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชืื้อเพลิง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1050 นายถวิล บุญเจียม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1051 นายอุทัย บุญมี ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1052 นายอุดม ภาสดา ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1053 นางเบญญา ศรีดารา ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1054 นางเบญญา ศรีดารา ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1055 นายบุญเจริญ บุญเชิด ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1056 นายเฉลิมชัย ถึงดี ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1057 นางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1058 นางปัทมา เขียวเจริญ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1059 นางจิราพร ศิริโฉม ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1060 นางสาววาริสา ดวงใจ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1061 นางนิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1062 นางสาวทัศนีย์ เครือแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1063 นางจันทร์ฉาย บุญเต็ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1064 นางเพ็ญศรี ผลักกระโทก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1065 นางนิตยา ธรรมนาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1066 นางคัทลียา ฉิมถาวร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1067 นางคัทลียา ฉิมถาวร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1068 นางพจนีย์ พระใหม่งาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1069 นางสาวเกสินี แสนทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1070 นายพิชิต หอมนวล รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต ๓ รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1071 นายธรรมนูญ ขวัญรัมย์ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต ๓ รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1072 นางอรทัย ศรีฤทธิไกร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]