แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สุรินทร์ เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสังขะวิทยาคม 55 43 81.13% 8 15.09% 2 3.77% 0 0% 53
2 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 61 37 62.71% 14 23.73% 6 10.17% 2 3.39% 59
3 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 48 28 58.33% 14 29.17% 4 8.33% 2 4.17% 48
4 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 51 27 60% 6 13.33% 8 17.78% 4 8.89% 45
5 โรงเรียนบ้านพระแก้ว 43 23 58.97% 12 30.77% 2 5.13% 2 5.13% 39
6 โรงเรียนบ้านตะโนน 33 23 69.7% 5 15.15% 3 9.09% 2 6.06% 33
7 โรงเรียนบ้านเถกิง 28 22 81.48% 1 3.7% 2 7.41% 2 7.41% 27
8 โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 26 20 76.92% 5 19.23% 1 3.85% 0 0% 26
9 โรงเรียนบ้านโจรก 31 20 71.43% 4 14.29% 2 7.14% 2 7.14% 28
10 โรงเรียนบ้านละมงค์ 31 19 63.33% 6 20% 4 13.33% 1 3.33% 30
11 โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 32 19 65.52% 4 13.79% 4 13.79% 2 6.9% 29
12 โรงเรียนปราสาท 23 19 82.61% 3 13.04% 1 4.35% 0 0% 23
13 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 26 18 72% 6 24% 0 0% 1 4% 25
14 โรงเรียนบ้านอาโพน 34 18 58.06% 5 16.13% 6 19.35% 2 6.45% 31
15 โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 32 17 54.84% 9 29.03% 3 9.68% 2 6.45% 31
16 โรงเรียนบ้านตาเสาะ 27 16 61.54% 7 26.92% 2 7.69% 1 3.85% 26
17 โรงเรียนบ้านสะแร 25 16 66.67% 5 20.83% 2 8.33% 1 4.17% 24
18 โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด 24 15 71.43% 6 28.57% 0 0% 0 0% 21
19 โรงเรียนบ้านสระทอง 22 15 71.43% 3 14.29% 2 9.52% 1 4.76% 21
20 โรงเรียนบ้านสะเดา 20 15 75% 1 5% 4 20% 0 0% 20
21 โรงเรียนบ้านมะเมียง 33 14 45.16% 8 25.81% 5 16.13% 4 12.9% 31
22 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 30 14 46.67% 7 23.33% 7 23.33% 2 6.67% 30
23 โรงเรียนบ้านสน 29 14 56% 5 20% 4 16% 2 8% 25
24 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 23 14 70% 3 15% 2 10% 1 5% 20
25 โรงเรียนบ้านโตงน้อย 20 14 73.68% 3 15.79% 0 0% 2 10.53% 19
26 โรงเรียนบ้านวังปลัด 23 13 56.52% 6 26.09% 2 8.7% 2 8.7% 23
27 โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 24 13 54.17% 6 25% 1 4.17% 4 16.67% 24
28 โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 25 13 61.9% 2 9.52% 5 23.81% 1 4.76% 21
29 โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 24 12 50% 8 33.33% 3 12.5% 1 4.17% 24
30 โรงเรียนบ้านกำไสจาน 18 12 66.67% 6 33.33% 0 0% 0 0% 18
31 โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 26 12 46.15% 5 19.23% 4 15.38% 5 19.23% 26
32 โรงเรียนประชาสามัคคี 22 12 54.55% 4 18.18% 3 13.64% 3 13.64% 22
33 โรงเรียนบ้านตาโมม 18 12 66.67% 3 16.67% 3 16.67% 0 0% 18
34 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 26 11 50% 8 36.36% 3 13.64% 0 0% 22
35 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 25 11 47.83% 8 34.78% 2 8.7% 2 8.7% 23
36 โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ 22 11 52.38% 3 14.29% 5 23.81% 2 9.52% 21
37 โรงเรียนบ้านแนงมุด 20 11 73.33% 3 20% 1 6.67% 0 0% 15
38 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 20 11 55% 2 10% 5 25% 2 10% 20
39 โรงเรียนบ้านด่าน 16 11 73.33% 2 13.33% 0 0% 2 13.33% 15
40 โรงเรียนบ้านปวงตึก 13 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
41 โรงเรียนบ้านกะดาด 14 11 84.62% 1 7.69% 0 0% 1 7.69% 13
42 โรงเรียนบ้านกระสัง 12 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
43 โรงเรียนบ้านสะกาด 27 10 43.48% 9 39.13% 2 8.7% 2 8.7% 23
44 โรงเรียนบ้านอำปึล 26 10 47.62% 7 33.33% 3 14.29% 1 4.76% 21
45 โรงเรียนบ้านโคกกรม 19 10 52.63% 4 21.05% 4 21.05% 1 5.26% 19
46 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา 17 10 58.82% 2 11.76% 2 11.76% 3 17.65% 17
47 โรงเรียนบ้านกาบกระบือ 17 10 58.82% 1 5.88% 3 17.65% 3 17.65% 17
48 โรงเรียนบ้านโคกไทร 27 9 34.62% 12 46.15% 2 7.69% 3 11.54% 26
49 โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) 17 9 56.25% 5 31.25% 2 12.5% 0 0% 16
50 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 20 9 50% 5 27.78% 1 5.56% 3 16.67% 18
51 โรงเรียนบ้านหนองคันนา 20 9 50% 3 16.67% 2 11.11% 4 22.22% 18
52 โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 15 9 64.29% 3 21.43% 1 7.14% 1 7.14% 14
53 โรงเรียนบ้านรุน 14 9 64.29% 3 21.43% 1 7.14% 1 7.14% 14
54 โรงเรียนบ้านตานี 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
55 โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 16 9 64.29% 1 7.14% 3 21.43% 1 7.14% 14
56 โรงเรียนเทศบาลสังขะ 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
57 โรงเรียนบ้านศรีนวล 12 9 90% 0 0% 0 0% 1 10% 10
58 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี 28 8 33.33% 9 37.5% 2 8.33% 5 20.83% 24
59 โรงเรียนบ้านตาพราม 23 8 40% 6 30% 4 20% 2 10% 20
60 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 18 8 44.44% 5 27.78% 3 16.67% 2 11.11% 18
61 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 17 8 61.54% 4 30.77% 0 0% 1 7.69% 13
62 โรงเรียนบ้านเสกกอง 13 8 61.54% 3 23.08% 2 15.38% 0 0% 13
63 โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 12 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
64 โรงเรียนบ้านสวายซอ 15 8 53.33% 2 13.33% 1 6.67% 4 26.67% 15
65 โรงเรียนบ้านกะปู 12 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
66 โรงเรียนบ้านจรัส 12 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 0 0% 11
67 โรงเรียนบ้านหลัก 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
68 โรงเรียนบ้านโคกทม 19 7 41.18% 4 23.53% 4 23.53% 2 11.76% 17
69 โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ 16 7 46.67% 4 26.67% 3 20% 1 6.67% 15
70 โรงเรียนบ้านตาวร 17 7 50% 4 28.57% 1 7.14% 2 14.29% 14
71 โรงเรียนบ้านแสนกาง 10 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
72 โรงเรียนบ้านกูน 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
73 โรงเรียนบ้านกล้วย 9 7 77.78% 0 0% 1 11.11% 1 11.11% 9
74 โรงเรียนบ้านตะเคียน 19 6 31.58% 6 31.58% 3 15.79% 4 21.05% 19
75 โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 19 6 33.33% 6 33.33% 3 16.67% 3 16.67% 18
76 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 15 6 40% 4 26.67% 1 6.67% 4 26.67% 15
77 โรงเรียนบ้านหนองจูบ 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
78 โรงเรียนบ้านจารย์ 13 6 50% 4 33.33% 0 0% 2 16.67% 12
79 โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร 14 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
80 โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 12 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
81 โรงเรียนบ้านโสน 12 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
82 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 15 6 50% 1 8.33% 3 25% 2 16.67% 12
83 โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 11 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
84 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 10 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
85 โรงเรียนหนองโสนวิทยา 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
86 โรงเรียนบ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
87 โรงเรียนบ้านลันแต้ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
88 โรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) 8 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
89 โรงเรียนบ้านบัวเชด 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
90 โรงเรียนสหมิตรวิทยา 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
91 โรงเรียนบ้านตาเมียง 14 5 35.71% 4 28.57% 3 21.43% 2 14.29% 14
92 โรงเรียนบ้านปลัด 10 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
93 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 15 5 33.33% 3 20% 4 26.67% 3 20% 15
94 โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ 13 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 12
95 โรงเรียนบ้านสวาย 10 5 50% 3 30% 0 0% 2 20% 10
96 โรงเรียนบ้านถนนชัย 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
97 โรงเรียนบ้านร่มเย็น 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
98 โรงเรียนบ้านสนบ 11 5 45.45% 2 18.18% 3 27.27% 1 9.09% 11
99 โรงเรียนบ้านสำเภาลูน 11 5 45.45% 2 18.18% 3 27.27% 1 9.09% 11
100 โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร 12 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 11
101 โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
102 โรงเรียนบ้านขอนแตก 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
103 โรงเรียนบ้านเสรียง 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
104 โรงเรียนบ้านจีกแดก 10 5 50% 1 10% 2 20% 2 20% 10
105 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
106 โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
107 โรงเรียนบ้านไทร 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
108 โรงเรียนกลาโหมราชเสนา2 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
109 โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 16 4 26.67% 7 46.67% 2 13.33% 2 13.33% 15
110 โรงเรียนบ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 14 4 30.77% 7 53.85% 1 7.69% 1 7.69% 13
111 โรงเรียนบ้านทำนบ 10 4 40% 6 60% 0 0% 0 0% 10
112 โรงเรียนบ้านโนนสบาย 10 4 40% 3 30% 3 30% 0 0% 10
113 โรงเรียนบ้านอุโลก 11 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 11
114 โรงเรียนบ้านคลอง 12 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 3 27.27% 11
115 โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
116 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 16 4 36.36% 2 18.18% 5 45.45% 0 0% 11
117 โรงเรียนดมวิทยาคาร 11 4 40% 2 20% 3 30% 1 10% 10
118 โรงเรียนบ้านพนมดิน 8 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
119 โรงเรียนบ้านสกล 8 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
120 โรงเรียนบ้านจบก (บัวเชด) 8 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 8
121 โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
122 โรงเรียนบ้านคูตัน 8 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
123 โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
124 โรงเรียนบ้านเตาแดก 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
125 โรงเรียนบ้านตราด 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
126 โรงเรียนบ้านกุง 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
127 โรงเรียนบ้านแดง 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
128 โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข 6 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
129 โรงเรียนบ้านสังขะ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
130 โรงเรียนบ้านสีโค 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
131 โรงเรียนบ้านพรหมสะอาด 8 3 37.5% 5 62.5% 0 0% 0 0% 8
132 โรงเรียนบ้านละลมระไซ 11 3 30% 4 40% 2 20% 1 10% 10
133 โรงเรียนบ้านลำดวน (เมยราษฎร์อุปถัมภ์) 16 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
134 โรงเรียนบ้านจารย์(กาบเชิง) 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
135 โรงเรียนบ้านนา 8 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
136 โรงเรียนบ้านบักจรัง 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
137 โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
138 โรงเรียนบ้านลำหาด 8 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 2 25% 8
139 โรงเรียนอมรินทราวารี 9 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
140 โรงเรียนบ้านละเอาะ 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
141 โรงเรียนบ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
142 โรงเรียนบ้านออดราษฎ์สามัคคี 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
143 โรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด2514) 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
144 โรงเรียนบ้านตาลวก 9 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 3 33.33% 9
145 โรงเรียนบ้านคะนา 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
146 โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
147 โรงเรียนบ้านหนองยาว 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
148 โรงเรียนบ้านรันเดง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
149 โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
150 โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
151 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 6 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
152 โรงเรียนตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ 6 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
153 โรงเรียนบ้านถนน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
154 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 10 2 22.22% 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 9
155 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 3 9 2 22.22% 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 9
156 โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 10 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
157 โรงเรียนบ้านณรงค์ 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
158 โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง 9 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
159 โรงเรียนบ้านตาคง 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
160 โรงเรียนบ้านบักดอก 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
161 โรงเรียนบ้านบุอันโนง 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
162 โรงเรียนบ้านสองสะโกม 9 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
163 โรงเรียนบ้านสวาท 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
164 โรงเรียนบ้านไทยเดิม 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
165 โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
166 โรงเรียนบ้านตาเบา 8 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
167 โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 6 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
168 โรงเรียนบ้านตาวัง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
169 โรงเรียนบ้านศรีสวาย 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
170 โรงเรียนบ้านปราสาทเบง 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
171 โรงเรียนต.ช.ด.บ้านตาแตรว 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
172 โรงเรียนบ้านโพนทอง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
173 โรงเรียนบ้านกู่ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
174 โรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
175 โรงเรียนบ้านจีกแดก(ปราสาท) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
176 โรงเรียนบ้านตอกตรา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
177 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 2 6 2 33.33% 0 0% 3 50% 1 16.67% 6
178 โรงเรียนบ้านลำพุก 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
179 โรงเรียนบ้านสำโรง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
180 โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
181 โรงเรียนบ้านจบก(ปราสาท) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
182 โรงเรียนบ้านนาครอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
183 โรงเรียนบ้านปราสาท 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
184 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
185 โรงเรียนบ้านมหาชัย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
186 โรงเรียนบ้านศรีมงคล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
187 โรงเรียนบ้านโคกสมอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
188 โรงเรียนบ้านลังโกม 9 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 7
189 โรงเรียนบ้านห้วยปูน 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
190 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
191 โรงเรียนบ้านชำเบง 6 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
192 โรงเรียนบ้านหนองแวง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
193 โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ 6 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
194 โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
195 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 2 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
196 โรงเรียนบ้านพะเนาว์ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
197 โรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็ก 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
198 โรงเรียนบ้านตรวจ 8 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
199 โรงเรียนไพลศึกษาคาร 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
200 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
201 โรงเรียนมหาราช 4 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
202 โรงเรียนบ้านโพนชาย 6 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
203 โรงเรียนบ้านโอทะลัน 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
204 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 6 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
205 โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
206 โรงเรียนบ้านตายัวะ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
207 โรงเรียนบ้านน้อย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
208 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
209 โรงเรียนบ้านโชค(ปราสาท) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
210 โรงเรียนเพียงหลวง ๘ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
211 โรงเรียนบ้านอำปึลกง 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
212 โรงเรียนบ้านราวนคร 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
213 โรงเรียนบ้านสนวน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
214 โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
215 โรงเรียนจตุคามวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
216 โรงเรียนตำรวจตระเวนขายแดนบ้านโคกแสลง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
217 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
218 โรงเรียนบ้านกระวัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
219 โรงเรียนบ้านคูขาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
220 โรงเรียนบ้านสะพานหัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
221 โรงเรียนบ้านโคลด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
222 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
223 โรงเรียนบ้านชำสมิง 5 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
224 โรงเรียนบ้านโนนทอง(กาบเชิง) 5 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
225 โรงเรียนบ้านอาวอก 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
226 โรงเรียนบ้านโดง 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
227 โรงเรียนบ้านจังเอิล 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
228 โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
229 โรงเรียนบ้านสมุด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
230 โรงเรียนบ้านอังกอล 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
231 โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
232 โรงเรียนบ้านศาลา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
233 โรงเรียนบ้านก็วล 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
234 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชำปะโต 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]