เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรเะถมศึกษานครพนม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
2 นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
3 นายอรรถกานต์ อรุณไพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
4 นางสาวปิยะนาถ อุติลา ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
5 นางแพรวพรรณ อรุณไพร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
6 นางปิยะนาฎ ทองหมั้น ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
7 นางวิไลวรรณ สิทธิ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
8 สิบเอกไกรทอง ต่ออำนาจ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
9 นายอนุตรศักดิ์ วิชัยรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
10 นางวัชราภรณ์ ททีสุกะ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
11 นายสมานชัย สุวรรณอำไพ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
12 นางวิไลวรรณ สิทธิ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2 กองเลขานุการ
13 นานทนงชัย บัวทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2 กองเลขานุการ
14 นางอุไรวรรณ เคนไชยวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2 กองเลขานุการ
15 นายพงศักดิ์ เอกจักรแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2 กองเลขานุการ
16 นางนิภาวรรณ เดชบุญ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2 กองเลขานุการ
17 นายสายันต์ โชติวังโส รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง กองเลขานุการ
18 นางสาวจินตนา ปากดี ครู โรงเรียนบ้านนาเต่า กองเลขานุการ
19 นายอภิวัฒน์ บุญนิธิภัทร ครู โรงเรียนบ้านท่าอุเทน กองเลขานุการ
20 นางสาวพรรณทิพย์ ปากดี ครู โรงเรียนนาชุมใหม่นิรมิต กองเลขานุการ
21 นางสาววิลาวรรณ์ เดชโฮม ครู โรงเรียนบ้านหาดแพง กองเลขานุการ
22 นางสาวปิยะธิดา ชมราศรี ครู โรงเรียนบ้านดงขวาง กองเลขานุการ
23 นางสาวสิริลักษณ์ แสงโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านขามเปี้ย กองเลขานุการ
24 นางนวลจันทร์ ตระกูลวาง ครู โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ กองเลขานุการ
25 สิบเอกไกรทอง ต่ออำนาจ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2 กองเลขานุการ
26 นายอนุตรศักดิ์ วิชัยรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ กองเลขานุการ
27 นางวิไลวรรณ สิทธิ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
28 นายสายันต์ โชติวังโส รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง คณะกรรมการดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
29 นางสาวจินตนา ปากดี ครู โรงเรียนบ้านนาเต่า คณะกรรมการดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
30 นายอภิวัฒน์ บุญนิธิภัทร ครู โรงเรียนบ้านท่าอุเทน คณะกรรมการดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
31 นายอนุตรศักดิ์ วิชัยรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ คณะกรรมการดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
32 นางสาวพรรณทิพย์ ปากดี ครู โรงเรียนนาชุมใหม่นิรมิต คณะกรรมการดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
33 นางสาวปิยะธิดา ชมราศรี ครู โรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
34 นางสาววิลาวรรณ์ เดชโฮม ครู โรงเรียนบ้านหาดแพง คณะกรรมการดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
35 นางสาวรัตนา พิมกลาง ครู ธุรการ โรงเรียนบ้านโพนจาน คณะกรรมการดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
36 สิบเอกไกรทอง ต่ออำนาจ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
37 นางสาวสิริลักษณ์ แสงโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านขามเปี้ย คณะกรรมการดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
38 นางนวลจันทร์ ตระกูลวาง ครู โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ คณะกรรมการดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
39 นายอำพัน พรมโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) คณะกรรมการจัดสถานที่
40 นายมะนัตย์ เณรน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูกระแต คณะกรรมการจัดสถานที่
41 นางอมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) คณะกรรมการจัดสถานที่
42 นายฉลองชัย โกษาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาจาน คณะกรรมการจัดสถานที่
43 นางสาวพิชญา ศิริวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) คณะกรรมการจัดสถานที่
44 นางสาวโสภา โสกาภักณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี คณะกรรมการจัดสถานที่
45 นายบุญเลิศ สีโย ครู โรงเรียนบ้านนากระแต คณะกรรมการจัดสถานที่
46 นายวราวิทย์ คะษาวงค์ ครู โรงเรียนบ้านภูกระแต คณะกรรมการจัดสถานที่
47 นายบุญตา อุ่นชัย ครู โรงเรียนบ้านภูกระแต คณะกรรมการจัดสถานที่
48 นายสมนึก คำประภา ครู โรงเรียนบ้านภูกระแต คณะกรรมการจัดสถานที่
49 นางทัศนีย์ บุญเทียม ครู โรงเรียนบ้านภูกระแต คณะกรรมการจัดสถานที่
50 นางฉลวย เจริญรัตนชัยกุล ครู โรงเรียนบ้านภูกระแต คณะกรรมการจัดสถานที่
51 นางรำเพย ขวัญเอกพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านภูกระแต คณะกรรมการจัดสถานที่
52 นางสาวปริญญา รักษาราษฎร์ ครู โรงเรียนบ้านภูกระแต คณะกรรมการจัดสถานที่
53 นางนันทวัน ฉิมมานุกูล ครู โรงเรียนบ้านภูกระแต คณะกรรมการจัดสถานที่
54 นางไพจิตร คำจารย์ ครู โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผุงวิทย์) คณะกรรมการจัดสถานที่
55 นายพีระพงษ์ ดวงสงค์ ครู โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผุงวิทย์) คณะกรรมการจัดสถานที่
56 นายปรีดา ภูดีทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) คณะกรรมการจัดสถานที่
57 นายปกรณ์ อุ่นกลม ครู โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) คณะกรรมการจัดสถานที่
58 นาพรธิพา พลรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) คณะกรรมการจัดสถานที่
59 นายวาทิต ไชยชมภู ครู โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) คณะกรรมการจัดสถานที่
60 นายเสมา ธนะศรี ครู โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) คณะกรรมการจัดสถานที่
61 นายอภิวัฒน์ อุปพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) คณะกรรมการจัดสถานที่
62 นางสาวธนาพร กันทา ครู โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) คณะกรรมการจัดสถานที่
63 นางสาวธนัชชา ชาสงวน ครู โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) คณะกรรมการจัดสถานที่
64 นางสาวศรีญญา คำอ้อ ครู โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) คณะกรรมการจัดสถานที่
65 นางสาวพัชริดา ติยะบุตร ครู โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) คณะกรรมการจัดสถานที่
66 นายวินิจ ดอกไม้ทอง นักการฯ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) คณะกรรมการจัดสถานที่
67 นายวสันต์ บุพศิริ ครู โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) คณะกรรมการจัดสถานที่
68 นายอินปัน ธงศรี ครู โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) คณะกรรมการจัดสถานที่
69 นางวัชรีวรรณ บุพศิริ ครู โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) คณะกรรมการจัดสถานที่
70 นางพะนอรักษ์ จันทสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) คณะกรรมการจัดสถานที่
71 นายสมชัย ส่องใส ครู โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) คณะกรรมการจัดสถานที่
72 นายอุดม สิงห์งอย ครู โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) คณะกรรมการจัดสถานที่
73 นางทิพวรรณ บุพศิริ ครู โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) คณะกรรมการจัดสถานที่
74 นางสาววิลาวรรณ เดชโฮม ครู โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) คณะกรรมการจัดสถานที่
75 นายนิเวศ บุพศิริ นักการ ฯ โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) คณะกรรมการจัดสถานที่
76 นางพึงพิศ จิรธนกิจ ครู โรงเรียนบ้านนาจาน คณะกรรมการจัดสถานที่
77 นางลัดดาวัลย์ เวียนวัฒนา ครู โรงเรียนบ้านนาจาน คณะกรรมการจัดสถานที่
78 นางอนันท์ นิลสนิท ครู โรงเรียนบ้านนาจาน คณะกรรมการจัดสถานที่
79 นายอารี ศรีลาศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านนาจาน คณะกรรมการจัดสถานที่
80 ว่าที่ พ.ต.เดชา คัณทักษ์ ครู โรงเรียนบ้านนาจาน คณะกรรมการจัดสถานที่
81 นายประสงค์ กลางประพันธ์ ครู โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี คณะกรรมการจัดสถานที่
82 นายเกียรติศักดิ์ แปโค ครู โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี คณะกรรมการจัดสถานที่
83 ว่าที่ร.ต.เพียร มะละกา ครู โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี คณะกรรมการจัดสถานที่
84 นายนภดล เพ็งคำ ครู โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี คณะกรรมการจัดสถานที่
85 นายไตรภพ โคตรมิตร ครู โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี คณะกรรมการจัดสถานที่
86 นางอุทัยวรรณ โทสวนจิต ครู โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี คณะกรรมการจัดสถานที่
87 นายนิพธพนธ์ เพ็งลุน ครู โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี คณะกรรมการจัดสถานที่
88 สิบเอกไกรทอง ต่ออำนาจ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการจัดสถานที่
89 นายสายันต์ โชติวังโส รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง คณะกรรมการจัดสถานที่
90 นางสาวเรียม คันนา นักจัดการทั่วไป คณะกรรมการจัดสถานที่
91 นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 คณะกรรมการการเงิน บัญชีและพัสดุ
92 นางสาวปิยะนาถ อุติลา ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการการเงิน บัญชีและพัสดุ
93 นายอนุตรศักดิ์ วิชัยรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ คณะกรรมการการเงิน บัญชีและพัสดุ
94 นางจุฑามณี หอยตะคุ นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการการเงิน บัญชีและพัสดุ
95 นายวิชิต ใจช่วง นักวิชาการศึกษา สพป.นพ 2 คณะกรรมการการเงิน บัญชีและพัสดุ
96 นางวิไลวรรณ สิทธิ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการการเงิน บัญชีและพัสดุ
97 นางรุ่งอรุณ สมนึก นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ คณะกรรมการการเงิน บัญชีและพัสดุ
98 สิบเอกไกรทอง ต่ออำนาจ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการการเงิน บัญชีและพัสดุ
99 นางอมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) คณะกรรมการการเงิน บัญชีและพัสดุ
100 นางสาวสิริลักษณ์ แสงโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านขามเปี้ย คณะกรรมการการเงิน บัญชีและพัสดุ
101 นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
102 นางพัชรี สุวรรณอำไพ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
103 นายเจริญพร คำจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
104 นางอารีย์ นามบุญเรือง นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
105 นางสาวเรียม อัคนา นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการประชาสัมพันธ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]