สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนชุมชนนางัว 82 241 139
2 002 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 6 28 14
3 003 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 51 86 68
4 005 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 27 68 45
5 004 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 21 32 27
6 006 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 24 52 35
7 008 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 42 82 66
8 007 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 29 47 43
9 010 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 9 24 14
10 011 โรงเรียนดอนบาก 0 0 0
11 013 โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 11 38 18
12 012 โรงเรียนตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 3 6 6
13 014 โรงเรียนตชด.บ้านนาสามัคคี 3 6 5
14 015 โรงเรียนตชด.บ้านหาดทรายเพ 0 0 0
15 016 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล 0 0 0
16 018 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 6 6 6
17 020 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 1 1 1
18 022 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 36 79 59
19 023 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 8 24 13
20 024 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 12 40 21
21 197 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 33 80 56
22 196 โรงเรียนบ้านข่า 23 47 33
23 029 โรงเรียนบ้านคำนกกก 36 50 45
24 031 โรงเรียนบ้านคำสว่าง 3 3 3
25 028 โรงเรียนบ้านคำเตย 18 45 29
26 030 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 23 39 34
27 032 โรงเรียนบ้านคำไฮ 5 7 5
28 027 โรงเรียนบ้านค้อ 26 80 42
29 040 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 17 38 29
30 041 โรงเรียนบ้านจอมศรี 2 4 2
31 042 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 16 56 30
32 050 โรงเรียนบ้านดง 5 15 11
33 046 โรงเรียนบ้านดงขวาง 3 7 6
34 047 โรงเรียนบ้านดงน้อย 33 62 49
35 048 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 10 25 18
36 200 โรงเรียนบ้านดงหนองบัว 1 1 1
37 051 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 47 109 73
38 052 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 3 3 3
39 057 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 15 42 26
40 059 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 21 38 30
41 060 โรงเรียนบ้านดอนพะธาย 7 22 15
42 199 โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง 4 8 5
43 062 โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย 2 6 4
44 063 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 20 44 33
45 201 โรงเรียนบ้านดอนสมอ 13 22 18
46 065 โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง 1 2 2
47 058 โรงเรียนบ้านดอนเตย 15 23 18
48 198 โรงเรียนบ้านดอนแดง 11 26 17
49 053 โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.นาหว้า 7 27 15
50 054 โรงเรียนบ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 4 8 7
51 055 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ 2 2 2
52 069 โรงเรียนบ้านตาล 5 46 12
53 067 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 8 21 14
54 068 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 12 33 20
55 066 โรงเรียนบ้านต้าย 9 16 15
56 070 โรงเรียนบ้านท่าจำปา 6 8 6
57 072 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 38 84 59
58 073 โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง 2 2 1
59 075 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 4 8 7
60 076 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 13 41 23
61 077 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 18 33 29
62 074 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 3 7 5
63 071 โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก 6 19 13
64 078 โรงเรียนบ้านธาตุ 1 1 1
65 081 โรงเรียนบ้านนากระแต้ 5 8 8
66 082 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 8 17 13
67 083 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 14 22 19
68 084 โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก 4 6 6
69 085 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 11 21 17
70 087 โรงเรียนบ้านนาคอย 15 24 22
71 089 โรงเรียนบ้านนาคำ 12 22 18
72 088 โรงเรียนบ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ 2 7 4
73 090 โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 6 11 7
74 091 โรงเรียนบ้านนางัว 1 2 1
75 092 โรงเรียนบ้านนาจาน 13 24 19
76 093 โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต 5 14 9
77 094 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 0 0 0
78 095 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 23 49 37
79 096 โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู 5 10 10
80 100 โรงเรียนบ้านนาทม 25 45 34
81 102 โรงเรียนบ้านนานอ 4 10 6
82 101 โรงเรียนบ้านนาน้อย 13 20 16
83 104 โรงเรียนบ้านนาผักปอด 1 1 1
84 105 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 8 13 11
85 106 โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน 4 4 3
86 111 โรงเรียนบ้านนายาง 0 0 0
87 113 โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า 4 9 8
88 114 โรงเรียนบ้านนาหนองบก 2 2 2
89 115 โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย 6 14 9
90 116 โรงเรียนบ้านนาหว้า 34 70 45
91 117 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 8 24 16
92 118 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 28 45 38
93 086 โรงเรียนบ้านนาเข 17 31 25
94 097 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 5 8 8
95 099 โรงเรียนบ้านนาเต่า 18 35 28
96 202 โรงเรียนบ้านนาเพียง 2 8 5
97 107 โรงเรียนบ้านนาเพียง(ท่าอุเทน) 0 0 0
98 112 โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 4 9 8
99 098 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี 6 10 9
100 110 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 9 27 16
101 109 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 7 13 10
102 103 โรงเรียนบ้านนาใน 1 3 2
103 079 โรงเรียนบ้านน้อยทวย 1 3 2
104 080 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 11 18 14
105 120 โรงเรียนบ้านบงคำ 8 11 10
106 121 โรงเรียนบ้านบุ่ง 11 33 18
107 122 โรงเรียนบ้านปฏิรูป 4 7 6
108 123 โรงเรียนบ้านปากทวย 0 0 0
109 124 โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 3 12 7
110 125 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 50 93 72
111 126 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 25 35 27
112 127 โรงเรียนบ้านพนอม 21 34 28
113 128 โรงเรียนบ้านพะทาย 12 37 20
114 129 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 18 42 30
115 130 โรงเรียนบ้านพืชผล 0 0 0
116 145 โรงเรียนบ้านภูกระแต 31 45 41
117 146 โรงเรียนบ้านม่วงชี 0 0 0
118 147 โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา 3 4 3
119 148 โรงเรียนบ้านยางงอย 2 6 4
120 149 โรงเรียนบ้านรามราช 17 39 25
121 150 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 2 3 2
122 152 โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย 4 9 7
123 153 โรงเรียนบ้านสามัคคี 10 33 18
124 157 โรงเรียนบ้านหนองซน 24 49 38
125 158 โรงเรียนบ้านหนองดุด 11 26 17
126 159 โรงเรียนบ้านหนองท่ม 4 8 6
127 161 โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง 1 1 1
128 162 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 4 3
129 163 โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 5 6 6
130 164 โรงเรียนบ้านหนองผือ 13 30 23
131 166 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 1 2 2
132 167 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0
133 160 โรงเรียนบ้านหนองเทา 32 58 42
134 165 โรงเรียนบ้านหนองแวง 11 27 17
135 168 โรงเรียนบ้านหมูม้น 16 40 27
136 171 โรงเรียนบ้านหัวหาด 10 26 15
137 172 โรงเรียนบ้านหาดกวน 23 47 37
138 173 โรงเรียนบ้านหาดแพง 24 55 32
139 169 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 33 57 43
140 170 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 24 39 32
141 182 โรงเรียนบ้านอีอูด 18 40 28
142 183 โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 5 16 9
143 184 โรงเรียนบ้านอูนนา 7 20 11
144 185 โรงเรียนบ้านอูนยางคำ 4 8 5
145 180 โรงเรียนบ้านอ้วน 3 8 5
146 181 โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ 10 26 17
147 043 โรงเรียนบ้านเชียงยืน 0 0 0
148 045 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 16 23 19
149 151 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 18 39 28
150 154 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 44 115 70
151 155 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 14 39 24
152 156 โรงเรียนบ้านเสียวสงคราม 1 2 2
153 179 โรงเรียนบ้านเหล่า 7 11 9
154 174 โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 5 14 10
155 175 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 14 26 13
156 176 โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ 4 8 4
157 177 โรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อย 4 10 6
158 178 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 4 6 4
159 021 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 7 14 10
160 033 โรงเรียนบ้านแค 8 11 9
161 131 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 15 37 26
162 034 โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 7 10 7
163 035 โรงเรียนบ้านโคกยาว 6 13 8
164 203 โรงเรียนบ้านโคกศรี 1 1 1
165 036 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 3 7 6
166 037 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 10 13 8
167 038 โรงเรียนบ้านโคกสายทอง 2 3 2
168 039 โรงเรียนบ้านโคกสี 0 0 0
169 119 โรงเรียนบ้านโนนกุง 8 26 12
170 144 โรงเรียนบ้านโพน 12 22 18
171 133 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 50 84 67
172 132 โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 13 28 22
173 134 โรงเรียนบ้านโพนขาว 6 9 9
174 135 โรงเรียนบ้านโพนงาม 10 14 13
175 136 โรงเรียนบ้านโพนจาน 53 143 83
176 138 โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง 2 4 4
177 139 โรงเรียนบ้านโพนทอง 7 14 11
178 140 โรงเรียนบ้านโพนบก 18 45 32
179 142 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 2 9 5
180 143 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 7 18 10
181 141 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 32 65 46
182 137 โรงเรียนบ้านโพนแดง 2 4 4
183 044 โรงเรียนบ้านไชยศรี 3 3 3
184 186 โรงเรียนประชาสนธิ์นุสรณ์ 1 1 1
185 190 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 47 99 67
186 192 โรงเรียนหนองบาท้าว 1 1 1
187 193 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 41 86 60
188 194 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 31 58 43
189 195 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 30 86 56
190 009 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 2 2
191 187 โรงเรียนเพียงหลวง 10 8 17 13
192 188 โรงเรียนแพงโคก 0 0 0
193 189 โรงเรียนโพธิ์ไทรทองวิทยา 3 5 5
194 019 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร 3 7 6
195 017 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง 4 10 7
196 191 โรงเรียนศกร.ตชด.บ้านนากระเสริม 3 3 3
รวม 2354 5080 3555
8635

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]