::sp-npm2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางอุไรวรรณ เคนไชยวงศ์สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
2. นางจุฑามาศ ยอดสะอึโรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวธนาพร กันทาโรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)กรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นายทนงชัย บัวทองสพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
2. นายจักพงษ์ พิทักษ์เทพสมบัติโรงเรียนบ้านหนองผักตบกรรมการ
3. นายเสวย โพนตาแคบโรงเรียนบ้านนาเต่ากรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ สิทธิสพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
2. นางสาววนิดา แสงสุขโรงเรียนบ้านดงวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวปาณิสรา โกษาแสงโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางสาววราภรณ์ วงศ์ตาขี่สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
2. นางชัชฎาพร เรืองศรีโรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติกรรมการ
3. นางสาวนริศรา แก้วเชื่อมโรงเรียนบ้านคำแม่นางกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางสาวอรปภา กวดวงษาสพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
2. นางสาวญาณิกา อ้อมณฑาโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อกรรมการ
3. นางสาวภัทราภรณ์ สิงหันต์โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ ไพรสณฑ์สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
2. นางรัชดาภรณ์ แก้วลาโรงเรียนชุมชนประสานมิตรกรรมการ
3. นางรัศมี กุลวงศ์โรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นายสมาชัย สุวรรณอำไพสพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
2. นายรังสิมันต์ ฉิมรักษ์โรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
3. นางลักขณา วะเศษสร้อยโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายสถาพร ชูทองรัตนะสพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
2. นายแสนศักดิ์ พิเดชครู โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการ
3. นางสวาท โชติวังโสโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายเดชา นะคะจัดโรงเรียนบ้านดงหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางวิลาสินี อุปทุมโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
3. นางสาวภัทราพร สิงหันต์โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายชิราวุธ บุพศิริโรงเรียนบ้านดอนพะธานประธานกรรมการ
2. นางสาวกวินนา แสนเขื่อนโรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
3. นางสาวอาภัสสร วันดีโรงเรียนบ้านหนองเทากรรมการ
4. นางสาวนริศรา แก้วเชื่อมโรงเรียนบ้านคำแม่นางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายพลายแก้ว แพงโสภาโรงเรียนบ้านดอนเตยประธานกรรมการ
2. นางสวาท โชติวังโสโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
3. นางพิสมัย สาผิวโรงเรียนบ้านหัวหาดกรรมการ
4. นางสาวเกศินี คำเกษโรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นายไพฑูรย์ มะโนสินธุ์โรงเรียนบ้านนาเต่าประธานกรรมการ
2. นางสาววัลยา แก้วคนตรงโรงเรียนบ้านโคกยาวกรรมการ
3. นางทัศพร ธงศรีโรงเรียนบ้านหาดแพงกรรมการ
4. นางสาวกนกพร ทิพม่อมโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
5. นางสาวแววตา เดชขันธ์โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นายเชษฐ์ นิลรัตน์โรงเรียนบ้านดอนสมอประธานกรรมการ
2. นางสาวพิศนันท์ เดชโฮมโรงเรียนนาดีวิทยากรรมการ
3. นางสาววรรณภา คำหล้าโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
4. นางสาวญาณิกา อ้อมณฑาโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายอาคม ยะสะกะโรงเรียนบ้านโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นายศาสตรา บัวดีโรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการ
3. นางไพรัช สิทธิโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางสาวประวีณา ศรีสร้อยโรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางพิสมัย ราชชมภูสพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
2. นางสุขศรี อัครเนตรโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
3. นางนภาพร กาญจนเกตโรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนากรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายบุรินทร์ วรรณวงศ์สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
2. นางสาวรัศมี เกษมสินธ์ุโรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)กรรมการ
3. นางวิไลวรรณ สิงหันต์โรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นายนิรันดร์ แก้วฝ่ายโรงเรียนบ้านดอนแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาพร กันทาโรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)กรรมการ
3. นางสาวเพลินพิศ อุดมกันโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ คำออนโรงเรียนบ้านนาดีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นายศิลป ประกิ่งโรงเรียนบ้านอูนนาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนางรัก ดีโคตรโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
3. นางสาวสายรุ้ง พันพั่วโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นางสาวกิตติยา ไชยเชษฐโรงเรียนบ้านคำนกกกกรรมการ
5. นางสาวมัญทยุชา มิชาเอลิสโรงเรียนบ้านอูนนากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายอรรณพ ป้องกันโรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญประธานกรรมการ
2. นางภาวนา แง่มสุราชโรงเรียนบ้านดอนศาลากรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ โกพลโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางจิรวดี วงศ์เข็มมาโรงเรียนบ้านคำแม่นางกรรมการ
5. นางอาภาพร สาพุฒโรงเรียนบ้านพะทายกรรมการ
6. นายอรรถกร บุญญานุภาพโรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายฉลองชัย โกษาแสงโรงเรียนบ้านนาจานประธานกรรมการ
2. นางสาวปทุมพร สุวรรณจันทร์โรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
3. นางสาวชลธิยา โทรัตน์โรงเรียนบ้านนาเต่ากรรมการ
4. นางพรทิพย์ พลประเสริฐโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
5. นางสาวสไบพร รูปไสยโรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่กรรมการ
6. นางสาวภวันตี วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านนานอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิญญู คำหาโรงเรียนบ้านนาชุมประธานกรรมการ
2. นางวาสนา บุญโสโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมกรรมการ
3. นายมนต์ชัย พันนาดีโรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่กรรมการ
4. นางสาวจรรยา ทิพย์ทองโรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิตกรรมการ
5. นางสาวพรรณทิพย์ ปากดีโรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายยุทธนา เคนไชยวงศ์โรงเรียนบ้านดงขวางประธานกรรมการ
2. นางจุฑาพร บุญวังโรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคารกรรมการ
3. นายอารี แก้วไพศาลโรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์กรรมการ
4. นายเอกภพ ชัยปัญหาโรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)กรรมการ
5. นางนภาภรณ์ แสนโสมโรงเรียนบ้านเสียววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา เคนไชยวงศ์โรงเรียนบ้านดงขวางประธานกรรมการ
2. นางจุฑาพร บุญวังโรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคารกรรมการ
3. นายอารี แก้วไพศาลโรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์กรรมการ
4. นายเอกภพ ชัยปัญหาโรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)กรรมการ
5. นายนภาภรณ์ แสนโสมโรงเรียนบ้านเสียววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายประยงค์ พรหมวงศ์โรงเรียนบ้านพนอมประธานกรรมการ
2. นายนัฐพล พันโนโรงเรียนบ้านนาขมิ้นกรรมการ
3. นายเคน เดชขันธ์โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโองกรรมการ
4. นางกิตติยา ยศไชยวิบูลย์โรงเรียนบ้านพนอมกรรมการ
5. นายนิรันดร์ ต้นวันโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายประยงค์ พรหมวงศ์โรงเรียนบ้านพนอมประธานกรรมการ
2. นายนัฐพล พันโนโรงเรียนบ้านนาขมิ้นกรรมการ
3. นายเคน เดชขันธ์โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโองกรรมการ
4. นางกิตติยา ยศไชยวิบูลย์โรงเรียนบ้านพนอมกรรมการ
5. นายนิรันดร์ ต้นวันโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายสนอง เดชทะสอนโรงเรียนบ้านนาผักปอดประธานกรรมการ
2. นางสาวปทุมมา ปลั่งกลางโรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
3. นายสิรภพ พลสุวรรณ์โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วยกรรมการ
4. นางสาวพิสมร ผงศรีอักโรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสนอง เดชทะสอนโรงเรียนบ้านนาผักปอดประธานกรรมการ
2. นางพัชราภรณ์ ขจรเกตุโรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)กรรมการ
3. นางพิสมัย ต้นศรีโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
4. นายเกรียงไกร ยศไชยวิบูลย์โรงเรียนบ้านพนอมกรรมการ
5. นายอภิชาต ศรีนาทมโรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางรจนา ศรีนารินทร์โรงเรียนบ้านโพนขาวประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ประสิทธิ์ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
3. นางวิภา ประกิ่งโรงเรียนบ้านอูนยางคำกรรมการ
4. นางศิริพร แก้วไพศาลโรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวน้ำอ้อย แก้วเชื่อมโรงเรียนบ้านนาดีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ โพธิ์สุโรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)ประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ ผิวขำโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
3. นางทิพย์วรรณ บุพศิริโรงเรียนอุเทนวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวฐิติรัตน์ อุพรโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อกรรมการ
5. นายปารินทร์ พลประเสริฐโรงเรียนบ้านคำนกกกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายลิขิต พิมพ์คำโรงเรียนบ้านป่าหว้านประธานกรรมการ
2. นางวิไลพร อุ่นอกพันธ์โรงเรียนอุเทนวิทยาคารกรรมการ
3. นายอธิศักดิ์ วงศ์เหง้าโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร ทีสุกะโรงเรียนบ้านท่าอุเทนกรรมการ
5. นายอริยะศิลป์ สุวรรณอำไพโรงเรียนบ้านหาดแพงกรรมการ
6. นางสาวรัตนา วงศ์ล่ามโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นายลิขิต พิมพ์คำโรงเรียนบ้านป่าหว้านประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพักตร์ มิ่งวงษ์ธรรมโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
3. นายอดิศร มิ่งวงศ์ธรรมโรงเรียนชุมชนประสานมิตรกรรมการ
4. นายปรีชา พิกุลศรีโรงเรียนบ้านหาดกวนกรรมการ
5. นายคัคน ศรีสิงห์โรงเรียนชุมชนประสานมิตรกรรมการ
6. นางสาวพัชริดา หวานคำโรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางปราณิษา ท้าวกลางโรงเรียนบ้านหนองบาท้าวประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ แสนดวงโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการ
3. นางจุฑามาศ โพธิ์สุโรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ยางเบือกโรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนากรรมการ
5. นางวราภรณ์ งามสนิทโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
6. นางสาวจุฬารัตน์ สุวรรณมาโจโรงเรียนบ้านอูนนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายประหยัด ดีเฟื้อยโรงเรียนบ้านแคประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
3. นางสาวทรัพย์ศิริ โคตรพรหมโรงเรียนบ้านคำเตยกรรมการ
4. นางสาวเนตรนภา ดีนักโรงเรียนบ้านโพนแดงกรรมการ
5. นางสาวข้าวทิพย์ ทีสุกะโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อกรรมการ
6. นางสาวปทุมพร สุวรรณจันทร์โรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ดีเฟื้อยโรงเรียนบ้านแคประธานกรรมการ
2. นายอรรถพร เดชขันธ์โรงเรียนบ้านดอนศาลากรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา งอยหล้าโรงเรียนบ้านโพนก่อกรรมการ
4. นายวัฒนากร ต่อชอนโรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่งกรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี ไวจำปาโรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิตรกรรมการ
6. นางสาวทรัพย์ศิริ โคตรพรหมโรงเรียนบ้านคำเตยกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายทองเลื่อน บุญเพ็ง โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้วกรรมการ
2. นางดรุณี ทองนูโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางสาวสิริลักษณ์ แสงโพธิ์โรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
4. นางสาวอมรพันธุ์ บุญมาวงษาโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์กรรมการ
5. นายทนงศักดิ์ สิทธิโรงเรียนบ้านดอนเตยกรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ บุตรเพ็งโรงเรียนบ้านนาข่าท่ากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายจักรเดชา เรียมแสนโรงเรียนบ้านหนองเทากรรมการ
2. นางรุ่งนภา ผาใต้โรงเรียนบ้านนาดีวิทยากรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ อุทัยแสนโรงเรียนชุมชนคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
4. นางแคทลียา จันปุ่มโรงเรียนบ้านดอนติ้วกรรมการ
5. นางสาวภัทรภูรี คะลีล้วนโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
6. นางสุธาทิพย์ วงษาเนาว์โรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
7. นางสาวรัตนา เอกมาตรโรงเรียนบ้านพนอมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายวิทยา ทิพย์ทองโรงเรียนชุมชนประสานมิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ หอมไกรลาศโรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)กรรมการ
3. นางสาวธาตรี ริยะบุตรโรงเรียนบ้านพะทายกรรมการ
4. นางสาวปิยฉัตร กงภูเวทย์โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวทิพย์สุดา ยาลัยโรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ทิพย์ทองโรงเรียนชุมชนประสานมิตรกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ หอมไกรลาศโรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)กรรมการ
3. นางสาวทิพย์สุดา ยาลัยโรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรีกรรมการ
4. นางสาวธาตรี ริยะบุตรโรงเรียนบ้านพะทายกรรมการ
5. นางสาวปิยฉัตร กงภูเวทย์โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางกัญญาณัฎฐ์ ปกป้องโรงเรียนชุมชนนาพระชัยกรรมการ
2. นางสาวณัฐกานต์ โพธิ์สุโรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)กรรมการ
3. นางทรงศรี ติยะบุตรโรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ โกษาแสงโรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางรุ่งทิพย์ โกษาแสงโรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์กรรมการ
2. นางกัญญาณัฎฐ์ ปกป้องโรงเรียนชุมชนนาพระชัยกรรมการ
3. นางสาวณัฐกานต์ โพธิ์สุโรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)กรรมการ
4. นางทรงศรี ติยะบุตรโรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางคำปิ่น ทีสุกะโรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ศรีดาโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการ
3. นายพัชรวุฒิ ทิพย์ทองโรงเรียนชุมชนประสานมิตรกรรมการ
4. นางอมรมาศ เยียวรัมย์โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)กรรมการ
5. นางสาวชวัลลักษณ์ บุญเทียมโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางคำปิ่น ทีสุกะโรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ศรีดาโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการ
3. นายพัชรวุฒิ ทิพย์ทองโรงเรียนชุมชนประสานมิตรกรรมการ
4. นางอมรมาศ เยียวรัมย์โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)กรรมการ
5. นางสาวชวัลลักษณ์ บุญเทียมโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวปราณี ศรีส่งโรงเรียนบ้านเวินพระบาทรามราชกรรมการ
2. นางมาลินี ไชยเทศโรงเรียนบ้านปฏิรูปกรรมการ
3. นางฤดี แดงพิบูลย์โรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
4. นางสาววรรณภา ภูเม็ดโรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์)กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปราณี ศรีส่งโรงเรียนบ้านเวินพระบาทประธานกรรมการ
2. นางมาลินี ไชยเทศโรงเรียนบ้านปฏิรูปกรรมการ
3. นางฤดี แดพิบูลย์โรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
4. นายศิริ ธนภัทรพงศ์โรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
5. นางสาววรรณภา ภูเม็ดโรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายอนันต์ เครือหว้าโรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายประจักษ์ ทามีโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมกรรมการ
3. จ.ส.ต.เขตต์ แสนตรีโรงเรียนบ้านดอนปอหนองโองกรรมการ
4. นายทรงศิลป์ จันปุ่มโรงเรียนบ้านดอนติ้วกรรมการ
5. นายดิเรก ลิภาโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
1. นายชูชาติ นามเสาร์โรงเรียนบ้านขามเปี้ยประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎากร สารคำโรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนากรรมการ
3. นายเรืองชัย หลายสุทธิสารโรงเรียนบ้านต้ายกรรมการ
4. นายชาญ ทองดีโรงเรียนบ้านเสียวสงครามกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายอุทิศ นนเลาพลโรงเรียนบ้านดงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร จันทะโมโรงเรียนบ้านท่าแต้บุ่งแกกรรมการ
3. นางแคทลียา จันปุ่มโรงเรียนบ้านดอนติ้วกรรมการ
4. นายสุริยา นครไทยโรงเรียนบ้านคำแม่นางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายธนพัฒน์ อภัยโสโรงเรียนบ้านนางัวประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเหลื่อม คำเจริญโรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่กรรมการ
3. นางสาวนัทริยา ไชยศลโรงเรียนชุมชนไชยบุรีกรรมการ
4. นางสาวจินตนา แสนภูวาโรงเรียนบ้านห้วยพระกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ อุปทุมโรงเรียนบ้านนาเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายปัญญา สุทธิบุตรโรงเรียนบ้านนาหนองหวายประธานกรรมการ
2. นางวรรณธนา เวียงอินทร์โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)กรรมการ
3. นายนเรศ มากองโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
4. นางปรานอม ดาเชิงเขาโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวสกุณา วงษาเนาว์โรงเรียนบ้านนาน้อยกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายพิศาล แก้วลาโรงเรียนบ้านปฏิรูปประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ สาระโปโรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการ
3. นายสุรชัย บุญศรีโรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่งกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเทอดศักดิ์ คำชนะโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายบุญช่วย อุดมผลโรงเรียนบ้านตาลปากน้ำกรรมการ
3. นายประจัญ ไสยสิทธิ์โรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเทอดศักดิ์ คำชนะโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายประจัญ ไสยสิทธิ์โรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
3. นายบุญช่วย อุดมผลโรงเรียนบ้านตาลปากน้ำกรรมการ
4. นางดาราภรณ์ พิทักษ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางดวงสุดา เปาวะนาโรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นางสุขใจ แก้วใส โรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
3. นางสาวพรสมัย อ่อนหวานโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเจริญพร คำจารย์โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางอาริยา อุดมกันโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ปาจะโรงเรียนบ้านนาเขกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเจริญพร คำจารย์โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางอาริยา อุดมกันโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
3. นายการันต์ คำแปงโรงเรียนอุเทนวิทยาคารกรรมการ
4. นางอรอนงค์ บัวชุมโรงเรียนบ้านนาเขกรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ ปาจะโรงเรียนบ้านนาเขกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายปรีชา เดชโฮมโรงเรียนบ้านเสียววิทยาประธานกรรมการ
2. นายดรุณ อนงค์ไชยโรงเรียนบ้านดอนสมอกรรมการ
3. นายบุญชู ใจใสโรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนากรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ธรรมเป็นจิตต์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายปรีชา เดชโฮมโรงเรียนบ้านเสียววิทยาประธานกรรมการ
2. นายดรุณ อนงค์ไชยโรงเรียนบ้านดอนสมอกรรมการ
3. นายบุญชู ใจใสโรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนากรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ธรรมเป็นจิตต์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายชนาธิป โกษาแสงโรงเรียนชุมชนนางัวประธานกรรมการ
2. นายชุมพล ไชยพันธุ์โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดากรรมการ
3. นางรจนา รู้บุญโรงเรียนชุมชนประสานมิตรกรรมการ
4. นางสาวอินทิรา บำรุงสวัสดิ์โรงเรียนบ้านนานอกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายโชคชัย ขุนศรีโรงเรียนบ้านนากระทืมนาสะอาดประธานกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ มะสุใสโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
3. นางเกศรา อุดมเดชาเวทย์โรงเรียนชุมชนบ้านคำบอกท่าดอกแก้วกรรมการ
4. นางสมพิศ พิมพ์คำโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายบัญชา ไขแสงโรงเรียนบ้านคำเตยประธานกรรมการ
2. นางวรนุช ถำวาปีโรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อยกรรมการ
3. นางปาจรีย์ บุญรักษาโรงเรียนบ้านโพนบกกรรมการ
4. นางสาวรัตนาภรณ์ ผาอิดดีโรงเรียนบ้านคำไฮกรรมการ
5. นางเกศรา อุดมเดชาเวทย์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายนิเรศ ศรีโพนทองโรงเรียนบ้านโพนเพ็กประธานกรรมการ
2. นางลักขณา วะเศษสร้อยโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
3. นางสาวปุณิกา มังคละคีรีโรงเรียนบ้านม่วงนาสีดากรรมการ
4. นายนิพนธ์ แก้วกัณหาโรงเรียนชุมชนนาพระชัยกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายธนากร โพธิ์สุโรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ประธานกรรมการ
2. นายธนาชาติ จันปุ่มโรงเรียนบ้านนาดีวิทยากรรมการ
3. นางสาวธนาภรณ์ แย้มยวนโรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิตกรรมการ
4. นายบุญสงค์ สาหัสโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาววารุณี พลหาญ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
2. นางสาววิภารัตน์ งอกวงษ์โรงเรียนชุมชนไชยบุรีกรรมการ
3. นางเสงี่ยม อัคติโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางบรรณฑรวรรณ ป้องกันโรงเรียนบ้านโคกสายทองประธานกรรมการ
2. นางอมรลักษณ์ จำปาศรีโรงเรียนอุเทนวิทยาคารกรรมการ
3. นางจุฑามาศ ยอดสะอึโรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์)กรรมการ
4. นางนุชนาฎ สินสุนทรพงศ์โรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
5. นายสฤษดิ์ ศรีวันพิมพ์โรงเรียนบ้านโพนเพ็กกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ ไตรยะขันธ์โรงเรียนบ้านคำแม่นางประธานกรรมการ
2. นางสาวไพลิน อุสาพรหมโรงเรียนบ้านคำแม่นางกรรมการ
3. นางสาวกนกกานต์ ศรีสมัครโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
4. นางอรอนงค์ โพธิ์ตะนังโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
5. นางปริญญา ติยะบุตรโรงเรียนชุมชนบ้านสามผงกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ ไตรยะขันธ์โรงเรียนบ้านตำแม่นางประธานกรรมการ
2. นางสาวไพลิน อุสาพรหมโรงเรียนบ้านคำแม่นางกรรมการ
3. นางสาวกนกกานต์ ศรีสมัครโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
4. นางอรอนงค์ โพธิ์ตะนังโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
5. นางปริญญา ติยะบุตรโรงเรียนชุมชนบ้านสามผงกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. ส.ต.ท.จิรโชติ ใจตรงโรงเรียนบ้านหาดกวนประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ วันนาโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
3. นางมาลี บุโพธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ พรมดีโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
5. นางเหรียญทอง กาฬหว้าโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
6. นายทวีชัย แก้วก่าโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อกรรมการ
7. นายสุรชาติ ซาอุรัมย์โรงเรียนบ้านโพนสว่างกรรมการ
8. นายอนุกูล ภูยังดีโรงเรียนบ้านอีอูดกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. ส.ต.ท.จิรโชติ ใจตรงโรงเรียนบ้านหาดกวนกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ วันนาโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
3. นางมาลี บุโพธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ พรมดีโรงเรียนบ้านศรีเวินชัยกรรมการ
5. นางเหรียญทอง กาฬหว้าโรงเรียนโคกสะอาดกรรมการ
6. นายทวีชัย แก้วก่าโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อกรรมการ
7. นายสุรชาติ ซาอุรัมย์โรงเรียนบ้านโพนสว่างกรรมการ
8. นายอนุกูล ภูยังดีโรงเรียนบ้านอีอูดกรรมการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายดวงจันทร์ อัคติโรงเรียนบ้านโพนสว่างประธานกรรมการ
2. นายอุดร ภาโสมโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
3. นายสุขสันต์ รมย์รสโรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
4. นายธีระวุฒิ พันธ์ุเวียงโรงเรียนบ้านน้อยทวยกรรมการ
5. นางสาวกัญญากาญจน์ อาจวิชัยโรงเรียนบ้านปากทวยกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวิเศษ ติยะบุตรโรงเรียนบ้านท่าพันโฮงประธานกรรมการ
2. นางเอื้องคำ ขันทะหงษ์โรงเรียนบ้านดงวิทยาคารกรรมการ
3. นายวีระพล พันธ์ุเวียงโรงเรียนบ้านโพนเพ็กกรรมการ
4. นายประมูล สุวรรณมาโจโรงเรียนบ้านคำเตยกรรมการ
5. นายธนวัฒน์ นาระวินโรงเรียนบ้นนาดีวิทยากรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายธีระพงษ์ สาพุฒโรงเรียนชุมชนไชยบุรีกรรมการ
2. นางชะอ้อน สินไชยโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
3. นางรุ่งนภา แก้วดวงดีโรงเรียนบ้านนาเพียงกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายสุคนธ์ โกษาแสงโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
2. นายสุริยา ป้องหลักคำโรงเรียนบ้านโพนก่อกรรมการ
3. นายธนาวุฒิ ค่ำคูณโรงเรียนบ้านพนอมกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ โกษาแสงโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
2. นายคำหมุน อินทองโรงเรียนบ้านนาโพธิ์(ศรี)กรรมการ
3. นายสนธยา ศรีสุทรโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการ
4. นางปาริชาติ ศรีวรชัยโรงเรียนบ้านนาดีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสำเร็จ อ่อนสุระทุมโรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่งกรรมการ
2. นายชาญชัย เจริญขันธ์โรงเรียนบ้านพนอมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายธีรพงษ์ สาพุฒโรงเรียนชุมชนไชยบุรีกรรมการ
2. นางสมเพ็ช จิตนามโรงเรียนบ้านนาเขกรรมการ
3. นางสาวตติยา เจริญยิ่งโรงเรียนบ้านชัยมงคลกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายบัญชี ถำวาปีโรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อยกรรมการ
2. นายเสถียร คำภีร์โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่งกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ธงวิชัยโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายเทวิทนทร์ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
2. นายสมนึก คำประภาโรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการ
3. นายสุริยันต์ ศิริคุณโรงเรียนบ้านชัยมงคลกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวุฒิชัย ค่ำคูณโรงเรียนบ้านห้วยพระกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ ศรีระวงศ์โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)กรรมการ
3. นายวชิราวุธ คะปัญญาโรงเรียนบ้านหาดกวนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายคำผล แก้วสีลมโรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดมกรรมการ
2. นางปฏิมาพร นาโควงศ์โรงเรียนชุมชนนางัวกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ กองไชยโรงเรียนบ้านน้อยทวยกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายวิษณุพงษ์ วงษาเนาว์โรงเรียนราฎร์สามัคคีกรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ พลทองเติมโรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้ากรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ กองไชยโรงเรียนบ้านน้อยทวยกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวิษณุพงษ์ วงษาเนาว์โรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ พลทองเติมโรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้ากรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ กองไชยโรงเรียนบ้านน้อยทวยกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย เจริญขันธ์โรงเรียนบ้านพนอมกรรมการ
2. นางสาวนันทิดา พรหมทองโรงเรียนบ้านนาขมิ้นกรรมการ
3. นายวิษณุพงษ์ วงษาเนาว์โรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวสาวิตรี วรวงศ์โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่กรรมการ
2. นายสุจินต์ เวียงอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านสามผงกรรมการ
3. นางสาวอ้อมใจ กำไรทองโรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่งกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสิทธิพงษ์ พลทองเติมโรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้ากรรมการ
2. นางสาวปริศนา บุตรจันทร์โรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายเรืองฤทธิ์ ด้วงติลีโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
2. นายรุ่งโรจน์ ติยะบุตรโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ พลทองเติมโรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้ากรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายนิรันดร์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านโคกพะทายประธานกรรมการ
2. นายสินสมุทร สินธุศิริโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
3. นางนิภาภรณ์ แก้วอินธิโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายนิรันดร์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านโคกพะทายประธานกรรมการ
2. นายสินสมุทร สินธุศิริโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
3. นางนิภาภรณ์ แก้วอินธิโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายนิรันดร์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านโคกพะทายประธานกรรมการ
2. นายสินสมุทร สินธุศิริโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
3. นางนิภาภรณ์ แก้วอินธิโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายนิรันดร์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านโคกพะทายประธานกรรมการ
2. นายสินสมุทร สินธุศิริโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
3. นางนิภาภรณ์ แก้วอินธิโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายเรืองกิตต์ วะชุมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดุดประธานกรรมการ
2. นายปริญญ์ธนิน นิธิวัชร์ปริญญ์โรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
3. นางนิภาภรณ์ แก้วอินธิโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
4. นายนิรันดร์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านโคกพะธายกรรมการ
5. นายฉวี พึ่งตัวโรงเรียนชุมชนบ้านสามผงกรรมการ
6. นายเรือง จันทร์แดงโรงเรียนอุเทนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายเรืองกิตต์ วะชุมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดุดประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านโคกพะธายกรรมการ
3. นางนิภาภรณ์ แก้วอินธิโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายนิรันดร์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านโคกพะทายกรรมการ
2. นางนิภาภรณ์ แก้วอินธิโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
3. นายเรืองกิตติ์ วะชุมโรงเรียนหนองดุดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายเรืองกิตต์ วะชุมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดุดประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านโคกพะทายกรรมการ
3. นางนิภาภรณ์ แก้วอินธิโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายเรืองกิตติ์ วะชุมโรงเรียนบ้านหนองดุดประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านโคกพะธายกรรมการ
3. นางนิภาภรณ์ แก้วอินธิโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายนิรันดร์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านโคกพะธายกรรมการ
2. นางนิภาภรณ์ แก้วอินธิโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายนิรันดร์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
2. นางนิภาภรณ์ แก้วอินธิโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ พิมภักดีโรงเรียนชุมชนนาพระชัยกรรมการ
2. นายยอดรัก จำรักษาโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
3. นายสุจินต์ อาจวิชัยโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวบุษรา ดวงปรีชาโรงเรียนบ้านวังโพธิ์กรรมการ
2. นายสัญญา อุผาโรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)กรรมการ
3. นายศิลเนตร ผาอินทร์โรงเรียนบ้านดอนศาลากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสมกิจ คำอ้อโรงเรียนบ้านนาข่าท่ากรรมการ
2. นางสาวจรรยา ทิพย์ทองโรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิตกรรมการ
3. นางสาวพัชรา ใครบุตรโรงเรียนบ้านนาข่าท่ากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเลพล นนทะแสงโรงเรียนบ้านนากระแต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวมธุรส วัดแน่ลำโรงเรียนบ้านนาขมิ้นกรรมการ
3. นางจารุวรรณ ศรีสร้อยโรงเรียนบ้านเสียววิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายพัฒนา แก้วดีโรงเรียนบ้านห้วยพระประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ชมราศรีโรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการ
3. นางสาววลัยรัตน์ คะลีล้วนโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย เคนไชยวงค์โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสาธฺิยา อาจวิชัยโรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อยกรรมการ
3. นางอัญชลินทร์ สิทธิโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสถาพร เถรวงแก้วโรงเรียนบ้านอูนยางคำประธานกรรมการ
2. นางณัฐกานต์ เชียงตุงโรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอดินันท์ นามสีฐานโรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็กประธานกรรมการ
2. นางสุขศรี อัครเนตรโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
3. นางอานันท์ นิลสนิทโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระเพชร สุธรรมโรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแกประธานกรรมการ
2. นายเสามา ธนะศรีโรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระเพชร สุธรรมโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายประธานกรรมการ
2. นายเสมา ธนพศรีโรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)กรรมการ
3. นายประวิทย์ รักษาแสงโรงเรียนบ้านหาดกวนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาววัชราภรณ์ ปัฏนาโรงเรียนบ้านโพนแดงประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา แสนสุริยวงศ์โรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
3. นางดวงธิดา ว่องไวโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาววัชราภรณ์ ปัฏนาโรงเรียนบ้านโพนแดงประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา แสนสุริยวงศ์โรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
3. นางดวงธิดา ว่องไวโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประยูร แก้วมะโรงเรียนบ้านนาเพียงประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร สุวพันธ์โรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี นาเมืองรักษ์โรงเรียนชุมชนประสามิตรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ เสริมสุขโรงเรียนบ้านท่าพันโฮงกรรมการ
2. นายมีชัย ติธรรมโรงเรียนบ้านนาข่าคำพอกกรรมการ
3. นางอาภรณ์รัตน์ สารผลโรงเรียนชุมชนนางัวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายฤทธิไกร มั่งธงโรงเรียนบ้านเซียงเซาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล ควรครูโรงเรียนบ้านโคกศรีกรรมการ
3. นายสมใจ ยามีโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายคารม เพียรภายลุนโรงเรียนพะทายกรรมการ
2. นางสุวดี บัวสายโรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนากรรมการ
3. นายขวัญประชา อินธิโคตรโรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อยกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ สุดยะดาโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นายเลพล นนทะแสงโรงเรียนบ้านนากระแต้กรรมการ
3. นายนิวัตร โกพลรัตน์โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ สุดยะดาโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นายเลพล นนทะแสงโรงเรียนบ้านนากระแต้กรรมการ
3. นายนิวัตร โกพลรัตน์โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคีกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางดรุณี วีระชานนท์โรงเรียนปากทวยประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา กาญจนินธุโรงเรียนอุเทนวิทยาคารกรรมการ
3. นางศิริต้า อุปพงษ์โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางรัชนีกร ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
5. นางอรชา หมั่นตรวจโรงเรียนบ้านไชยศรีกรรมการ
6. นางศศิธร กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนโพนจานกรรมการ
7. นางสาวปริศรา ศุกรสุตโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางดรุณี วีระชานนท์โรงเรียนปากทวยประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา กาญจนินธุโรงเรียนอุเทนวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวศิริต้า อุปพงษ์โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางรัชนีกร ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
5. นางอรชา หมั่นตรวจโรงเรียนบ้านไชยศรีกรรมการ
6. นางศศิธร กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
7. นางสาวปริศรา ศุกรสุตโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางดรุณี วีระชานนท์โรงเรียนปากทวยประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา กาญจนินธุโรงเรียนอุเทนวิทยาคารกรรมการ
3. นางศิริต้า อุปพงษ์โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางรัชนีกร ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
5. นางอรชา หมั่นตรวจโรงเรียนบ้านไชยศรีกรรมการ
6. นางศศิธร กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
7. นางสาวปริศรา ศุกรสุตโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางดรุณี วีระชานนท์โรงเรียนปากทวยประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา กาญจนินธุโรงเรียนอุเทนวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวศิริต้า อุปพงศ์โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางรัชนีกร ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
5. นางอรชา หมั่นตรวจโรงเรียนบ้านไชยศรีกรรมการ
6. นางศศิธร กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
7. นางสาวปริศรา ศุกรสุตโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิพิมพ์ ศรีเพียชัยโรงเรียนบ้านนาคอยกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางเกศรา อุดมเดชาเวทย์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. ว่าที่พันตรีเดชา คัณทักษ์โรงเรียนบ้านนาจานประธานกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ สิทธิโรงเรียนบ้านนาคอยกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเพียร มะละกาโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการ
4. นางสาวกัญญาณี การุณโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นายบรรจง เอกจักรแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นางสาวศุภผล ไชยพันธุ์โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่กรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายธนู แดงวิเศษโรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศประธานกรรมการ
2. นายสิทธศักดิ์ อุสาพรหมโรงเรียนบ้านอูนนารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีทินกร วงศ์พัฒน์โรงเรียนบ้านดงขวางกรรมการ
4. นายทองทับ ขันอ่อนโรงเรียนบ้านดอนปอหนองโองกรรมการ
5. นายเปรมปรี ลิภาโรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัวกรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ นาโควงค์โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยโทสุพัฒน์ วันดีโรงเรียนบ้านหนองเทากรรมการ
8. นางวนิดา สิทธิพาโรงเรียนบ้านค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายธีระพงษ์ วีระชานนท์โรงเรียนบ้านแพงสะพังกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีเดชา คัณทักษ์โรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ อุสาพรหมโรงเรียนบ้านอูนนากรรมการ
4. ว่าที่พันตรีจำเริญ นครไทยโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นางพิสมัย สุวรรณมาโจนักวิชาการศึกษา สพป.นพ 2กรรมการ
2. นางสุนันทา ฮมแสนโรงเรียนบ้านชัยมงคลกรรมการ
3. นางมลิวรรณ สรรคชาโรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)กรรมการ
4. นางดวงเดือน โรจนเศรษฐกุลโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายประทวน ศิริเดชไชยวงศ์โรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ วาตานาเบ้โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
3. นางสาวปาณิสสา โกษาแสงโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
4. นางจุฑามาศ ยอดสะอึโรงเรียนบ้านโพนก่อ(โพนก่อราษฎร์ฯ)กรรมการ
5. นางรักรดา บุญเทียมโรงเรียนบ้านเวินพระบาทกรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายขวัญพล แก่นท้าวโรงเรียนบ้านหมูม้นประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ พรมวังโรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นายพยัญ พรมจันทร์โรงเรียนนาโดโพธิ์ศรีกรรมการ
4. นางสาวอุราลักษณ์ อุ่นเทียมโสมโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
5. นายสุริยา ป้องหลักคำโรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงวกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ เอกจักรแก้วศึกษานิเทศก์ สพป.นพ 2ประธานกรรมการ
2. นางรัศมี คำเกษโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
3. นางสุภาพร ไพรสนฑ์โรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
4. นางสาวปรียาภัทร์ คะพันธ์โรงเรียนนาโพธิ์กรรมการ
5. นางจิระรส มั่นธงโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายยุทธนา ศรีวรสาร โรงเรียนบ้านหนองนางเลิงประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณภา เหมือนสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านนาข่าท่า กรรมการ
3. นางสาวธีราภรณ์ อักษรพิม โรงเรียนบ้านนาน้อย กรรมการ
4. นายธนารักษ์ วงษาเนาว์โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต กรรมการ
5. นางสาวปานจรี ไกรกล โรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางวิมลรัตน์ บุพศิริโรงเรียนบ้านนาน้อยประธานกรรมการ
2. นายดิเรก ภาโสมโรงเรียนบ้านดอนกลาง กรรมการ
3. นายรณยุทธ บุตรเวสโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา จ่าเห็มโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ ประธานกรรมการ
2. นายภูวไนย สุนาโรงเรียนบ้านนาเขกรรมการ
3. นายเกรียงไกร แสนสุข โรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายพนม พุทธาผาโรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ ตระกูลวางโรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ กรรมการ
3. นายอภิเชษฐ์ หมั่นนันท์โรงเรียนบ้านหนองเทากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพนม พุทธาผาโรงเรียนบ้านดงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ ตระกูลวางโรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นายอภิเชษฐ์ หมั่นนันท์โรงเรียนบ้านหนองเทา กรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางวิภาวิณี บุญศรี โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิมา นนทโส โรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
3. นางสาวไอลัดดา วัดแน่ลำ โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่กรรมการ
4. นางสาวภรรคสรญ์ สุธรรมครู โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก กรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางวิภาวิณี บุญศรี โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ หาญมนตรี โรงเรียนบ้านนาน้อยกรรมการ
3. นางพิศวาท กุลมาโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
4. นางสาวภัทรจารีย์ มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านต้ายกรรมการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสุภาภรณ์ มีระสิงห์โรงเรียนบ้านดอนแดง ประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีรัตน์ ป้องทองโรงเรียนบ้านคำเตยกรรมการ
3. นางกมลพรรณ เภาโพธิ์ โรงเรียนบ้านอูนยางคำ กรรมการ
4. นางสาวปุณิกา มังคละคีรีโรงเรียนบ้านม่วงนาสีดากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายสุดใจ ยะภักดีโรงเรียนบ้านโคกศรีประธานกรรมการ
2. นายวุฒิคุณ ฮาบพนมโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการ
3. นายวิทวัส อินอุเทนโรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสุดใจ ยะภักดีโรงเรียนบ้านโคกศรี ประธานกรรมการ
2. นายชูพงษ์ อุดมมาโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม กรรมการ
3. นายศิวพล ธนูโรงเรียนบ้านนาดีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุดใจ ยะภักดีโรงเรียนบ้านโคกศรี ประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ บุญนิธิภัทรโรงเรียนบ้านท่าอุเทน กรรมการ
3. นางสาวฑิตฐิตา มหาโยธี โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ กรรมการ
4. นางสาวอัจฉรีย์ภรณ์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้ากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางนฤมล สุภาทองโรงเรียนบ้านดอนมะจ่างประธานกรรมการ
2. นางศริญญา พันธุ์เวียงโรงเรียนบ้านน้อยทวยกรรมการ
3. นายธวัธชัย สัญจรเลิศโรงเรียนบ้านพนอมกรรมการ
4. นายพชร บินศรีโรงเรียนบ้านนาดีวิทยา กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นายดรุณ องค์ไชยโรงเรียนบ้านดอนสมอประธานกรรมการ
2. นายมนตรี อัสการโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
3. นายนิกร อาษาวังโรงเรียนบ้านนรามราชกรรมการ
4. นายโกสินทร์ มะละกาโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการ
5. นางศริญญา พันธ์ุเวียงโรงเรียนบ้านน้อยทวยกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายโกสินทร์ มะละกาโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีประธานกรรมการ
2. นายมนตรี อัสการโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
3. นายนิกร อาษาวังโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
4. นายดรุณ อนงค์ไชยโรงเรียนบ้านดอนสมอกรรมการ
5. นางศริญญา พันธ์ุเวียงโรงเรียนบ้านน้อยทวยกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายดรุณ อนงค์ไชยโรงเรียนบ้านดอนสมอประธานกรรมการ
2. นายมนตรี อัสการโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
3. นายนิกร อาษาวังโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
4. นายโกสินทร์ มะละกาโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการ
5. นางศริญญา พันธ์ุเวียงโรงเรียนบ้านน้อยทวยกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางดารุณี บุญเพ็งโรงเรียนบ้านหนองท่มประธานกรรมการ
2. นายบุญมา แก้วดีโรงเรียนนาดีวิทยากรรมการ
3. นายสถาพร ทัพเจริญโรงเรียนบ้านศรีเวินชัยกรรมการ
4. นางสาวพรรณี พิมพ์คำโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ พินิจกิจโรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรีประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ เถรวงแก้วโรงเรียนชุมชนประสานมิตรกรรมการ
3. นางสาวฉวีวรรณ สมเทพโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมกรรมการ
4. นายพินิจ นามพลแสนโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสุชาติ เสนาสีโรงเรียนบ้านโพนทองประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ อัคศรีโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการ
3. นายชวนดู นาแถมพลอยโรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บกรรมการ
4. นางสาววรมาศ นันทะแสงโรงเรียนบ้านนาข่าท่ากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายพัชรพงษ์ ทัดศรีโรงเรียนอุเทนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางริศราวรรณ จุ่มหัวโทนโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
3. นางนุชนาถ อัครศรีวงษ์โรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
4. นายบันเทิง เสนสุขโรงเรียนบ้านอีอูดกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางเรือนแก้ว โกษาแสงโรงเรียนบ้านสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสมนึก ไชยมาโยโรงเรียนบ้านอูนนากรรมการ
3. นางนงเยาว์ ประกิ่งโรงเรียนบ้านอูนนากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนบ้านท่าอุเทนประธานกรรมการ
2. นางวรรณภา ภาโสมโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
3. นางกชพร มูลพงษ์โรงเรียนบ้านเชีงเซากรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายอาทิตย์ คาระวงศ์โรงเรียนดอนติ้วประธานกรรมการ
2. นางจิดาภา วงค์จันทะโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
3. นางนภาภรณ์ แสนโสมโรงเรียนบ้านเสียววิทยากรรมการ
4. นางจินดา วะชุมโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสมเพท วงษาเนาว์โรงเรียนบ้านนาน้อยกรรมการ
2. นางทัดดาว ไชยสารโรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อยกรรมการ
3. นางภัชกาษจน์ ปัฎนาโรงเรียนบ้านตาลกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ไกยะฝ่ายโรงเรียนบ้านท่าจำปากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางจุชารัตน์ ฉิมรักษ์โรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
2. นางศุภรา แก้วลาโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
3. นางวัฒนา ขุนศรีโรงเรียนชุมชนประสานมิตรกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเตรียมศักดิ์ อินอุเทนโรงเรียนบ้านนาข่าคำพอกประธานกรรมการ
2. นางสุกานดา ใจช่วงโรงเรียนบ้านดอนถ่อนโคกกลางวิทยากรรมการ
3. นายวินัย แสงศักดิ์โรงเรียนบ้านนาน้อยกรรมการ
4. นางสาวเนตรนภา วันนาโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวนิตยา สายเครือติ๊บโรงเรียนบ้านโคกยาวประธานกรรมการ
2. นางทิพวัลย์ ต่ออำนาจโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
3. นางสุดาวัลย์ สุขวิพัฒน์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
4. นางสุนันทา ศิริเดชไชยวงศ์โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศกรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายบุญศรี จริตน้อมโรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางไก่แก้ว อินทองโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
3. นางสมควร เสาทองโรงเรียนบ้านมูนม้นกรรมการ
4. นางกษิรา พรเตชาวัตร์โรงเรียนบ้านห้วยพระกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายสมยศ อภัยโสโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางหนูกร แวงโสธรณ์โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางสุมาลี มะโนสินธ์ุโรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ สุขมากโรงเรียนบ้านนาเพียงกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวราปภา พนันชัยโรงเรียนบ้านเวินพระบาทประธานกรรมการ
2. นางสาวมณเฑียร ชินพลชายโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
3. นางจุฑามาศ ด้วงติลีโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
4. นายณรงค์เดช ศรีมามาศโรงเรียนบ้านหนองซนกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นายวสันต์ บุญวังโรงเรียนบ้านนาผักหมฯประธานกรรมการ
2. นางกัลยา เสนาสีโรงเรียนบ้านนาข่าท่ากรรมการ
3. นางกัลยาณี โทสวนจิตโรงเรียนบ้านดอนสมอกรรมการ
4. นางนิตยา พรหมมาโรงเรียนชุมชนนางัวกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ ทัพเจริญโรงเรียนบ้านนานอประธานกรรมการ
2. นางเพทาย เตียงสกุลโรงเรียนบ้านโพนก่อกรรมการ
3. นางวัฒนา ขุนศรีโรงเรียนชุมชนประสานมิตรกรรมการ
4. นางสาวเวิน รีทัศโสโรงเรียนบ้านนานอกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางยาใจ เดชขันธุ์โรงเรียนบ้านดอนศาลาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพินทร์ เพียพลโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
3. นางบุณฑริกา มั่นเหมาะโรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
4. นางบุญล้ำ คำหาโรงเรียนชุมชนนางัวกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายธวัช ศรีรักษาโรงเรียนบ้านดอนกลางประธานกรรมการ
2. นางถนอมจิต กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
3. นางสาวรัศมี มณีปกรณ์โรงเรียนบ้านนาเพียงกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ฉิมแสงโรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาววิชนีย์ ทศศะโรงเรียนบ้านโพนงามประธานกรรมการ
2. นางสิริลักษณ์ พรมจันทร์โรงเรียนบ้านดอนติ้วกรรมการ
3. นางสาวจุรีรัตน์ แพงวงษ์โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาววรรณธิดา วงศ์ษาจันทร์โรงเรียนท่าเรือประธานกรรมการ
2. นางชลธิชา ติยะบุตรโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
3. นางวิภาดา ยศทองโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
4. นางสายสุดา สุขวิพัฒน์โรงเรียนอุเทนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางกษิรา พรเดชาวัชร์โรงเรียนบ้านห้วยพระกรรมการ
2. นางประไพศรี วัฒนพงษ์ชัยโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
3. นางรำเพย ขวัญเอกพงษ์โรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกษิรา พรเดชาวัชร์โรงเรียนบ้านห้วยพระกรรมการ
2. นางประไพศรี วัฒนพงษ์ชัยโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
3. นางรำเพย ขวัญเอกพงษ์โรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกษิรา พรเดชาวัชร์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
2. นางประไพศรี วัฒนพงษ์ชัยโรงเรียนบ้านนาคำ กรรมการ
3. นางรำเพย ขวัญเอกพงศ์โรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกษิรา พรเดชาวัชร์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
2. นางประไพศรี วัฒนพงษ์ชัยโรงเรียนบ้านนาคำ กรรมการ
3. นางรำเพย ขวัญเอกพงศ์โรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางธารินี เกษมสินโรงเรียนบ้านท่าจำปากรรมการ
2. นางจารุวรรณ กิตติศรีวรพันธ์โรงเรียนบ้านท่าอุเทนกรรมการ
3. นางดวงสุดา ทับแสงโรงเรียนบ้านโพนเพ็กกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางธาริณี เกษมสินธุ์โรงเรียนบ้านท่าจำปากรรมการ
2. นางดวงสุดา ทับแสงโรงเรียนบ้านโพนเพ็กกรรมการ
3. นางจารุวรรณ กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนบ้านท่าอุเทนกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางอุบลวรรณ เวียงอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านสามผงกรรมการ
2. นายสมใจ พิมพ์ภาโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
3. นางสาวสิรินภา คำชนะโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอุบลวรรณ เวียงอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านสามผงกรรมการ
2. นายสมใจ พิมพ์ภาโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
3. นางสาวสิรินภา คำชนะโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางขวัญใจ แก้วลาโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
2. นายสมบูรณ์ แสนสุภาโรงเรียนบ้านโพนขาวกรรมการ
3. นางวัชรี แจ้งไชยโรงเรียนบ้านจอมศรีกรรมการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอรวรรณ วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนบ้านเซียงเซาประธานกรรมการ
2. นางจันทรา นิวงษาโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
3. นางสาวลักขณา การร้อยโรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอรวรรณ วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนบ้านเซียงเซากรรมการ
2. นางจันทรา นิวงษาโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
3. นางสาวลักขณา การร้อยโรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรวรรณ วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนบ้านเซียงเซาประธานกรรมการ
2. นางจันทรา นิวงษาโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
3. นางสาวลักขณา การร้อยโรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนบ้านเซียงเซาประธานกรรมการ
2. นางจันทรา นิวงษาโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
3. นางสาวลักขณา การร้อยโรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางอรวรรณ วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนบ้านเซียงเซาประธานกรรมการ
2. นางจันทรา นิวงษาโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
3. นางสาวลักขณา การร้อยโรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางอุไรวรรณ เคนไชยวงศ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านคำเตยกรรมการ
3. นางสาวลักขณา กุลวงศ์โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นางกนกวรรณ สาระโวโรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอุไรวรรณ เคนไชยวงศ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านคำเตยกรรมการ
3. นางสาวลักขณา กุลวงศ์โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นางวลัยพร คัณทักษ์โรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอุไรวรรณ เคนไชยวงศ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านคำเตยกรรมการ
3. นางสาวลักขณา กุลวงศ์โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นางกนกวรรณ สาระโวโรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ เคนไชยวงศ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านคำเตยกรรมการ
3. นางสาวลักขณา กุลวงศ์โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นางกนกวรรณ สาระโวโรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอุไรวรรณ เคนไชยวงศ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านคำเตยกรรมการ
3. นางสาวลักขณา กุลวงศ์โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นางกนกวรรณ สาระโวโรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ เคนไชยวงศ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านคำเตยกรรมการ
3. นางสาวลักขณา กุลวงศ์โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นางกนกวรรณ สาระโวโรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพิชญา แสนสุขโรงเรียนบ้านท่าบ่อประธานกรรมการ
2. นางนันทยา นามบุตรโรงเรียนบ้านนาข่าคำกรรมการ
3. นายสมชิต จันเทาโรงเรียนบ้านชัยมงคลกรรมการ
4. นางสาวเยาวรัตน์ ชัยปัญหาโรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วยกรรมการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอารีย์ นามบุญเรืองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางวนัสนันท์ สิงห์งอยโรงเรียนบ้านหนองบาท้าวกรรมการ
3. นางสมสมัย น้อยนางโรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอารีย์ นามบุญเรืองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางวนัสนันท์ สิงห์งอยโรงเรียนบ้านหนองบาท้าวกรรมการ
3. นางสมสมัย น้อยนางโรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบุญทัน แต้มกลางโรงเรียนบ้านโพนจานประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ไชยมงค์โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นางดรุณี อินอุเทนโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญทัน แต้มกลางโรงเรียนบ้านโพนจานประธานกรรมการ
2. นางดรุณี อินอุเทนโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ไชยมงค์โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล อัมรัตน์โรงเรียนบ้านแพงสะพังประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพร ภาสงค์โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์กรรมการ
3. นางพัชรี สุวรรณอำไพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล อัมรัตน์โรงเรียนบ้านแพงสะพังประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพร ภาสงค์โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์กรรมการ
3. นางพัชรี สุวรรณอำไพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายครองชัย สุวรรณมาโจโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางชวัลพัชร์ ทองลาภโรงเรียนบ้านอ้วนกรรมการ
3. นายสิทธิชัย อ่อนสุดโรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายครองชัย สุวรรณมาโจโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางชวัลพัชร์ ทองลาภโรงเรียนบ้านอ้วนกรรมการ
3. นายสิทธิชัย อ่อนสุดโรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกรองผกา บุุญระมีโรงเรียนบ้านธาตุประธานกรรมการ
2. นางนิตยา แสนสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
3. นางศันสนีย์ ชูแหวนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2กรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกรองผกา บุุญระมีโรงเรียนบ้านธาตุประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรประภา สุรชนโรงเรียนบ้านบงคำกรรมการ
3. นางศันสนีย์ ชูแหวนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมยศ ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านนาเดื่อประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ศรีจันทร์งามโรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนากรรมการ
3. นายกิตติภพ เปาวะนาโรงเรียนบ้านหาดกวนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมยศ ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านนาเดื่อประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ศรีจันทร์งามโรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนากรรมการ
3. นายกิตติภพ เปาวะนาโรงเรียนบ้านหาดกวนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมยศ ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านนาเดื่อประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ศรีจันทร์งามโรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนากรรมการ
3. นายกิตติภพ เปาวะนาโรงเรียนบ้านหาดกวนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมยศ ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านนาเดื่อประธานกรรมการ
2. นายกิตติภพ เปาวะนาโรงเรียนบ้านหาดกวนกรรมการ
3. นางสาวนฤมล ศรีจันทร์งามโรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวรศักดิ์ อโนรัตน์โรงเรียนบ้านท่าพันโฮงประธานกรรมการ
2. นางอังสุมาลิน นิคำโรงเรียนบ้านโพนเพ็กกรรมการ
3. นายศักดิ์ดา เสนาสีโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวรศักดิ์ อโนรัตน์โรงเรียนบ้านท่าพันโฮงประธานกรรมการ
2. นางอังสุมาลิน นิคำโรงเรียนบ้านโพนเพ็กกรรมการ
3. นางลดาวัลย์ มระศิริโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายสุริยา วะชุมโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ มระศิริโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
3. นายสินสมุทร สินธุศิริโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
4. นายพรพิเชษฐ์ เมืองมุงคุณโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการ
5. นายพงศักดิ์ เอกจักรแก้วสพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายสุริยา วะชุมโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ มระศิริโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
3. นายสินสมุทร สินธุศิริโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
4. นายพรพิเชษฐ์ เมืองมุงคุณโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการ
5. นายไตรภพ โคตรมิตรโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการ
6. นายพงศักดิ์ เอกจักรแก้วสพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายสุริยา วะชุมโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ มระศิริโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
3. นายสินสมุทร สินธุศิริโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
4. นายพรพิเชษฐ์ เมืองมุงคุณโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการ
5. นายไตรภพ โคตรมิตรโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายสุริยา วะชุมโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ มระศิริโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ โสภาเพชรโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
4. นายพรพิเชษฐ์ เมืองมุงคุณโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการ
5. นายพงศักดิ์ เอกจักรแก้วสพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายสุริยา วะชุมโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ มระศิริโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
3. นายพรพิเชษฐ์ เมืองมุงคุณโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ โสภาเพชรโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายสุริยา วะชุมโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ มระศิริโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ โสภาเพชรโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
4. นายพรพิเชษฐ์ เมืองมุงคุณโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายสุริยา วะชุมโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ มระศิริโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
3. นายสินสมุทร สินธุศิริโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
4. นายพรพิเชษฐ์ เมืองมุงคุณโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการ
5. นายพงศักดิ์ เอกจักรแก้วสพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายสุริยา วะชุมโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ มระศิริโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ โสภาเพชรโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
4. นายพรพิเชษฐ์ เมืองมุงคุณโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการ
5. นายพงศักดิ์ เอกจักรแก้วสพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายสุริยา วะชุมโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ มระศิริโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ โสภาเพชรโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
4. นายพรพิเชษฐ์ เมืองมุงคุณโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการ
5. นายพงศักดิ์ เอกจักรแก้วสพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]