รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรเรียนอนุบาลหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กชายนันทพล  ทำมะวงสา
 
1. นางพิสมัย  ริมโพธิ์เงิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าสักวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วอินตา
 
1. นางสาวประภาพร  บุญพาเกิด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงอรอนงค์   ตีเงิน
 
1. นางสุภาภรณ์  พรอภิญญากุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงชนิกานต์  กิติพิพัฒน์มนตรี
 
1. นางสาวจิราภรณ์  หมื่นหน้า
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  อินทรเกษม
 
1. นางหอมหวล  มูลศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 1. เด็กหญิงอังคณา   ทัศนิจ
 
1. นายรวินันท์   นามมัน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากฐิน 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  เบ้าจันทึก
 
1. นางสาววรรณวิภา  บัวพรมมี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงมลธิลา   ศรีวงศ์
 
1. นายชุมพล   ศรีสุภาพ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กชายสิทธิชัย  เอ็ดกรึง
 
1. นางนันทิยา  พิมประสาร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกคอน 1. เด็กหญิงจิราพร  ปราบศัตรู
 
1. นางวชิรา  วงภูธร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์   ชาวหลวง
 
1. นางประกายเพชร   ตะระชู
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กหญิงธนพร  เลืองยวี
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  บุญมา
3. เด็กหญิงวิปัสสนา  สุทธิเมธากุล
 
1. นายวีระศักดิ์  พวกเมืองพล
2. นางวรรณพรรธน์  ชื่นบุญเพิ่ม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าสักวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ศิริภัทรเมธา
2. เด็กชายตะวันฉาย  มูลวงศ์ศรี
3. เด็กหญิงปนัดดา  นาคเสน
 
1. นางสาวประภาพร  บุญพาเกิด
2. นางปิยอร  พันธุระ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงดวงกมลวรรณ  หอมสมบัติ
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สีบันดิษฐ์
3. เด็กหญิงศิรมณี  พรมภักดี
 
1. นางพิกุล  ศรีราชเลา
2. นางสาวสิรินดา  โคตรชมภู
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง 1. เด็กหญิงญาณี  หัสกรรณ
2. เด็กหญิงณัฐิดา  นวนคำสิงห์
 
1. นางพิศมัย  ทรัพย์สูงเนิน
2. นางเพชรา  พิมพ์ศรี
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงกมลพร   แดงด้วง
2. เด็กหญิงพรรณพฤกษา   หล้าสวย
 
1. นางสาวอรณี   มะสุใส
2. นางสาวสุภาวดี   สมบูรณ์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงชญานินท์  ตันนารัตน์
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ทุริสุทธิ์
 
1. นางสุมิตรา  จันทรวิไล
2. นางสาวอัชราภรณ์  ช่างแคน
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงดรุณี   ชัยพัฒน์
2. เด็กหญิงปราถนา   แซ่ตั้ง
 
1. นายชุมพล   ศรีสุภาพ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าสักวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ชาวชายโขง
 
1. นางสาวศรีสมร  จิตราช
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์เทศ
 
1. นางสุดา  สีหะไตร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงนิตยา   สาศรีรัตน์
 
1. นางสาวนิตยา   เงินโม้
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสังคม 1. เด็กหญิงนีรชา  จันทรเสนา
2. เด็กชายปรเมษฐ์  ศรีเกต
3. เด็กหญิงอภัสรา  คำภาพงษา
 
1. นายดนัย  ดวงภักดี
2. นางอารีรัตน์  บุตรดี
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนิตยา   สาริมา
2. เด็กหญิงสุพัตรา   เสมอภัก
3. เด็กหญิงเมรียา   กุณาการ
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์   หลาบนอก
2. นางสาวอาริยา   ศรีโกศล
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหาดวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วสีโส
2. เด็กหญิงนิศานาถ  ฤาชา
3. เด็กชายสิรภัทร  แสงดี
 
1. นางวรรณธยา  เหล่าตระกูล
2. นางอารีย์  สุริยะ
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชนาธิป  นามมนตรี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   ชื่นนอก
3. เด็กชายอนุพนธ์   โคหานาม
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์   หลาบนอก
2. นางลำพูน   กิตติอาสา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกคอน 1. เด็กชายมานะศักดิ์  แก้วอินตา
2. เด็กชายอนุวัตร  กุลบุตร
 
1. นางสมอาด  ใจหวังดี
2. นายบุญเรือง  ใจหวังดี
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 1. เด็กชายวีระวัฒน์  คุณสิงห์
2. เด็กชายศุภกิจ  พลศรี
 
1. นายธรรมนูญ  แสงมณี
2. นายปุริวัฒน์  บ้านหว้าน
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔ 1. เด็กหญิงพรรวินท์  กะมุตเสนกุล
 
1. นางรัศมี  วิชิต
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กชายธราเทพ  ขุนศรี
 
1. นางสาวกัลยาณี  พลศักดิ์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กหญิงธนพร   ภู่พงษ์
 
1. นางสาวมยุรา   มหิวรรณ
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1. เด็กชายกิตติพัทธ์  นนทลีวรดา
2. เด็กชายพันธ์วริศ  จันทร์สิงห์
 
1. นางสาวสันทนา  หอทอง
2. นางสาวอมรรัตน์  พรมเนาว์
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 97.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 1. เด็กหญิงกรกนก   โสดาวิชิต
2. เด็กชายสมบัติ   นามชาลี
 
1. นางสาวพิไลลักษณ์   สิงห์ชา
2. นายตะวัน   ฝายกาง
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 1. เด็กหญิงวรกานต์  เรืองแสง
 
1. นางสาวสุดาวดี  ทิพโสต
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา   แก้วเชียงหวาง
 
1. นางสาวมยุรา  มหิวรรณ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสาริกา 1. เด็กหญิงพิมมาดา  เพ็ชรบุรี
2. เด็กหญิงภานรินทร์  จวงสอน
3. เด็กหญิงวรัชยา  เบ้านู
 
1. นางสาวจิรฐา  ปานิเสน
2. นางสาวเพชรรัตน์  คชรักษ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 1. เด็กหญิงกลอยใจ   เพชรแสง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ขันตีสะพัง
3. เด็กหญิงอทิตยา   ชิยางคะบุตร
 
1. นางสาวรัชนี   สุครีพ
2. นายตะวัน   ฝายกาง
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กชายชนกันต์  ผาสุข
2. เด็กหญิงชัญญา  พิมพ์ภักดิ์
3. เด็กหญิงปรียานันท์  ลิ้มพานิชย์
 
1. นางสาวสุภาณีย์  ชัยจันทร์
2. นางสาวชนิญญา  ลีนาราช
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 1. นางสาวคณิตษร  วงศ์อ่อน
2. นางสาววานิสสา  ชไนเทอร์
3. เด็กหญิงสุปรียา  บำรุงรัตน์
 
1. นางจันศรี  ดีนาค
2. นางสาวปิยะวรรณ์  สิงพรม
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกาญจน์รวี  ดีทอง
2. เด็กหญิงจิราพร  จุ่นมีวงษ์
3. เด็กหญิงบัญญากร  แก้วภู
 
1. นางพัชราภรณ์  ป้องคำสิงห์
2. นางสาวสติมาพร  ศรีระโส
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ   ถิ่นสุข
2. เด็กชายปิติ   สองเมือง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุวรรณไตร
 
1. นายสุริยา   สุนาอาจ
2. นางสาวศศิตา   พีระวรรณ์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกคอน 1. เด็กหญิงการะเกด  ทาเตโน
2. เด็กหญิงธิชาดา  บุญยัง
3. เด็กหญิงพชรพร  รัตนสี
 
1. นางลักขณา  บำรุงเอื้อ
2. นางปัญลักษณ์  สังข์วงศ์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 1. นางสาวจิตริยา  โสบรรเทา
2. นางสาวญาณิกา  นนทมาตร
3. เด็กหญิงเดือนฉาย  แซะจอหอ
 
1. นายวิทยา  สุทารัตน์
2. นางสาวนิภาพร  ไชยชมภู
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงปาณิตา  เมืองพวน
2. เด็กชายเสกสรรค์  จันดาบุตร
 
1. นางพัชราภรณ์  ป้องคำสิงห์
2. นางสาวสติมาพร  ศรีระโส
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สุโขยชัย
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  อุ่นคำ
 
1. นายพลปัญญา  สิงหเสรี
2. นางสาวสุภาภรณ์  หารปรี
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 91.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 1. เด็กชายชนาธิป  ไก่เครื่อง
2. เด็กชายไชยา  ผิวฝาด
 
1. นายปรัชญา  จันเทพ
2. นางทัศนีย์  พงษ์สุพรรณ
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา 1. เด็กชายณภัทร  วงหาริมาตย์
2. เด็กชายวุฒิชัย  ไชยโคตร
 
1. นายอริยะเดช  มุทุกันต์
2. นายนิรัญ  รัตนสุรินทร์
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กชายปรินทร์  ชิยางคะบุตร
2. เด็กชายรัฐภูมิ  เชียงสาพันธ์
 
1. นายวุฒิพันธ์  ธีระเกียรติปภาดา
2. นายนเรศร์  พิลาวัลย์
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์ธรรม
2. เด็กชายอินทราวุธ  พรมโสภา
 
1. นายพรชัย  นาทา
2. นายยุทธภูมิ  บุญรวม
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา 1. เด็กชายธนกร  ทองแถม
2. นายอรรถพล  ศรีเทพ
 
1. นายวรวิทย์   สังข์วงศ์
2. นางปพิชญา   แก้วหาญ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนพระ 1. เด็กชายณัฐพงศ์   มังษา
2. เด็กชายธีรวัฒน์   วัลลีลา
3. เด็กหญิงพิชญาภัค  ทองสุทธิ
4. เด็กหญิงวิยะดา   ตาดี
5. เด็กหญิงอารียา   โคตรชมภู
 
1. นางบรรดล  หลักปัญญา
2. นางจิราวรรณ   จันที
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาตั้ง 1. เด็กหญิงกนกพร   ประทุมวี
2. เด็กหญิงกัลยา  สีต่างคำ
3. เด็กหญิงนันทิพร  อินลา
4. เด็กหญิงนาริต้า  เพ็งสมภาร
5. เด็กหญิงสาธิมน  กุณฑลจันทร์
 
1. นางสุขุมาลย์  อดทน
2. นางสาวศรีสมร   ตกพันธ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาตั้ง 1. เด็กหญิงกนกพร  สังฆภัต
2. เด็กหญิงชนาภา  เจริญศรี
3. เด็กหญิงรัตนากร  มั่นเหมาะ
4. เด็กหญิงวชิรญาณ์  มณีศรี
5. เด็กหญิงเกศริน  ชาวผาตั้ง
 
1. นางสุขุมาลย์  อดทน
2. นางสาวทิชากร  ก่องคำ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำพวง
2. เด็กชายก้องเกียรติ์  เชื้อกลางใหญ่
3. เด็กชายรพีภัทร  แก้วโราณ
4. เด็กชายวทัญญู  ศิลปชัย
5. เด็กหญิงอริษา  สาธิมาตย์
 
1. นางเพชรา  ศรีสุข
2. นางสุพรีวรรณ์  นามบุปผา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงฐิติยา  ผากุล
2. เด็กหญิงปาณิตา  ชาวดอน
3. เด็กหญิงพันธิตรา  อุตมะ
4. เด็กหญิงวิมลศิริ  สุนทรเต็ม
5. เด็กหญิงศิรประภา  อุทัยเลี้ยง
 
1. นางปริญญา  เวียงอินทร์
2. นางเทียรทอง  คำใบ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   อัควงศ์
2. เด็กหญิงปวีณานุช   วงศ์บุตร
3. เด็กชายวุฒิวรชัย   บุษบา
4. เด็กชายศิริจิตร   ศรีชมภู
5. เด็กหญิงสมสุดา   สรสิลน์
 
1. นางสาวธนันญา  สีมืด
2. นางสาวสุธิษา   จันเบาะ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1. เด็กชายจตุรวิตต์  นาคศรี
2. เด็กชายภูมินทร์  สุนทรชัย
3. เด็กชายวรรัฐ  รักษาสัตย์
4. เด็กชายสิรวิชญ์  อ่อนคำวงค์
5. เด็กชายอุดมพันธ์  น้อยตะริ
 
1. นายบัญชา  รักษาเมือง
2. นายฉลอง  พันธุระ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 1. เด็กหญิงธนัชพร   เข็มพรมมา
2. เด็กชายธีรศักดิ์   กองทอง
3. นางสาวสุนิษา  อุเทศ
4. นายอัมรินทร์  น้อยบาท
5. นายเฉลิมวงศ์   สิงคีบับภา
 
1. นายอรรถสิทธิ์   ปลัดพรหม
2. นายปิติ  พรหมมาแดง
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 98.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว 1. เด็กหญิงพิชญาภา  จุลฑา
 
1. นายพัฒนา  จันทร์ศรี
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  กาบบัวไข
 
1. นางสาวเจนจิรา  วงษ์อ้น
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงวราภรณ์   สาริมาตร
 
1. นายภุชงค์   นิยมธรรม
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพานพร้าว 1. เด็กหญิงสุภชา  นันทะ
2. เด็กชายอภิชัย  น้อยสนอง
 
1. นางชนิกา  ศรีระษา
2. นางสาววิลาวัลย์  อุดามาร
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กชายนิติ  ตรีดำรง
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ประสงค์เสรีนนท์
 
1. นางจุฑามาศ  พุทชา
2. นางนิภาพร  แก้วนินทร
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา 1. เด็กชายธนพัฒน์  สมก้อน
2. นางสาวปรางมณี  พลเยี่ยม
 
1. นายนัตชรินทร์  เทวิญ
2. นางปพิชญา  แก้วหาญ
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงกนกกร  บุราณคุณ
2. เด็กหญิงชนินาถ  จำปี
3. เด็กหญิงปัณณธร  ศิริกิจ
4. เด็กหญิงปุณิกา  ชัยทองคำ
5. เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  คนสม
6. เด็กหญิงสุชานันท์  เสียงสนั่น
7. เด็กหญิงอธิญา  แสงจันทร์
8. เด็กหญิงอภิชญา  ทิพย์แสง
9. เด็กหญิงอรรจธร  วรแสน
10. เด็กหญิงเจนจิรา  ทรัพย์เจริญคุณ
 
1. นางสุจิตรา  รวิวรรณ
2. นางปัฐมา  ทะมีพันธ์
3. นายมัธยันต์  ศรีสันต์
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  อุ่นเที่ยว
2. เด็กหญิงกรกมล  แจ้งเขียว
3. เด็กหญิงกาญจณี  จรกระโทก
4. เด็กหญิงณัฐฑิดา  กระสาราศร
5. เด็กหญิงปารียา  แสนหัวห้าว
6. เด็กหญิงรุ่งนภาพร  ฤทธิ์สิงห์
7. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  พิกุล
8. เด็กหญิงสุขพรรษา  สิ้นปี
9. เด็กหญิงสุจิตรา  พรมเรือง
10. เด็กหญิงเก็จแก้ว  ขันสู้
 
1. นายภัทรนัน  ส่วยหาร
2. นางสาวจิราภรณ์  บุตรสอน
3. นายวรรณชัย  พิมพิ์โพธิ์พันธ์
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก 1. เด็กหญิงกันยาภัค  บัลลังค์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชัยเมืองพล
3. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  เหลาทอง
4. เด็กหญิงพรนภัทร  พรมคำอินทร์
5. เด็กหญิงพิชชาภา  ชัยชาลี
6. เด็กหญิงสุธาสินี  ชัยสิทธิ์
7. เด็กหญิงสุพัชชา  ศรีจันทร์หอม
8. เด็กหญิงเอมิกา  บุญมี
9. เด็กหญิงแก้วทิพย์  ศรีจันทร์เทพ
10. เด็กหญิงโชติกา  ดุมรถ
 
1. นายชัยยุทธ  จันทสุรี
2. นางสาวธนาภรณ์  แก้วบุญมี
3. นางสาวสกาว  สุมงคล
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา 1. เด็กหญิงกนกพร  ชัยรัตน์
2. เด็กหญิงชาลิสา  ขอเพ่งกลาง
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรีภา
4. เด็กชายปารีณา  พลดง
5. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  โคตรชมภู
6. เด็กหญิงมัลลิกา  อินทรักษา
7. เด็กหญิงวัชรา  วะรุณดี
8. เด็กหญิงวันวิสา  แซ่เฮ่า
9. เด็กหญิงวาสนา  วันดี
10. เด็กหญิงศศิธร  พินธะ
 
1. นายไชยวัฒน์  โนวะ
2. นางสาวศศิธร  พรมคำภา
3. นายเจษฎา  พหลทัพ
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก 1. เด็กหญิงกนกพร  ใหทอง
2. เด็กหญิงจรรยาวรรณ  อ่วมกลาง
3. เด็กหญิงฐิตินันท์  กรทวีทรัพย์
4. เด็กหญิงณัฐชญา  อุตมาณณ
5. เด็กหญิงนิภา  แก้วศรีสังข์
6. เด็กหญิงศริญญา  ผาทอง
7. เด็กหญิงอสมาภรณ์  ตันนารัตน์
 
1. นายชัยยุทธ  จันทสุรี
2. นางสาวสกาว  สุมงคล
3. นายอนุรุทร  วันมะโน
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงธีรพร  พื้นชมภู
2. เด็กหญิงอานิตยา  บุญพูน
 
1. นายอัมพร  คำวันดี
2. นายพิชัย  พิมพิสนท์
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทับสุริ
2. เด็กหญิงภควดี  โยธาธร
 
1. นางสาวนิภาพร  ไชยชมภู
2. นายเอกวิทย์  ฝุ่นเงิน
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 1. เด็กหญิงภัควรัญชญ์  แก้วขาว
 
1. นายยงยศ  แก้วขาว
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 1. เด็กหญิงสาวิตรี  นุชนาบี
 
1. นายยงยศ  แก้วขาว
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุขใส
 
1. นายยงยศ  แก้วขาว
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๕ (เชือกหม้วยวิทยา) 1. เด็กหญิงนาตาลี  ศิริแสง
 
1. นายนายโกสินทร์  ทุมา
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กหญิงกิรณา  เผชิญบารมี
 
1. นายปริญญา  ประณิธาน
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 1. เด็กหญิงเมธาวี  สีหอมชัย
 
1. นายยงยศ  แก้วขาว
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 1. เด็กหญิงเบญจา  เขาแก้ว
 
1. นายปฏิวัติ  เอ็นดู
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 1. เด็กหญิงพรสุดา  สุวรพันธ์
 
1. นายยงยศ  แก้วขาว
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  พ่อนามแดง
2. เด็กชายศุภกร  ชื่นนอก
 
1. นางสาวสุพิมลรัตน์  นามหนองปรือ
2. นางลำพูน  กิติอาสา
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงประวีณา  หมื่นรักษาพล
2. เด็กหญิงอัมพวัน  ก้านกิ่งคำ
 
1. นายอภิเดช  ธิตะปัน
2. นางสาวชาลินี  สาริยา
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัณฐิกรานต์  พระฉาย
2. เด็กหญิงดารินทร์   ชื่นนอก
 
1. นางสาวสุพิมลรัตน์   นามหนองปรือ
2. นางสาวภัทริกา   ตันสอาด
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงปรียาพร  บุญทม
 
1. นางสาวรินลดา  เลาะหะนะ
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 1. เด็กชายทักดนัย  สิงห์ศิริ
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  บุตรโคตร
3. เด็กชายรัฐภูมิ  จันทร์นา
 
1. นางสาวพรชนก  ศรีสุนาครัว
2. นางสาวอุ้มรัก  สมบูรณ์
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 1. เด็กชายธนวัฒน์  แซ่ตั้ง
2. เด็กชายรัฐภาค  กงณะ
3. เด็กชายเทพทัต  นันทะวิชัย
 
1. นายอนุชิต  กรมวังก้อน
2. นางพิศวาส  หล้าวงศา
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา 1. เด็กชายกิตตินันท์   นามษร
2. เด็กชายพีรพล   ดงเทียมศรี
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   ศิริเพชร
 
1. นายสุทัศน์   ยะงาม
2. นายสงกรานต์   ระวิวรรณ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กชายคณาธิป  จูมพิลา
 
1. นายชัยยุทธ  ภวภูตานนท์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กชายชินดนัย  พิชาลี
 
1. นายชัยยุทธ  ภวภูตานนท์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กชายณัฐวัตร  นันทะศรี
 
1. นายนพรัตน์  พัดไธสง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาง 1. เด็กหญิงนวินทร์ดา  ดีมาก
 
1. นางโสพิศ  บุญพรม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงนัชชา  ดงประจำ
 
1. นางสาวสุกฤตา  จันทร์เพ็ง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  รัตนวงศ์
 
1. นางสาวสุกฤตา  จันทร์เพ็ง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสาริกา 1. เด็กหญิงฐิดาภรณ์  เตนากุล
 
1. นางสาววิลาสินี  ทะแพงพันธ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 1. เด็กหญิงกชกร  บุญจันทร์
 
1. นางสาวชณัฎดา  วงค์พระไกร
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางิ้ว 1. เด็กหญิงรวิสรา  กองชนะ
 
1. นางสาวลลิลิล  ด่านพิมาย
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 1. เด็กชายจิระพงศ์  สาสุข
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  บิลละโสย
3. เด็กชายศิริโชติ  เชื้อกลางใหญ่
4. เด็กชายอดิศร  ทองสงค์
5. เด็กชายเจษฎา  นิลน้อย
 
1. นายจิระวัฒน์  พรมนิวาส
2. นางสาวจิราภรณ์  บุตรสอน
3. นางสาวสุดาวดี  ทิพโสต
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กชายเอกพล  ริยะบุตร
 
1. นางสาวสุกฤตา  จันทร์เพ็ง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 1. เด็กชายรชฏ  คำมหาชัย
 
1. นางชดาภร  พยัคฆชาติโชติ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ 1. เด็กหญิงอัปสรสวรรค์  จันทรเสนา
 
1. นายปรมินทร์  จำปาเกตุ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงนุสรา   บันดิษฐ์
 
1. นายนพฤทธิ์   สิทธิสาร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 1. เด็กชายปิยวัฒน์  คำพิสัย
 
1. นายธนภัทร  สิงห์จินดา
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 1. เด็กชายณัฐพล   ตามไธสง
 
1. นายธนภัทร   สิงห์จินดา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กหญิงเกสรา  โคตรชัย
 
1. นายสมบูรณ์  โคตรสขึง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 1. เด็กหญิงอุตษา  แก้วทอง
 
1. นางชดาภร  พยัคฆชาติโชติ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางิ้ว 1. เด็กชายเขมณัฐ  นาใคร
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  คำปัญโญ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กชายชาญยุทธ   กลางยศ
 
1. นางสาวฉัตรธิดา   โยประทุม
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กหญิงนับทอง  กองสมบัติ
 
1. นายสิทธิโชค  สรรค์นิกร
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงปราริชาติ   ธาตุไชย์
 
1. นายนพฤทธิ์   สิทธิสาร
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ 1. เด็กชายปฎิภาณ   ไชยรัตน์
 
1. นายสุพจน์  ภูพันธ์พร
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 1. เด็กชายภานุวัฒน์   ชัยเสริม
 
1. นายธนภัทร   สิงห์จินดา
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ 1. เด็กหญิงสุนิษา   ปัตตานี
 
1. นายสุพจน์  ภูพันธ์พร
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงมาริสา   ทีภูงา
 
1. นายธนภัทร   สิงห์จินดา
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 1. เด็กชายกนกพล   พรหมหาชัย
2. เด็กชายธัญวรรณ   อ่อนประทุม
3. เด็กชายธีรศักดิ์   โคตรชมภู
4. เด็กชายปภังกร   ปัจชามาตย์
5. เด็กหญิงปวิตรา   โคธิเสน
6. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   คุณคำพระ
7. เด็กชายพีรณัฐ   แก้วคูณเมือง
8. เด็กชายพีรพัฒน์   คุณาวุฒิ
9. เด็กชายวีระยุทธ   เที่ยงตรงจิตร
10. เด็กชายสิทธิจา   อารีเอื้อ
11. เด็กชายสิรภพ   ปานมีศรี
12. เด็กหญิงหฤทัย   เพชรสมบัติ
 
1. นายวิเชียร  สืบแวง
2. นางสาวยุพิน  แก้วประดับ
3. นางสาวสุกัญญา  บุญตาทิพย์
4. นายธนพล  วิจิตรปัญญา
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กชายกฤตพล  จู๋ยืนยงค์
2. เด็กชายก้องเกียรติ  โคตรภูธร
3. เด็กหญิงจินตนา  อาจชัยภูมิ
4. เด็กหญิงชนิสรา  ไกยฝ่าย
5. เด็กหญิงชนิสรา  รัตนติสร้อย
6. เด็กชายชัยธนัชญ์  อักษรพิมพ์
7. เด็กหญิงญดา  สิทธิบดีกุล
8. เด็กหญิงณัฐกฤตา  นิคมภักดิ์
9. เด็กหญิงณัฐชยา  คำแพงศรี
10. เด็กหญิงณัฐนรี  แก้วนินทร
11. เด็กหญิงณัฐนันท์  ทะแพงพันธ์
12. เด็กหญิงณัฐรินีย์  เมธาสิทธิกุล
13. เด็กหญิงณิชกานต์  ศรีเตชะ
14. เด็กหญิงติชิลา  บึงราษฎร์
15. เด็กหญิงติชิลา  เรืองกิจพิสัยกุล
16. เด็กหญิงธนวันต์  ปุริวัฒน์
17. เด็กหญิงธัญพิชชา  แสงฟ้าม่วง
18. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สิงหานิล
19. เด็กหญิงธิดา  โชติพงษ์
20. เด็กชายธีรวิชธนิน  ธนิกศุขนิธิพัชร
21. เด็กหญิงนันท์นภัส  วรุณดี
22. เด็กหญิงพรนภัส  นวธาตรี
23. เด็กหญิงพริบพันดาว  พะมณี
24. เด็กหญิงพิมพลอย  เครือพิมพ์
25. เด็กหญิงภัทรภร แองจี้  อินทะวงค์
26. เด็กชายรภัสสิทธิ์  เอี้ยเจริญ
27. เด็กหญิงวรัญญา  จำปาเพชร
28. เด็กหญิงวริศรา  ฉัตรวิริยะ
29. เด็กหญิงวิรินดา  ดุลสุข
30. เด็กชายสหพล  พรหมศร
31. เด็กหญิงสุกัญญา  อานันทศิริเกียรติ
32. เด็กหญิงอดิญาดา  เลิศศรีมา
33. เด็กหญิงอภิรดี  สมนึก
34. เด็กชายอรรถพล  แซ่จิว
35. เด็กหญิงอัยยา  พฤษาชาติ
36. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  บุญสถาพร
37. เด็กหญิงโชติกา  สุวรรณไตร
 
1. นายธิติ  บุดดีคำ
2. นายสิทธิโชค  สรรค์นิกร
3. นายไมตรี  เย็นวัฒนา
4. นายสมบูรณ์  โคตรสขึง
5. นายปริญญา  ประณิธาน
6. นางสาวร้อยแก้ว  ธรรมรัตน์
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 1. เด็กชายฆนัท  ปัญญาแก้ว
2. เด็กชายฆเนศ  แก้วปัญญา
3. เด็กชายชนุดม   วงศ์นวนตา
4. เด็กหญิงญาดา  สิงห์ลา
5. เด็กหญิงนิชา  กองศรี
6. เด็กชายวริทธินันท์  ปราบหนองบัว
7. เด็กหญิงวิรดา  ประสงค์
8. เด็กหญิงสุทธาสินี  นวนสวาท
9. เด็กชายอเนชา  สามีวัง
10. เด็กหญิงเสาวภาคย์  แขวงถึก
 
1. นางสาวจิราพรรณ  ภูกัน
2. นางสาวอัญชลี  โยธาทิพย์
3. นางสาววัชราภรณ์  ทองน้อย
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ยศศรี
2. เด็กชายธณัช  สะตะ
3. เด็กหญิงน้ำส้ม  วรวงศา
4. เด็กหญิงน้ำหวาน  วรวงศา
5. เด็กหญิงบุษราคัม  ไชยโยธีร์
6. เด็กชายพรเทพ  ชูโชติ
7. เด็กหญิงสุกัญญา  แสนทำพล
8. นายสุพัฒน์  ชูโชติ
9. เด็กชายอนุชัย  สุวรรณชาติ
10. นายอภิวัฒน์  ถั่วชมภู
 
1. นางจุฬาลักษณ์  อาคม
2. นางสาวจิราพรรณ  ภูกัน
3. นางสาวอรวรรณ  อาคม
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงขวัญพร   อาจเดช
2. เด็กหญิงณัฐญาดา   ภาษาเวทย์
3. เด็กหญิงนฤมล   ทองดี
4. เด็กหญิงนันท์ณภัทร   คำหมาย
5. เด็กหญิงปพิชญา  กุลวิเศษ
6. เด็กหญิงละอองดาว   สาสีรัตน์
 
1. นางจีระนันต์   ทองอัฐ
2. นางสาวขนิษฐา   บุญประกอบ
3. นางสาวพจมาลย์  สารแสน
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนพระ 1. เด็กหญิงคณิตศร   อาสาชาติ
2. เด็กหญิงชลิตา   นามวงษ์
3. เด็กหญิงบุญสิตา   ผิวเหลือง
4. เด็กหญิงปิยะนุช   ผานิบุศย์
5. เด็กหญิงวิริยา   ปัญญาแสง
6. เด็กหญิงศิพิวรรณ  นวลทอง
7. เด็กหญิงสุพัตรา   วันทอง
8. เด็กหญิงเกวลิน   สังวงศ์
9. เด็กหญิงแก้วมณี   พินิจ
10. เด็กหญิงแพรวพราว  ราชวงศ์
 
1. นางจิราวรรณ   จันที
2. นางยุพา   อรรถการุณพันธ์
3. นางสาวหนึ่งฤทัย   ปราบคนชั่ว
4. นายธนพล   พันธุ์พิบูลย์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกคอน 1. เด็กหญิงกรกนก  สุุพิพัฒน์โมลี
2. เด็กหญิงกิ่งกนก  เที่ยงภักดิ์
3. เด็กหญิงชลดา  บัญหาราช
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์อ่อน
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำพรมมี
6. เด็กหญิงทิพนภา  นามวงษา
7. เด็กชายธีรภัทร  วันดี
8. เด็กหญิงนิชานันท์  มีแก้ว
9. เด็กชายนิธิศ  สีหาชัย
10. เด็กหญิงรัชนี  โคตรชมภู
11. เด็กชายรัฐพงษ์  กำเนิดเกิด
12. เด็กหญิงวิภาดา  วัลลิลา
13. เด็กหญิงสุภาพร  นะชิโต
14. เด็กชายอธิวัฒน์  บัวพันลือ
15. เด็กหญิงเกนหลง  สีประสม
16. เด็กชายเพชรชรัตน์  มาตย์สุริวงค์
 
1. นางปัญลักษณ์  สังข์วงศ์
2. นางแสงจันทร์  พรหมมาแดง
3. นางแสงจันทร์  รักษาภักดี
4. นางลักขณา  บำรุงเอื้อ
5. นางสาวสุจินดา  สมรูป
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กชายญาณวุฒิ  ปรีชาฎก
2. เด็กชายดนุเดช  ศรีตะบุตร
3. เด็กชายธรณ์ธันย์  ดวงจันทร์ทอง
4. เด็กชายประเสริฐ  ศศิวิลาสกร
5. เด็กชายภัคพล  สีหมนตรี
 
1. นางนางสุมิตรา  จันทรวิไล
2. นางวนิดา  คำวันดี
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กชายดนัยวิชญ์  ศรีตะบุตร
2. เด็กชายนนท์ธรัฐ  ธีระพัฒน์ธัชกร
 
1. นายอัมพร  คำวันดี
2. นางสุมิตรา  จันทรวิไล
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงปิยะพร  เมธีนพรัตน์
 
1. นางสุภาภรณ์  โสภาพงษ์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงฐิติชญาน์  เหมะรักษ์
 
1. นางสุภาภรณ์  โสภาพงษ์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 1. เด็กหญิงภานุมาศ  สุทธิอาศัย
 
1. นางสาวรัตติพร  หลาบหนองแสง
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงนิศานาฏ  แก้วหิน
 
1. นางจริญญา  เชาว์ชอบ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญา  แก่นมั่น
 
1. นายวีรุด  ศรีบุญราช
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กชายคุณานนท์  พนินทร์
 
1. นางจริญญา  เชาว์ชอบ
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา 1. เด็กชายไมตรี  แสงบัวภา
 
1. นายณรงค์  สุดตา
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุช   ศรีอ้วน
2. เด็กชายณัฐนนท์   แซมเกษ
3. เด็กหญิงธิดาพร   หมั่นดี
4. เด็กหญิงสุกัญญา   สมรื่น
5. เด็กหญิงไอลดา   พรมมาศรี
 
1. นางสาวปสุตา   ชาวชายโขง
2. นางสาวชนิดาภา  โคธิเสน
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงธันวรัตน์  รุ่งอนุรักษ์
2. เด็กหญิงมณิภา  อัญญโพธิ์
 
1. นายวัชระเกียรติ  ชัยทองศรี
2. นางจริญญา  เชาว์ชอบ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 93.76 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ยางคำพะบุตร
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  พรมหาชัย
 
1. นางสาวฉัตรธิดา  โยประทุม
2. นางสาวอัญญารัตน์  นาถเหนือพงษ์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กหญิงกวิสรา   เชาว์ปัญญาเวช
2. เด็กหญิงจิระภา   บุญเพิ่ม
 
1. นางสาวฉัตรธิดา   โยประทุม
2. นางสาวอัญญารัตน์   นาถเหนือพงษ์
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ฮวดชัย
2. เด็กหญิงจิรนันท์  ปัญญาฉลาด
3. เด็กหญิงทักษอร  ศักดิ์สิทธิ์
4. เด็กหญิงปิยดา  ทาแก้ว
5. เด็กหญิงภูวษา  ก่อเขียวหล้า
6. เด็กหญิงศิลป์สุภา  สิ้นปี
 
1. นายอุทิศ   สุริยวงศ์
2. นางสาวสุดาวดี  ทิพโสต
3. นางศิรกาญจน์  ประดาสุข
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กชายกฤตธนโชติ  กำหัวเรือ
2. เด็กชายธนภัทร  พุทธิรัก
3. เด็กชายธนภัทร  หินกาล
4. เด็กชายธนัท  แจ่มใส
5. เด็กชายศุภโชค  ยิ่งยง
6. เด็กชายอชิตะ  ศรีหาพรหม
 
1. นายทวีศักดิ์  เสนาคำ
2. นายฉัตรชัย  ชะโยจะ
3. นายพรเทพ  รัตนติสร้อย
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 1. นายกิตติพงษ์   มาณพ
2. เด็กชายณวัตน์   กองขัน
3. นายพรชัย   ซุยพิมพ์
4. เด็กชายสุริยา   เต๋รอด
5. เด็กชายเอกนรินทร์   พันธะ
6. เด็กชายแสนแสบ   เต๋รอด
7. เด็กชายโกศล   หมอยาเก่า
8. เด็กชายไพสิฐ   ซุยพิมพ์
 
1. นายสมศักดิ์รักชาติ   ปานิเสน
2. นายตะวัน   ฝายกาง
3. นางสุภาพร   เพชรวิชิต
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชูหนู
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  คำจันทร์
3. เด็กหญิงชมพูนุท  พุ่มพวง
4. เด็กหญิงฐิติยา  กุลคำแดง
5. เด็กหญิงธนพร  ทุมดี
6. เด็กหญิงลักษมี  จุลละสุภา
7. เด็กหญิงศุภิสรา  หอมเหล็ก
 
1. นางกนกวรรณ  นามบุดดี
2. นางวงเดือน  ภวภูตานนท์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าสักวิทยา 1. เด็กหญิงปานไพรินทร์  ชัยวรรณ์
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  แสงโชติ
3. เด็กหญิงสุชาสินี  เสนาสุธรรม
 
1. นางสาวประภาพร  บุญพาเกิด
2. นายเรืองสรรค์  เปี่ยมดี
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองนาง-บ้านปากมาง 1. เด็กหญิงจริยา  ธงศรี
2. เด็กหญิงพิไลวรรณ  บูคะธรรม
3. เด็กหญิงอรนภา  หัถมาต
 
1. นางนิภาพัฒน์  ศรีบุตรดี
2. นางสาวพัชราพร  สุทธิทักษ์
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าสักวิทยา 1. เด็กหญิงตุลยา  แสงอำภา
2. เด็กหญิงรจิตตา  แก้วพิลารมย์
3. เด็กชายอนุชา  น้อยโสภา
 
1. นางสาวประภาพร  บุญพาเกิด
2. นายเรืองสรรค์  เปี่ยมดี
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 1. เด็กหญิงพรรณิภา  อินนันชัย
2. เด็กหญิงอริสา  แก้วอุดม
3. เด็กชายอโนทัย  ไชยโยธี
 
1. นางสาวอัญชลี  โยธาทิพย์
2. นายธรรมนูญ  แสงมณี
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสาริกา 1. เด็กชายถิรวัฒน์  เดชไกร
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ธรรมวิเศษ
 
1. นางสาวณัฏฐนันท์  มะลิวรรณ
2. นายทนงศักดิ์  สุวรรณศรี
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 1. นายนิกร  ทองสีสังข์
2. นางสาวสุพรรษา  ชำนาญกลาง
 
1. นางเบญจพร  เตียวศิริชัยสกุล
2. นางกานดา  ถันชนนาง
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา   แก้วมหาชัย
2. เด็กชายชินวัตร   วงษาบุตร
 
1. นางสาวธัญรัศม์   ฮาดดา
2. นางสาวศิรินลักษณ์   นนทชาติ
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กชายจรัสรวี  เกตุบุตร
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ภูเป้ว
 
1. นางสาวธัญรัศม์  ฮาดดา
2. นางสาวปวีณา  ไชยสมบูรณ์
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณิดา   โคตรวิทย์
2. เด็กชายศราวุฒิ   ดวงคำจันทร์
 
1. นางสาวธัญรัศม์   ฮาดดา
2. นางสาวปวีณา   ไชยสมบูรณ์
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกมล  อาจนวงศ์
2. เด็กหญิงสุธาลินี  มะเกลือป่า
 
1. นางสาวธัญรัศม์  ฮาดดา
2. นางสาวปวีณา  ไชยสมบูรณ์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กหญิงธาริณี   ใสสะอาด
2. เด็กหญิงนฤพร   บุญมี
 
1. นางสาวธัญรัศม์   ฮาดดา
2. นางสาวปวีณา   ไชยสมบูรณ์
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาตั้ง 1. เด็กหญิงกัลยากร  จันทร์ศรีอ่อน
2. เด็กหญิงสุกานดา   สินสวัสดิ์
 
1. นางสาวทิชากร  ก่องคำ
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  ฤทธิ์จอหอ
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กชายศิวกร   โลหะศาสตร์
2. เด็กหญิงสุพรรษา   ซ่อนพุททรา
 
1. นางสาวธัญรัศม์   ฮาดดา
2. นางสาวปวีณา   ไชยสมบูรณ์
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 1. เด็กชายทินกร  คันธีร์
2. เด็กชายอนุชา   โชตบัณฑิต
 
1. นายธรรมนูญ  แสงมณี
2. นายรุ่งเรือง  สว่าง
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 1. เด็กชายนพเก้า  เจียมงาม
2. เด็กชายไกรราช  ถั่วชมภู
 
1. นายรุ่งเรือง  สว่าง
2. นายธรรมนูญ  แสงมณี
 
151 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 1. เด็กชายกฤษดา   แสนใจ
2. เด็กชายคาเชน   ชัยจันทา
3. เด็กชายสุรชัย   คำใบ
 
1. นายอรรถสิทธิ์   ปลัดพรหม
2. นางสาวติระรัตน์   มะรังศรี
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองบาง 1. เด็กชายธนาลักษณ์  บัวแพง
2. เด็กชายปาราเมศ  ภานุรัตน์
3. เด็กชายภูวดล  สงครามมะลิ
 
1. นายเอกชัย  ศิริจันทร์
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองบาง 1. เด็กชายณัฐพล   ชัยสิทธิ์
2. เด็กชายพรจุฑา   นามอาษา
3. เด็กชายอภิชัย   โพชราช
 
1. นายเอกชัย   ศิริจันทร์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 1. เด็กชายชวลิต  แสดงจิตร
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ดำเกลี้ยง
3. เด็กชายอิสระ  โคหานาม
 
1. นายดนัย  นิตทยา
2. นางปราณี  ศักดาคำ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 1. เด็กชายปฏิกรณ์  นีพันดุง
2. เด็กชายปริญญา   บุญมี
3. เด็กชายเทพประทาน  สาพารัตน์
 
1. นางปราณี   ศักดาคำ
2. นายดนัย  นิตทยา
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  ผิวทอง
2. เด็กหญิงพิจิตรา  สิงห์กลาง
3. เด็กหญิงภัณทิรา  ศรีชัยมูล
 
1. นางสมจิตร  เพียสุริวงศ์
2. นางสมนึก  จริงวาจา
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิราภา   ไชยภา
2. เด็กหญิงสุธิดา  พันนารัตน์
3. เด็กหญิงสุพิชญา   ชูรัตน์
 
1. นางสาวธนันญา   สีมืด
2. นางสาวสุธิษา   จันเบาะ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกกล้า 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สีเม้น
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  เรืองประทีป
3. เด็กหญิงธนภรณ์  เหลาเกิ้มหุ่ง
4. เด็กหญิงปริตา  โคตรชมภู
5. เด็กหญิงมณฑิรา  นามดี
6. เด็กหญิงสุวรรณา  การมาโส
 
1. นางสาวนันทนา  คำภาพงษา
2. นางเอื้อมพร  สุทธิ
3. นายสเกน  สุทธิ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กหญิงทิพรดา   สระแก้ว
2. เด็กหญิงนันทิญา   วิจารณรงค์
3. เด็กหญิงประคอง   มีหาพัน
4. เด็กหญิงปวีณ์สุดา   สองเมือง
5. เด็กหญิงปาริชาติ   ไกรจันทรฺ์
6. เด็กหญิงศศิวิมล   จิตจำศรี
 
1. นางสาวมยุรา   มหิวรรณ
2. นางสาวฉัตรธิดา   โยประทุม
3. นางสุวรรณี   จิตรักษ์
 
160 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุมคำ 1. เด็กหญิงพรวิภา  พรมปัญญา
2. เด็กหญิงเจนจิรา  สมดี
3. เด็กหญิงแพรวา  พรมปัญญา
 
1. นางสาวลัครฎา  ปุราถานัง
2. นายวันเฉลิม  ไชยยงค์
 
161 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 1. เด็กชายภานุวัฒน์   คำอ้น
2. เด็กหญิงลัลลลิน   สิงพรม
3. เด็กหญิงวิมุตติญา   สีทน
 
1. นายอรรถสิทธิ์   ปลัดพรหม
2. นายนฤชิต  บัาติก
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพวก 1. เด็กหญิงนภสร  คำส่าง
2. เด็กหญิงพิชญาพร  จ้อยนุแสง
3. เด็กหญิงอริสา  พานอุ่น
 
1. นายสามารถ  สมบูรณ์
2. นางสาวธัญญลักษม์  มหาศิริพันธ์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 1. เด็กชายกิตตินันท์   อยู่ทรัพย์
2. นายวิศิษฐ์   ลือวิเศษ
3. นางสาวสุพัตรา   สาพารัตน์
 
1. นางปราณี   ศักดาคำ
2. นายดนัย   นิตยา
 
164 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ 1. เด็กหญิงกิตติยา  หินะกาล
2. เด็กหญิงฉัตรมณี  ลาภานิช
3. เด็กหญิงสิรินยา  เว้นบาป
 
1. นางรัชนี  พานารัตน์
2. นางหอมหวล  จำปาเกตุ
 
165 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา 1. เด็กหญิงบุศยมาศ   มาลาศรี
2. เด็กชายสหพล   ชาติสาย
3. เด็กหญิงสุวรรวิษา   นพเก้า
 
1. นางชญานิศ   อินทะวงศ์ โรเบิร์ตสัน
2. นางชญาพิมพ์   ศรีบุรินทร์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 1. เด็กหญิงวาดฝัน  มรังษี
2. เด็กหญิงสุนันท์สา  คำพิมูล
3. เด็กชายเอกพงษ์  คำภูแก้ว
 
1. นางศิรกาญจน์  ประดาสุข
2. นางสาวสุดาวดี  ทิพโสต
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   กอมสิน
2. เด็กหญิงณัฐชา  นาจอมเทียน
3. เด็กหญิงอพิณญา  เนาว์แก้งใหม่
 
1. นางศิรกาญจน์  ประดาสุข
2. นางสาวพีรญา  วิไลพรม
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   พลสีลา
2. เด็กชายธเนศพล   สุนทรชัย
3. เด็กหญิงศศิจุฑา   สุเพ็งคำภา
 
1. นางฉันทนา   พุทธิวงศ์
2. นางศรีภิรมย์   กาญจนสิน
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงกฤตยา   ศรีภา
2. เด็กหญิงชุติภา   วิเศษบันดิษฐ์
3. เด็กหญิงอาทิตยา   ไชยสัจ
 
1. นางสาวสุดารัตน์   สุจริตตานันท์
2. นางปิยะวรรณ  ชัยเนตร
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 1. เด็กหญิงณชิชา  คำดุลย์
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เคนหล้า
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์โยธา
 
1. นางสุพัตรา  ไชยจงมี
2. นางสาวกานดา  สิงห์ศิลป์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 1. เด็กหญิงนิตยา   สีม่วง
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี   ต้นกันยา
3. เด็กหญิงวิจิตรา   เขียวศรี
 
1. นางสุพัตรา   ไชยจงมี
2. นางไพเราะ   จันธิราช
 
172 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกกล้า 1. เด็กชายพิรวัฒน์  ชัยบุรี
2. เด็กชายสมพร  ชาอินทร์
3. เด็กหญิงสุภาดา  ฤทธิ์สิงห์
 
1. นางขวัญตา  สิทธิชัย
2. นายวุฒิไกร  เจริญศิลป์
 
173 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจินลดา 1. เด็กหญิงรัตนพร  ละครชัย
2. เด็กหญิงษมาวีร์   อัศวพัฒนชิน
3. เด็กหญิงเพียงขวัญ  กิจเจริญ
 
1. นางสาวจงจิน  สุขสิงห์
2. นางชลันดา  สุทธากรณ์
 
174 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกวินธิดา  มังษา
 
1. นางชูชีพ  ตุ้มมี
 
175 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ลำงาม
 
1. นางสาวชาลินี  สาริยา
 
176 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ 1. เด็กหญิงศุภัสสร  ทรัพย์ใส
 
1. นางสาวนุสรา  นิลเกตุ
 
177 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ 1. เด็กหญิงพีรดา  ผลบัว
 
1. นางสาวสุชาดา  ศิริกันรัตน์
 
178 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1. เด็กชายมนัส  จิรนันท์ไพศาล
 
1. นางสาวนงลักษณ์  พิมพ์พา
 
179 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงจันทรรัตน์  เวียงอินทร์
2. เด็กชายชัยยุทธ  โพนแป๊ะ
3. เด็กชายปัญญา  สีม่วง
 
1. นางสาวอรณี  มะสุใส
2. นางสาวดวงสวรรค์  คำพิสัย
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงปาจรีย์   มะเกลือป่า
2. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์   รักธัญกิจ
3. เด็กชายวิชัย   สาศรีรัตน์
 
1. นางสาวอรณี   มะสุใส
2. นางสาวดวงสรรค์   คำพิสัย
 
181 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 1. เด็กชายขวัญข้าว   มาเจ็นต้า
2. เด็กหญิงวิศรุตา   คงเมฆา
 
1. นางนวลตา   จันทร์ศรี
2. นางสาวชนิดาภา  โคธิเสน
 
182 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพานพร้าว 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  ดอกบัว
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ชัยอู
 
1. นางชนิกา  ศรีระษา
2. นางสาวศิริพร  ชัยสาร
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๕ (เชือกหม้วยวิทยา) 1. เด็กหญิงเมลิกา  พินิจเจริญ
 
1. นายโกสินทร์  ทุมา
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  เมาะราษี
 
1. นางจารุวรรณ  จันทร์ใบ
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ 1. เด็กหญิงนันนรินทร์  นันทะ
 
1. นางอรวรรณ   ตาตะมิ
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา 1. นายพงศธร  ปีเลขา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยญา  ยาพรม
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  สุขใส
 
1. นายยงยศ  แก้วขาว
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 1. เด็กชายธนกฤต  นาคทอง
 
1. นายยงยศ  แก้วขาว
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ 1. เด็กชายภีมากร   ไชยยันติ
 
1. นางสาวนันยรัตน์   ศาสตรวาหา
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา 1. นางสาวชลธิชา  พึ่งร่มกาง
 
1. นางกิตติมา  ศรีสว่าง
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 1. เด็กชายวิศรุต  จันทะแจ้ง
 
1. นางสาววิรัชฎา  วงค์ชัยยา
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 1. เด็กชายก้องภพ   ดวงขาว
 
1. นายสัญญา   ระวะรักษ์
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 1. เด็กหญิงสุพัชฌา  หมู่ศิริ
 
1. นายธนัยศักดิ์  ฝ่ายธีร์
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ 1. เด็กชายวุฒิชัย   จิตต์ลำจวน
 
1. นางสาวจิรปรียา   พิลากุล
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน 1. เด็กชายกมนดนัย  โคตรชมภู
 
1. นางผดุงศรี  โยคิน
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1. เด็กหญิงประกายแก้ว  อุดม
2. เด็กหญิงปาริตา  เพ็งตา
3. เด็กหญิงพรทิพย์  บุตรสีทัด
4. เด็กหญิงฟ้าใส  นันทะมาตย์
5. เด็กหญิงมัลลิกา  มาบุญ
6. เด็กหญิงวิยะดา  พิมพ์รัตน์
7. เด็กหญิงอรประภา  มีแก้ว
 
1. นางนิยม  มงคุณแก้ว
2. นางสาวปภาดา  พรหมรินทร์
3. นางสาวนงลักษณ์  พิมพ์พา
 
197 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา 1. เด็กชายทนงศักดิ์  วงษ์หาเดช
2. เด็กหญิงลัดดา  ราชพลสิทธิ์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ชินพาด
 
1. นางชญานิศ อินทะวงศ์  โรเบิร์ตสัน
2. นางวิไลลักษณ์  ไชยอาจ
 
198 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวรวิมล  เอกไพทูรย์
2. เด็กหญิงอนุสรา  เต็มสูงเนิน
3. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญตลา
 
1. นางสุภาวิณี  วิปุละ
2. นางวิไลพร  รักษาเมือง
 
199 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 1. เด็กชายดาราธวัช   ทับพิลา
2. เด็กชายนิธิกร   พลพุฒ
3. เด็กชายปิติชา  ทองโอ
 
1. นางพัชราภรณ์  บุญทวี
2. นางสาวอุทุมพร  หล้าวงศา
 
200 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 1. เด็กชายธนาธิป  ใจขาน
2. เด็กหญิงนุชนภา  นินทระ
3. เด็กชายอนุกูล  คนหมั่น
 
1. นายสมเจตน์  นาคนิ่ม
2. นายสุวภัทร  ผุดผ่อง
 
201 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา 1. เด็กหญิงปรารีญา  คำวัน
2. เด็กหญิงวิภาวดี  สิงหะชัย
3. เด็กหญิงเจนณิตา  โปตะเวช
 
1. นางกิตติมา  ศรีสว่าง
2. นางสุกัลป์  จันทวงศ์
 
202 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา 1. เด็กชายรุ่งอรุณ  เพชรก้อน
2. เด็กชายอธิราช  แก้วศรี
 
1. นายสมศักดิ์  กัลยาณกิตติ
2. นางจิดาภา  โสภาเวทย์
 
203 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำทอน 1. เด็กชายกฤติเดช  แก้วพรม
2. เด็กชายเพรชรัตน์  ปราบพาล
 
1. นางสาวอาภาวดี  เครือเพียกุล
2. นางสาวชลินันท์  ใจชื่น
 
204 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ 1. เด็กชายจิระพงษ์  เมืองแสน
2. เด็กชายฐนาวุฒิ  ศรีระวงษา
 
1. นางปกิตตา  อันภักดี
2. นางเพียรจิตร์  ใยนนท์
 
205 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ 1. เด็กชายชนะชัย  นามลุน
2. เด็กชายวัฒนา  สมศรี
3. เด็กชายศรายุทธ  สืบลือ
 
1. นางบวรลักษณ์  ทองศักดิ์สิทธิ์
2. นางสาวสุชาดา  ศิริกันรัตน์
 
206 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมื่น 1. เด็กหญิงกิตติมา  รามฤทธิ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พุทธามาตย์
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  อามาตย์บัณฑิต
 
1. นางรัตนา  ชากุทน
2. นางสาวอมรรัตน์  คำภูแก้ว
 
207 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กชายอภิวัฒน์  มูลหา
 
1. นายสมบูรณ์  โคตรสขึง
 
208 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาตั้ง 1. เด็กชายนนทนันท์  นาเกิด
 
1. นางเมขลา  วิรัสวา
 
209 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก 1. เด็กชายนัทธพงค์  วรวงษ์
 
1. นายอิทธิศักดิ์  บัวจันทร์
 
210 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 1. เด็กชายกฤษดา  แก้วนามวงศ์
 
1. นายรุ่งเรือง  สว่าง
 
211 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 1. เด็กชายภานุพงษ์  ราชวงศ์ษา
 
1. นายยุทธภูมิ   บุญรวม
 
212 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 1. เด็กชายอนุชา  บุญยะศรี
 
1. นายสุวิทย์  คำสอนทา
 
213 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 1. เด็กชายสิทธิชัย  สิงห์ลา
 
1. นายรุ่งเรือง  สว่าง
 
214 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 1. เด็กชายกษมา  จันทะรักษา
2. เด็กหญิงกานต์ธีรา  รินทา
3. เด็กหญิงชัญญา  ไชยพระอิน
4. เด็กชายณัฐกร  แก้วสุวรรณ์
5. เด็กชายธีรนันท์  เห็มสุวรรณ์
6. เด็กชายนัคพล  แก้วแก่นคูณ
7. เด็กชายนัฐวุฒิ  รินทา
8. เด็กหญิงบุญยกร  สุโภชน์
9. เด็กหญิงปณิตา  จำปาไชยศรี
10. เด็กหญิงปุณิกา  พงษายอยคำ
11. เด็กหญิงพัชชา  โสดาวัน
12. เด็กหญิงพันธิสา  แสงไกร
13. เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  กองคำ
14. เด็กหญิงพิไลวัลย์  อินทร์เรืองศรี
15. เด็กชายพีรพัฒน์  แปรโค
16. เด็กชายภานุพงศ์  ราชศ์ษา
17. เด็กหญิงวรรณิษา  แสงมณี
18. เด็กชายวรเชษฐ์  ศรีนนท์เคน
19. เด็กชายวรเชษฐ์  ศรีนนเคน
20. เด็กหญิงศุภสุตา  แก้วสุวรรณ์
21. เด็กชายสราวุฒิ  เลื่อนแก้ว
22. เด็กชายสิทธิกร  พรมทอง
23. เด็กหญิงสิริภัทร  มานัสสา
24. เด็กหญิงสิริภัทร  มานัสสา
25. เด็กหญิงสุพิชชา  ขันทะคีรี
26. เด็กชายอนุชา  บุญยะศรี
27. เด็กหญิงอรอนงค์  กุดทิง
28. เด็กหญิงอารยา  สิทธิศักดิ์
29. เด็กหญิงเข็มจิรา  นารอง
30. เด็กชายไชยา  รุจเทศ
 
1. นายพรชัย  นาทา
2. นางสาวจิราพรรณ  ภูกัน
3. นางสาวอัญชลี  โยธาทิพย์
4. นางสาวอรวรรณ  อาคม
5. นางสาวจตุภรณ์  ชาลีกุล
6. นายสุวิทย์  คำสอนทา
7. นายธรรมนูญ  แสงมณี