เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรเรียนอนุบาลหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
2 นายเอนก จันทรเสนี ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วย) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
3 นางสาวประณมพร เพ็ชรโปรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
4 นางสาวนิภาพร ดีมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
5 นายปิยะพงษ์ คนยง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
6 นายเอลวิส โคตรชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองบาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
7 นายจินดา อุปฮาด ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
8 นายสมพงษ์ วงศ์ละคร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุยนางขาว คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
9 นางชวนพิศ ปรีดีวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการฯ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
10 นางสาวฤตินันท์ บุญกอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
11 นางศศิญา ศรีธนบุตร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
12 นางสาววิริยา มาลายุทธศรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
13 นายจิรายุวัฒน์ กตารัตน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
14 นายศิริศาสตร์ สีต่างคำ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
15 นายณัฐพงษ์ จิตชัย พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
16 นายสไกรจักร วงศ์นุกูล พนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
17 นายสมเจตน์ นาคนิ่ม ครู โรงเรียนโกมลวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
18 นายนิวัฒน์ กองแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
19 นางกนกวรรณ นามบุตรดี ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
20 นางดาราวรรณ ต้นยวด ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
21 นางสุมิตรา จันทรวิไล ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
22 ว่าที่ รต.ชัยญา ยาพรหม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
23 นางสวาท ไตรโยธี เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
24 นางฉวีวรรณ โยคิน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
25 นางสาวพิมพ์พรรณ ปัญจะมี เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
26 นางสาวทัศภรณ์ คำหาญ นักวิชาการปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
27 นายศักดิ์ดา แสงฟ้าม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโคก คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน  
28 นายมติชน มูลสูตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน  
29 นายทนงศักดิ์ เตียวศิริชัยสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสำราญ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน  
30 นายศักดิ์ดา แสงฟ้าม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโคก คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน  
31 นายวิศรุต สมบัติบุญสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนอง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน  
32 นายนิวัฒน์ กองแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน  
33 นายชวลิต ประลันย์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน  
34 นายก้องนเรนทร์ จิตจินดา ครู โรงเรียนบ้านเสียว คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน  
35 นางเบญจพร เตียวศิริชัยสกุล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน  
36 นายวาทิน พุฒเขียว ครู โรงเรียนบ้านสวยหลง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน  
37 นางสาวอติกานต์ กล้าหาญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหินโงมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน  
38 นางสาวธนภร ภูวนา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเมืองบาง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน  
39 นางสาวระพีพรรณ นิติธรรม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน  
40 นางสาวธัญชนก โคธิเสน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน  
41 นายนัฐภัทร โสภาเวทย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านพวก คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน  
42 นางสาวอัฉราภรณ์ กวนวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสีกายวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน  
43 นางสาวนริณธร ด้วงไธสง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเมืองหมี”พรหมวิทยา” คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน  
44 นางสาวธิดารัตน์ ฤทธิ์เจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน  
45 นางสาวธัชกร เพ็งคำปั้ง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน  
46 นางสวาท ไตรโยธี เจ้าพนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน  
47 นางสาวพิมพ์พรรณ ปัญจะมี เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน  
48 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 คณะกรรมการติดตาม  
49 นายสวัสดิ์ มูลศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 คณะกรรมการติดตาม  
50 นายคึกฤทธิ์ วงศ์อารีย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา คณะกรรมการติดตาม  
51 นายชุมพล พงษากลาง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการติดตาม  
52 นางชวนพิศ ปรีดีวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการติดตาม  
53 นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 คณะกรรมการติดตาม  
54 นางพูลสมบัติ พัสดร ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน คณะกรรมการติดตาม  
55 นายวีรพล สารบรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 คณะกรรมการติดตาม  
56 นายบุญส่ง ขันทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการติดตาม  
57 นายวริทธิ จันทามี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 คณะกรรมการติดตาม  
58 นายเนาวรัตน์ จาดฤทธิ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตาม  
59 นายมติชน มูลสูตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 คณะกรรมการติดตาม  
60 นายพงกะพรรณ ตะกลมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการติดตาม  
61 นายกฤศภณ หล้าวงศา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
62 นายปิยะพงษ์ คนยง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
63 นายบุญทัน แสงคาร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมสนุกดงหนองบอน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
64 นายมหันต์ เวทไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
65 นางสาวอภิญญา ตังประพฤธิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงคุก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
66 นางสาวสุภาพร ศรีจันดา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
67 นางสาวโสพิศ ตินราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมชนปะโค คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
68 นายชุมพล ศรีสุภาพ ครู โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
69 นายสรรเพชร สรรพิสุทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านเมืองบาง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
70 นางมติภา ชัยชิต ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
71 นางสาวกัลยาณี พลศักดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
72 นางผกาวรรณ แดงตะโคตร ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
73 นายอาทิตย์ ลุนสำโรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
74 นางวันวิสา กองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหม้อเหนือ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
75 นางสาวขวัญชีวา ไชยเสน ครู โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
76 นางคำไพวรรณ วัดปาน ครู โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
77 นางกนกวรรณ นามบุตรดี ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
78 นางวชิรา วงภูธร ครู โรงเรียนบ้านโคกคอน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
79 นางนัฑกานต์ ไชยะนุ ครู โรงเรียนบ้านแสนสุข คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
80 นางชนิภา สมบุษ ครู โรงเรียนโกมลวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
81 นางดาราวรรณ ต้นยวด ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
82 นางวรินทร์พร โชติเจริญสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านน้ำโมง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
83 นางฉวีวรรณ โยคิน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
84 นางประภาพร บุญพาเกิด ครู โรงเรียนป่าสักวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
85 นายดุสิต เหมือนบุดดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)การจัดการศึกษาปฐมวัย  
86 นางธนัสถา ศรีตะบุตร ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)การจัดการศึกษาปฐมวัย  
87 นางจริยาภรณ์ ฟูโรว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)การจัดการศึกษาปฐมวัย  
88 นายสุริธรรม แก่นพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสังคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)การจัดการศึกษาปฐมวัย  
89 นางชลันดา สุธากรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจินลดา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)การจัดการศึกษาปฐมวัย  
90 นางวราภรณ์ โคตรชมพู ครู โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)การจัดการศึกษาปฐมวัย  
91 นางเกศฎาภรณ์ บรรหาร ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)การจัดการศึกษาปฐมวัย  
92 นางสาวมวลบุปผา มูลสาร ครู โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)การจัดการศึกษาปฐมวัย  
93 นางมติภา ชัยชิต ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)การจัดการศึกษาปฐมวัย  
94 นางชญาดา ภูมิประสาท ครู โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)การจัดการศึกษาปฐมวัย  
95 นางสาวทิพวรรณ ศรีเพ็ง ครู โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)การจัดการศึกษาปฐมวัย  
96 นายเอลวิส โคตรชมพู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองบาง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
97 นางอารีรัตน์ บุตรดี ครู โรงเรียนอนุบาลสังคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
98 นายรังสรรค์ ทองมาก ครู โรงเรียนบ้านเมืองบาง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
99 นางสาวรัชนี สุครีพ ครู โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
100 นางชญานิศ อินทะวงส์ โรเบิร์ตสัน ครู โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
101 นายตะวัน ฝายกลาง ครู โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
102 นางสาวชุติมดี ชาธิรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
103 นายเกษม ศรีปราบหล่ม ครู โรงเรียนบ้านว่าน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
104 นางกฤตชญา เที่ยงรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
105 นางสร้อยสุดา มาดี ครู โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
106 นายอานนท์ ถิ่นภูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสุข คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)นักบินน้อย  
107 นายพรชัย นาทา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทา-นาบอน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)นักบินน้อย  
108 นายพรเทพ รัตนติสร้อย ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)นักบินน้อย  
109 นายสุริยา เสนาอาจ ครู โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)นักบินน้อย  
110 นางพัชราภรณ์ ป้องคำสิงห์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)นักบินน้อย  
111 นางสาวลักขณา บำรุงเอื้อ ครู โรงเรียนบ้านโคกคอน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)นักบินน้อย  
112 นายชวลิต ประลันย์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)นักบินน้อย  
113 นางสาวแจ่มนภา รัตนติสร้อย ครู โรงเรียนบ้านน้ำทอน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)นักบินน้อย  
114 นางกฤตชญา เที่ยงรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)นักบินน้อย  
115 นางมยุรี เพ็งคำสิงห์ ครู โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)นักบินน้อย  
116 ว่าที่ พ.ต.สมภูมิ รวิวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
117 นายสมคิด โพธิ์จุมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนพระ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
118 นายอารมณ์ ศรีแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
119 นางพรธิภา โคตรชมภู ครู โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
120 นายเฉลิมศรี รัตนชัย ครู โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
121 นายมนูญ ศรีหาปัญญา ครู โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
122 นางสุรัตน์ ตะโก ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
123 นางปริญญา เวียงอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านไร่ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
124 นางสมหมาย โยธากุล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
125 นายรฐนนท์ สุวรพันธ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
126 นายเกรียงไกร พลศักดิ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
127 นายเกรียงศักดิ์ เทพาขันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์14 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
128 นายสุธินันท์ ศิลาวรรณ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
129 นายชัยพล โกพลรัตน์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
130 นายพิเชษฐ์ เชาว์ชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนหินโงมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
131 นางปทุมวรรณ นิลสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
132 นางจริญญา เชาว์ชอบ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
133 นางธนาพร ศรีสว่าง ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
134 นางสาวสุลาลีวัลย์ สร้อยสระใบ ครู โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
135 นางอรุณ ศรีประโชติ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
136 นายนพฤทธิ์ สิทธิสาร ครู โรงเรียนดงเว้นดงเจริญ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
137 นายสุรศักดิ์ เสนาชม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
138 นายฟิสิกส์ เรืองแสง ครู โรงเรียนบ้านเดื่อ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
139 นายณรงค์ สุดตา ครู โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
140 นายชาตรี ราชบัณฑิต ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
141 นายแสงสุริยา ศรีพูน ครู โรงเรียนหินโงมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
142 นางสาวเสาวณีย์ อทุมซาย ครู โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
143 นายสมพงษ์ วงละคร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุยนางขาว คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา  
144 นายพุฒิพงษ์ พัวตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทราราม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา  
145 นางรัศมี สิงหเสรี ครู โรงเรียนบ้านคุยนางขาว คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา  
146 นางสมคิด สุขกระโทก ครู โรงเรียนบ้านคุยนางขาว คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา  
147 นางเพ็ญจันทร์ ปัญญาวจี ครู โรงเรียนบ้านคุยนางขาว คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา  
148 นายคุณภาพ แก้วบริสุทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านคุยนางขาว คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา  
149 นายอานนณัฏฐ์ แสงรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านคุยนางขาว คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา  
150 นางเกสร สุโนภักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา  
151 นางสาวจุฑาธิป มีศรี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านคุยนางขาว คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา  
152 นายสังวาล เนตะเทศ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านคุยนางขาว คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา  
153 นายคึกฤทธิ์ วงศ์อารีย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา  
154 นางสาวเนตรนภา เศษตะคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา  
155 นายอนุรัตน์ เนาวรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบิดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
156 นายนิติพล ทิพยสุต ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพวก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
157 นายเบญจพล สุภาจิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคลอง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
158 นางสาวนิภาพร ดีมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
159 นางนวพร โชติกานต์ ครู โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
160 นายพิสิษฐ์ สุดตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองบาง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
161 นางธัญญ์นลิน ชัยศิริภัคกุล ครู โรงเรียนบ้านเบิด คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
162 นางสุภาภรณ์ พรอภิญญากุล ครู โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
163 นางนภา จันทร์ทรง ครู โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
164 นายชุมพล ศรีสุภาพ ครู โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
165 นางจิตราพร ราชบัณฑิต ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
166 นางไพรินทร์ พุฒเขียว ครู โรงเรียนบ้านวังยาง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
167 นายกฤศภณ หล้าวงศา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
168 นางนบชุลี ตะกลมทอง ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
169 นายไพศาล เพชรศรีงาม ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
170 นายสนธยา วิเศษศรี ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
171 นางสาวฤตินันท์ บุญกอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
172 นายณัฐพงษ์ จิตชัย พนักงานราชการ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
173 นางสาวอรนุช ขุนใหญ่ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
174 นางสาวธัชกร เพ็งคำปั้ง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
175 นางเบญจพร เตียวศิริชัยสกุล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
176 นายเอลวิส โคตรชมพู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองบาง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)หุ่นยนต์  
177 นายวิศรุต สมบัติบุญสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนอง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)หุ่นยนต์  
178 นายวุฒิไกร เจริญศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกกล้า คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)หุ่นยนต์  
179 นางสาวรุ่งทิพย์ มุทาพร ครู โรงเรียนบ้านเสียว คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)หุ่นยนต์  
180 นางสาวธัชกร เพ็งคำปั้ง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)หุ่นยนต์  
181 นายก้องนเรนทร์ จิตจินดา ครู โรงเรียนบ้านเสียว คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)หุ่นยนต์  
182 นายเพชรมณี โคตรชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์  
183 นายอภิชัย มิตะนุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไซงัว คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์  
184 นายอำนาจ ดอนจันทร์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์  
185 นายชัยยุทธ ภวภูตานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์  
186 นายสุวิทย์ บัวลอย ครู โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์  
187 นายอัมพร คำวันดี ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์  
188 นายปฏิวัติ เอ็นดู ครู โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์  
189 นางสาวศศิธร เปล่งดีสกุล ครู โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์  
190 นายธีรภพ วงศ์โยธา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์  
191 นางผดุงศรี โยคิน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์  
192 นายสมคิด มหาเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำทอน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี  
193 นายประยูร พรหมสูตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทวีดอนขม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี  
194 นายวิวัฒน์ จันทะศร ครูโรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี  
195 นายโสทร กมุทศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองแดงสร้างประทายฯ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี  
196 นายโอภาส โคตรชมภู ครูโรงเรียนบ้านนาดง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี  
197 นายฟิสิกส์ เรืองแสง ครูโรงเรียนบ้านเดื่อ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี  
198 นายธนภัทร สิงห์จินดา ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี  
199 นางอัศราวรรณ บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี  
200 นายวิวัฒน์ ผาวันดี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี  
201 นายประดิษฐ์ ผุยปุ้ย ครูโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี  
202 นายกฤศภณ หล้าวงศา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์  
203 ว่าที่พลตรีจักรพงศ์ กองภา ผู้อำนวยการโรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์  
204 นางปัทมา รุ่งศิริวัฒนกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์  
205 นายพิเชษฐ์ เชาว์ชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนหินโงมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์  
206 นางผกาพันธ์ ผาเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างพอก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์  
207 นายชัยยุทธ์ ภวภูตานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์  
208 นางนารีรัตน์ คงดี ครู โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์  
209 นางวิภาวดี แสนเสนาะ ครู โรงเรียนบ้านเทวีดอนขม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์  
210 นายประกิต พินธะ ครู โรงเรียนโนนศิลางาม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์  
211 นายธีรภพ วงศ์โยธา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์  
212 นายบัญชา มาตรมูล ครูธุรการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์  
213 นายสุริยา ไสยลาม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปะโค คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
214 นางสาวประณมพร เพ็ชรโปลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
215 นายเทียนชัย พลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ่อ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
216 นายทิพากร สิงหวงศ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
217 นายอาทิตย์ แก้วอุ่ย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
218 นางเบญจพร เตียวศิริชัยสกุล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
219 นางกาลดา คินาทิพย์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
220 นายชิติพัทธิ์ ชนะแสบง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
221 นางยุพาพรรณ ราชตั้งใจ ครู โรงเรียนจันทราราม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
222 นางรัชนี มั่งเจริญ ครู โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
223 นายคึกฤทธิ์ วงศ์อารีย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
224 นางวรรณภา สมจิตศรีปัญญา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
225 นายนคร เกตุพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)ศิลปวัฒนธรรมอิสาน  
226 นายรุ่ง บุญยิ่ง ครู โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)ศิลปวัฒนธรรมอิสาน  
227 นายนำชัย ทรงทันตรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)ศิลปวัฒนธรรมอิสาน  
228 นางเพลินพิศ แสนมาโนช ครู โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)ศิลปวัฒนธรรมอิสาน  
229 นางสาวยุพดี พาชัย ครู โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)ศิลปวัฒนธรรมอิสาน  
230 นายวิวัฒน์ ผาวันดี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)ศิลปวัฒนธรรมอิสาน  
231 นางสาวจิตติวัลย์ สาหล้า ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)ศิลปวัฒนธรรมอิสาน  
232 นายมานิจ โยคิน ผู้อำนวยการโรงเรียนโกมลวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)การจัดการศึกษาเรียนรวม  
233 นายวารสาร เมืองพวน ผู้อำนวยการโรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)การจัดการศึกษาเรียนรวม  
234 นายประจิต พินธะ ครู โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)การจัดการศึกษาเรียนรวม  
235 นางชัชฎา ศรีสถิตธรรม ครู โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาล คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)การจัดการศึกษาเรียนรวม  
236 นายเจษฎา พหลทัพ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)การจัดการศึกษาเรียนรวม  
237 นางอนุธิดา นามมัน ครู โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)การจัดการศึกษาเรียนรวม  
238 นางผกามาศ จันทร์ใส ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)การจัดการศึกษาเรียนรวม  
239 นางสุภาวิณี วิปุละ ครู โรงเรียนโกมลวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)การจัดการศึกษาเรียนรวม  
240 นางสาวศิริกัญญา พาพิมพ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)การจัดการศึกษาเรียนรวม  
241 ว่าที่ รต.หญิงเครือฟ้า มันทนาพฤกษ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนอาโอยาม่า 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)การจัดการศึกษาเรียนรวม  
242 นางฉวีวรรณ โยคิน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)การจัดการศึกษาเรียนรวม  
243 นางจารุวรรณ จันทร์ใบ ครู โรงเรียนบ้านหนองบ่อ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน(CEO.)การจัดการศึกษาเรียนรวม  
244 นางสาวธิดารัตน์ สมัญญา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการตรวจเอกสารความพิการ  
245 นางสาวอุดมพร ปะโมนะตา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการตรวจเอกสารความพิการ  
246 นางสาวปิยะภัณฑ์ ศรีดาคำ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการตรวจเอกสารความพิการ  
247 นางสาวมาลิณี คำมะมูล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการตรวจเอกสารความพิการ  
248 นางรัญชนา มั่นหมาย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการตรวจเอกสารความพิการ  
249 นางสาวอริศรา ศรีขัดเค้า ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการตรวจเอกสารความพิการ  
250 นางขนิษฐา วรวัตร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการตรวจเอกสารความพิการ  
251 นางสาวกาญจนาภัษฐ์ วงษ์สวรรค์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]