รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม และโรงเรียนอนุบาลกิติยา ระหว่าง วันที่ 18 - 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากุงหนานาเจริญ 1. เด็กหญิงวริศรา  จันเสนา
 
1. นางกาณชญา  ไชยศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  อุทาทิพย์
 
1. นางปราณี  บุญประถัมภ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  ไวยัง
 
1. นางสาวแก้วอรุณ  เหล่าศรีคู
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กหญิงพิรมาดา  อนุอัน
 
1. นางกิตติพร  ทองกอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกรวรรณ  แสนบุดดา
 
1. นางพัชรลภา  ลาจ้อย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี 1. นางสาวอาจารีย์  ชูพันธ์
 
1. นางเสาวคนธ์  วงศ์แสน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   ชมชื่น
 
1. นางนุจรี  เพียโคตร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 1. เด็กหญิงเมขลา  งามศิริ
 
1. นางเบญจมาศ  เสติ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงอริสา  สีพา
 
1. นางสาวกชกมล  ประวันจะ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซองแมว 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ประคองญาติ
 
1. นางสุภาณี  วงชารี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 1. เด็กหญิงสุทธิดา  มิตตัสสา
 
1. นางปราณี  จงจอหอ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายธนภัทร  ระไหวนอก
2. เด็กชายนราวิชญ์  บุตรน้ำคำ
3. เด็กหญิงไอรินทร์  ภูมิอริยฐานนท์
 
1. นางนภาภรณ์  ทาโยธี
2. นางกัญญาภัคร  นูวบุตร
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  แสนชมภู
2. เด็กหญิงพรรณอร  บัวมาศ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  งามดี
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  เทียงดาห์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนิช  บุญทัน
2. เด็กหญิงบุษราคัม  คุณลือชา
3. เด็กหญิงอภิญญา  สืบมา
 
1. นางมณีวรรณ  แพงเจริญ
2. นางสาวพรนภา   บุราณรมย์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมัน 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  บุญจริง
2. เด็กหญิงเจวรินทร์  เวฬุบับ
 
1. นางสุเมตตา  จันทร์ราช
2. นายสมศักดิ์  จันทร์ราช
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชาย-  -
2. เด็กชาย-  -
3. เด็กชายธนเดช  พ่วงหงษ์
4. เด็กชายโสภณ  สารพันธ์
 
1. นางพิสมัย  ลาภมาก
2. นางเรวดี  ภูถาวร
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงพีรดา  แข็งขัน
2. เด็กหญิงสิริโสภา  อมรสิน
 
1. นายพิสิษฐ์  ยาสิงห์ทอง
2. นางสาวพัชฎา  นีละเสน
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงจินดามณี  ตุ้ยศักดิ์ดา
2. เด็กหญิงพัฒลดา  เทศมาตร
 
1. นางจีรนันท์  หารสุโพธิ์
2. นางสาววราพร  แสนยะมูล
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายกันตพัฒน์  เสงี่ยมศักดิ์
 
1. นางจารุณี  สิทธิขวา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กชายสฤษธิชัย  ทองบัวบาน
 
1. นางพัชรี  มูลศิริ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. นางสาวนฤมล   ไชยภัฎ
 
1. นางจันที  สิทธิศาสตร์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงจิตฏิยากร  โสภา
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พาลพันธ์
3. เด็กหญิงภิรันตรี  หนูปลอด
 
1. นางหยาดนภา  ยัพราษฎร์
2. นางเตือนใจ  สมชาติ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คงปัญญา
2. เด็กหญิงปวาวรรณณิศา  คุ้มผล
3. เด็กหญิงรติมา  ศยามานนท์
 
1. นางพัชรี  มูลศิริ
2. นางดารุณี  ขานหยู
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายธีรภัทร  พัฒพิบูลย์
2. เด็กหญิงวรรณลดา  อุทาทิพย์
 
1. นายปัญญา  ลาภสาร
2. นางสาววราภรณ์  สุขโต
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. นายตะวัน  โกมลพันธ์
2. นายสุรศักดิ์  ดีรักษา
 
1. พันจ่าอากาศเอกเสมอ  มะปัญญา
2. นางนงลักษณ์  บุรมศรี
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 1. เด็กชายภาณุพงศ์  บุบผาแสง
 
1. นางสุนิตย์  สัจจา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 1. เด็กชายเกียรติภูมิ  พรเพ็ง
 
1. นางสุนิตย์  สัจจา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กชายศรัทธา  จันทะแพน
 
1. นางจันที  สิทธิศาสตร์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายติณห์  บุญมี
2. เด็กชายอัจฉริยพงศ ์  พลเรือง
 
1. นางสาวณัฐชยา  ปานเพชร
2. นางสาวกิตติยา  วรรณวงษา
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงชาลิสา  คงแสนคำ
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ศรีราช
 
1. นายศรัณย์วุฒิ  วีระกิตตินันทน์
2. นางนงลักษณ์  บุรมศรี
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงอภิชญา  ธรรมวงษ์
 
1. นางสุภาวดี  หัดที
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปลาโด 1. นายกิตติคุณ  โคตรชารี
 
1. นางนารี  ศรีศักดิ์นอก
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายบัณฑิต  ปะกินำหัง
2. เด็กหญิงปัณฑารีย์  สมนึกในธรรม
3. เด็กชายปิยพัทธ์  ขจรจิระโรจน์
 
1. นายปฏิภาน  นนทโส
2. นางสาวรินภา  เส็งสาย
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. เด็กหญิงชลิดา  แสนตลาด
2. นายณัฐกิตต์  เจริญสุข
3. นางสาวสุปวีณ์  อาสนาทิพย์
 
1. นายพงค์สุวรรณ  อุทัยเรือง
2. นางสาวจันทร์  นาถมทอง
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกาญจนภัส  นารินนท์
2. เด็กหญิงศรุดา  ภูเลี่ยมคำ
3. เด็กหญิงหยกผกา  ลิลา
 
1. นางสาวรินภา  เส็งสาย
2. นายปฏิภาน  นนทโส
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงพนิดา  พึ่งจินดา
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  มาคิน
3. เด็กหญิงศิยารัตน์  หินคำ
 
1. นางทองใบ  เลิศยะโส
2. นางศุภพิชญ์  มีแก้ว
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  วงศ์พิมพ์
2. เด็กชายอัสนี  ปะโพทิง
3. เด็กชายเขตอรัญ  ผิวผุย
 
1. นางพิชชาภรณ์  ปะตังถาโต
2. นายทรงรัตน์  ศรีสารคาม
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงพรอธิปไตย  วีระการณ์
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  โพธิ์สูง
3. เด็กหญิงสุดาภัทร  มงคลอินทร์
 
1. นางวิจิตราภรณ์  เพ็ชรกอง
2. นางไพวัลย์  อุทาทิพย์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96.375 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กหญิงจรัญญา  บัวแสน
2. เด็กหญิงนิติยากรณ์  ปัดคำ
3. เด็กหญิงสุพรรณกัลยารัตน์  จำปามูล
 
1. นางสาวพัทธ์ธีรา  ทุงฤทธิ์
2. นางเพ็ญจันทร์  ขัติยะมาตย์
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  พรหมพิทักษ์
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ชำนาญ
 
1. นายประเจน  ปฏิเก
2. นายพรชัย  วรรณเดช
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 1. เด็กชายธิติพัฒน์  ธรรมวงษ์สถิต
2. เด็กชายเกรียงไกร  ทุมแก้ว
 
1. นายธัญวิชญ์  ศรีสุข
2. นางสาวพิศมัย  วงศ์สมศรี
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  วะมะพุทธา
2. เด็กชายอภิเดช  ร่าเริง
 
1. นายสัมฤทธิ์  บุญหล้า
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายธนพัฒน์  ทองบัวร่วง
2. เด็กชายอาวุธ  จำนงศรี
 
1. นางอรุณ  สุวรรณะ
2. นายศรันย์วุฒิ  วีระกิตตินันทน์
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 1. เด็กชายชัชนันท์  วุฒิพันธ์ุ
2. เด็กชายทวีศักดิ์  รัตนวงษา
 
1. นายจิรศักดิ์  ปะระทัง
2. นายสิริวัฒน์  โมฆรัตน์
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 1. เด็กชายนพรัตน์  หอมเนียม
2. เด็กชายมงคล  ดียางหวาย
 
1. นายพิชา  โพธิราช
2. นายจิรศักดิ์  ปะระทัง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 1. เด็กหญิงธนัญญา  เทียบแสง
2. เด็กหญิงธิดาพร  วงษ์โชติ
3. เด็กหญิงพัชริดา  ทวยบุญ
4. เด็กหญิงศศินันท์  สามารถ
5. เด็กหญิงเสาวณี  เทียมพล
 
1. นายสัญชัย  บุญชม
2. นางสาวสุภาพร  ศรีตะกูล
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกีรติกร   ไชยวงษา
2. เด็กหญิงปรานต์นรี   โยธาภักดี
3. เด็กชายปัณณทัต   เจริญสุข
4. เด็กหญิงพรลภัส   สีหนาท
5. เด็กหญิงสกลสุภา   ตุลสุข
 
1. นางทองดี  ขัตติยะวงศ์
2. นางกนกวรรณ  สิงขรอาจ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี 1. เด็กหญิงดาราพร  จันทรศิริมา
2. เด็กหญิงปุณยานุช  บุญบาล
3. เด็กหญิงภัทราวดี  อันทะราศรี
4. เด็กหญิงวิจิตรา  จันทะเกษ
5. เด็กหญิงสุพัตรา  อุปนา
 
1. นางสาวอินทิรา  ศรีอรุณ
2. นางสาวศิริญญา  เหล่าสะพาน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วมะไฟ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  หัดประกอบ
3. เด็กหญิงนาตารี  เลิศอริยะพงษ์กุล
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  วิถาทานัง
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  นารีนวล
 
1. นายภัควนิตย์  เชิดรัมย์
2. นายพชร  ภูนาฤทธิ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 1. เด็กหญิงชนิดา  มิตตัสสา
2. เด็กชายนัสรุจน์  มณีกัญย์
3. เด็กหญิงมัลลิกา  ศอกจะบก
4. เด็กหญิงวรนุช  แสนอามาตย์
5. เด็กหญิงอรพรรณ  ละมูล
 
1. นางสาวิตรี  พลอยสังวาลย์
2. นางสุภาพรรณ  คามดิษฐ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  น้อยคำ
2. เด็กชายธรรมรงค์  แก้วเขียว
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไชยศรี
4. เด็กชายสุทธิพันธ์  ทัพสุวรรณ
5. เด็กหญิงสุภาพร  ชูพันธ์
 
1. นางสาวอินทิรา  ศรีอรุณ
2. นายนฤสรรค์  บุดสีสวย
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เทียงดาห์
2. เด็กชายปภังกร  ปะมะโน
3. เด็กหญิงปิ่นมณี  บุบผาแสง
4. เด็กชายพัฒนพงษ์  มาสะภา
5. เด็กหญิงลัคจิรา  ทศไกร
 
1. นายชัยวัฒน์  เขียววารี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 1. เด็กหญิงทรงอัปสร  อำนาจสมบูรณ์
2. เด็กชายวชิรพล  ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงศิริวิมล  ศรีโยวัย
4. เด็กชายเอกชัย  หนองภักดี
5. เด็กชายโชคชัย  ธนารีย์ขาวเกตุ
 
1. นางวราภรณ์  ใสโศก
2. นางสาวนภัสนันท์  ไกรทอง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมศรี 1. เด็กชายจิรายุ  จันทร์วิเศษ
2. เด็กชายณัฐภูมิ  พลเรือง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  โยธาภักดี
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองบรรหา
5. เด็กหญิงดารารัตน์  มีบุญมาก
6. เด็กหญิงธารรัศมี  สีวังลาด
7. เด็กหญิงนัฐลิดา  สังฆมะณี
8. เด็กชายพงษ์ศกร  ใจดี
9. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  อัคษร
10. เด็กชายภานุวัฒน์  เทพประสาร
11. เด็กหญิงรัตติกาล  พาวพัฒน์
12. เด็กชายวรกุล  ชยากรวิกรม
13. เด็กหญิงวรรณวิษา  พาวพัฒน์
14. เด็กหญิงวราภรณ์  เสนาหมื่น
15. เด็กหญิงสิริวรรณ  ใจดี
16. เด็กชายอนุชา  ชมจันทร์
17. เด็กชายอนุวัฒน์  ไชยสันต์
18. เด็กชายอภิชาติ  สังฆมณี
19. เด็กหญิงอรปรียา  สุนน้ำเที่ยง
20. เด็กชายอโนทัย  ขวัญมุ่ง
 
1. นายงาน  อุตสารัมย์
2. นายประจักษ์  แพนสมบัติ
3. นางบำเพ็ญ  แพงสุ่ย
4. นางสาวนิตติยา  จะโนรัตน์
5. นายจิระโรจน์  เพ็ชรวงค์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 1. เด็กชายกฤษฎี  อุปทันสี
2. เด็กชายกล้าณรงค์  อินนาขาม
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จันทรา
4. เด็กหญิงจิตรนุช  คำทุนศรี
5. เด็กชายจิรวัฒน์  ผดุงผ่อง
6. เด็กหญิงชนันพร  ยอดรัก
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขามกุลา
8. เด็กชายทินกร  บุดดา
9. เด็กหญิงธัญสุดา  สารไชย
10. เด็กชายธีรเดช  เรือศรีจันทร์
11. เด็กหญิงนรินธรย์  มณีจักร
12. เด็กหญิงนริสรา  ประทุมไชย
13. เด็กหญิงนฤมล  จันทร์คุ้มวงษ์
14. เด็กชายปรัชญา  คำบุญเกิด
15. เด็กหญิงปุญญานุช  คำยอด
16. เด็กชายวรพจน์  อัสะพันธ์
17. เด็กหญิงสุธิดา  เมฆวัน
18. เด็กหญิงสุนิษา  พลมะณี
19. เด็กชายอนุชิต  ภูทองใบ
20. เด็กหญิงเพชรดา  วิเศษศรี
 
1. นางประทานพร  จุลชีพ
2. นางประไพ  พหลทัพ
3. นางเพ็ญภักดิ์  ศรีพลลา
4. นางสาวนิสาชล  แสงศรีเมือง
5. นางจามจุรีย์  คำบุญเกิด
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นะโส
 
1. นางอรดี  โรจรัตน์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมศรี 1. เด็กหญิงนัฐลิดา  สังฆมะณี
 
1. นายจิระโรจน์  เพ็ชรวงค์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงสุพรรษา  มหาอ้น
 
1. นายสมทรง  ไมตรีแพน
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  เจริญวัย
2. เด็กชายศิวศิษย์  ลาวงค์
 
1. นางชัชฎาภรณ์  คงเกิด
2. นางเยาวพา  กิ่งแก้ว
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงธนัตตา  วันทาสุข
2. เด็กชายวีรวัฒน์  ติตะขัน
 
1. นางเยาวพา  กิ่งแก้ว
2. นางชัชฎาภรณ์  คงเกิด
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. นายจิรกิตต์  นนตะสี
2. นางสาวนันทพร  วงษ์ชัย
 
1. นางดวงจันทร์  ศรีสะอาด
2. นางไพลิน  สมศิลา
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคี 1. เด็กหญิงชาลิดา  สินชัยศรี
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ยิวารัมย์
3. เด็กหญิงปริญญา  ไชยบล
4. เด็กหญิงพรรณปพร  ขามใจ
5. เด็กหญิงพรรัมภา  กลสาร์
6. เด็กหญิงวีราภรณ์  ชาญวิถี
7. เด็กหญิงสุธิตรา   หงษ์พรม
8. เด็กหญิงสุพรรษา  นาแพง
9. เด็กหญิงอภิชญา  สิงห์สุวรรณ
10. เด็กหญิงอิศริยาภรณ์  ศรีลำใย
 
1. นางสุมาลี  วงศิลา
2. นางนงเยาว์  ชมภูคำ
3. นางลัดดาวัลย์  รัตนพล
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ 1. เด็กหญิงกัลยา  ธูปหอม
2. เด็กหญิงดวงฤทัย    ทิทา
3. เด็กหญิงทัศราภรณ์   อ่อนทุ่ม
4. เด็กหญิงธิติมา   ธรรมคุณ
5. เด็กหญิงปะนิดา   ภูกงลี
6. เด็กหญิงพนิดา  กลางโสภา
7. เด็กหญิงพัชรินทร์   หลอดเพชร
8. เด็กหญิงสุภาสินี   จันปัญญา
9. เด็กหญิงอภัสรา   ทองชมภู
10. เด็กหญิงอุมากรณ์   จงเยือกกลาง
 
1. นางสุภาวรรณ  นามลิวัน
2. นางธิดารัตน์   ไชยประทุม
3. นางยุภาพร    วันสา
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปลาโด 1. เด็กชายกฤษณเวชช์  กลมลี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เขียววิไล
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  จารย์โพธิ์
4. เด็กหญิงชุติมา  คุณเศรษฐ์
5. เด็กหญิงณัฐกุล  กองตุ้น
6. เด็กหญิงณัฐริกา  จำรูญ
7. เด็กชายธนกาญจน์  เปือยหนองแข้
8. เด็กชายธนากร  โคตรวงษา
9. เด็กชายพงษ์ฐกร  พอสอน
10. เด็กหญิงอมลวรรณ  เสนาชม
 
1. นายจิติพงษ์  วงชารี
2. นางสาวนิตยา   อันทะนัย
3. นางมลฤดี  พอสอน
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทวะชาลี
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทรเจียง
3. เด็กหญิงธนศักดิ์  พรมหมื่นไว
4. เด็กหญิงพัชลักษณ์  กองทอง
5. เด็กหญิงพิพัฒน์  เนตรนาถ
6. เด็กหญิงมธุรินทร์  เหล่าพร
7. เด็กหญิงศิริภัทร  จันทรเสน
8. เด็กหญิงสุจิตรา  ไชยคำ
9. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีจำนงค์
 
1. นายเจษฎากรณ์ชัย  เรืองสมบัติ
2. นายโชคชัย  พลศรี
3. นางสาวสาวณี  พุดบุรี
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ 1. เด็กชายกัมปนาท  พิมพ์โพธิ์
2. เด็กชายธนกร  แก้วอรุณ
3. เด็กหญิงธาราทิพย์  ศรีสวัสดิ์
4. เด็กชายภูกฤศ  ลันศรี
5. เด็กหญิงสุภัตตรา  มิสา
6. เด็กหญิงอภิญญา  มูลยาพอ
7. เด็กชายอัครเดช  จันทะเกตุ
 
1. นายธราธิป  แก้วเฮ้า
2. นายอภินันทน์  ทองเจริญ
3. นางอุท้ยวรรณ  พาเทพ
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิง ณัฐกฤตา    โนราช
2. เด็กหญิงฉัตรชฎาพร    ตันติยะวงศ์ษา
 
1. นายพนมพร   พันธุ์สมบัติ
2. นางสาวอังคณา  โคราช
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายอนุวัฒน์  วันสา
2. เด็กหญิงอรยา  ปัดทุม
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  จันทะรัง
2. นายธงศิริ  ภูศรีฤทธิ์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 1. เด็กหญิงลลิตา  ศรีน้อย
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  พรดอนก่อ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กหญิงพรยมล   ยะวร
 
1. นายโชคชัย  พิริยะวิไล
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ศรีบุญเรือง
 
1. นายโชคชัย  พิริยะวิไล
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กหญิงธัญชนก  โยธาฤทธิ์
 
1. นางสาวพรสวรรค์  จันดาหงษ์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 1. เด็กชายธีรวิทย์  รัฐเมือง
 
1. นางสาวสุมินตา  คุณเศรษฐ์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กหญิงธิมาพร   อินธิแสน
 
1. นายโชคชัย  พิริยะวิไล
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กหญิงฟารีดา   ชาติแขก
 
1. นายโชคชัย  พิริยะวิไล
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กชายอิติธรรม   บุญเต็ม
 
1. นายโชคชัย  พิริยะวิไล
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู2502 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  กองทอง
2. เด็กหญิงอุ้มบุญ  คำบุญเกิด
 
1. นางพุทธชาติ  พิมพิสนธ์
2. นางสาวศิริรัตน์  อินทุรัตน์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู2502 1. เด็กหญิงพีรยา  ชอระชาญ
2. เด็กชายสมจิตร  ปาละนิจ
 
1. นางพุทธชาติ  พิมพิสนธ์
2. นางสาวศิริรัตน์  อินทุรัตน์
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 1. เด็กหญิงชฎากรณ์  โททำ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  จวงจันทร์
 
1. นางจุฑาธิป  ศรีนาคา
2. นางนันทยา  ประเสริฐวรรณกิจ
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. เด็กหญิงมนชนก  อินทร์เรืองศรี
 
1. นายเฉลิมพล  อุตรินทร์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 1. เด็กชายพีระพัฒน์  ตาดไธสง
2. เด็กชายศาสตราวุธ  ทองติง
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  ศรีไสล
 
1. นายจักรกฤษณ์  เชียรชนะ
2. นางศศิธร  นุริศักดิ์
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพงโพด 1. เด็กหญิงกนกพร  จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงพิชญาพร  ศรีจันทร์เวียง
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุรีนอก
 
1. นางสาวอลิษา  คำสุโพธิ์
2. นางสาวกนกพรรณ  นาถมทอง
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ทองภู
2. เด็กชายจักรภพ  สิงห์โสภา
3. เด็กชายภูรินทร์  รักษาภักดี
 
1. นางสุภาพ  นนทะนำ
2. นางลมุล  เสนามาตย์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายคณิศร  ภาคสุชล
 
1. นางชไมพร  บุญศรีอนันต์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงสิริกร  จันวิเศษ
 
1. นายสมชาย  ดวงปัญญา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงจีรนันท์  อินกอง
 
1. นายสมชาย  ดวงปัญญา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กชายภัทรพล  แผ่ทอง
 
1. นายสมตระกูล  แจ่มหม้อ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงปิยพร  สุธรรมศิรินุกุล
 
1. นายสมชาย  ดวงปัญญา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กชายชนะศักดิ์  ดงพงษ์
2. เด็กชายตะวันฉาย  อุดชา
3. เด็กชายธีรภัทร  หวังสิวกลาง
4. เด็กชายนิลทดา  คำอาษา
5. เด็กหญิงพิรญา  ทวยเพียง
6. เด็กชายภีรภัทร  ประพันธ์
 
1. นายภูมินทร์  มะธิโตปะนำ
2. นางสาวภัทราภรณ์  พรคลัง
3. นางสาวเกวรินทร์  ทำวงศรี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 1. เด็กชายจักรกฤษ  หินดำ
2. เด็กหญิงชมพูนุช  สาลิกา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทวีคูณ
4. เด็กหญิงณัฐสุดา  มาตรา
5. เด็กชายธนทัต  แท่นทอง
6. เด็กชายธนากร  ดีนารายณ์
7. เด็กชายธีระวัฒน์  นิลจันทร์
8. เด็กชายธีระเทพ  เนื่องหอม
9. เด็กหญิงนิตยา  คำศิริรักษ์
10. เด็กหญิงปานตะวัน  โคตรมุงคุณ
11. เด็กหญิงปาลิดา  สุดสนธิ์
12. เด็กหญิงพัชราภา  แก้วก่อง
13. เด็กหญิงภัคนันท์  เกตุษา
14. เด็กหญิงมัลลิกา  ศอกจะบก
15. เด็กหญิงรวิพร  แย้มแก้ว
16. เด็กหญิงวนาพรรณ  แก้วกลาง
17. เด็กชายศักดิ์ดา  ชินวงศ์
18. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วรคง
19. เด็กชายศุภกิตติ์  ถิรศิลาเวทย์
20. เด็กหญิงสุกัญญา  ยิ่งเจริญรุ่ง
21. เด็กหญิงสุชาดา  เฒ่าทา
22. เด็กหญิงสุทธิดา  มิตตัสสา
23. เด็กหญิงอภิชญา  ภูคะลุน
24. เด็กหญิงอภิญญา  นันทะเสน
25. เด็กหญิงอัญชลี  ธรรมรักษ์
26. เด็กหญิงอาทิตญา  ปัดสูงเนิน
27. เด็กหญิงเกวลิน  จันจรูญ
28. เด็กหญิงแพรววดี  แสนวงษ์
29. เด็กหญิงไอยรินทร์  อันแสน
 
1. นางรัติญา  ศรีสุภักดิ์
2. นางวิลัดดา  วงศ์ประดับแพร
3. นางบุญชู  ไชยวงษ์จันทร์
4. นายเฉลิมพร  งิ้วกลาง
5. นางลภัสรดา  ดวงอัน
6. นางวิไลวัลย์  กุณโฮง
7. นางสังวาล  สุขกลาง
8. นางปราณี  จงจอหอ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 1. เด็กชายจักริน  ลาดบาศรี
 
1. นางลักขณา  ฮวดวงษา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กชายคณัสนันท์  นามบุดดี
 
1. นางวัชราภรณ์  มนตรี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญคำ
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ขัติยะมาตย์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงศิรัญญา  บุญหล้า
 
1. นายวัชรินทร์  ภิญโญ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 1. เด็กชายศาสตร์ตรา    จัตุรัส
 
1. นายธวัชชัย   วิเชียรเพริศ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 1. เด็กชายวรรณปชา  สิเนหะสาร
 
1. นางสาวนวพร  จักรนารายณ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ 1. เด็กหญิงกนกอร  คำพะวงศ์
 
1. นางณัชชานันท์  ภูสนาม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กหญิงวรรณภา  วิริยะ
 
1. นางจรีรัตน์  ทับพิมพ์แสน
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กชายกิติศักดิ์   หลุมทอง
 
1. นางฤดี  บุตชา
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. นายพัณนกร  โนนแสน
 
1. นางนงนุช  ศรีกุลคร
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ลาวัลย์
 
1. นายรังษวุฒิ  มาตวังแสง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปัดกอง
 
1. นางนงนุช  ศรีกุลคร
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  สมสีดา
 
1. นางกาญจนา  ป้องสีดา
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  นามบุดดี
 
1. นางวัชราภรณ์  มนตรี
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงญาณภัทร  ชื่นนอก
 
1. นางกาญจนา  ป้องสีดา
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดท่างาม 1. เด็กหญิงพรพิมล  บุญเกิด
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  ปัดถาเดช
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 1. เด็กชายณัฐนันท์  กุณโฮง
2. เด็กชายธนากร  ศรีธะโร
3. เด็กชายพรชัย  ไชยโวหาร
4. เด็กหญิงพรมรินทร์  ไชยผง
5. เด็กหญิงพิยดา  พรมชาติ
6. เด็กชายภัทรพล  นิมิต
7. เด็กหญิงมนต์นิชา  กางอินเดช
8. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ปราณี
9. เด็กชายวุฒิพงศ์  สีเสน
10. เด็กหญิงสุชานาถ  สันยะขัน
11. เด็กชายอาคม  คลังแสง
12. เด็กชายอำพล  อ่อนดี
 
1. นายวิษณุ  หมื่นหาวงษ์
2. นายรังสรรค์  ถิ่นสุข
3. นายสุวิทย์  ไชยแสนท้าว
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ศรีคุณ
2. เด็กหญิงกฤตยา  บุญชัยยงค์
3. เด็กหญิงกาญจนา  ถวิลวงษ์
4. เด็กหญิงจินดาพร  บุหรัน
5. เด็กหญิงญาณิกา  กึ่งกลาง
6. เด็กหญิงญาณิศา  ปลัดศรีช่วย
7. เด็กหญิงณัชชนก  ปานเจริญ
8. เด็กหญิงณิชานันท์  ติสวัสดิ์ชัยกูล
9. เด็กหญิงดารารัตน์  เอี่ยมนอก
10. เด็กหญิงทิพธิดา  จันทโชติ
11. เด็กหญิงธนกรณ์  มูลกวนบ้าน
12. เด็กหญิงธนัญญา  ขันศรีโพธิ์
13. เด็กหญิงธัญญธร  มาลาหอม
14. เด็กหญิงธันธิวา  ชิณโคตร
15. เด็กหญิงนฤมล  ทานนท์
16. เด็กหญิงนันทภัค  แสงมหาชัย
17. เด็กหญิงบุญยาพร  ภาคภูมิรัตน์
18. เด็กหญิงปณิตา  นันทา
19. เด็กหญิงปราณสิตา  งีบส่อม
20. เด็กหญิงปริยาภัทร  สุวรรณละ
21. เด็กหญิงปิยวรรณ  ซาเหลา
22. เด็กหญิงพรรณทิภา  คำภะอา
23. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ธรรมรักษา
24. เด็กหญิงภัคพสุตม์  สันทาลุนัย
25. เด็กหญิงมรกต  อินกอง
26. เด็กหญิงลลิตา  นวนนอก
27. เด็กหญิงวนัฐปริยา  ประกอบกุล
28. เด็กหญิงวรวรรณ  คำอาจ
29. เด็กหญิงวัรัญญา  ลครพล
30. เด็กหญิงศิริยากร  หมื่นแก้ว
31. เด็กหญิงศุภิสรา  ภูษี
32. เด็กหญิงสุชานันท์  คุณเศรษฐ์
33. เด็กหญิงสุภาพร  ขุลาหล้า
34. เด็กหญิงสุรีทิพย์  ทัพสุริย์
35. เด็กหญิงสุวรรณษา  ปัทมฐิตานนท์
36. เด็กหญิงอาภัสรา  เรืองศรี
37. เด็กหญิงอาภาพร  เอี่ยมสูงเเนิน
38. เด็กหญิงเทียมดาว  คุณปกรณ์
39. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พรมดวงศรี
40. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  ฉิมมา
 
1. นางสุประวีณ์  ธนเดชโชติอนันต์
2. นางละออง  นาชัยสินธุ์
3. นายวิสุทธิพงศ์  แดนวงดร
4. นางสาวศิริกมล  พันแดง
5. นางสาวปรียาภรณ์  พลเยี่ยม
6. นางสาวสุพัตรา  ศรีมาตร
7. นายอนุรัฐ  หารัญดา
8. นายปริญญา  จันทร์ศรี
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กหญิงกนกพร  สิทธิศาสตร์
2. เด็กหญิงกวิสรา  วงค์ละคร
3. เด็กชายคมเพชร  พุดดี
4. เด็กหญิงจรูญโรจน์  อยู่หลง
5. เด็กชายจิรภัทร  สีนา
6. เด็กชายชนะศักดิ์  ดงพงษ์
7. เด็กหญิงฐิติยา  คุณแก้ว
8. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เภาพาน
9. เด็กชายดลวี  ดวงแข
10. เด็กหญิงดาริกา  พิมพันธ์
11. เด็กชายตะวัน  โพธิ์เกตุ
12. เด็กชายตะวันฉาย  อุดชา
13. เด็กชายธนดล  โพธิ์นอก
14. เด็กชายธนพล  น้อยสิงห์
15. เด็กชายธีรภัทร  หวังสิวกลาง
16. เด็กชายนิลทดา  คำอาษา
17. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทำหินกอง
18. เด็กหญิงพรฐิพา  กาสังข์
19. เด็กหญิงพรนภา  กาสังข์
20. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  นครแก้ว
21. เด็กหญิงภิลาพร  ใหยะปะ
22. เด็กชายภีรภัทร  ประพันธ์
23. เด็กหญิงมนัสดา  พูลแก้ว
24. เด็กชายวชิรเมธี  โยสาพันธ์
25. เด็กหญิงวนัชพร  เวลาโสภา
26. เด็กหญิงวราพร  แสนยันต์
27. เด็กหญิงวิภาดา  วงศ์หนองแวง
28. เด็กหญิงวิมลศิริ  ปินะถา
29. เด็กหญิงศิริยาพร  รัตนธรรม
30. เด็กหญิงศิริวรรณ  กัลยาประสิทธิ์
31. เด็กหญิงสุพัตรา  สมอ่อน
32. เด็กหญิงสุภัทสรา  ทามแก้ว
33. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญคำ
34. เด็กหญิงสุภิตรา  ทิ้งโคตร
35. เด็กชายเกียรติภูมิ  ทบพักตร์
36. เด็กชายเอกลักษณ์  ทามแก้ว
 
1. นายภูมินทร์  มะธิโตปะนำ
2. นางสาวเกวรินทร์  ทำวงศรี
3. นางสาวเบญจมาศ  ทัศไพร
4. นางสาวศราวรรณ  นาถเหนือ
5. นายภักดี  ขัติยะมาตย์
6. นางสาวภัทราภรณ์  พรคลัง
7. นางสาวพัทธ์ธีรา  ทุงฤทธิ์
8. นางจริยา  บัวบาน
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  นามมุลตรี
2. เด็กหญิงปวริสา  พลเรือง
3. เด็กชายปวิธ  รักษาภักดี
4. เด็กชายภูมิภัทร  หญิงโม
5. เด็กชายวรพนธ์   อนุอัน
6. เด็กชายอนันต์สิทธิ์  อุปแก้ว
7. เด็กหญิงอรจิรา  ไชยลือชา
8. เด็กหญิงอรสา  หอมพามา
 
1. นางบุญเพ็ง  รักษาภักดี
2. นางยุพา  มรรครมย์
3. นายอุดม  จันปัญญา
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายกฤษฎา  ไชยวิชิต
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  นันตา
3. เด็กชายชนะชัย  มามิตร
4. เด็กหญิงชัญญานุช  แฝงเชียงเหียน
5. เด็กชายธนชล  รูปย่อม
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดวงแสนอุ้ย
7. เด็กชายสถาพร  ใจกล้า
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วก่อง
9. เด็กหญิงสุทาทิพย์  สูงใหญ่
10. เด็กชายเสกสรรค์  หลวงฤทธิ์
 
1. นางศุภวัลย์  น้อยประดิษฐ์
2. นางศุภพิชญ์  มีแก้ว
3. นางเนตรนภา  ศรีสารคาม
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงการัญญภาส  อำรงแคว้น
2. เด็กชายณัฐชนน  ปัสสาโก
3. เด็กหญิงธารารักษ์  ศรียศ
4. เด็กหญิงนลิสรา  นิระดา
5. เด็กหญิงปาณัทดา  ฟักเงิน
6. เด็กหญิงพิชชาธร  สงวนวงศ์
7. เด็กหญิงสุภัชญาดา  นาสมตรอง
8. เด็กชายอรุณ  แสนสุข
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  คำเพ็ง
2. นายพชร  ภูนาฤทธิ์
3. นางสาวช่อทิพย์  เพ็งลุน
4. นางสาวสาริตา  รักษาภักดี
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงกรกมล  มีลาด
2. เด็กหญิงนงนภัส  สอนผา
3. เด็กหญิงปิยะพร  เทียบแสง
4. เด็กหญิงพิณทองทา  เทกอง
5. เด็กหญิงวรรณิดา  ทองชา
6. เด็กหญิงวรัญญา  นาคแย้ม
7. เด็กหญิงวิยดา  สังขาศักดิ์
8. เด็กหญิงสิริยากร  อยู่ยงศิลป์
 
1. นางสาววัฒนีย์  ไพจิตรสกุลชัย
2. นางศิวพัชร  ไชยเดช
3. นายณรงค์  ครองสี
4. นางหยกศญา  นันสะอาง
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุญประเสริฐ
2. เด็กหญิงชฎาพร  เหล่าชัย
3. เด็กหญิงชุติมา  ภูสดสี
4. เด็กชายฐิติวัฒน์  ทาริยชัย
5. เด็กชายณัฐกิติคุณ  วัฒนากลาง
6. เด็กหญิงธันยธรณ์  มุลมิล
7. เด็กหญิงนันท์พนิตตา  บุตรแวง
8. เด็กหญิงปนัดดา  เกิดทรัพย์
9. เด็กชายพณาสันต์  คะระมะ
10. เด็กชายพันธ์วิรา  คุณภู่
11. เด็กหญิงพิรญา  บุญหล้า
12. เด็กหญิงสกุลรัตน์  พลเดช
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพ็ชธัมรงค์
14. เด็กหญิงสโรชา  ปรีพูล
15. เด็กชายอภิรมณ์  หงษี
 
1. นายสุุรพงษ์  บุตรคำโชติ
2. นางสาวพรพิศ  แสนชัย
3. นางจุฑาทิพย์  พจนา
4. นางจิรภา  โมกขันธ์
5. นายราเชนทร์  ภูสีโสม
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กชายกัมปนาท  ฉิมแก้ว
2. เด็กชายณัฐดนัย  จัตุกุล
3. เด็กชายวีรยุทธ  ยมศรีเคน
4. เด็กชายอนุวัฒน์  บานที
5. เด็กชายอภินันท์  วราวรรณ
 
1. นายอัครราช  อุรินคำ
2. นายสมตระกูล  แจ่มหม้อ
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กหญิงวรรณิกา  เทศเกิด
2. เด็กหญิงศศิกานต์  จันบัติ
 
1. นายวีระพรรณ   ขันอาสา
2. นางสาวรินทร์ณฐา  เรวัฒน์ธนรังษี
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กชายจารุภูมิ  แก้วคำ
 
1. นางสาวศิริพรรณ  ภูมิพันธุ์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงพีรยา  รัตนานิคม
 
1. นางวีรสุดา  ด้วงคำจันทร์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงภัทราภา  พลคำ
 
1. นางกานดา  เวียงบาล
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ดวงโพธิ์พิมพ์
 
1. นางวีรสุดา  ด้วงคำจันทร์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 1. เด็กหญิงสุวิชาดา  อนุฤทธิ์
 
1. นางเพ็ญศิริ  วงศ์รัตนะ
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  เทศพรม
 
1. นางสาวอัญชลีพร  สงกะศิริ
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงฐิติมา  ชาดา
 
1. นางนงนุช  ศรีกุลคร
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายพิทวัส  สืบเชื้อ
2. เด็กหญิงรัตนฌา  วงกลาง
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  สุภาคม
4. เด็กชายศักดา  ไพพา
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  กองคำ
 
1. นางกานดา  เวียงบาล
2. นางเกษฎา  ไชยวงจันทร์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แม่นเมือง
2. เด็กหญิงปวิชญา  ดอกดวง
 
1. นางสาวเพ็ญพรรณ  เชื้อประกอบกิจ
2. นางสาวจุฑารัตน์  รัตนวงษา
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  แก้วสุระ
2. เด็กหญิงพัชรีพร  กุหลาบโชติ
 
1. นางสาวพลิ้ว  ชีวะรุ่งเรือง
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฆ้อนดี
2. เด็กหญิงทิพวรรณ์  หาสุนโม
 
1. นางสาวนภัสนันท์  ไกรทอง
2. นางสาวนาถลัดดา  แก้วอาจ
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายณชนก  พูลมาสิน
2. เด็กหญิงเปี่ยมลาภ  ชัยศรีรัมย์
 
1. นางสาวภัทรพร  กาแก้ว
2. นางภัทรนรินทร์  บิชอป
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงปภัสรา  วิริยะ
2. เด็กหญิงสุภัสรา  ร่วมธรรม
 
1. นางสุมาลี  ศรีสารคาม
2. นางพัชรา  พลเยี่ยม
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกล่าม 1. เด็กชายณัฐพล  ภักดี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  น้อยขวัญ
3. เด็กชายนนทนัน  แสบงบาน
4. เด็กหญิงบุษยวดี  หาสุข
5. เด็กหญิงพิยดา  ไชยนิคม
6. เด็กหญิงอริสรา  ทับปัญญา
 
1. นางอำพัน  เพ็งทองหลาง
2. นางสาวศุภษร  ทับขวา
3. นายสุนิพนธ์  ฤทธิ์ถาพรม
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 1. เด็กชายจิรวัฒน์  นนสะเกตุ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูลาด
3. เด็กชายธเรศ  คำดี
4. เด็กชายสิทธิโชค  แหวนหล่อ
5. เด็กชายหทัยทัต  กัลยา
6. เด็กชายอนุรักษ์  อันทะศรี
 
1. นางสาวนงเยาว์  ภูลาด
2. นางสาววิภารัตน์  ทานาม
3. นางเบญจมาศ  เสติ
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกล่าม 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  จันทะคาม
2. เด็กชายธนาวุฒิ  สีสมพาน
3. เด็กชายธุระพล  แสงบัวท้าว
4. เด็กชายพงษ์ศธร  นาสุวรรณ
5. เด็กชายพงษ์ศภัทร์  พงอุดทา
6. นายวราวุฒิ  จิตรบรรจง
7. เด็กชายอดิศร  ขอนขว้าง
8. เด็กชายอรรถชัย  ชีพอุบัติ
 
1. นายวิศิษย์  แก้วหานาม
2. นายวิเชียร  นามมุงคุณ
3. นางอรอุมา  เรืองสนาม
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กหญิงตวิษา  ทองศรี
2. เด็กหญิงปนิดตา  นนตะสี
3. เด็กหญิงประกายดาว  ชัยชนะ
4. เด็กหญิงปาริชาติ  ทิพทานี
5. เด็กหญิงภัทรณัฐ  กฤตาคม
6. เด็กหญิงภาฝัน  วันลักษณ์
7. เด็กหญิงมนัสวี  หงส์ศรี
8. เด็กชายวัชรากร  ลี่
9. เด็กหญิงสุปราณี  คันธา
10. เด็กหญิงอารีย์  หล้าแหล่ง
 
1. นายภาณุ  ผ่านศรีมหามาศ
2. นายเอกชัย  ฤทธิโคตร
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  ภูโชคชัย
2. เด็กหญิงบัณฑิตา   สุริยะ
3. เด็กชายพรเทพ  หมวกหลำ
4. เด็กชายวรกานต์  ภูคงเดือน
5. เด็กหญิงสโรชา  ดาแก้ว
 
1. นางลัดดาวัลย์   ชมภูหลง
2. นายบุญวัฒน์  ไชยชมภู
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงณัฐชา  จำเนียรสุข
2. เด็กหญิงภารดี  ภักดีสมัย
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  ปกาเวสา
 
1. นางจีรนันท์  หารสุโพธิ์
2. นางเรวดี  ภูถาวร
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 1. เด็กหญิงนิสากร  วงค์สุวรรณ์
2. เด็กหญิงภัทรียา  ภูครองจิตร
3. เด็กหญิงเดือนเต็มดวง  ชมพูพาน
 
1. นางสาวแก้วอรุณ  เหล่าศรีคู
2. นายบรรจง  พลเสนา
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ขานอ่อน
2. เด็กหญิงอฒิตยา  อินธิราช
3. เด็กหญิงอนัญญา  แจระโว
 
1. นางเตือนใจ  แสงไกร
2. นางพรอนันต์  ประดับวัน
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกชมล  ทองเหลือง
2. เด็กหญิงเกณิกา  กองรัตน์
 
1. นางอภิฤดี  พุฒลา
2. นายนรินทร์  ศรีสารคาม
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. นางสาวนลินรัตน์  วีรวรรณ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  เสนาดี
 
1. นายสมทรง  ไมตรีแพน
2. นางบุญจันทร์  ไมตรีแพน
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายปรมินทร์  วาปีทะ
2. เด็กชายเกริกเกียรติ  ป้อมแสงสี
 
1. นายบุญส่ง  ยิ่งยง
2. นายชาติชาย  โหรากุล
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกพร้าว 1. เด็กชายธีรพงษ์  เลิงฮัง
2. เด็กชายสืบศักดิ์  จันแก้ว
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  ภุมมาลา
2. นายชาตรี  บุญทันแสน
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 1. เด็กชายกฤษกร  บัวทอง
2. เด็กชายศราวุธ  บุตราช
 
1. ว่าที่ร้อยเอกธิปกรณ์  บุญทัน
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงณัฏฐา  ลีทหาร
2. เด็กชายรัฐภูมิ  เหล่าเขตวิทย์
 
1. นางหยกศญา  นันสะอาง
2. นางสาวปรียาภรณ์  พลเยี่ยม
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปลาโด 1. นายภัทรภณ  กองตุ้น
2. เด็กหญิงเปรมิกา  ชมรส
 
1. นางวะลัยลักษณ์  ชมรส
2. นายสุรศักดิ์  แดงจันทึก
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พลลาภ
2. เด็กหญิงบัวบูชา  ทองเจริญ
 
1. นางสาวณิชรัตน์  แสงลี
2. นางธัญพร  ใบปอด
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายกฤษฏิ์กานต์   สีเฉลียว
2. เด็กชายณัฎฐภาคิน   คุ้มเพชร
 
1. นายบุญส่ง   ยิ่งยง
2. นายอาณัติ    ชาวหนอง
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 1. เด็กหญิงศิริลักษ์  วรคง
2. เด็กชายอภินันท์  ทับสีแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยเอกธิปกรณ์  บุญทัน
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายกอปร์กานต์  สีเฉลียว
2. เด็กชายจิรัชญ์  โตสุพันธ์
3. เด็กชายณัฐสิทธิ์  พายุพัด
 
1. นายสุพจน์  อันทะลี
2. นางมยุรีย์  สีเฉลียว
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  นนทะภา
2. เด็กชายวิทยายุทธิ์  เทียนหอม
3. เด็กชายศราวุธ  ชาเคน
 
1. นายอัครพงศ์  ศรีวงศ์
2. นายกำชัย  สารมาคม
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  เนียมมี
2. เด็กหญิงศิริญาพร  เพิ่มพูล
3. เด็กชายเธียรวิชญ์  นนท์ศรีราช
 
1. นายสุทธิ  แสงไชยราช
2. นายอภิวัตน์  บุญโสม
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 1. เด็กชายจักรี  เพ็ญ
2. เด็กชายชาคริต  ขวาโยธา
3. เด็กชายทรงชัย  แพงเวียงจันทร์
 
1. นายศรายุทธ  ปางทอง
2. นายวิเชียร  ขันแก้ว
 
152 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงดากานดา  สุภาพพันธ์
2. เด็กชายนวพงษ์  วัชรมัย
3. เด็กหญิงเกศฎาภรณ์  วัชรมัย
 
1. นายกำชัย  สารมาคม
2. นางณัฐยา  ศรีวงศ์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง 1. เด็กชายนนทกานต์   อุุดมเดช
2. เด็กชายวันเฉลิม  นาสินพร้อม
3. เด็กชายศิรินันท์  จันสุ
 
1. นายเชาวลิต  แย้มศรีสุข
2. นางสาวธัญธ์ฉมา  บุญใบ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 1. เด็กชายครรชิต  อนุฤทธิ์
2. เด็กชายปริวัฒน์  ธุพันธ์
3. เด็กชายภานุวัฒน์  มณีสาย
 
1. นายวิเชียร  ขันแก้ว
2. นางสุฑิษชา  สวัสดี
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กชายชินภัทร  ศรีชมภู
2. เด็กชายพงษ์ศิริ  ไพรสรณ์
3. เด็กชายวัชระ  พะเลียง
 
1. นางกาญจนาวรรณ  ลามะให
2. นางกนกอร  สิงห์โสภา
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กชายณัฐวัตร  วงษ์สีชา
2. เด็กชายธนาธิป  บัวรอด
3. เด็กชายธนินรัฐ  น้อยคำลือ
 
1. นางกาญจนาวรรณ  ลามะให
2. นางศริญญา  เสาร์ห้า
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายจันทรวัทน์  เรืองประโคน
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วหานาม
3. เด็กหญิงทับทิมทอง  ศิลาคุปต์
4. เด็กหญิงวริศรา  สมหมาย
5. เด็กชายศึกษิต  คชสาร
6. เด็กหญิงโชว์ติรัตน์  สุขเกษม
 
1. นายสมส่วน  แข็งฤทธิ์
2. นางสาวธัญญา  ทัดไพร
3. นางสาวณิชรัตน์  แสงลี
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กหญิงจินดารัตน์   จันทร
2. เด็กหญิงนพรัตน์   จันทร์บุตรดี
3. เด็กหญิงบัณฑิตา   เดชมี
4. เด็กหญิงพรพิมล  สุขจันทร์
5. เด็กหญิงภัสรา   นนยะ
6. เด็กหญิงยุวดี   ตรีเนตร
 
1. นางสุชาดา   แสงสิทธิ์
2. นางสาวเลิศฤชา   สุดใจ
3. นางสาวณัฐวิภา   สุดแท้
 
159 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 1. เด็กหญิงกิติกานต์  แพนดี
2. เด็กหญิงวริศราพร  บุดสี
3. เด็กหญิงวันวิสา  พันธ์ทุม
 
1. นางสาวหทัยทิพย์  บุญศรี
2. นายพิณิฐพงษ์  เจริญจิตร
 
160 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปลาโด 1. เด็กหญิงนัฐกุล  กองตุ้น
2. เด็กหญิงพรรณิภา  สว่างวงษ์
3. เด็กหญิงพิยดา  โคตรชารี
 
1. นางพิกุล  พุดหล้า
2. นางสาวนิตยา   อันทะนัย
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ลครพล
2. เด็กชายลิขิต  แนมขุนทด
3. เด็กชายสหภพ  ทัดมาลา
 
1. นางสาวเปรมสิณี  ช่างยา
2. นางพรรณี  ถาวรจิตร
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 1. เด็กหญิงพรรณิภา  เขียวพรม
2. เด็กหญิงพัชรี  อนุฤทธิ์
3. เด็กหญิงหฤทัย  เสนาฤทธิ์
 
1. นางภาพร  ศรีบุญเรือง
2. นางสาวอัมรา  สัตยพันธ์
 
163 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์   รัตนศรี
2. เด็กชายรัทรินทร์   เพชรกำจัด
3. เด็กชายศักรินทร์  รัตนะลัย
 
1. นางพรพิมล  หาโกสีย์
2. นางสาวดวงเดือน  คำบุญเกิด
 
164 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ 1. เด็กหญิงจิตรลดา  บัวลาด
2. เด็กชายธีระชัย  มากสุทธิ
3. เด็กหญิงอรุโณทัย  พละเดช
 
1. นายบุญวัฒน์  ไชยชมภู
2. นางลัดดาวัลย์  ชมภูหลง
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 1. เด็กหญิงกนกอร  อะโนวรรณ์
2. เด็กหญิงฐิติชญา  คำวิลัย
3. เด็กหญิงไอริษา  สุขเต็มดี
 
1. นางขวัญใจ  ทับชา
2. นายพรทวี  คำสีแก้ว
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กชายกฤษฎา   เดชบุรัมย์
2. เด็กหญิงอารยา  นนยะ
3. เด็กชายเพชรกมล    หอมดวง
 
1. นางอังวิสา  เขียวสด
2. นางสกล  ป้องคำสิงห์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กชายกรเพชร   นันตะนะ
2. เด็กหญิงวิชุดา   อามาตย์
3. เด็กชายวิศวะ   จันทร
 
1. นางสาวณัฐวิภา   สุดแท้
2. นางสาวเลิศฤชา  สุดใจ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 1. เด็กหญิงจตุรพร  สิมสา
2. เด็กหญิงปริณดา  โยเหลา
3. เด็กหญิงวรรษพร  พิจารณ์
 
1. นางมยุรี  โยธาภักดี
2. นางไพฑูรย์  หาหอม
 
169 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายคุณานนท์  สินธุโสภา
2. เด็กหญิงณัฐกาญน์  นะตะ
3. เด็กชายปิติยากร  สารยศ
 
1. นางอภิชญา  ปิตตาทะเนาว์
2. นางกัลยาณี  เวียงบาล
 
170 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  อ่อนบัวขาว
2. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  ศิริมณี
3. เด็กหญิงปิยฉัตร  ราญมีชัย
 
1. นางสาวกรรณิการ์  แพงเวียงจันทร์
2. นางวงเดือน  นิสยันต์
 
171 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ป้องคำมี
 
1. นายชัชนันท์  ดรชัย
 
172 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย 1. เด็กหญิงศศิธร  คำวิชิต
 
1. นายประมวล  อัคฮาดศรี
 
173 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 1. เด็กหญิงณัฐนรินทร์  สุปัด
 
1. นายอธิพงษ์  ดรบัณฑิต
 
174 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู2502 1. เด็กชายวรพล  ศรีอรพิมพ์
 
1. นางสาวอรุณี  ศิรินันท์
 
175 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 1. เด็กหญิงจิรภัทร   ปรียานนท์
 
1. นางสวาส  นาทันตอง
 
176 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนพยอม 1. เด็กชายรัตนพล   บุตรหา
 
1. นายอิสระ   ลีลา
 
177 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนพยอม 1. เด็กชายธนภูมิ   รักวิชา
 
1. นางนวลละออง    ลีลา
 
178 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแกดำ 1. เด็กชายภัทรภณ  วิชุมา
 
1. นางสาววรรณวิสา  เทียมสม
 
179 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายพิพัฒน์  เฉียบแหลม
 
1. นางสาวสถาพร   ประจะเนย์
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  อาษาสี
2. เด็กหญิงณิชรีย์  รักษ์หิรัญ
3. เด็กชายธนวัฒน์  ดวงประทุม
 
1. นางกรองนิรันดร์  เสนาเลี้ยง
2. นางยุพิน  คงอินทร์
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล    สนามกลาง
2. เด็กหญิงพิมลศิริ   สีเฉลียว
3. เด็กชายศิริชัย   เหลือดี
 
1. นางนุจรี  เพียโคตร
2. นางไพทูรย์  ภูจำปา
 
182 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ 1. เด็กหญิงวชิรญาญ์  เวชศาสตร์
2. เด็กชายวีรภาพ   ไทยวงค์
 
1. นางกนกพิชญ์   ชาติชัชวาล
2. นางสุพัตรา  ภูดวงดาษ
 
183 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 1. เด็กหญิงปิยภรณ์  แสนประเสริฐ
2. เด็กชายเอกราช  ประสมสี
 
1. นางสาวอุษา  อุพลเถียร
2. นางสาวจิราภรณ์  สุหา
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว 1. เด็กหญิงธัญชนก   อาปะมาเถ
 
1. นางสาววิมลลักษณ์   เหล่าขัติยะ
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงปิยภรณ์   หาระพันธ์
 
1. นางจิตฤดี  บุญมาหนองคู
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 1. เด็กชายธนพงษ์  แสนเตจ๊ะ
 
1. นางรสริน  สงครามสี
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  สิงห์พร
 
1. นางวัฒนา  อินทวัฒน์
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะกอก 1. เด็กหญิงสุจิตตรา  จะยันรัมย์
 
1. นางแก้วตา  บุญลอด
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 1. เด็กหญิงพิมภิกา  ศรีน้อย
 
1. นางสาวสุมินตา  คุณเศรษฐ์
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. นายสุรยุทธ  กองเพ็ชร์
 
1. นายเฉลิมพล  อุตรินทร์
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายชวลิต  ด่านประดิษฐ์
 
1. นางสาวสถาพร   ประจะเนย์
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กชายสุภคม  สีชุม
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  โต๊ะสิงห์
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ 1. เด็กชายฉนพัฒน์  สาเกตุ
 
1. นายสารสินธุ์   นนทโส
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. เด็กชายพีรภาส  โยธการี
 
1. นางสุธาทิพย์  นาถมทอง
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด 1. เด็กหญิงวชิราพร  มณีศรี
 
1. นางละมุล  เสือขำ
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายวรโชติ  หาญดี
 
1. นางอัญชลี  ประสงค์สุขสันติ
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กชายรชฏ  ตะวัน
 
1. นางดวงชีวัน  นามเต
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู2502 1. เด็กชายเสรษฐวุฒิ  จัตุชัย
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  พรมมาดี
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงชุติปภา  ชนะจิตร
2. เด็กหญิงผ่องอำไพ  ปราบมนตรี
3. เด็กชายพงศกร  ทุมหวัน
4. เด็กหญิงพิมชนก  สุธรรม
5. เด็กชายวธัญญู  เรือนทอง
6. เด็กหญิงศิริกัญญา  ทองลา
7. เด็กชายเอกรินทร์  สุธรรม
 
1. นางชญาดา  ทะไกรเนตร
2. นางสาวปวีณสรณ์  บุดดา
3. นางสาวพุทธา  ไชยศรีทา
 
200 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนพยอม 1. เด็กหญิงยุพินธ์  ขันนาม
2. เด็กชายวีระกานต์  ภาโสม
3. เด็กหญิงสุธิดา   ทุงฤทธิ์
 
1. นางนวลละออง   ลีลา
2. นายอิสระ   ลีลา
 
201 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ 1. เด็กชายพงศธร  นาเวียง
2. เด็กชายศักดิ์กรินทร์   มาตโค
3. เด็กชายอัตถพล   บุญชม
 
1. นางกนกพิชญ์   ชาติชัชวาล
2. นางสาวเสาวลักษณ์  คำดี
 
202 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง 1. เด็กหญิงชณิดา  พรมรักษา
2. เด็กชายณรงค์เดช  นันสะอาด
3. เด็กหญิงประภาพร  ขาลถม
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  บุรี
2. นางสาวรสรินทร์  สนิทลุน
 
203 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 1. เด็กชายชยางกูร  นิลรักษา
2. เด็กชายภัทรวรรธ  โสมา
3. เด็กชายอภิมงคล  ม่วงจันทร์
 
1. นายมรุพงศ์  นามวงษา
2. นายสัญชัย  บุญชม
 
204 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เที่ยงพาที
2. เด็กชายอัครพล  ศิริบุตรวงษ์
3. เด็กชายเจษฎา  ทุงฤทธิ์
 
1. นายสุพักษ์  สมสา
2. นายพรชัย  วรรณเดช
 
205 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำนัก 1. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  ศิริวิสาร
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  มาลวิมนต์
3. เด็กหญิงธิติมา  มาตรกำจร
 
1. นางแปลงใจ  แดงงาม
2. นางจุฬารัตน์  คำเจริญ
 
206 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนพยอม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ต้องน้อย
2. เด็กชายมงคล  อุ้ยเหง่า
 
1. นางนวลละออง   ลีลา
2. นายณัฏฐรุทธิ์   ดงพงษ์
 
207 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 1. เด็กหญิงวราภรณ์  อุดรเขต
2. เด็กชายสันติวัฒน์  บุญใบ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  โสกชาตรี
2. นายวงศกร  เลิศสุบินรักษ์
 
208 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 1. เด็กชายจตุพร  ช่างสลัก
2. เด็กชายปกรณ์ศักดิ์  ร่มเย็น
 
1. นางสาวอิ่มจิตต์  ปฎิเก
2. นางมานิตา  กันฝา
 
209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายธนวุฒิ  สิงอ่อน
2. เด็กชายนวพล  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวอุมาภรณ์  พลยะพันธ์
2. นางสาวจิตราวดี  บัวมาศ
 
210 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 1. เด็กชายธงชัย  กองสำลี
2. เด็กหญิงพรประภา  ม่วงเพชร
3. เด็กชายวรายุส  หมั่นการ
 
1. นายจักรกฤษณ์  เชียรชนะ
2. นางจุฑามณี  วีระกิตตินันทน์
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 1. เด็กหญิงทินมณี  ดวงจันทร์คำ
2. เด็กชายศุภชัย  เทียกมา
3. เด็กหญิงสาวิตรี  มาสะภา
 
1. นางประเจน  แสนวันดี
2. นางสาวทัศนีย์  บุดดีสี
 
212 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน 1. เด็กหญิงสุชลลดา  พิมพ์สิงห์
 
1. นายสาระวิน  วังมฤค
 
213 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. นายชาญณรงค์  งามดี
 
1. นายอัษฎายุธ  พุทโธ
 
214 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกล่าม 1. เด็กชายคุณากร  ฉาดนอก
 
1. นายสุนิพนธ์  ฤทธิ์ถาพรม
 
215 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน 1. เด็กชายประสิทธิ์  ไชยสีทา
 
1. นายสาระวิน  วังมฤค
 
216 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กชายภีรภัทร  ประพันธ์
 
1. นายภูมินทร์  มะธิโตปะนำ
 
217 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน 1. เด็กชายอดิสร  ยะตะโคตร
 
1. นายสาระวิน  วังมฤค
 
218 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กชายธีรภัทร  หวังสิวกลาง
 
1. นายภูมินทร์  มะธิโตปะนำ