รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 15 -17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสัชฌุกร  นาถมทอง
 
1. นางณัฐิกา  สินธุเสน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ชินเกตุ
 
1. นางนนท์วิภา  ศรีมูลมาตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 1. เด็กหญิงปิยณัฐ  ศรีขันธ์
 
1. นางประภัสสร  สารบุญเรือง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงปภาวี  วัฒนเนติกุล
 
1. นางวิรงรอง  ศรีพอ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  คุณเมืองปักษ์
 
1. นางมะลิ  โลหะมาศ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิริกัลยา   ยลชม
 
1. นางบุษญา   ภูลายยาว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงดลมณี   ตรีเมฆ
 
1. นางพิทยาภรณ์   บรรณาลัย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 1. เด็กหญิงปวีณา  โยธาศรี
 
1. นางอรุณี  จิรมหาศาล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  พันธุ์ศิริ
 
1. นางเอมอร  ศรีโฮง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายทิวากร  พรมราช
 
1. นางณัฐาศิริ  ภูตาโก
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามลวิทยาคาร 1. นางสาวศิริภักดิ์  หรมพินิจ
 
1. นางสาวศิริณัชชา  คำหิราช
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์   อันชัยศรี
2. เด็กหญิงศิริทิพพา  สิริวัฒนวนนท์
3. เด็กหญิงสุพิศชญา  จงกลรัตน์
 
1. นางต้องจิต  หารวาระ
2. นางอารีย์รัตน์  คาดีวี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงชญาภา   ยอดดี
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  พุทธรักษ์
3. เด็กหญิงพัชรนันท์  วรรธนะศักดิ์
 
1. นางศุภมาส  ทวยลี
2. นางประภาวดี  อัคติ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงจิราญา   ปรีเลขา
2. เด็กหญิงชนิดา    ชูขวัญ
3. เด็กหญิงนุจรี   หมื่นแก้ว
 
1. นางอมรรัตน์    ผลเรือง
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงนิศาชล  คงสมหวัง
2. เด็กหญิงปนัดดา  อินอุ่นโชติ
 
1. นางสาว่ผ่องพรรณ  เพียรมงคล
2. นางสาวอุทัยวรรณ  อรัญสาร
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา   เชื่อมาก
2. นางสาวธัญญาเรศ   อรัญรุตน์
 
1. นางเพ็ชรตะวัน  เห็มบาสัตย์
2. นางจีรวรรณ   ภูมิดอนมิ่ง
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปณิดา  ประจิริโย
2. เด็กหญิงสิริยากร  เปรื่องบุญ
 
1. นางจิราภา  อุดมรัตน์
2. นางสุภาวดี  ขันธ์ปรึกษา
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามลวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จีนจันทร์
2. เด็กชายภูธเนศ  กรมไธสง
 
1. นางสาวศิริณัชชา  คำหิราช
2. นางสาวเสาวนีย์  สุริยสาร
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  สัตรัตน์
 
1. นางเรณู  ยานศิริ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงนิลยา  แสงโสภาพรรณ
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  พูลสมบัติ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 1. เด็กชายอนพัทย์   ขันวิเชียร
 
1. นางสาวพรทิพา   ดอนหัวบ่อ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86.78 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงกันยกร  ริมสกุล
2. เด็กหญิงธนิดา  ศรีสมบัติ
3. เด็กหญิงปริฉัตร  ศรีตะนนท์
 
1. นางศรีอัมพร    ศรีวิไสย
2. นายคณัสกฤช    ฝ่ายไทย
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.77 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 1. เด็กชายนันทวัฒน์    นันวิชัย
2. เด็กชายศราวุธ   การเลิศ
3. เด็กชายอนุชา   อ่อนหวาน
 
1. นายกฤตภัทร    ภูวนผา
2. นายชาติชัย   ฉายมงคล
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ธรารักษ์
3. เด็กหญิงปวีณ์กร  ราชฤทธิ์
 
1. นางสาวพรภิมล  แสงขา
2. นางศิรินาถ  บุญชัยแสน
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ   จำนงกิจ
2. เด็กหญิงธวัลหทัย   จำนงกิจ
3. เด็กหญิงศิรประภา  จันทะแพน
 
1. นายกฤตภาส   ภูวิโคตร
2. นางสาวสุภาพร  ปรางทอง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายกฤตย์  สุนทร
2. เด็กชายธีรดล  ศรีอ่อนจันทร์
 
1. นางสวาท  ภูคงสด
2. นางรัชนีกร  ศิริกุล
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 1. เด็กชายวรวิทย์   พรพนม
2. เด็กชายอรรถพล   มูลอินทร์
 
1. นางสาวพรทิพา   ดอนหัวบ่อ
2. นางสาวพัชรี   พันธ์ประดับ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงณัฐชา    กัลยานาม
 
1. นางสาวธิดาเพชร   ภูษาจารย์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายพีรวิชญ์  ฤทธิลัน
 
1. นางคลองสวรรค์  ทองคำห่อ
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กหญิงศิริพร  ผิวละไมย์
 
1. นางสุทธิวรรณ  ขันศรี
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงอริษา   ศรีพุทธา
2. เด็กชายอานนท์   โพธิ์ชัยสิงห์
 
1. นางสุกันยา   ทิวะสิงห์
2. นางสาวปริยาพร   อุดรรักษ์
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านาจานวิทยา 1. เด็กหญิงชัชฎาพร  แสงมณี
2. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ถวิลรักษ์
 
1. นายฟูเกียรติ  สิมสินธุ์
2. นางเกศติยา  ศรีดา
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายภูมิภัทร  ภูตาโก
 
1. นางสุดายงค์  วิพรมหา
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 1. เด็กหญิง อภิรดี   ใจดี
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  นันจรัส
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  ไชยวงษ์
2. เด็กหญิงยูริ ยูริ   เซกิกุชิ
3. เด็กหญิงสาธนี  ภูนาเมือง
 
1. นางวิไล  พุทธนาวงศ์
2. นางสาววิภารัตน์  สว่างศรีสกุลพร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงวาสิตา  โยธาฤทธิ์
2. เด็กหญิงวิภาวี  ภูบุญศรี
3. เด็กชายสมภพ  ถาวรเลิศ
 
1. นางพรรณี  ภูธรรมะ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงจารวี   ศรีมงคล
2. เด็กหญิงทิวดี   พรหมหาลา
3. เด็กหญิงบุษญากรณ์   สุนทรรส
 
1. นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร
2. นายธวัชชัย   เครือศรี
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 1. นางสาวชนิดา   ผากา
2. นายประวิทย์  เวียงสันเทียะ
3. นายสุรชัช  คำทอง
 
1. นางดวงใจ   ฟูกุล
2. นางภัทราภรณ์  วงษ์ศรีญา
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงกรพินธ์ุ   ตะติยรัตน์
2. เด็กหญิงภัทราพร    ไร่สว่าง
3. เด็กหญิงวธูสิริ    บุญปก
 
1. นางเพลินพิศ    ตาลประดิษฐ์
2. นางสาวเกศสุดา    มงคลศิลป์
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 1. เด็กหญิงจารุณี    ไชยศาสตร์
2. เด็กชายวีรชัย   พิรมมาตร
3. เด็กหญิงอรยา   กอบกำ
 
1. นางกัญญภัทร์  ศรีสาร
2. ว่าที่ร้อยตรีคาวี  ภูเพ็ชร
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรชิตา  เรืองชิต
2. เด็กหญิงมยุรา  สุทธิประภา
3. เด็กหญิงสุชานันท์  ภิรมย์มาก
 
1. นายนิพนธ์  ผลรุ่ง
2. นางสาวอรุโณทัย  วงศ์ไชยา
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงดลนภา  สุขเถื่อน
2. เด็กชายธีรวัสส์  พิลากุล
3. เด็กหญิงศิริกัญญา  โกหลำ
 
1. นายนิพนธ์  ผลรุ่ง
2. นางสาวอรุโณทัย  วงศ์ไชยา
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กชายชิน   สังข์วิเศษ
2. เด็กชายบัลลังก์เพชร   นิติสุข
 
1. นายสุรชัย   วดีศิริศักดิ์
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 1. เด็กชายก้องภพ    แสงนิกร
2. เด็กชายจิตกร   ทรัพย์นาจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีคาวี  ภูเพ็ชร
2. นางกัญญภัทร์  ศรีสาร
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะอาดไชยศรี 1. เด็กหญิงวรัทยา  โยธาฤทธิ์
2. เด็กชายสิริณัฏฐ์  โยธารถ
 
1. นายสุนทร  ลือทองจักร์
2. นายสุรชัย  ไสยลักษณ์
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 1. เด็กชายชนะชน  ภูงามนิล
2. เด็กชายวิทยา  แสนมนตรี
 
1. นางสาวภัสราพรรณ  วุฒิสาร
2. นางสาวเพ็ญศิริ  หันชัยเนาว์
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านใต้วิทยา 1. เด็กชายคิม  เดชทะราช
2. เด็กชายจิระศักดิ์  คำสุข
 
1. นายสมจิตร  ชูศรีวาส
2. นางวิลาวัลย์  ชูศรีวาส
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กชายธาวัน  ไชยศรี
2. เด็กชายรชตะ  พิลาวัลย์
 
1. นายแผน  ปัญญา
2. นางทิพวรรณ  บรรพบุตร
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 1. นายกรวิช  คำชนะ
2. นายบัณฑิต  แก้วสาร
 
1. นายอุทัย  พะนุพะนัน
2. นายเด่น  สารขันธ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงจิรัฐกาล   สุภี
2. เด็กหญิงปริญญ์ภรณ์   เจริญธวัชพงษ์
3. เด็กหญิงปุณยนุช   คำสำแดง
4. เด็กหญิงวริศรา  นนทะนำ
5. เด็กหญิงศุภิสรา   ภูสมนึก
 
1. นางนงลักษณ์   ไชยสงค์
2. นางวงพระจันทร์   ถิตย์อำไพ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงชนันธร   ดอนชัย
2. เด็กหญิงฐิตาพร   ภูโปร่ง
3. เด็กหญิงทัตพร   สีหาบัว
4. เด็กหญิงสิริกร   บำรุง
5. เด็กหญิงโฑตรีนันท์    ภูวิโคตรธนกุล
 
1. นางนงลักษณ์   ไชยสงค์
2. นางวงพระจันทร์   ถิตย์อำไพ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงนันทพร  ศรีโยธี
2. เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ภูผาผิว
3. เด็กหญิงปาริตา  เฉลิมรัมย์
4. เด็กหญิงสิริณัฐ  นาสงวน
5. เด็กหญิงอริสรา  โชคชัย
 
1. นางมณัญฑิฏาศ์  ศิริสุรักษ์
2. นางสาวปวริศา  การรัตน์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงจิรัชยา   ยาระวัง
2. เด็กหญิงนิชานันท์   รังคราช
3. เด็กชายรจนา  ภูแสงสั้น
4. เด็กหญิงวารุณี  เจริญศรี
5. เด็กหญิงวิภาดา   คำจันทร์
 
1. นายประทีป  ยันตะบุษย์
2. นางจิระประภา   ยันตะบุษย์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกชพร  วันเพราพริ้ง
2. เด็กหญิงกนิษฐา   บัวอาจ
3. เด็กหญิงกีรัตยา   กมลช่วง
4. เด็กหญิงปวริศา  มงคลสินธุ์
5. เด็กหญิงภัทรสุดา   กลยนี
 
1. นางอัญชลี  สอนชา
2. นางรัชนี  สีดา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1. เด็กหญิง กรนิภา   อิ่มสะอาด
2. เด็กหญิงจีรนันท์   ปอแดง
3. เด็กหญิงฐิติมา   บุญสาย
4. เด็กหญิงประภัสสร   จันทะคาม
5. เด็กหญิงปวีณา  อิ่มเจือ
 
1. นางนวลจันทร์  จันทะคาม
2. นางสาวกาญจนา  ชัยยะพุฒ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สะอาด 1. เด็กชายณัฐพล  ภูนาชำ
2. เด็กหญิงดวงดาว  สาแขม
3. เด็กชายมนูญ  มงคล
4. เด็กหญิงวรันยา  ทุทุมมา
5. เด็กหญิงวิภาพร  ภูคงสด
 
1. นางธนพร    ศรีรัตนพันธ์
2. นายพิสิษฐ์   ศรีรัตนพันธ์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กหญิงกมลชนก  ฤทธินันท์
2. เด็กหญิงมัสยา  ถิ่นวิลัย
3. นายวชิรพงษ์  ฐานโอภาส
4. นายสุรพงษ์  กิ่งจันทร์
5. นายสุวัฒน์  ขันประมาณ
 
1. นายศักรินทร์  ภูละมุล
2. นางสาวเบญมาศ  บุญยิ่ง
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกฤติกา  หนองโยธา
2. เด็กชายกิตติกร  นาชัยเริ่ม
3. เด็กหญิงจิรภัทร  นาสมตรึก
4. เด็กหญิงจิราพร  สินพร
5. เด็กชายชลทิศ  อ้นจันทร์
6. เด็กหญิงฐิติพร   บุญโกบุตร
7. เด็กชายธนบดี  นนเสนา
8. เด็กหญิงธันย์ธิดา  ศรีชะตา
9. เด็กชายนนทวัฒน์  ช่วงโพธิ์
10. เด็กหญิงนนลนีย์  นาสวาสดิ์
11. เด็กหญิงนฤมล  ภูถ้ำแก้ว
12. เด็กหญิงนลินนิภา  วิเศษชู
13. เด็กหญิงพรรณิภา  สนิทนิตย์
14. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โยชัย
15. เด็กหญิงวิชุดา  วิเศษชู
16. เด็กหญิงศุภรัตน์  วรรณชูชัย
17. เด็กหญิงอภิสรา  หนองโยธา
18. เด็กหญิงอรนลิน  โนนลำดวน
19. เด็กชายอัครพล  สนิทนิตย์
20. เด็กหญิงเปรมยุดา  ศรีวงษ์
 
1. นางนันทนา  ใจทาน
2. นางสาวปราถนา  รินท์ไชย
3. นายพิจิตรพล  นิ่มปานพยุงวงศ์
4. นายใลอ้อน  มาลา
5. นางสาววิภาศิริ  พลลาภ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงรรรรรร   ทรัพย์นาถ
 
1. นางกิ่งแก้ว  ปรีดี
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   เนตรสวัสดิ์
 
1. นางสาววัชราภรณ์   บัวไชยา
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงน้อยวิทยา 1. เด็กชายชลวิทย์  จิตต์จำนง
 
1. นายทรงเดช  ตาสาโรจน์
2. นางมณัญฑิฏาศ์   ศิริสุรักษ์
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงรจนา  ปวันเนาว์
2. เด็กชายวัชรศักดิ์  แสงสว่าง
 
1. นายประวิช  สินธุศิริ
2. นางวรลักษณ์  บุญปก
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ขันธุแสง
2. เด็กหญิงนิศาชล  ทองจันทร์
 
1. นางมุกดาวดี   รัตนประภา
2. นายสุพจน์  ขันธ์ปรึกษา
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณิชชา  จันโทกุล
2. เด็กชายพงศธร  เขียวดี
 
1. นางศิริพร  ศรีสมชัย
2. นายสุริยา  จรพิมูล
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ชอนชัย
2. เด็กหญิงณัชพัชร์  บัวเรียน
3. เด็กหญิงดารารัตน์   พละสินธุ์
4. เด็กหญิงดารารัตน์   จันทร์ท้าว
5. เด็กหญิงทัตพิชา  แก้วประภา
6. เด็กหญิงปลิตา  นันตา
7. เด็กหญิงพิชชภา   นามมุลตรี
8. เด็กหญิงมัณฑิษา  ทางพุดซา
9. เด็กหญิงอรนภา  บริหาร
10. เด็กหญิงเมธาวี   บุญไชโย
 
1. นางอัญชลี  สอนชา
2. นางรัชนี  สีดา
3. นางมะลิจันทร์  ดอนกระสินธุ์
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามลวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจินตหรา  ขาวด่านเหนือ
2. เด็กหญิงชลดา  สมบัติมล
3. เด็กหญิงฐิตา  ตรีกมล
4. เด็กหญิงธัญญาพร  ชวนจิต
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  นาสิงห์ทอง
6. นางสาวปรียนุช  มณีศรี
7. เด็กหญิงพรชิตา  สาวิวัฒน์
8. เด็กหญิงสุคนธรัตน์  สุชัยยะ
9. นางสาวสุภิญญา  บุญจิตร
10. นางสาวสุวพร  มังสุไร
 
1. นายทยุตชัย  ไสยโชติ
2. นางวิไพฑูรย์  ไสยโชติ
3. นางบุญสิทธิ์  กล้าขยัน
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน 1. เด็กชายกฤษฎา   แสงเพ็ชร
2. เด็กหญิงกัญนิภา   พาพุทธา
3. เด็กหญิงฉัตรพร  อุปกอบ
4. เด็กหญิงทิวาพร  ไชยราช
5. เด็กหญิงนภัสสร  อู่อรุณ
6. เด็กหญิงนันทิกานต์  ภารถวิล
7. เด็กหญิงปานตะวัน  จันทร์ซ้าย
8. เด็กชายภูชิต  ระวิสิทธิ์
9. เด็กชายภูวรินทร์  ถิตย์ถนอม
10. เด็กหญิงสุจิรา  คินขุนทด
 
1. นางหทัยกานต์  ศรีทา
2. นางนิตกัญญา  พิมพะนิตย๋
3. นายศรราม  จำเริญพัฒน์
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรกนก  อินอุ่นโชติ
2. เด็กหญิงตติยา  แสงอรุณ
3. เด็กชายธีรพันธ์ุ  ภูจักนิล
4. เด็กชายนันทวัฒน์  กุมกี
5. เด็กหญิงนาวินี  อะลากุล
6. เด็กหญิงมยุรี  สนอุทา
7. เด็กชายสุรพงษ์  ศรีจรัญ
8. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีจรัญ
9. เด็กหญิงอรยา  สะจันดา
10. เด็กหญิงไปรยา  กั้วศรี
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  บุบผาเดช
2. นางสาวบุศราคำ  ทะกาเรนะ
3. นางสาวนิตยา  วังเหนือ
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน 1. เด็กชายกฤษกร  ศรีเวียง
2. เด็กชายธนดล  ฆารไสว
3. เด็กชายธิบดินทร์  แวงเลิศ
4. เด็กหญิงปวิณธิดา  จองคำ
5. เด็กหญิงพิยดา  แจ่มสุวรรณ
6. เด็กชายสุทิน  สีชมไชย
7. เด็กชายอภิสิทธิพล  นาทองหล่อ
8. เด็กหญิงอัศรินทร์  สินประเทือง
 
1. นางหทัยกานต์  ศรีทา
2. นายศรราม  จำเริญพัฒน์
3. นางสาวกายสิทธิ์  ศรีทา
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 1. เด็กชายธีระพนธ์  น้อยนาจารย์
2. เด็กชายนภัทร  ถิตวาส
3. เด็กหญิงนภาพร  เรียบชารี
4. เด็กหญิงนิธิวดี  จงเรืองศรี
5. เด็กชายปองพล  อุไร
6. เด็กชายปิยะ  มีไกรราช
7. เด็กชายศุภกิจ  จุทาศักดิ์
8. เด็กชายสกุลฤทธิ์  เพชรสังหาร
9. เด็กหญิงเจนจิรา  โคตรธา
10. เด็กชายโชติรส  ริมคีรี
 
1. นายกิตติศักดิ์  ศรีทา
2. นางอมรรัตน์  พินิจนึก
3. นางสาวบุศราคำ  ทะกาเรนะ
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 1. เด็กชายชนัฐกานต์  มูลศรี
2. เด็กชายธนากร  ชัยเกรินทร์
3. เด็กชายนนทกร  วังช้ย
4. เด็กชายนันทวัฒน์  อ่อนน้อม
5. เด็กชายศิริศักดิ์  ทับทิมไสย
6. เด็กชายศุภกร  มีระหงส์
7. เด็กชายสิทธิศักดิ์  เพชรสังหาร
8. เด็กชายสุทธิราช  บุบผามาลัย
9. เด็กชายอานนท์  จุฑาฤทธิ์
10. เด็กชายเจษฎา  นามสมวาส
 
1. นายกิตติศักดิ์  ศรีทา
2. นางอมรรัตน์  พินิจนึก
3. นางสาวบุศราคำ  ทะกาเรนะ
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ฆารโสภา
2. เด็กหญิงอัยลาดา  ภูโยฤทธิ์
 
1. นายพิทักษ์  สินธุโคตร
2. นายวิทยา  ภูผาลา
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 1. นางสาวธิรารัตน์  หัตถแสน
2. เด็กชายอภิชัยวัฒน์  หารโสภา
 
1. นางบุษบา  มหัสสา
2. นายอรุณ  มหัสสา
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงปิยนุช  สรรพลุน
 
1. นางสาวจันทิมา  ใจจุลละ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน 1. เด็กหญิงวีรยา  ภารมงคล
 
1. นางสาวนิภารัตน์  ถิตย์ถนอม
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. นางสาวปริตา  ทับทิมใส
 
1. นายถนอมชัย  ปรีจำรัส
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงกวิสรา  ภูกิ่งเงิน
 
1. นางสาวชิรินตรา  เวียงวะลัย
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  พัฒจันทร์หอม
 
1. นางพรสวรรค์  กระจาย
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 1. เด็กหญิงนภาภรณ์   แสงโคตร
 
1. นางสำราญ    สลุงใจดี
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. นางสาวชลนิภา  ผลบุลพ
 
1. นางชิดชนก  ศรีสุพรรณ
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. นางสาววธูสิริ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวชิดชนก  ศรีสุพรรณ
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงปาริชาติ    ทรัพย์สมบัติ
2. เด็กหญิงพรชนิดา    เสริมใส
 
1. นางกรรณิกา   วงศ์ธรรม
2. นางแสงดาว  เคลือบกลาง
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  โสสุด
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ถานาศรี
 
1. นางพรสวรรค์  กระจาย
2. นางเกตน์นิภา  อันพาพรม
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กหญิงลลิตา    ภารเจิม
2. เด็กหญิงศศิกานต์   ชนะสิทธิ์
 
1. นางสาวจีวราภรณ์   กมลนัส
2. นายจรูญ  อนนทะสีหา
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 1. เด็กหญิงเกศรินทร์   แจ่มสุวรรณ์
 
1. นางสำราญ   สลุงใจดี
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 1. เด็กชายกฤติกุล  มณีโคตร
2. เด็กชายธีรสิทธิ์  ชัยมาตร์
3. เด็กชายปวิชญา  ภูผิวเหลือง
 
1. นายสุชาติ  นุริตมนต์
2. นางสาววิลัยวรรณ์  สารจันทร์
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 1. เด็กชายกรภัทร  มณีโคตร
2. เด็กชายอิสรภาพ  ภูแสนศรี
3. เด็กชายเดชาธร  กัลยาพรม
 
1. นายสุชาติ  นุริตมนต์
2. นางสาววิลัยวรรณ์  สารจันทร์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 1. เด็กชายศักดิ์ดา  วิชัยผิน
 
1. นายสุรพงษ์  จำปาลา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายกฤตพัฒน์  โพธิพร
 
1. นางเดือนฉาย  พลจร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงพรพรรณ  แฉล้มชาติ
 
1. นางฉริสา  จุลทะกอง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงไหมแก้ว  คงนวนอินทร์
 
1. นางสมบูรณ์  หันชัยเนาว์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงบุษกร  วันวิเศษ
 
1. นายบุญช่วย  แฉล้มขันธ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฎฐพร  บรรพแสง
 
1. นายสุรชัย  ไกรหลง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1. เด็กหญิงอพิศมัย  แพงแสง
 
1. นางสาวกมลชนก  อรรคอำนวย
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงวิไลพร  บุตราเพ็ง
 
1. นายสฤษดิ์  คันธิยงค์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์   คำวิโส
 
1. นางสาวสุฑามาศ  เนตรวงษ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศุภศร
 
1. นางอุไรวรรณ  ชูศรียิ่ง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กชายณัฐดนัย  คำวิโส
 
1. นางภัทรนิษฐ์  คำวิโส
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. นายภาคภูมิ  นาจันถม
 
1. นายประสงค์  บาลลา
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแห่ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ทาวงษ์
 
1. นายวัชรพล  ขันธุแสง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. นายณวัฒน์  ภูกองไชย
 
1. นายธนินทร์  โรจน์เตชะวรกุล
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กชายชัยพร  จำเริญ
2. เด็กชายณัฐดนัย  คำวิโส
3. เด็กหญิงปริดา  คำคง
4. เด็กหญิงพิชามญชุ์  คำวิโส
5. เด็กชายวชิรวิทย์  บัวศรี
6. เด็กหญิงวิชญาดา  นาดี
7. เด็กชายสถิตพล  คำศรีรัตน์
8. เด็กหญิงสุวนันท์  ไชยเดือน
9. เด็กหญิงอาทิตยา  ยะไวทย์
 
1. นายจำลอง  แก้วสมบัติ
2. นางสาวอรยุพา  พลโสดา
3. นายสุดใจ  สอสมิง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  สุขเสน
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  โหมฮึก
3. เด็กหญิงฐานิตา  สูงรัง
4. เด็กชายณวัฒน์  ภูกองไชย
5. เด็กหญิงธัญชนก  คำวิโส
6. นายภาคภูมิ  นาจันถม
7. เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีชาติ
8. เด็กชายรพีภัทร  ภูขำ
9. เด็กชายสิทธิชาติ  ชาติบุตร
 
1. นางอุไรวรรณ  ชูศรียิ่ง
2. นายสุรชัย  ไกรหลง
3. นายธนินทร์  โรจน์เตชะวรกุล
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. นายชยากร  พันทะลา
2. เด็กชายธีระสักดิ์  ศักดิวา
3. นายปริวัตร  ศรีบ้านโพน
4. นางสาวสมิตา  แก้วบ่อ
5. นายสุขสันต์  บัวศรีภา
6. นายสุเมธี  กองอุดม
 
1. นายเมธี  อุตลุม
2. นายจิรศักดิ์  กล้าวิจารณ์
3. นางชณุตพร  ปรีจำรัส
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน 1. เด็กชายธนทัต  เรียบผา
 
1. นายเกริกการัณย์  ไชยคำภา
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 1. เด็กชายบริพัฒน์   นามบุปผา
 
1. นางวิลาวัลย์   ภูกิจเย็น
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงศิรินภา  ศรีภักดี
 
1. นางบุญพร้อม  ศรีภักดี
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงเนรมิต  การนิตย์
 
1. นายยงยุทธ์   โพธิปัตชา
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กชายธราธิป  ภูแสงสี
 
1. นางสาวชิรินตรา  เวียงวะลัย
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 1. เด็กชายอนุรักษ์  สกุลรัตน์
 
1. นายอนันต์  จันทะเสน
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงนงนภัทร  วาระกูล
 
1. นางสาวชิรินตรา   เวียงวะลัย
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงภัสภรณ์   ศรีวิพันธุ์
 
1. นางไพวัลย์  สิมาเคน
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายเดโช  จุนใจ
 
1. นางสาววาสนา  สุภาษี
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กชายนิรันดร  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายธัชกร  เฉยฉิว
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ภูจอมจิตร
 
1. นายสรไกร  พันโกฏิ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 1. นางสาวอาจาริยา   สกุลรัตน์
 
1. นางสุนิสา   แทนสม
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโกวิทยา 1. เด็กชายปฏิพล   แสงรัมย์
 
1. นางบุญเรียบ   วดีศิริศักดิ์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 1. เด็กชายสันติภาพ  เจริญจิตร
 
1. นางสาวกชมาส  สำราญวงศ์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโกวิทยา 1. เด็กหญิงคณิตา  อนันตพัฒน์
 
1. นางบุญเรียบ   วดีศิริศักดิ์
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงสุจรรย์จิรา  ขันโอฬาร
 
1. นางไพวรรณ  สีแก่นจันทร์
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายกฤติน    ฤทธิวัฒน์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์   จงรักชอบ
3. เด็กหญิงขวัญจิรา   วรจารุ
4. เด็กชายจักรวาล   ถิตย์ถนอม
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   ภูชาศึก
6. เด็กหญิงชญาดา   ภูมิ่งเดือน
7. เด็กหญิงชยุตพงศ์   นาชัยเพชร
8. เด็กหญิงชลธร   ฉายจิต
9. เด็กหญิงชีวาพร   ภู่ระหงษ์
10. เด็กชายณนธวัฒฒน์   กันยาสนธิ์
11. เด็กชายณัฐวัฒน์    พูลพัฒน์
12. เด็กหญิงดุจฤดี   พลไกรษร
13. เด็กชายทินภัทร   หิรัญเขต
14. เด็กหญิงธนพร   ฉายจินดา
15. เด็กชายธนภูมิ    ภารวิชัย
16. เด็กชายธนวุฒิ   บุปผาเดช
17. เด็กชายธนาวุฒิ   เทพทอง
18. เด็กชายธันญ์ธกรณ์   ภูงามแสง
19. เด็กชายนิติภูมิ    ภูแซมแสง
20. เด็กหญิงปนัดดา    พัฒนโพธิ์
21. เด็กหญิงปัญญาพร   ทองจินดา
22. เด็กหญิงปิยธิดา   ศรีมุงคุณ
23. เด็กชายพชรพล   เพิ่มขึ้น
24. เด็กชายพฤทธิ์   บุ้งกาวงศ์
25. เด็กหญิงพักตร์ภิรมย์   ภูเต้านาค
26. เด็กชายพัชรพล   แก้วลา
27. เด็กชายพันวา    ภูมิภักดิ์
28. เด็กชายพีรพงศ์   ทัศพรทรงสิริ
29. เด็กชายภัทรนนท์   คำสำแดง
30. เด็กหญิงภูชญาดา   ภูอาภรณ์
31. เด็กชายภูติวัฒน์   โคตะนนท์
32. เด็กชายภูมินทร์   วรรณนิยม
33. เด็กชายวทัญญู   แพนโธสง
34. เด็กชายศรุตานนท์   โคตะรา
35. เด็กชายสุชัยพร   บุษดี
36. เด็กหญิงสุพรรษา   ยิ่งปรางค์
37. เด็กชายอวิรุทธ์   การเลิศ
38. เด็กชายเสฏฐวุฒ์   ช่องวารินทร์
 
1. นายวัชรินทร์   แจ่มพงษ์
2. นายเสกสิทธิ์   พลราชม
3. นางสุจิตรา   สุขวิชัย
4. นางอรภิญ   วงษ์จินดา
5. นางรัชนี   บุญเจือ
6. นางประสงค์  กรุงเก่า
7. นายวิทยา  ผาบา
8. นายภัทรพล  วรรณราม
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กชายกิตติพงษ์  แดงศิริ
2. เด็กชายจอมพลยุทธ์  หมั่นเรียน
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฤทธิ์ทรงเมือง
4. เด็กหญิงธัญยพร  ภูมาตร์
5. เด็กชายธีรพงศ์  อิ่มเสถียร
6. เด็กชายภัทรดนัย  ฉันประเดิม
7. เด็กหญิงวิยะดา  สุภาษี
8. เด็กชายอนุวัตร  วิชัด
9. เด็กหญิงอภิญญา  ลีปา
10. เด็กหญิงแพรวพราว  พลเสน
 
1. นางบุปผา  ภู่บำเพ็ญ
2. นางสาวชิรินตรา  เวียงวะลัย
3. นางสาวอรอุมา  อุ่นสิม
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1. เด็กหญิง กนกพร    บุญมา
2. เด็กชาย ยศพล   โคตะพันธ์
3. เด็กชายจักรกฤษณ์  ไชยสัตย์
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  ละอองเอก
5. เด็กหญิงพรนิภา   ไชยภา
6. เด็กหญิงภารดา   ศิริบุรี
7. เด็กชายศรายุทธ   ศรีบุญเรือง
8. เด็กชายอรรถชัย   สายโรจน์
 
1. นางวราภรณ์  จันโดน
2. นางสาวกชกร  แก้วจีน
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  พรมจำปา
2. เด็กหญิงญาดา  ไทยทวี
3. เด็กหญิงปริยาภัทร  สุริยะ
4. เด็กหญิงพัชราภา  วิชัยพิน
5. เด็กหญิงสิริยากร  ศักดิ์แสนตอ
6. เด็กหญิงสุภาดา  ภูเพชร
 
1. นางลดาวัลย์  จันทรารักษ์
2. นางสาวยุพาพิน  คำทาวงค์
3. นางฉวีวรรณ   มาตย์ภูมี
4. นางสาวณัฎฐกานต์  คำศรีพล
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงการะเกด   บรมศรี
2. เด็กหญิงชนิดา  สิงห์โสภา
3. เด็กหญิงดวงฤทัย  ศรีแพงมน
4. เด็กหญิงพิริสา   ดาดี
5. เด็กหญิงวิลาสินี  ขำเล็ก
6. เด็กหญิงสกุลรัตน์   ถิ่นมีผล
7. เด็กหญิงสุทธินี  สำเนา
8. เด็กหญิงสโรชา  รัตนไพบูลย์วัฒนา
 
1. นางวราภรณ์  จันโดน
2. นางชมนาด   วิเชียรสาร
3. นางสาวเสาวลักษณ์  เยาวพันธุ์
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดลเจิม
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฟ้องเสียง
3. เด็กหญิงดาวนิล  ถินวิลัย
4. เด็กหญิงนันธิญา  สุทธิโคตร
5. เด็กหญิงนิสา  นาพรม
6. เด็กหญิงปาริตา  เฉลิมรัมย์
7. เด็กหญิงพรวิสา  ตะพองมาตร
8. เด็กหญิงวิจิตรา  คำทา
9. เด็กหญิงอริสรา  โชคชัย
10. เด็กหญิงแพรวารัตน์  แก้วกุมาร
 
1. นางพิไลลักษณ์  เขียวประเสิรฐ
2. นางขนิษฐา  มงคลชัย
3. นางมณัญฑิฏาศ์  ศิริสุรักษ์
4. นายทรงเดช  ตาสาโรจน์
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสวางวิทยายน 1. เด็กหญิงนิรดา  ถิตย์รัศมี
2. เด็กหญิงวรฤทัย  แก้ววงค์
3. เด็กหญิงวิราวรรณ  วิจิตรขจี
4. เด็กหญิงสายเงิน  ดลรักษ์
5. เด็กหญิงสาวตรี  จังโกฎิ
6. เด็กหญิงสุณิสา  แฟรกเชิญ
7. เด็กหญิงอรวรรณ  แดนกาไสย
8. เด็กหญิงอุไรวรรณ  กรีเทพ
 
1. นายเอกรัฐ  ผลรุ่ง
2. นางสาวโสภิตา  บุษมงคล
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กหญิงชกุลรัตน์  อุทานิตย์
2. เด็กหญิงชนิกานต์  แช่มชื่น
3. เด็กหญิงบุญพิทักษ์  การวิบูลย์
4. เด็กหญิงปัญญาพร  จำเริญสาย
5. เด็กหญิงปิยธิดา  ดีเสมอ
6. เด็กหญิงพัชรพร  เลไธสง
7. เด็กหญิงวนัดดา  อะเวลา
8. เด็กหญิงวรัชยา  นันจินดา
9. เด็กหญิงวริศวรรณ  มาตรนอก
10. เด็กหญิงเปรมศินีย์  แก้วพันนัย
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  หาระทา
2. นางทัศนีย์  ยี่สารพัฒน์
3. นางนภา  บุตรศิริ
4. นางสาวประภา  ศรีสวัสดิ์
5. นางสาวหยาดพิรุณ  โสภาพล
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายป่าแดง 1. เด็กชายทองดี   ยุบลเพลิด
2. เด็กชายพงษ์พล    นาถนอม
3. เด็กชายภานุวัฒน์   จุลฤทธิ์
4. เด็กหญิงลลิตา    อ่อนนามล
5. เด็กชายเจต   พรหมเสนา
 
1. นายวัชรา  ชาสุนทร
2. นายเกียรติศักดิ์  ศรีชัยเชิด
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญมีวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เดชประเสริฐ
2. เด็กหญิงพรรวษา  ศรีวิจารณ์
 
1. นายณชย  ไทยทองหลาง
2. นายสมศักดิ์  แสนคำราง
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายสรธร   ศักดิ์ศศิธร
 
1. นางสาวเนตรวิภา    วิเศษนันท์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  บัวอร่ามวิไล
 
1. นางสาวพูนทรัพย์  เพลินลาภ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 91.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  นรินทร์
 
1. นายธัชกร  เฉยฉิว
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงฐณิชา  ถิตย์รัศมี
 
1. นางสุธิดา  ศรีโสภา
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงเนรมิต  การนิตย์
 
1. นางแสงดาว  เคลือบกลาง
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  จิรกุลสมโชค
 
1. นายวัฒนา  ธรรมวงค์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 1. เด็กหญิงมาราตี   พันธ์ผาด
 
1. นางวิลาวัลย์  ภูกิจเย็น
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  กรโสภา
2. เด็กหญิงญานิกา  ไทยคำนาม
3. นายปฏิพล  ไพรสนฑ์
4. เด็กหญิงภัทรนันท์  ภูครองหิน
5. เด็กหญิงรุ้งลาวรรณ  แสงกล้า
 
1. นางชณุตพร  ปรีจำรัส
2. นางสาววาสนา  สุภาษี
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายนิติพล   หาญอาษา
2. เด็กหญิงปภัสสร   สีหาบุตร
 
1. นางสาวกฤตพร   ศรีศาลา
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจิรัชญา   สัตราศรี
2. เด็กหญิงสุพิชญา   ยุทธศาสตร์
 
1. นางสาวสุภาวดี   ขันธ์ปรึกษา
2. นางจิราภา  อุดมรัตน์
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านใต้วิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปิ่นเงิน
2. นางสาวเมยวดี  สุเทวี
 
1. นางนภัทร์พร  อรัญเวศ
2. นางวิภาดา  โพธิกุดสัย
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน 1. เด็กชายกรวิชญ์  แก้วสีขาว
2. เด็กชายกฤษกร  มินาเริง
3. เด็กชายกันชัย  ฆารชัย
4. เด็กชายธัญธร  อ่อนวิชัย
5. เด็กชายปิยะกร  แก้วประเสริฐ
6. เด็กชายพงศกร  จังโกฏิ
 
1. นายดนัยวิชญ์  โคตรบังคม
2. นางสาวปนัดดา  คนซื่อ
3. นายประจิตร  จันทสา
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   วิเศษชู
2. เด็กชายธนาพร   มธุรส
3. เด็กชายรชต   พรหมเนาว์
4. เด็กชายสุรบดินทร์   แจ่มใส
5. เด็กชายสุรพล   มูลเอก
6. เด็กชายอนุชา   สุวรรณมงคล
 
1. นายวุฒิกุล  ศรีชะตา
2. นายสุทัศน์  สินธุชัย
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายกฤษกร    เถาคำแก้ว
2. เด็กชายกฤษฎา   ธรรมฐาน
3. นายกิตติชัย   ชาลี
4. เด็กชายคมเพชร   แววมาลี
5. เด็กชายชาคริต    กลุ่มโครกกรวด
6. เด็กชายนันวุฒิ   แก้วอุดม
7. นายบัญชา   ทาลา
8. เด็กชายไกรวิทย์   สีน้ำย้อม
 
1. นายสนั่น   สุวรรณรัตน์
2. นายติราวัช   ปรีจำรัส
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงชลธิชา  จินดามาตร์
2. เด็กหญิงชลนิภา  อรรคสาร
3. เด็กหญิงฐณิชา  ถิตย์รัศมี
4. เด็กหญิงฐิติชญา  วงศ์ทอง
5. เด็กหญิงธิดาวรณ  ศรีขัดเค้า
6. เด็กหญิงปริชาติ  ไชยคำ
7. เด็กหญิงรักษุุดา  อุดมรัตน์
8. เด็กหญิงสุชานันท์  มงคลพันธ์
9. เด็กหญิงอาภัสรา  ไสยวาฬ
 
1. นางสุธิดา  ศรีโสภา
2. นางจำรูญลักษณ์  เลิศจุลัศจรรย์
3. นายพัฒนา  ศรีโสภา
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจริยา   ทัดศรี
2. เด็กหญิงชลดา   ภูดินดง
3. เด็กหญิงนุชนารถ   มาตโสภา
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์   ภูดินดง
5. เด็กหญิงปวีณา  ไชยภา
6. เด็กหญิงวรรญา  ถิ่นมีผล
7. เด็กชายวัชรชัย   วิชัย
8. เด็กหญิงวันวิสาข์   ดลรัศมี
 
1. นางสาวเนาวรัตน์   ฆารสมบูรณ์
2. นางนวลจันทร์  จันทะคาม
3. นายนพดล   ดาดี
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน 1. เด็กชายกชกร  ภารเจิม
2. เด็กหญิงจันฐิมาพร  ก่องดวง
3. เด็กหญิงวริศรา  อ่อนวิชัย
 
1. นางหทัยกานต์  ศรีทา
2. นางสาวปนัดดา  คนซื่อ
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงเหนือ 1. เด็กหญิงงธิดารัตน์    คำยุธา
2. เด็กหญิงจริยา    พันธ์รักษ์
3. เด็กหญิงนิตยา    ทองดี
 
1. นางสาวจตุพิตร   บรรณสาร
2. นางสาวชินภา    ปัจฉิม
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงธีรดา   ภูจอมแก้ว
2. เด็กหญิงนริศรา   ภูดอนนาง
3. เด็กหญิงปาลิตา    บัววัด
 
1. นางประภาวดี   อัคติ
2. นางสาวสุุวนันท์   โพธิสนาม
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงเหนือ 1. เด็กหญิงชนิตา   โคตะลา
2. เด็กหญิงมนัสนันท์    มาตรมงคล
3. เด็กหญิงอรปรียา   กัลยาวงศ์
 
1. นางสาวชินภา    ปัจฉิม
2. นางสาวจตุพิตร    บรรณสาร
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กชายปองภพ  ขัติยนนท์
2. เด็กชายพสิษฐ์  บุตรวัง
 
1. นางวิมล  กาญจนศร
2. นางสาวอรพรรณ    สุวรรณอำไพ
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  ลับภู
2. เด็กหญิงวาวิณี  สุพันธนา
 
1. นายไตรรัตน์   สายสินธุ์
2. นางละมัย  อ่อนสาคาม
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 1. เด็กชายธวัชชัย  เห็มวิจิตร
2. เด็กชายอดิศร  ทองจรัส
 
1. นางสุภาวดี  วรรัตน์
2. นางสาวชื่นจิตย์  บุญบรรจง
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ถิ่นวิมล
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  ไชยนามล
 
1. นายศักรินทร์    ภูละมุล
2. นางเบญมาศ  ภูละมุล
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กชายพรพัฒน์  อิ่มใจ
2. เด็กหญิงอาภัสรา  ชินามน
 
1. นายศักรินทร์  ภูละมุล
2. นางเบญจมาศ  ภูละมุล
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพล   ภารจรัส
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   ภารไสว
 
1. นายทวน  ใยแแสง
2. นายอาคม  แก้วบุรี
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวธัญชนก  แต้มทอง
2. เด็กหญิงอทิติยา  คูเมือง
 
1. นายเข็มชาติ  เขตผดุง
2. นางสาวสุดาวัลย์  ศรีธาตุ
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายณัชชา  เกตุคำ
2. เด็กหญิงพิบูลย์ลักษณ์  วงศ์ศรีเทพ
 
1. นายเข็มชาติ  เขตผดุง
2. นางสาวสุดาวัลย์  ศรีธาตุ
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร์  ปะติเน
2. เด็กหญิงบาจรีย์  การสะอาด
 
1. นางอุษมาพร   รินทึก
2. นางกชพรรณ  บริสุทธิ์
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลิดา    คำสิงห์
2. เด็กหญิงธนัชญา   กล้าหาญ
 
1. นายเข็มชาติ  เขตผดุง
2. นางสาวสุดาวัลย์  ศรีธาตุ
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวปาริชาติ  อรุณไพร
2. เด็กหญิงไอลดา  ปัญญา
 
1. นายเข็มชาติ  เขตผดุง
2. นางสาวสุดาวัลย์  ศรีธาตุ
 
162 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 1. เด็กชายชัยชนะ  ภูขับเพลง
2. เด็กหญิงมนทกานต์  นันสมบัติ
3. เด็กหญิงเกวริน  สำราญบุญ
 
1. นางอุษมาพร   รินทึก
2. นางกชพรรณ  บริสุทธิ์
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกรพินธุ์    อรัญสาร
2. เด็กหญิงกรภิมล   สุวรรณเลิศ
3. เด็กหญิงครีย์จิต   อรรถวิจิตร์
 
1. นายจิณณะ   อินทวรรณโชค
2. นายสุขพล   ดอนโอฬาร
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธีรธาดา  จันทะเสน
2. เด็กหญิงวิรุฬวัลย์   พิมพรัตน์
3. เด็กหญิงศิริอักษร   แก้วสอาด
 
1. นายจิณณะ  อินทวรรณโชค
2. นายสุขพล  ดอนโอฬาร
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกลวัชร   ไหมขาว
2. เด็กชายชลสิทธิ์   อรัญเวศ
3. เด็กชายปฏิพล  ดอนวิชัย
 
1. นายจิณณะ  อินทวรรณโชค
2. นายสุขพล  ดอนโอฬาร
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านาจานวิทยา 1. เด็กชายชนะชัย  สิทธารถธรรม
2. เด็กชายพรเทพ  แสนเฮ้า
3. เด็กชายอนุวัต  แสนมนตรี
 
1. นายฟูเกียรติ  สิมสินธุ์
2. นางเกศติยา  ศรีดา
 
167 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงฐิติกุล   ฤทธิ์มนตรี
2. เด็กหญิงณัฐทยา   ฤทธิ์มนตรี
3. เด็กหญิงพรลภัส   อรัญเวศ
 
1. นายจิณณะ  อินทวรรณโชค
2. นายสุขพล  ดอนโอฬาร
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 1. เด็กชายกิตตินันท์  อุตลุม
2. เด็กชายจิตรกร  พัฒนสาร
3. เด็กชายรพีภัทร  ภูจอมขำ
 
1. นางสาวจันทร์สี  จอมจิตร์
2. นางสาววรนุช  วงษางาม
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านใต้วิทยา 1. นายธนาดล  ดรปัญหา
2. เด็กชายภูวดล  ลาประโคน
3. เด็กชายลัดชานนท์  ศรีอ่อน
 
1. นายณรงค์  ระดาเสริฐ
2. นางวิภาดา  โพธิกุดสัย
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 1. เด็กชายธินภัทร  คำไสย
2. เด็กหญิงวิชุดา  ภูสด
3. เด็กชายเตวิช  ค้ำคูณ
 
1. นางสาวภทรนันท์  จิตราช
2. นางสาวรุจิรา  หัดระวี
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านใต้วิทยา 1. เด็กชายกฤษดนัย  พิมพ์สุคะ
2. เด็กชายบัญชาศิษฐ์  เกตุคำ
3. เด็กชายเจษฎา  สัมมาชีพ
 
1. นางวิภาดา  โพธิกุดสัย
2. นางนภัทร์พร  อรัญเวศ
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  วิโยธา
2. เด็กหญิงชลดา  สุดใจ
3. เด็กหญิงนิชาภา  ศรีผือฮี
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  ตาลเอี่ยม
5. เด็กหญิงวริศรา  ภูอาจดั้น
6. เด็กชายศศิวัฒน์  สาระดี
 
1. นางไพรวรรณ  รัตนศรีวงค์
2. นางรัชฎาวรรณ  ปรีวาสนา
3. นางหทัยกานต์  ศรีทา
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  ไชยพิลา
2. เด็กหญิงคาริมา  ปรีนาขาม
3. เด็กหญิงญาดา  มิยะพันธ์
4. เด็กหญิงพรรณาลาย  สามพันธุ์
5. เด็กชายวิธาร  คมจิตร
6. เด็กชายศิริชัย  ซินามน
 
1. นายจรูญ  อนนทะสีหา
2. นางสาวจีวราภรณ์  กมลนัส
3. นางสาวเยาวลักษณ์  ภูละมุล
 
174 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   ถิ่นอภัย
2. เด็กหญิงพฤศจิ   ภูแผ่นนา
3. เด็กหญิงวรัญญา    ดลแม้น
 
1. นางทองใส   กองอุดม
2. นางญาณิศา    วิเชียรเพริศ
 
175 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 1. เด็กหญิงชลาญา   ผาสิงห์
2. เด็กหญิงพรนภัส   พันธ์โสภณ
3. เด็กหญิงวราภรณ์   น้อยนาจารย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีคาวี  ภูเพ็ชร
2. นางกัญญภัทร์  ศรีสาร
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 1. เด็กชายธนศักดิ์  หอมไสย
2. เด็กชายภูมินทร์   สินธุเดช
3. เด็กชายเรืองไชย  มั่นคง
 
1. นางดวงใจ   ฟูกุล
2. นายอาทิตย์  โพนศรีสม
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงชนิกามาศ   กุลเทพ
2. เด็กชายศิวกร  ทุนกอง
3. เด็กหญิงเบญจพร   ศรีชุม
 
1. นางสาวรัตนา    มะเสนา
2. นางกัลยาณี   ภูมูลมี
 
178 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฐพร   วรรณประเข
2. เด็กหญิงพัชราภา   พรหมสุรินทร์
3. เด็กหญิงภัทราพร  ภูแสนศรี
 
1. นางสาวบุณยานุช  นาวิชัย
2. นางสาวกุสุมา  บุตรโคตร
 
179 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 1. เด็กหญิงศศิธร  ดอนสินพูล
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศิริภักษ์
3. เด็กหญิงอารียา  คุ้มโนนคร้อ
 
1. นางบุญฑริยา  ไตรศรีสุข
2. นางทองอินทร์  ภารประดิษฐ์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  อันทะสาร
2. เด็กหญิงมัญชุพร  วังหอม
3. เด็กหญิงวีนัสวรรณ  บุญไสย์
 
1. นางสาววิลัยวรรณ์  สารจันทร์
2. นางฟาริดา  บูกา
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยมาศ  สีหวงศ์
2. เด็กหญิงฟ้าใหม่  สุวรรณา
3. นายรวิพล  พันกจัด
 
1. นางพจนา  อรหันตา
2. นางสาววลิดา  อรหันตา
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา   มานิชย์สาร
2. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ    สิงหวิชัย
3. เด็กหญิงอุ่นเอื้อ   อุ่นทะยา
 
1. นางวรรณภร   ฝ่ายไทย
2. นายชัชวาล   เปานาเรียง
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุดสงวน
2. เด็กชายพรวิษณุ  ภูครองหิน
3. เด็กหญิงอาภิยะดา  แก้วอำภา
 
1. นางโสภิต  จุฑาศรี
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงณัฐวิภา   สุขยิ่ง
2. เด็กหญิงดาวนภา   ธรรมปัด
3. เด็กหญิงปรียานุช    ภูนาแก
 
1. นางสาวรัตนา   มะเสนา
2. นายกฤตภาส   ภููวิโคตร
 
185 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงภาวิตรา  ไสลจิตร์
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  จันทร์เขียว
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  มังษา
 
1. นางสถิตย์  ฆารภักดี
2. นางสาวธัญญาพร  จันทร์ประทักษ์
 
186 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงชญานุช  บรรพรม
2. เด็กหญิงชริญญา  สุวรรณศรี
3. เด็กหญิงพิชยา  ดอนภิรมย์
 
1. นางเริงฤดี  กมลคร
2. นางกุหลาบ  ดอนชัย
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนพิน    รินทรึก
 
1. นางกชพรรณ   บริสุทธิ์
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงกัลยาภรณ์  ศรีเมือง
 
1. นางสาววัชราภรณ์  บัวไชยา
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 1. เด็กชายพีรภัทร  ตะกิ่มนอก
 
1. นางวนิดา  บำรุง
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามลวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุพิชญา  โคตะนนท์
 
1. นางวิไพฑูรย์  ไสยโชติ
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กชายพีรพล  สุรีย์
 
1. นางนงนุช  เขียวไกร
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 1. เด็กหญิงพัชราภา  สองใหม่
 
1. นางจรรยา  วงเวียน
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 1. เด็กชายกรเดช  วงวิเศษ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเปมิกา  นามสง่า
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกาญจนา  ภารการ
2. เด็กหญิงปาลิดา  ศรีรัตนพันธ์
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ชาวระนอง
 
1. นางบุญญาพร  เฉิดวาสนา
2. นางนงนุช  เขียวไกร
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปรียาพร  อัปมะไต
2. เด็กหญิงมันทนา  ภารพิบูลย์
3. เด็กหญิงวัชราพร  นันบุญ
 
1. นางบุญญาพร  เฉิดวาสนา
2. นางนงนุช  เขียวไกร
 
196 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  กิจก่อทรัพย์
2. เด็กชายภานุพงศ์  โชติไสว
 
1. นางสาวสายฝน  ภูนาโคก
 
197 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูภักดี
2. เด็กชายพรมนัส  จำเริญบุญ
 
1. พระบุญเทิด  นาแถมพลอย
2. นางสาวราตรี  บุญสุภาพ
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. นายวีระ  พันโกฏิ
 
1. นายอุเทน  แก้วปัญญา
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กชายอภิชัย  พินดง
 
1. นางนงนุช  เขียวไกร
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวรรณธิดา  ภารการ
 
1. นางนงนุช  เขียวไกร
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เวียงสมุทร
 
1. นางราตรี  กมลสินธุ์
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 1. เด็กหญิงพรปรียา  ไชยจอหอ
 
1. นางสุพิชฌาย์  บัวศรี
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุพัตรา  นันบุญ
 
1. นางนงนุช  เขียวไกร
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอารีญา  กำจัดภัย
 
1. นางนงนุช  เขียวไกร
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 1. เด็กชายชนวิทย์  ปัญญา
 
1. นางชญาณี  โพธิ์รัตน์โส
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กชายศุภกร  แซ่แต้
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเปมิกา  นามสง่า
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคูณวิทยา 1. เด็กชายรัชชานนท์  สงเมือง
 
1. นางสาวสุพัฒตรา  ไชยหารี
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 1. เด็กชายจักรินทร์  ฉังเย็น
 
1. นางสาวมัสยา  ปรีแผ้ว
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา    ธรรมรักษ์
 
1. นายทวีศักดิ์  ชินบุญ
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 1. เด็กชายชลชาติ  ศรีประเสริฐ
 
1. นายปฏิวัติ  ช่อมะลิ
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กชายเจตน์ชนม์  กานาดี
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ป้องชัย
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 1. เด็กหญิงฐิติพร  โพนนอนสันต์
2. เด็กหญิงธนพร  จันมาลา
3. เด็กหญิงปิยภรณ์  ดลรัศมี
4. เด็กหญิงมลฤดี  ดลรัศมี
5. เด็กหญิงศิริกัลยา  แก้วกำเนิด
6. เด็กหญิงอริศรา  ศรีสุข
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ป้องไชย
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเปมิกา  นามสง่า
3. นางสาวดารัตน์  สำราญจักร
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ    จันทร์มังกร
2. เด็กหญิงศิริรัตน์    แสงแก้ว
3. เด็กหญิงสุพรรณษา    นาหก
 
1. นางดิษยา    นามเสถียร
2. นางสุภาพักตร์    สังข์เงิน
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   เวียงสันเทียะ
2. เด็กหญิงวณิลา   สาระเพ็ญ
3. เด็กหญิงสุชัญญา   แสนดี
 
1. นายสุพจน์  ขันธ์ปรึกษา
2. นางสาวอลิษา  รัตนประภา
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่างาม 1. เด็กชายธนาคิม   สีเลย์
2. เด็กชายพงค์ภัค  ไลยมาร
3. เด็กหญิงรัชญากร  เพาะกลาง
 
1. นายกฤตยชญ์  ไพรสณฑ์
2. นางสาวปาริชาติ  แก้วสีหา
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่างาม 1. เด็กหญิงกิตติมา  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายณัชพล  ฉายรมย์
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปันทะนนท์
 
1. นายกฤตยชญ์  ไพรสณฑ์
2. นางสาวสายฝน  จินาบุญ
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวขวาวิทยา 1. เด็กชายจิรกิตติ์  โพธิ์พะนา
2. เด็กชายบรรพกร  ผลเจริญ
3. เด็กหญิงอังคณา  วิเชียรชัย
 
1. นางจิรันธนิน  สันคะนุช
2. นางปิยะมาศ  เจนไธสง
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตตนาถ   สารจันทร์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   ฉลวยศรี
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์   จรรยาเลิศ
 
1. นางพิรมย์   ศรียางค์
2. นางวรรณภา   เนาวะเศษ
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1. เด็กชายปริลักษณ์  ปริพุฒ
2. เด็กชายสุคลวัฒน์  ศรีบุรัมย์
 
1. นางสาวสุลาวัลย์  เมืองจันทร์
2. นายดนัย  ชิณโสม
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 1. เด็กชายพลเทพ   บุญจงรักษ์
2. เด็กชายสุรศักดิ์   บุญสอน
 
1. นายอนันท์  สังข์เงิน
2. นายวัชรินทร์  ภูแย้ม
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายกฤษณะ  ถิ่นละออ
2. เด็กชายสุขสันต์  ชัยสีหา
 
1. นางโสภิต  จุฑาศรี
2. นางสาวคำพลอย  โบราณ
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 1. เด็กชายนพวินทร์  ใจสว่าง
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ภูแดนไกร
 
1. นางสุภาวดี  วรรัตน์
2. นางสาวผกามาศ  โสนะวัด
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 1. เด็กชายชลธิด์  บุญทองล้วน
2. เด็กชายณัฐวัศ  พิมมา
3. เด็กชายธัญญา  โสรัตน์
 
1. นายนพพงษ์  คงสมมาตย์
2. นางโสภา  ลากอก
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 1. เด็กชายธาวิน    ธรรมปัด
2. เด็กชายปาณุวัฒน์   พลยะเรศ
3. เด็กชายวรินทร   ภูผาโลน
 
1. นางดวงใจ   ฟูกุล
2. นางจุฑามาศ   กุดแถลง
 
225 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 1. เด็กชายชนะเกียรติ  ลาดนาแพง
 
1. นายมงกฏทอง  ภิรมย์มาก
 
226 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 1. เด็กชายภัทรกร  จอมทรักษ์
 
1. นายมงกฏทอง  ภิรมย์มาก
 
227 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามลวิทยาคาร 1. เด็กชายชนินธรณ์  จิตวิขาม
 
1. นางสาวชนิดา  คุ้มศรีไวย์
 
228 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญมีวิทยา 1. เด็กชายนฤพนธ์  คำลัยวงศ์
 
1. นายณชย  ไทยทองหลาง
 
229 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามลวิทยาคาร 1. เด็กชายยุทธพงศ์  หอมทอง
 
1. นางพัชราภรณ์  แสนพันดร
 
230 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กชายภูวนัย  ภูแป้ง
 
1. นายสรพงษ์   สุวรรณวงค์
 
231 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกนก  นันทเขต
2. เด็กหญิงกุสุมา  ขันวิเศษ
3. เด็กหญิงจิรภา  รินทา
4. เด็กหญิงจิรวรรณ  พันสารคาม
5. เด็กหญิงชลิตา  เครือวัลย์
6. เด็กชายทศพร  การภักดี
7. เด็กหญิงธิดาพร  จงเรืองศรี
8. เด็กชายนวพร  น้วม
9. เด็กชายนุกูล  มาตพร
10. เด็กหญิงบัณฑิตา  นันจินดา
11. เด็กหญิงบัณฑิตา  นันเชียงเครือ
12. เด็กหญิงปนัดดา  ทรัพย์ผาด
13. เด็กหญิงปนัดดา   เรียงนาม
14. เด็กหญิงปานทิพย์  มาตบุรม
15. เด็กหญิงพรนภัส  คำเพ็ชร
16. เด็กหญิงพิยะดา  แขกน้อย
17. เด็กชายพีระพัฒน์  อัศวภูมิ
18. เด็กหญิงมนทกานต์  นันสมบัติ
19. เด็กหญิงลลิตา   วิสัยบูลย์
20. เด็กชายวีระชัย   ตะบุตร
21. เด็กหญิงศศิกานต์  นวนกันยา
22. เด็กหญิงศิริพร  พิมพ์เจริญ
23. เด็กหญิงสุจิดา  เดชโกพรม
24. เด็กชายอมรเทพ  เขจรลาภ
25. เด็กชายอำพล  ผลพูล
26. เด็กชายอำพล  ทุมกลาง
27. เด็กหญิงเกวริน  สำราญบุญ
28. เด็กชายเจษฎาวุธ  วันยาว
29. เด็กหญิงเนรมิตร   การนิตย์
30. เด็กหญิงเบญจวรรณ  จงศักดิ์สิทธิ์
 
1. นายยงยุทธ์   โพธิปัตชา
2. นางกรรณิกา  ศรรบศึก
3. นางประครอง  โพธิปัตชา
4. นางกรรณิกา  วงศ์ธรรม
5. นางแสงดาว  เคลือบกลาง
6. นายนัฐพล  ขำคมเขต
7. นางอุษมาพร  รินทรึก