รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 18-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงพรพิมล  พลสิทธิ์
 
1. นางยุพาพร  ชิดชัยภูมิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 1. เด็กหญิงณัฐธศิริ  ศิริบุญมี
 
1. นางจุฬาพร  นาที
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวสระวิทยา 1. เด็กหญิงวลิตฐา  จันภูงา
 
1. นายภัทรพลวัฒน์  ชาลีวงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กชายณัฐกร  มีศักดิ์
 
1. นางสาววรรณนา  เพ็ชรโต
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายพีรศิลป์  ศรีใส
 
1. นางสาวอ้อย  อาจศิริ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 1. เด็กชายชิโนรส  หอมสมบัติ
 
1. นางสาวกุลธิดา  สงสนธิ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1. เด็กหญิงวิรดา  โม้สา
 
1. นางสาวรสริน  สงกรานต์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงอนงค์พร  ด้วงปรึกษา
 
1. นางสาวพรนภา  เพ็งนอก
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 1. เด็กชายคมเคียว  อาภรณ์
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  ดิษเจริญ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุฉนวน 1. เด็กหญิงสุภัทรา  สว่างจิตร
 
1. นางสาวธาราทิพย์  ทรวงดอน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 1. เด็กหญิงพิชญา  โมลา
 
1. นางณัฐยาภรณ์   โสภาบุตร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจาบวิทยา 1. เด็กหญิงนณิชา  ธิปสันเทียะ
2. เด็กหญิงนลินี  ขำขุนทด
3. เด็กหญิงสายธารธรรม  ชินวงค์
 
1. นางสาวนิตยา  ประทุมวงศ์
2. นางลัดดา  ภาคสุโพธิ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1. เด็กหญิงณัชชานันท์  วาทโยธา
2. เด็กหญิงศิรินันท์  พรมสุภาพ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พลสิงห์
 
1. นางสาวปาจรีวัณย์  เพชรวิเศษอุดม
2. นางนนทิรา  แท่นนอก
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงมยุริญ  ปะบุญเรือง
2. เด็กหญิงสิรินพร  ทัดสันเทียะ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  กงชัย
 
1. นางสาวพรนภา  เพ็งนอก
2. นางสาวพรทิพ  กล้ารอด
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 1. เด็กหญิงสุกัญญา  พูนสันเทียะ
2. เด็กหญิงอริษา  พินโย
 
1. นางสาวสุภาพร  ไชยหงษา
2. นายสุพจน์  เพ็ชรวิเศษ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  พลนอก
2. เด็กหญิงอารียา  แสงเงิน
 
1. นายสุรินทร์  สรรพ์สมบัติ
2. นางภรภร  แก้ววิเศษ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ศรีสุทอ
2. เด็กหญิงนริศ  ลุนทองทา
 
1. นายจักรภัทร  ศรีวงษ์ชัย
2. นางสาวธีราพร  อ่อนชัย
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  แสนคำภา
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมโพธิ์
 
1. นางสาวศมิษฐา  ก้อนภูธร
2. นางสาวจับจิต  สีสังข์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุฉนวน 1. เด็กชายณัฐกฤต  อินทะโส
 
1. นางเบ็ญจมาศ  อุสาย
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงสุพิณญา  เทียวประสงค์
 
1. นางสาวอิศราลักษณ์  ทวีผล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงิ้ว 1. เด็กชายเสกสรร  ศรีสมบูรณ์
 
1. นางสาวพิมพ์พรรณ  สมบัติหลาย
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงพลอยชมภู  สุขีนัง
2. เด็กหญิงศิญาภร  ใจเอื้อ
3. เด็กหญิงเขมภัทร  อร่ามชัย
 
1. นางสาวสุจิตรา  โรมรัน
2. นางธีราภรณ์  ศรีจันทร์อ่อน
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กหญิงจิราพร  จันดา
2. เด็กหญิงลักษณาวดี  โพธิชาลี
3. เด็กหญิงเกวลิน  แก้วคูณนอก
 
1. นายธีรวิทย์  เมืองสุบาล
2. นางสาวจารุวรรณ  ทองเจริญ
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ไทยธานี
2. เด็กหญิงขวัญข้าว  ทองเจือ
3. เด็กหญิงอัจจิมา  จันทร์คง
 
1. นางสาวจิตตานันท์  กอสิทธิไทย
2. นางสาวศิราภรณ์  แสงทอง
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 1. เด็กชายชินวัตร  วิเศษศักดิ์
2. เด็กหญิงอุษา  เพชรล้ำ
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  อรรคนันท์
 
1. นางสาวจรินทร์  โชคสวัสดิ์
2. นางสาวสุรีรัตน์  โพธิ์ชัย
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1. เด็กหญิงชาลิสา  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงโสภิตา  เจือประทุม
 
1. นางทองเตียง  พรหมทอง
2. นางรุ่งทิวา  ระวิวรรณ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กชายทิวากร  ภุมรา
2. เด็กชายวีรวัฒน์  ภาพักดี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ทองเจริญ
2. นายธีรวิทย์  เมืองสุบาล
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงิ้ว 1. เด็กชายภานุวัฒน์  เรืองเดช
 
1. นายชัยณรงค์  วงศ์สกุลเกียรติ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายฉัตรทอง   กองทุ่งมน
 
1. นางสุภิญญา  กัญญาสาย
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงเพชรสุดาภรณ์  บำรุง
 
1. นายชาติชาย  กัญญาสาย
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพง 1. เด็กชายณภัทร  แก้วสังข์
2. เด็กชายพีรภัทร   ไชยดำ
 
1. นางสาวพรทิพย์  สิงห์ลา
2. นายปิยวัฒน์  ยศคำลือ
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 1. เด็กชายณัฐกิตต์  ไพอุปลี
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  ปักกาโล
 
1. นางสาวจรินทร์  โชคสวัสดิ์
2. นางชัญญาภัค  ดำรงชาติ
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพง 1. เด็กหญิงวราพร  พรามจร
 
1. นายปิยวัฒน์  ยศคำลือ
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กชายอนันต์  หล่าซิว
 
1. นายชาติชาย  กัญญาสาย
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรมมีเดช
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีสมบูรณ์
3. เด็กหญิงณิรนันท์  พีระพันธ์
 
1. นางนริศลักษณ์  รุ่งเรือง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงปิ่นมุกข์  วังสันเทียะ
2. เด็กหญิงรุจิรา  สุเสนา
3. เด็กหญิงศิรินภา  สงกอก
 
1. นางจุฬาลักษณ์  เปล่งศรี
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโจด 1. เด็กหญิงนพเก้า  เจริญยิ่ง
2. เด็กหญิงปุณทริก  ภิรมย์ภักดิ์
3. เด็กชายพันธวัฒน์  วงษ์อ่อน
 
1. นางจงจิตร  สร้อยสูงเนิน
2. นางสาวโสรญา  เทียมจัตุรัส
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 1. เด็กชายชาคริต  ริยะนิจ
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  โพยนอก
3. เด็กหญิงนิสา  สิงห์นอก
 
1. นายคมลิขิต  กูกขุนทด
2. นางสาวธาราทิพย์  แกมขุนทด
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงวาสนา  เพ็ญเกาะ
2. เด็กหญิงอธิตยา  สารถี
3. เด็กหญิงแพรวา  คูณกลาง
 
1. นางชนัชฌา  บูรณธนิต
2. นางสาวกัญญารัตน์  สงค์ไมล์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ประทุมวัน
2. เด็กหญิงปิยภรณ์  ชาตรี
3. เด็กหญิงอักษราภัค  เคนวิเศษ
 
1. นางทัศนา  รติธรรมกุล
2. นางสุภาพร  ศรีม่วง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังใหม่พัฒนา 1. เด็กหญิงกฤตยา  พบขุนทด
2. เด็กหญิงมลฤดี  แก้วประเสริฐ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ปธิรูปัง
 
1. นายศรัณยู  อุ่นโคตร
2. จ.ส.อ.พงษ์สิทธิ์  กุลพญา
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 1. เด็กหญิงธาวิกา  สุขสำราญ
2. เด็กหญิงแพรวพรรณ  สามหมอ
 
1. นายสามารถ  ทองมา
2. นางสาวรัตนาวดี  ถมกิ่ง
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  นาสิงห์
2. เด็กชายภูมินทร์  ศรีนวน
 
1. นางวันเพ็ญ  กล้าขวาน้อย
2. นายวิรุด  กล้าขวาน้อย
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 1. เด็กชายกฤษฏา  สุขศรี
2. เด็กชายศุภสิทธิ์  อมฤกษ์
 
1. นายวรรณา  ก้องเมือง
2. นางสาวพัชราภรณ์  โพธิ์งาม
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กชายพนธกร  บรรยง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  พรมบุตร
 
1. นางสาวทศพร  สีเขียว
2. นางสุกัญญา  บุญเสนา
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 1. เด็กชายพิพัฒน์  แถมจำรัส
2. เด็กชายวัชรพล  ศรีสุระ
 
1. นายณรงค์  โสภาบุตร์
2. นางณัฐยาภรณ์   โสภาบุตร์
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 1. เด็กชายพุฒิชงค์  เตยกระโทก
2. เด็กชายสิทธิชัย   ทิพย์ประทุม
 
1. นายณรงค์  โสภาบุตร์
2. นางณัฐยาภรณ์   โสภาบุตร์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เด่นพล
2. เด็กหญิงธัญรดา  เงินมาก
3. เด็กหญิงพลอยมณี  วงดารา
4. เด็กหญิงสุนิสา  ส.ศรีสุวรรณ์
5. เด็กหญิงอัญมณี  สังข์วิจิตร
 
1. นางสาวมินตรา  ภิรมย์ใส
2. นางสาวรวีสิโลชา  สาลี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  เชื่อมมะรัง
2. เด็กหญิงญาณิศา  จงกลาง
3. เด็กหญิงปิยธิดา  เข็มมี
4. เด็กหญิงสุมินตรา  นูพลกรัง
5. เด็กหญิงอรุโณทัย  กัณหา
 
1. นางสาววนิดา  ศรียะ
2. นางอมรรัตน์  มีชำนาญ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เคลือบขุนทด
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทิพย์ประทุม
3. เด็กหญิงพิชญา  โมลา
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  เพ็งขุนทด
5. เด็กหญิงสุพัตรา  กิจนพศรี
 
1. นางณัฐยาภรณ์   โสภาบุตร์
2. นายณรงค์  โสภาบุตร์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1. เด็กหญิงธวัลย์รัตน์  บุตรดีสุวรรณ
2. เด็กหญิงมินตรา  จูสิงห์
3. เด็กชายรัฐติพงษ์  ป้อมปะโค
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เลไธสง
5. เด็กหญิงอริยะ  พุทธาพันธ์
 
1. นางสาวศรัญญา  สีเขียว
2. นางสาวสมจิตร  เรียงสันเทียะ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ชาติเผือก
2. เด็กชายชยุต  เชิดสูงเนิน
3. เด็กหญิงรัตนากร  โปยขุนทด
4. เด็กหญิงวิภาพร  ชุมศรี
5. เด็กหญิงเขมกุล  เขมะปัญญา
 
1. นางบุญยิ่ง  งามจัตุรัส
2. นางสาวตรีรัตน์  คิมขุนทด
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงิ้ว 1. เด็กหญิงจิญานันท์  พงษ์พูล
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ต่อประเสริฐ
3. เด็กหญิงพรยุพา  วิเชียร
4. เด็กหญิงยุวดี  บุขุนทด
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เบอร์พันดุง
 
1. นางบุญหลาย  แต่งทรัพย์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงชรส  ไพกระโทก
2. เด็กหญิงชุติมา  แสนผาบ
3. เด็กหญิงญาณิศา  แม่นหมาย
4. เด็กหญิงธันยพร  นรสิงห์
5. เด็กหญิงประภาศิริ  หาญชนะ
 
1. นายพิศณุพงศ์  ประภาสโนบล
2. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  สีทานี
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง 1. เด็กหญิงกำไล  ยันจตุรัส
2. เด็กชายภาคิน  นาคเสนีย์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ชินหัวดง
4. เด็กหญิงอารีวัลย์  มามาก
5. เด็กชายเทิดศักดิ์  ยายิรัมย์
 
1. นายปุริมพล  คุ้มไข่น้ำ
2. นางสาวสุกัญญา  เขตจัตุรัส
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหนอง 1. เด็กหญิงกานต์สุดา  กุลศิริ
2. เด็กชายคชรัตน์  จันณรงค์
3. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  แดนจอหอ
4. เด็กชายทวีศักดิ์  ศรฤทธิ์
5. เด็กชายปณชัย  นามหาน
6. เด็กหญิงปารียา  คงกะพี้
7. เด็กหญิงพรปวีณ์  เขียวเขว้า
8. เด็กหญิงพิมธนิกา  ร้านพล
9. เด็กหญิงภัทรนันท์  สุขสว่าง
10. เด็กชายวรวุฒิ  นามหาน
11. เด็กหญิงวันวิสา  พงษ์พรรณา
12. เด็กหญิงสุนิตรา  สุขสิงห์
13. เด็กชายสุภวัฒน์  เติมสูงเนิน
14. เด็กหญิงสุภัทตรา  แถมสมดี
15. เด็กหญิงอติกานต์  พรหมดี
16. เด็กชายอัครพงษ์  คงกะพี้
17. เด็กชายเกริกเกียรติ  คงกะพี้
18. เด็กหญิงเบญจมาศ  ชัยเสนา
19. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กระแสโท
20. เด็กชายไอดิน  เตี้ยจัตุรัส
 
1. นายทองสมาน  น้อยวิเศษ
2. นายถนอม  จ่าทัน
3. นายวิรันต์  หมั่นจิตร
4. นางสาวสยุมพร  ค่าเจริญ
5. นางสาวนาถยา  สิงสุพันธ์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1. เด็กชายจิณณวัตร  สมพร
2. เด็กชายจีรพัฒน์  ฤทธิ์สกุล
3. เด็กชายชัชนันท์  แก้วทับทิม
4. เด็กชายณัฐพงษ์  มีบุญ
5. เด็กชายทัศน์พล  สีแก้ว
6. เด็กชายธนกร  มีบุญ
7. เด็กชายธีระพัฒน์  โวหาร
8. เด็กชายธีรัช  เรืองจันทึก
9. เด็กหญิงปาลิตา  แสนสระ
10. เด็กหญิงพรรณสา  สินขาว
11. เด็กหญิงพิณณ์ประภาวดี  ดอกสันเทียะ
12. เด็กหญิงพิมชนก  สอนสะอาด
13. เด็กหญิงวชิราภรณ์  แพงศรี
14. เด็กหญิงศศิพิมพ์   พงษ์อุดม
15. เด็กหญิงศศิวิมล  พิลึก
16. เด็กหญิงสุธิดา  ธนานุรักษ์
17. เด็กชายสุวิจักรณ์  สุจิมงคล
18. เด็กชายอธิภัทร  เปล่งวรรณ์
19. เด็กหญิงอภิญญา  ภาษิต
20. เด็กหญิงเพ็ญนภา  โพธิ์สะวัง
 
1. นางอรุณรัตน์  โพธิ์สันเทียะ
2. นางสาวเมษยานี  นาสะกาด
3. นางสาวรสริน  สงกรานต์
4. นางสุภาพร  ศรีม่วง
5. นายศราวุฒิ  ศรีโสภา
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแสว 1. เด็กชายชุติพนธ์  เกิดมัง
 
1. นางอุษา  พรศิวกุลวงศ์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 1. เด็กหญิงลูกน้ำ  โพธิ์อ่อง
 
1. นางณัฐยาภรณ์  โสภาบุตร์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 1. เด็กหญิงพิชญา  โมลา
 
1. นางณัฐยาภรณ์   โสภาบุตร์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายปรเมษฐ์  รูปมะเลา
2. เด็กหญิงปัณณพร   น้อยทอง
 
1. นางสุจิรัฐ  น้อยวิเศษ
2. นางพิสมัย  ชัยเพชร
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 1. เด็กชายศุภณัฐ  กักจัตุรัส
2. เด็กหญิงสุมินตรา  นูพลกรัง
 
1. นางอมรรัตน์  มีชำนาญ
2. นางสาวลัดดา  นูพลกรัง
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ระเหว) 1. เด็กหญิงสุจิตรา  เขียวบุดดา
2. เด็กชายเจษฎา  สายน้ำ
 
1. นายสมศักดิ์  พวงสันเทียะ
2. นายนพรัตน์  มุกดา
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงกมลชนก  ชูอินทร์
2. เด็กหญิงชณิดา  เงินบุตรโคตร
3. เด็กหญิงชุตินันท์  ศรีผดุง
4. เด็กหญิงดวงฤทัย  เทียนประสาท
5. เด็กหญิงธารารัตน์  ปีจัตุรัส
6. เด็กหญิงนิศารัตน์  แบขุนทด
7. เด็กหญิงปีญานันท์  เหิดขุนทด
8. เด็กหญิงพรนภา  นิธิพัฒน์โสภณ
9. เด็กหญิงสุพิชชา  ด้วงทองอยู่
10. เด็กหญิงสุรีพร  ปัดภัย
 
1. นางภาณินี  ศรีทัศน์
2. นางสาวสุภาพร  กรึงพุทรา
3. นางพรรณาราย  ยุมิมัย
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงิ้ว 1. เด็กหญิงณัฐฎณิชา  สอนคุณ
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  นามโท
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ต่อประเสริฐ
4. เด็กหญิงปาริชาติ  อิ่มดี
5. เด็กหญิงพรยุพา  วิเชียร
6. เด็กหญิงยุวดี  บุขุนทด
7. เด็กหญิงศุภิสรา  เณรชู
8. เด็กหญิงสุภาวรรณ  อินบำรุง
9. เด็กหญิงเพ็ญพิธชา  มั่นคง
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เบอร์พันดุง
 
1. นางบุญหลาย  แต่งทรัพย์
2. นางสาวเพ็ญนิภา  ประเสริฐศรี
3. นางสาวพิมพ์พรรณ  สมบัติหลาย
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรานันท์  แสงอ้น
2. เด็กหญิงจีรนันท์  พุ่มจัตุรัส
3. เด็กหญิงชลธิชา  เดียขุนทด
4. เด็กหญิงณัฐฐิฌา  มาบขุนทด
5. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  บริบูรณ์
6. เด็กหญิงพัชรพร   กลิ่นศรีสุข
7. เด็กหญิงพิชาภร  ญาติวงศ์
8. เด็กหญิงวรัญญา  แทนไธสง
9. เด็กหญิงวิยดา  ทองมะเริง
10. เด็กหญิงอรณิชา  เกียดกลาง
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  ขนันไทย
2. นายกำพล  มากขุนทด
3. นางชมพูนุช  นิพลรัมย์
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 1. เด็กหญิงคิรีวรรณ  ฆ้องดังไกล
2. เด็กหญิงนัทวรรณ  บทนอก
3. เด็กหญิงนันฑิตา  แก่นสันเทียะ
4. เด็กหญิงปนัดดา  บุญสมบัติ
5. เด็กหญิงพรรณษา  โฉ่พลกรัง
6. เด็กหญิงมณฑิตา  ทั่งสันเทียะ
7. เด็กหญิงวรัญญา   ชาตินุช
8. เด็กหญิงสุมนฑา  บทนอก
9. เด็กหญิงอลิษา  ถ้ำกลาง
10. เด็กหญิงอังคณา  ชาดาเม็ก
 
1. นายวิชัย  ตรีวุธ
2. นางภัทราพร  เอกบุตร
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เพ็งพูน
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  รักมี
3. เด็กหญิงจิราพัชร  บำรุงนา
4. เด็กหญิงทิพธัญญา  ช่างขาว
5. เด็กหญิงพรปวีณ์  น้อมพลกรัง
6. เด็กหญิงพรวิภา  โฉสูงเนิน
7. เด็กหญิงพัชราภา  พิลึก
8. เด็กหญิงวราพร  โฉสูงเนิน
9. เด็กหญิงสุกัญญา  บัวอาจ
10. เด็กหญิงสุทธิดาภรณ์  ขุนรักษ์
 
1. นายมนตรี  ศรีมงคล
2. นางอัญชุลี  ศุภรตรีทิเพศ
3. นายประมร  พรโสภณ
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 1. เด็กชายกฤษฎา  เดียงขุนทด
2. เด็กชายกฤษณะ  ชาญศิริ
3. เด็กชายกิติศักดิ์  ทิมขุนทด
4. เด็กชายณัฐพร  เคลือบขุนทด
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  คัดไทย
6. เด็กชายธนพนธ์  ฟีมขุนทด
7. เด็กชายบรรพจน์  พืชขุนทด
8. เด็กชายสมหมาย  ฝนโคกสูง
9. เด็กชายอิทธิพงษ์  รักษาวงศ์
10. เด็กชายเกรียงไกร  เพ็งขุนทด
 
1. นายณรงค์  โสภาบุตร์
2. นางณัฐยาภรณ์   โสภาบุตร์
3. นางชัชจิรา  พรมสอาด
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประดู่งาม 1. เด็กชายครองภพ  บุญศิริ
2. เด็กหญิงตีรณา  อินทรบ
3. เด็กชายทักษพล  ปู่ห้วยพระ
4. เด็กหญิงธาราทิพย์  ราชดา
5. เด็กชายธีรภัทร  ผาดไธสง
6. เด็กหญิงนันทิยา  นัดทะยาย
7. เด็กชายมานิตย์  นพวาปี
8. เด็กชายรัฐภูมิ  ม้วนสูงเนิน
9. เด็กหญิงวาสนา  อ่อนศรี
10. เด็กชายวีรภาพ  ชนะชัย
 
1. นายทองดำ  ราชดา
2. นางสาวกฤษณา   พรประไพ
3. นางสาวนุชนารถ  ใจเย็น
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 1. เด็กชายกฤษฎา  เดียงขุนทด
2. เด็กชายกฤษณะ  ชาญศิริ
3. เด็กชายกิติศักดิ์  ทิมขุนทด
4. เด็กชายณัฐพร  เคลือบขุนทด
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  คัดไทย
6. เด็กชายธนพนธ์  ฟีมขุนทด
7. เด็กชายบรรพจน์  พืชขุนทด
8. เด็กชายสมหมาย  ฝนโคกสูง
9. เด็กชายอิทธิพงษ์  รักษาวงศ์
10. เด็กชายเกรียงไกร  เพ็งขุนทด
 
1. นายณรงค์  โสภาบุตร์
2. นางณัฐยาภรณ์   โสภาบุตร์
3. นางสาวอรพิน  ศรีหอม
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สารมาศ
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  จบมลุม
 
1. นางสาวบุหลัน  จันทะคาม
2. นายพลรักษ์  คู่กระสังข์
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อาษา
2. เด็กหญิงขนิษฐา  บุพตา
 
1. นายสายัญ  เกิดสิน
2. นายบูรพา  วงค์ชารี
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กหญิงจิราภา  ยี่จัตุรัส
 
1. นางสาวรัศมี  กิ่งเพชร
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมะนะศึกษา 1. เด็กชายสุธินันท์  ธีรกุล
 
1. นายฐิติพัฒน์  ขุนสูงเนิน
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ช้างนานอก
 
1. นายพีระพงษ์  วงศ์ศรีจันทร์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กหญิงชนน์นิภา  สุขสำราญ
 
1. นางสาวรัศมี  กิ่งเพชร
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  พวงมณี
 
1. นางสาวสุมิตตรา  พงษ์จำนงค์
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กชายกิตติพล  สีวันพิมพ์
 
1. นายสุรสิทธิ์  มิตรชื่น
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงลลิล  ชัยเพ็ชร
 
1. นายสุรสิทธิ์  มิตรชื่น
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงสุนิสา  แจ้งไพร
 
1. นายพีระพงษ์  วงศ์ศรีจันทร์
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงธีราภรณ์  เฉลียวฉลาด
2. เด็กหญิงปทิตตา  จันทร์ทาน
 
1. นางสาวพัชรา  พงษ์จำนงค์
2. นางสาวศรัณดา  ถานา
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงปิ่นสุดา  ดีลอด
2. เด็กหญิงพรชิตา  วานนท์
 
1. นางสาวศรัณดา  ถานา
2. นางสาวพัชรา  พงษ์จำนงค์
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  เอี่ยมสม
2. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  สุนทร
 
1. นายพีระพงษ์  วงศ์ศรีจันทร์
2. นางวรวรรณ  วงศ์ศรีจันทร์
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ระเหว) 1. เด็กชายพีรวิชญ์  สมบัติมี
 
1. นายอภิชาติ  บุญชู
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินฝนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  โมคศิริ
2. เด็กหญิงจรรย์ธร  กุลโต
3. เด็กชายอดิศร  งอนสันเทียะ
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  บัวทอง
2. นางสาวสุลิตา  หัสบุตร
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติมา   สังข์ทอง
2. เด็กหญิงทิฆัมพร   ตอพล
3. เด็กหญิงปนัดดา    ชุ่มขุนทด
 
1. นางสาวฤทธิ์ศญา   ชาบำเหน็จ
2. นางเนตรน้อย  เวียนขุนทด
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  เสโส
2. เด็กหญิงภรณ์  ด้วงศาลา
3. เด็กหญิงสิรินรัตน์  มาละอินทร์
 
1. นายพีระพงษ์  วงศ์ศรีจันทร์
2. นางวรวรรณ  วงศ์ศรีจันทร์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กชายนิธิศ  เฝ้าหนองดู่
 
1. นางวิชชุลดา  รักงาม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กชายกตัญญู  หันตุลา
 
1. นางสายชล  แก้วเพชร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สิงห์โนนเชือก
 
1. นายเกียรติศักดิ์  บุญเสนา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กชายณัฏฑภัทร  กรึมขุนทด
 
1. นางวิชชุลดา  รักงาม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงวรดา  ประพรมมา
 
1. นางสาวโสภิดา  ปลื้มชัยภูมิ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงนภาพร  โภคาศรี
 
1. นางสายชล  แก้วเพชร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงพีชญา  มาด้วง
 
1. นายชัชวาลย์  เบ้าสมศรี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวสระวิทยา 1. เด็กหญิงวิชญาดา  จิตสันเทียะ
 
1. นายสุทิน  พิมพ์โนนทอง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงจริงใจ  จงเจิมกลาง
 
1. นางนิลุบล  ชูสอน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงวราลักษณ์  ชูจัตุรัส
 
1. นายวิโรจน์  เคนเหลื่อม
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงจริงใจ  จงเจิมกลาง
 
1. นายพรรณชาติ  ชูสอน
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี 1. เด็กหญิงวรัญญา  ยึดพวก
 
1. นางวิไลลักษณ์  กลิ่นศรีสุข
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงธิติพร  หิตะจารีย์
 
1. นางขนิษฐา  แบบจัตุรัส
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงพีชญา  มาด้วง
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  มหาอุด
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กชายวชิรวิชญ์  กุลศิริ
 
1. นายอิสรา  คำสุข
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงเกสรา  ฟางชัยภูมิ
 
1. นายวิโรจน์  เคนเหลื่อม
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงอริสรา  สวงโท
 
1. นายวิโรจน์  เคนเหลื่อม
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  เมยเค้า
 
1. นางชัยศรี  ยอดจัตุรัส
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ชุบขุนทด
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  พงษ์ปลัด
3. เด็กหญิงธิติพร  หิตะจารีย์
4. เด็กหญิงนภาพร  โภคาศรี
5. เด็กหญิงพัชราภา  โสภณวสุ
6. เด็กหญิงสิริรัตน์  พรหมเวฬุพัฒน์
7. เด็กหญิงสุพัดชา  เทพสุธิน
8. เด็กหญิงหยกมณี  แคบขุนทด
9. เด็กชายอนุทิน  วัฒนโชติกุล
 
1. นางวิชชุลดา  รักงาม
2. นางสายชล  แก้วเพชร
3. นางขนิษฐา  แบบจัตุรัส
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  หอสูติสีมา
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  บำรุง
3. เด็กหญิงนรมน  พลจัตุรัส
4. เด็กหญิงนัฐติกา  ประกิจ
5. เด็กหญิงวราลักษณ์  ชูจัตุรัส
6. เด็กหญิงศิรยาพร  ไชยพรม
7. เด็กหญิงอริสรา  สวงโท
8. เด็กหญิงอารยา  ยังส้มป่อย
9. เด็กหญิงเกสรา  ฟางชัยภูมิ
 
1. นางรัศมี  คณาวัง
2. นางสายสุนี  ตวงวิไล
3. นางเจษฎาภรณ์  ภิรมย์กิจ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กชายกตัญญู  หันตุลา
2. เด็กชายกฤษพงษ์  แจ่มเพ็ง
3. เด็กชายคุณานันต์  ทองเงิน
4. เด็กชายณรงค์ชัย  สุจำนงค์
5. เด็กชายณัฏฑภัทร  กรึมขุนทด
6. เด็กหญิงทัศนีย์  ชุบขุนทด
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  พงษ์ปลัด
8. เด็กหญิงนภาพร  โภคาศรี
9. เด็กชายนิธิศ  เฝ้าหนองดู่
10. เด็กหญิงพัชราภา  โสภณวสุ
11. เด็กหญิงศุภิสรา  ตฤปอัชฌา
12. เด็กหญิงสิริรัตน์  พรหมเวฬุพัฒน์
13. เด็กหญิงสุพัดชา  เทพสุธิน
14. เด็กหญิงหยกมณี  แคบขุนทด
15. เด็กชายอนุทิน  วัฒนโชติกุล
 
1. นางวิชชุลดา  รักงาม
2. นางสายชล  แก้วเพชร
3. นายมานพ  รักงาม
4. นางขนิษฐา  แบบจัตุรัส
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  บำรุง
2. เด็กหญิงธันยาภรณ์  นามจัตุรัส
3. เด็กหญิงนรมน  พลจัตุรัส
4. เด็กหญิงนฤสรณ์  เกตุหอม
5. เด็กหญิงนัฐติกา  ประกิจ
6. เด็กหญิงปนัดดา  บำรุง
7. เด็กหญิงวราลักษณ์  ชูจัตุรัส
8. เด็กหญิงศิรยาพร  ไชยพรม
9. เด็กหญิงอริสรา  สวงโท
10. เด็กชายอัครชัย  คำยิ้ม
11. เด็กหญิงอารยา  ยังส้มป่อย
12. เด็กหญิงอารียา  ชัยศรี
13. เด็กหญิงอารีรัตน์  ปิ่นสุวรรณ
14. เด็กหญิงเกสรา  ฟางชัยภูมิ
15. เด็กหญิงโชติกา  ตรงจิตสุนทร
 
1. นายวิโรจน์  เคนเหลื่อม
2. นางเจษฎาภรณ์  ภิรมย์กิจ
3. นางสาวฐิตินันท์  ไชยบัญ
4. นางสาวกฤษณา   บังสันเทียะ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กชายกตัญญู  หันตุลา
2. เด็กชายณรงค์ชัย  สุจำนงค์
3. เด็กชายณัฏฑภัทร  กรึมขุนทด
4. เด็กหญิงทัศนีย์  ชุบขุนทด
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  พงษ์ปลัด
6. เด็กหญิงธิติพร  หิตะจารีย์
7. เด็กหญิงนภาพร  โภคาศรี
8. เด็กชายนิธิศ  เฝ้าหนองดู่
9. เด็กหญิงสิริรัตน์  พรหมเวฬุพัฒน์
10. เด็กหญิงสุพัดชา  เทพสุธิน
11. เด็กหญิงหยกมณี  แคบขุนทด
12. เด็กชายอนุทิน  วัฒนโชติกุล
 
1. นางวิชชุลดา  รักงาม
2. นางสายชล  แก้วเพชร
3. นายมานพ  รักงาม
4. นางขนิษฐา  แบบจัตุรัส
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงนภัทรชนก  กลางมงคล
2. เด็กหญิงพีชญา  มาด้วง
3. เด็กชายภานุวัฒน์  สิงห์โนนเชือก
4. เด็กชายภูมิพิทักษ์  นวลงาม
5. เด็กชายวชิรวิชญ์  กุลศิริ
6. เด็กหญิงวรดา  ประพรมมา
7. เด็กหญิงสิริวรรณ  เมยเค้า
8. เด็กหญิงสุภัสสรา  หารคง
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  หารคง
10. เด็กชายเพชรบัญชา  จำปาศรี
11. เด็กหญิงเพลงพิณ  จรแก้ว
 
1. นายชัชวาลย์  เบ้าสมศรี
2. นายอิสรา  คำสุข
3. นางชัยศรี  ยอดจัตุรัส
4. นางสาวโสภิดา  ปลื้มชัยภูมิ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน(เทพสถิต) 1. เด็กหญิงกฤษณา  มั่งมี
2. เด็กหญิงจิราพร  เข็มมี
3. เด็กชายณพรัตน์  ศรีหัวแฮ
4. เด็กหญิงทิพรัตน์  เหลื่อมสีจันทร์
5. เด็กหญิงธนารีย์  เทอมสูงเนิน
6. เด็กชายธีรเดช  ธุยวัตร
7. เด็กหญิงนาตาชา  โวหาร
8. เด็กหญิงนิภาวรรณ  พึมขุนทด
9. เด็กชายบรรณลือศักดิ์  ไพศาลพันธ์
10. เด็กหญิงปนัดดา  เทียบประทุม
11. เด็กหญิงประวีณา  หงษ์คำ
12. เด็กหญิงปรารีย์  แควภูเขียว
13. เด็กหญิงปัณณ์รัก  คงเพชรศักดิ์
14. เด็กชายพลกฤษณ์  ศรีรักษ์
15. เด็กหญิงมณีริน  อุทธิสินธ์
16. เด็กชายศลาฆนันท์  อยู่คง
17. เด็กชายศิริมงคล  เรือนแป้น
18. เด็กชายสุขรศักดิ์  ไพศาลพันธ์
19. เด็กหญิงสุภาพร  เรือนแป้น
20. เด็กหญิงไอลดา  ดิรนะโคกสูง
 
1. นางสาวหนูจีน  ปัจจัยโคถา
2. นางสาววิศัลย์ศยา  กลิ่นศรีสุข
3. นางลัดดาวัลย์  ทองบริสุทธิ์
4. นางสุวรรณา  ป้อมจัตุรัส
5. นางสาวจิราพรรณ  สว่างรุ่ง
6. นางปัทมา  หาญขุนทด
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนภ่าพร  เพชรประไพ
2. เด็กชายปิยวัฒน์  นากุล
3. เด็กชายมนตรี  ธรรมเพชร
4. เด็กชายวืศิษฐ์  มีน้อย
5. นายศาสตร์ศิลป์  อุ่นไฝ
6. เด็กชายเสกสรร  เสียงแจ้ว
 
1. นายณมน  ศรธงทอง
2. นายอมรเทพ  ไชโย
3. นายชัยสิทธิ์  ชัยทิพย์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงิ้ว 1. เด็กชายธีรเทพ  วัดสิงห์
 
1. นางประยูร  วงศ์สกุลเกียรติ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 1. เด็กชายธนาธร  พลพิลา
 
1. นายวัชรพล  สงสนธิ
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องสำราญ 1. เด็กหญิงนิจฉรา  แก้วนวล
 
1. นางประไพ  ประทุมแก้ว
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงวรดา  ประพรมมา
 
1. นางชัยศรี  ยอดจัตุรัส
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กชายวรวุฒิ  โฉ่พลกรัง
 
1. นางสาวเมวดี  อาบสุวรรณ์
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 1. เด็กชายสาโรช  วิชนะโภชน์
 
1. นางสาววิมลมาลย์  ชำนาญกุล
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนคร้อ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญจันดา
 
1. นางอภิญญา  ชำนาญ
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 1. เด็กหญิงเมขลา  เพ็ชรจันทึก
 
1. นางสาวกุลธิดา  สงสนธิ
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 1. เด็กชายเทพบุตร  ศรีสมบัติ
 
1. นางสมสมัย  แขขุนทด
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 1. เด็กชายธนาธร  พลพิลา
 
1. นางสาวกุลธิดา  สงสนธิ
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงปิ่นพัฒน์  ปิ่นสุวรรณนิธิศ
 
1. นายศรนรินทร์  อยู่พนม
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 1. เด็กหญิงรสริน  ชุบขุนทด
 
1. นางสาวดาริน  ช่วยจิ๋ว
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายอรินธรณ์  ศรสิทธิ์
 
1. นางสาวกัญญา  คู่ชัยภูมิ
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 1. เด็กชายสาโรช  วิชนะโภชน์
 
1. นางสาววิมลมาลย์  ชำนาญกุล
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมะนะศึกษา 1. เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  ฝึกดอนวัง
 
1. นายวัตชัย  ฝึกดอนวัง
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงอรปรียา  คินาวงค์
 
1. นายสมบูรณ์  สิงห์ลา
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญจันดา
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ภูเมฆ
3. เด็กชายชินภัทร  สืบสำราญ
4. เด็กชายณภัทร  มาสิงห์
5. เด็กชายณัฐพัฒน์  อาจกล้า
6. เด็กชายธีรวัฒน์  อุ่นจันทา
7. เด็กหญิงบุษกร  ศรีอัดชา
8. เด็กชายรัชภูมิ  เณรสุวรรณ
9. เด็กชายศุภกานต์  มาสิงห์
10. เด็กหญิงเกศรา  เอกบัว
11. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญจันดา
 
1. นายสุนทร  สะเริญรัมย์
2. นายปิยะพงษ์  ลาภเกิด
3. นายกิติชัย  แก่นจันทร์
4. นางธิษตยา  คำจุมพล
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กชายกฤษฎา  พวงพันธ์
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สิงห์จัตุรัส
3. เด็กชายกิตติพัฒน์  เณรทอง
4. เด็กหญิงคุณัญญา  คำจัตุรัส
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อินทรโกสุม
6. เด็กชายชลชาติ  ไชยนา
7. เด็กชายชินวุฒิ  เหิงขุนทด
8. เด็กชายณัฐตะวัน  อั้งวงษ์
9. เด็กหญิงดากานดา  เณรทอง
10. เด็กชายนครินทร์  สุริโย
11. เด็กหญิงนริศรา  แสนบ้าน
12. เด็กหญิงนันธกานต์  หวังเอื้อกลาง
13. เด็กชายบุญพจน์  เหิงขุนทด
14. เด็กหญิงบุญยาพร  ทานอุทิศ
15. เด็กหญิงประภาวิณ๊  กุ้งกลางดอน
16. เด็กชายปัญญากร  หวลขุนทด
17. เด็กหญิงภวิกา  มาพะลัย
18. เด็กชายภานุพงศ์  มาลาฤทธิ์
19. เด็กชายภูเบศ  ผายแก้ว
20. เด็กชายยุทธชัย  ผายแก้ว
21. เด็กหญิงยุพารัตน์  หกขุนทด
22. เด็กหญิงรัชนีกร  ทองมาตร
23. เด็กหญิงรุจิรา  ไกรจัตุรัส
24. เด็กหญิงศศิกานต์  เตียนขุนทด
25. เด็กหญิงศิราพร  กุ้งกลางดอน
26. เด็กชายศิลา  รินลา
27. เด็กชายสิทธิภูมิ  ขาวนวล
28. เด็กหญิงสุธาสินี  เงินเมือง
29. เด็กหญิงสุพัตรา  อุริพันธ์
30. เด็กหญิงสุภัสรา  หึกขุนทด
31. เด็กหญิงสุมิตรา  พานแก้ว
32. เด็กชายอภิสิทธิ์  เหิงขุนทด
33. เด็กหญิงอินทิรา  กล้ามสันเทียะ
34. เด็กหญิงเกวริน  เหิงขุนทด
35. เด็กหญิงเครือฟ้า  เตียนขุนทด
36. เด็กหญิงไพสวรรค์  ไผ่งาม
 
1. นายอาทิตย์  เคนชมภู
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงกรรทริกา  โคตรมงคล
2. เด็กหญิงกวิตา  รักมณี
3. เด็กหญิงกัลยา  แพนชัยภูมิ
4. เด็กชายขุนไกร  เหมรา
5. เด็กชายคมกริช  แดงสูงเนิน
6. เด็กหญิงจุฑาภัทร  เผนโคกสูง
7. เด็กชายชินวัตร  ปอมขุนทด
8. เด็กหญิงฐิตินันท์  ดวงแก้ว
9. เด็กหญิงฐิติพร  ดวงแก้ว
10. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สังข์ทอง
11. เด็กชายณัฐพงษ์  วงค์ชาลี
12. เด็กหญิงทักษะพร  ช่อขุนทด
13. เด็กหญิงนันทพร  เพียรสุพรรณ์
14. เด็กหญิงปรียา  ฤทธิ์นอก
15. เด็กหญิงปิยธิดา  วรรณา
16. เด็กชายพสิษฐ์  พุฒิพิมพ์
17. เด็กหญิงพัชรา  ชัยทิพย์
18. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  กระโจมพล
19. เด็กหญิงพิรัลรัตน์  ภามะลิวัลย์
20. เด็กชายพีรพล  ผายแก้ว
21. เด็กชายพีรพัฒน์  ชอบใหญ่
22. เด็กหญิงภควดี  แพนชัยภูมิ
23. เด็กชายภูชิสสะ  คูสันเทียะ
24. เด็กชายยุทธนา  เพ็งขุนทด
25. เด็กหญิงรัชนีกร  เหงี่ยมสำโรง
26. เด็กชายรุ่งทิวา  ทองชำนาญ
27. เด็กหญิงวัลลภา  สุหร่าย
28. เด็กหญิงวิภาดา  นาควงศ์
29. เด็กชายศิริศักดิ์  ทองชำนาญ
30. เด็กชายศุภกิจ  ควบขุนทด
31. เด็กหญิงสยุมพร  ช่อขุนทด
32. เด็กหญิงสุกัลยา  สนธยา
33. เด็กหญิงสุธิดา  เถื่อนสันเทียะ
34. เด็กชายอดิศักดิื  เจริญสุข
35. เด็กหญิงอรนภา  หาขุนทด
36. เด็กหญิงอาทิตยา  สารถี
37. เด็กหญิงเกสรา  ไขขุนทด
38. เด็กชายเกียรติพงษ์  ชัยเจริญ
39. เด็กหญิงเจนนี่  แพนชัยภูมิ
40. เด็กหญิงแพรวา  คูณกลาง
 
1. นายธนเศรษฐ  บูรณธนิต
2. นางชนัชฌา  บูรณธนิต
3. นางสาวรักษ์สุดา  สาระผล
4. นางสาวภัทรกมล  เทียมรัตน์
5. นางสาวพิมพ์กมน  สุกลเอื้อกิติ
6. นางสาวสุดารัตน์  พิพิธกุล
7. นายเลิศชาย  รัตนกิจธนกุล
8. นางจุฑามาศ  บำรุงชัย
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายจิตติ   สุขนาแซง
2. เด็กชายชัชพงศ์   ฟักเจริญ
3. เด็กหญิงภัทรธิดา   พูนมา
4. เด็กหญิงภัทรสุดา   พูนมา
5. เด็กชายภานุเดช   เมืองโคตร
6. เด็กหญิงศิรินาฏ   ใสสีดา
7. เด็กหญิงเนตรปวีร์   วิลัยรัตน์
8. เด็กชายไกรราช   เนตรสูงเนิน
 
1. นางสาวรื่นฤดี  โตค้างพลู
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 1. เด็กหญิงจุฑาพร  บุญสุรีย์
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  ลุทโท
3. เด็กชายดนตรี  ประจิตร
4. เด็กชายธิบดี  กอพรม
5. เด็กหญิงพิชยา  สีดาวงษ์
6. เด็กหญิงมานิตา  บุญธรรม
7. เด็กชายศุภนัฐ  จากหนู
8. เด็กชายสวภัทร  บุญภูมิ
9. เด็กหญิงอินทิพร  จันทร์ภักดี
10. เด็กหญิงอุมาพร  ทองประศรี
 
1. นายชูศักดิ์  สุวรรณดี
2. นางสาวสรัญญา  งาสันเทียะ
3. นางสาวรุจิรา  เหล่าฤทธิ์
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1. เด็กหญิงประภัสสร  แสงสายออ
2. เด็กหญิงพลอยลดา  เยี่ยมลอย
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เชิงจอหอ
4. เด็กหญิงวาริศรา  ฉ่ำจิตร
5. เด็กหญิงศิขรินทร์ธาร  พูดคล่อง
6. เด็กหญิงสุภาวิณี  หาดขุนทด
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พันธุ์ศรี
2. นางสาวสมสุข  ปลิวจันทึก
3. นางอัญภัทร  ศุภรัชดิษกุล
4. นางสาวนิตยา  พลดงนอก
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ขรพัด
2. เด็กหญิงจันทิมา  เกิดนาแซง
3. เด็กหญิงจีรภัทร  ดวงประทุม
4. เด็กหญิงนันทิชา  พอสม
5. เด็กหญิงพรรณวษา  สัตย์ซื่อ
6. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  เศรษฐจำนงค์
7. เด็กหญิงมุทิตา  เอี้ยงพังเทียม
8. เด็กหญิงวราภรณ์  สิงห์ครอง
9. เด็กหญิงอาอิโกะ  นิลสมัคร
 
1. นางสาวจิราภรณ์  วัฒนศิลป์ศิริ
2. นางสาวอรอนงค์  อิ่มวิเศษ
3. นางสาวกัลยาณี  สาภู
4. นายศราวุฒิ  รินลา
 
138 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนงค์เยาว์ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  กลิ่นจันทร์
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ภูทุมมี
3. เด็กหญิงชญาดา  ช่วงสันเทียะ
4. เด็กหญิงชุติมา  แสงผ่อง
5. เด็กหญิงฑิฆัมพร  คงสา
6. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรหมประสาท
7. เด็กหญิงนันทพร  ฤทธิ์จรูญ
8. เด็กหญิงพิมลวรรณ  กลิ่นจันทร์
 
1. นายชานนท์  สุทธิสมบัติ
2. นายณัฐพงษ์  นาคมนต์
3. นางสาวธิดาทิพย์  ประสพคำ
4. นางสาวสร้อยสุดา  บุตรวงษ์
 
139 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คชรินทร์
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  กาดนอก
3. เด็กหญิงจินตนา  แพงศรี
4. เด็กหญิงประกายดาว  ธัญญาหาร
5. เด็กหญิงปิยพร  กลึ่งกลางดอน
6. เด็กหญิงวันวิสา  ม่วงถาวร
7. เด็กหญิงสุวิดา  ชอบใหญ่
8. เด็กหญิงหทัยทิพย์  นิ่มนวล
9. เด็กหญิงหทัยรัตน์  นิ่มนวล
10. เด็กหญิงโสรญา  มารมูล
 
1. นางสาวอรยา  ใบกนทา
2. นางสาวกัญญา  พร้อมกลาง
3. นายอนันต์  ยันต์สา
4. นายสนธยา  เจริญกุล
 
140 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไค 1. เด็กชายก้องภพ  จันทะยาลา
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ชอบสว่าง
3. เด็กชายชาญชัย  เศษบุปผา
4. เด็กชายชาญวิทย์  นามพร
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  หาญรบ
6. เด็กชายทะเล  เศษบุปผา
7. เด็กชายธนภัทร  โคตะนนท์
8. เด็กชายนฤพนธ์  อุ่นธง
9. เด็กชายปฏิภาณ  บุรีนอก
10. เด็กชายวันเฉลิม  สุวรรณเรือง
 
1. นายทวี  ธรรมโชติ
2. นายพรรษพล  ดีดพิณ
3. นายพงศ์ณภัทร  ดีดพิณ
4. นางสาวโชติกา  เหลือผล
5. นายอธิพล  สอนพัลละ
 
141 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คชรินทร์
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  กาดนอก
3. เด็กหญิงจินตนา  แพงศรี
4. เด็กหญิงตติยา  กลิ่นศรีสุข
5. เด็กชายธราดล  ราชเทียร
6. เด็กหญิงประกายดาว  ธัญญาหาร
7. เด็กหญิงปิยพร  กลึ่งกลางดอน
8. เด็กชายภูตะวัน  หาดขุนทด
9. เด็กหญิงวันวิสา  ม่วงถาวร
10. เด็กหญิงวิรนิต  ดุงขุนทด
11. เด็กหญิงสุกัญญา  กลิ่นศรีสุข
12. เด็กหญิงสุวิดา  ชอบใหญ่
13. เด็กหญิงหทัยทิพย์  นิ่มนวล
14. เด็กหญิงหทัยรัตน์  นิ่มนวล
15. เด็กหญิงโสรญา  มารมูล
 
1. นางสาวกัญญา  พร้อมกลาง
2. นายพันสา  ซุยถัง
3. นายสนธยา  เจริญกุล
4. นายอนันต์  ยันต์สา
5. นางสาวอรยา  ใบกนทา
 
142 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหนอง 1. เด็กหญิงจิราพร  ศรีจันทร์กลาง
2. เด็กชายธนากร  ทะหนองเป็ด
3. เด็กหญิงธิดาพร  กะเสียน
4. เด็กหญิงนิรัทธิดา  นาสันเทียะ
5. เด็กชายอนันทศักดิ์  ศรฤทธิ์
 
1. นายถนอม  จ่าทัน
2. นางสาวสยุมพร  ค่าเจริญ
 
143 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กหญิงประภัสสร  ศรีระวงศ์
2. เด็กหญิงอภิสรา  ชัยมีแรง
 
1. นางพรรณวดี  ศรีใส
2. นางสาวณัชฌุภรณ์  สพัฒนกิจ
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงสุประวีณ์  สวัสดิ์วงษ์
 
1. นางถาวร  ชำนาญกุล
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงวริษา  โชคเฉลิม
 
1. นางสาวพรพิศ  โคตรแก้ว
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวสระวิทยา 1. เด็กชายอัมรินทร์  พัดพาน
 
1. นางนงเยาว์  ยังโนนตาด
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนันทรศิริกานต์  แฝงปัญญา
 
1. นางบังอร  ทองเกิด
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  บุญชำนาญ
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  มหาอุด
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1. เด็กหญิงพชพร  นันทะเสน
 
1. นางศุภรัตน์  นาบุญ
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจาบวิทยา 1. นายศุภชัย  ไพรวงศ์
 
1. นางสาวสุดใจ  ปัสสาเม
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 1. เด็กชายธนพล  แก้วกัลยา
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  โพธิ์งาม
3. เด็กหญิงสุปรียา  ปิดตาระโพธิ์
4. เด็กหญิงเกษราภรณ์  อรรคนันท์
5. เด็กหญิงเรณู  มาป้อง
 
1. นางสาวอรทัย  จำปาทอง
2. นายดนุพงษ์  พรมแดง
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  อุระเพ็ญ
2. เด็กชายพนมกร  วงศ์รัตนชัย
 
1. นางสาวพรพิศ  โคตรแก้ว
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 1. เด็กหญิงกัญญนันท์  ยาวัน
2. เด็กหญิงมาริษา  พิมลนอก
 
1. นางสาวอรทัย  จำปาทอง
2. นายดนุพงษ์  พรมแดง
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายฐิติกรณ์  เกื้อสูงเนิน
2. เด็กชายธนกร  เสถียรจัตุรัส
3. เด็กชายปราการ  บุญซ้อน
4. เด็กชายปิยวัฒน์  ถ้ำจัตุรัส
5. เด็กชายพิชญะ  มิตรขุนทด
6. เด็กชายร่มเกล้า  อาบสุวรรณ์
 
1. นายสุชาติ  โสภานุสนธิ์
2. นางทวี  โสภานุสนธิ์
3. นางประทีป  อาบสุวรรณ์
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกชกร  กุญชรรักษ์
2. เด็กหญิงจีรนันท์  บุญพุฒ
3. เด็กหญิงนิภาพร  เถื่อนศรี
4. เด็กหญิงพันธษา  พูนจัตุรัส
5. เด็กหญิงยุพัตรา  เทพโอทา
6. เด็กหญิงศุภมาส  ความหมั่น
 
1. นายจิรยุทธ  ประจงค้า
2. นางสุเพ็ญพักตร์  กิ่งช้าง
3. นายจรูญ  โคกอ่อน
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายกรพิทักษ์  ประสิทธิ์พร
2. เด็กชายณัฐกร  อาบสุวรรณ์
3. เด็กชายธนกฤต  คูณลาด
4. เด็กชายพันธกานต์  ภูมิสมบัติ
5. เด็กชายพิทักษ์  สุระภี
6. เด็กชายราเมศวร์  หมั่นมา
7. เด็กชายศุภกร  หมั่นมา
8. เด็กชายสรธัญ  อิ่มมาก
 
1. นายสุชาติ  โสภานุสนธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชนม์  แก้วหาวงษ์
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  หาญแจ้
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  แง้จัตุรัส
3. เด็กหญิงพิมพ์ประไพ  โคตะคุ
4. เด็กหญิงภัณฑิรา  กาฬปักษิณ
5. เด็กหญิงภาวิณี  คำภีะ
6. เด็กหญิงมลฤดี  ขวัญบุญจันทร์
7. เด็กหญิงวรนุช  ศรีวรรณพิมพ์
8. เด็กชายสิริราช  พยัคศรี
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  โสตถิสุข
10. เด็กหญิงอาชิรญา  เอียงสูงเนิน
 
1. นางสาวยุวดี  ศรีสังข์
2. นางสาวอรวรรณ  คำทองเขียว
3. นางสุมาลี  สุภาพ
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 1. เด็กหญิงชิดชมัย  ปัดทุม
2. เด็กหญิงปรารถนา  จบมลุม
3. เด็กหญิงพรชิตา  บุญยิ่ง
4. เด็กหญิงพรนภา  วันบุญ
5. เด็กหญิงรุจิรา  แดงจัตุรัส
6. เด็กหญิงศศิประภาภรรณ์  เพ็ญประดิษฐ์
7. เด็กหญิงสงกานต์  ญาติรักษ์
8. เด็กหญิงสุภัตรา  สอนโคกสูง
9. เด็กชายอนุกูล  ศรีโยธี
10. เด็กหญิงเกษรินทร์  บุญยิ่ง
 
1. นางสาวรุจิรา  เหล่าฤทธิ์
2. นางวันเพ็ญ  หิตะปิตะนันท์
3. นายเรืองฤทธิ์  หิตะปิตะนันท์
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว 1. เด็กหญิงธาวินี  คงกันกง
2. เด็กชายพิทยา  อิ่มกลาง
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ก้านขุนทด
 
1. นางสิริรัตน์  ป้องขันธ์
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานยาว 1. เด็กหญิงนิทัศน์  ทะเลดอน
2. เด็กหญิงสกุลจันทร์  จันทะรัง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ชื่นชุมแสง
 
1. นางสาวกฤตปภา  คุณวันดี
2. นางสาวสาธิตา  เขตจัตุรัส
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญจันดา
2. เด็กหญิงวิรดา  โม้สา
3. เด็กหญิงวิรดา  วิเศษคร้อ
 
1. นางสาวรสริน  สงกรานต์
2. นางสาวเมษยานี  นาสะกาด
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สงกอก
2. เด็กหญิงสายรุ่ง  บุญเงิน
3. เด็กหญิงอทิตยา  ก้อนมณี
 
1. นางเอมอร  แก้วเพชร
2. นางวารุณี  ปุณสุขประเสริฐ
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงทอฝัน  ใฝ่ใจดี
2. เด็กหญิงนันทวัลย์  โชคชัยวงค์
 
1. นางสาวกรรณิกา  เป้าประจำเมือง
2. นางสาวจุรีรัตน์  ยุทธอาจ
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กหญิงปวีณา  วงษ์สา
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ด้วงโป้
 
1. นายนที  เลิศคอนสาร
2. นางสาวบังอร  คำจุมพล
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ราษฎร์กลาง
2. เด็กชายอมรเทพ  วระจันทร์
 
1. นายนที  เลิศคอนสาร
2. นางสาวเพิ่มพูล  พิพัฒน์ไพบูลย์
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  เย็นไทสงค์
2. เด็กชายสุริยะ  เย็นไทสงค์
 
1. นางกมลนัทธ์  บางชัยศิริวัฒน์
2. นายธนกฤต  บางชัยศิริวัฒน์
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ธรรมโหร
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ราชวี
 
1. นายอัครเดช  ทาณรงค์
2. นายวรายุทธ์  เศรษฐี
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) 1. เด็กชายสุเมฌาณ  ปานาตี
2. เด็กชายอมรเทพ  ศรีสูงเนิน
 
1. นายวรชัย  พรเพชรปะไพ
2. นางราตรีสวสดิ์  ประเสริฐศรี
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง 1. เด็กหญิงรัตติกาล  โสดา
2. เด็กหญิงอารีวัลย์  มามาก
 
1. นายปุริมพล  คุ้มไข่น้ำ
2. นางสาวสุกัญญา  เขตจัตุรัส
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   ศรีชัยภูมิ
2. เด็กหญิงชลธิชา    มีมาก
 
1. นายศรัณย์วิทย์  เขตจัตุรัส
2. นางสาวกมลชนก  เมฆกกตาล
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 1. เด็กชายจักรพงษ์  ช่วยดับโรค
2. เด็กชายปฏิพัทธิ์  รักศีลธรรม
 
1. นายชำนาญ  ศรีชัยภูมิ
2. นางณวภรรค  พงษ์บริบูรณ์
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ทันวงษา
2. เด็กชายพีระพัฒน์  สายกระสุน
 
1. นายสมบัติ  มั่นเรืองศรี
2. นางกันยา  มั่นเรืองศรี
 
173 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 1. เด็กชายสุทัศน์  โสสุด
2. เด็กชายอนิวัฒน์  ชัยขุนทด
 
1. นายชำนาญ  ศรีชัยภูมิ
2. นางณวภรรค  พงษ์บริบูรณ์
 
174 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มีเพชร์
2. เด็กชายอนุชิต  โพธิ์สาจันทร์
3. เด็กหญิงอัญมณี  ศรีภูมิ
 
1. นายนที  เลิศคอนสาร
2. นางสาวพัฒนา  ชัยมนตรา
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายณลวัฒน์  หิบค้างพลู
2. เด็กชายธาวิน  สายใจ
3. เด็กชายศุทธวัต  หาขุนทด
 
1. นางสาวขวัญปวีณ์  ฟ้างามกร
2. นายธนกฤต  หวดชัยภูมิ
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. นายชัยวัฒน์  เป้าจันทึก
2. นายทรงสิทธิ์  อิ่มลูกอินทร์
3. นายพศวัต  กวดนอก
 
1. นายนิคม  แพวขุนทด
2. นายธนกฤต  หวดชัยภูมิ
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังมน 1. เด็กชายกฤษณะ  สิทธิถาวร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ถ้ำพุดซา
3. เด็กชายสุธินันท์  แสนสวาท
 
1. นายด้วง  บุญเอี่ยม
2. นางสาวพรพิมล  เพชรน้อม
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด 1. เด็กชายธนพล  พลสีลา
2. เด็กชายธีรนันต์  อุปนันต์
3. เด็กชายสิทธิ์ศักดิ์  รบไพรี
 
1. นายชัยพงศ์  พงษ์ชยกูล
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ดิษสอน
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังคมคาย 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ดาหนองเป็ด
2. เด็กหญิงนันท์นลิน  โพธิ์นอก
3. เด็กหญิงวรนุช  โสมขุนทด
 
1. นางสาวนิตยา  ธงสันเทียะ
2. นางสาวชวาลัย  ปิ่นปั้น
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 1. เด็กชายธีรพัฒน์  เกศแสนศรี
2. เด็กชายศราวุธ  ทั่งพรม
3. เด็กชายสุวิทย์  รักชัย
 
1. นางวิริยะสมร  บัวทอง
2. นายมานะชัย  แย้มเสมอ
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงจิราพร   คำกองแก้ว
2. เด็กหญิงพิมพกานต์   พรานไพร
3. เด็กหญิงวนิดา   พงษ์อุดม
4. เด็กหญิงสุจิรา   ศรียางนอก
5. เด็กหญิงสุวิชาดา   ขวานอก
6. เด็กหญิงเกวลิน   ประจง
 
1. นางสาวดลชนก  รัตนบุญทา
2. นางอนงค์  ฤทธิสิน
3. นางธิดารัตน์   สำรวล
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 1. เด็กหญิงจิรประภา  เถียรสูงเนิน
2. เด็กหญิงปรารถนา  สัตมิตร
3. เด็กหญิงลลิิตา  ปิ่นสุวรรณ
4. เด็กหญิงวรินทร์  อุทัยคำ
5. เด็กหญิงสิริยากร  รัตนวิชัย
6. เด็กหญิงอัญชลี  ปางลีลาศ
 
1. นางวิริยะสมร  บัวทอง
2. นางสาวกัลยา  อ่อนชัย
3. นายมานะชัย  แย้มเสมอ
 
183 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ 1. เด็กหญิงกัลยา  ทิพย์ประทุม
2. เด็กหญิงขวัญชนก  ครองเพชร
3. เด็กหญิงชญานิษฐ์ภัค   สินสุข
 
1. นางสาวกิตติยา  จรูญแสง
2. นายธนกร  แนมขุนทด
 
184 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงปิยธิดา  วรรณา
2. เด็กหญิงวิภาดา  นาควงศ์
3. เด็กหญิงเจนนี่  แพนชัยภูมิ
 
1. นางสาวพิมพ์กมน  สกุลเอื้อกิติ
2. นางสาวปรียา  คำจัตุรัส
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอนสัก 1. เด็กชายธีรเดช  เครือเนตร
2. เด็กหญิงยุวดี  เทียมคำยศ
3. เด็กชายอนุสรณ์  วิเศษ
 
1. นางพัฒน์นรี  ขอพันดุง
2. นางสาวสุภาณี  ชำนาญศรี
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายคมสัน  หมั่นหาโชค
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แปยอ
3. เด็กชายธนวัฒน์  โพธิ์งาม
 
1. นายวันชัย  ดวงลูกแก้ว
2. นางธนพร  ฮาบพนม
 
187 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กหญิงนิภาพร  เถื่อนศรี
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ร่มจันทร์
3. เด็กหญิงวริศรา  นิลสมัคร
 
1. นางสาวแสงจันทร์  สอนสะอาด
2. นางสุเพ็ญพักตร์  กิ่งช้าง
 
188 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงกัลยา  แพนชัยภูมิ
2. เด็กหญิงนันทพร  เพียรสุพรรณ์
3. เด็กหญิงสุธิดา  เถื่อนสันเทียะ
 
1. นางสาวพิมพ์กมน  สกุลเอื้อกิติ
2. นางชนัชฌา  บูรณธนิต
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   อาภรณ์แก้ว
2. เด็กหญิงมณิสรา   อทุมพันธ์
3. เด็กหญิงสาริณี   สานุทัศน์
 
1. นางสาวนภัสต์ศรณ์   ชัยสงค์
2. นางสาวสาริศา   สวัสดิ์รักษ์
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งขุนเพชร 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  เหิกขุนทด
2. เด็กหญิงทิพย์อาภา  นาคส้มป่อย
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  รัตนอนันต์
 
1. นายธวัชชัย  กาพล
2. นางสาวธิตยารัตน์  วงษ์สา
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งขุนเพชร 1. เด็กหญิงสุพิชฌา  เพ็งเดือน
2. เด็กหญิงอนัญญา  มุ่งเขตกลาง
3. เด็กหญิงอนิชา  จันทรงาม
 
1. นางสาวลลิตภัทร  ขันณะราย์
2. นางสาววิไล  ศรีระวงษ์
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงกรรทริกา  โคตรมงคล
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงรัชนีกร  เหงี่ยมสำโรง
 
1. นางสาวรัตชนก  บุตรศรีสวย
2. นางสุพัตรา  โสภา
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เงินถา
2. เด็กหญิงอรอุมา  กาศสันเทียะ
3. เด็กหญิงเกศษิญารักษ์  บุญฉัน
 
1. นางลำดวน  ระโยธี
2. นางพิมลรัตน์  ทองไพรวรรณ
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 1. เด็กชายพงษ์เพชร  สิทธิเวช
2. เด็กหญิงวันทนา  ปัญญาแสง
3. เด็กหญิงศศิธร  อุปลี
 
1. นางกีรติ  โพธิ์ขุนทด
2. นายพิริยะ  ศรีปัญญา
 
195 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1. เด็กหญิงปิยธิดา  บุทธิจักร
2. เด็กหญิงพิชชาพร  บุญเคหา
3. เด็กหญิงวิชญาพร  บำรุง
 
1. นางชุติมา  ประจวบสุข
2. นางจันทิมา  ดีหมื่นไวย์
 
196 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงนิลดา  อำเคน
2. เด็กชายพัสกร  กึกขุนทด
3. เด็กหญิงเจฎิญา  ยังกลาง
 
1. นางอภิญญา  วงศ์ลังกา
2. นางสาวณิชานาฏ  สุภาพ
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กชายวีระศักดิ์  หะเริญ
 
1. นางสำราญ  พันธวนิช
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงปนัดดา  มีนาเสียว
 
1. นางรุ่งนภา  อารีชาติ
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กชายกุลเดช  คำคูเมือง
 
1. นางปิยะนุช  ลาภประเสริฐ
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีวิเศษ
 
1. นางอมรรัตน์  มีชำนาญ
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1. เด็กชายอภิรักษ์  เหมสมิติ
 
1. นางสาวรสริน  สงกรานต์
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงิ้ว 1. เด็กหญิงธัญชนก  ศรีรัตนพันธ์
 
1. นางบุญหลาย  แต่งทรัพย์
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงปนัดดา  มีนาเสียว
 
1. นางรุ่งนภา  อารีชาติ
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กชายธนวัฒน์  วุฒิยานันท์
 
1. นางสาวโกลัญญา  ลาภประเสริฐ
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กชายธีระศักดิ์  แก้วปะละ
 
1. นางพรรณวดี  ศรีใส
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กชายพุทธิภาส  รวมใหม่
 
1. นางสาววารุณี  สาซุเซา
 
207 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  หมวกขุนทด
2. เด็กชายพีระยุทธ  ฤทธิ์นอก
3. เด็กชายเศรษฐพงศ์  มีชำนาญ
 
1. นางจุราภรณ์  เถียนหนู
2. นางอารีรัตน์  พรศิวกุลวงศ์
 
208 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสนชนะ
2. เด็กชายอนุชา  เพียวิเศษ
3. เด็กชายเจษฎา  นากมณี
 
1. นางสาววรารัตน์  เลี่ยมรัตนะ
2. นางสาวเนทิกา  อ้อมกลาง
 
209 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังใหม่พัฒนา 1. เด็กหญิงวารินทร์  ชัยขุนทด
2. เด็กชายศิลายุทธ  ฤทธิ์เรือง
 
1. นางพิสมัย  ชินขุนทด
2. นายสุุจริต  ทองปัสโนว์
 
210 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  งามพลกรัง
2. เด็กหญิงอารียา  ฉิมวาท
 
1. นางพิมพ์ใจ  สบเหมาะ
2. นางสาวสุชาวดี  จันทมาตร
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กชายสมพล  หงษ์พรหม
 
1. นางสาวปณิชา  ม่วงภูเขียว
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กชายธนวัฒน์  วุฒิยานันท์
 
1. นางปิยะนุช  ลาภประเสริฐ
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายพงศกร  มีสัตย์
 
1. นางอนุสรา  บริบูรณ์
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาท้าว 1. เด็กชายวุฒิพงศ์  เกียนขุนทด
 
1. นางสาวสุปราณี  ผลาผล
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาท้าว 1. เด็กชายธนากร  ช่อชุมแสง
 
1. นางสาววิยะดา  แสนวิชัย
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   ภิรมย์ใส
 
1. นางสาวธนภรณ์  ศิริสวัสดิ์คุณ
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้ววิชัย
 
1. นางอมรรัตน์  มีชำนาญ
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กหญิงจิราพร  ปลั่งกลาง
 
1. นางปราณี  ทองม่วง
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 1. เด็กชายวิษณุ  จ้อยเชื้อ
 
1. นางสุกัญญา  ประสมทรัพย์
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 1. เด็กหญิงเจนจิรา  โตกทอง
 
1. นายอาทิตย์  ศรีโฉม
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พัดใหม่
2. เด็กชายกิตติพงษ์  โทปุรินทร์
3. เด็กหญิงญาดา  สวยสูงเนิน
4. เด็กชายนครินทร์  มหารุญ
5. เด็กชายนราธิป  มหารุญ
6. เด็กหญิงนันทนา  งาคม
7. เด็กหญิงวิภาดา  พาเหียน
 
1. นางสาวอัญมณี  คันธชุมภู
2. นางสาวพรพิศ  โคตรแก้ว
3. นางสาวศิริวิภา  กุมปรุ
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กชายกฤษกร  แซ่ตัง
2. เด็กชายปฏิพันธุ์  มุ้ยนาม
3. เด็กชายวุฒิชัย  รั้วไธสง
 
1. นางสาวปณิชา  ม่วงภูเขียว
2. นางสาวชลทิพย์  บุญถือ
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม 1. เด็กหญิงจุฑามณี  สีม่วง
2. เด็กหญิงชญาดา  ยังสันเทียะ
3. เด็กหญิงสุพรรณี  โคกโนนกอก
 
1. นางสาวนันธิญา  อนันตะเสน
2. นางสาวศิวัตรา  ดีขุนทด
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาท้าว 1. เด็กชายธิติสรรค์  เถื่อนรอต
2. เด็กชายนพพร  บุญชู
3. เด็กชายเจษฎาพร  บุญครอง
 
1. นายวศิน  เสิกภูเขียว
2. นางสาวจันธิรา  อินทะกูล
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ภิรมย์ศรี
2. เด็กชายมินมงคล  เฝดสูงเนิน
3. เด็กชายรัฐภูมิ  ทับบรรศร
 
1. นางสาววรารัตน์  เลี่ยมรัตนะ
2. นายณรงค์  ศิริพิมพลอย
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กชายคงเดช  บุญยิ่ง
2. เด็กชายพงศธร  สมฤทธิ์
3. เด็กชายรพีพัฒน์  อ่อนชัย
 
1. นายศรายุธ  ป่าผือ
2. นางจิรัชยา  เชื้อประทุม
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  นงค์สันเทียะ
2. เด็กชายรพีภัทร  เชิดสูงเนิน
3. เด็กชายสิทธิพล  บุญศรี
 
1. นางธานี  สุทธิอาคาร
2. นางละเอียด  ภูอ่อน
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กชายพรชัย  อาจเชียงตุง
2. เด็กชายสถาพร  เยาวลา
 
1. นายทินกร  ศรีวาท
2. นายภัทรพงษ์  สันเทพ
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 1. เด็กหญิงสุพัตรา  เถื่อนศรี
2. เด็กชายสุวิจักษณ์  ทันเป็ง
 
1. นายอนุชา  วงศ์คำสิงห์
2. นายณัฐพล  พันธุ์ภิญญา
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กชายพงศกร  ราชชมภู
2. เด็กชายสรวิชญ์  เขียนจัตุรัส
 
1. นางสาวเมวดี  อาบสุวรรณ์
2. นางสาวสุกัญญา  เถื่อนสันเทียะ
 
231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาท้าว 1. เด็กชายพงศกร  สนพรม
2. เด็กชายสุทัย  ย่อจัตุรัส
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  นิสสัยกล้า
2. นางสาวจันธิรา  อินทะกุล
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตอ 1. เด็กชายชานนท์  ส่งสูงเนิน
2. เด็กชายธันวา  สาวขุนทด
3. เด็กชายอนุภัทร  หวังจุลกลาง
 
1. นายอดิศักดิ์  จอมสันเทียะ
2. นายจรรยา  นามบุญ
 
233 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตอ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์กุล
2. เด็กชายนิรุตติ์  คิดการ
3. เด็กชายศุภทิน  สุนเจิม
 
1. นายอดิศักดิ์  จอมสันเทียะ
2. นางเปรมจิตร์  แผ่นทอง
 
234 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กชายธนากร  วิเศษดี
 
1. นายพันสา  ซุยถัง
 
235 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กชายอภิชาติ  เพ็ญวิจิตร
 
1. นายพันสา  ซุยถัง
 
236 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง 1. เด็กชายเจตน์กิจ  รอดพ้น
 
1. นายธีระศักดิ์  พลนาคู
 
237 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา 1. เด็กชายโกลิตะ  หล้าเพชร
 
1. นางสาวหทัยชนก  พรมแสน
 
238 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง 1. เด็กหญิงชนาภา  ทวีสัตย์
 
1. นายธีระศักดิ์  พลนาคู
 
239 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว 1. เด็กชายอดิเทพ  เจริญเกียรติ
 
1. นางกาญจนา  วรรณกุล
 
240 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง 1. เด็กชายสิทธินนท์  ท้าวกอก
 
1. นายธีระศักดิ์  พลนาคู
 
241 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง 1. เด็กหญิงกรกช  จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  เป้พินิจ
3. เด็กหญิงชนิดาภา  หาญเวช
4. เด็กชายธนกร  ปิ่นสุวรรณ
5. เด็กชายนวันธร  สิงหะ
6. เด็กชายนัชชนนท์  เอี่ยมกลิ่น
7. เด็กหญิงนันทิพร  แสนนอก
8. เด็กหญิงนิตา  เป้พินิจ
9. เด็กหญิงน้ำหวาน  หล่าอ้น
10. เด็กชายปฏิวัต  ชัยสมคุณ
11. เด็กหญิงปาริฉัตร  วรรณโน
12. เด็กหญิงปาริตา  ศรีฟ้า
13. เด็กหญิงพรไพลิน  เอ็บดี
14. เด็กหญิงภทพร  ผินจัตุรัส
15. เด็กชายภูผา  ภักดีธรรม
16. เด็กหญิงมลธิชา  เพชรวิสิทธ์
17. เด็กหญิงวลีพร  ชัยวงศ์
18. เด็กหญิงวิไลพร  หินเหล็ก
19. เด็กหญิงศศิวิมล  เนาว์หนองจอก
20. เด็กหญิงศิริวิมล  ศรีธรรมมา
21. เด็กหญิงสุจิตรา  สิงห์ลา
22. เด็กชายสุเทพ  แก้วแกมทอง
23. เด็กหญิงสโรชา  คำมี
24. เด็กหญิงอทิติญา  ลาภเกิด
25. เด็กหญิงอธิชา  เพชรวิสิทธ์
26. เด็กชายอนุวัฒน์  ญาณรักษ์
27. เด็กชายอภิสร  ลีดี
28. เด็กหญิงอิสริยาพร  ย่อยฉิมพลี
29. เด็กหญิงเกตศรินทร์  โคตรบำรุง
30. เด็กชายเจตน์กิจ  รอดพ้น
 
1. นายกิตติ  คู่ชัยภูมิ
2. นายธีระศักดิ์  พลนาคู
3. นายธนกร  ทองประสม
4. นางศิริวรรณ  ประภาวงษ์
5. นายวิรัตน์  ศักดิ์ศาสตร์
6. นายศราวุฒิ  ศรีโสภา
7. นายพรหมมินทร์  มณีทรัพย์ไพบูลย์
 
242 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เจริญบุญ
2. เด็กหญิงจิดาภา  คลังนาค
3. เด็กชายชัยนภัทร  ธนะศรี
4. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  โมหมื่นไวย
5. เด็กหญิงณัฐกฤตา  เยือกเย็น
6. เด็กหญิงธัญจิรา  หิรัญเขว้า
7. เด็กชายนภดล  พวงจันทร์
8. เด็กหญิงนันทพร  ผึ้งเขียว
9. เด็กหญิงประณยา  ฤทธิ์นอก
10. เด็กหญิงปิยรัตน์  ศรเหล็ก
11. เด็กชายพุฒิพงษ์  นิยากาศ
12. เด็กหญิงภัทรนันท์  บุตรศรีผา
13. เด็กหญิงภัทราวดี  กองคำ
14. เด็กหญิงยุสวฎี  ทรงพระ
15. เด็กหญิงรัศมา  จันอาจ
16. เด็กชายราเมศวร์  ตันจินดาประทีป
17. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ป้อมสุวรรณ
18. เด็กชายวัชระ  เกิดบ้านกอก
19. เด็กหญิงศิริการต์  เรืองบุญ
20. เด็กหญิงศิริยาภรณ์  เผิ่งจันดา
21. เด็กหญิงศิริวรรณ  กลิ่นสุคนธ์
22. เด็กชายสันติสุข  อาญาเมือง
23. เด็กชายอนุพงษ์  เตียมศิริ
24. เด็กชายอนุสรณ์  มีศักดิ์
25. เด็กหญิงอรปรียา  คินาวงค์
26. เด็กชายอานนท์  กาฬปักษิณ
27. เด็กชายอายุษ  นารถสมบูรณ์
28. เด็กหญิงเกศรินทร์  ดังโพนทอง
29. เด็กชายโลเกศ  หาญจันทร์
30. เด็กหญิงไพลิน  มีบุญ
 
1. นายกิติชัย  แก่นจันทร์
2. นางสาวกิตติยากร  น้อยวิเศษ
3. นางวารุณี  ปุณสุขประเสริฐ
4. นางมณิสรา  หินอำคา
5. นางรัศมี  ศิริกัมพลา
6. นายสุรสิทธิ์  มิตรชื่น
7. นายสมบูรณ์  สิงห์ลา