รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20 - 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีโนนวัด
 
1. นางสาวสุนันทา  ปิยะวงษ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กหญิงยลลดา  โยธาวงษ์
 
1. นางบัวรอม  ศรีหาญ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน 1. เด็กหญิงซ้องนาง  บุญหว่าน
 
1. นางพิมพ์เดือน  ไวจำปา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงรัศมีฉาย  ประพันธ์
 
1. นางเพ็ญศรี  ชิดสูงเนิน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงรัตนาวลี  ผิวผ่อง
 
1. นางวลัยภรณ์  เหมือนพร้อม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงศิระประภา  อันสีเมือง
 
1. นางมณีวรรณ์  มิตราช
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. นางสาวจารุภัทร  พลพงษ์
 
1. นายอุดมวิทย์  สุระโคตร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 1. เด็กชายวิทยา  โพธิ์ทอง
 
1. นายชัชวาล  สาธารณ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 1. เด็กหญิงสุนิสา  แสงเย็น
 
1. นางสาวพิกุล  มณีมงคล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กชายเจตน์  ขิปวัติ
 
1. นางปราณี  ศิลา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงสุดาวดี  ศรีนุกูล
 
1. นางจิระพร  ราชสิงโห
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1. เด็กชายพชรวินท์   ศิริไทย
 
1. นางรัชนี   วะสุรีย์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงณิชาภา  สุขประเสริฐ
 
1. นางภัทรพร  กะจะวงษ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ปะวะเน
 
1. นางบัวทิพย์  ทิพย์อักษร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาฝาย 1. เด็กหญิงกัญสราญ์  วงศ์ภาคำ
 
1. นายจตุพร  สืบศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 1. เด็กหญิงอมราวดี   แป้นวงษา
 
1. นางสมควร    ภูน้ำใส
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา 1. เด็กหญิงอรทัย  คำสิงห์
 
1. นางเนตรนภิส  ภูเรือง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1. เด็กหญิงปานไพลิน  ดวงศรี
 
1. นางอโนทัย  พลเดช
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงปริยากร  ธนาพิบูลย์ผล
 
1. นางสาวปรียานุช  อนุนิวัฒน์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ฐานะ
 
1. นางฐิติมาพร  สมบัติบูรณ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 1. เด็กหญิงจิรดา  คำภาบุตร
 
1. นางดวงจันทร์  ปะวรรณจะ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาวอย 1. เด็กหญิงสิรินธร  มิรินทะ
 
1. นางสาวน้ำฝน  ดวงอินทร์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงจุทานันท์  นิรงบุตร
 
1. นางมะลิสด  บุญมั่ง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว 1. เด็กหญิงพัชรา  จิตจำสี
 
1. นางลำไพมณี  สู่สุข
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 1. เด็กชายสิงหราช  ศรีหลวงเทพ
 
1. นางสาวธนาภรณ์  แสงไกร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเซือม 1. เด็กหญิงประกายดาว  งอยกุดจิก
 
1. นางนิรันศรี  ศรีดาพล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาเอก 1. เด็กชายจิระชัย   โพธิสาร
 
1. นางธนวรรณ   จันทร์พรหม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สาขานาขาม 1. เด็กชายอลงกรณ์  วงศ์สีดา
 
1. นางสาวมณัฐศิกาญจน์  ชมภูพื้น
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงญาดาวดี  ไชยมงค์
 
1. นางสมมิตร  ไชยมงค์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กชายอรรคพล  อาศัยบุญ
 
1. นางศศิกานต์  แก่นสาร์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. นางสาวอลิศรา  โสดาโคตร์
 
1. นางเฉลยศรี  ชุ่มชูใจ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงเค็ง 1. เด็กชายศักดา  บุญครอง
 
1. นางประภาพร  รัตนะดี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สารเนตร
 
1. นางนิตยา  งวงคำนาม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วรรณคำ
2. เด็กชายณัฐวัตร  เหล่าสิทธิ์
3. เด็กหญิงพรธีรา  คงการเรียน
 
1. นางวาสนา  ปาชนะ
2. นางทัศนี  วงศ์อารีย์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 1. เด็กหญิงปณิตา   ธรรมกุล
2. เด็กหญิงอัจฉรา   ลบบำรุง
3. เด็กหญิงเลอลักษณ์   ดวงกาง
 
1. นางจารุวรรณ  โคตรทอง
2. นางพิมพ์พิมล  ฦาแรง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงจันทร์เจ้า  ศศินันท์คำพุฒิ
2. เด็กหญิงพรรณภัทร  เติบกายา
3. เด็กหญิงสิรภัทร  สหธรรมิกะชาติ
 
1. นางยวนตา  ไกรรัตน์
2. นางอภิวันท์  ศรีพระจันทร์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงกชกร  โกมลเมธชัย
2. เด็กหญิงธนาทิพย์  สืบศรี
3. เด็กชายธีรภัทร์  เรืองสันติกุล
 
1. นางอรพัทธ  ศิริแสง
2. นางสาวอรุณวรรณ  นิตุธร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชุมกาแสง
2. เด็กหญิงปพิชญา  ปาละนิตย์
3. เด็กหญิงพิชญาภา  ดีรักษา
 
1. นางเพชรรัตน์  เค้าแคน
2. นายจักรพันธ์  แซงราชา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแคนน้อย 1. เด็กหญิงขวัญนภา  สะอาดดี
2. เด็กหญิงลลิล  นิลพัฒน์
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ประจบจันทร์
 
1. นายสุชิน  เจริญสุข
2. นางสาลี  เจริญสุข
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงดวงกมลวรรณ  หอมสมบัติ
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สีบันดิษฐ์
3. เด็กหญิงศิรมณี  พรมภักดี
 
1. นางพิกุล  ศรีราชเลา
2. นางสาวสิรินดา  โคตรชมภู
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ 1. เด็กหญิงมลธิชา  มาตรแก้ว
2. เด็กหญิงระพีพร  กิจสามารถ
3. เด็กหญิงอินทิรา  นันทาธิราช
 
1. นางวิพารัตน์  พุทธิแพทย์
2. นางสุกัญญา  แสงมณี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงจริยา  พลวุฒิ
2. นางสาวศศิกานต์  พงษ์เกษม
3. เด็กหญิงศิริญญาภา  โพธิษา
 
1. นางทิศารัตน์  อนุสุวรรณ
2. นางสาวเขมิกา  วงศ์สุริยา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนผักชี 1. เด็กหญิงอรดา  ภูหัตถการ
2. เด็กหญิงอารีรักษ์  สาครรัมย์
 
1. นางศิราณี  หมายซ่อนกลาง
2. นางสาวเพ็ญนภา  ใยงูเหลือม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์สิรี  พงษ์สพัง
2. เด็กหญิงณัฐฑริกา  สุขราช
 
1. นางประภาภัทร  เทพดุลยพัฒน์
2. นางสาวภารทิพย์  อินภูมิ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กชายกนกพงศ์  เอกวงษา
2. เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีโพธิ์ลา
 
1. นางธัญพร  ภาคินดำรงธรรศ
2. นางสมพร  รังแก้ว
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  อุตตะมะ
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ศรีหานนท์
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ศรีประภา
2. นายสัตยา  สังพอ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงพรชิตา  ผิวเหลือง
2. เด็กหญิงพิยดา  แสนบรรดิษฐ์
 
1. นายฉลาด  โสภาสพ
2. นางวิไลลักษณ์  บุญไชยโย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงชนิสรา  ชื่นต้น
2. เด็กหญิงทิพย์ธันวา  เทียมขุนทด
 
1. นายเฉลิมชัย   รักพร้า
2. นางสาวปาริฉัตร  ผาทอง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงบึงงาม 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ลาดหนองขุ่น
2. เด็กหญิงปุญญิศา  ทุ่งลาด
 
1. นางสุรัชนี  เวียงนนท์
2. นางมาสสิริวรรณ  บัวคำโคตร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อ้วนล้ำ
2. เด็กหญิงไอยรดา  ทองทับ
 
1. นายคำเภา  ปาปะสา
2. นางลำธาร  ปาปะสา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  พรมนา
2. เด็กหญิงอธิชา  ศรีพลกรัง
 
1. นายณฐพงศ์  วงศ์ทิศลักษณ์
2. นางสาวชุตินันท์  หอสูติสิมา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงบึงงาม 1. เด็กหญิงฐานิดา  โคสาสุ
2. เด็กหญิงภาวิดา  วรรณโส
 
1. นางสุรัชนี  เวียงนนท์
2. นางจิราภรณ์  ทาซ้าย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กชายพัฒน์ยศ  แย่งใจรัก
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ไกรกิจราษฎร์
 
1. นางสุนันทา  ก้อนแพง
2. นางประนอม  กุลอัก
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  โสภากา
2. เด็กหญิงพรชิตา  แข่จะวัต
 
1. นางปภัสรา  ใจทาน
2. นางนวลมะณี   ปรุงฆ้อง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สมปัก
 
1. นายอิทธิพล  เป็นมงคล
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายภูริชญะ  สุขสว่าง
 
1. นางสุวคนธ์  ทองพุ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายธนภัทร  วุฒิวรจินดา
 
1. นางบรรจง  ศิลาแลง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายณัฐพัชร์  พัฒนพีระเดช
 
1. นางจันทิมา  วัชระคุปต์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงรชยา  ครองศรัทธา
 
1. นายสมบูรณ์  พันธุ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กชายภัทรภูมิ   สุกใส
 
1. นางอรไท  นิลเนตร
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากดง 1. นางสาวอลิชา  อักษร
 
1. นางบุศรินทร์  บุตรคง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 1. เด็กหญิงมนรดา  จิตเจริญ
 
1. นางเปรมฤดี  จงรู้ธรรม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพรทิพา  จำปาทอง
 
1. นางสาวคันธิมา  มะลิลา
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ยันละหา
2. เด็กหญิงศศิวิมล  พึ่งประสพ
3. เด็กหญิงเขมจิรา  ศิริถาวรวงศ์
 
1. นางเกศิณี  ป้อมหิน
2. นางเพ็ญศินี  ศิริถาวรวงศ์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ทองประโคน
2. เด็กหญิงสุธิมา  ตุรัมย์
3. เด็กหญิงอริสรา  ทรัพย์ประโคน
 
1. นางพัทยา  อ้วนลาน
2. ดร.สมศักดิ์  มัจฉาวิทยากุล
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. เด็กหญิงจิดาภา  หวังปักกลาง
2. เด็กชายณัฐธนกร  แก้ววิลัย
3. เด็กหญิงศุภัสรา  อุ่นกลาง
 
1. นายสุวรรณ์  ปลั่งกลาง
2. นางสลาย  ปลั่งกลาง
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 1. นางสาวกัญสุดา   บุญคาน
2. เด็กชายทักษิณ   นาโคกุล
3. เด็กหญิงใบนุ่น  ศรีมุ้ย
 
1. นางสกาวเดือน   นันทะชัย
2. นางสาวฉันทนา   หางมนตรี
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 1. เด็กหญิงรุจิรดา   วังชนะ
2. เด็กหญิงวรฤทัยพร   ดวงชัย
3. เด็กหญิงเปรมฤทัย    สีดาจิตร
 
1. นางสาวสุธาสินี   บุญปรุง
2. นางสาวกุลฑีรา   ถือโคตร
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านม่วง 1. นางสาวนฤมล  แก้วลือ
2. เด็กหญิงศรุตา  นันท์ดี
3. เด็กหญิงเกษสุดา  จุหิรัญ
 
1. นางอรทัย  ใจศิริ
2. นายจักรีย์  หาญชัย
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล็ก 1. เด็กหญิงกันยารัตน์   ผ่านพินิจ
2. เด็กหญิงจันจิรา   คงจีน
3. เด็กหญิงชาลิสา   คำเสียง
 
1. นางกุสุมา  ทองภา
2. นายศาสตรา  เดชฤทธิ์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   โถชาลี
2. เด็กหญิงธนาพร   โถบำรุง
3. เด็กชายศาสตร์สิริ   วงศรีลา
 
1. นางสาวธรรมนัด   โถบำรุง
2. นายฉัตรชัย  เชื้อคำเพ็ง
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐพล    ภูด่านงัว
2. เด็กหญิงปารณี  เสกกลาง
3. เด็กชายศุภฤกษ์   โพชารี
 
1. นางขวัญลักษณ์   อันทองวัจน์กร
2. นางสาวอาภรณ์   แข็งฤทธิ์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  สำโรง
2. เด็กหญิงสุนิสา  กองสมบัติ
3. เด็กชายโยธิน  อินทอง
 
1. นางสาวปลายมาส  ก้อนคำ
2. นางพิมลพรรณ  ใจคำ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 1. เด็กหญิงกชกร   จำปาเรือง
2. เด็กหญิงฐิติมา   โตมร
3. เด็กชายนิรวิทธ์  บรมสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลชนก  บุญเสริม
2. นางสาวปารวดี   สุรบุตร
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 1. เด็กหญิงจิรัญญา   พลพงษ์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์   ยามดี
3. เด็กหญิงสมประสงค์   ปานพรมมา
 
1. นางสาวบุปผา  เติมประโคน
2. นายโสวัฒน์  แสนลี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กชายกวินภพ  จันเจือ
2. เด็กชายปองคุณ   เพ็ชรภา
 
1. นายสมพงค์  อภิวัฒนานุกูล
2. นางอัญชลา   โชติวุฒิเดชา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กชายรัฐภูมินท์  เที่ยงกระโทก
2. เด็กหญิงสิริกานต์  พวงพิมาย
 
1. นางสาวอรพิณ  บุญญานุสนธิ์
2. นางสาวพยุง  จับพิมาย
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายกฤตย์  สุนทร
2. เด็กชายธีรดล  ศรีอ่อนจันทร์
 
1. นางรัชนีกร  ศิริกุล
2. นางนิภารัตน์  นรางกูลย์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาต้อง 1. เด็กหญิงมิธิลา  สุชัยราช
2. นายสิวนาท  หมายสนิท
 
1. นายกรกฎ  พรหมดา
2. นางเจษฎาภรณ์  พรหมดา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดแห่วิทยา 1. เด็กหญิงนพณัฐ  ป้องนางชัย
2. เด็กหญิงวิสุดา  อินทร์พิมพ์
 
1. นายประสิทธิ์  ประทุมวัน
2. นางบังอร  รันรัติยา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  ดวงศรี
2. เด็กชายเจษราภรณ์  ดีงาม
 
1. นางธัญดา  สุขเกษม
2. นางสาวกองกาญจนา  บุดดาวงศ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดจิก 1. เด็กชายปวริศ  มะนัส
 
1. นางสาวอำนวย  แน่นอุดร
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแดง 1. เด็กชายณัชพล  แหขุนทด
 
1. นายสมพร   แก้ววัน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 1. เด็กหญิงชมภูนุช  วงศ์พุฒ
 
1. นายสัมพาศ  แวงวรรณ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดจิก 1. เด็กหญิงณัฐริกา  งามโต
 
1. นางสาวอำนวย  แน่นอุดร
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศิริปี
 
1. นายพิชิต  บรรเทา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 1. เด็กหญิงกัลยากรณ์  สร้อยคำ
 
1. นายสัมพาศ  แวงวรรณ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพิ่ม 1. เด็กชายนิคม  พงเพ็ชร
 
1. นางวาสนา  สาริกัน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กชายปฏิภาณ  สาระวัน
 
1. นางคัคนานต์  บรรเทา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 99.78 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกันยารัตน์   โชติชื่น
2. เด็กหญิงวิลาสินี   หงษ์จันทึก
 
1. นางพิมพา   ชุมจันทร์
2. นายวิทยากร  ล่ำสัน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 98.73 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  โยธาภักดี
2. เด็กหญิงวรัญญา  วงษ์วาล
 
1. นางสาววิจิตรา  พาพุทธ
2. นางนิพร  ธาตุแสง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 96.18 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายติณห์  บุญมี
2. เด็กชายอัจฉริยพงศ ์  พลเรือง
 
1. นางสาวณัฐชยา  ปานเพชร
2. นางสาวกิตติยา  วรรณวงษา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม 1. เด็กชายศุภชัย  ประสมศรี
2. เด็กหญิงสาวิณี  คำรัตน์
 
1. นายประทุม  ผาสุข
2. นายวีระ  สุวรรณโค
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองแวงบึงงาม 1. เด็กหญิงกิตติยา  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงดาริน  แดงสกุล
 
1. นางสาวคีตฏ์ภัทรติกา  เพลงอินทร์
2. นางมาริดา  บุญลาด
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงขวัญตา  พรมษา
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  สิงซิว
 
1. นางสาววิจิตรา  พาพุทธ
2. นายทนงศักดิ์  พยุวงศ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  มีแสง
 
1. นายสุวิทย์  ไชยนา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  แสงจันทร์
 
1. นางวรรณกร  เกตุใหม่
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอากาศ 1. เด็กชายเอื้ออังกูร  จู่มา
 
1. นายเจษฎา  กลยนีย์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. นายลาภิศ  ขาวพรม
 
1. นายวีรพงษ์  พลที
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนสุข 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  เปการี
 
1. นางสาวศตภิญญา  แพ่งพนม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กหญิงดารุณี  เกตุฐิน
 
1. นางทองสุข  ชวัญพรม
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงฐปนรรต  อินทสุราช
2. เด็กชายธนวรรธน์  คทาเหม
3. เด็กหญิงพักตร์พิมล   เทพศรี
 
1. นางวานิตย์   นามศิริ
2. นางปรียา  มะโนดี
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กชายกฤติฌาน  สมศรี
2. เด็กชายจารุเดช  เชิดโกทา
3. เด็กชายสิทธิพร  สิงห์นรินธร
 
1. นางระพีพร  อริยภานุรัตน์
2. นางสาวมลณิกา  ศรีตองอ่อน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกันตา  ปาทาน
2. เด็กชายธนกร  ลอวีระอมรพันธ์
3. เด็กชายธนกฤต  วีรผาติวัฒน์
 
1. นางสาวสร้อยฟ้า  สามารถ
2. นางชมพูนุท  ประยูรชาญ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงวิภาดา  โยนากุล
2. เด็กหญิงสุนิษา  กลางประพันธ์
3. เด็กหญิงอนิตญา  บุญมัย
 
1. นายภูวนัย  สังฆะพันธ์
2. นางสุปราณี  นามบุญลือ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กหญิงพิชชาภา   พรรณนา
2. เด็กชายภูริเวศม์   เมธเมาลี
3. เด็กหญิงสุชานันท์  สพันธ์พงษ์
 
1. นางมุจรินทร์   นนทะแสน
2. นางสาวชนนิกานต์   บุญแข็ง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กหญิงณัฏฐ์วรีย์  ปุมพิมาย
2. เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  มีศักดิ์
3. เด็กหญิงสิริขจร  พงษ์ศิริ
 
1. นางจารุภา  สมณะ
2. นางจีรนันท์  ปุมพิมาย
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจันทัย 1. เด็กหญิงกุลยา  ปัดภัย
2. เด็กหญิงปณิตา  โลหะกุล
3. เด็กหญิงพรไพลิน  จิตธรรม
 
1. นางนิภาพร  บุญจำเนียร
2. นางสาวนัดดา  ศรีนวล
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงชนิสรา   สอนจิตร
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์   เมียดสีนา
3. เด็กชายสัตยา   โคตทอง
 
1. นางเพียงดาว   สวัสดี
2. นางสาวกัญญาภัทร   เจริญนวคุณ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1. เด็กหญิงกนกนิภา  สีลาเพชร
2. เด็กหญิงบุษบา  สิงห์แจ่ม
3. เด็กหญิงอสมาภรณ์  แสงกระจ่าง
 
1. นายบัญญัติ  กมุทชาติ
2. นายพิทัก  สาเวช
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 1. เด็กหญิงปภาวี  จันทร์สว่าง
2. เด็กหญิงลักขณา  วงเวียน
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  แพงน้อย
 
1. นางสาวศศิธร  พรมน้อย
2. นางรักษ์ฤทัย   สมพวงภักดี
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมทอง 1. เด็กชายฆธาวุติ  จันทะไพร
2. เด็กชายณัฐชัย  สาระเนตร
3. เด็กหญิงอุไร  วงษาไชย
 
1. นางสาวกนกพิชญ์  ปราบภัย
2. นายดุสิต  ภาผล
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซำนกจิบ 1. เด็กชายครามิน  ครองหมู่
2. เด็กหญิงภัทรมน  บัวแพง
3. เด็กหญิงลักษณ์นารา  มานะกุล
 
1. นายสุรเนตร  ศรีนนท์
2. นายนพรัตน์  สมุทรโคตา
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายดุลญาฤทธิ์  มาเจริญ
2. เด็กหญิงทักษอร  ผากาเกตุ
3. เด็กชายพีรพัฒน์   โทนหงส์ษา
 
1. นางสาวสุภาดี  หงส์ชารี
2. นายปัญญา  ชัยหงส์ษา
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 1. เด็กหญิงพัชรา  ทุมเทียง
2. เด็กหญิงพิมพิศา  นราทร
3. เด็กหญิงสุรัสสา  คำมะลี
 
1. นางปาริฉัตร  ผูกจิตร
2. นายรุ่งเรือง  ไชยจันหอม
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กหญิงวรวรรณ  สิงห์สี
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  บุญเหลา
3. เด็กหญิงอรทัย  สมบูรณ์
 
1. นางสาวรัตนาพร  ดวงทำมา
2. นายภาณุวงศกรณ์  จรัสแสง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านผาแก้ว 1. เด็กหญิงพัชรา  จันทวี
2. เด็กหญิงศรัญญา  เชื้อแก้ว
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เตชะ
 
1. นางสาวปาริชาติ  คงศรี
2. นางสาวรัตนพร  บรรจง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีหาบุญทอง
2. เด็กชายทศพร  ประมูลจันทร์
3. เด็กหญิงพรพรรณ  บุญมาก
 
1. นางณัฐธยาน์  สกุลนันทวิมุทร์
2. นายธวัชชัย  พิทักษ์สกุลรัตน์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  เลี่ยวไพโรจน์
2. เด็กหญิงธนัชพร  ลูกชัยภูมิ
3. เด็กหญิงอรอรยา  คำวงศ์
 
1. นางอรัญญา  ประสารกลาง
2. นายอาทิตย์  เชิดเขว้า
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กหญิงขวัญข้าว   นนเลาพล
2. เด็กหญิงฐาปนีย์  วิวัฒน์ปรีชานนท์
3. เด็กหญิงศรุตยา   มิ่งวงศ์
 
1. นางสิริวรรณ  โอฆะพนม
2. นางสาวชนนิกานต์   บุญแข็ง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กหญิงกรชวัล  เกี้ยงไธสง
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เนตรนารี
3. เด็กชายศุภมงคล  คงประพันธ์
 
1. นายธวัชชัย  พิทักษ์สกุลรัตน์
2. นางสาววราพร  ศิริฤกษ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปะคำ 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  นาคนาคี
2. เด็กหญิงมาริสา  ศรีคชินทร์
3. เด็กหญิงหยกกริช  กลิ่นสาคร
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สุนทรินทร์
2. นางสาวประภัสสร  จันดากุล
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังสำราญ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา   สุวรรณคำ
2. เด็กหญิงศรรักษา  พึ่งพันธ์
3. เด็กหญิงสุภาวดี   โกไศยกานนท์
 
1. นางสาวสุภัทรา  ไชยศรี
2. นางสาวเจนจิรา   เหตุเกษ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  พรหมพิทักษ์
2. เด็กชายปารเมศ  เที่ยงพาที
 
1. นายประเจน  ปฏิเก
2. นายพรชัย  วรรณเดช
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุง 1. เด็กชายกนกรัตน์  อุดมกาญจนหิรัญ
2. เด็กชายภักดี  บุราคร
 
1. นายสุทธิภูมิ  ทองแท้
2. นายภาคภูมิ  สันทอง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซำนกจิบ 1. เด็กหญิงปารณี  สุขโม้
2. เด็กหญิงวธัญญา  ดีพรม
 
1. นายสุรเนตร  ศรีนนท์
2. นางสมคิด  พงษ์ดี
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ดาราช
2. เด็กชายสมหมาย  จันดาชาติ
 
1. นายสาคร  วัฒราช
2. นางสาวเพียงฤทัย  หันจางสิทธิ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 1. เด็กชายณัฐกรณ์  ดีไพร
2. เด็กชายพีรภัทร  ตะโนนทอง
 
1. นางสุนันทา  พานพิมพ์
2. นางจิรัชญา  เตียเจริญ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยตาด 1. เด็กหญิงสุชาดา  สิงห์ทอง
2. นายอภิรัตน์  หอมทุมมา
 
1. นายวีระศักดิ์  ปานทะยัก
2. นายสุภศักดิ์  ราชโยธา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 82.79 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายธนากร  ละครคิด
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  สักขาพรม
 
1. นายวีรวัฒน์  การเมือง
2. นางเกศรี  สมบูรณ์พร้อม
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเบญจ 1. เด็กหญิงชุติภา  จ้อยจิตร
2. เด็กชายภูริภัทร  มณีบู่
 
1. นางรัตน์มณี  สุพรมจักร์
2. นางสาววิระวรรณ  หัสดี
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กชายภาคิน  แก้วมะเริง
2. เด็กชายอรุณพิพัฒน์  จำปาน้อย
 
1. นางเพ็ญศรี  สอพิมาย
2. นางเพลินตา  สิงห์สนั่น
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 88.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโค้งตะคร้อ 1. เด็กชายการัณยภาส   งามขุนทด
2. เด็กชายภูชนะ   ไพลขุนทด
 
1. นายชนม์นิเวศน์  ศิริโชคโภคี
2. นางสาวกวินนา  นนท์ขุนทด
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 85.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนแต้ 1. เด็กชายกาจพน  บุญทอง
2. เด็กชายสุรพงษ์  แก้วเกิน
 
1. นายประชาชาติ  ไชยพรม
2. นายก่อโชค  โยตะศรี
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุงชัย 1. นายชลนที  ท้าวขรรค์
2. นายวีระศักดิ์  ใจศิริ
 
1. นายจิรัฏฐ์  ประธาน
2. นางสุวารีย์  โกมลศรี
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายธีรภัทร  เชื้อคำจันทร์
2. เด็กชายพีระมิด  โคตรนาแก
 
1. นายวัชรินทร์  เชื้อกุณะ
2. นางณิรัฐฌา  เชื้อกุณะ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80.04 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายจตุรวิชญ์  เศษไธสง
2. เด็กชายวีรภัทร  จิรเกียรติกุล
 
1. นายจิรทิปต์  ผาธรรม
2. นายธนาชัย  การะเกษ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 1. เด็กชายวิทยา  โคตรแดง
2. เด็กชายศตนันท์  ขันโพธิ์
 
1. นางอมรรัตน์  ดาคม
2. นางลำดวน  ธรรมพัฒนกุล
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 92.82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบึงโน 1. นายก้องภพ   กรวิรัตน์
2. เด็กชายนันทวัตร์  แก่นจำปา
 
1. นางสรัญญา   ศรสุราษฎร์
2. นายมหิทธิศักดิ์   ศรสุราษฎร์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 89.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. เด็กชายวิศิษฐ์  บุตรแสนคม
2. เด็กชายวีระพงษ์  ยังสีชาติ
 
1. นางรัชนี  สุขสกุล
2. นางสาววราภรณ์  สุ่ยอุบล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชุติกาณจน์   ทองไทย
2. เด็กหญิงญาณภา   ชนิดพันธ์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา   สมภาวะ
4. เด็กหญิงนารีรัตน์   อัมภรัตน์
5. เด็กชายภูรินทร์   ภิบาลวงษ์
 
1. นางรัชฎาพร   ทองคำวัน
2. นางสาวชนากานต์   ศิริโรจนงาม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงธนันพร  ศิริจันทร์บุตร
2. เด็กหญิงน้ำฟ้า  มณีนาค
3. เด็กหญิงพรพรรณ  พรหมพิมพ์
4. เด็กหญิงศุภิสรา  ป้องกัน
5. เด็กหญิงสุธาสินี  ศิริกาญจน์
 
1. นางเรือนใจ  อินทร์อ่อน
2. นางสาววิภาวรรณ  พละศักดิ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กหญิงจิรนันท์  สอนดี
2. เด็กหญิงธัญชิดา  อินทรกำแหง
3. เด็กหญิงปวีณา  อุกาวงศ์
4. เด็กหญิงพิชญา  เทศดีตระกูล
5. เด็กหญิงศศิวิมล  คำผักแว่น
 
1. นางสาววิษา  เขียงกระโทก
2. นางสุวิชา  รัตนชัยเดชา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงกุลนันทน์   ปะจิตตังโข
2. เด็กหญิงจุฑามณี  ที่อร่าม
3. เด็กหญิงชลลดา  หัสดี
4. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ศรีสร้อย
5. เด็กหญิงสาวิตรี  ผลถวิล
 
1. นางเรือนใจ  อินทร์อ่อน
2. นางสาวเทียนทอง  ยืนยั่ง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงนงนภัส  เล็กสูงเนิน
2. เด็กหญิงปณิตา  ซังจอหอ
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  พันธ์ดี
4. เด็กหญิงลักษิกา  สุวรรณรินทร์
5. เด็กหญิงโชติมา  คำพวง
 
1. นางบังอร  คงมั่น
2. นางชนัญช์ภรณ์  อินทรักษา จันทุม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญจณัฐ   นาคสังข์
2. เด็กหญิงชลิตา   ด้วงทอง
3. เด็กหญิงนภัสร   พรรษาวนัส
4. เด็กหญิงนภัสสร   แก้วจันทร์
5. เด็กหญิงพนิดา   โยธานันท์
 
1. นางสาวชนากานต์   ศิริโรจนงาม
2. นางรัชฎาพร   ทองคำวัน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤพร  ผ่องนานารถ
2. เด็กหญิงนันทนา  ศรีสุข
3. เด็กหญิงศศิกานต์  เอี่ยมกิ่ง
4. เด็กหญิงศิริประภา   อินทร์ชำนาญ
5. เด็กหญิงไพลิน   ขุนทอง
 
1. นายณัฐน์ปกรณ์  แพงทอง
2. นางสาวจรรจิรา  เมืองแสน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กหญิงดวงหทัย   ชัยมาตย์
2. เด็กหญิงภัทรนันท์    คมขำ
3. เด็กหญิงวรัญญาพร    โจทา
4. เด็กหญิงสุกัญญา   มณีวงษ์
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ยุทธอาจ
 
1. นางสุภาวดี    ทวีวัฒน์
2. นายพิสิษฐ์   ศรีจักรคำ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจีระนันท์   ศรีวารมย์
2. เด็กหญิงปณิดา  ผาละนัด
3. เด็กหญิงพรพรรณ   พัตรสิงห์
4. เด็กหญิงพิมลวรรณ  เคียนศรี
5. เด็กหญิงรติมา  สิมพิบูลย์
 
1. นายวิทยา  นาศฤงคาร
2. นางสาวมิรัญตรี  ทำนิล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนคูณ (อ.โนนคูณ) 1. เด็กหญิงกนกนภัส   พันธ์กิ่งทิพย์
2. เด็กหญิงกิตยาภรณ์   บุญป้อง
3. เด็กหญิงบุษบาวรรณ  วงค์งามเถาว์
4. เด็กชายวัฒนา   พื้นพรม
5. เด็กหญิงอลิตา   ป้องขันธ์
 
1. นางฐิชยา   วงษ์ใหญ่
2. นางสุดประสงค์  ใจเที่ยง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  พงษ์บริบูรณ์
2. เด็กหญิงกัลยวรรธน์  วีระพงษ์
3. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทองเกลี้ยง
4. เด็กหญิงชลิดา  จันทวารา
5. เด็กหญิงรมย์ธีรา  แซ่โล
 
1. นางศศิธร  สุภศร
2. นางจงจิตร  โทนุการ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 1. เด็กชายฉัตรอภิเดช   แสงแก้ว
2. เด็กหญิงณิชา   ช่วงทิพย์
3. เด็กหญิงพิชญาดา    พุดกี้
4. เด็กหญิงวิชญานันท์  พลพิลา
5. เด็กหญิงวิลาสินี   ชะนูหมื่น
 
1. นางรัตนา  แสงเพ็ชร
2. นางหทัยรัตน์  วงษ์พระกิจ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  โลหะเวช
2. เด็กหญิงชยาพร  บุญประกอบ
3. เด็กหญิงญาณิน  ทองประสม
4. เด็กหญิงสุวิมล  แก้วสว่าง
5. เด็กหญิงอรปรียา  ศรีสังข์
 
1. นางปพิชญา  ยอดทอง
2. นางนิภา  มโนรัตน์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   บัวคำศรี
2. เด็กหญิงมณฑกานต์   เหมือนมาตย์
3. เด็กหญิงมยุรี   แก้วพวง
4. เด็กหญิงวรัญญา   กายวิทย์กุล
5. เด็กหญิงวิมลพรรณ   ศิริบูรณ์
 
1. นางปราณี   วงศ์เจริญ
2. นายวัชระ   วงศ์เจริญ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 1. เด็กหญิงทิฆัมพร   เวียงนนท์
2. เด็กหญิงนิชาภา   ชุชัยสงค์
3. เด็กหญิงปานวาด   วงศ์สมศรี
4. เด็กชายภูริทัติ   หวานอารมย์
5. เด็กหญิงเพียงขวัญ   นิตุธร
 
1. นางอนงค์  ธรรมสาร
2. นางสาวอัจฉราภรณ์   จิรพัธนนท์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตาด 1. เด็กหญิงพรรณนิกา  ศรีจำปา
2. นางสาวพัชรี  ศรีบุญเรือง
3. นางสาวมณีสร  วังคีรี
4. นายอภิวัฒน์  ศรีทนนาง
5. นางสาวอุษาวดี  พากระจ่าง
 
1. นางสาวบุญญาพร  พรานไพร
2. นางอรนารถ  สุจิมงคล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  น้อยคำ
2. เด็กชายธรรมรงค์  แก้วเขียว
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไชยศรี
4. เด็กชายสุทธิพันธ์  ทัพสุวรรณ
5. เด็กหญิงสุภาพร  ชูพันธ์
 
1. นางสาวอินทิรา  ศรีอรุณ
2. นายนฤสรรค์  บุดสีสวย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 1. เด็กหญิงกาญจณี  หงษ์วิไล
2. เด็กหญิงพรวลัย  พลราษฎร์
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  คำมี
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันดา
5. เด็กหญิงสิริกัลยา  คำแก้ว
 
1. นางสาวเพ็ญแข  ทาโสม
2. นางสาวจิติมา  แรกเรียง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 1. เด็กหญิงณิชากร  บำรุงภักดี
2. เด็กชายธนวัฒน์   แก่นจำปา
3. เด็กหญิงศิริกัลยา  ผการัตน์
4. เด็กหญิงอริสา  เนินทราย
5. เด็กหญิงอัจฉิมาภรณ์  รัตนโกเมศ
 
1. นายเกรียงไกร  นรินทร์
2. นายเกริกเกียรติ  นรินทร์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสำเภาลูน 1. เด็กชายจักรภัทร   ใสสุด
2. เด็กหญิงจิดาภา   แสงเมือง
3. เด็กหญิงปนัดดา   ธรรมพร
4. เด็กหญิงวรัชยา  อุรารื่น
5. เด็กหญิงอัจริยา   โพหิรัญ
 
1. นายอนุศักดิ์  ไชยอุปละ
2. นางสาวณิชณนันท์  งามนุช
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  กสานติ์ศรี
2. เด็กหญิงวรัญญา  เกตุไธสง
3. เด็กหญิงสวิตตา  เที่ยงหนู
4. เด็กหญิงสุทธิมนต์  นวลผ่อง
5. เด็กหญิงอภิสรา  จอดนอก
 
1. นางสาววราทิพย์  ทรัพย์ธนาศิริ
2. นางสาวนฐวรรณ  จงปัตนา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปรง 1. เด็กหญิงขนิสรณ์  หีบขุนทด
2. เด็กหญิงชไมพร  นนท์ศิริ
3. เด็กหญิงนวดี   ศิริไทย
4. เด็กชายอภิเดช  บึนขุนทด
5. เด็กชายไพรัช  ม่วงสุข
 
1. นางลำปาง   ฉายชูวงษ์
2. นายศิราวุธ   ฉายชูวงษ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 1. นายธีรภัทร  รักญาติ
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เวฬุวนาธร
3. เด็กชายวัชรพล  แซ่กล
4. นายวีรภัฏ  คงอ้น
5. เด็กชายอัษฎษวุธ  เสือมั่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐกิตติ์  วงษ์ดี
2. นายวรภรพงศ์  ปันเดง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบึงโน 1. เด็กหญิงชลธิชา   ปูคะภาค
2. นางสาวณัฐพร   ช่องบัว
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี   เนตรภักดี
4. เด็กชายศุภวัฒน์   เสนสี
5. นายเจตดิลก  พิมภักดี
 
1. นางสาวรักษินันท์  ปานนิล
2. นางเบญจวรรณ  จงหมั่น
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกณิส  สร้อยมี
2. เด็กชายจักริน  มูลปัง
3. เด็กหญิงชลธิชา  คงประพัฒน์
4. เด็กชายชินวัตร  สีทาพุฒ
5. เด็กชายธนนันท์   กองมี
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  ฑีฑาวงศ์
7. เด็กชายธีรพงษ์  รัตนประเสริฐ
8. เด็กชายปรีติยาธรณ์  ตางจงราช
9. เด็กหญิงวราพร   นาตุ่น
10. เด็กชายวีรภัทร  รักษาบุญ
11. เด็กหญิงศศิธร  มีชาติ
12. เด็กหญิงสกาวเดือน  ทองคำ
13. เด็กหญิงสริดา  ธรรมวิเศษ
14. เด็กชายสาธร  ทองภูมิเดือน
15. เด็กหญิงสุกัญญา   สีทาพุฒ
16. เด็กหญิงสุมาภรณ์  ภูมาศ
17. เด็กชายสุริยา  คณะวงษ์
18. เด็กหญิงสุวรรณา  เพิ่มพร
19. เด็กหญิงอุมาพร  สมาธิ
20. เด็กชายเอกรินทร์  บุตรวงษ์
 
1. นายจันสวาท  สายืน
2. นายเสรี  ทองคำ
3. นางสิรินาถ  ทองคำ
4. นางสาววิไลลักษณ์  อุราชา
5. นางสาวมิรัญตรี  ทำนิล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 1. เด็กชายกมลภพ  กาทอง
2. เด็กหญิงกัญญานี  ยุบลศิริ
3. เด็กหญิงชลดา  ประขวัญครบุรี
4. เด็กชายชวิน  ชาสุรีย์
5. เด็กหญิงชาลิสา  บุญโท
6. เด็กหญิงฐิตาพร  ทันเที่ยง
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  โสดา
8. เด็กชายตรัยรัฐ  วะยะลุน
9. เด็กชายธีรภัทร์  บัวใหญ่
10. เด็กหญิงปณิตา  พรหมกสิกร
11. เด็กหญิงปรียารัตน์  รุ่งเรือง
12. เด็กชายพลธนวัฒน์   วุฒิฉันท์
13. เด็กชายพุฒิพงษ์  สีทาเลิศ
14. เด็กชายภัทรนันท์  ทองศรีเพชร
15. เด็กชายศรัญ  ไทยอุส่าห์
16. เด็กหญิงศศิประภา  นักเทศน์
17. เด็กหญิงสุมิตรา  สาโสม
18. เด็กชายสุริยา  จำปาโท
19. เด็กชายอดิศักดิ์  เหล่าโก๊ก
20. เด็กหญิงอารีรัตน์  สุระมุล
 
1. นางศิริพร  พุฒชาต
2. นางสาวจุรีรัตน์  ก้านกิ่ง
3. นายฉัตรชัย  ฉัตรวิไล
4. นางวราพร  ลูกไทย
5. นางศุภาภรณ์  ละพรมมา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหมาก 1. เด็กหญิงกิ่งกมล  หาญกลาง
2. เด็กหญิงชยานันท์  สุขสาลี
3. เด็กชายณัฐนันท์  พรมจันทึก
4. เด็กหญิงณัฐนิชา  ประคองเก็บ
5. เด็กชายธนากร  วงศ์อามาตย์
6. เด็กหญิงนิศาชล  ชาญนอก
7. เด็กชายปิยชัย  ศรีชื่น
8. เด็กชายพีระพัฒน์  ตันกระโทก
9. เด็กชายภูมิภัทร  ภูกองไชย
10. เด็กชายมังกร  ปาทองหลาง
11. เด็กชายรพีพัฒน์  ปานะดิษฐ์
12. เด็กหญิงศิวาการ  พุ่มแก้ว
13. เด็กหญิงสุพิชชา  หิตายะ
14. เด็กหญิงสุภาวรรณ  โทนขุนทด
15. เด็กชายอดิศักดิ์  แสนสันเทียะ
16. เด็กหญิงอธิชา  คืมสูงเนิน
17. เด็กหญิงอภัสรา  โทบุตร
18. เด็กหญิงอรัญญา  อยู่ใหม่
19. เด็กชายอัครชัย  นันทเขตต์
20. เด็กชายเอกลักษณ์  ป้อมชัย
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เงินหล่อ
2. นางสาววรรณรัตน์  รุ่งเรือง
3. นางสาวดรุณี  หอจันทึก
4. นางอภิญญา  เกษมพร
5. นายสุวิทย์  ท้าวนอก
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา 1. เด็กชายขวัญชัย  ยาวดี
2. เด็กชายชาติชาย  ชื่นสบาย
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทรงศรี
4. เด็กหญิงทิชานันท์  พันธุ์ยาง
5. เด็กหญิงธิติยา  ยาวดี
6. เด็กชายนภดล  เคนม่วง
7. เด็กชายบัณฑิตย์  ช่างม่วง
8. เด็กหญิงปภาดา  คงหินตั้ง
9. เด็กชายพงศกร  เดชอ่อน
10. เด็กชายฟ้าใส  แก่นพันธ์
11. เด็กหญิงมณีรัตน์  ศิริโท
12. เด็กหญิงรุจิรา  เพ็งธรรม
13. เด็กชายสงกรานต์  ดีชัด
14. เด็กหญิงสวริทร์  สาระการ
15. เด็กชายสุทธิราช  แดงสกุล
16. เด็กชายอภิวัฒน์   เมืองศรี
17. เด็กชายอัมรินทร์  ชุ่มเย็น
18. เด็กชายอิทธิกร  คันที
19. เด็กหญิงเสาวณีย์  ทรงศรี
20. เด็กชายไชยวัฒน์  กองผา
 
1. นางสาวอำไพ  วรพล
2. นายวิทยา  นามนอก
3. นางชญาดา  ปาทา
4. นางสาวเอมฤดี  ทองสา
5. นางนิภาวรรณ  ไทยวิโรจน์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนแท่น 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เสริมวิเศษ
2. เด็กชายจอมพล  เยาะเย้ย
3. เด็กชายชยพล  ยี่สุ่นหอม
4. เด็กชายทวีทรัพย์  ไชยนาน
5. เด็กชายธนา  ปัญญาโณ
6. เด็กชายธรรมนูญ  มากเหลือ
7. เด็กชายธันวา  ปานา
8. เด็กชายปริวัติ  หาญลือ
9. เด็กชายฟ้าธันวา  มากเหลือ
10. เด็กชายภูริพัฒน์  คงสุดี
11. เด็กหญิงลลิตา  วงทิพย์
12. เด็กชายสมเกียรติ  หวานอารมณ์
13. เด็กชายสิทธิโชค  สมานมิตร
14. เด็กชายสืบสกุล  แสนโพธิ์
15. เด็กชายอนุสรณ์  ขดโข
16. เด็กชายอภิชาต  คร้ามทรัพย์
17. เด็กชายอานนท์  ทรงแก้ว
18. เด็กชายเจษฎา  อังสนุ
19. เด็กชายเจษฏา  กระจ่างแสง
20. เด็กชายเพชรรัตน์  โพนอท่นทอง
 
1. นายนิสันต์  ศรีเที่ยง
2. นายนพดล  แสนโพธิ์
3. นางจุฑารัตน์  แสนโพธิ์
4. นางดวงใจ  วิจารย์
5. นางสุคนธ์  ชัยสีหา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1. เด็กชายจิณณวัตร  สมพร
2. เด็กชายจีรพัฒน์  ฤทธิ์สกุล
3. เด็กชายชัชนันท์  แก้วทับทิม
4. เด็กชายณัฐพงษ์  มีบุญ
5. เด็กชายทัศน์พล  สีแก้ว
6. เด็กชายธนกร  มีบุญ
7. เด็กชายธีระพัฒน์  โวหาร
8. เด็กชายธีรัช  เรืองจันทึก
9. เด็กหญิงปาลิตา  แสนสระ
10. เด็กหญิงพรรณสา  สินขาว
11. เด็กหญิงพิณณ์ประภาวดี  ดอกสันเทียะ
12. เด็กหญิงพิมชนก  สอนสะอาด
13. เด็กหญิงวชิราภรณ์  แพงศรี
14. เด็กหญิงศศิพิมพ์   พงษ์อุดม
15. เด็กหญิงศศิวิมล  พิลึก
16. เด็กหญิงสุธิดา  ธนานุรักษ์
17. เด็กชายสุวิจักรณ์  สุจิมงคล
18. เด็กชายอธิภัทร  เปล่งวรรณ์
19. เด็กหญิงอภิญญา  ภาษิต
20. เด็กหญิงเพ็ญนภา  โพธิ์สะวัง
 
1. นางอรุณรัตน์  โพธิ์สันเทียะ
2. นางสาวเมษยานี  นาสะกาด
3. นางสาวรสริน  สงกรานต์
4. นางสุภาพร  ศรีม่วง
5. นายศราวุฒิ  ศรีโสภา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แสงจันทร์
 
1. นางปวริศา  ศรีธุวานนท์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1. เด็กหญิงกวิสรา  กรวยทอง
 
1. นายเติมพงศ์  สืบสำราญ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  คุณพานิชย์โชติ
 
1. นางพิกุล  ละมุล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคี 1. เด็กหญิงพิชาลักษ์  ศรีไกรภักดิ์
 
1. นางเยาวลักษณ์  พร้อมพิพัฒนพร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตากแดด 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เจริญดง
 
1. นายเสกศักดิ์  บุตรเสน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 1. เด็กชายวินัย  โคตรบุตร
 
1. นางพิกุล  ละมุล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 1. เด็กชายณัฐธนันท์   วงค์มาเกษ
 
1. นางภินันตรา   กุลมี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 1. เด็กหญิงพิชญา  โมลา
 
1. นางณัฐยาภรณ์   โสภาบุตร์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1. เด็กหญิงรัชนี  นันดี
 
1. นางสาวปกรณ์รดา   ภาระพงษ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  เจริญวัย
2. เด็กชายศิวศิษย์  ลาวงศ์
 
1. นางชัชฎาภรณ์  คงเกิด
2. นางเยาวพา  กิ่งแก้ว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุลภรณ์    พรหมพา
2. เด็กชายธีรพงศ์    ฤาชา
 
1. นางสุภาพ   ชนะบัว
2. นางกฤษฎี    โถชารี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงณชภัทร   เจียมศิริกาญจน์
2. เด็กชายเทพทัต  อนันต์สุวรรณชัย
 
1. นางศิริญาณี  นววงศ์อนันต์
2. นางสุธาสินี   เวชสุวรรณ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงศศิวิมล   พิมพ์โคตร
2. เด็กชายสรวิชญ์   มัดสยาลักษ์
 
1. นางธีระนันท์   ทองแสง
2. นายไพชยนต์   อ่อนช้อย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาฮำ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปัญญาวงค์
2. เด็กชายภูมิพิพัฒน์  ชิณวงค์
 
1. นางฐาปนีย์  ศรีสุจันทร์
2. นางพัชรัตน์  พลศรี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก 1. เด็กชายตฤณพฤกษ์  เพ็งพร
2. เด็กหญิงทิพนภา  นาราษฏร์
 
1. นางสาวกาญจนา  บุญจวง
2. นางสำลี  ทองดี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮำ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สิมะลี
2. เด็กชายจิรายุทธ  สีพระลาน
 
1. นางฐาปนีย์  ศรีสุจันทร์
2. นางสุธิดา  มาตรา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กหญิงวิชุดา  คำแพง
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  สุขมณี
 
1. นางสาวนภัสกร  ดวงดี
2. นางสาววิภาดา  ชอบเสร็จ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก 1. เด็กชายวรพล  บุญทศ
2. เด็กหญิงอัมพร  ยมรัตน์
 
1. นายประพันธ์  แสงไกร
2. นางสาววิลาวัณย์  ฝ้ายป่าน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไร่ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  จันทร์ภักดิ์
2. เด็กหญิงธัญชนก  ดงเทียมศรี
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  หนันคำจร
4. เด็กหญิงรัฐพร  ตะโน
5. เด็กหญิงลลิตา  โฮมคำจันนทร์
6. เด็กหญิงศิริญากร  ระยาจันทร์
7. เด็กหญิงสวภาว์  อาระหัง
8. เด็กหญิงสุพิชชา  ศิริสำราญ
9. เด็กหญิงอริสา  ธนูสัตย์
10. เด็กหญิงโสภา  ปาลาด
 
1. นางสวาท  ไลออน
2. นางชนันชิดา  โคตรุฉิน
3. นางสุภาวดี  ขอร่วมกลาง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสดอ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ผจญกล้า
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พ่อค้า
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เชิดกาย
4. เด็กชายธนโชติ  เหลี่ยมดี
5. เด็กชายภาสกร  คงสกุล
6. เด็กชายวสุพล  ถนัดรอบ
7. เด็กชายศยาวัฒน์  เหลี่ยมดี
8. เด็กชายสุขสันต์  พันแก่น
9. เด็กชายอนุวัฒน์  เหลือล้น
10. เด็กชายเรืองศักดิ์  ฐานกระโทก
 
1. นางสาวณัชพร  สังข์ทอง
2. นางอรพรรณ  ประดับสุข
3. นางนิทรา  แสนทวี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงชยากร  กาสีชา
2. เด็กหญิงชยามล  ฝ่ายทะแสง
3. เด็กหญิงชยุดา  ติยะบุตร
4. เด็กหญิงนพรัตน์  โสภาพ
5. เด็กหญิงปนัดดา  นะคะจัด
6. เด็กหญิงปรียนันท์  โสภา
7. เด็กหญิงพนิตนันท์  เบียนไชย
8. เด็กหญิงมาริสา   โสภักดี
9. เด็กหญิงศรัณย์พร  ติยะบุตร
10. เด็กหญิงอริสรา  ติยะบุตร
 
1. นางปริญญา  ติยะบุตร
2. นางสาวมิ่งขวัญ  จันทรา
3. นางสาวปิรัญญา  พิลามาศ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  วันดี
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ยอดเลา
3. เด็กหญิงจีรวรรณ  ศรีสรรงาม
4. เด็กหญิงบังอร  ระยับศรี
5. เด็กหญิงวรรณภา  คำเสียง
6. เด็กหญิงศศิวิมล  สวัสดี
7. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ขรรศร
8. เด็กหญิงสรัญญา  คำเสียง
9. เด็กหญิงสิริรัตน์  ภูหอม
10. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ยอดจันทร์
 
1. นางสาวบังอร  นันทรัตน์
2. นายทีปกร  เสาะหายิ่ง
3. นางพรรณทิพา  สาสนานนท์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปัญญารัมย์
2. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  พงษ์พันธ์
3. เด็กหญิงกำไลทิพย์  ทะรารัมย์
4. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ว่อนตะคุ
5. เด็กหญิงพัชริดา  ศิริภคมนตรี
6. เด็กหญิงยิษฐา  พิมพ์สิงห์
7. เด็กหญิงรัตนา  ภูวันเพ็ญ
8. เด็กหญิงศุภดา  เจียมรัมย์
9. เด็กหญิงสุทธิดา  พุฒิจีบ
10. เด็กหญิงแพรวา  พวงพันธ์
 
1. นางสาวสุกัลญา  ชัยนอก
2. นางสาวเบญญาภา  ภูผิวผา
3. นางสาวจินตนา  จันทร์สอน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงสาร 1. เด็กหญิงจันจิรา  พรมแสง
2. เด็กหญิงจันทมณี  ราชสุภา
3. นางสาวธิดาพร  น้ำเซ
4. เด็กหญิงนันทิวา  หงสาวดี
5. เด็กหญิงปนัดดา  นามเสาร์
6. เด็กหญิงปริศนา  นิพันธ์
7. เด็กหญิงพรชิตา  ท้าวหา
8. เด็กหญิงพัณณิตา  ปิมปาตัน
9. นางสาวมารินี  แก้วศรีรัง
10. เด็กหญิงอริสา  คงสุข
 
1. นายยุทธิชัย  เครือจันผา
2. นางบุญล้ำ  พรหมวงศานนท์
3. นางสาวจุฬารัตน์  สารเนตร
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เวียงอินทร์
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สายเชื้อ
3. เด็กหญิงณัฐริกามาศ  คำดำ
4. เด็กหญิงธัญญากานต์  มีกุล
5. เด็กหญิงนฤมล  ทองโสภา
6. เด็กหญิงนันท์นภัส  คำพิมูล
7. เด็กหญิงนิตติยา  ดิษตะคุ
8. เด็กหญิงพรรณพิมพา  คงเป็นนิจ
9. เด็กหญิงยลรดา  ยาวรัมย์
10. เด็กหญิงวรกมล  เขตต์รัมย์
 
1. นางนวลเพ็ญ  เสาวกูล
2. นางสาวผาสุข  เฉลยผล
3. นางรุ้งตะวัน  สามารถ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  หมายกล้า
2. เด็กหญิงกิ่งกานต์  คำลิว
3. เด็กหญิงชิตาภา  พรรณา
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  สายรัตน์
5. เด็กหญิงธัญพร  บูรณจิตร
6. เด็กหญิงปัฐมาวดี  สถิตเวช
7. เด็กหญิงพรชิตา  ชาติประสพ
8. เด็กหญิงพัทธนันท์  เลิศยะโส
9. เด็กหญิงวนาวรรณ  บุญนาม
10. เด็กหญิงศศิรา  สุดเส้นผม
 
1. นางพรพิมล  ชมหอม
2. นายพีร์ธนะ  บุญจิราพิพัฒน์
3. นางสุรินทร์พร  พรโสฬวี
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงดวงเนตร   บรรเทา
2. เด็กหญิงนิธิพร   คำอ้น
3. เด็กหญิงพรพิไล   กิ่งก้าน
4. เด็กหญิงพลอยชมพู   พิมพาแสง
5. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์   สายจันทร์ดี
6. เด็กหญิงวิลาสินี   ศิริ
7. เด็กหญิงศิริวิมล   ประกูลนิตย์
8. เด็กหญิงสิริลักษณ์   ชาวริม
9. เด็กหญิงสุริสา   เหนือเกษ
10. เด็กหญิงอรอุมา   บุญมา
 
1. นางนฤมล   พรหมทา
2. นายประสาน   พรหมทา
3. นายคุณากร   สีเชียงสา
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กชายจักรกริช   สาลีแสง
2. เด็กหญิงจันทกานต์   ทรัพย์พงษ์
3. เด็กหญิงจิตติรัตน์  เมธาจิรายุวัฒน์
4. เด็กหญิงประภาพร   เสเล
5. เด็กหญิงปลายฟ้า   ดวงทา
6. เด็กหญิงพรกนก   ลียะวงค์
7. เด็กหญิงมณีรัตน์   จันทพล
8. เด็กหญิงมลธิชา   ใจเย็น
9. เด็กหญิงวณัชชา   พิมพาแสง
10. เด็กหญิงศุภิสรา   ลาฤทธิ์
 
1. นางนฤมล   พรหมทา
2. นายประสาน   พรหมทา
3. นางธัญวรัตม์   อเวรา
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม 1. นางสาวจุฬารัตน์   เพชรแสง
2. เด็กหญิงณัฐพิสุทธิ์   แปชา
3. เด็กหญิงนริศรา   บุริพัฒน์
4. เด็กหญิงปัทมพร  ติยะเมธา
5. นางสาวปาริชาติ   โกยชัย
6. นางสาวพรพิมล   วัฒนพงษ์
7. นางสาววาสนา    ถามะณาสาตร์
8. นางสาวสายธาร   สินแสง
9. เด็กหญิงสุธิตา    จันทมล
10. นางสาวอริยา   ทองกาสี
 
1. นางกัลยา  ขจรบุญ
2. นางสาวชัญญาภัค  ผุยไธสง
3. นางสาวรัตยา  บัวสี
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  เผือกผ่องศรี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เป่ารัมย์
3. เด็กหญิงปิยนุช  โถทอง
4. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อินแปลง
5. เด็กหญิงพิมลแข  เป็งทอง
6. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  แน่นอุดร
7. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  อักษร
8. เด็กหญิงวลัยพร  ศรีโพนทอง
9. เด็กหญิงวิภาดา  สืบเสาะเสมอ
10. เด็กหญิงสวรินทร์  ใจงาม
 
1. นางสุรีย์ฉาย  ศาลางาม
2. นางสาวศิริรัตน์  บูรณ์เจริญ
3. นางสาวเตือนใจ  ดอนโค
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  น้อยเขียว
2. เด็กหญิงกานต์รวี  วันดี
3. เด็กชายทวีศักดิ์  กาแก้ว
4. เด็กหญิงนริศรา  เพ็งแจ่ม
5. เด็กหญิงปาริชาติ  บุญทศ
6. เด็กหญิงวิภาภรณ์  เกษกุล
7. เด็กหญิงศิรินทิพย์   ศรีสังข์
8. เด็กหญิงสรวงสุดา  คำสิงห์
9. เด็กชายอาทิตย์  จันทำ
10. เด็กหญิงเกวริน  พันธพัฒน์
 
1. นาย ประดิษฐ์  ศรีโนนลาน
2. นายสุรศักดิ์  คำแสน
3. นางพิกุล  คำแสน
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกฤตพร    พุฒิลา
2. เด็กหญิงช่อชนก   ไชยคำภา
3. เด็กหญิงทิพกร   ทนศรี
4. เด็กหญิงวณิชชา   เขียววิจิตร
5. เด็กหญิงศศิธร   แก้วพิภพ
6. เด็กชายสฐาพร   เรียนพิศ
7. เด็กหญิงสุกัญญา   หงษ์คำดี
8. เด็กหญิงสุริวิภา   พรคำหาญ
9. เด็กหญิงอุสุมา   ชัยวงศ์
10. เด็กชายเชษฐา  อันอาจ
 
1. นางอ้อมใจ   อุ่นศิริ
2. นางสาวกรรณิกา   จวนชัยภูมิ
3. นางสาวณิชนันท์   ป้องสีดา
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กชายคณาวัฒน์  วีระศรี
2. เด็กชายณัฐพล  มีชัยเลิศ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขสัมพันธ์
4. เด็กหญิงตุลยา  อ่างศิลา
5. เด็กชายธนพล  หมื่นป่า
6. เด็กหญิงภัทรสร   จันทหาร
7. เด็กชายสันติภาพ  สายเสมา
8. เด็กหญิงสุริวิภา  พันลำ
9. เด็กชายอลงกรณ์  คำซาว
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  โชคดี
 
1. นางละม่อม  ศรีโยธา
2. นายวรพจน์  หล่องบุศรี
3. นายทรงกลด  คำซาว
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 1. เด็กชายกฤษฎา  จันทร์ดี
2. เด็กหญิงกัลญรัตน์   สังฆะกาโล
3. เด็กหญิงจันทกานต์   เปรมไทยสงค์
4. นายจีรวัตร   ยอสูงเนิน
5. เด็กชายฉัตรมงคล   เสนาเวียง
6. เด็กหญิงณัฐวดี  สุริโย
7. เด็กหญิงน้ำทิพย์   เจริญบุตร
8. เด็กหญิงพรนภา   โพธิ์นอก
9. เด็กหญิงเกตุมณี   เจริญบุตร
10. นายเทวรินทร์   ภาวะกา
 
1. นายวีรศักดิ์   อุ่นศิริ
2. นายไกรลาศ   ประสงค์ศิลป์
3. นายวีระยุทธ  สิงหะหล้า
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงชนิดา  ชาบัณฑิตพุฒ
2. เด็กหญิงชลธิชา  สีดาหลง
3. เด็กหญิงธนพร  หาญพล
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  พลโพธิ์
5. เด็กหญิงภัทรพร  เมืองสนธิ์
6. เด็กหญิงวิลัยพร  สุจริต
7. เด็กหญิงวีระญา  ศรีนวลหล้า
8. เด็กหญิงสิรินทร์ญา  ปานิคม
9. เด็กหญิงสุจิตรา  สายเสมา
10. เด็กหญิงสุพัตรา  นามทองที
 
1. นายณัฐวุฒิ  หาตรงจิตต์
2. นางวีรยา  องค์มาลัย
3. นายทรงกลด  คำซาว
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแสนสุข 1. เด็กชายจารุวิทย์  กองทอง
2. เด็กชายจุลจักร  ยงสืบชาติ
3. เด็กชายชาญวิทย์  ภูทองจันทร์
4. เด็กชายธนรัฐ  โสมัสสา
5. นายธนากร  เลิศสกุล
6. เด็กชายภทรพล  ชินนะภา
7. เด็กชายวุฒินันท์  สุวรรณสังโส
8. เด็กชายโพธิ์ทอง  เยยโพธิ์
9. นายโยธิน  เชื่่อมรัมย์
10. เด็กชายโสพน  นาแพงน้อย
 
1. นายวรสิษฐ์  ปุุญญธรพัฒนะกุล
2. นายสุรกานต์  ยังวุฒิกูล
3. นายธีระ  พิมพ์ทอง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สังฆะกาโล
2. เด็กหญิงกิตติยากร  ผักบัวเงิน
3. เด็กหญิงจีรนันท์   ไทยใหม่
4. เด็กหญิงชนัญชิดา   มงคลจิตร
5. เด็กหญิงพิชญา   พลโยธา
6. เด็กหญิงวรรณพร   ชัยสิทธิ์
7. เด็กชายอดิเทพ   บุ้งทอง
8. เด็กหญิงอรัญญา   วันแก้ว
9. เด็กหญิงเกษรา   ดงคำศรี
10. เด็กชายเทวฤทธิ์   เทวะกา
 
1. นายวีรศักดิ์   อุ่นศิริ
2. นายไกรลาศ  ประสงค์ศิลป์
3. นางสาวพัตรมณี  พลโยธา
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ศิริบุตร
2. เด็กชายคณิศร  นะดาบุตร
3. เด็กหญิงชลธิชา  ราชสีห์
4. เด็กชายธนดล  ไชยราช
5. เด็กหญิงบุญธิดา  สุวรรณเขต
6. เด็กชายปิยะรัตน์  ศรีพวง
7. เด็กชายวลัยกร  สิงข์ทอง
8. เด็กชายสหทัย  หอมเฮ้า
9. เด็กชายสุรศักดิ์  จันทะแจ้ง
10. เด็กหญิงเสาวภา  เคารพธรรม
 
1. นายสุรเชษฐ์  ทองเลิศ
2. นายอาทิตย์  พลเศษ
3. นายอนิวัต  สุขพอดี
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น 1. เด็กชายชินดนัย  สิงห์แก้ว
2. เด็กชายฐิติกร  ปานเหลา
3. เด็กชายธีระภัทร  ทองเวช
4. เด็กชายประกิจ  จันดีบุตร
5. เด็กชายวีรกร  สุพะผา
6. เด็กชายศักดา  มีคำนิตย์
7. เด็กชายอนุชิต  จำปาคำ
8. เด็กชายอภิศักดิ์  สร้อยมาลุน
9. เด็กชายเมธี  สมสิงห์
10. เด็กชายไชยวัฒน์  ปานเหลา
 
1. นายสมหวัง  เจริญศรี
2. นางสาวอภิรดา  โขมะวัฒน์
3. นางสุภาวดี  น้อยชิน
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 1. เด็กชายกฤษฎา  จันทร์ดี
2. เด็กหญิงกัลญรัตน์  สังฆะกาโล
3. เด็กหญิงกิตติยากร  ผักบัวเงิน
4. เด็กหญิงจีรนันท์  ไทยใหม่
5. นายจีรวัตร   ยอสูงเนิน
6. เด็กชายฉัตรมงคล   เสนาเวียง
7. เด็กหญิงน้ำทิพย์   เจริญบุตร
8. เด็กหญิงเกตุมณี  เจริญบุตร
9. เด็กหญิงเกษรา  ดงคำศรี
10. นายเทวรินทร์    ภาวะกา
 
1. นายวีรศักดิ์   อุ่นศิริ
2. นายไกรลาศ  ประสงค์ศิลป์
3. นางสมถวิล  เจนดง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านงิ้ว 1. เด็กชายกฤษดา  พลนิกร
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  เสียงล้ำ
3. เด็กหญิงจิตพร   ปัททุม
4. เด็กชายธนศิลป์  โคตรสุโพธิ์
5. เด็กหญิงปนัชชา  อุคำพันธ์
6. เด็กหญิงปนัดดา   พิมหา
7. เด็กหญิงพรสินี   บุญเจริญ
8. เด็กหญิงศศิกาญจน์   สุภาพันธ์
9. เด็กหญิงสุทธิดา   ต้นกันยา
10. เด็กหญิงอรอุมา   จันปุ่ม
 
1. นายชัยรัตน์   จิตจักร
2. นางชมัยพร  ศิดสันเทียะ
3. นางสาววันเพ็ญ  วรรณขาว
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแสนสุข 1. เด็กชายทิวัตถ์  คำภูมี
2. เด็กหญิงธัญพิสิษฐ์  จันหนองหว้า
3. เด็กชายบัญญพนต์  พันทะท้าว
4. เด็กชายปุญญพัฒน์  จักรศรี
5. เด็กชายพิชิตชัย  ประกอบมิตร
6. เด็กชายพีรวัฒน์  พวงกระจาย
7. เด็กชายภานุกร  แก้วศรี
8. เด็กชายยศกร  การินทร์
9. เด็กชายเอกอนาวี  อะปะหัง
10. เด็กชายโพธิ์ทอง  เยยโพธิ์
 
1. นายวรสิษฐ์  ปุุญญธรพัฒนะกุล
2. นายธีระ  พิมพ์ทอง
3. นายสุรกานต์  ยังวุฒิกูล
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีอ่อน
2. เด็กชายอชิตะ  สิงห์ครุธ
 
1. นางยุทธนา  หินเมืองเก่า
2. นางพันธ์ุทอง  พินิจผล
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กชายพงศ์ดนัย  จักษุแจ้ง
2. เด็กชายยศธนา  เวียงสิมมา
 
1. นายภิรมย์  ศิริเวช
2. นายวีระ  สุพินิจ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังกระสวย 1. เด็กหญิงวรัญญา    อ่อนละมุล
2. เด็กชายอาทิตย์   และสุวรรณ
 
1. นายปูรธิศน์   นามะลัง
2. นายสุทธิพงษ์  นาสูงเนิน
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล 1. เด็กหญิงกัลยา  บุตรจำรวน
2. เด็กชายวิศรุต  หล้าแสน
 
1. นายวาทิน  พวงเพชร
2. นายกริช  มาลัยเถาว์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 1. เด็กหญิงวริศรา  สมีเพ็ชร
2. เด็กหญิงอภิญญา  นามะเขต
 
1. นายสุชาติ  สันเสนาะ
2. นางศรุดา  ศรีบุญสม
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงปรางทอง  หนองฮ้าง
2. นางสาววริศรา  มิตราช
 
1. นายราชันย์  กสิภูมิ
2. นายคมกริช  กมุทชาติ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงพิชญาภา  เตารัตน์
 
1. นายวรพจน์  โรหิตาภิรมย์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก 1. เด็กหญิงแพรวพิชชา  ทิพย์รัตน์
 
1. นายมานะ  พิมพ์ชัย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา 1. เด็กหญิงอาริยา  หงษ์หนองพอก
 
1. นายอัครเดช  อินทรสถาพร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสั้น 1. เด็กหญิงนันทิยา   หนองม่วง
 
1. นางกฤติยา   สุขกมล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงอรุโณทัย   จงจอหอ
 
1. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ 1. เด็กหญิงณัฐริสา  พลสุวรรณ
 
1. นายสุชาติ  จำปาทิพย์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรุ่ง 1. เด็กชายนครินทร์  นามวิชา
 
1. นางสาวอรนุช  ศิริกุล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงนันทินี  บุญโย
 
1. นางจิตร์วริน   อยู่เย็น
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังคางฮูง 1. เด็กหญิงภัทรธิยา  น้อยพิมาย
 
1. นายกษมา  สาเกตุ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงภรภัค   สินแสงทอง
 
1. นางสาวรุ่งทิวา   บุญยอ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  จันทะมาศ
 
1. นางสาวปัญญาพร  แพนดี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า 1. เด็กชายศิริโกมุท  ศรีสุราช
 
1. นายสุระชัย  แสงทอง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสนบุตร
 
1. นางพิทยา  กุลอัก
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (อ.เพ็ญ) 1. เด็กหญิงอารญา   สะพังเงิน
 
1. นายวิวัฒน์   ประดิษฐ์ศิลป์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สิงห์รัมย์
 
1. นางสาวปัญญาพร  แพนดี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายชัยกร  อุดหนุน
 
1. นางเมธิณี  สิริวัฒน์ชูโชติ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงชนิกานต์   ประทุมวงษ์
 
1. นายบุญญฤทธิ์   บูรณ์เจริญ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 1. เด็กชายอชิตพล  แสนทวีสุข
 
1. นายประสิทธิ์   ชนะนิล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงสุวิมล   คำเหลือ
 
1. นายบุญญฤทธิ์   บูรณ์เจริญ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 1. เด็กชายทศพล  คณิต
 
1. นางสาวพรพหัส  ถิ่นรัตน์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 1. เด็กหญิงสุธิดา  สารีคำ
 
1. นายณัทพงศ์  ธนูพราน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนงัว 1. เด็กหญิงศิริรัตน์   บัดดี
 
1. นายอนันต์    เอกสัตย์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1. เด็กชายนพรัตน์  ดอนโสภา
 
1. นายอุทัย  สุริยมาตย์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงสิรินทรา  พรหมเสนา
 
1. นางสาวกฤษณา  ศรีลาศักดิ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด 1. เด็กหญิงนิภาภร  แก้ววันนา
2. เด็กหญิงโชติกา  คำภา
 
1. นางนันท์นภัส  ตาคะนานันท์
2. นางพรรณา  ดาเชิงเขา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซำจำปา 1. เด็กหญิงมีนา  พะซะ
2. เด็กหญิงอรวี   น้ำสี
 
1. นางรัศมี  ชัยคำดี
2. นางวรนุช  แจ่มโนนคูณ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขัวแคน 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  หาดคำ
2. เด็กชายวรวิทย์   โพธิ์ชัย
 
1. นางอารยา  พยัคฆพันธ์
2. นางสาวมัตติกา  ศรีทา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  จันทนา
2. เด็กหญิงฐิติกา  โคตรธาดา
 
1. นางอาริยาพร  มณีจันทร์
2. นางนิรมล  แก้วบุตร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า 1. เด็กหญิงประกายทิพย์  ภูวงษา
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สนมศรี
 
1. นายอารักษ์  สุวรรธนะ
2. นางสาวพรรณี  ซ้ายสุพรรณ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านติ้ว 1. เด็กหญิงศศินา  ภัยวงศ์
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จันทร์เปรียง
 
1. นางธนัทสุดา  ดวงสินธ์
2. นางสาวธนกร  รามภักดี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 1. เด็กชายกิตดิภณ  จามิตร
2. เด็กหญิงพัชราภา  สงคราม
 
1. นายทวี  ง้าวไข่น้ำ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายรุ่งชนะ  ลาลี
2. เด็กชายอานันท์   โกศล
 
1. นางสุพรรณ  บุญกอง
2. นางพิมล  เครือสิงห์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงธิดาพร  ดอนมุงคุณ
2. เด็กหญิงนิรมล  แก้วดี
 
1. นางนิพาภรณ์  คะลีล้วน
2. นางสาวบัญยา  ราชรามทอง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. เด็กหญิงมนชนก  อินทร์เรืองศรี
 
1. นายเฉลิมพล  อุตรินทร์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. นางสาวสุทธิดา   บุญมาทน
 
1. นายอาทร   หวังชื่น
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมาศกุญชร 1. เด็กหญิงธนิดา  แสนเสนา
 
1. นายนิมิตร  ตาชูชาติ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 1. เด็กชายกฤติกุล  มณีโคตร
2. เด็กชายธีรสิทธิ์  ชัยมาตร์
3. เด็กชายปวิชญา  ภูผิวเหลือง
 
1. นายสุชาติ  นุริตมนต์
2. นางสาววิลัยวรรณ์  สารจันทร์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1. เด็กหญิงธัญกร   เกื้อจรูญ
2. เด็กหญิงสุจิรา  วิเศษชาติ
3. เด็กหญิงสุภาสินี  ชัยอาจ
 
1. นางดวงดาว  น้อยโลมา
2. นางปทุมทอง   ศรีวงษา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กชายธนชัย  วิเศษพงษ์
2. เด็กชายอนุชา  ศิลา
3. เด็กชายเมธี  วิเศษพงษ์
 
1. นายนิตย์  นพมิตร
2. นางวิจิตรา  นพมิตร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 1. เด็กชายกรภัทร  มณีโคตร
2. เด็กชายอิสรภาพ  ภูแสนศรี
3. เด็กชายเดชาธร  กัลยาพรม
 
1. นายสุชาติ  นุริตมนต์
2. นางสาววิลัยวรรณ์  สารจันทร์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกะปู 1. เด็กหญิงวรัมพร  งอยภูธร
2. เด็กชายวราวุธ  พงสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุธิตยา  บุญสม
 
1. นายจิตติ  ยาวรัมย์
2. นางวนิดา  แปดมนต์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 1. เด็กชายธนพล  ก๊กรัมย์
2. เด็กชายศรายุทธ  อินทร์งาม
3. เด็กชายสันติ  อินทรจันทร์
 
1. นายปรีชา  คำผาย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 1. เด็กชายฑีฆาวุฒิ  เหวยยะไทย
2. เด็กชายณัฐวร  วัลลี
3. เด็กชายพนมพร  ดีวงษ์
 
1. นายจงกล  วิเศษขลา
2. นางปวริศา  จวงกระโทก
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายวีระวัฒน์  สารัมย์
2. นายศราวุธ  ทิพย์มณี
3. นางสาวเพียงตะวัน  กุลสิริทรัพย์
 
1. นายวันชัย   ผ่องอำไพ
2. นางสุดารัตน์  พลเยี่ยม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 1. เด็กชายธนากร  หลู่ดอนบม
2. เด็กหญิงวรรณิษา  ไวมงคุณ
3. เด็กชายอัครพงษ์  คังดงเค็ง
 
1. นางประไพพร  โยวะผุย
2. นางนิภาพร  สิงห์จำเริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ภูแข่งสี
 
1. นายเฉลียว  ทองชื่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงตุลยา  เสนาะศรีตระกูล
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กชายนิธิศ  เฝ้าหนองดู่
 
1. นางวิชชุลดา  รักงาม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. นางสาวชมภูนุช  สุโภภาค
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ผ่องพันธ์
 
1. นายประมวล  พันธุเวช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายเดชาวัต  พรมคุลี
 
1. นายศุภชัย  ทองทับ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงพรนภา  อุทัยดา
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ภูแข่งสี
 
1. นายเฉลียว  ทองชื่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงสิริประภา   พิทักษ์
 
1. นายรุ่งโรจน์   มั่นรอด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพชรจิตร
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กชายชาญชัย  วีระไพศาล
 
1. นางมนัสดา  สุพลัง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายสหภาพ  แจ่มแจ้ง
 
1. นายศุภชัย  ทองทับ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายสิรวิชญ์  บรรณา
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายคณิศร  ภาคสุชล
 
1. นางชไมพร  บุญศรีอนันต์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงวริสา  อุทัยดา
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. นางสาวชมภูนุช  สุโภภาค
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กชายวชิรวิทย์  พิสวง
 
1. นายสุรัตน์  นามศรีอุ่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นายปฏิภาณ  รังษี
 
1. นายแสนสุข  แสนอุบล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 1. เด็กหญิงสุธินี   เชื้อศรี
 
1. นางบุญโชค  คำนามะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 1. เด็กหญิงพัชริดา  นนท์ขุนทด
 
1. นายเฉลียว  ทองชื่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงตุลยา  เสนาะศรีตระกูล
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 1. เด็กชายบัวพิพัฒน์  บัวพิมาย
 
1. นางลัดดา  โคตรทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กหญิงพิมพิมล  อันทะศรี
 
1. นายสุรัตน์  นามศรีอุ่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กหญิงนิรมล  เรืองชาญ
 
1. นางมนัสดา  สุพลัง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงนริสา  เจริญทัศน์
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวิภาวี 1. เด็กชายภูริทัต  คำสี
 
1. นางสาวเกศราพร  สันเต
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงอุรุณี  ปัญญะ
 
1. นางสาวยุวดี  สัตนาโค
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมสะอาด 1. เด็กชายธนกร  สีลาวงค์
 
1. นายปริญญา  รัตนะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงไหมแก้ว  คงนวนอินทร์
 
1. นางสมบูรณ์  หันชัยเนาว์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรีง 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  จำปาทอง
 
1. นางกาญจนา  ปัญญาพิมพ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ผากา
 
1. นางอิสรีย์รักข์  อภิอารยาวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงทองธาร  พรายแก้ว
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงวราลักษณ์  ชูจัตุรัส
 
1. นายวิโรจน์  เคนเหลื่อม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรีง 1. เด็กชายเกริกชัย  คงสุข
 
1. นางกาญจนา  ปัญญาพิมพ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฎฐพร  บรรพแสง
 
1. นายสุรชัย  ไกรหลง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่องสะอาด 1. เด็กหญิงสุชัญญา   เถาวัลย์
 
1. นางจุฬาลักษณ์   ศรีสมาน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุชาดา  โนนดู่
 
1. นางพัฒนา  ไชยปัญญา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กชายณัทภัค  สินนอก
 
1. นางณัฐวิภา  สีมาพล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงเพชรน้ำบุษย์  สมบูรณ์
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาคอก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปุดประโคน
 
1. นางสุดฤทัย  เมอะประโคน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กหญิงปนัดดา  มูลนานัด
 
1. นายทองดี  สิทธิดา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสมสะอาด 1. เด็กชายภาคภูมิ  วิไลพรรัตนา
 
1. นายปริญญา  รัตนะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กชายกฤษฎา  เมาท่าซวย
 
1. นางประภัสษร  ปัญญาประชุม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงวริยา  แสนพระพล
 
1. นางบุญทรัพย์  จิระสุโข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงธิติพร  หิตะจารีย์
 
1. นางขนิษฐา  แบบจัตุรัส
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 1. นางสาวนฤตย์วรรณ  จิตใจฉ่ำ
 
1. นางพัชนี  แก้วกัลยา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงสุพรรษา  พุ่มไสว
 
1. นางทองเคี่ยม  อุดมถิ่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1. เด็กหญิงกุลสตรี  บุตรกัญหา
 
1. นางอุไรพร  บุญไชย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กชายเนติพงษ์  ดูสันเทียะ
 
1. นายชาญณรงค์  เรืองทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายณภัทร  ปังอุทา
 
1. นางสาวไอยลดา  แสนนา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 1. เด็กชายกฤตนุ  ตาทิพย์
 
1. นายนิรันดร์  อ้วนแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงเกสรา  ฟางชัยภูมิ
 
1. นายวิโรจน์  เคนเหลื่อม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพระพุทธ 1. นายภคพล  แก้วหลุย
 
1. นายสากล  มีน้อย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม 1. เด็กชายธัชชัย  บัวจะโป๊ะ
 
1. นายภูษิต  น้อยครบุรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กชายรพีภัทร  ป้องคำแสน
 
1. นางสาวนงเยาว์  พรมมากูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงอริสรา  สวงโท
 
1. นายวิโรจน์  เคนเหลื่อม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงพิชญธิดา   คำคล้าย
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  เมยเค้า
 
1. นางชัยศรี  ยอดจัตุรัส
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ภูดวงดาษ
 
1. นางฐานันทิณี  ดีสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. นายณวัฒน์  ภูกองไชย
 
1. นายธนินทร์  โรจน์เตชะวรกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ชุ่มจิตร
2. เด็กชายณัทภัค  สินนอก
3. เด็กหญิงดรุณี  ปัญญะ
4. เด็กชายธนาวุฒิ  สุวรรณพงษา
5. เด็กหญิงพัชรพร  บุตรคุณ
6. เด็กชายรพีภัทร  ป้องคำแสน
7. เด็กชายศิรวิทย์  โพธิ์งาม
8. เด็กหญิงอุรุณี  ปัญญะ
 
1. นางณัฐวิภา  สีมาพล
2. นางอรสา  เวชกร
3. นางสาวยุวดี  สัตนาโค
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกฤษณะ  วิลามาตร
2. เด็กชายณภัทร  ปังอุทา
3. เด็กหญิงธัญญาพร  เวียงพรมมา
4. เด็กหญิงธัญวิดา  บรรเทา
5. เด็กหญิงปลายฟ้า  สิหาคม
6. เด็กชายฤทธิไกร  วงษ์อักษร
7. เด็กชายสุทธิพงษ์  หมื่นจง
8. เด็กหญิงสุุภาพร  ไร่สงัด
9. เด็กหญิงอัญชิสา  บึงแก้ว
 
1. นายกฤษดา  ทิพยเนตร์
2. นายพล  ทองประทุม
3. นางสาวไอยลดา  แสนนา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงทองธาร  พรายแก้ว
2. เด็กหญิงนริสา  เจริญทัศน์
3. เด็กชายนิกร  หน่ายแจ้ง
4. เด็กหญิงปวิชญาดา  ศรีมันตะ
5. เด็กชายปัณณธร  วนะรมย์
6. เด็กหญิงศิโรธร  มีผล
7. เด็กหญิงสิรัชชา  บุญศักดิ์ดี
8. เด็กชายเกียรติอนันต์  พวงพลอย
9. เด็กหญิงเพชรน้ำบุษย์  สมบูรณ์
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
2. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
3. นางสาวอนงค์นาง  สัมมาชิต
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  หอสูติสีมา
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  บำรุง
3. เด็กหญิงนรมน  พลจัตุรัส
4. เด็กหญิงนัฐติกา  ประกิจ
5. เด็กหญิงวราลักษณ์  ชูจัตุรัส
6. เด็กหญิงศิรยาพร  ไชยพรม
7. เด็กหญิงอริสรา  สวงโท
8. เด็กหญิงอารยา  ยังส้มป่อย
9. เด็กหญิงเกสรา  ฟางชัยภูมิ
 
1. นางรัศมี  คณาวัง
2. นางสายสุนี  ตวงวิไล
3. นางเจษฎาภรณ์  ภิรมย์กิจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกฤษณะ  วิลามาตร
2. เด็กหญิงขวัญมณี  บัวศรี
3. เด็กชายณภัทร  ปังอุทา
4. เด็กหญิงธัญญาพร  เวียงพรมมา
5. เด็กหญิงธัญวิดา  บรรเทา
6. เด็กชายปฎิพล  วิลามาตร
7. เด็กหญิงปลายฟ้า  สีหาคม
8. เด็กชายฤทธิพล  วงษ์อักษร
9. เด็กชายฤทธิไกร  วงษ์อักษร
10. เด็กชายวรรณกร  ศรียา
11. เด็กชายสิทธิเดช  เด่นทรายมูล
12. เด็กชายสุทธิพงษ์  หมื่นจง
13. เด็กหญิงสุุภาพร  ไร่สงัด
14. เด็กชายอลงกต  คำโพธิ์ชา
15. เด็กหญิงอัญชิสา  บึงแก้ว
 
1. นายพล  ทองประทุม
2. นายเชาวนา  เฮียงราช
3. นางสาวไอยลดา  แสนนา
4. นางกรวรรณ  อุปชิต
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงฐิติชญาญ์  โคตพรม
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สีวันพิมพ์
3. เด็กหญิงปณาลี  พรหมศักดา
4. เด็กหญิงปริชญา  นาโควงค์
5. เด็กหญิงพรนัชชา  เพชรนิล
6. เด็กหญิงภัชรภา  นาโควงค์
7. เด็กหญิงภัทราวดี  นาโควงค์
8. เด็กหญิงวรนุช  ดีแสง
9. เด็กหญิงสิริลักษณ์  นาโควงค์
10. เด็กหญิงสุจิตรา  บุนนท์
11. เด็กหญิงสุชาดา  สิงหเสนี
12. เด็กหญิงอณิษฐา  ไชยมงค์
13. เด็กหญิงอุรชา  สุขวิพัฒน์
14. เด็กหญิงัณัฐมน  กิขุนทด
15. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ดีแสง
 
1. นายชนาธิป  โกษาแสง
2. นายกานต์  ศรีประทุม
3. นางพัชราภรณ์  ชูพันธ์
4. นางรัชนี  อุสาพรหม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กชายกตัญญู  หันตุลา
2. เด็กชายกฤษพงษ์  แจ่มเพ็ง
3. เด็กชายคุณานันต์  ทองเงิน
4. เด็กชายณรงค์ชัย  สุจำนงค์
5. เด็กชายณัฏฑภัทร  กรึมขุนทด
6. เด็กหญิงทัศนีย์  ชุบขุนทด
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  พงษ์ปลัด
8. เด็กหญิงนภาพร  โภคาศรี
9. เด็กชายนิธิศ  เฝ้าหนองดู่
10. เด็กหญิงพัชราภา  โสภณวสุ
11. เด็กหญิงศุภิสรา  ตฤปอัชฌา
12. เด็กหญิงสิริรัตน์  พรหมเวฬุพัฒน์
13. เด็กหญิงสุพัดชา  เทพสุธิน
14. เด็กหญิงหยกมณี  แคบขุนทด
15. เด็กชายอนุทิน  วัฒนโชติกุล
 
1. นางวิชชุลดา  รักงาม
2. นางสายชล  แก้วเพชร
3. นายมานพ  รักงาม
4. นางขนิษฐา  แบบจัตุรัส
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  บำรุง
2. เด็กหญิงธันยาภรณ์  นามจัตุรัส
3. เด็กหญิงนรมน  พลจัตุรัส
4. เด็กหญิงนฤสรณ์  เกตุหอม
5. เด็กหญิงนัฐติกา  ประกิจ
6. เด็กหญิงปนัดดา  บำรุง
7. เด็กหญิงวราลักษณ์  ชูจัตุรัส
8. เด็กหญิงศิรยาพร  ไชยพรม
9. เด็กหญิงอริสรา  สวงโท
10. เด็กชายอัครชัย  คำยิ้ม
11. เด็กหญิงอารยา  ยังส้มป่อย
12. เด็กหญิงอารียา  ชัยศรี
13. เด็กหญิงอารีรัตน์  ปิ่นสุวรรณ
14. เด็กหญิงเกสรา  ฟางชัยภูมิ
15. เด็กหญิงโชติกา  ตรงจิตสุนทร
 
1. นายวิโรจน์  เคนเหลื่อม
2. นางเจษฎาภรณ์  ภิรมย์กิจ
3. นางสาวฐิตินันท์  ไชยบัญ
4. นางสาวกฤษณา   บังสันเทียะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  หาดไธสง
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  ฉิวกระโทก
3. เด็กหญิงจิราพร  บัตรทอง
4. เด็กหญิงจิรายุ  การสร้าง
5. เด็กหญิงชญาดา  ท้าวเงิน
6. เด็กหญิงชดาภา  คำตานิตย์
7. เด็กหญิงณัฏฐนิช  กัณหา
8. เด็กหญิงนรากรณ์  ไฝทาคำ
9. เด็กหญิงพฤกษา  มีพวงผล
10. เด็กหญิงรุ่งนภา  พิมพยอม
11. เด็กหญิงสิรามล  ศรีช่วง
12. เด็กหญิงสุกัญญา  โพธิ์นา
13. เด็กชายอดิศักดิ์  อาจดี
14. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ศรีสังข์
15. เด็กหญิงเดือนเต็ม  พลจันทึก
 
1. นางสาวณัฐริญา  คำโพธิ์
2. นายเกรียงไกร  บุญเบ้า
3. นายณัฐพงษ์  มีศิริ
4. นางสาวสุกัญญา  โม้คำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. นายกฤษณพงศ์  พันจันทร์
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ขวัญจ่า
3. เด็กหญิงจัรนันท์  แก้ววงษา
4. เด็กชายชัยพร  แสวงดี
5. เด็กชายธีระวัฒน์   ฉิมพลี
6. เด็กหญิงนิชา  แรมลี
7. เด็กชายปฏิภาณ  ชาวดร
8. นางสาวปณิตตา  สอนปัญญา
9. นายพิชัยภูษิต  ศิริบุตร
10. เด็กชายล้อมพงษ์  ศาลาดี
11. เด็กชายวรพล  นารี
12. นางสาววรรณิดา  ดอนอาจเอน
13. เด็กหญิงวัลย์วิสา  พรรณขาม
14. เด็กหญิงอนุธิดา  บุญเชิด
15. เด็กหญิงโยษิตา  เอื้อนจิตร
 
1. นายณัฐพงษ์  ป้องขวาพล
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ฐานศรีมี
3. นางสาว อุไรวรรณ   คำโคตรสูนย์
4. ว่าที่ร้อยตรีกนกพิชญ์  ประชุมสาย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกีรติกา  คำโสภา
2. เด็กหญิงจิรัชยา  ธีรประภานนท์
3. เด็กหญิงตุลยา  เสนาะศรีตระกูล
4. เด็กหญิงทอฝัน  ทวนกระโทก
5. เด็กหญิงทักษวดี  อาญาเมือง
6. เด็กหญิงนภสร  ชูจอหอ
7. เด็กหญิงปภาวรินท์  ชาญชนะโสภณ
8. เด็กหญิงพรนภา  อุทัยดา
9. เด็กหญิงวริศรา  คล่องการ
10. เด็กหญิงวริสา  อุทัยดา
11. เด็กหญิงศิรภัสสร  เอื้อรัตนพิศุทธิ์
12. เด็กหญิงเขมิกาพร  ธีรวัฒนไพบูลย์
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
2. นายพัฒนพล  นาคดิลก
3. นางสมคิด  การถาง
4. จ.ส.อ.บุญยสิทธิ์  นิตะยะโส
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายจิรพล  พงษ์ทอง
2. เด็กชายชนภัทร  หมายดี
3. เด็กชายชัยพร  เพื่อสุข
4. เด็กชายณธกร  บุตรพรม
5. เด็กชายดุลยพล  รมโภชน์
6. เด็กชายนนทวัฒน์  นามแสน
7. เด็กชายนิกร  หน่ายแจ้ง
8. เด็กชายปัณณธร  วนะรมย์
9. เด็กชายภัณณิพงศ์  ศรประสิทธิ์
10. นายศุภกฤษ  วิลามาศ
11. เด็กชายสิรวิชญ์  บรรณา
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
2. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
3. นางสาวน้ำฝน  พันธุ์ยิ้มวงษ์
4. นางสาวฤทัยรัตน์  ราชาวัง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กชายกตัญญู  หันตุลา
2. เด็กชายณรงค์ชัย  สุจำนงค์
3. เด็กชายณัฏฑภัทร  กรึมขุนทด
4. เด็กหญิงทัศนีย์  ชุบขุนทด
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  พงษ์ปลัด
6. เด็กหญิงธิติพร  หิตะจารีย์
7. เด็กหญิงนภาพร  โภคาศรี
8. เด็กชายนิธิศ  เฝ้าหนองดู่
9. เด็กหญิงสิริรัตน์  พรหมเวฬุพัฒน์
10. เด็กหญิงสุพัดชา  เทพสุธิน
11. เด็กหญิงหยกมณี  แคบขุนทด
12. เด็กชายอนุทิน  วัฒนโชติกุล
 
1. นางวิชชุลดา  รักงาม
2. นางสายชล  แก้วเพชร
3. นายมานพ  รักงาม
4. นางขนิษฐา  แบบจัตุรัส
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงนภัทรชนก  กลางมงคล
2. เด็กหญิงพีชญา  มาด้วง
3. เด็กชายภานุวัฒน์  สิงห์โนนเชือก
4. เด็กชายภูมิพิทักษ์  นวลงาม
5. เด็กชายวชิรวิชญ์  กุลศิริ
6. เด็กหญิงวรดา  ประพรมมา
7. เด็กหญิงสิริวรรณ  เมยเค้า
8. เด็กหญิงสุภัสสรา  หารคง
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  หารคง
10. เด็กชายเพชรบัญชา  จำปาศรี
11. เด็กหญิงเพลงพิณ  จรแก้ว
 
1. นายชัชวาลย์  เบ้าสมศรี
2. นายอิสรา  คำสุข
3. นางชัยศรี  ยอดจัตุรัส
4. นางสาวโสภิดา  ปลื้มชัยภูมิ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นายชุตินันท์  วงศ์อนุ
2. นายณัฐภัทร  ปัญจรัก
3. เด็กหญิงทิพาวดี  ศรีสาระ
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สีใส
5. นายปฏิภาณ  รังษี
6. นายปิยะพันธ์  แป้นเหมือน
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์  โสเพ็ง
8. เด็กหญิงพิชญาภา  แซ่ซี
9. นายศรัณย์  หอมพันนา
10. นายศุภวิชญ์  เกษรมาลา
11. เด็กชายสรรพสิทธิ์  แดงมาก
12. เด็กหญิงสิริยากร  คำภีระ
 
1. นายแสนสุข  แสนอุบล
2. นางบุญเพ็ง  แสนอุบล
3. นางสาวพัชนีวรรณ  ศรีเวียงธวัช
4. นางวิมลพักตร์  ดาบพิมพ์ศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กหญิงกาญจนา  ประกายแก้ว
2. เด็กชายชญานนท์  คงบุญวาท
3. เด็กชายชาญชัย  วีระไพศาล
4. เด็กหญิงญานิกา  เหล่าก้อนคำ
5. เด็กหญิงนิรมล  เรืองชาญ
6. เด็กหญิงป่าน  จะมอดี
7. เด็กชายวรภาส  หลอมนาค
8. เด็กหญิงวิลาสินี  บุตรแสน
9. เด็กหญิงสิดารัศมิ์  เห็นครบ
10. เด็กหญิงสุพรรษา  ทองโยง
11. เด็กหญิงสุภนิดา  หนันต๊ะ
12. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ยุงประโคน
 
1. นายวีระ  สุพลัง
2. นางมนัสดา  สุพลัง
3. นายวิชิต  ปูนรัมย์
4. นายเศกสรรณ์  วงศ์งาน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แหล่ยัง
2. เด็กหญิงจิรภา  นะจะคูณ
3. เด็กหญิงชนกานต์  สุนีย์
4. เด็กหญิงชนากานต์  สุนีย์
5. เด็กหญิงญาณิษา  โคตรพัฒน์
6. เด็กหญิงณัฐฐิดา  จันทร์ลุน
7. เด็กหญิงธนพร  นาใจดี
8. เด็กชายธนภัทร  พวกพระลับ
9. เด็กชายธีรพงศ์  นิลหุต
10. เด็กชายนัฐพล  ศรีกลชาญ
11. เด็กชายพงศธร  หัตถพนม
12. เด็กหญิงพัณณิตา  มาตะราช
13. เด็กชายพีรวิชญ์  วงษาสินชัย
14. เด็กชายภัทรพล  ศรีเมฆ
15. เด็กหญิงภูษณิศา  ชื่นใจ
16. เด็กหญิงมนัสวี  ไชยชุน
17. เด็กหญิงยอดขวัญ  พงศ์พิมล
18. เด็กหญิงรุ่งวรา  ภูสิทธิ์ธนากุล
19. เด็กหญิงวริศรา  พิมสะกะ
20. เด็กหญิงศิริกานต์  วะลัยใจ
 
1. นายสุชาติ  ทั่งสถิรสิมา
2. นายธีรติ  เค้าแคน
3. นางศรีประไพ  เพียนอก
4. นางสาววรรณศรี  ขันขวา
5. นางจรรยา  ศรีสำราญ
6. นางนิ่มนวล  ตันติรุ่งปกรณ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 1. เด็กหญิงกชกร  บงนอก
2. เด็กหญิงกันยานี  ยกยอ
3. เด็กหญิงกาญจนา  พิมพ์ภักดิ์
4. เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีสูงเนิน
5. เด็กหญิงชฎาภร  กวดนอก
6. เด็กชายณัฐกรณ์  พละพันธ์
7. เด็กหญิงณัฐชยา  ตรวจนอก
8. เด็กหญิงธนพร  กวดนอก
9. เด็กหญิงธัญเรศ  ตรวจนอก
10. เด็กชายธีรเดช  เสริฐทรัพย์
11. เด็กหญิงบุษบา  เกษนอก
12. เด็กหญิงพัทรธิดา  พลพิศาล
13. เด็กหญิงวรัญญา  เหมือนใจ
14. เด็กชายศิวัช  โปรยโคกสูง
15. เด็กหญิงสุกัญญา  นามประเทือง
16. เด็กหญิงสุชาวดี  สุขจิตร
17. เด็กหญิงสุธิดา  กวดนอก
18. เด็กหญิงสุนิษา  โกสุมภ์
19. เด็กชายอนุชา  ตรวจนอก
20. เด็กชายอิศวะ  ตากิ่มนอก
 
1. นายประชัน  ชาวสามทอง
2. นางสาวพัชรินทร์  แทนรินทร์
3. นางแสงเทียน  ฤทธิ์นอก
4. นางพชรกิตติโฉม  โฮมสูงเนิน
5. นางสาวแฟทิพย์  อัจฉริยพรหม
6. นางสาวจรรยารักษ์  เพิ่มไกรศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองพลวง 1. เด็กชายกิตตินันท์  พันธ์สูงเนิน
2. เด็กชายกิตติพงศ์  หาญณรงค์
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  พ้นพาล
4. เด็กชายครรชิต  เกงขุนทด
5. เด็กหญิงฑิตยา  แพงขุนทด
6. เด็กชายตฤณพัสต์  พิขุนทด
7. เด็กชายนนทกร  อ่างแก้ว
8. เด็กหญิงนภัสนันท์  หงษ์ขุนทด
9. เด็กหญิงนัชชา  โบขุนทด
10. เด็กหญิงปฐวีกานต์  กุนขุนทด
11. เด็กหญิงมนต์นภา  ชาวขุนทด
12. เด็กชายมารุต  หงษ์สากล
13. เด็กหญิงวิลาวรรณ  แก้วคำ
14. เด็กชายวีรภัทร  มาลา
15. เด็กชายศุภเชษฐ์  เม็กขุนทด
16. เด็กชายสิทธิกร  หูกขุนทด
17. เด็กหญิงสุดาพร  เจิมขุนทด
18. เด็กหญิงสุวนันท์  พิงสันเทียะ
19. เด็กหญิงอริสรา  พิงสันเทียะ
20. เด็กชายโยธิน  คงยน
 
1. นายจักรกฤช  ปรุงศิลป์
2. นางปราณี  ปรุงศิลป์
3. นายสมภูมิ  พงศ์สุวรรณ
4. นางอนันตพร  พำขุนทด
5. ว่าที่ร้อยตรีเกียรติยศ  บัวหอม
6. นางประการ  เดิงขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกานดา  สีสะอาด
2. เด็กหญิงจิตรกัญญา  สุดใด
3. นายจิรายุทธ  ศรีทับทิม
4. นายณัฐพงษ์  สิงสา
5. นายณัฐพงษ์  สงคราม
6. เด็กหญิงนฤมน  ดีแป้น
7. เด็กหญิงนฤมล  สุทธิ
8. นายนัทธพร   สุทธิ
9. นางสาวนันทนียา  ทีทา
10. เด็กหญิงนันทิกานต์  สุทธิ
11. เด็กหญิงพรชิตา  เสือไพร
12. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุดสอาด
13. เด็กหญิงพัชรี  บุญทา
14. เด็กหญิงภัคธีมา  ไกยะเลิศ
15. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุดดี
16. นายยุทธศาสตร์  ซุ่ยเพ็ง
17. เด็กหญิงวริยา  สุดสอาด
18. นายวัชรินทร์   แสนตรง
19. นางสาวศรัณย์พร  บุญพุ่ม
20. นางสาวเบญจมาศ  ไชยศรี
 
1. นายสมจิตร  สว่างตา
2. นายจรินทร์  จันทรบูรณ์
3. นายเลิศศักดิ์  เพชรดี
4. นางธนัญชนก  มาลาสาย
5. นางวีระยา  คำมณีจันทร์
6. นางไกรษร  ประดับเพชร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 1. เด็กชายกัมปนาท  โคตะดี
2. เด็กหญิงกานดา  นานอก
3. เด็กหญิงจันธิมา  เกษนอก
4. เด็กหญิงชณัฐดา  กวดนอก
5. เด็กหญิงชณาพร  โคตรปัญญา
6. เด็กชายชัชพงศ์  เชื้อกุล
7. เด็กชายนวพล  นนทะภา
8. เด็กหญิงนิตยา  โฮนอก
9. เด็กหญิงปนัดดา  พิมพ์ภักดิ์
10. เด็กหญิงปิยฉัตร  มีสิทธิ์
11. เด็กชายพงศ์วิทย์  ตรวจนอก
12. เด็กหญิงพรพิมล  แดนจอหอ
13. เด็กชายรังสรร  ทานอก
14. เด็กชายรัตนพล  มะสิการะเต
15. เด็กหญิงรัตนวรรณ   แจ้งไพร
16. เด็กหญิงราทา  พานทอง
17. เด็กหญิงวราลักษณ์   โกสุมภ์
18. เด็กหญิงสุนิสา  โท่คำเครือ
19. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วันทัด
20. เด็กหญิงเจนธิรา  แจ้งไพร
 
1. นายประชัน   ชาวสามทอง
2. นายวีระยุทธ  หวังปรุงกลาง
3. นางฉบับ   นิลสมัคร
4. นางสมปอง  ชัยภัย
5. นางอุบล   สุดแสง
6. นายชนะชล  โกสุมภ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ซุยซวง
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  น้ำคำ
3. เด็กหญิงชัชฎา  จันลา
4. เด็กชายญาณวุฒิ  หอมจันทร์
5. เด็กหญิงปณิตา  เจ็ดขัน
6. เด็กชายประภานุวัฒน์  วงค์เงิน
7. เด็กหญิงพัชรินยา  โยโส
8. เด็กหญิงพิยดา  ตระกูลพงษ์
9. เด็กชายพีระทัศน์  ทองเลิศ
10. เด็กชายพุฒินันท์  วิชา
11. เด็กหญิงภัชริญญา  จันทร์ลา
12. เด็กหญิงวิยดา  งามเอี่ยม
13. เด็กหญิงศิริทรา  สว่างภพ
14. เด็กหญิงสิริวรรณ  มะณีนวล
15. เด็กหญิงสุภาพร  พิมพ์ผุย
16. เด็กหญิงอาทิตยา  พงษ์วิเศษ
17. เด็กชายอิทธิเชษฐ์  วัฒนกูลอิทธิ
18. เด็กหญิงเกษศราภรณ์  จันลา
19. เด็กหญิงเนตรชนก  มูลทา
20. เด็กชายเปรมอนันต์  สีดาชาติ
 
1. นางเฉลิมศรี  ศรีปัตเนตร
2. นางทนงค์ศิลป์  วงษ์นิล
3. นางธยาดา  สารทอง
4. นางสาววิจิตรา  รุ่งแสง
5. นางญาน์ฐิตา  ชมาฤกษ์
6. นายอุทิศ  อินจำปา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงกิตติญาพร  เหลาพันนา
2. เด็กหญิงกิตติพร  เหลาพันนา
3. เด็กหญิงจีรภัทร  ชุมปัญญา
4. เด็กชายณัฐพล  ชัยภูมิ
5. เด็กชายสิทธิเดช  ผลไม้
6. เด็กหญิงสิริตะพัช  สายโกสุม
 
1. นายอัชรายุทธ  ลุนเสนา
2. นายปิโยรส  ถนอมดำรงศักดิ์
3. นายเกียรติศักดิ์  บุญภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 97.56 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บาลีสัมพันธ์
2. เด็กชายณัฐเมธี   ดะนุชนาม
3. เด็กหญิงมันทนา  โพธิ์ชื่น
4. เด็กชายอณพล  เมืองวงษ์
5. เด็กหญิงอทิตติยา  เวียงการ
6. เด็กชายอัษฎายุทธ  ช่างเรือนกุล
 
1. นายกลวัชร  อินทราชา
2. นายสุรสิทธิ์  ฉิมงาม
3. นางสาวสหราช  งามเมืองปัก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 97.54 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีย์นิรมล 1. เด็กหญิงชัชชญา   ดวงแก้ว
2. เด็กชายณัฐธัชชัย  มาหามแห
3. เด็กชายธนชิต  ศิริสวัสดิ์
4. เด็กชายปรัชญะ  บุบผาวัลย์
5. เด็กชายศิริมงคล  บุญประกอบ
6. เด็กชายศุภกานต์  ภูตะเวช
 
1. นางสมทรง  สารธิยากุล
2. นายอดิศักดิ์  ดวงแก้ว
3. นางสาวอารีรัตน์  มานะกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงกาญจนา  จอมทอง
2. เด็กหญิงกิตติญาพร  เหลาพันนา
3. เด็กชายจักรพรรดิ์  ขันขจร
4. เด็กหญิงจีรภัทร  ชุมปัญญา
5. เด็กหญิงชิดชนก  สีช้าง
6. เด็กหญิงชุลีพร  ชำนาญ
7. เด็กหญิงญาณภัทร  ไทยน้อย
8. เด็กหญิงฐิติมา  สหธารา
9. เด็กชายณชพล  พานิชนาวา
10. เด็กชายณัฐพล  ชัยภูมิ
11. เด็กหญิงณิชารีย์  ไชยะสิด
12. เด็กหญิงดาวดารา  เหลาพันนา
13. เด็กชายธนวิชญ์  สิมะลี
14. เด็กหญิงธารารัตน์  สารบุญ
15. เด็กหญิงธิดาเดี่ยว  ซึ่งสุขเกษม
16. เด็กชายนราทิตย์  แดงสนาม
17. เด็กชายนราเทพ  แดงสนาม
18. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มาจรูญ
19. เด็กชายปรวิตร  แก้วมณี
20. เด็กชายประกาศิต  หาแก้ว
21. เด็กชายปารมี  ศรีทอนสุด
22. เด็กหญิงภัครภิชา  เง็งลา
23. เด็กชายภูวดล  ภูโยฮาต
24. เด็กหญิงมุกมณี  นิจมานพ
25. เด็กหญิงรัตนาวลี  วิมลภักดี
26. เด็กชายวิศวะ  พรมจักร์
27. เด็กหญิงศศิตรา  ชาลำใต้
28. เด็กหญิงศศิธร  คำลือ
29. เด็กหญิงศุภลักษณ์  แก้วเก็บคำ
30. เด็กหญิงสาริษา  วงศ์คำ
31. เด็กชายสิทธิเดช  ผลไม้
32. เด็กชายสิรภพ  จาระศรี
33. เด็กหญิงสิริตะพัช  สายโกสุม
34. เด็กหญิงสุวนันท์  วงศ์สำเนา
35. เด็กหญิงอธิชา  โภคทรัพย์
36. เด็กหญิงอรวรรณ  อึ่งพวง
37. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีกุลวงค์
38. เด็กชายเดวิด เด  ซิโมเน
39. เด็กหญิงโสภา  ครูแก้ว
40. เด็กหญิงไอรดา  ชนะกาศรี
 
1. นายอัชรายุทธ  ลุนเสนา
2. นางมณีรัตน์  วงษ์บัณฑิตย์
3. นางอรอินทร์  มูลศรี
4. นางธิดารัตน์  ประสมสุข
5. นางนิลุบล  นาคทัด
6. นายสุทธ์ใจ  กมลตรี
7. นายเกียรติศักดิ์  บุญภา
8. นายโกมินทร์  คนกลาง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชะโนด 2 1. เด็กหญิงกนกพร  คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงกรกนก  ทองดอนน้อย
3. เด็กหญิงกรวินท์   ลาดโพธิ์
4. นายกล้าณรงค์   เกิดมงคล
5. เด็กหญิงคณาพร  คำมุงคุณ
6. เด็กหญิงจิดาภา  จิตอามาตย์
7. เด็กชายจีรวัฒน์  วัตตะโส
8. เด็กชายชัชชัย  คำมุงคุณ
9. เด็กชายชินวัตร  โคตรแสนลี
10. เด็กชายณัฐวัตร  สัสดี
11. เด็กชายธนาธิป  คำมุงคุณ
12. เด็กชายธนาพัฒน์  กาดำดวน
13. เด็กชายธวัชชัย  ทวานชัยสงฆ์
14. เด็กหญิงนฤพร  สุคำภา
15. เด็กหญิงปนัดดา  คำมุงคุณ
16. เด็กหญิงประภาภรณ์   พ่อบาล
17. เด็กชายปราบดา  พ่อธานี
18. เด็กหญิงพรนิภา  พ่อบาล
19. เด็กหญิงพรรณภัทร  โต๊ะทอง
20. เด็กหญิงพัชราภรณ์   ทาศรีภู
21. เด็กชายพิทวัส  คำมุงคุณ
22. เด็กหญิงพิมพิมล  ทาศรีภู
23. เด็กชายพีรภัทร  บุญช่วย
24. เด็กชายภควัต  สิงห์นวน
25. เด็กชายภานุพงษ์  คนหาร
26. เด็กหญิงมธุรดา  พรมอินทร์
27. เด็กหญิงรวงข้าว  คำมุงคุณ
28. เด็กหญิงรุ่งนภา  คำมุงคุณ
29. เด็กหญิงวิจิตรา  ขวัญเพชร
30. เด็กหญิงศรีประภา  คำมุงคุณ
31. เด็กหญิงศิริขวัญ  อุปัชฌาย์
32. เด็กชายสหพัฒ  เนื่องบุรีรัมย์
33. เด็กหญิงหทัยรัตน์  โคตรพรม
34. เด็กชายอนุพงษ์  คำมุงคุณ
35. เด็กหญิงิพิญาดา  โคตรพรม
36. เด็กหญิงเกวรินทร์  คำมุงคุณ
37. เด็กชายเรืองศักดิ์  คำมุงคุณ
38. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โคตรพรม
39. เด็กชายโชติชยุตม์  พันธ์สุวรรณ
40. เด็กหญิงโสภิตา  อุปวงษ์
 
1. นายธีระยุทธ  สุคำภา
2. นางยุภาภรณ์  โกษาแสง
3. นางไมตรี  ปังอุทา
4. นางวิญญา  พันธ์สุวรรณ
5. นายคุณากร  แสนเยีย
6. นางสาววารุณี   วงวิรุฬหรักษ์
7. นางสาวนิกร  คำมุงคุณ
8. นางกัญญาวีร์  อุดมนา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 1. เด็กชายกฤษณะ  ฉัตรดอน
2. เด็กหญิงกัลลยาณี  สูบกระโทก
3. เด็กหญิงขนิษฐา  แคภูเขียว
4. นางสาวจันจิรา  เฉาะกระโทก
5. เด็กหญิงจันนิภา  กองสันเทียะ
6. เด็กชายชนาธิป  บรรนัดสำโรง
7. เด็กหญิงชนิสรา  โกติรัมย์
8. เด็กชายชยุตพงศ์  หวินครบุรี
9. เด็กหญิงชลธิชา  สอนนอก
10. เด็กชายณรงเดช  พุทธาวาส
11. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แนมครบุรี
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  เงียบกิ่ง
13. เด็กชายธนพล  วากระโทก
14. เด็กหญิงนัทธินันท์  แอบผักแว่น
15. เด็กชายพนาวัลย์  พันโคกกรวด
16. เด็กหญิงพัชรี  บุญนอก
17. เด็กชายมงคล  สุบงกช
18. เด็กหญิงมณีรัตน์  สวยครบุรี
19. เด็กชายยุทธภูมิ   แสงสุข
20. เด็กชายรุ้งเพ็ชร  วากระโทก
21. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  แช่มครบุรี
22. นางสาววรรณวิสา  เศษโถ
23. เด็กหญิงวราภรณ์  ลัดสำโรง
24. เด็กชายวิริทธิ์พล  หมอนทอง
25. เด็กชายวีระศักดิ์  หยาดผักแว่น
26. เด็กชายศญานนท์  สีตามา
27. เด็กชายศรายุทธ  แนมครบุรี
28. เด็กหญิงสริญญา  ดันกระโทก
29. เด็กชายสันติภาพ  ซ้อนกระโทก
30. เด็กหญิงสุณิสา  เพ็ชรนิล
31. เด็กชายสุทธิพงศ์  ฉัตรซ้อยครบุรี
32. เด็กหญิงสุนันทา  สอสูงเนิน
33. เด็กหญิงสุพรรษา  สาระบัน
34. เด็กหญิงสุภัสรา  เชิดชู
35. เด็กชายสุริยา  หวินครบุรี
36. เด็กชายอนุชา  ฉู่กระโทก
37. เด็กชายเจษฎาพร  จิตรจร
38. เด็กชายเมธี  ถาดครบุรี
39. เด็กหญิงโยษิตา  อ้ายเจริญ
40. เด็กชายไชยพัฒน์  แอบครบุรี
 
1. นายบุญลือ  เพ็ชรดอน
2. นายสุทธิดล  หอมแสง
3. นางสุชิน  พาชาลี
4. นายวันชัย  ปักกาเว
5. นางสาวฐิติกานต์  สุมขุนทด
6. นายก้องภพ  ทองธรรมสิริ
7. นางกนกอร  ถวิลครบุรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปานสูงเนิน
2. เด็กหญิงคชาภรณ์  กลอนกิ่ง
3. เด็กชายจามีกร  ซอกิ่ง
4. เด็กหญิงจิราพร  จวงตะขบ
5. เด็กหญิงชนาภา  ชมกิ่ง
6. เด็กชายชูศักดิ์  หร่ำกิ่ง
7. เด็กชายชูเกียรติ  หร่ำกิ่ง
8. เด็กหญิงณิชากานต์  ชุมรัมย์
9. เด็กชายทวีพร  ขุนอินทร์
10. เด็กชายธนดล  หารกิ่ง
11. เด็กชายธนภัทร  จิรวัฒน์ธำรง
12. เด็กชายธรณ์เทพ  ทิพย์โสภณ
13. เด็กหญิงนฤพร  ผ่องนานารถ
14. เด็กหญิงนันทนา  ศรีลีสุข
15. เด็กชายนิติศาสตร์  ศรีระกิ่ง
16. เด็กหญิงปทิตตา  พรมประโคน
17. เด็กหญิงพนิดา  บุญสูงเนิน
18. เด็กหญิงพรทิพย์  รวมดอน
19. เด็กชายพศภูมิ  พิมพ์โพธิ์กลาง
20. เด็กหญิงพิชญาภา  บัวชัย
21. เด็กหญิงฟองแก้ว  จีนกลาง
22. เด็กหญิงภคพร  ชินกลาง
23. เด็กหญิงยมลพร  ภัทรากุล
24. เด็กหญิงรวิภา  สุนทอง
25. เด็กหญิงรัตนา  มอไธสง
26. เด็กหญิงวริยา  แสนพระพล
27. เด็กชายวัชรินทร์  อาจสูงเนิน
28. เด็กหญิงวันวิสาข์  ชมเกษม
29. เด็กหญิงวัลญา  พิศดู
30. เด็กหญิงศิริประภา  อินชำนาญ
31. เด็กชายสหชัย  สุมาลี
32. เด็กชายสหรัฐ  พิมพ์โพธิ์กลาง
33. เด็กหญิงสิริกัญญา  ลักษณะ
34. เด็กหญิงสุธาสินี  นาก้อนทอง
35. เด็กหญิงสุพิชญา  บุญตน
36. เด็กหญิงอธิติญา    เพียขันทา
37. เด็กหญิงอินทรดา  โมราสูงเนิน
38. เด็กชายเมธิชัย  เสียดกิ่ง
39. เด็กหญิงแก้วตา  เตยสระน้อย
40. เด็กหญิงไพลิน    ขุนทอง
 
1. นางสาวกมลชนก  ทูลบุญลินทร์
2. นางพรทิพย์  เหาะสูงเนิน
3. นายณัฐปกรณ์  แพงทอง
4. นายเอกอรัญ  ทัพไทย
5. นายเฉลิมชัย  พุทธา
6. นายกิตติพันธ์  ไหกระโทก
7. นางบุญทรัพย์  จิระสุโข
8. นางสมคิด  หัสดินรัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  นันทะสอน
2. เด็กหญิงคุณัญญา  หมื่นหาวงษ์
3. เด็กชายชนนวีร์  วงศ์สุริยา
4. เด็กหญิงชนนิกานต์  วงศ์สุริยา
5. เด็กหญิงชลธิชา  แสนแก้ว
6. เด็กชายชาญยุทธ์  เป็ดสกุล
7. เด็กหญิงณัฐริกา  การุณรักษ์
8. เด็กหญิงณัฐวดี  วรรณสืบ
9. เด็กหญิงณัฐวิภา   มะโนศิลป์
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  ธิจันทุง
11. เด็กชายดิถดนัย  เพียภิรม
12. เด็กชายธนวัฒน์   บุญรอด
13. เด็กชายธีรศักดิ์  เสนศรี
14. เด็กชายนวดล  นาคำ
15. นายนันทวัตร  หมุดใจ
16. เด็กหญิงนุชนาฏ  มิ่งมีไชย
17. เด็กชายปฏิพัทธิ์  สิทธิวงษา
18. เด็กชายปฏิภาน  เขียวรัตตรัย
19. เด็กหญิงปทิตตา  ยางเดิม
20. นายปวริศ  คำภูแสน
21. นายพลวัต  สุโพธิ์คำ
22. เด็กหญิงพัชรินทร์  ลุนสะแกวงษ์
23. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีมังคละ
24. เด็กชายพีระพงษ์  อุดรเขต
25. นางสาวมะลิวรรณ  สิงหลง
26. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  บุญลอด
27. นายวรัญญู  ศรีธรราษฎร์
28. เด็กหญิงวิชุดา   ปราบนอก
29. นายศวิษฐ์  ดีทองหลาง
30. เด็กหญิงศศิมา  พวงจันทร์
31. เด็กหญิงศิริประภา  ทาสะโก
32. นางสาวสริตา  เขียวรัตไตร
33. เด็กหญิงสุชานันท์  อ่อนบุญมา
34. นายสุทธิพงษ์  สาวงศ์นาม
35. เด็กหญิงสุธีธิดา  วงศ์สุริยา
36. นางสาวสุภนิดา  พวงเกตุ
37. เด็กหญิงอรัญญา  รักษาภักดี
38. นายอัครพงษ์  วงศ์เสนา
39. เด็กหญิงไอรดา  ผ่องแสงศรี
 
1. นายสุเพื่อน  วรรณโส
2. นายมานิตย์  มหิมา
3. นายณัฐชัย  พลนามอินทร์
4. นางทิศารัตน์  อนุสุวรรณ
5. นางวิไลวรรณ  มหิมา
6. นางชลากร  คำเพชร
7. นางรุ่งนภา  คงสูงเนิน
8. นางยุพา   ศรีระบุตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  โคตรแสนเมือง
2. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  พวงพิลา
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  โสโท
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญสิงห์
5. เด็กหญิงชนกวนันท์  สิงห์สนั่น
6. เด็กชายชัยวุฒิ  นามรักษา
7. เด็กหญิงชาริสา  มาสำราญ
8. เด็กชายชิษณุพงษ์  ยอดป้องเทศ
9. เด็กหญิงณัฐกานต์  ตองอ่อน
10. เด็กหญิงดาริกา  ทระคำหาร
11. เด็กชายทักษิณ  ภูจอมแก้ว
12. เด็กชายธนดล  จำปาด่อน
13. เด็กหญิงธนภรณ์  ชิมโพธิ์คลัง
14. เด็กชายนพรัตน์  ไชยเนตร
15. เด็กชายนิติธร  ภูแสงศรี
16. เด็กหญิงบุญยานุช  มาตรา
17. เด็กชายปฐพีพุทธ  รัตนพล
18. เด็กชายปิยะพงษ์  ภูสีลม
19. เด็กชายพชรพล  พิลานนท์
20. เด็กหญิงพัชริดา  พาหา
21. เด็กหญิงภาคินี  เล็งไธสง
22. เด็กหญิงรัสรวดี  ชาวงษี
23. เด็กชายราจา  ซิงห์
24. เด็กหญิงลักษณารี  ไชยพิมูล
25. เด็กหญิงวริยา  มิตราช
26. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  นามโส
27. เด็กชายวีกริช  ใจราช
28. เด็กชายศักรินทร์  บุราณจิตร
29. เด็กหญิงศิวิไล  ไมตรีแพน
30. เด็กหญิงศุภัชฌา  แดงโรจน์
31. เด็กหญิงสุชัญญา  เกิดบ้านใหม่
32. เด็กหญิงสุนิษา  วิชัยวงค์
33. เด็กชายอนุชิต  พิณพ่อย
34. เด็กหญิงอังคณา  อัคฮาดศรี
35. เด็กหญิงอัญมณี  ภูกองไชย
36. เด็กหญิงอิญธิญา  ภูฉลอง
37. เด็กหญิงอินทุอร  มะระคบ
38. เด็กหญิงเขมรินทร์  บุญหล้า
39. เด็กชายเนติธร  เตโช
40. เด็กชายไววิทย์  ยศคำลือ
 
1. นางกฤษณา  บุตรพรม
2. นายชุมพล  บุตรพรม
3. นางสาวชุลีพร  บุตรพรม
4. นางสาวสุภาพร  ภารสุวรรณ
5. นางเกศฎาพร  ภูพานเพชร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสง่า 1. เด็กชายพันธ์ประชา  พรมเดื่อ
 
1. นางสาวสุภาพร  เค็งชัยภูมิ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 1. เด็กชายกิตติชัย  ทิพย์มาตร
 
1. นายวีระพัน  ไพศาล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กชายเอกพล  ริยะบุตร
 
1. นางสาวสุกฤตา  จันทร์เพ็ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแพ 1. เด็กชายจรัสพล  ผ่องแผ้ว
 
1. นางเกศรินทร์  ทนาทิพย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 1. เด็กชายณัฐพล  สุขจิตร
 
1. นางวัชรินทร์  รัตนศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1. เด็กชายภูมิรพี  แสงนนท์
 
1. นางสาวธนิตา  อุปสิทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงวิชชุดา  โพธิ์เกาะ
 
1. นางรพีพรรณ  ผินกระโทก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 1. เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  ชื่่นพระกลาง
 
1. นางทิศารัตน์   เฉื่อยสูงเนิน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงไอริสา  ดอนสมพงษ์
 
1. นางอรทัย  ดวงธนู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเมือง 1. นางสาวอภิญญา  บุพศิริ
 
1. นายเสทื้อน  อินทะประเสริฐ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  ถาโคตร
 
1. นายสุริยา  นาระดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงหลวง 1. เด็กหญิงมารตี  สดศรีจันทร์
 
1. นางพิมพา  มือขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทอง 1. เด็กชายสันติภาพ  คุณมี
 
1. นางสาวหทัยวรรณ  พรมโคตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบอน 1. เด็กชายธรนันท์  ทาคำวงษ์
 
1. นางชุติมา  ดวงมณี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กชายรัตนโชติ  นะรารัมย์
 
1. นายฉัตรชัย  วิระพันธ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กชายศรายุทธ  มั่งคั่ง
 
1. นางสายทอง  ขันธสอน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง 1. นายจักรพงศ์  จ่าทัพ
 
1. นางสาวสุดาวัน  ถามูลเรศ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายธัญบูรณ์  โตชมภู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกานต์ศักดิ์  ดัดขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกานต์หทัยชนก  ขอผลกลาง
 
1. นางสาวศุภาพิชญ์  เกษียรพรหมราช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธรรมนาถ  ชุ่มเมืองปัก
 
1. นางจุฑาทิพย์  ไชยโรจน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงพัชราพร   จันทร์หลวย
 
1. นางศิริพร  บุญญานุสนธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงสิริตะพัช  สายโกสุม
 
1. นายอัชรายุทธ  ลุนเสนา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงหลวง 1. เด็กหญิงมารตี   สดศรีจันทร์
 
1. นางพิมพา  มือขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระทอง 1. เด็กหญิงชนกเนตร  พรมชาติ
 
1. นางพรทิพย์  คูรัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กชายอนันตโชค  สร้อยแสงพันธุ์
 
1. นางสาวฟ้าใส  ชัยชนะกลาง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กชายภควัฒน์  สังขศิลา
 
1. นายณัฐพล  อิโน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา) 1. เด็กชายรัฐภูมิ  จันทร์โคตร์
 
1. นางประภัสสร  จันทร์โคตร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1. เด็กชายสิทธิพร  ศรีกุล
 
1. นางกนกวรรณ   อรรถวัน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กชายกฤษฎาพล  ขันธ์ดวง
 
1. นายธีรวัฒน์  พัฒโท
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายธัญบูรณ์  โตชมภู
 
1. ว่าที่พันตรีกานต์ศักดิ์  ดัดขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  ไพบูลย์กฤตธนา
 
1. นางสาวสุธาสินี  เสริมนรา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 1. เด็กหญิงชลธิชา  อำภาวงค์
 
1. นางอรทัย  ลำภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงเขมมิกา  บรรเลงเสนาะ
 
1. นายสมเกียรติ  บูรณพงษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์นิรมล 1. เด็กหญิงชัชชญา  ดวงแก้ว
 
1. นายอดิศักดิ์  ดวงแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐลดา  ร้อยมาลี
 
1. ดร.สงกรานต์  พันธุ์พินิจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงวนศึกษา 1. เด็กหญิงดวงตะวัน  ยะราช
 
1. นางสาวนุจรินทร์  ศิริโยธา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กชายอนันตโชค  สร้อยแสงพันธุ์
 
1. นายอัคคนาถ  เผือกใจแผ้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทรายงาม 1. เด็กชายธนโชติ  หัวดอน
 
1. นางสาวศิรินาถ  ศรีฉายา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบงเหนือ 1. เด็กชายปรวิทย์   มัชฌิมะแสน
 
1. นางนัฏฐิยา   คำริแง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กชายศรายุทธ  มั่งคั่ง
 
1. นางสายทอง  ขันธสอน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 1. นายพันธกานต์  ดวงบัณฑิต
 
1. นางจารุวรรณ  สงค์คำจันทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 1. เด็กชายภานุวัฒน์   ชัยเสริม
 
1. นายธนภัทร   สิงห์จินดา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  คำแพง
 
1. นางอุไล  คำศิริรักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย 1. เด็กหญิงสุพรรณษา   วงศ์แสง
 
1. นายสมใจ   ศรีจันทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1. เด็กหญิงพัชรพร   เชื้อวงษ์
 
1. นางสาวณัฐรุจา  วรรณเสริฐ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงสิริตะพัช  สายโกสุม
 
1. นายอัชรายุทธ  ลุนเสนา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1. เด็กหญิงชลธิชา  นาคคง
 
1. นางกัณทิมา  ดวงเพชรแสง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านช่องเม็ก 1. เด็กหญิงภัทรมน  ประทุมชาติ
 
1. นางภัทรสุดา  เหล็กทะเล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกรวิกา  พิมวงศ์
2. เด็กหญิงกัลยากร   โชคสภาพร
3. เด็กหญิงขวัญชนก   อบเทศ
4. เด็กหญิงญาณวดี   ใบโพธิ์
5. เด็กหญิงณัฐชยา   สิริมาด
6. เด็กหญิงนาฏญา   พรามจร
7. เด็กชายปริณวิทย์   เจือจันทร์
8. เด็กหญิงภัทรนันท์   สิงห์ทน
9. เด็กหญิงภัทรวดี   แสนสันเทียะ
10. เด็กหญิงมัลลิกา   ปรือทะเล
11. เด็กหญิงสิริกิติยา   ผาบจันทร์สิงห์
12. เด็กหญิงอรปรียา   นันทอนันต์
 
1. นายศรัณย์   ศรีมะเริง
2. นางภิญญาพัชญ์  โกมาสถิตย์
3. นายเรืองวุฒิ  กลินทะ
4. นางภิญญาพัชญ์  โกมาสถิตย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายกฤษฏ์  เกษเพ็ชร์
2. เด็กชายชานน  ศรีฮอแก้ว
3. เด็กชายตรีวิช  เสนาะวาที
4. เด็กชายธนกร  ชนะสิงห์
5. เด็กชายธีธัช  บัวพันธ์
6. เด็กชายบวรนันท์  บุญครอง
7. เด็กชายปิยะ  คะเนแน่น
8. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  รูปงาม
9. เด็กหญิงภัทรวดี  เกษเพ็ชร์
10. เด็กชายศิวัช  จันพวง
11. เด็กชายอภิชาติ  ทองมณี
12. เด็กชายอภินันท์  นามแสน
 
1. นายรามินทร์  ธรรมเจริญ
2. นางกิติมา  บัวแย้ม
3. นางนัดดา  มงคลแก้ว
4. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1. เด็กชายณัฐดนัย   กมลกลาง
2. เด็กชายนพชัย  บุญกำเนิด
3. เด็กชายนวินพรรษ   วิริยะยืนยง
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์   บุญแต่ง
5. เด็กหญิงปราณปรียาพร   กัญหา
6. เด็กหญิงพิชามญชุ์   แก้วระวัง
7. เด็กชายพิสิษฐ์   ชาญบัญชี
8. เด็กหญิงมาริณี   สุวรรณ์
9. เด็กชายสรวีย์    จงกล
10. เด็กหญิงสรัลชนา   พงษ์พิมาย
11. เด็กหญิงสลิลทิพย์   แก้วระวัง
12. เด็กชายอดิศร   กลิ่นเกษร
 
1. นายขจรพงค์   ดำเกิด
2. นายวรรธนา  กระทู้นัน
3. นางสาวภาณินี  แก้วชื่นชัย
4. นายพงศ์ศรันย์  พันธุเวช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายจักรพรรดิ  ขันขจร
2. เด็กหญิงณิชารี  ไชยสิด
3. เด็กหญิงดาวดารา  เหลาพันนา
4. เด็กชายธนวิชญ์  เมืองจันทร์
5. เด็กชายธันวา  ศุภพลชัย
6. เด็กหญิงธิดาเดียว  ซึ้งสุขเกษม
7. เด็กชายนวมินทร์  สีหานาม
8. เด็กหญิงศศิธร  คำลือ
9. เด็กหญิงสาริศา  วงศ์คำ
10. เด็กหญิงอธิชา  โภคทรัพย์
 
1. นายอัชรายุทธ  ลุนเสนา
2. นายเจริญ  วรรณวงษา
3. นายเกียรติศักดิ์  บุญภา
4. นายสาธิต  รำเพยพล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เทพังเทียม
2. เด็กชายตะวัน  เหวขุนทด
3. เด็กหญิงธิดาพร  มาขุนทด
4. เด็กหญิงปาริชาติ  จงอ้อมกลาง
5. เด็กหญิงพรไพลิน  แก้วสันเทียะ
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทาระสุข
7. เด็กหญิงเกศกานต์  คิรินทร์
8. เด็กหญิงเบญจวรรณ  บัวลอย
 
1. นายนริศร์  สมศรี
2. นายสมศักดิ์  พรหมเมตตา
3. นายศุภกิจ  ภูโอบ
4. นายวิทยาธร  นรินทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1. เด็กชายกษิดิศ  ทับทิมสระน้อย
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชาลีงาม
3. เด็กชายธณายุต  สมหวาน
4. เด็กชายปรินทร์  โสภากุล
5. เด็กชายปิยะวัฒน์  พรหมภักดี
6. เด็กหญิงพวงชมพู  พันธ์คำ
7. เด็กชายภูผา  สืบแสนสกุล
8. เด็กชายวีระพัฒน์  ธนะเฮือง
9. เด็กชายศริยา  อุทะบุตร
10. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีโสภา
11. เด็กชายเศวดีภ์  ศรีวงษา
12. เด็กชายเอกภพ  ป้องนู
 
1. นายธีระฉัตร  ฉัตรทอง
2. นายชัชวาลย์  ดอนจันทร์ดา
3. นายสุรศักดิ์  นมัสโก
4. นายวิชานาถ   โพธิ์ภูมี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  เกลื่อนกระโทก
2. เด็กชายกนกพล  อ่วมกระโทก
3. เด็กหญิงกันติชา  แซ่่ตัง
4. เด็กหญิงจรัญญา  ฉวยกระโทก
5. เด็กหญิงจันทร์จรัสภรณ์  ชุ่มหมื่นไวย
6. เด็กหญิงฉันพพิชญา  อิงกระโทก
7. เด็กหญิงชมพูนุท  จันทร์บุผา
8. เด็กหญิงชาริณี  ช่วยกระโทก
9. เด็กหญิงชิดชนก  วิริยแสนสุข
10. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  สอดกระโทก
11. เด็กหญิงณัฐริญา  โพธิ์ทอง
12. เด็กหญิงตรีทิตยพิภา  หริ่งกระโทก
13. เด็กชายตะวัน  ศรีกระโทก
14. เด็กหญิงธิษณามดี  ศรีเสนาศักดิ์
15. เด็กหญิงนภัสสร  สายรัตน์
16. เด็กหญิงปนัสยา  พิมเวิน
17. เด็กชายปัญญวัฒน์  ชาวสวน
18. เด็กหญิงปัญญาพร  โกสินชัย
19. เด็กหญิงพชรพร  วิชัยศึก
20. เด็กหญิงพัชรดา  พงษ์ภักดิ์บุญ
21. เด็กหญิงพัชริดา  ฉิ่งสำโรง
22. เด็กหญิงพัณณิตา  ห่วงกระโทก
23. เด็กหญิงพิชชา  สัตย์ซื่อ
24. เด็กชายภูมินันท์  ทอนครบุรี
25. เด็กชายภูมิพัฒน์  ทอนครบุรี
26. เด็กหญิงรัฐริกา  ปราศกระโทก
27. เด็กหญิงรัตนาวดี  เทียบใหม่
28. เด็กหญิงลลิตา  ย่อยกระโทก
29. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  จันบัติ
30. เด็กชายศราวุฒิ  แซ่ลิม
31. เด็กชายศักดิ์ดา  วิเศษฤทธิ์
32. เด็กหญิงสุคนธา  ขันตินุกุลธานนท์
33. เด็กหญิงสุรัชนา  ทันไธสง
34. เด็กหญิงสโรชา  ทรงเยาว์ศรี
35. เด็กหญิงอนิศรา  พากระโทก
36. เด็กชายอนุชิต  พันนุมา
37. เด็กหญิงอัญญาณี  อ่วมกระโทก
38. เด็กหญิงอาริสา  พรมอ่อน
39. เด็กหญิงเชษฐ์สุุดา  กฤษฎาเกษม
40. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เวกระโทก
 
1. นายสาธิต   จังพานิช
2. นางยุภาพร   ฝ่ายฉิมพลี
3. นางสาวสุรดา  พิพิธกุล
4. นางวนิดา  กาญจนพฤฒิพงศ์
5. นางสมร  ศรีสา
6. นางสาววจี  ช้อนผักแว่น
7. นางวรานิษฐ์   นิธิวราเศรษฐ์
8. นางกวิตา  อ่องพิมาย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ 1. เด็กหญิงกนกวรินทร์  พรมป้อง
2. เด็กชายกรเทพ  แวงวรรณ
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปิยะขาม
4. เด็กชายกิตติภพ  วรรณวงษ์
5. เด็กหญิงกิตติยา  ชัยสนั่น
6. เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทกิจ
7. เด็กชายกิติภพ  แสงหาร
8. เด็กหญิงขวัญจิรา   คุณวงศ์
9. เด็กหญิงจรูญโรจน์  แก้วอุดร
10. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พรมชัยขาว
11. เด็กหญิงชิงค์คิ  แวนเดอร์เพิล
12. เด็กชายชิติพัทธ์  แนวเงินดี
13. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วบุรี
14. เด็กหญิงธนพล  กันยะมา
15. เด็กหญิงนภาพร  พลชา
16. เด็กชายนัทธวัฒน์  ดุงศรีแก้ว
17. เด็กชายประสิทธิโชติ  คำพามา
18. เด็กชายปรเมศ  วงศ์วาสน์
19. เด็กหญิงปวิชญา  อ่อนละมุน
20. เด็กหญิงพัชรารัศมิ์  ภูดวงดาว
21. เด็กชายพัฒธนกิจ  คำสมัย
22. เด็กหญิงพัณณิตา  รูปสม
23. เด็กหญิงพิริศา  เหมสิงห์
24. เด็กชายพีรดนย์  ขันน้อย
25. เด็กหญิงพีรดา  สุนทรชัย
26. เด็กหญิงพีรพัฒน์  ขันธะมูล
27. เด็กชายยุทธชัย  บุญกว้าง
28. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  พิมพาเลีย
29. เด็กชายรัฐภูมิ  จันทยางค์
30. เด็กชายรัฐภูมิ  สิงห์บุญมี
31. เด็กหญิงวรรณษา  โนนทิง
32. เด็กหญิงศิริรัตน์  คำแพง
33. เด็กหญิงศุภารัตน์  เพลิศฤทธิ์
34. เด็กชายสุจิณณ์  ดีสวัสดิ์
35. เด็กหญิงสุณัฐญา  เผอิญอ่อน
36. เด็กหญิงสุนิสา  สิงห์ทองห้อม
37. เด็กชายอดิภพ  จำเริญโชค
38. เด็กหญิงอริญชยา  อิทธิไกรวัล
39. เด็กหญิงอัญชมัย  ชัยสุวรรณ
40. เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  ทิพย์เสนา
 
1. นายอุดมศักดิ์  บุตรอินทร์
2. นางขัตติยานี  ขัตติยะ
3. นางจินต์จุฒา  ดุงศรีแก้ว
4. นางสาวนภาพร  อัครพิน
5. นางสาวพัชรีพร  ป่าจันทร์
6. นายนิติวัฒน์  ดุงศรีแก้ว
7. นายปิติชน  หล่มช่างคำ
8. นางสาวสายไหม  พากุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  สารวงษ์
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  กองบุญเรือง
3. เด็กหญิงกัลยกร  วิพายา
4. เด็กชายคีตพล  เตอร์ตู
5. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทราช
6. เด็กชายจีรศักดิ์  เจตนา
7. เด็กหญิงฉัตรชนก  จานมีชัย
8. เด็กหญิงชนัญพร  อินทะจร
9. เด็กหญิงชลพิชา  วังคีรี
10. เด็กหญิงชาลิสา  โสมนัส
11. เด็กชายชินภัทร  รักไทย
12. เด็กหญิงณพิชญา  ตัณฑสิทธิ์
13. เด็กหญิงตาลลัดดา  ศรีสร้อย
14. เด็กหญิงต้นหนาว  กุลวงษ์
15. เด็กหญิงธัญชนก  สอนแสง
16. เด็กหญิงธัญญาพร  บุญทศ
17. เด็กชายนิธินาถ  บุตราช
18. เด็กหญิงบุณยาพร  สุจริตรักธรรม
19. เด็กหญิงปริมปภา  อ้วนโฮม
20. เด็กชายปรเมศว์  นางาม
21. เด็กหญิงปลายฝน  กุลวงษ์
22. เด็กหญิงปาริฉัตร  ยศปัน
23. เด็กหญิงปาริชาติ  เนาวสุข
24. เด็กหญิงพนิตพิชา  จุตตะโน
25. เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีชัย
26. เด็กหญิงภัทราภา  เร่งวาณิชกุล
27. เด็กหญิงวชิรินทรา  ผละผล
28. เด็กชายวราเมธ  ภักมี
29. เด็กชายวีรเทพ  ดีแถลง
30. เด็กหญิงศศิธร  มั่นคง
31. เด็กหญิงอธิตยา  สีดามาต
32. เด็กหญิงอรปรีญา  จันท้าว
33. เด็กชายอัยการ  สุขขี
34. เด็กหญิงอาทิตยา  จำแม่น
35. เด็กชายอานนท์  คำเลื่อม
36. เด็กหญิงอาพาภรณ์  คณะแพง
37. เด็กชายอิศรานุวัฒน์  สาริยา
38. เด็กหญิงไอลดาภรณ์  สิริธนศักดิ์
 
1. นายเอกลักษณ์  เตอร์ตู
2. นางสาวภัควีณ์  ฤทธิ์คุณ
3. นางพรรณนภา  เตอร์ตู
4. นายนิตินัย  สุวรรณผู
5. นายสุขเสริญ  คำอ่าง
6. นายศิริธรณ์  เทพดุลยพัฒน์
7. นางประภาภัทร  เทพดุลยพัฒน์
8. นายอนุสิทธิ์  มูลจันทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ 1. เด็กชายกรวิชญ์  สมควร
2. เด็กชายกฤษฎา  ชารีมาตร์
3. เด็กหญิงกุลธิดา  สายยืน
4. เด็กหญิงจริญญา  จันทร์บาง
5. เด็กหญิงจันทิมา  บุญมูล
6. เด็กชายชัยมงคล  พรมทา
7. เด็กชายทศพล  มณีสาย
8. เด็กชายธนภัทร์  รัตนศรี
9. เด็กหญิงธยานี  เปรมะทา
10. เด็กหญิงธิดารัตน์  พรมสิงห์
11. เด็กหญิงนันธิดา  โสมอินทร์
12. เด็กชายประกาศิต  จันทะปัญญา
13. เด็กหญิงปวัณรัตน์  แก้วคำจันทร์
14. เด็กหญิงพัณณิตา  ผดาเวช
15. เด็กชายพีรพัฒน์  เทพโภชน์
16. เด็กชายภาสกร  มีศรี
17. เด็กหญิงมุธิตา  พิลาพันธ์
18. เด็กหญิงรัชนีกร  กุดราษี
19. เด็กหญิงวนิดา  เจริญรัมย์
20. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  นิ้วทอง
21. เด็กชายศราวุธ  คำโทพล
22. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ช่วยตา
23. เด็กหญิงสมิตานันท์  สีคำ
24. เด็กหญิงสุทิตา  ซ้อนพุดซา
25. เด็กหญิงสุธีมน  แก้วศิริ
26. เด็กหญิงสุภัทรา  เปรมทา
27. เด็กชายอภิรักษ์  สุริวงศ์
28. เด็กหญิงอาภาศิริ  รูปไข่
29. เด็กหญิงอุไรพร  ช่วยตา
30. เด็กหญิงเก็จมณี  บุญปก
 
1. นายทองดี  คณะศรี
2. นายไชยทวี  อารีรักษ์
3. นายกิตติศักดิ์  ทองใบ
4. นายคำผัด  วงศ์สุข
5. นายอโณทัย  ดวงจันทร์
6. นางธัญญลักษณ์  แก้วสุข
7. นางนปภา  ไชยเสนา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทับทิมทอง
2. เด็กหญิงชลธิชา  บรรดาตั้ง
3. เด็กหญิงญาณิศา  ธนงค์
4. เด็กชายฐิติวัสส์  ภู่อ่อน
5. เด็กหญิงณัฐชยา  สีทา
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  พันเดช
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมลาย
8. เด็กหญิงดวงฤดี  จันลา
9. เด็กชายทิวานนท์  สิงห์อ่อน
10. เด็กหญิงธิติมา  ทองปาน
11. เด็กชายธีรเมธ  บุญภา
12. เด็กชายนนทวัฒน์  มูลแก้ว
13. เด็กหญิงนฤกานต์  ดวงบุตร
14. เด็กหญิงนิภาภรณ์  เขื่อนพงษ์
15. เด็กหญิงปนัดดา  เจริญรอย
16. เด็กหญิงปริญญา  พรมเพ็ญ
17. เด็กหญิงพัชรา  ยงยืน
18. เด็กหญิงพัชรินทร์  กลิ่นลั่นทม
19. เด็กหญิงพิมลรัตน์  แข่งขันธ์
20. เด็กหญิงยุพเรศ  เหลากลม
21. เด็กหญิงยุภาพร  ชุดทอง
22. เด็กหญิงรัตนวลี  บัวโรย
23. เด็กหญิงรุ่งนภา  ไชยสืบ
24. เด็กชายวีระศักดิ์  จันลา
25. เด็กชายวุฒิชัย  ดวงงาม
26. เด็กหญิงศศิธร  กำเนิดสิงห์
27. เด็กหญิงศิริกัญญา  อุ่นเมือง
28. เด็กหญิงสุกัญญา  แข่งขันธ์
29. เด็กหญิงสุพรรณษา  การัตน์
30. เด็กหญิงสุภาพร  เคียงวงศ์
31. เด็กหญิงสุภาวดี  ปูคะทา
32. เด็กชายสุรดิษ  เจริญวงศ์
33. เด็กชายสุรารักษ์  อเนกา
34. เด็กหญิงอรนิภา  หอมทอง
35. เด็กหญิงอรสา  กาละพันธ์
36. เด็กหญิงอริยาภรณ์  บุญเลียง
37. เด็กหญิงอัยลดา  ห้อยไชยสงค์
38. เด็กชายอัษฎาวุธ  ผึ่งผาย
39. เด็กหญิงอารียา  กันธบุปผา
40. เด็กชายเจษฎา  รอดทุกข์
 
1. นางสาวชลธารา  ศิริวงศ์
2. นางสาวธิราพร  กุมแก้ว
3. นายวิรัตน์  จันละดา
4. นายสมาทร์  ใจดี
5. นายอนุชิต  ชูช้าง
6. นางกชพรรณ  ถุระพัฒน์
7. นางจิตประสงค์  ทมะนันต์
8. นางสาวรัชติยา  บัวโรย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบัวโคก 1. เด็กหญิงกนกนาฎ  กระแสโท
2. เด็กชายกฤษณะพงษ์  สารบรรณ
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  กะการดี
4. เด็กหญิงกุลณัช  ชัยสงค์
5. เด็กชายจิรวัฒน์  แอกทอง
6. เด็กหญิงจิราภรณ์  คูณสิงห์
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  สีเอก
8. เด็กชายทวีรัชต์  ธรรมนาม
9. เด็กหญิงทิพย์เกษร  แก้ววิเชียร
10. เด็กชายธนพร  บุตรดี
11. เด็กชายธีรยุทธ  นิสสัยดี
12. เด็กชายนพดล  เหมาะทอง
13. เด็กหญิงน้ำฝน  ก้านแก้ว
14. เด็กหญิงบุษยมาศ  พิลาศรี
15. เด็กหญิงบูญญารักษ์  ธรรมนาม
16. เด็กหญิงปิยาพร  บัวทอง
17. เด็กหญิงพรพิชา  แสนวงษ์สา
18. เด็กหญิงพัชราภา  สมเสร็จ
19. เด็กชายพัฒนพงษ์  ผึ่งผาย
20. เด็กหญิงภัศนี  เหมาะทอง
21. เด็กหญิงยุพิน  พิศเพ็ง
22. เด็กชายวศิน  สร้อยจิตร
23. เด็กชายวันชัย  กะการดี
24. เด็กหญิงวิจิตตรา  บัวทอง
25. เด็กชายวีรวัฒน์  มั่นวงศ์
26. เด็กชายศิรวิทย์  แสนโคตร
27. เด็กชายศุภกร  จันทร์แดง
28. เด็กชายศุภชัย  อ่อนทาดี
29. เด็กหญิงสายเพชร  กะการดี
30. เด็กชายอดิศร  วันวาล
31. เด็กชายอนุชา  ศรีชนะ
32. เด็กชายอภิชาติ  สาแก้ว
33. เด็กชายอรรถพล  จันทร์แดง
34. เด็กหญิงอรวรรณ  ศรีงาม
35. เด็กชายอัฉริยะ  โทนาพันธ์
36. เด็กหญิงอัญชสา  ยืนยาว
37. เด็กหญิงเกษกนก  กะการดี
 
1. นายกิจพงษ์  ประทุมดี
2. นายวัฒนะ  กันนุฬา
3. นางอุษา  กะการดี
4. นายไกรวิเชียร  คงอ่อน
5. นายธีรพงษ์   ยังมูล
6. นางสาวรัตนาวรรณ  โพธิ์กิ่ง
7. นางสาวหนึ่งฤทัย  พวงผกา
8. นางสาวอัจฉราพร  อุระงาม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงดากานดา  เบ้าทอง
2. เด็กชายธนทรัพย์  ลาพวง
3. เด็กชายธนพงษ์  มองเพชร
4. เด็กชายธนภัทร  สมภาร
5. เด็กหญิงนิภารัตน์  ชื่นโรจน์
6. เด็กหญิงพิชญภัทร  มูลตรี
7. เด็กชายภูเมศ  มารัชชะ
8. เด็กชายวิทวัส  เขียวสะอาด
9. เด็กหญิงอุษามณี  วงศ์สุวรรณ
10. เด็กหญิงเมทินี  พิมสอน
 
1. นายปฏิวัติ  นามทองใบ
2. นางสาวกุลธิดา  บัวอ้น
3. นางพวงเพ็ญ   ทองกอง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชูจันทร์
2. เด็กชายจิตรกร  สอนจันโท
3. เด็กหญิงชญาดา  สำมะลี
4. เด็กชายฐิตินันธ์  จันทร์เจือ
5. เด็กชายณัฐพงษ์  ประชา
6. เด็กหญิงธนิตา  เทพนอก
7. เด็กหญิงพรชนก  ดอนกันหา
8. เด็กหญิงสุภัสสร  ชัยเลิศ
9. เด็กชายสุรศักดิ์  รักษาภักดี
10. เด็กชายเจษฎาภรณ์  อุปวันดี
 
1. นางสาวนวรัตน์  พลสาร
2. นายธงศักดิ์  ศรีสงคราม
3. นายชาญชัย  บัวผาย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กชายกชพร  สุขสมร
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  วัฒนกูล
3. เด็กชายชฎาธร  แสนสุข
4. เด็กชายปวริศ  วงศ์ปฐม
5. เด็กหญิงปัณฑิกา  สาไพรวัน
6. เด็กหญิงปุุณยนุช  บุญอำนวย
7. เด็กชายภควัฒน์  แสงกล้า
8. เด็กหญิงมณฑกานต์  มูลกัณฑ์
9. เด็กชายอนุมัติ  วงษ์ปัญญา
10. เด็กหญิงเขมนิช  ดวงหล้า
 
1. นางสาวฐานิตา  ภูจันหา
2. นางบุหงา  วารินทร์
3. นางศรีนภา  พงศ์สิทธิศักดิ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายณัฐชัย  ทัศน์จันดา
2. เด็กชายธนากร  วันวงตา
3. เด็กหญิงนุชจริน  ไพราชสูง
4. เด็กหญิงพรรณชนิดา   กานนท์
5. เด็กชายภูวริน  มะสุใส
6. เด็กชายวรภัทร  มะสุใส
7. เด็กชายศรดิษฐ์  อุ่นเทียมโสม
8. เด็กหญิงศิรประภา  นนท์เหล่าพล
9. เด็กหญิงสุธิมา    สาลีพล
10. เด็กหญิงสุวดี  มะสุใส
 
1. นายสินสมุทร  สินธุศิริ
2. นางสาวทัศวรรณ   หอมทรัพย์
3. นางสาวอุราลักษณ์   อุ่นเทียมโสม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นางสาวจิราพร  เข็ดคม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิลลาพงษ์
3. เด็กหญิงธัญจิรา  ทะบัญหา
4. เด็กชายธีรศักดิ์  สุขดี
5. เด็กชายปฐมพร  สุวะไกร
6. เด็กชายปริญญา   สารโพคา
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เดชผล
8. เด็กหญิงอนัญญา  โคตรคำหาญ
9. เด็กหญิงอรวรรณ  พัวประเสริฐ
10. นายเจษฎาภรณ์  พิมพาชัย
 
1. นางสาวฐานิตา  ภูจันหา
2. นางศรีนภา  พงศ์สิทธิศักดิ์
3. นางรวิวรรณ  ล่ำสัน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กชายกฤษณะ  น้อยเล็ก
2. เด็กหญิงชลธิชา  กุลมะโฮง
3. เด็กชายชินวัตร  เมาะราษี
4. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีเทพอุบล
5. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  สำเภา
6. เด็กหญิงพรธิดา  พิมชัยศรี
7. เด็กหญิงพรพิมล  จำรัสรักษ์
8. เด็กหญิงพิชชาพร  วงศ์ศรีจันทร์
9. เด็กชายพิทักษ์  เมาะราษี
10. เด็กชายสรศักดิ์  แสงฤทธิ์
 
1. นายอัมรินทร์  เพียเอีย
2. นายผดุงศักดิ์  ตรีพลี
3. นายสุรพล  มาตวงค์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนทะแยง 1. เด็กหญิงกิตติกา  ศรีรัตนสิทธิ์
2. เด็กหญิงนภัสนันท์  แดงสกุล
3. เด็กหญิงนันทวัน  นรานอก
4. เด็กหญิงปวีณนุช  กาโส
5. เด็กหญิงสาธิกา  ไทยจันอัด
6. เด็กหญิงสุชัญญา  ฉัตรตะขบ
7. เด็กหญิงสุพิชญา  บิสันเทียะ
8. เด็กหญิงไอริสา  เหล่าพันนา
 
1. นายพล  ชินอ่อน
2. นางสาวสุทธิการ  แสงศศิธร
3. นางสาวจินตนา  พิเคราะห์
4. นางสาววราภรณ์  เขตชมภู
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 98.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาดโตน 1. เด็กหญิงพรพิมล  หมุนมา
2. เด็กหญิงพันธุ์ทิพ  ใบดี
3. เด็กหญิงรัตชนิดา  เพื่อนใบลี
4. เด็กหญิงวันวิสา  ขุนไชยศรี
5. เด็กหญิงวิชญาดา  กระพุทธา
6. เด็กหญิงศิริลักคณา  ขุมเงิน
7. เด็กหญิงอารีรัตน์  มาตราช
8. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  วันทอง
 
1. นางเดือนแข  สุราราช
2. นางไมตรี  นิสวงศ์
3. นายภูมิพัฒน์  ไชยรา
4. นายสุระชัย  ไพยเสน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ภิริรักษ์
2. เด็กหญิงกานติมา  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงฐิติรินญา  ยศกลาง
4. เด็กหญิงพัชรา  โพธิมาตย์
5. เด็กหญิงพุธิตา  เจียมสูงเนิน
6. เด็กหญิงฟาริดา  เยาว์สูงเนิน
7. เด็กหญิงภัทรภร  ศรีสวัสดิ์
8. เด็กหญิงวนิดา  ฟือสันเทียะ
 
1. นายพลากร  ปธิปะปา
2. นางธัญญาภัทร  สวัสดีศรีกูล
3. นางทิพจุฑา  วิทูรคุปต์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นางสาวจิราพร  เข็ดคม
2. เด็กหญิงชาลิสา  พลเยี่ยม
3. เด็กหญิงชิดชนก  จันดีสี
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  สุวรรณสน
5. เด็กหญิงธัญจิรา  ทะบัญหา
6. นางสาวนิตยา  มะลิจันทร์
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เดชผล
8. เด็กหญิงภัชราพา  ศิลลาพงษ์
9. เด็กหญิงวิมลภัทร  น้อยสุวรรณ
10. เด็กหญิงสุจิตตรา  พุฒธรรม
11. เด็กหญิงอนัญญา  โคตรคำหาญ
12. เด็กหญิงอรวรรณ  พัวประเสริฐ
 
1. นางสาวฐานิตา  ภูจันหา
2. นางสุภรณ์  ทิพเนตร
3. นางสาวพรเพ็ญ  เฟื่องฟู
4. นางวรรณา  สว่างแวว
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เอ็มประโคน
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  แดงสี
3. เด็กหญิงจิรารัตน์  ทับประโคน
4. เด็กหญิงลภัสรดา  แม้นรัมย์
5. เด็กหญิงศรธิชา  เพิ่มประโคน
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เพิ่มประโคน
7. เด็กหญิงสัณห์สมร  เอ็มประโคน
8. เด็กหญิงสุขวิภา  สุขประโคน
9. เด็กชายสุวิจักษ์  แก้วปลาด
10. เด็กหญิงโชติกา  พรมประโคน
 
1. นางกัญญาภัทร  เวียงใต้
2. นางสาวจุฑารัตน์  โน๊ตไธสง
3. นายสมชีพ  ช่างทอง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์   อุปมัย
2. เด็กหญิงธิดานันท์  โต๊ะงาม
3. เด็กหญิงวรวรรณ  สายสุด
4. เด็กหญิงสมฤทัย  เผ่าพันธ์
5. เด็กหญิงอรยา  อินตา
6. เด็กหญิงเกียรติสุดา  แสงงาม
 
1. นายสุรศักดิ์  ศิริเวช
2. นายสฤษฎ์พงศ์  ถนัดเพิ่ม
3. นายหัด  เนตรอุดมสุก
4. นางสะท้อน  เนตรอุดมสุก
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กหญิงชนกนันท์   ศรีพนม
2. เด็กหญิงชนัญธิดา   ศรีพนม
3. เด็กหญิงฐิตาภา   ทรัพย์ฉายแสง
4. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   เครือสูงเนิน
5. เด็กหญิงพรพรรษา   ศรีพนม
6. เด็กหญิงพรรณปพร   คูณกลาง
7. เด็กหญิงพัชริศา   สาระขันธ์
8. เด็กหญิงภัทรวดี   โยธินศิริรักษ์
9. เด็กหญิงวิภาวัลย์   โชว์สูงเนิน
10. เด็กหญิงสุวิมล   ปรึ่มพุดซา
 
1. นางจำรัส   เพลากรณ์
2. นายพลากร   คนองมาตย์
3. นางสาวกันยารัตน์  กำเนิดกลาง
4. นางจำรัส   เพลากรณ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกาญนภา   ไชโยกุล
2. เด็กหญิงชลธิชา   ปิ่นมณี
3. เด็กหญิงดวงดาว   จี่พิมาย
4. เด็กหญิงนัทติยา   ยิ่งหาญ
5. เด็กหญิงอรรัมภา   อัคราช
6. เด็กหญิงอุมากร   บุรินรัมย์
 
1. นายอภิสิทธิ์   หลั่งทองหลาง
2. นางสาวอมรรัตน์   ขมพุทรา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาดโตน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  หาบุตร
2. เด็กหญิงจิรัชยา  กางทอง
3. เด็กหญิงชนัญธิดา  เสนารักษ์
4. เด็กหญิงพรพิมล  หมุนมา
5. เด็กหญิงภัคจิรา  นพคุณ
6. เด็กหญิงวรรณิษา  นามแสน
7. เด็กหญิงวิชญาดา  กระพุทธา
8. เด็กหญิงศิริลักคณา  ขุมเงิน
9. เด็กหญิงอารีรัตน์  มาตราช
10. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  วันทอง
 
1. นางเดือนแข  สุราราช
2. นายพนม   ธุระนนท์
3. นายคงศักดิ์  ผิวบุญเรือง
4. นายภานุพงษ์  บุญเฮ้า
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เอ็มประโคน
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  แดงสี
3. เด็กหญิงจิรารัตน์  ทับประโคน
4. เด็กหญิงลภัสรดา  แม้นรัมย์
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เพิ่มประโคน
6. เด็กหญิงสัณห์สมร  เอ็มประโคน
7. เด็กหญิงสุขวิภา  สุขประโคน
8. เด็กหญิงโชติกา  พรมประโคน
 
1. นางกัญญาภัทร  เวียงใต้
2. นางสาวจุฑารัตน์  โน๊ตไธสง
3. นายสมชีพ  ช่างทอง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นางสาวจิราพร  เข็ดคม
2. เด็กหญิงชาลิสา  พลเยี่ยม
3. เด็กหญิงชิดชนก  จันดีสี
4. เด็กหญิงธัญจิรา  ทะบัญหา
5. เด็กหญิงนิภาธร  บุตรสอาด
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เดชผล
7. เด็กหญิงภัชราพา  ศิลลาพงษ์
8. เด็กหญิงวิภารัตน์  พิกุลศรี
9. เด็กหญิงวิมลภัทร  น้อยสุวรรณ
10. เด็กหญิงสุจิตตรา  พุฒธรรม
11. เด็กหญิงอนัญญา  โคตรคำหาญ
12. เด็กหญิงอรวรรณ  พัวประเสริฐ
 
1. นางสาวฐานิตา  ภูจันหา
2. นางศรีนภา  พงศ์สิทธิศักดิ์
3. นางสาวจีราภรณ์  กาญจนะกันโห
4. นางสาวฐิตาพร  แก้ววะระ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กชายกิตติชัย  แซมโพธิ์
2. เด็กชายฐิติวัฒน์  ทองนอก
3. เด็กชายปรีชา  กู่โบราณ
4. เด็กชายปุณณรัตน์  สรจำนงค์
5. เด็กหญิงวิรงรอง  เสมาภักดี
6. เด็กชายศักรินทร์  ปลั่งกลาง
7. เด็กชายสุจิตรากานต์  สุขวรเวท
8. เด็กชายสุภกิณห์  อินทับ
 
1. นายวาฑิต  มะยม
2. นางสาววิลาวัณย์  โสมาบุตร
3. นางสาวอรวรรณ  เทียมทัน
4. นางสาวสุมนมาลย์  สุหา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนทะแยง 1. เด็กหญิงกิตติกา  ศรีรัตนสิทธิ์
2. เด็กหญิงนภัสนันท์  แดงสกุล
3. เด็กหญิงนันทวัน  นรานอก
4. เด็กหญิงปวีณนุช  กาโส
5. เด็กหญิงสาธิกา  ไทยจันอัด
6. เด็กหญิงสุชัญญา  ฉัตรตะขบ
7. เด็กหญิงสุพิชญา  บิสันเทียะ
8. เด็กหญิงสุภาภรณ์  หอมจันนวล
9. เด็กหญิงสุรางคณา  สุขนิล
10. เด็กหญิงไอริสา  เหล่าพันนา
 
1. นางสาวสุทธิการ  แสงศศิธร
2. นางสาวงามขำ  จันสด
3. นางมานิต  เกิดกลาง
4. นางสาวจินตนา  พิเคราะห์
5. นายณัฏฐวัฒน์  เกิดกลาง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ 5) 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  ฮามศรีนาม
2. เด็กหญิงจันทรา  จันทะเนตร
3. เด็กหญิงณัฏฐา  เชื้อเวียง
4. เด็กหญิงทองสุข  อินทโมรา
5. เด็กหญิงธนภรณ์  แดงสนาม
6. เด็กหญิงนิธยาภรณ์  ไทยจันทึก
7. เด็กชายพงศกร  มะแก้ว
8. เด็กชายพงศกร  วังมลหม่อม
9. เด็กหญิงพนิดา  วระกัน
10. เด็กชายพิทธพล  อังคะฮาด
11. เด็กชายพิพัฒน์  ครุฑตำคำ
12. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  บุตรลักษณ์
13. เด็กหญิงรัชนีกร  ฮาดทักษ์วงศ์
14. เด็กหญิงอภิญา  มอญปาก
15. เด็กหญิงอรทัย  มะอินทร์
16. เด็กชายเจตนิธัช  ฮาดทักษ์วงศ์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  บุ่งวิเศษ
2. นายอนุชา  สอนสกุล
3. นางสาวอัจฉราภรณ์  จันทมาศ
4. นางสาวธิดารัตน์  ศรีมันตะ
5. นางสาวพิราวรรณ  แก้วมะ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  บัวหลวง
2. เด็กหญิงกันตนา  บุญจูง
3. เด็กหญิงชฎาภรณ์  เฮ่าน้อย
4. เด็กชายชวัลวิทย์  รุ่งแสง
5. เด็กชายธีรวัฒน์  บรรพลา
6. เด็กชายนวพล  พิมมาศ
7. เด็กหญิงปริญญา  ผาพิน
8. เด็กชายปุณณวิช  เดือนขาว
9. เด็กหญิงพัชราทิพย์  บุญจูง
10. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วันเพ็ง
11. เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  เรือนรส
12. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  เจนประโคน
13. เด็กหญิงภาพิมล  ตองอบ
14. เด็กหญิงอัญมณี  วิลัยปาน
15. เด็กหญิงอาริษา  ไชยมาศ
16. เด็กชายอิทธิชัย  มัชฌิมา
 
1. นางเพ็ญศรี  โพธิ์ชาติปาน
2. นางทวีพร  บุตรพรม
3. นางศุภวรรณ  ดอกพอง
4. นางเกสรา  สารพงษ์
5. นายธนวัฒน์  เตียศิริวัฒนประภา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 1. เด็กชายธนชัย  หนองน้ำ
2. เด็กหญิงนภัสกร  ทองแป้น
3. เด็กหญิงบุศริน  ยางงาม
4. เด็กชายบูรพา  โสพิน
5. เด็กชายพิชิตชัย  มีศรี
6. เด็กหญิงพิรญา  ศรีสรรงาม
7. เด็กหญิงภาพิมล  จันทนาม
8. เด็กหญิงรินรดา  มาศเลิง
9. เด็กชายวรพล  เม็งประโคน
10. เด็กชายวรภพ  เม็งประโคน
11. เด็กชายวิศวะ  กำปั่นทอง
12. เด็กหญิงสิริกานต์  หุ่นแก้ว
13. เด็กหญิงอำไพพร  ช่วยรัมย์
14. เด็กหญิงอุไรพร  ศรีคราม
15. เด็กหญิงเขมรุจิ  ดวงจิตร
16. เด็กหญิงเบญจมาศ  วัดสอน
 
1. นายวิรุน  ทองนำ
2. นางวิมลรัตน์  วรรณะ
3. นางสาวชมพูนุท  ทองปาน
4. นางสาวจริญญา  รูตังติ
5. นางสนิท  เภาโพนงาม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองยาง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  หวังล้อมกลาง
2. เด็กหญิงดวงเนตร  คำแปลง
3. เด็กหญิงธนกาญจน์  ขนุนทอง
4. เด็กชายธวัชชัย  กุดกั้ง
5. เด็กหญิงธิญาดา  แพ่งจันทึก
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปัดกอง
7. เด็กหญิงมินตรา  เหล็กนาง
8. เด็กหญิงรุ่งนภา  แม่กรอง
9. เด็กหญิงลลิตา  ทองสุข
10. เด็กชายวรพล  บุญเพิ่ม
11. เด็กหญิงสายธาร  วาวจังหรีด
12. เด็กหญิงสิรินุช  โพธิ์สุนทร
13. เด็กหญิงสุดปรารถนา  กิ่งมาลา
14. เด็กหญิงอฐิสรา  โชคฐิติวัฒน์
15. เด็กหญิงอรวรรณ  ลาดคำ
16. เด็กหญิงอฬิษรา  โชคฐิติวัฒน์
 
1. นายประวิทย์  กองทรัพย์
2. นางสาวธิดา  ไกรทองสุข
3. นางสาวรุจิรดา  จันทรวิฑูรย์
4. นางเลียม  อุสาหะจิตต์
5. นางละออ  เอี่ยมดี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาดู่ 1. เด็กหญิงจีรนุข  เพ็ชรพงค์
2. เด็กหญิงณัฐญา  ประชุมรักษ์
3. เด็กหญิงณัฐพิชา  เพ็ชรพงค์
4. เด็กหญิงณิชกานต์  แก้วคำกอง
5. เด็กหญิงทิพวรรณ  พลเดือน
6. เด็กหญิงน้ำภูฟ้า   ทะวงษา
7. เด็กหญิงพนิตพร  เฉลิมรัตน์
8. เด็กหญิงพรลภัส  คงตางาม
9. เด็กหญิงมัทนา  สังข์ขุนทด
10. เด็กหญิงริศรา  รัตนวงค์
11. เด็กหญิงลัคนา  จันทราพุฒ
12. เด็กหญิงวาเลนไทน์  หัตถมา
13. นางสาวศศิกานต์  คงประกอบ
14. เด็กหญิงสุนิสษา  บุญประชุม
15. เด็กหญิงอริสา  หัตถวงศ์
16. เด็กหญิงแพรไพร  หลักทอง
 
1. นางพิมลดา  ศรีริคำ
2. นางเสาวนีย์  ไม้เลิศหล้า
3. นางสาวประภัสสร  มูลคำ
4. นางสาวอัญชลี  ศรีริคำ
5. นางสาวพิมพ์ประไพ  โสมา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริมาตร์
2. เด็กหญิงนิตยา  เวชสาร
3. เด็กชายพิชัยยุทธ  สัมพันธ์
4. เด็กชายมนัสศักดิ์  โคตรเมือง
5. เด็กชายอาทิตย์  พูลด้วง
 
1. นายอุทัย  ขันชมภู
2. นางมณีฉาย  ยั่งยืน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยหัน 1. เด็กหญิงปัณณิกา  ชัยสงค์
2. เด็กชายพงศธร  คงชัยภูมิ
3. เด็กชายพลตรี  ลีลาน้อย
4. เด็กหญิงยุราวัลย์  โคตรแก้ว
5. เด็กชายเอกวินิจ  สุขดา
 
1. นายอุทัย  พรหมวงศ์
2. นางสาวจิราภา  โชคเหมาะ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสายป่าแดง 1. เด็กชายทองดี   ยุบลเพลิด
2. เด็กชายพงษ์พล    นาถนอม
3. เด็กชายภานุวัฒน์   จุลฤทธิ์
4. เด็กหญิงลลิตา    อ่อนนามล
5. เด็กชายเจต   พรหมเสนา
 
1. นายวัชรา  ชาสุนทร
2. นายเกียรติศักดิ์  ศรีชัยเชิด
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบัว 1. เด็กหญิงนันทิยา  จันทร์สด
2. เด็กชายอัศนี  พันธ์จันทร์
 
1. นางวิมลฤดี  ปัทถาพงษ์
2. นายสุวรรณวัฒน์  สิริวรรณะกูล
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   เพียรชัยภูมิ
2. เด็กหญิงพิมพกานต์   คำแสน
 
1. นางสมพาน  วัฒนกุลไพศาล
2. นางสาวเมียววดี   ภูมิภักดี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง 1. เด็กชายสุทธิพงษ์   สุขยิ่ง
2. เด็กชายเจษฎา  เรงคำ
 
1. นายดุสิต  ดวงใจดี
2. นายทศคม  สมานจิตต์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนสุข 1. เด็กหญิงชนิตา   คาร์ที
 
1. Mr.John William    Bond
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  สิมสน
 
1. นางปวันรัตน์   ขุนศรีรักษา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  อัครวิกรัย
 
1. นางสาวชญาดา  เลียดทอง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กชายมนปกรณ์  แก้วอ่อน
 
1. นางสาวสุนิสา  อินาลา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายกฤตฎิ์ตฤณ  โคว
 
1. นางอมิตารัตน์  นิตยวัน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอากาศ 1. เด็กหญิงณัฐธญา  หนูสวัสดิ์
 
1. นางสาวรัชนิกา  ไฝทาคำ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 1. เด็กหญิงนภาวรรณ  เตชาดิศัย
 
1. นางสาวอภิรดี  นามศรี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1. เด็กหญิงเขมนิภาส์  ธีระเกษมสันต์
 
1. นางลัดดาวัลย์  จันลาวงศ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กชายนนท์ปวิช  โนนตูม
 
1. นางสาวอาทิตยา  ศรีรักษ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงปภาวรา  ภูอภินันท์
 
1. นางสิริกาญจน์   ศรีกงพาน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  พลซื่อ
 
1. นางสาวภาวิณี  บุญกอง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ชูวังวัด
 
1. นางหสต์กมล  ดวงมณี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 1. เด็กหญิงมีนา  ปาทาน
 
1. นางพรทิพย์  สุวรรณบุตร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  ศรีสกุล
 
1. นางมนัสกุล  กำริสุ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  มนตรี
 
1. นางสาวจิตติภรณ์  แสนทวีสุข
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กชายคุณานนท์  พนินทร์
 
1. นางจริญญา  เชาว์ชอบ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงเปรมฤทัย  ฮามคำไพ
 
1. Mr.Roy  Mondejar
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. เด็กชายภัทรพล  แซ่เล้า
 
1. Mrs.Orchid  P.Narciso
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญวิทย์ 1. เด็กหญิงภัสสรา  แสนทม
 
1. MissMaria  Regina M.
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม 1. เด็กชายธนกฤต   บุญกองชาติ
 
1. นางวาสนา  คนชุม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์เอเมลี 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  สิงห์บุพผา
 
1. นางสาววรนิษฐา  คำศรี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  แถลงการณ์
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ศรีสมบูรณ์
3. นางสาวมีน่า  เรียบจ้อก้อ
4. นางสาวสุทธญาณ์  สาระพล
5. เด็กหญิงสุพัตรา  คำยาง
 
1. นางสุภาวดี  ประมะลิ
2. นางชื่น  บาบุญ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านรุ่ง 1. เด็กหญิงชณิดา   เมืองอินทร์
2. เด็กหญิงธัญชนก   นันทะเสน
3. เด็กหญิงนิยตา   ศรีนามะ
4. เด็กหญิงรัตติกาล   นาคเสน
5. เด็กหญิงอริสรา   ศรีอำคา
 
1. นางสาวพรพิมล  ตังสกุล
2. นางสาวอัจฉรา   โพธิ์ใบ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ 1. เด็กหญิงกิตติมา   บุตรทอง
2. เด็กหญิงธนพร   สุขสงวน
3. เด็กชายวีรพงษ์   จงใจงาม
4. เด็กหญิงสุธิตา   โถนสูงเนิน
5. เด็กหญิงอภิญญา   แก้วงาม
 
1. นายณัฐวุฒิ   แก้วปริ่มปรัก
2. นางภิญนภา    มาตา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงจารุณี  ไชยบำรุง
2. เด็กหญิงสิรินทร์ธร  บุรมณ์
 
1. Mrs.Li Ying  Sun
2. Mr.M0u  Lu
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 91.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงอชิรญา  งดสันเทียะ
2. เด็กหญิงเปรมสินี  จันทร์อาหาร
 
1. นางอรทัย  โหมดเจริญ
2. นางสาวอธิษฐาน  โภคา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 88.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  พวงปัญญา
2. เด็กหญิงอัจฉริยา  แพงไทย
 
1. MissCHEN  YIYUAN
2. MissWEI  JIAOJAO
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 86.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ตลับทอง
2. เด็กหญิงวันวิสา  คานราบ
 
1. MissGAO  MIN
2. MissSONG  NINGNING
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1. เด็กหญิงพิไลพร  บุตรตา
2. เด็กชายภากร  สุธรรม
 
1. Misszou  ping
2. นางน้องพรรณ  วงค์กุนา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงนันทพร   ปอนสำโรง
2. เด็กหญิงอำไพ  วรรยุมา
 
1. นางผดุงพร  นวลสาย
2. นางบุญมี  รองเมือง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เอนกศักดิ์
2. เด็กหญิงเบญญา  วัดวงษา
 
1. นางเบญวลี  คำจันทร์
2. นางมณฑิรา  จันทน์ดาหงส์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าก้าว 1. เด็กหญิงพรหมพร  เม็งไธสงค์
2. เด็กหญิงศศิประภา  จานสาทน
 
1. นางสาวสุกัญญา  อีโต้
2. นางจุุฬาภรณ์  วันจงคำ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 1. เด็กชายภูวดล  หมู่แสนกอ
2. เด็กหญิงรัศมี  ไชยขันธ์
 
1. นางสาวบุญฑริกา  มุศิริ
2. นางสาวสุธาพร  คิสาลัง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากอง 1. เด็กหญิงศิริประภา  สมมา
2. เด็กหญิงสุธาสินี  มุขประดับ
 
1. นางบังอร  พิมพ์พิทักษ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดจับ 1. เด็กหญิงเพรชรัตน์  นาดี
2. เด็กหญิงเอื้อมพร  ธรรมวงษ์
 
1. นางสาวดอกรัก  แสนผล
2. นางวิลาสินี  ทวีจันทร์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงธิญาดา  จันทเอก
2. เด็กชายธีระโชติ  ทองใบ
 
1. นายคำเภา  ปาปะสา
2. นางลำธาร  ปาปะสา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากอง 1. นางสาวจรุงรักษ์  แสนสุข
2. นางสาวจันทรา  ประนางรอง
 
1. นางบังอร  พิมพ์พิทักษ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชลดา  เศษตะ
2. เด็กหญิงวิยดา   ขวัญประเสริฐ
 
1. นางญดา   อุปรัง
2. นางสาววรรณี    แสนคำภา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 91.91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงวราลักษณ์  วงษ์อินตรา
2. เด็กหญิงเกวลิน  แสงคำ
 
1. นายสกล  มะโนดี
2. นางปัทมาวดี  คณาดี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 1. เด็กชายธนกร   ชิณวงค์
2. เด็กหญิงปานตะวัน   ศรีเดช
3. เด็กหญิงวิภาพร   สายพิมพ์
4. เด็กชายศุภชัย  อัตพงษ์
5. เด็กหญิงอชิรญาณ์   พวงพันธ์
6. เด็กชายอนุพงศ์   มูลา
 
1. นายพัทธนันท์   วุฒิวงศ์
2. นายเสงี่ยม   หนูนวล
3. นางนวลจันทร์   เดชพิมลพร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 1. เด็กหญิงนภาพร   มะลิลา
2. เด็กชายนิธิกร  รับรอง
3. เด็กหญิงวรินธร  ศรีสมบูรณ์
4. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ต่างโอษฐ
5. เด็กชายศุภกร  ศรีวิลัย
6. เด็กหญิงสุธาศินี  กองสันเทียะ
 
1. นายวัฒนา  ชัยโสม
2. นางสาววิมล  พุทธิรักษ์
3. นางสาวชิดชนก  สุระวิชัย
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ฮวดชัย
2. เด็กหญิงจิรนันท์  ปัญญาฉลาด
3. เด็กหญิงทักษอร  ศักดิ์สิทธิ์
4. เด็กหญิงปิยดา  ทาแก้ว
5. เด็กหญิงภูวษา  ก่อเขียวหล้า
6. เด็กหญิงศิลป์สุภา  สิ้นปี
 
1. นายอุทิศ   สุริยวงศ์
2. นางสาวสุดาวดี  ทิพโสต
3. นางศิรกาญจน์  ประดาสุข
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 96.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุมดิน 1. เด็กชายคุณากร  สีทอง
2. เด็กชายฐิติวัฒน์  ตันบัว
3. เด็กชายนัฐพล  คำนุ
4. เด็กชายพาทิศ  สืบศรี
5. เด็กชายพุฒิชัย  จัตุรัส
6. เด็กชายมนัสชัย  หมื่นขิณี
 
1. นายกิตติศักดิ์  เสียงหวาน
2. นายสราวุธ   บุญทัพไทย
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 94.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้ 1. เด็กชายกฤษฎา  ดื่นขุนทด
2. เด็กชายพงศธร  ยอดกุล
3. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ละครวงษ์
4. เด็กหญิงรุ้งนภัฐ  ขันแก้ว
5. เด็กหญิงวรรวิษา  ช่วยผักแว่น
6. เด็กชายสิทธิโชค  เตินขุนทด
 
1. นายประหยัด  คำแอ่ง
2. นายทัศนา  ทองถนอม
3. นายภูมิ  โคกขุนทด
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางคำ 1. เด็กชายจุลจักร  คุณสมบัติ
2. เด็กชายฐิติกร  มะโนศิลป์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   สายสุทธิ
4. เด็กชายธนวัฒน์  โพธิราช
5. เด็กชายศักดา  โสมชัย
6. เด็กชายอานันทชัย  สงวนชาติ
 
1. นายพิรุณ  อ่อนสุระทุม
2. นางรัชนี  อ่อนสุระทุม
3. นายกิติพร  สัพโส
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบาย 1. เด็กชายกัณวัฒน์   ขันขวา
2. เด็กชายชัยพร   สร้อยกระโทก
3. เด็กชายชัยมงคล   สร้อยกระโทก
4. เด็กชายธนวัฒน์   แพงเพชร
5. เด็กชายปรัชญา   ศรีบัวบาน
6. เด็กชายปิยวัฒน์   โมกไธสง
7. เด็กชายภราดร   เสาร์ชัย
8. เด็กชายอนุวัฒน์   ผลบุญ
 
1. นายสุรพงษ์   เงาศรี
2. นายสุธีร์  บุญโต
3. นายทวีศักดิ์   เลิศเฉลิมวุฒิกุล
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุญเหลือ
2. เด็กชายธนัญชัย   เสนาภักดิ์
3. เด็กชายประวิทย์   คำมาโฮม
4. เด็กชายภาสวัฒน์   ศรีโสภา
5. เด็กชายวัชรพล  สาระบูรณ์
6. เด็กชายอดิศร   หอมทรัพย์
7. เด็กชายอนันต์วิชัย   สารบูรณ์
8. เด็กชายเชษฐ์มงคล   คำศรี
 
1. นายสีวรา   บึงไกร
2. นายศุภณัฎฐ์   ผลดี
3. นายจันทร์ทร   ปัญญาวััน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.07 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย 1. เด็กชายธนกร  ต่อนคำสนธ์
2. เด็กชายธนาวัฒน์  ศรีโกศล
3. เด็กชายปกรณ์  ตรีสา
4. เด็กชายปัณณวัฒน์  อาสาเน
5. เด็กชายพรชัย  สมบัติหลาย
6. เด็กชายภัทรพงษ์  จันทราดี
7. เด็กชายภูวดล  สิงห์แจ่ม
8. เด็กชายวิวรรธน์  พิมพกรรณ์
 
1. นายวีรวัฒน์  สินสิมหา
2. นางจิฬาพร  สินสิมหา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 1. เด็กหญิงกิ่งเพชร   ทองสุข
2. เด็กหญิงจันทร์ทิวา   ฟูมชัยงาม
3. เด็กหญิงชนนิกานต์   พิมพ์สิงห์
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร   ศรีน้อย
5. เด็กชายณัฐดล  นาอุดม
6. เด็กหญิงตีรณา   พลทยาน
7. เด็กหญิงพิชญ์สิณี   เสาวรัตนพงษ์
8. เด็กหญิงภูริชญา   เปรมผล
9. เด็กหญิงสุพิชญา   จำปาหวาย
10. เด็กชายอภิมงคล   ทองสารไตร
 
1. นางสุดารัตน์   จิบจันทร์
2. นางสายบัว    แพงคำ
3. นายเศรษฐวุฒิ   ประทุมวัน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงชลธิชา  จินดามาตร์
2. เด็กหญิงชลนิภา  อรรคสาร
3. เด็กหญิงฐณิชา  ถิตย์รัศมี
4. เด็กหญิงฐิติชญา  วงศ์ทอง
5. เด็กหญิงธิดาวรรณ  ศรีขัดเค้า
6. เด็กหญิงปริชาติ  ไชยคำ
7. เด็กหญิงภัทรธิดา  จารุณี
8. เด็กหญิงรักษุุดา  อุดมรัตน์
9. เด็กหญิงสุชานันท์  มงคลพันธ์
10. เด็กหญิงอาภัสรา  ไสยวาฬ
 
1. นางสุธิดา  ศรีโสภา
2. นางจำรูญลักษณ์  เลิศจุลัศจรรย์
3. นายพัฒนา  ศรีโสภา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กชายก้องภพ   ตั้งมณี
2. เด็กชายชญานิน  อินทะเรืองศร
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทะสอน
4. เด็กหญิงรุจิรดา   ไพบูลย์สุข
5. เด็กหญิงศศิประภา   ตะโหนด
6. เด็กหญิงสุวรรณี  ศิลมัย
7. เด็กหญิงอธิติยา   แสงทับ
8. เด็กหญิงอาทิติยาภรณ์   ศรีตรีจักร
9. เด็กหญิงเมทิยา   นุพพล
10. เด็กชายโคจิ  คิมูระ
 
1. นางสิธิกิติ์   จันสามารถ
2. นางเกษณีพร  สีแข่ไตร
3. นางวิจิตร  สังขะทิพย์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  วงษ์พินิจ
2. เด็กหญิงจินตนา  ดอกดวน
3. เด็กหญิงนฤมล  สกุลเอี่ยม
4. เด็กหญิงผกาวรรณ  หอมจันทร์
5. เด็กหญิงรุ่งฤดี  อุทา
6. เด็กหญิงศศิกานต์  สิงห์โคตร
7. เด็กหญิงสุกัญญา  คำผง
8. เด็กหญิงสุภาพร  วงษ์พินิจ
9. เด็กหญิงสุรวีร์  รังศรี
10. เด็กหญิงแพรพลอย  ชอบทอง
 
1. นางพิกุล  ดวนใหญ่
2. นางสุกัญญา  สุขกาย
3. นางสาวรัฐธิการ  ซุยซวง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง 1. เด็กหญิงชลดา  สุวะพันธ์
2. นายธนากร   เนตรวงศ์
3. เด็กหญิงนุชนาฏ  เนตรวงศ์
4. เด็กหญิงพัชริดา  ศรีหนองหว้า
5. เด็กชายพีระพัฒน์  สุพล
6. เด็กหญิงวนิดา  ทานะปัทม์
7. เด็กหญิงสุพัตตา  สอาด
8. เด็กหญิงอนงค์ลักษณ์  ศรีวันคำ
9. เด็กหญิงอาริสา  วิบูลย์
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ภิรมย์
 
1. นางทัศนีย์  โกษาแสง
2. นางนางผการัตน์  บุญแนบ
3. นางสุภาพ  ชมภูพาส
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองซอน 1. เด็กหญิงจีระนันท์  วรโพด
2. เด็กหญิงชลิตา  สว่างเวียง
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  นามมูลตรี
4. เด็กหญิงปาริชาติ  เรียนพิษ
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กองแสน
6. เด็กหญิงวารุณี  อนุนาค
7. เด็กหญิงสุกัญญา  ลีบาง
8. เด็กหญิงอภัทร์ศรา  พรมนัส
9. เด็กหญิงอรุโณทัย  ทองยศ
 
1. นางอุลัยวรรณ  กงเพชร
2. นางสายหยุด  ศรีจันทร์ชัย
3. นางอาทิชา   เนื่องมัจฉา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กหญิงกีรัตยา  เกลี้ยงเกลา
2. เด็กหญิงฐิติยา  กิ่งชัยภูมิ
3. เด็กหญิงธัญชนก  เทวีพันธ์
4. เด็กหญิงปริฉิตร  ลครพล
5. เด็กหญิงปริชาติ  ลครพล
 
1. นางอนุธิดา  สุวรรณรัตน์
2. นางสาววิภาวดี  ศรีภูมิเดิม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา   แก้วคันโท
2. เด็กชายนครินทร์   มีแววแสง
3. เด็กหญิงประวีนา   ช่วงชัย
4. เด็กหญิงปุณยนุช   บุญสูง
5. เด็กชายภาคภูมิ   ปวงขุนทด
 
1. นางอารีภัทร   ศรีใส
2. นางพรพิมล   แก้ววิเศษ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองซอน 1. เด็กหญิงชนากานต์  จารัตน์
2. เด็กหญิงชลลดา  คำบุรี
3. เด็กหญิงสุชาวดี  หมอกไชย
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  สมัครการไถ
5. เด็กหญิงอารยา  นงทิพย์
 
1. นางสายหยุด  ศรีจันทร์ชัย
2. นางอุลัยวรรณ  กงเพชร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวานิชวิทยา 1. เด็กหญิงชญานันท์  ศักดิ์ชูเชิดกุล
2. เด็กหญิงชนกนันท์  ชายกลาง
3. เด็กหญิงวิภาดา  รัตนโสภา
 
1. นายบรรพต  พลยุทธภูมิ
2. นางปทุมวดี  ดอกพยอม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1. เด็กหญิงพาฝัน   เสาวโรรังสฤษฎ์
2. เด็กหญิงพิยดา   โล่นารายณ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   วิเศษพันธุ์
 
1. นางปราณีต   คนชุม
2. นางสิรินทรัตน์   แจ่มทองหลาง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงนฤมล  ทองลา
2. เด็กหญิงภาสินี  จันทะกล
3. เด็กหญิงสิิริยากร  ยางนามอินทร์
 
1. นางสุภาพ  รัตตสนธิกุล
2. นางสาวมณีรัตน์  สุทธิขันธ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระทอง 1. เด็กหญิงรุ้งฟ้า  พระแก้ว
2. เด็กชายสุภกิณฑ์  สังสัญชาติ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สังสัญชาติ
 
1. นางกมลโรจน์  ยางงาม
2. นางพรทิพย์  คูรัตน์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ใบนอก
2. เด็กชายสรวิชญ์  ทองสมบัติ
3. เด็กหญิงอริศรา  ธรรมวิเศษ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  แสงสุมาศ
2. นางรัชดาภรณ์  ดีพลงาม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา 1. เด็กหญิงสุพิตรา  หมึกกระโทก
2. เด็กหญิงอทิตยา  พรวนกระโทก
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  แก่นกระโทก
 
1. นางอุรารัตน์  พลเยี่ยม
2. นางสาววราภรณ์  คชรินทร์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 1. เด็กหญิงปริศนา   คำแสนพันธ์
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  แสนสุข
3. เด็กหญิงอรนิภา   ธงภักดิ์
 
1. นายจำนงค์  เชิงหอม
2. นางพาโชค   สาภูเมือง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงดรุณี   พิมพิวาล
2. เด็กหญิงลลิตา   ตุมร
3. เด็กหญิงอารยา   กมละคร
 
1. นางลัดดาวัลย์  พรพนม
2. นางสาวรุจิราภรณ์  คำศิลา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงฐานิกา  กาศสนุก
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ขิงขุนทด
3. เด็กหญิงอภิญญา  คลังกลาง
 
1. นางสาวจินตนา  หาญกุล
2. นายอภิชัย  ปลายชัยภูมิ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สงกอก
2. เด็กหญิงสายรุ่ง  บุญเงิน
3. เด็กหญิงอทิตยา  ก้อนมณี
 
1. นางเอมอร  แก้วเพชร
2. นางวารุณี  ปุณสุขประเสริฐ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดเลา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ยศประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุพรรณิกา  ชาโท
3. เด็กหญิงอพัชรา  จันทร์หล้า
 
1. นางประนอม  ธรรมพล
2. นางจงใจ  ภูมิโสม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายธีรพัฒน์  กันจุไร
2. เด็กหญิงมะลิวรรณ  ทุมกิ่ง
3. เด็กหญิงหยาดฝน  ภูดี
 
1. นางเกษร  บุญเจริญ
2. นางรัตนา  สุวรรณศรี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาหมื่น 1. เด็กหญิงจิรัชญา   สุริยะวงษ์
2. เด็กหญิงปริยากร   ทนงค์
 
1. นายธรรม์นวัฒน์   ศรีราตรี
2. นางอัญชนา   วงษ์ปลั่ง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (อ.เพ็ญ) 1. เด็กหญิงจิราภา   ปานแก้ว
2. เด็กหญิงสายรุ้ง  กันแสง
 
1. นางสาวชฎาภรณ์   ดาวุธ
2. นายวิวัฒน์   ประดิษฐ์ศิลป์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังสนวน 1. เด็กหญิงชนิตา  เมมี
2. เด็กหญิงอันดามันม์  รุจินาค
 
1. นางนิตยา  ชาวขุนทด
2. นายนพรัตน์  หารคำ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสุข 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สารปัญญา
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  ทองคำ
 
1. นางสาวพัชรพรรณ  จันทร์หอม
2. นางคำปุ่น  ชุมภูแสน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 1. นายนิกร  ทองสีสังข์
2. นางสาวสุพรรษา  ชำนาญกลาง
 
1. นางเบญจพร  เตียวศิริชัยสกุล
2. นางกานดา  ถันชนนาง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 1. นายขจรศักดิ์  แก้วโสภา
2. นางสาวยุภาภรณ์  สอนสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดร.สุรเชษฎ์  เพ็ญพร
2. นายสำราญ   ใบยพฤกษ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง(อำเภอภูเขียว) 1. เด็กหญิงนิภาธร  พลทะเหียร
2. เด็กหญิงวิไลพร  นิสัยเริง
 
1. นายไพรโรจน์   ชำนาญ
2. นางสาวฐิดารัตน์  ชื่นธงชัย
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาแสง 1. นายกีรติ  สองวงค์
2. เด็กชายสิทธิพล  ศรีวงษา
 
1. นายพิเชษฐ์  ภูอ่าว
2. นางผกามาศ  เทพรัตน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ 1. นายชินวัตร  สง่าโพธิ์ศรี
2. เด็กชายทินกร  มะสันเที๊ยะ
 
1. นายเทียนชัย  ชาลีวรรณ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทศรี
2. เด็กหญิงชลดา  โสภิรักษ์
 
1. นางกานดา  ธีรสิรินานนท์
2. นางรัตดาวัน  จันทศรี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1. เด็กหญิงกิ่งชนะชล  กองสมบัติ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีภูธร
 
1. นางสาวไอรินทร์  เกษมาลา
2. นายไชยงค์  บุตรเวียงพันธ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายกรวิชญ์  วงษาเนาว์
2. เด็กหญิงสุจิตรา  น้อยนาง
 
1. นางนวลจันทร์  ตระกูลวาง
2. นายอุทิศ  ท้าวนาง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. นางสาวณัฎฐ์สุดา  เพียจุ่น
2. เด็กชายพงศธร  มาราธ
 
1. นายสายัณต์   พันธ์สิงห์
2. นายวสันต์  โคตรมงคล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณิดา   โคตรวิทย์
2. เด็กชายศราวุฒิ   ดวงคำจันทร์
 
1. นางสาวธัญรัศม์   ฮาดดา
2. นางสาวปวีณา   ไชยสมบูรณ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   บุตรศิริ
2. เด็กหญิงกีรตาพร   เหล่าหวายนอก
 
1. นางมัณฑนา  เสาหล่อน
2. นายพิเชษฐ์ชัย   เสาหล่อน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงประภัสสร  หอมเฮ้า
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  เรืองสิน
 
1. นางสุภาวดี  ทัดเทียม
2. นางวีณา  สิงภา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กชายถาพร  ภารสุวรรณ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   ภารไสว
 
1. นายทวน  ใยแแสง
2. นายอาคม  แก้วบุรี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คำตา
2. เด็กหญิงธิติภรณ์  ดรุณพันธ์
 
1. นายศรัณยู  สนั่นเมือง
2. นางรัชฎาร์  ไชยบุญทัน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1. เด็กหญิงจิราพร  พงษ์ธนู
2. เด็กชายชยานันท์  อินทะเสย์
 
1. นางสาวกัญญ์พิชญา  ศรียงยศ
2. นายจำนงค์  ขันตี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ชอนขุนทด
2. เด็กชายสิทธิชัย  น้อยนาจารย์
 
1. นายศักดา  ทุนภิรมย์
2. นายทวีสิทธิ์  จันทร์นา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงพัชริดา  สารมะโน
2. เด็กหญิงอรนารินทร์  บุญอาจ
 
1. นายหัทพงษ์  บุญมีจิว
2. นางสาวสุรภา  ยศปัญญา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย 1. เด็กหญิงพิมชนก  แสนคำ
2. เด็กหญิงภิชฏาภรณ์  พิมพ์โคตร
 
1. นายนฤวร  แก้วคำ
2. นางวัชราภรณ์  มาสิง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร 1. เด็กหญิงฐาปณีย์   อุ่มสาพล
2. เด็กหญิงไหมแก้ว   ราชาสุข
 
1. นางสุพรรณี   แสนณรงค์
2. นางสาวปภัสสร   ฤทธิ์มนตรี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง 1. เด็กชายปิยะ  นนทะชัย
2. เด็กชายวรวิช  ลุนสอน
 
1. นายภูวนาถ  แสนยามาศ
2. นางวรรณศรี  วรรณพงศ์เจริญ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกลำดวน 1. เด็กชายวรา  จันทร์เทศ
2. เด็กชายอภิศักดิ์  บุญร่วม
 
1. นายชานนท์  ผมงาม
2. นายพีระภาพ  คำแก้ว
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1. เด็กหญิงกาญจนา  เรืองรัตน์
2. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วสา
 
1. นายวิชัย  โต๊ะงาม
2. นางสุธารา  พิมพ์ทอง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงจินตภัทร์  หาดคำ
2. เด็กหญิงจีรนันท์  อาษาจิต
 
1. นายสุธรรม  บุรารัตน์
2. นายสุภาพ  ประมวล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา 1. เด็กหญิงชุติกาญน์  พินไธสงค์
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ตรีเนตร
 
1. นายศรัณยู  สนั่นเมือง
2. นางสาววรฤทัย  จันทีนอก
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสนบ 1. เด็กหญิงพนัชกร   แม่นผล
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์   โสมทอง
 
1. นางสาวพัลลภา   กงแก้ว
2. นางสาวกวิณนาถ   ยะมะหิง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โหนสันเทียะ
2. เด็กหญิงธนัญชนก  เทียมชัยภูมิ
 
1. นางวินาวรรณ  เพ็ญจันทร์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1. เด็กชายเรืองศักดิ์  ประดับทอง
2. เด็กชายเอลียาห์  กงกัญญา
 
1. นายชัยวัฒน์  ไชยสงคราม
2. นายชีวะ  สิมมาวงษ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กหญิงกฤชฎาภรณ์   ทาระสาร
2. เด็กชายศิวกร  ภาคสีดา
 
1. นางพรนภา   คงสนั่น
2. นางสาวฐิติพร  ภูมิการีย์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายณัฐกิตติ์   ยืนยั่ง
2. เด็กชายธิรพันธ์  เวียงสิมา
 
1. นายคมกริช   ไชยทองศรี
2. นางเจนจิรา   ชูศักดิ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พงษ์มาลี
2. เด็กหญิงปารวีร์  พันโสรี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุพรรณ์
 
1. นางสาวเยาวภา  พงษ์วัน
2. นายณัฐวุฒิ  นันทา
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำพรหม
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงนันทิชา  จันคำนนท์
 
1. นางสาวสศิพร  ลวงงาม
2. นางสาวปิ่นสุดา  มังคะรัตน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม 1. เด็กชายภาคภูมิ  สุขขี้เหล็ก
2. เด็กหญิงสุกัญญา  นินทราช
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นาชัยเงิน
 
1. นางสาวศิวพร  คิดนอก
2. นางสาวจุฑามาศ  มุ่งแรมกลาง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 1. เด็กชายธีรภัทร  สารวัตร
2. เด็กชายภูบดินทร์  ถานผดุง
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  หอมสะอาด
 
1. นายประยุทธ  สุภาคาร
2. นางวิยะดา  สุภาคาร
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว 1. เด็กชายทนากร  สนทนา
2. เด็กชายนัฐพัฒน์  นรัฐกิจ
3. เด็กชายศิริชัย  นนกระโทก
 
1. นายกฤษขจร  ศรีถาวร
2. นางกัญญารัตน์  หงษ์แก้ว
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กชายชาญณรงค์  รักษาศิล
2. เด็กชายทัพหน้า  นิลวัฒน์
3. เด็กชายปิยพล  สมานพันธ์
 
1. นายทวน  ภู่ดัด
2. นางวินาวรรณ  เพ็ญจันทร์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดนิรมิตร 1. เด็กชายพงษ์ศิริ  นามหาไชย
2. เด็กชายพายุพัช  ภูผาชื่น
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  แสวงบุญ
 
1. นายประเมศวร์  เม่นทอง
2. นายกฤตธัช  ภูมลา
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร 1. เด็กชายธนกร   สุขสมาน
2. เด็กหญิงสุธาสินี  มาสำโรง
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ทรงศรี
 
1. นายธง  ต่อยอด
2. นางรุ่งรัศมี  ต่อยอด
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 1. เด็กหญิงชลธิชา  พราหมพิทักษ์
2. เด็กชายปณวัตร  คณะแพง
3. เด็กชายภูมิศุภโชค  เรืองรอบ
 
1. นางสาววิยดา  พอกสนิท
2. นายประสิทธิ์  ดวงราษี
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 1. เด็กหญิงปณิตา  นาชัย
2. เด็กชายพงษ์ณรินทร์  ผิวแดง
3. เด็กหญิงอภิสรา   โคตรนั้วะ
 
1. นางสาวประครอง   ร้อยพรมมา
2. นางบังอร  คุณชัยวงษ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กชายณัฐพงษ์  รวมออม
2. เด็กชายณัฐวร  สมานรักษ์
3. เด็กชายสมภพ  เหมกระศรี
 
1. นางจำนง  สุวรรณโคตร์
2. นางกรองทอง  พุ่มพวง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 1. เด็กหญิงชลธิชา  นัดทะยาย
2. เด็กชายพงศภัค  ปฏิโยเก
3. เด็กชายรพีภัทร  นาอุดม
 
1. นายกฤษดา  จำปามูล
2. นางสาววรัญญา  จำปามูล
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  จันทะรัง
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ศรีริวิ
3. เด็กชายทวีศักดิ์  โสมดวงศรี
 
1. นางกนกพร  สิริกมลา
2. นางนันทิยา  ฤทธี
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนท้าววิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ประทุมนอก
2. เด็กหญิงปฏิมากรณ์   จันทมาตร
3. เด็กหญิงสุพันภสา   ดอนขุนทด
 
1. นางอ้อมฤทัย    ปาทาน
2. นางถนอมจิตร   โชติกลาง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กชายคุณานนท์  บุญมา
2. เด็กชายเชิดชัย  ชารีรวง
3. เด็กชายเพชรายุทธ  สำเภา
 
1. นายประพันธ์  สันโสภา
2. นายกิตติศักดิ์  มครนันท์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายพนศกร  มาติกา
2. เด็กชายมานิตย์  ติโณชัง
3. เด็กหญิงวรนิดา  ดีพรม
 
1. นายปิยะนันท์  ธิโสภา
2. นายทศพล  มีพรหม
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาผาย 1. เด็กชายจารุรัฒน์  เข็มศรี
2. เด็กหญิงมนสิชา  เพ็งแจ่ม
3. เด็กชายอนุศิษฏ์  บุปะโท
 
1. นายอาทิตย์  ศรเกษตริน
2. นางสาวเรืองอุไร  เข็มศรี
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพล 1. เด็กชายกฤตนัย  ภูมิพัฒน์
2. เด็กชายศุภฤกษ์  เจริญพร
3. เด็กชายสราวุฒิ  พรมโคตร
 
1. นายพีระศิลป์  พั้วพวง
2. นายเฉลิมเกียรติ  สุริโย
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เกษแก้ว
2. เด็กชายดิษยสรินทร์  ศรีนวล
3. เด็กชายลิขิต  พันมะคา
 
1. นายอดิศักดิ์   เดชะศิริ
2. นางสาวไพลิน  สายศร
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   สุทธิบ่าว
2. เด็กชายตะวัน  ทองสุข
3. เด็กชายสิริชัย  กลมเกลี้ยง
 
1. นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์
2. นางสุวิมล  โพสาวัง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายธนากร  บลลา
2. เด็กชายภีระภัทร  แก้วคำแจ้ง
3. เด็กชายเกี่ยรติก้อง  คันทะนาด
 
1. นายวิทยา  เมฆวัน
2. นายสุปัน  วงษ์อุ่น
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กชายทินวัฒน์   ตวนบุตร
2. เด็กชายพีระพงษ์   ศิรวงศ์สกุล
3. เด็กชายอัครวิทย์   ศิรวงศ์สกุล
 
1. นายอุทิศ   แสนสวัสดิ์
2. นายวิชาญ   หล้าสงค์
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายนันทชัย  บุญชาติ
2. เด็กชายปุณวัฒน์  สีทา
3. เด็กชายศรัทธเนต  กำยา
 
1. นางสุขณิชญา  จันสุตะ
2. นายณัฐกานต์  คชเสน
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงนริศรา  วุฒิชาติ
2. เด็กหญิงสิริวิมล  จอมทิพย์
3. เด็กหญิงเนตรนภา  พ่อชมภู
 
1. นางปริญฏา  อุ่นวิเศษ
2. นายอาคม  มาตา
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 98.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1. เด็กชายบรรณวิทย์   เกษมสันต์ ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงพิลดา  บุญแก้ว
3. เด็กหญิงสุภาวดี  กอฟัก
 
1. นายกรวิทย์   พิบูลย์สังข์
2. นายอัศวิน   เชื้อเมือง
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 97.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กชายพีระศักดิ์  ดวนใหญ่
2. เด็กหญิงวรัญญา  ตอนสี
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  บุุตรโคตร
 
1. นายกิตติศักดิ์  มครนันท์
2. นางสาวนภัทร  จันทเสน
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 97.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงกนกพร  พิบูลย์พงษ์
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ปามา
3. เด็กหญิงทิชากรณ์  ปุ่นสันเทียะ
 
1. นายปิยะพงษ์  คำวิเชียร
2. นางพชรพรรณ  จันทร์ปรีดา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว 1. เด็กชายนครชัย  บ่อสุข
2. เด็กชายปิยนันท์  เกษงาม
3. เด็กชายพงศกร  โคลนกระโทก
 
1. นายเสนอ  จันทสม
2. นางสาววรารัตน์  ภาคสุโพธิ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ 1. เด็กชายจิรายุส   จามรี
2. เด็กชายภัทรวัต   การะพันธ์
3. เด็กชายอภิรักษ์   สุนา
 
1. นางประภัสสร  แจ้งโห
2. นายเดชชัย  สุวรรณสาร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ 1. เด็กชายณัฐพล  เยี่ยนทรง
2. เด็กชายวีระชัย  มาจ่าย
3. เด็กชายอภิชัย  สรศิริ
 
1. นายสง่า  สุราช
2. นายทองจันทร์  สเตศรี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี 1. เด็กชายธวัชชัย   สีชาแอน
2. เด็กชายอัมรินทร์   แย้มจันทึก
3. เด็กชายอานนท์   สิมจันทึก
 
1. นายพิสิษฐ์   ทิพย์นางรอง
2. นายมนตรี   มิกขุนทด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย 1. เด็กชายวิวรรธน์   ศรีวงศ์ชัย
2. เด็กชายอติชาติ   ศรีนาคา
3. เด็กชายอริญชัย   สีปัญญา
 
1. นางพิกุล  ปักเสติ
2. นายปฏิวัติ  ปักเสติ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายวรวุฒิ  น้อยสุข
2. เด็กชายวิเชษฐ์  วงษ์ศิริ
3. เด็กชายอภิลักษณ์  ขันเงิน
 
1. นายพรรณา  ธรรมวัตร
2. นางอาภาพร  ธรรมวัตร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหอม 1. เด็กชายตุลา  เหล่ามาลา
2. เด็กหญิงวิระดา  ไชยวงษ์
3. เด็กหญิงวิสุนีย์  สิงห์เชื้อ
 
1. นางคำยุ่น  มีธรรม
2. นางสาวธิดารัตน์  หลักทอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1. เด็กหญิงประภาภัทร  โสดา
2. เด็กหญิงสุพิชา   อนันต์
3. เด็กหญิงหทัยทัต  นารีนุช
 
1. นางสาวนันท์นภัส  ศรีหาเมฆ
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  เมืองโคตร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเป้า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีธรรม
2. เด็กหญิงบุษบากร  มีศิริ
3. เด็กหญิงวิชชุลดา  มูลสาร
 
1. นางสุทัศ  มีสิทธิ์
2. นางสาวนรินทร์   หูตาชัย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ 1. เด็กหญิงกฤษณา  สุขใจ
2. เด็กหญิงผกาวรรณ  วรจักร์
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  เชิดทอง
 
1. นางสมพร  สีมืด
2. นางฉวีวรรณ  สิงห์วิเศษ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางคำ 1. เด็กชายสิทธิโชค  เกณฑะโกฏ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สวัสดิ์ทา
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  สมศรี
 
1. นางละออ  ศิริสุนทร
2. นางสาวสุมาลี  จ่าเมืองฮาม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  รันศรี
2. เด็กหญิงผกามาศ   สมใจ
3. เด็กหญิงอรวี  เชียงบุตรดี
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  พองไสยา
2. นางปัทมา  เสียงล้ำ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามขา 1. เด็กหญิงจรรยาพร  บุญจูง
2. เด็กหญิงพนาวรรณ  เมืองกลาง
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  กลมเกลี้ยง
4. เด็กหญิงวิสุดา  ศรีเลิศ
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  นัยคูณ
6. เด็กหญิงอรัญญาพร  พิมพา
 
1. นางสาวปาณิสรา  บัวพันธ์
2. นายยุทธศิลป์  สุขขัยบวร
3. นายคมกริช  ภาสวัสดิ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงทัศนี  ภูแข็ง
2. เด็กหญิงธีรดา   ภูกก
3. เด็กชายปฏิภาณ   กลิ่นเทียน
4. เด็กหญิงพิชยา   บุญชู
5. เด็กหญิงยุวธิดา   ปูเวสา
6. เด็กหญิงสุชานันท์   นาดี
 
1. นางลัดดาวัลย์   พรพนม
2. นางลัดดาวัลย์    ศรีมันตะ
3. นายพนมพร   พรพนม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยทม 1. เด็กหญิงณัฏติยา  พันละบุตร
2. เด็กหญิงณิชากร  บุญสี
3. เด็กหญิงรัชฎาวัลย์  นิ่มสังกัด
4. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  จูมจี
5. เด็กหญิงอริยา  เสวะนา
6. เด็กหญิงอัญชลี  ทานสิงห์
 
1. นายประวิทย์  ระภาเพศ
2. นางสาววรรณกิจ  ฤทธิวงศ์
3. นางสินทัย  ไชยเสริฐ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   มาลำโกน
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์   พิมพานิชย์
3. เด็กหญิงธวัลหทัย   พิมพานิชย์
4. เด็กหญิงปนัดดา   สารบรรณ
5. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์   สิทธิศรีจันทร์
6. เด็กหญิงลลิตา   บุญเบ้า
 
1. นางน้อม   โนนคำเฮือง
2. นางอุรารักษ์    สุวรรณพันธ์
3. นางนวลจันทร์   สุจริต
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. เด็กหญิงณิชานันท์  พลเสนา
2. นางสาวปวีณา  โพเงิน
3. นางสาวพิชญานันท์  เวฬุวนารักษ์
4. นางสาวยุภารัตน์  คณะพันธ์
5. นางสาววิไลลักษณ์  กระจกแก้ว
6. เด็กหญิงอาริสา  คงทัน
 
1. นายชัยณรงค์  โปตะวัตร์
2. นางจันทญา  ตั้งตระกูล
3. นางสาวขวัญจิต  อนุลีจันทร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กชายณัฐกุล  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงธิดาพร  จักษุวงษ์
3. เด็กชายนฤเบศ  ชายตะครุ
4. เด็กหญิงอริศรา  ทานุวัฒน์
5. เด็กหญิงอัจฉรา  ศรีสุรีย์
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   กุลหงษ์
 
1. นางศรินรัตน์  ธนิตธรรมพงศ์
2. นางนฤมล  วงษาเทียม
3. นางสาวมาติกา  รัตนประทุม
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกา 1. เด็กหญิงพิชญาพร  พรมแก้ว
2. เด็กหญิงเกศมณี  ประสมศรี
3. เด็กชายเดชา  สมดี
 
1. นางจินตนา  พบบุญ
2. นางสาวพิรดา  สุดดี
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ 1. เด็กหญิงจิราพร  พันธ์สีแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐริณีย์  จันทำ
3. เด็กหญิงนันธิดา  ขันติวงศ์
 
1. นางจริญญา  โรมพันธ์
2. นางสาวสายชล  บุญเติม
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง 1. เด็กหญิงธีราพร  กิติราช
2. เด็กชายสุริโย  ยาโย
3. เด็กชายอุดรเดช  จินดาโส
 
1. นายอภิชิต  บิดานารา
2. นางรัศมี  สาทิพย์จันทร์
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ศรีชมภู
2. เด็กหญิงนันทนา  รักใคร่
3. เด็กหญิงสุทธิดา  บุดดี
 
1. นางวิไลศิลป์  แสนทวีสุข
2. นายสาคร  พุ่มเเก้ว
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 1. เด็กหญิงประกายแก้ว   โพธิสาร
2. เด็กหญิงภาริณี   โพธิ์กระสังข์
3. เด็กหญิงวราภรณ์   จิตรโสม
 
1. นายนัยณัฏฐ์   ศรีชัย
2. นายผาสุข   สุนทมาลา
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. นางสาวชลธิชา  ชื่นชม
2. เด็กหญิงธีรนาฏ  แก้วดวงดี
3. เด็กหญิงปนัดดา  สุขแสงดี
 
1. นายชัยณรงค์  โปตะวัตร์
2. นางสาวขนิษฐา  ฤๅชากูล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบุรณ์(นำ้โสม) 1. เด็กหญิงกัลยา  แกมวิรัตน์
2. เด็กหญิงปราริฉัตร  คำตอง
3. เด็กหญิงพัชรพร  เบิกบานดี
 
1. นางบังอร  สุขรมย์
2. นางสาวสุวนันท์  ด้วงก้อน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์   ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงธนิดา    พลเยี่ยม
3. เด็กชายรัฐภูมิ   วิเชียรศรี
 
1. นายประเสริฐชัย  รัตนจันทร์
2. นางมารศรี  แย้มโกสุมภ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี 1. เด็กหญิงวนิศา  กองคำ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ม่วงชะคร่ำ
3. เด็กหญิงเกวลิน  หาริตะวัน
 
1. นายบันลือ  ใบภักดี
2. นางสาวกิ่งดาว  นามคาน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายคมสัน  หมั่นหาโชค
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แปยอ
3. เด็กชายธนวัฒน์  โพธิ์งาม
 
1. นายวันชัย  ดวงลูกแก้ว
2. นางธนพร  ฮาบพนม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี 1. นายพสชนัน  คำพิลา
2. นางสาววรัญญา  แก่นท้าว
3. เด็กหญิงวรินทร  อ่วมอินทร์
 
1. นายอัสนี  อ้มพรม
2. นายนราธิป  ไพชยนต์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พิษสุวรรณ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  คำมุนนา
3. นางสาวเกศรินทร์  อ่อนจงไกร
 
1. นายวรางกูร  ซีด้วง
2. นางสาวเขมณภัทร  นีลัยนารถ
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขวาง 1. เด็กหญิงชลธิชา  อินธิแสง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  คุณราช
3. เด็กหญิงพลอยใจ  จันทะพา
 
1. นางบังอร  สร้อยสูงเนิน
2. นางสาวเขื่อนแก้ว  อันแสน
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกชพร  บัวหอม
2. เด็กหญิงปรารีญา  บุดดาเพ็ง
3. เด็กหญิงสายไหม  แสงศรีบุญเรือง
 
1. นางประภาพรรณ   โซ่มาลา
2. นางวงษ์เดือน  ทนจันทา
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ 1. เด็กหญิงชญานี  วรรณวัฒน์
2. เด็กหญิงลักขณา  บัวกอง
3. เด็กชายหัฏฐกร  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ร่มเกษร์
2. นายขจรเดช   ศิริวานก
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์  เข้าใจการ
2. เด็กหญิงมณฑกานต์  บุญยะรด
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  มาริสาร
 
1. นางกัลย์กุลยา  แววสระปวเรศ
2. นายพีร์นิธิ  แววสระปวเรศ
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 1. เด็กหญิงลลิตา  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงสิริยากรณ์  การกล้า
3. เด็กหญิงสุมาลัย  หอมหวล
 
1. นางสมนึก  มานะพิมพ์
2. นายสุรศักดิ์  มานะพิมพ์
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร 1. เด็กชายณฐพรรณ  เมชบุตร
2. เด็กหญิงธิดาพร  ผาใต้
3. เด็กหญิงพิกุลทอง  ลีนาลาด
 
1. นางโสภา  ฮ่มป่า
2. นางสาวครองทรัพย์  อุตนาม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงมัณฑิสา  จิตวิขาม
2. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  บรรณารักษ์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  บุญเลิศ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ชมภูวิเศษ
2. นางสาววนิดา  หนูราช
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแร่ 1. เด็กหญิงภานุมาศ  สัพโส
2. เด็กหญิงเกวลิน  สัพโส
3. เด็กชายเจษฎา  เกื้อทาน
 
1. นางสารชา  เพิ่มพูล
2. นางนุดาวัลย์  สัมฤทธิคุณากร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตะโกโคก 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา    ชิขุนทด
2. เด็กหญิงวรรณิภา   หมื่นฤทธิ์
3. เด็กหญิงวันวิษา  หวังข้อกลาง
 
1. นางสุจิตรา  ช้อนกระโทก
2. นางสาวกิตติกานต์   แก้วมาตย์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 1. นางสาววรรณวิสา  แก้วสีฟอง
2. นางสาวอภัยพร  ก้อมมณี
3. นางสาวอรวี  ศรีทน
 
1. นางรัตนาภรณ์  สมัตถะ
2. นายราชวัตร  สายา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแร่ 1. เด็กหญิงปิยพร  เพ็งพินิจ
2. เด็กหญิงพรพิมล  คำควร
3. เด็กชายสันธญา  สัพโส
 
1. นางสารชา  เพิ่มพูล
2. นางสาวจรวยพร  เบ็ญจา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม 1. นางสาวชลนิชา  ติวงค์
2. นางสาวพิชญาภา  ยอดจำปา
3. นางสาวภาวิณี  แก้วลา
 
1. นายสิทธิศักดิ์  นิลนิตย์
2. นางสุกัญญา  บัณฑิต
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดรินทอง 1. เด็กหญิงภาวิณี  จันทะดวง
2. เด็กหญิงศิรินธรณ์  โคตรภูมิ
3. เด็กชายเลิศฤทธิ์  ชูแสง
 
1. นายอดิศักดิ์  เผยศิริ
2. นายธนากร  ศรีวิพัฒน์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ 1. เด็กหญิงนันทิยา  ศิริปรีดี
2. เด็กหญิงพิมพ์พิกา  คุณทา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  มวลพิทักษ์
 
1. นายคำสาย  การะแสง
2. นางสาวนันทพร  ภานุเวศ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี 1. เด็กหญิงพรธิตา  จันทร์ทร
2. เด็กหญิงวรัญญา  สุวรรณสิงห์
3. เด็กหญิงอาริยา  โพธิ์พา
 
1. นางสุภาภรณ์  จันทร์สูง
2. นางนภกช  พิมพ์สุวรรณ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 1. เด็กหญิงพัชรียา  รอดกระโทก
2. เด็กหญิงสุนิตา  สุดกระโทก
3. เด็กหญิงสโรชา  หนองคล้า
 
1. นางเกวลิน  ทองเอี่ยม
2. นางละมัย  จีนจิ้งหรีด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแก(พยัคฆ์) 1. นางสาวบังอร  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวปารมี  สำราญดี
3. นางสาวสุมาลี  สำราญดี
 
1. นางช่อรัตนา  ปัททุมมา
2. นางสาวณัฐกฤตา  เมืองแสน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแนงมุด 1. เด็กหญิงพิณยุพา  กิ่งหว่ากลาง
2. เด็กหญิงลักษิกา  กำจัดภัย
3. เด็กหญิงเสาวภา  นันทะชาติ
 
1. นางทัศนีย์  สุทธิยานุช
2. นางสาวชลิดา  บุญทอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1. เด็กหญิงพิชชาพร  โคกทอง
2. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  บูรณะชัย
3. เด็กหญิงอิศริญา  ฉิมนอก
 
1. นางเปรมกมล  นาควิโรจน์
2. นายนนทพันธ์  สิมาธรรม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  คำเอก
2. เด็กชายธีรภาพ  ชัยเมืองคน
3. เด็กชายอภิรักษ์  ทุมปัชชา
 
1. นายปิยะชาติ  ชอบค้า
2. นายสันติ  อ่อนละออ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย 1. เด็กหญิงกาณจ์ฐยากร  นิยมพงศ์
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  จูมศรี
3. เด็กหญิงธัญสุดา  ทองจุลย์
 
1. นางคำร้อย  ผ่องใส
2. นางสาวณัฏฐกานต์  สงวนแพง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 1. นางสาวจินตพร  สีทะโล
2. เด็กหญิงปภาดา  ประเสริฐสังข์
3. นางสาวอรวี  ศรีสมรักษ์
 
1. นางพลอยภิรมย์  ทรงสุนทรวัฒน์
2. นายสุรพงค์  ชะยุมาตร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 1. เด็กชายพงษ์เพชร  สิทธิเวช
2. เด็กหญิงวันทนา  ปัญญาแสง
3. เด็กหญิงศศิธร  อุปลี
 
1. นางกีรติ  โพธิ์ขุนทด
2. นายพิริยะ  ศรีปัญญา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเถกิง 1. เด็กชายณัฐภัทร   บุดดาสุข
2. เด็กหญิงธัญชนก   ปุญญา
3. เด็กหญิงสิริวิมล   บัวศรี
 
1. นางสาวเจรจา   คำภิรมย์
2. นายสุภัทร   วงษาสนธิ์
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี 1. เด็กชายชัชลิต  ช่างเหล็ก
2. เด็กหญิงนันทภัทร  ขำวงค์
3. เด็กชายภานุวัฒน์  บิดาทุม
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ภาวะโคตร
2. นางสาวกัลย์สุดา  ธนูรัตน์
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กหญิงกมลชนก  สุขวาสนะ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  มีสติ
3. เด็กหญิงรวินวรกานต์  สะหุนิล
 
1. นางสะท้อน  เนตรอุดมสุก
2. นางเบญญา  นพพิบูลย์
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงคูณเก้า  จาดคล้าย
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  จิตรักษ์
3. เด็กหญิงน้ำเพชร  โพธิ์ศรี
 
1. นางประมวล  ดกเอีย
2. นางยอดขวัญ  แสนอุบล
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบง 1. เด็กหญิงณพัชสวรรค์  พิกุลศรี
2. เด็กหญิงภูริชญา  สาระรัตน์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  พลมายา
 
1. นางสุกัญญา  กุลวงค์
2. นางระวิพรรณ  อาจหาญ
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงนันท์สินี  ชัยรัมย์
2. เด็กหญิงนุตประวีณ์  สังข์ทองรัมย์
3. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  บุญเลิศ
 
1. นางสาวสุวารี  สิงหชัย
2. นางเพ็ญศรี  เต็มเกษม
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงศศิธร    อุ่นพิกุล
2. เด็กหญิงศศิภัสสร   เที่ยงธรรม
3. เด็กหญิงศิริกาญจณ์   บุบผา
 
1. นางอัฐฏภิญญา   จูมแพงจารุพงศ์
2. นางอรุณลักษณ์  คำมณี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  กล้าเชี่ยว
 
1. นายสุริยศักดิ์  แก้วจรัญ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลุมเงิน 1. เด็กหญิงจิราพร   สวัสดิ์ยิ่ง
 
1. นางสาวมุกดา  กล้าพยัคฆ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ 1. เด็กชายกฤษณพล  อาจเอี่ยม
 
1. นายสุรศักดิ์  คชแก้ว
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 1. นางสาวกาญจนา   กุมรีจิตร
 
1. นางสาวณัฐฐ์ธวาฐ์   แสงเขียว
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงเนตรนภา  พุทธลา
 
1. นายลิขสิทธ์  ชมภูทัศน์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงเกวลิน  ทีตอ
 
1. นางเพลินทิพย์  วรรณโพธิ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบอนวิทยา 1. เด็กหญิงสุวันนา   ขันโมลี
 
1. นางกิตติมา   วงศ์สมบัติรัตน์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเมือง 1. เด็กหญิงปนัดดา  บุญตา
 
1. นางพัทยา  สาสนาม
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายศุภกิจ  สิงห์โต
 
1. นางวรรณฤดี   สระหอม
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 1. เด็กชายภัทรพล  แก้วพรม
 
1. นางไรทอง  นาพรม
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  เพชรประไพ
 
1. นางสาวมาติกา  รัตนประทุม
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กชายกุลเดช  คำคูเมือง
 
1. นางปิยะนุช  ลาภประเสริฐ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  รสหอม
 
1. นางสาวบุศรา  บุญทศ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กฤษทอน
 
1. นางเสมียน  สารฤทธิ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนเหมือดแอ่ 1. เด็กหญิงพิลัยลักษณ์  พ่อศรีชา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปิยฉัตร  คำภูษา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงกัลยาภรณ์  ศรีเมือง
 
1. นางสาววัชราภรณ์  บัวไชยา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  วงศ์เดือน
 
1. นางสุธาสินี  ตรีวิเศษ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 1. เด็กชายสุริยะ  ตาลประเสริฐ
 
1. นางโสภา  มิขะมา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงธิติกานต์  หมั่นมา
 
1. นางศิริวรรณ  แก้วล้วน
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนขะยอม 1. เด็กหญิงวรัญญา  แก้วมณี
 
1. นางจรัส  ขอสุข
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาปรก 1. เด็กชายศุภโชค   สุภาพ
 
1. นางสมบูรณ์   บุตกร
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กหญิงปอทิพย์  ชูจันทร์
 
1. นายอภิชาติ  วงคำจันทร์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 1. เด็กชายคณิต   ธงกระโทก
 
1. นางสาวปริญดา   จันทร์ค้ำ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสว่าง 1. เด็กหญิงสร้อยสุดา   กาทอง
 
1. นางพิมนภัทร์  สระทอง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  อินทร์พิทักษ์
 
1. นางนัยน์ปพร  รัตนธรินทร์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา 1. เด็กชายกิตติกุล  ศิริโส
 
1. นางรุจิรา   ทองพระพักตร์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายศุภโชค   เธียรอนันต์
 
1. นางวีณา   เสนาปักษ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง 1. นายสัณหชัย  สุดวิลัย
 
1. นางเดือนเพ็ญ  อินทลี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายธนดล  พงษ์วิเศษ
 
1. นางสาวปัณณพร  แสนยะมูล
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอินทบูรพา 1. เด็กหญิงนันทิตา  พวกกระโทก
 
1. นางสาวน้ำฝน  เก็งรัมย์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เจริญรส
 
1. นางสาวจิรวัฒน์  นครศรี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชุมแพ 1. เด็กหญิงณัฏฐิกา  กับโก
 
1. นางสุบิล  สุมะลิ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  แก้วสะอาด
 
1. นางพัชรวลี  ศรีจักร์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแฝก 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สาเจริญ
 
1. นางศรีศิริ  บูรณะ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชนีกร  อิ่มกลาง
 
1. นางสาวยุวลี  รัฐธนีย์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกสี 1. เด็กหญิงอรรยพร  เอี่ยมผิว
 
1. นางณัฐิยา  ไพรวิจารย์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายณัฐพล   ศรีพุทธา
 
1. นายวรนันทน์    บรรจง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ศรีจริยา
 
1. นางสาวปิยวรรณ  นันทพรม
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 1. เด็กหญิงอารียา  สุวรรณไชยรบ
 
1. นางสินระเวศ  อุทโธ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 1. เด็กหญิงไปรยา   เมืองแสน
 
1. นางอุไร   ชูคำ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ 1. เด็กหญิงพีรดา  ผลบัว
 
1. นางสาวสุชาดา  ศิริกันรัตน์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณษา  สุภาพ
 
1. นางประทานพร  คล่องแคล่ว
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กชายโชคอนันต์  ปัตตาเทสังข์
 
1. นางอุไร  ฉายพิมาย
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 1. เด็กชายพรภวิษย์   โพธิสาร
 
1. นางนิตยา  สระแก้ว
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายพิพัฒน์  เฉียบแหลม
 
1. นางสาวสถาพร   ประจะเนย์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงนุชนาฐ  ตุ่มใสย์
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  อสิพงษ์
3. เด็กหญิงรับขวัญ  กำจัด
 
1. นางสาวนงค์นิตย์  มโนรัตน์
2. นางณัฐธิดา  มโนรัตน์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงชญานิศ  อินนอก
2. เด็กชายนภสินธุ์  ทองโกย
3. เด็กชายภานุพงศ์  แซ่ลิ้ม
 
1. นางปวริศา  อนุวรรณ์
2. นางสาวมณีรัตน์  สุทธิขันธ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชาติวิทยา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  กัลยา
2. เด็กหญิงอัญชิสา  เจิดพิมาย
3. เด็กหญิงเนตรอัปสร  สมพงษ์
 
1. นางอริสา  สิงห์บุตร
2. นางวรรณภา  ธิติพิศุทธิ์กุล
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 1. เด็กหญิงพรทิพา  มามาก
2. เด็กหญิงพิยดา  รักคบ
3. เด็กหญิงสิริกร  จันทร์สูงเนิน
 
1. นางธนัชชา  แสงทอง
2. นางมะยะลา  สุดรัมย์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาจั่น 1. เด็กหญิงนาฏศิลป์  คงนอก
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  รัตนวิชัย
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ปืนโก
 
1. นางรัชนีฉาย  ทรงประโคน
2. นางวารี  พิรักษา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ฉัตรทอง
2. เด็กหญิงวนิดา   ถอยวิลัย
3. เด็กหญิงสุชาดา  สุขดา
 
1. นางระเบียบ  งามเจริญ
2. นางเจนจิรา  รุจิรวรรธน์
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ปาคา
2. เด็กหญิงไอญฎา  ขุนทิพย์
 
1. นางประกอบกิจ  โฮงคำอุตย์
2. นางจุรีพร  พุทธจง
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กหญิงปนิดา  ไชยโก
2. เด็กชายวัชระ  พลเขต
 
1. นางอุมาลี  ศรีสงคราม
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 1. เด็กหญิงจิตสรา  โรจน์แจ้ง
2. เด็กชายฐิติพงษ์  แสนสกุล
 
1. นางสมควร  น้อยเสนา
2. นางสุภาวดี  สุทธิสา
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ซุยเสนา
2. เด็กชายสลักเพชร  หาญละคร
 
1. นางอวยพร  จรัสแผ้ว
2. นายศักดิ์สิทธิ์  เผือดนอก
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซง 1. เด็กชายนราวิชญ์  ปักปิ่น
2. เด็กหญิงเกศมณี  ดอกดวง
 
1. นางขวัญพัฒน์  รตนอารีย์พร
2. นางสาวอภิชญา  คำทู
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพานพร้าว 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  ดอกบัว
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ชัยอู
 
1. นางชนิกา  ศรีระษา
2. นางสาวศิริพร  ชัยสาร
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  คำดี
2. เด็กหญิงอริสา  อินทรศาสตร์
 
1. นางเนตรหทัย  ป้องวงศ์
2. นางสาวพรพิมล  บูชายันต์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางเข็ม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  แจทอง
 
1. นางนงค์คราญ  คุณารักษ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตระกวน 1. เด็กหญิงจันทรัช   พันมะลี
 
1. นางธาวินี   ประทุมวงค์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 97.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกู่สันตรัตน์ 1. เด็กหญิงกรวิกา  วงษ์หาญ
 
1. นางสาวอรอนงค์  ชวัลสิทธางกูร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำราญ 1. นายกฤตกร  ภาคทอง
 
1. นางเสริมสวย  ค้าธัญญะ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กหญิงจีรนันท์  กฤษณะกาฬ
 
1. นางสาวสุพรรณี  ดวงแก้ว
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ 1. เด็กหญิงผกามาศ  ไชยพันโท
 
1. นางประภาวดี  กาสา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กชายอภิชัย  พินดง
 
1. นางนงนุช  เขียวไกร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 1. เด็กชายมหาชัย  ทะวงษ์
 
1. นางสาวสุนันทา  ยางนอก
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  บุญอาจ
 
1. นางสุพิน  เสนาพรหม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กหญิงศิริกัลยา  องอาจ
 
1. นางสาวศุภนุช  เงาะปก
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1. เด็กชายศุภกร  สุบิน
 
1. นายปิยะพงษ์   พบลาภ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวรรณธิดา  ภารการ
 
1. นางนงนุช  เขียวไกร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เวียงสมุทร
 
1. นายวิทยา  โพธิ์ชัยแสน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตั้งใจ 1. เด็กหญิงจุฑานรินทร์  หาดี
 
1. นายอุดมพร  ไตรศรี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กชายชูเทพ   สล้างสิงห์
 
1. นางติตาพร  จันทะวงษ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กชายสุรพงษ์  จันสี
 
1. นางจริญญา  เดชเจริญ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 1. เด็กหญิงปลายฝน  ปัททุม
 
1. นางบัวระพา   ใจสู้ศึก
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. นายธนชัย  กรรณลา
 
1. นางกนกวรรณ  บุตรธนู
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง 1. เด็กชายวีระชัย  สุธรรมวงศ์
 
1. นายทวีวัฒน์  คัทมาร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กหญิงวันวิสา  ทองปัญญา
 
1. นางวาสนา  ไชยโยธา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านละเอาะ 1. เด็กหญิงพรพินิต   นามวิชา
 
1. นายประยงค์   ศรีโนนลาน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ซุยโพธิ์น้อย
 
1. นายชาญชัย  ปานเดชา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงยลรดา  จันทร์ตา
 
1. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายอัตพล  ภูนุภา
 
1. นางสาวธนัชชญาน์  รจนัย
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายพลากร  ทัศคร
 
1. นางสาวกนกพร  ปัญญาประชุม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย 1. เด็กชายกันต์พจน์  ขาวสมบูรณ์
 
1. นางสาวเสาวภาคย์  อุทัยรัตน์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุฮม 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  บุญธรรม
 
1. นางสาววทินา  แก้วชนะขัย
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กชายไตรภพ  รัตนจรัสโรจน์
 
1. นางอรอุมา  เลี้ยงวงษ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชุมแพ 1. เด็กชายอำเภอ  คมเฉลียว
 
1. นายสาคร  สามารถ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กชายนิติพงษ์  นามบำรุง
 
1. นางจันทร์จิรา  ฉอสันเทียะ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  กุสะรัมย์
 
1. นางนงนภัส  จรดรัมย์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กชายปิ่นเพชร  เพ่งพิศ
 
1. นายธีรวัฒน์  พัฒโท
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กชายพีรภาพ  จันทะรังษี
 
1. นางกรรณิกา  แก้วฝ่าย
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกลอย. 1. เด็กชายรัฐพล  โคตรศรี
 
1. นายพิทักษ์  ฤทธิ์ไธสง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. นายอภิรักษ์  ใจกว้าง
 
1. นางสุจิรา  ประทุมดวง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 1. นางสาวกาญจนา   กุมรีจิตร
 
1. นางบัณฑิตา   โสรเนตร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1. เด็กชายสันติพงษ์  คำมุงคุณ
 
1. นายนัธพงค์  เบญมาตย์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงชลธิชา   แดนโคตผม
 
1. นายคำพร   ปากเมย
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาค้อ 1. เด็กหญิงกชกร  อุดน้อย
 
1. นางบุปผา  โคตรวงษา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป 1. เด็กหญิงธนนันท์   แทนบุญมี
 
1. นายกวินธร  บนภัทรวรรษ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยแคน 1. เด็กหญิงดวงกมล  โลโห
 
1. นางสาวสำอางค์  พิศเพ็ง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงพรรณษา  จันทร์นา
 
1. นางปัทมา  พรหมธี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเมือง 1. เด็กหญิงญาดา  ไชยดี
 
1. นางนภาทิพย์  อังกุละศรี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนายูง 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  หอมหวล
 
1. นางนภาพร  อุ่นชัย
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายทรงยศ  ริดบ้วน
 
1. นางสาวพัทธนันท์  พงศ์พักแพง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 1. เด็กหญิงวิชุดา   พิลา
 
1. นายถาวร   เมืองจันทร์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 1. เด็กหญิงกชพร  มองเพชร
 
1. นางกมลชนก  สมบัติภูธร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 1. เด็กชายภีรวิทย์   ศรีชัยปัญหา
 
1. นายฤทธิกร  อาจศิริ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนดวน 1. เด็กชายชาคริต  นานอก
 
1. นายสุเทพ  บุญเอิบ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า 1. เด็กหญิงดาริน  ศรีวงษา
 
1. นางพัทยา  บุญธรรม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กหญิงนิตยา  นิรอรัมย์
 
1. นายธนภัทร   คำทะเนตร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กชายวัชรากร  บัวส่อง
 
1. นางนภาภรณ์  บุญเย็น
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 1. เด็กหญิงอรอุมา   ยามดี
 
1. นางสาวปิยพร  เกียนกุ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี 1. เด็กหญิงแพรวา  พรมสิทธิ์
 
1. นางสาวจิตตรา  สมบัติ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กชายนราวิชญ์  ลาภประเสริฐ
 
1. นายสะไกร  กองทอง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหมี 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  โกยกอง
 
1. นางสังวาลย์  ทิมพิทักษ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวิภาวี 1. เด็กชายพชรพล  พันธ์ภักดี
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  ราชโยธา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กชายเพชร  วงศ์ศิลป์
 
1. นางอุบล  สิงห์อำพล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กชายพิสูจน์  โวหาร
 
1. นางจินตนา  วัชรวงศ์ทิพย์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลักเขต 1. เด็กชายธีรยุทธ  คนซื่อ
 
1. นายหาญ  พิทักษ์สาลี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงจันทกานต์  มะตูม
2. เด็กหญิงณัฐวดี  เฉลยภาพ
3. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  บุญร่วม
4. เด็กหญิงมณฑิตา  ม่วงแก้ว
5. เด็กหญิงยุพิน  ภู่กลัด
6. เด็กหญิงสิริวิมล  นิลทราด
7. เด็กหญิงอัจฉรา  โพธิ์ทอง
 
1. นายทองลา  บังเอิญ
2. นางภัทรพร  พุฒิประภาส
3. นายสุวิน  บุญเยี่ยม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีบัวขาว 1. เด็กหญิงกัลยาณี   ปฐมรักษ์
2. เด็กหญิงฐิตาพร  ศรีภักดี
3. เด็กหญิงปาริชาติ  โอษคลัง
4. เด็กหญิงผกามาศ  ยันตะบุศย์
5. เด็กหญิงอภิชญา  ทะมานนท์
6. เด็กหญิงอรณิชา  จันทร์คณาโชค
7. เด็กหญิงอัรวา  สาและ
 
1. นางจุฬวดี  ศรีโยธี
2. นางช่อฟ้า  โพธิ์ธา
3. นางสาวปรียาฉัตร  สนธิรักษ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กลางโสภา
2. เด็กหญิงกวิตา  ประสมญาติ
3. เด็กหญิงดารินทร์  ชลสิทธิ์
4. เด็กหญิงนัยน์นภา  แสนตาล
5. เด็กหญิงพรพรรณ  กลางโสภา
6. เด็กหญิงรัตนา  เนื่องกัญญา
7. เด็กหญิงศิริญญา  เถื่อนบุญ
 
1. นางคนึงนิจ  เลไธสง
2. นางศรัญญา  คมพยัคฆ์
3. นายอุดร  เลไธสง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวิน 1. เด็กหญิงชนาพร  ศรีบุรินทร์
2. เด็กชายพีรพาส  สมบัติวงศ์
3. เด็กหญิงรัตนมน  สีทาสังข์
 
1. นางสาวรัฐพร  ริดเนียม
2. นางสาวศศิประภา  นาทัน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงจันจิรา  หลอดจันทึก
2. เด็กหญิงพัชราภา  ลมสำโรง
3. เด็กหญิงอรณิชา  เหยียดกระโทก
 
1. นางสาวเจนจิรา  จันทร์พยัพ
2. นางนัยน์ปพร  รัตนธรินทร์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กชายกฤษกร  แซ่ตัง
2. เด็กชายปฏิพันธุ์  มุ้ยนาม
3. เด็กชายวุฒิชัย  รั้วไธสง
 
1. นางสาวปณิชา  ม่วงภูเขียว
2. นางสาวชลทิพย์  บุญถือ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงมณีณัฐพร  เส็งดอนไพร
2. เด็กหญิงวิจิตรา  ชมจำปา
3. เด็กหญิงวิชาดา  บุญศรีราช
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ศรีดา
2. นางสาวสิมมะลี  พิมพกรรณ์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กชายณรุเดช  หาหนองหว้า
2. เด็กชายพันธวัช  ทองโคตร
3. เด็กชายวทัญญู  จาระบับ
 
1. นางสาวอารยา  เสมามิ่ง
2. นางสาวนฤมล   สมปาน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไฮเลิง 1. เด็กชายรัฐภูมิ   อุทัย
2. เด็กหญิงอาริสา   พรมดี
3. เด็กชายเจษฎากร   ท่าภิรมย์
 
1. นางมะลิ  ศรีเลิศ
2. นางพิศมัย  นครชัย
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  วิภพภัทร
2. เด็กหญิงสุชิตา  ดาแพง
3. เด็กหญิงอริษา  สุขราช
 
1. นางสุภาวดี  เข็มทอง
2. นางจรรยารักษ์  นามบัณฑิต
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 1. เด็กชายสัณหณัฐ  สิทธิจันทร์
2. เด็กหญิงสุชานันท์  ยืนยง
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ทุ่งจันทร์
 
1. นางนิตยา  กัลยาณี
2. นางสาวนงลักษณ์  แสงสุขสว่าง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กหญิงดาวเรือง  ผิวผ่อง
2. เด็กหญิงปุณยนุช  สวัสดิ์วงศ์ไชย
3. เด็กชายเลอวุฒิ  โกฎิกลางดอน
 
1. นายสุรพงษ์  เสริฐศรี
2. นางรฐา  สุขพินิจ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 1. เด็กชายปิยพนธ์   อุปแก้ว
2. เด็กชายปิยพัทธ์   อุปแก้ว
3. เด็กหญิงพีรยา   แสวงทรัพย์
 
1. นางอุไร   ชูคำ
2. นางภัทรานิษฐ์   กองรักษา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพลับพลา 1. เด็กชายจักรินทร์  ปุ้มไสว
2. เด็กหญิงปนัดดา  แก้วกาหลง
3. เด็กหญิงภัทราวดี  แสนละคร
 
1. นางวราณี  ขุราษี
2. นายสงกรานต์  แหล่งสนาม
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ 1. เด็กชายนภดล  กมลวิบูลย์
2. เด็กชายปัญญวิทย์  โรจนเสถียร
3. เด็กชายอรรถพล  ผลวิลัย
 
1. นายศรีทอง  พูนประโคน
2. นายทวีพงษ์  ดีพันธ์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายธนวัฒน์  บริบูรณ์
2. เด็กชายปรัญชัย  สอนนำ
3. เด็กหญิงลลิตา  แอ้นไธสง
 
1. นางสาวสุกัญญา  บรรดาศักดิ์
2. นายศรชัย  หลายทวีวัฒน์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา 1. เด็กชายพัทธพล  โมระดา
2. เด็กหญิงสุติญา  น้อยนาจาน
3. เด็กชายเอกรินทร์  กุลบุตร
 
1. นายทองจันทร์  จันทวรรณ
2. นางธีรารัตน์  พิกุลศรี
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาโอง 1. เด็กชายชูเกียรติ  สว่างเนตร
2. เด็กชายธีรพันธ์  เสนคำสอน
3. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  สุวรรณสิงห์
 
1. นางกาญจนาพร  นาวงษ์ศรี
2. นางสาวสุกัญญา  ศรีหาวงศ์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ราชิวงษ์
2. เด็กชายภาสกร  เมืองโคตร
3. เด็กชายภูวิศ  สุวรรณศรี
 
1. นางพัชรี  สุวรรณไตรย์
2. นางนุจรินทร์  นาจาน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองแสงวิทยา 1. เด็กชายพีระพัฒน์  ไชยภู
2. เด็กชายรัฐภูมิ  อนุสุริยา
3. เด็กชายเสกสันต์  แสงหิน
 
1. นางสาวสุกัญญา   แสนเฮือง
2. ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์  ภูกองไชย
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ปัดถาดี
2. เด็กชายนครทรัพย์  สิงห์แก้ว
3. เด็กชายนพอนันต์  ชินชาด
 
1. นายทองคำ  ภานุรักษ์
2. นางชลิดา  จันทะแสง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเต็ล 1. เด็กชายจิรทีปต์  นาคนวล
2. เด็กชายพสธร  กระสังข์
3. เด็กชายวรินทร  เรืองประโคน
 
1. นายวิศรุต  บัวสาย
2. นายธีระนันต์  อัครชาติ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก 1. เด็กชายประวิช  อักษรดำริห์
2. เด็กชายอนุชา  หาญจิตร
3. เด็กชายโชคอนันต์  ขันติจิตร
 
1. นายสานิช  โสภา
2. นางรุจีรัตน์  บุดดาวงศ์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1. เด็กชายจิรเมธ  เกล็ดงูเหลือม
2. เด็กชายธนากร  ภูมิ่งศรี
3. เด็กหญิงนิรชา  เกื้อหนองขุ่น
 
1. นางสาวรัตนาวดี  แสนยศ
2. นางสุมาลัย  จำเริญพานิช
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 1. เด็กชายนครินทร์  รวดทรง
2. เด็กหญิงรัฐนันท์  บุญเทพ
3. เด็กชายวรวิทย์  ขวาลา
 
1. นางสาวภัทรานุช  สีตาล
2. นางสาวนีรนุช  นิลทะการ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  ลิขิตชัยศิลป์
2. เด็กชายปิยวัฒน์  โพธิ์งาม
3. เด็กชายปุณณวิช  นวลอินทร์
 
1. นายปฏิพงศ์  เผือกเนียม
2. นางสอาด  เชื้อทอง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 1. เด็กชายธนาธิป  ใจขาน
2. เด็กหญิงนุชนภา  นินทระ
3. เด็กชายอนุกูล  คนหมั่น
 
1. นางสมสนิท  บุญชื่อ
2. นายสุวภัทร  ผุดผ่อง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา 1. เด็กชายกฤติพงศ์  ไผ่โสภา
2. เด็กหญิงฐิติพร   ชนะพรม
3. เด็กชายรังสิมันต์  ฤทธิมาลย์
 
1. นางพิมพ์วลัญช์   จันฤๅไชย
2. นางรักใจ  อินทะชัย
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาบัว 1. เด็กหญิงกิตติมา  จูมคำตา
2. เด็กหญิงดวงใจ  ทองมี
3. เด็กชายอาทิตย์  หนึ่งคำมี
 
1. นางวรรณวิภา  เฒ่าอุดม
2. นางสาวกัญญาภัค  วิทยารัตนพิทักษ์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวขวาวิทยา 1. เด็กชายจิรกิตติ์  โพธิ์พะนา
2. เด็กชายบรรพกร  ผลเจริญ
3. เด็กหญิงอังคณา  วิเชียรชัย
 
1. นางปิยะมาศ  เจนไธสง
2. นางจิรันธนิน  สันคะนุช
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา 1. เด็กหญิงปรารีญา  คำวัน
2. เด็กหญิงวิภาวดี  สิงหะชัย
3. เด็กหญิงเจนณิตา  โปตะเวช
 
1. นางกิตติมา  ศรีสว่าง
2. นางสุกัลป์  จันทวงศ์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   คำควร
2. เด็กหญิงปุณิกา   พิมพะนิตย์
3. เด็กชายภานุวัฒน์   สร้อยจรุง
 
1. นางสาวพิภาภักดิ์   เหมือนพันธ์
2. นางสาวทิพลักษ์   คำชัย
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  นาห้วยทอง
2. เด็กหญิงวรรวิษา   หงษ์วิลัย
3. เด็กหญิงวิชุดา  ศรีครั่ง
 
1. นายเสกสรร  นาคคำ
2. นายทองเพชร  น้อมสุวรรณ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (อ.เพ็ญ) 1. เด็กชายจตุรวิทย์   แก้วแก่น
2. เด็กชายอนุชา  มีมาก
 
1. นายวิวัฒน์   ประดิษฐ์ศิลป์
2. นางรสสุลี  ราชวงศ์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  หาสอดส่อง
2. เด็กหญิงสหัสดี  แดนหงษี
 
1. นางอภิรมย์ฤดี  ภูมิภักดิ์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง 1. เด็กชายคงสิทธิ์  สวนห้วยไผ่
2. เด็กชายธวัชชัย  ชมภูวิเศษ
 
1. นางสาวสุกัญญา  บึงใสย์
2. นางสาวสุจิตรา  เสนาวัง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. นายธีรภัทร์   โพธิ์ศรี
2. เด็กชายวิชิต   โถชาลี
 
1. นางสาววรุณยุภา   ศรีเทียวไทย
2. นายฉัตรชัย  ถานะลุน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ทองมี
2. เด็กหญิงศิริวิมล  อุทรพันธ์
 
1. นางสุกาญดา  ผิวงาม
2. นางสาวกัลยาณี  ทองปัญญา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนแร้ง 1. เด็กชายทิวทัศน์  ไตรแก้ว
2. เด็กชายเทอดศักดิ์  ชาวสวน
 
1. นางปิยวรรณ  เชตะวัน
2. นางสาวฐิติมา  การสร้าง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แสงพรมชารี
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ยนต์พันธ์
 
1. นางสาววิลัย  อินแตน
2. นางสุจินตนา  จอมจันทร์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค 1. เด็กชายณรงค์เดช  เฮงชัยโย
2. เด็กชายปวิตร  ศรีแสง
 
1. นายพิศิษฐิพงศ์  พิมพ์จันทร์
2. นายประจวบ  พูนศิริ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) 1. เด็กหญิงนุชธิดา   เรืองศรี
2. เด็กชายวีระภัทร   บุญเรือง
 
1. นายสายทอง   วรรณทวี
2. นางกัญนิกา   วรรณทวี
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) 1. เด็กหญิงจิราพรรณ   เข็มทอง
2. เด็กหญิงนุชจรินทร์   เรืองศรี
 
1. นางกัญนิกา   วรรณทวี
2. นายสายทอง   วรรณทวี
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1. เด็กหญิงกนกพร  ธันวิมา
2. นายวัชระ  ราชจันทร์
 
1. นายธนยศ  สมศรี
2. นายพรชัย  ขุมคำ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล 1. เด็กชายวิวัฒน์ชัย  แข็งขัน
2. เด็กหญิงศศินิภา  เนตรน้อย
 
1. นางสุธาสินีย์  สายพรหม
2. นางสาวศิวะรักษ์  ศรีละ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาหมื่น 1. เด็กชายณัฐวัชต์   จันทกรณ์
2. เด็กชายอัครวิชญ์   วรพันธุ์
 
1. นายธรรม์นวัฒน์   ศรีราตรี
2. นางสาวเพ็ญศรี   มีผลกิจ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนายม 1. เด็กชายศิลายุทธ    พรมโพธิ์
2. เด็กชายสตางค์   พินิจ
 
1. นายธนัชพร  โฆสิต
2. นางไพรวัล  จันทรัตนา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงชัชฎาพร  ทองอยู่
2. เด็กหญิงศิขริน  หมอยาดี
 
1. นางมยุพัฒน์   พิทยธาราธร
2. นางสาวประกายแก้ว  แปรโคกสูง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 1. เด็กชายธนากร  พลฤทธิ์
2. เด็กชายภัทรวิชญ์  สะราคำ
 
1. นายชาติชาย  พลจารย์
2. นายศิวะ  เทวะหา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุระ
2. เด็กชายพีระพักตร์  บุญยัง
 
1. นางสุกาญดา  ผิวงาม
2. นางพัชรวลี  ศรีจักร์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายวุฒิชัย  นาเตย
2. นายอชิตพล  สิมมาจันทร์
 
1. นางพรเพชร  เพียสุระ
2. นางอัจฉรา  รู้ยืนยง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กชายภัทรพล  แก้วนาคูณ
2. เด็กชายวรทัต  พรประสิทธิ์
3. เด็กชายวาสุเทพ  บุญกันยา
 
1. นางพิกุลกาญจน์  ราษี
2. นางลฎาภา  พรมพิมพ์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกแปะ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีหอมชัย
2. เด็กชายพิพรรธ  ภูชมศรี
3. เด็กชายพิพัฒน์  พันธ์เดช
 
1. นางมนนิภา  แก้วล้วนล้วน
2. นางชลดา  สิงสองคร
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน 1. เด็กชายมงคล  สุภะผา
2. เด็กชายสถาพร  พรมยม
3. เด็กชายเกษมศานต์  วิถี
 
1. นางสาวชนาพร  สร้อยมาลุน
2. นางสาวินี  บุญมานันท์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 1. เด็กชายธนากร   อำไพ
2. เด็กชายพัทธพล   เนียมมูล
3. เด็กหญิงมณีรัตน์   ลุยตัน
 
1. นางเกษตะนา   ศรีวรบุญ
2. นางสาวพัทธนันท์  จันทร์แก้ว
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายชุติพนธ์  วงศ์พิทักษ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ด่านมะลิ
3. เด็กชายเอกครินทร์  ทองอินทร์
 
1. นางสาวชลัดดา  ขันบรรจง
2. นางวีราพัชร์   ศรีดาพันธ์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหินโคน 1. เด็กหญิงรัตติกานต์  ริมกระโทก
2. เด็กหญิงศศินิภา  เทพจังหรีด
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ริมกระโทก
 
1. นายปัญญา  ตามประหัตถ์
2. นางกันติชา  อ่อนปะคำ