รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ..................
ระหว่าง วันที่ 28 - 29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงวรัญญา  เจริญทรัพย์
 
1. นางธนานันท์  ไชยชนะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กหญิงวรันธร  ศิริหนองหว้า
 
1. นางสุภาวดี   การะวิโก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ประทุมวัน
 
1. นางกนกพัชร  แสงเนตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  กลางสวัสดิ์
 
1. นางราตรี  เดือนไธสง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงศิรประภา  ศิลป์ประกอบ
 
1. นายสงวน  ศรีคุณ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 1. เด็กหญิงอชิรญา  เทียมแก้ว
 
1. นางสาวอทัยพร  ดรที
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงวรุณพร  ชำนาญสิงห์
 
1. นางดาริกา  พลวัน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเรียบ 1. เด็กหญิงไอรดา  งามเจริญ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  วรรณปะกา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงปภาดา  วังหมวดมนต์
 
1. นางสาววรางคณา  ดาโสม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ 1. เด็กชายพิทักษ์พงศ์   ภาษี
 
1. นายชัชวาล  ศรีรัง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กหญิงธิธัมพร  เหมือนกลาง
 
1. นางธนัญญา  บุตรศรีภูมิ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กชายธนากร  ขาวฟอม
2. เด็กหญิงปาริตา   ศรีษะนอก
3. เด็กชายภูบดี  ทาสา
 
1. นางณหทัย  ขุนแผ้ว
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  เจียนดอน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กหญิงธนัชพร  ยอดปรางค์
2. เด็กหญิงวรรณกานต์  ปัดกอง
3. เด็กหญิงสุทธิดา  อัตเจตนา
 
1. นางวันวิสาข์  แก้วจุมพล
2. นายเทพธานี  กัณหา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิริมงคล 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  จำนงค์พันธ์
2. เด็กหญิงดาวสุดา  ภูเดช
3. เด็กหญิงสายสุดา  ชื่นตา
 
1. นางอรพินท์  อันชำนาญ
2. นางสลักจิต  ขุนศรี
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่อนทอง 1. เด็กหญิงนันทิชา  ดาดผารัมย์
2. เด็กหญิงอัจฉรา  ฉากรัมย์
 
1. นางสาวรัชนีกร  ประสาร
2. นางสาวอภิญญา  ประสาร
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กหญิงหัทยา  สุนไธสง
2. เด็กชายอนุชา  บุญเสนอ
 
1. นางอุมาพร  เจริญศิริ
2. นางสสินันท์  สิริเจริญมิตร
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่อนทอง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สมมุติรัมย์
2. เด็กหญิงนฤมล  คงทรัพย์
 
1. นางสาวบุญคนึง  มะลิวรรณ์
2. นางสาวศิราณี  ยืนสุข
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  ล้อมไธสง
2. เด็กหญิงศุภดา  คูสำโรง
 
1. นางสาวเสาวนิทย์  ชุมศรี
2. นางสาวจตุพร  วงศ์ชนะ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1. เด็กหญิงพรลภัสสร  ยั่งยืน
 
1. นางสาวนุจรี  ชินรัมย์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  พลพุฒินันท์
 
1. นางสวนิต  รักชอบ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กชายยุทธพงษ์  พืชพรรณ์
 
1. นางกรุณา  ยินดี
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงพรศิริ  จันทร์แสง
2. เด็กหญิงสายสวรรค์  นันทชัย
3. เด็กหญิงเพ็ญยุภา  ข้อสกุล
 
1. นายอนุวรรตน์  ศรีษาคำ
2. นางปรียาลักษณ์  พระภูจำนงค์
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงยุพา  สุรัมย์
2. เด็กชายวิทวัส  กลิ่นหอม
3. เด็กหญิงแพรนวล  ชารัมย์
 
1. นางสาวพรสุดา  อาษากิจ
2. นายณัฐพงศ์  ปัดสำราญ
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนพรัตน์  จันทร์แสง
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ครองสี
3. เด็กหญิงอัญชิสา  ฐานวิสัย
 
1. นายอนุวรรตน์  ศรีษาคำ
2. นางสาวศศิธร  ลุนลาด
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กชายธนพงษ์  อะเพื่อนรัมย์
2. เด็กหญิงปนัดดา  คำจันทร์
3. เด็กชายพงศกร  จันทร์เตี้ย
 
1. นางทัศนีย์  กลางสวัสดิ์
2. นางสาวธัญญรัตน์  แสนดี
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  เยี่ยมรัมย์
2. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  แสนกล้า
 
1. นางสาวสุคนธ์  วงศ์ณะรัตน์
2. นางสาวรินชล  แสนกล้า
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ปรือทอง
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ฟูกโคกสูง
 
1. นางสาวละเอียด  อาจทวีกุล
2. นางเรวดี  ศรีงาม
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  สุดเต้
 
1. นางสุภาวดี  จำชาติ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กชายธีรสิทธิ์  สมอไพร
 
1. นางสาวสุคนธ์  วงศ์ณะรัตน์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงพิชญานิน  ยีรัมย์
 
1. นางวาสนา  รัชรินทร์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ชมทอง
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  วงศ์คำ
 
1. นางสาวสุคนธ์  วงศ์ณะรัตน์
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 94.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กชายตะวัน  สินชัย
2. เด็กชายธีรภัทร  พอกกล้า
 
1. นางสาวโสรญา  ยวงรัมย์
2. นางสาวอนันทิยา  โพธิขำ
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 92.59 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงทิพกร  สุรัมย์
 
1. นายไพโรจน์  วังโณ
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กหญิงเนตรอัปสร  เจียมทอง
 
1. นางสาวโสรญา  ยวงรัมย์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กหญิงชลธิชา  นราวุธ
2. เด็กชายธนดล  ปะโสทะกัง
3. เด็กหญิงนิสา  ปรีชานนท์
 
1. นางสุพิชชา  ปักเคธาติ
2. นางสุวิมล  เครือศรี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กหญิงวิชญาพร  พรมบุตร
2. เด็กหญิงอรไพลิน  ตองติดรัมย์
3. เด็กหญิงอารียา  เจียมทอง
 
1. นางสาวอนันทิยา  โพธิขำ
2. นางสาวโสรญา  ยวงรัมย์
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ช่อรัมย์
2. เด็กหญิงดาราวรรณ  แก้วปลั่ง
3. เด็กหญิงรัตติกาล  มิสา
 
1. นางชรัญธิดา  สกุลชัยยะ
2. นายปรีชา  เวชสุวรรณ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงพิมพ์มณี  แก้วปลั่ง
2. เด็กหญิงมณีวรรณ  บุญหนุน
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เลิศล้ำ
 
1. นางชรัญธิดา  สกุลชัยยะ
2. นางสาวดวงใจ  นาเมืองรักษ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กชายจิตรภาณุ  เนตรแสงสี
2. เด็กชายธนพัฒน์  ฉายไธสง
3. เด็กหญิงปณิตา  ใสไธสง
 
1. นางสาวนัตยา   มะไลไธสง
2. นายวิปัศย์   สวนพันธ์นอก
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุริโย
2. เด็กหญิงอาทิตรา  สุจิบาล
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  โยมรัมย์
 
1. นางศรีวิภา  แถวนาชุม
2. นางสาวนัฏกานต์  บุ้งทอง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงนัฏฐา  เปิมไธสง
2. เด็กหญิงพลอยพัชรา  จริงไธสง
3. เด็กหญิงภัครวดี  เจิมแหล่
 
1. นางสาวภาวินี  นาบำรุง
2. นางสาวปัทมา  บุตรชานนท์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางทะเล 1. เด็กหญิงวัลภา  ศรีลาเลิศ
2. เด็กหญิงอารยา  ชมรัตน์
3. เด็กหญิงอินทุภา  จันทะกา
 
1. นางสาวปนัดดา  เรียนไธสง
2. นางสาววรรณ์นิษา  อ่อนท่าลาด
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายฐิติวัสส์  สุราราษฎร์
2. เด็กหญิงวิศรุตา  จำจิต
 
1. นางอุทุมพร  ปริเตนัง
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กชายลัทธพล  ทองงาม
2. เด็กชายอนันต์  บุญมี
 
1. นายพิสิทธิ์  ชื่นศรี
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบอน 1. เด็กชายภูตะวัน  รูขะจี
2. เด็กหญิงสุธาสินี  อุปทุม
 
1. นายปัญญา  ภู่ประเสริฐ
2. นายประยูร  แสงโนนแดง
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1. เด็กชายกฤษดา  ฤทธิรณ
2. เด็กชายทรงพล  วิเศษยา
 
1. นายภูวดล  ศรีประดู่
2. นายจงกรณ์  สุทธสนธิ์
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบอน 1. เด็กชายยศวริศ  ป้อมไธสง
2. เด็กชายเจษฎา  อุปทุม
 
1. นายปัญญา  ภู่ประเสริฐ
2. นางสุรีรัตน์  แย้มศรี
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กชายวายุ  ภูธาตุเพชร
2. เด็กชายสิริวัฐ  น่าชม
 
1. นางอุมากร  ร้อยภา
2. นายประยุทธ  บุญมี
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กชายชลชาติ  สมสาย
2. เด็กชายปฏิภาณ  ชาวศรี
 
1. นางอุมากร  ร้อยภา
2. นายศิวานนท์  สวยสว่าง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ศิริสุวรรณโสภณ
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  คำชัย
3. เด็กหญิงบริรักษ์  เดชะคำภู
4. เด็กหญิงภัทรศยา  ศาลางาม
5. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อินทร์โคกสูง
 
1. นางอริษรา  โพธิขำ
2. นางสวาง  บุญมี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงย่อ 1. เด็กหญิงณิชาดา  แดงเรืองรัมย์
2. เด็กหญิงพรชิตา  ตองติดรัมย์
3. เด็กหญิงภูสุดา  ศรีเวียง
4. เด็กหญิงมินตรา  หาญชัย
5. เด็กหญิงเขมจิรา  พวงทอง
 
1. นางชนากานต์  ประเสริฐ
2. นายมนตรี  ประเสริฐ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงภัทรวดี  วงศ์เมือง
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  โยมรัมย์
3. เด็กหญิงศิริพร  อยู่ดีรัมย์
4. เด็กหญิงสุจิตรา  ศาลางาม
5. เด็กหญิงอลิษา  โทบุดดี
 
1. นายอภิสิทธิ์  ฐานะ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ระยับ  ธุระทำ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงปักษมล  สารพัฒน์
2. เด็กหญิงพรทิพย์  สมศรี
3. เด็กหญิงภวิษย์พร  วันลักษณ์
4. เด็กหญิงรวินทร์นิภา  ชื่นผล
5. เด็กหญิงเสาวธาร  แผ่นสุวรรณ
 
1. นางสาวจิราการณ์  จันทร์แก้ว
2. ดร.สงกรานต์  พันธุ์พินิจ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1. เด็กหญิงกนกศรี  ศรีรัตน์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  มาเจริญ
3. เด็กหญิงณิชชานรี  สมภารเพียง
4. เด็กหญิงธนัญชนก  โอชารส
5. เด็กหญิงพรฉวี  คำภีระ
 
1. นางสาวปริมประภา  หลักเพ็ชร์
2. นางทัศนีย์  หลักเพ็ชร์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงนิสิตา  ปานทอง
2. เด็กหญิงวิลาสินี  ก้านอินทร์
3. เด็กหญิงสุภาพร  แช่มครบุรี
4. เด็กหญิงอารีญา  คุ้นโนน้อย
5. เด็กหญิงเนตรนภา  ยามดี
 
1. นางสาวมะลิดา  แพงยา
2. ดร.สงกรานต์  พันธุ์พินิจ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  กสานติ์ศรี
2. เด็กหญิงวรัญญา  เกตุไธสง
3. เด็กหญิงสวิตตา  เที่ยงหนู
4. เด็กหญิงสุทธิมนต์  นวลผ่อง
5. เด็กหญิงอภิสรา  จอดนอก
 
1. นางสาววราทิพย์  ทรัพย์ธนาศิริ
2. นางสาวนฐวรรณ  จงปัตนา
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายกฤษฎา  ขอดคำ
2. เด็กชายจีรพัฒน์  เยรัมย์
3. เด็กชายธีรเทพ  พรมยา
4. เด็กชายรัชภพ  แท่งคำ
5. เด็กชายสถาพรชัย  กองไช
 
1. นางสาวพรพรรณ  สิงห์นุช
2. นางกชภร  แผ่นสุวรรณ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กหญิงกันยา   ธรณี
2. เด็กหญิงกุลภัสสร์   บุญลับ
3. เด็กหญิงขวัญข้าว  รักมณี
4. เด็กหญิงจิดาภา   ประเสริฐสังข์
5. เด็กหญิงจิรัชยา  ดีเสมอ
6. เด็กชายจีระวัฒน์   รัชตะนาวิน
7. เด็กหญิงณัฐณิชา   วงค์ชาลี
8. เด็กหญิงณัฐยาน์   ไกรจันทร์
9. เด็กชายตวันฉาย  สีเขียว
10. เด็กหญิงธัญชนก   โพธิขำ
11. เด็กหญิงธันยพร   อดทน
12. เด็กชายปณิธิ   รักมณี
13. เด็กหญิงประกายวรรณ   ลครพล
14. เด็กหญิงรุ่งฤดี   เรืองไพศาล
15. เด็กหญิงวริษฐา  มากมน
16. เด็กหญิงสุภาวิดา   ประเสริฐสวัสดิ์
17. เด็กหญิงอทิตญา  สลาพิมพ์
18. เด็กชายอบูดี้  เรืองไพศาล
19. เด็กหญิงเกวลี  เจริญศรี
20. เด็กหญิงแพรพร   ปานไธสง
 
1. นายราชัน  โพธิขำ
2. นางสาววารุณี  นิลงาม
3. นางสุรัตน์  โพธิขำ
4. นางสาวขวัญเนตร  โค้งอาภาศ
5. นายอนุชา  พุทธานุ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กชายกรินทร์   แก้วนิล
2. เด็กชายกิติกร   จุลไธสง
3. เด็กหญิงจีรนันท์  เกิดกล้า
4. เด็กชายชัยชนะกุล  ฉิมมัจฉา
5. เด็กชายณัฐพล   เลไธสง
6. เด็กหญิงทัศนนันท์   ใจกล้า
7. เด็กชายธนพล   ภูแข่งหมอก
8. เด็กชายธนภัทร   วงศ์วัฒนาวิจิตร
9. เด็กหญิงธิดารัตน์  สิงห์ไธสง
10. เด็กชายธีรภัทร   โคตรท่าค้อ
11. เด็กหญิงนันทิชา  พิมทอง
12. เด็กหญิงภัทร์สิริรักษ์  อุ่นทานนท์
13. เด็กหญิงวรพิชชา  กิจไธสง
14. เด็กหญิงศศิธร  กิจไธสง
15. เด็กชายสิทธิกร   นาควิจิตร
16. เด็กชายสิทธิพล   เกิดไธสง
17. เด็กหญิงอารยา  ศรีนวล
18. เด็กชายเขมทัต  จักษุทิพย์
19. เด็กหญิงเมษา   ไพรัมย์
20. เด็กหญิงไอรดา  นามวงศ์
 
1. นางราชัน  โพธิขำ
2. นางปิ่นแก้ว  ศรีตัมภวา
3. นางนวลฉวี  พรดอน
4. นางสาวเตือนใจ  พนาจันทร์
5. นายสำราญ  ตรองติรัมย์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุปผาราม 1. เด็กหญิงอาภาศิริ  มณีวงศ์
 
1. นางสาวเจนจิรา   ชดารัมย์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง 1. เด็กชายสุริโย  สิงหรัตน์
 
1. นางสาวปริศนา  นามศรีคุณ
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ภูเยี่ยมจิตร
 
1. นายสุรเชษฐ์  สิงห์นันท์
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  เพ็ชรอาบ
2. เด็กหญิงธนัชญา  ฉิมมา
 
1. นางหทัยทิพย์  โพธิมาศ
2. นางสาวนุตญา  มณีพงษ์
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  สายดี
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีมหาพรหม
 
1. นางสมพิศ  ศรีทอง
2. นางณัชชา  เชิญรัมย์
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กมลวิจิตร
2. เด็กชายวัชรพล  ชัยประเสริฐ
 
1. นางวีร์สุดา  มะติยาภักดิ์
2. ดร.สงกรานต์  พันธุ์พินิจ
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาลาว 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ทามี
2. เด็กหญิงจันทนา  ตราชู
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทามี
4. เด็กหญิงชลธิชา  ชิดรัมย์
5. เด็กหญิงชินันพร  โททนะพันธ์
6. เด็กหญิงนิรมล  คงไทย
7. เด็กหญิงศศิธร  ดาศรี
8. เด็กหญิงศศิพิมพ์  หว่าพิมาย
9. เด็กหญิงสุภัทราวดี  จากมะเริง
10. เด็กหญิงอาลิษา  ช่อรัมย์
 
1. นายประหยัด  นามวงษา
2. นางอัญชลี   นาพิมพ์
3. นางจุติมาพร  เชียงกา
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงชลธิชา  เจริญศิริ
2. เด็กหญิงชลิดา  เสามั่น
3. เด็กหญิงธวัลหทัย  สุขจิต
4. เด็กหญิงปฏิญญา  เวินเมาหา
5. เด็กหญิงปัทมา  ปานทอง
6. เด็กหญิงวิภาภรณ์  อุปสิทธิ์
7. เด็กหญิงศิริภัสสร  เจริญศิริ
8. เด็กหญิงสุนิสา  พรมหงส์
9. เด็กหญิงอนุธิดา  วงศ์ด้วง
10. เด็กหญิงโชติกา  วงศ์เกียรติขจร
 
1. นางกาญจนา  ชาติรัมย์
2. นางฟองแก้ว  อารีเอื้อ
3. นางศรีสุนันท์  พุฒิธีรวงศ์
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   ชมชื่น
2. เด็กหญิงจุฑามาศ   อุส่าห์ดี
3. เด็กหญิงณัฐธิดา   ศรีภา
4. เด็กหญิงปนัดดา   กั้นเกษ
5. เด็กหญิงปิยธิดา   ชนะหาญ
6. เด็กหญิงผกามาศ   บุญเกิด
7. เด็กชายพัชรพงษ์   แถวไธสง
8. เด็กหญิงวราภรณ์   ณ เรียนไธสง
9. เด็กหญิงสุนิษา   อนุตรี
10. เด็กหญิงอมราพร   วงศ์อุดมทรัพย์
 
1. นางสำรวย  คนกลาง
2. นางหทัยกาญจน์  คำนึงผล
3. นางสิริกาญจน์   ศรีมหาพรม
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางทะเล 1. เด็กหญิงจิดาภา  แกชวดดง
2. เด็กหญิงชลธิชา  คำทอน
3. เด็กหญิงชารินา  สูงรัง
4. เด็กหญิงนวนันท์  รัตนพิบูลย์
5. เด็กหญิงนิชนันท์  มะลิสอน
6. เด็กหญิงพิชชุภา  แก้วไชยนาม
7. เด็กหญิงพิมพิไล  จูมเกต
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  อันวิเศษ
9. เด็กหญิงศิริวรรณ  เนื่องบุญมา
10. เด็กหญิงสิริวิมล  มั่นเหมาะ
 
1. นางสาวหนึ่งนุช  เต็นตารัมย์
2. นางสาวอุไรวรรณ  นางรัมย์
3. นางสาววรรณ์นิษา  อ่อนท่าลาด
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กชายภูธเนศ   ทาสา
2. เด็กชายวิทวัส   มะธิตา
 
1. นางวันวิสาข์  แก้วจุมพล
2. นางสาวพีรญา  แถวไธสง
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 1. นายคุนาสิน  บุไธสง
2. นางสาววิไลวรรณ  เหรียญทอง
 
1. นายสามารถ  นรินทร์รัมย์
2. นางสาวงามเนตร  นวลไธสง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 1. เด็กชายพสธร  มะลิรัมย์
 
1. นายเวชศักดิ์  อุสาทรัพย์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อย 1. เด็กหญิงมุกธิดา   ปิติ
 
1. นายสุดสาคร  กัณหา
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กหญิงพิมภัชชา  พุงไธสง
 
1. นายวิศิษฏ์  ไคลศรี
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง 1. เด็กชายกฤตภาส  ไคลศรี
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  บินไธสง
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 1. เด็กหญิงวนัชพร  ไวไธสง
 
1. นายเวชศักดิ์  อุสาทรัพย์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ยินดีรัมย์
 
1. นายสมพาน  จันทร์นวล
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. นายสุรชัย  วงษ์ราชสีห์
 
1. นายวิศิษฏ์  ไคลศรี
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กหญิงสุชาดา  วิริยะ
 
1. นายวิศิษฏ์  ไคลศรี
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงกรวิกา  บุญมูล
2. เด็กหญิงชัชชญาภรณ์  ทุมแสน
 
1. นางสาวชนิดา  เข็มมา
2. นางนิธินาถ  แหวนวิเศษ
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ดารินรัมย์
2. เด็กหญิงศุภดา  เยรัมย์
 
1. นางกรวรรณ  ก้านจักร
2. นางสาวปริศนา  นามศรีคุณ
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 1. เด็กชายกิตดิภณ  จามิตร
2. เด็กหญิงพัชราภา  สงคราม
 
1. นายทวี  ง้าวไข่น้ำ
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายสุเมธ  สายกระสุน
 
1. นายศักดิ์ชัย  เหลาศรี
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย 1. เด็กหญิงชนรดี  ทิรัมย์
2. เด็กชายชนะชัย  แสงดวง
3. เด็กชายทักษ์ดนัย  แสงดาวสว่าง
 
1. นางกนกอร  สีหามาตย์
2. นายอะนันท์  คณะกูล
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายกลวัตร  ยุยรัมย์
2. เด็กชายชินภัทร  หนูบุญมา
3. เด็กชายธนพล  หนองหาญ
 
1. นายศุภกิจ  ประสีระเก
2. นางสาวศิราณี  สังข์ชัย
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายธนากร  เชิดรัมย์
2. เด็กชายนฤเบศ  วงศ์เมือง
3. เด็กชายพีรณัฐ  เจนสาคู
 
1. นายศุภกิจ  ประสีระเก
2. นางสาวปราณี  ดาแก้ว
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงปัทมา  ชาติรัมย์
 
1. นางสาวณัฐพร  พรมสุรินทร์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กหญิงกฤตยา  ตรีชัยรัมย์
 
1. นายณรงค์ชัย  บำรุงธรรม
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มณีล้ำ
 
1. นางสาวณัฐพร  พรมสุรินทร์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1. เด็กหญิงชญานิศ  ราชสีห์
 
1. นายอาณุรักษ์  สุปะทัง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พิลาล้ำ
 
1. นางสาวณัฐพร  พรมสุรินทร์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1. เด็กหญิงนารากร  กินรี
 
1. นางฐิตรัตน์  โนนไธสง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุฑารัมย์
 
1. นางสาวณัฐพร  พรมสุรินทร์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงนิภาพรรณ  อาจสัมพันธ์กุล
 
1. นางสาวณัฐพร  พรมสุรินทร์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1. เด็กชายฐารัฐ  ปานทอง
 
1. นายสมศักดิ์  พิมพ์จันทร์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีจันทะ
 
1. นางอรุณี  นามศรีพันธ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กหญิงทรงอัปสร  แตะอินทร์รัมย์
 
1. นางธนัญญา  บุตรศรีภูมิ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พิลาล้ำ
2. เด็กชายธนพล  เหรียญสมบูรณ์
3. เด็กหญิงนิภาพรรณ  อาจสัมพันธ์กุล
4. เด็กหญิงปัทมา  ชาติรัมย์
5. เด็กหญิงปาริตา  แดนกาไสย
6. เด็กชายพงศภัค  นันโช
7. เด็กหญิงสุชัญญา  เชนรัมย์
8. เด็กหญิงสุชาวดี  โยมรัมย์
9. เด็กหญิงสุรัลนุช  ภูพลอย
10. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มณีล้ำ
 
1. นางสาวณัฐพร  พรมสุรินทร์
2. นางสาวอำภาพร  วงสาสนธิ์
3. นายสฤษฎ์พล  สุขกำเนิด
4. นางสาววรรณ์ศิริ  ศรีเตชะ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงกาญจนา  การะเกตุ
2. เด็กหญิงจตุรพร  ทุมดี
3. เด็กหญิงชลธิชา  ขำสนิท
4. เด็กหญิงชลธิชา  สุฑารัมย์
5. เด็กหญิงณัฐชญาพร  ไกรวงษ์
6. เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีวรรณา
7. เด็กหญิงธนัชชา  จ่าแท่นทะรังค์
8. เด็กหญิงนิชกานต์  เยียวรัมย์
9. เด็กหญิงปาณิสรา  ชาชัย
10. เด็กหญิงฟาริตา  วงเดชศ์
11. เด็กหญิงระพีพร  ถะเกิงผล
12. เด็กหญิงรัตนวดี  เจษฎาธนาภรณ์
13. เด็กหญิงวรนุช  สีสอ
14. เด็กชายสรรเพ็ชร  อินทรลักษณ์
15. เด็กหญิงสุชาวดี  โยมรัมย์
16. เด็กหญิงสุวรรณา  ต่อทองหลาง
17. เด็กหญิงอธิชา  คงศิริ
18. เด็กหญิงอริสา  ทองสง่า
19. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พูนมั่น
20. เด็กหญิงแพรพิไล  บุปผา
 
1. นางสาวณัฐพร  พรมสุรินทร์
2. นางมณฑิรา  เข็มทอง
3. นายสฤษฎ์พล  สุขกำเนิด
4. นางสาวอำภาพร  วงสาสนธิ์
5. นายวัชรินทร์  วรรธนะกำจรกิจ
6. นายพุฒิพงศ์  มนตรีโพธิ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บาลีสัมพันธ์
2. เด็กชายณัฐเมธี   ดะนุชนาม
3. เด็กหญิงมันทนา  โพธิ์ชื่น
4. เด็กชายอณพล  เมืองวงษ์
5. เด็กหญิงอทิตติยา  เวียงการ
6. เด็กชายอัษฎายุทธ  ช่างเรือนกุล
 
1. นายกลวัชร  อินทราชา
2. นายสุรสิทธิ์  ฉิมงาม
3. นางสาวสหราช  งามเมืองปัก
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กชายภูริช  ภูผาขวัญข้าว
 
1. นายมนัส  หนองสี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปุน 1. เด็กชายณัฐกานต์  ละพันธ์
 
1. นายแสวง  นามปัญญา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสุวิชญา  พงษ์พันนา
 
1. นายอำพร  นามไธสง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กชายฉัตรกมล  เคลื่อนไธสง
 
1. นางสาวบุญญิสา   เพชรตะกั่ว
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอิสาณ 1. เด็กชายปัฐวีกานต์  วอไธสง
 
1. นางฐานิตา  จันทร์หยวก
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลัดมุม 1. เด็กชายเจษฎา  ศาลางาม
 
1. นายกิตติภัทท์  ดงวัง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอิสาณ 1. เด็กหญิงทัศนีย์  เที่ยงเกตุ
 
1. นางฐานิตา  จันทร์หยวก
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูขาด 1. เด็กหญิงอลิษา  เชิดรัมย์
 
1. นางวนิดา  ยะปะตัง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กชายนิติภูมิ  เที่ยงไธสง
 
1. นางสาวสาวิตรี  ตระกูลสุข
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กชายภัทรนันท์  อ้วนอินทร์
 
1. นางสาวปทิตตา  บุตรวงษ์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กหญิงอนัญญา  ทุดปอ
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  หมวกไธสง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐลดา  ร้อยมาลี
 
1. ดร.สงกรานต์  พันธุ์พินิจ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพรังษี 1. เด็กชายนฤดล  กลางสวัสดิ์
 
1. นางกุหลาบทิพย์  มากพูน
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ชะโปรัมย์
 
1. นางสาวจิตติมา  บุตรศรีภูมิ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กหญิงจิลดาภา  อินทสุทธิ
 
1. นางสาวณทิพรดา   หนไธสง
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงประกายทิพย์  โพธิ์ศรี
 
1. นางอรวรรณ  จูไธสง
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสม็ด(สตึก 6) 1. เด็กชายกิตติพงษ์  วังสนาม
2. เด็กชายกิตติภูมิ  เธอกิจ
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา  กองแก้ว
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดาวทอง
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชัยจันทึก
6. เด็กชายชัยพร  ศิริสุข
7. เด็กชายณัฐภูมิ  พวงยอด
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  จินดาศรี
9. เด็กหญิงณิชากร  สมล้วน
10. เด็กชายถรัชชัย  ทองอาสา
11. เด็กชายธนัช  ปภัชเดชากุล
12. เด็กชายธนัชชัย  สุจริต
13. เด็กชายธนากร  สุขแสง
14. เด็กชายธราทิพย์  พวงยอด
15. เด็กหญิงธิดานันท์  สถาพรผล
16. เด็กชายธีรเดช  ดีย่ิง
17. เด็กหญิงปัณฑิตา  เจริกรัมย์
18. เด็กชายพรชนิตว์  สีดา
19. เด็กหญิงพิมพกา  เสนานิมิตร
20. เด็กชายพิเชษฐ์ชัย  สุขจิตต์
21. เด็กชายพุฒินาท  ระวีชัยนันท์
22. เด็กหญิงมัชฌิมา  การีเกื้อ
23. เด็กหญิงรัตนา  ทีงาม
24. เด็กชายวรวุฒิ  กระแสโสม
25. เด็กหญิงวราภรณ์  เยรัมย์
26. เด็กหญิงวริศรา  กันกำแหง
27. เด็กหญิงวิลัย  เยรัมย์
28. เด็กชายวีรภาพ  จันทร์ตรง
29. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ธรรมดา
30. เด็กชายสิทธิโชค  เมฆลา
31. เด็กหญิงสิรินยา  ขุนนามวงษ์
32. เด็กหญิงสุมานัส  แสนกล้า
33. เด็กหญิงอุษณี  ชินภาพ
34. เด็กหญิงเนาวภา  โชติขุนทด
35. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ศิริสุข
36. เด็กหญิงเฟิร์ส  ทองงาม
37. เด็กหญิงแสงดาว  บุญเลิศ
 
1. นายสุขสันต์  โสภาพูล
2. นางสาวปรารถนา  รังมาตย์
3. นายสมหมาย  มะโนราช
4. นายมนูญ  ทองสุข
5. นายจิรวัตร  พันโพค้า
6. นางอุไรรัตน์  ดอกพิกุล
7. นายนันทวิทย์  เรืองทองเมือง
8. นางสาวปุลิน  ปานทอง
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงกชกร  สุวัตถี
2. เด็กหญิงกฤติพร  วงษ์กัณหา
3. เด็กหญิงกฤติยา  โยธานันท์
4. เด็กหญิงญาณิกา  ขันติวงศ์
5. เด็กหญิงญาดา  ดาหาร
6. เด็กชายณัฐกานต์   ปุลาโก
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมรินทร์
8. เด็กชายณัฐพงษ์  สงโท
9. เด็กชายณัฐพันธ์   มะโนภัย
10. เด็กชายธนบดี  ตรีวิเศษ
11. เด็กชายธนวัฒน์   บัวสุข
12. เด็กชายธนวัฒน์   ประดับศรี
13. เด็กชายธนากร  ขยันชุมนุม
14. เด็กชายนครินทร์  สืบเพ็ง
15. เด็กหญิงปิ่นปัก  เชียรรัมย์
16. เด็กหญิงพรนิภา  หนองเหล็ก
17. เด็กหญิงพรรณภา  อินทะรา
18. เด็กหญิงพิจิตรา  โศกหอม
19. เด็กหญิงภานุมาศ  โศกหอม
20. เด็กชายมงคล  หัวข้อ
21. เด็กหญิงวริสรา  ชฎาชัย
22. เด็กชายวัชระพงษ์  ถนอมสิน
23. เด็กชายวัฒนพงษ์  วงดีวี
24. เด็กชายศราวุฒิ  สงโท
25. เด็กหญิงศศินา  บุญมั่น
26. เด็กชายสหรัฐ   จันทะโชติ
27. เด็กชายสุทธิชาติ  ฟูกโคกสูง
28. เด็กหญิงสุพัตรา  ดำริห์
29. เด็กหญิงสุมิตรา  ขาวบุญมี
30. เด็กหญิงสุวนันท์  หมายงาม
31. เด็กชายอดิศร  อุดมทรัพย์
32. เด็กชายอนุชิต  คำอ่าง
33. เด็กหญิงอรทัย  ชะมารัมย์
34. เด็กหญิงอริษา  คำสุด
35. เด็กชายอัครวิน  วงศ์หอม
36. เด็กหญิงอัญชนันท์  นิพนธ์
37. เด็กชายอัษฎา  ซอมประโคน
38. เด็กชายอุดมศักดิ์  จริตรัมย์
39. เด็กชายเอกพล   ปลื้มจิตร
40. เด็กชายโชคชัย  บุญสมร
 
1. นางสาวจริยา  ชาติประสพ
2. นายธานินทร์  แสดรัมย์
3. นายอนวัชร  เอ่นแคน
4. นายศตวรรษ  ทุมดี
5. นายเมธากฤษ  สมบังใด
6. นางอนัญญา  รีด
7. นางสาวละเอียด  อาจทวีกุล
8. นางเรวดี  ศรีงาม
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปุน 1. เด็กหญิงดรุณี  เยรัมย์
2. เด็กชายดลชา  นามวงศ์
3. เด็กชายธนาคิม  ผ่องศรี
4. เด็กหญิงมันตรา  เยรัมย์
5. เด็กชายศุภานน  ชาติอุดมคติ
6. เด็กชายสารินทร์  เจริญยิ่ง
7. เด็กหญิงสโรชา  ศิริสุข
8. เด็กหญิงอลิสสา  แสงรุ่ง
9. เด็กชายเจตพล  เคลือวัลย์
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  พุงตลบ
 
1. นายสราวุธ  ไปใหม่
2. นางนพวรรณ   ขุนธิวงศ์
3. นางปาณิสรา  อุ่นไธสง
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สมบัติ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ขุ่ยภูมี
3. เด็กหญิงดลฤดี  คำจอน
4. เด็กชายทิชานนท์  มัทธิตะถัง
5. เด็กชายปริชญ์  มหาวงษ์
6. เด็กหญิงพลอยชมพู  ดาวไดรัมย์
7. เด็กชายภานุวัฒน์  วรวงษ์
8. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สีมา
9. เด็กชายวันวิเศษ  ดีโพธิ์รัมย์
10. เด็กชายวุฒิรณพัสดุ์  ทองสม
 
1. นางสมพร  ทินวงศ์
2. นางลัดดาพร  ลาภใหญ่
3. นางจีราพร  จันทร์โสดา
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงบุญญิตา  ใจกล้า
2. เด็กหญิงวงนุช  วงษ์เมือง
3. เด็กหญิงวรวรรณ  ณุวงษ์ศรี
4. เด็กหญิงวาสนา  ศาลางาม
5. เด็กหญิงศิริยากร  บุตรอ่อน
6. เด็กหญิงสุทธิดา  บุญตาวงษ์
 
1. นางสาวตริตาภรณ์  สำแดง
2. นางรวีรัตน์  มนตรีโพธิ์
3. นายพุฒิพงศ์  มนตรีโพธิ์
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเมือง 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  หล่ำศรี
2. เด็กหญิงขวัญชนก  มายูร
3. เด็กหญิงชฎาพร  คล้ายอุดม
4. เด็กหญิงนภัสสร  ประสิทธิ์สุข
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตรุษเกตุ
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  มาลัยศรี
7. เด็กหญิงวันวิสา  ซ่งโนนรัง
8. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ภูแก้ว
9. เด็กหญิงสุกัญญา  ประทุมทอง
10. เด็กหญิงสุภัทรา  พิมพ์ตะคลอง
11. เด็กหญิงอภิสร  ไชยมะเริง
12. เด็กหญิงอุมาพร  ต้นจาน
 
1. นางนภาทิพย์  อังกุละศรี
2. นางสาวปรัชญา  พรมฮาด
3. นางจันทร์ฉาย  ศศิธร
4. นางสาวอุมา  ศรคำภา
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วงษ์รัมย์
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ตุ่นยอด
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  สร้อยเพ็ชร
4. เด็กหญิงปริณดา  ดีเลิศตระกลู
5. เด็กหญิงอภิชญา  เดิมทำรัมย์
6. เด็กหญิงอมรกานต์  มุ่งนา
7. เด็กหญิงัณัฐชยา  กุนไธสง
8. เด็กหญิงเบญญาภา  ปะแดง
 
1. นางกิตติมา  โพธิ์ราม
2. นางสาวพิศมัย  นามอินทร์
3. นางสายรุ้ง  สอนรัมย์
4. นางสาวจิตราภรณ์  จันทร์สุข
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลัดมุม 1. เด็กชายกิตติธัช  ศาลางาม
2. เด็กหญิงจิดาภา  ศาลางาม
3. เด็กหญิงธราธิป  พันธ์ดี
4. เด็กหญิงมิลทรารัตน์  เสงี่ยมทรัพย์
5. เด็กชายยรรยง  จงรัมย์
6. เด็กหญิงรัชนีกร  ดารุษนาม
7. เด็กหญิงลลิดา  เสงี่ยมทรัพย์
8. เด็กหญิงลลิตา  ภาคพรม
9. เด็กหญิงวาสนา  ชินรัมย์
10. เด็กชายสิทธิชัย  ศรีเพชร
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  มงคลดี
12. เด็กชายหัสชัย  จันทร์ศรี
13. เด็กชายอภินันท์  เยวรัมย์
14. เด็กชายเดโช  สายวัน
15. เด็กหญิงเปรมวดี  ยันทอง
 
1. นางดลฤดี  โคตรวงศ์
2. นายสมชาย  พะยังเค
3. นางสาวเมธิญา  ยามดี
4. นางสาวภาวิดา  แก้ววิจิตร์
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเรียบ 1. เด็กชายกฤษณะ  มาสงค์
2. เด็กชายกฤษดา  ตาไธสง
3. เด็กชายวชิร  นามวงศรี
4. เด็กชายวันชัย  ทองปาน
5. เด็กชายอภินัทธ์  พุทธรา
 
1. นายประดิษฐ์  ศรีทอง
2. นายทรงศิลป์  พลแสน
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้า 1. เด็กหญิงมนิสรา  ทองประมูล
2. เด็กหญิงสรัญญา  ถิ่นทับไทย
 
1. นายเสริม  พรมบุตร
2. นางวราภรณ์  บุญแผน
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ 1. เด็กหญิงปาริตา  ดวงศรี
 
1. นางสถาพร  วงศ์สายตา
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปลัด 1. เด็กหญิงวรรณพร  พาจำปา
 
1. นางสาวนุชจรี  นินนานนท์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูขาด 1. เด็กหญิงชนิตปรียา  บุญตามทัน
 
1. นางนภาพร  บาร์เวลล์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กชายพงศธร  ตามสีรัมย์
 
1. นางสาวจริยา  สินปักษา
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กหญิงญานิศา  หนูนา
 
1. นางสสินันท์  สิริเจริญมิตร
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเมือง 1. เด็กหญิงกรกนก  หล่ำศรี
 
1. นางสาวปรัชญา  พรมฮาด
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูขาด 1. เด็กหญิงพชรภรณ์  จันทร์เทศ
 
1. นางนภาพร  บาร์เวลล์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พาบุ
2. เด็กหญิงนันธิดา  บุตรเอื้อ
3. เด็กชายภัสวิน  ทองเพชร
4. เด็กหญิงวิระดา  พลมีศักดิ์
5. เด็กชายสัตยา  จันทร์กล้า
 
1. นางสาวเกวลิน  สุทธิไชยา
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงชวณัฐ  ทรัพย์มาก
2. เด็กหญิงอริสา  โยยรัมย์
 
1. นางนริศรา  คลาร์ค
2. ดร.สงกรานต์  พันธุ์พินิจ
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุระพินิจ
2. เด็กหญิงอนุธิดา  ทานกระโทก
 
1. นางนริศรา  คลาร์ค
2. ดร.สงกรานต์  พันธุ์พินิจ
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายพิทยุตม์  ไชยสุริยงค์
2. เด็กหญิงสิริวิมล  แก้วใส
 
1. นายไพโรจน์  วังโณ
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูขาด 1. เด็กหญิงชนิปรียา  บุญตามทัน
2. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ศาลางาม
 
1. นางนภาพร  บาร์เวลล์
2. นายสุทธิพล   ยาวะโนภาส
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 1. เด็กชายจิรพงษ์  พรมชื่น
2. เด็กชายจิรายุทธ  แย้มศรี
3. เด็กชายพงศกร  ทาสีแก้ว
4. เด็กชายพิตพิบูล  ตู้แก้ว
5. เด็กชายศิริวรโชติ  ชัยชาญรัมย์
6. เด็กชายแดนนี่  คาร์สัน
 
1. นายวชิระ  จันทร์เพชร
2. นายสนิท  สุชิลา
3. นายวิวัฒน์  บุญครอบ
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  หลักดี
2. เด็กชายธนพล  แก้วกล้า
3. เด็กชายปิยะ  ปะโยชริต
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สิมสีดา
5. เด็กหญิงสุพัฒ  กฤติยาวรรณ
6. เด็กชายอธิษฐ์  มีอุเทน
 
1. นายธัชพล  ขุมทอง
2. นางนงเยาว์  เจริญเกียรติ
3. นางสาวสุพรรณี  ภูแก้ว
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. นายกิติคุณ   ทิณรัตน์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  หวนไธสง
3. เด็กชายภูษิต  แคนไธสง
4. เด็กชายวศิน  แผงพัน
5. เด็กชายศุภเสกข์  โลมไธสง
6. เด็กชายเกรียงศักดิ์  วิเชียรเลิศ
7. เด็กชายเทิดพงษ์  เม่ากลาง
8. เด็กชายไตรรัตน์  โนนทิง
 
1. นายคณินธิปรัชต์   พรหมราษฎร์
2. นางกนกพัชร  แสงเนตร
3. นางพลอยชนก  ทุนไธสง
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  สิงหามาตร
2. เด็กชายธีรนันท์  ตะโกนา
3. เด็กหญิงบุญยาพร  พรมไธสง
4. เด็กชายพันธการณ์  แรกไธสง
5. เด็กชายภูริภัทร  เรียนไธสง
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  เรียนไธสง
7. เด็กชายรฐนนท์  แก้วบัวผัน
8. เด็กหญิงศรันยา  วาปีโย
9. เด็กหญิงศศิกานต์  ทองดีนอก
10. เด็กชายสรศักดิ์  ต้ายไธสง
 
1. นายเพชรฎา  พรไธสง
2. นายเจษฎา  ศรีละบุตร
3. นายพัฒณพงศ์  ศรีกลับ
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กหญิงวิลาสินี  แหมไธสง
2. เด็กหญิงศิริวิภา  กอนไธสง
3. เด็กหญิงเปรมกมล  กดไธสง
 
1. นางเธียรรัตน์  หอมวิเศษวงศา
2. นางสาวสุจิตรา  กองเกิด
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ทันลา
2. เด็กหญิงสุภัค  วิเชียรเลิศ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วบุตรสา
 
1. นางกนกพัชร  แสงเนตร
2. นางสาวสุรางคนา  เลื่อยไธสง
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงณัชชา  ชนะค้า
2. เด็กหญิงพัชรี  ก้อนจันทร์เทศ
3. เด็กหญิงโชติกา  นาคาธร
 
1. นางสาวยสวดี  เนียงไธสง
2. นายกรวิก  วรรณวิจิตร
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้า 1. เด็กชายณรงค์พล  คลองแสนเมือง
2. เด็กหญิงนิชาภัทร  แก้วระหัน
3. เด็กหญิงวรรณิษา  ทองมี
 
1. นายจิระศักดิ์  ดวงอนนท์
2. นางกนกขวัญ  โจมภาค
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาลาว 1. เด็กหญิงกิติยาภรณ์  สุดเสียงสั่ง
2. เด็กชายจักรกฤษ  ขวัญจ่า
 
1. นางอารีรัตน์  เกิดสาย
2. นางนารี  ศรีปัญญา
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กชายภานุเดช  สิริศรีจันทร์
2. เด็กชายเทิดไท  ปุ้มสีดา
 
1. นางสาวพนิดา  กำลา
2. นางเบญจมาส  ธีระวิทยากุล
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 1. เด็กชายชญานนท์  สวนงาม
2. เด็กชายภูริพัฒน์  ปุราชดึง
 
1. นางสายรุ้ง  สอนรัมย์
2. นางสาวจตุพร  วงศ์ชนะ
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 1. เด็กชายธนกร  ศิริจันโท
2. เด็กชายยงยุทธ์  เทียมไธสง
 
1. นางจุไรรัตน์  จันทะขาล
2. นางสาวพนิดา  ศิริรางค์กูร
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 1. เด็กชายนพกร  เนตรสะอาด
2. เด็กชายศักดินนท์  กิ่งกัณหา
 
1. นางสายรุ้ง  สอนรัมย์
2. นางสาวจิตราภรณ์  จันทร์สุข
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติมา   ลีวงศ์ศักดิ์
2. เด็กชายหัตถโชติ  กาลอินทร์
 
1. นายอดิศักดิ์  จูไธสง
2. ดร.สงกรานต์  พันธุ์พินิจ
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายศุรภัส  อะช่วยรัมย์
2. เด็กชายสุพสิณ  เมืองโคตร
 
1. นายคณินณัฏฐ์  รอดจันทึก
2. นายคมเดช  ภูถาดลาย
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  สำโรงแสง
2. เด็กหญิงุศุภิสรา  จิตไธสง
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  บุญทองโท
2. นางสาวนฐวรรณ  จงปัตนา
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาวเอ้ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญเกิด
2. เด็กชายพีระวัฒน์  แสนโคตร
 
1. นางสาวเมธิญา  จิมพละ
2. นายพยับ  ไชยสง
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงบุษรา  อุปรา
2. เด็กหญิงพัชรพร  ทบหลง
 
1. นายศิริชัย  จันทะขาล
2. นายธีรภัทร  กองไธสง
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายจิราพัทธ์  ทรัพย์สุขศรี
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  แจ่มเที่ยงตรง
 
1. นายศิริชัย  จันทะขาล
2. นายธีรภัทร  กองไธสง
 
158 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 1. เด็กชายชยณัฐ  บัวครัง
2. เด็กหญิงสิตานัน  ยอดสุวรรณ
3. เด็กหญิงอักษร  ช่างทองมะดัน
 
1. นายสุวัฒน์  อุ่นทานนท์
2. นายประยูร  ยะปะตัง
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กชายทวีชัย  ตีประเคน
2. เด็กชายธนบดี  เรือนทอง
3. เด็กชายอนุธยาน์  สามสี
 
1. นายอดิศักดิ์  จูไธสง
2. ดร.สงกรานต์  พันธุ์พินิจ
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  ธิธรรมมา
2. เด็กชายพงษ์ธร  ไกรษี
3. เด็กชายเอกพล  จูไธสง
 
1. นายอดิศักดิ์  จูไธสง
2. ดร.สงกรานต์  พันธุ์พินิจ
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กชายณัฐภูมิ  สุขไสย
2. เด็กชายธนวัฒน์  จงใจงาม
3. เด็กชายวัชรพงศ์  กมลพันธ์
 
1. นายอดิศักดิ์   จูไธสง
2. นางอรวรรณ  จูไธสง
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายณัฐชัย  กาลอินทร์
2. เด็กชายวิชชากรณ์  วงศ์เมือง
3. เด็กชายสิทธิกร  ลายเงิน
 
1. นายศุภกิจ  ประสีระเก
2. นายธีรวัฒน์  อ่างทอง
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายชโยดม  เพียรงาม
2. เด็กชายธนชิต  ปิตตานัง
3. เด็กชายธนาธิป  พรมสุรินทร์
 
1. นายวิทยนันท์  โพธิ์ศรี
2. นายยงค์ยุธ  กัณหา
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายธีรยุทธ  บัวบุญมา
2. เด็กชายพิชชากร  ปัญญาวัง
3. เด็กชายวีระวัฒน์  ดัดตนรัมย์
 
1. นายวัชระ  เรืองไพศาล
2. นายพรศักดิ์  หาญประโคน
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงปาริชาติ   รอบรัมย์
2. เด็กหญิงวรัญญา  อินทรกำแหง
3. เด็กหญิงสุภัสสร   พุทธบุรี
 
1. นางประกอบแก้ว  ศรีรัง
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้า 1. เด็กชายนิทิกร   ตองติดรัมย์
2. เด็กชายอนุวัต   เรือนไทย
3. เด็กชายเทวา  ศรีสมพงษ์
 
1. นางสุรภี  คำตา
2. นางวราภรณ์  บุญแผน
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาหล่ำ 1. เด็กหญิงธนพรรษา  ท้วมประเสริฐ
2. เด็กหญิงพัชรมัย  เดชารัมย์
3. เด็กหญิงระพีพรรณ  เดชารัมย์
4. เด็กหญิงสาวิกา  ดวงคำดี
5. เด็กหญิงเกวลี  ชาววาปี
6. เด็กหญิงเขมิกา  วาระรัมย์
 
1. นางรัชนี  วาระรัมย์
2. นางสำรวย  มูลป้อม
3. นางสาวอัจฉรา  บุญงอก
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กหญิงจีรณา  คงรีรัมย์
2. เด็กหญิงชนาภา  วงษ์สนิท
3. เด็กหญิงพนัสนันท์  ดูเรืองรัมย์
4. เด็กหญิงสิริรัตน์  สะเทินรัมย์
5. เด็กหญิงสุกัญญา  สีดา
6. เด็กหญิงอรจิรา  สวยรูป
 
1. นางนิตยา  เสกชัย
2. นางจงจิตร  วันศร
 
169 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองการะโก 1. เด็กหญิงณัฐชา  ภักดี
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  กิ่งนอก
3. เด็กหญิงวาสนา  ทองสี
 
1. นางสาวศิริพร  เพ็ชร์ภูวงษ์
2. นางสาวฉวัฒญา  ฉิมมา
 
170 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. นางสาวกัลยานุช  กาญจน์สุภัค
2. นางสาวภาวิดา  ชาธงชัย
3. นางสาวรุ่งละมัย  พรมมาศรี
 
1. นายสัญชัย  มาลี
2. นางสาวทองหัน  กิจไธสง
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกันตยา  สลาประโคน
2. เด็กหญิงนุชรินทร์  คำภาวะ
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  เจ็ดรัมย์
 
1. นางสาวภัทร์ธีนันท์  พระภูจำนงค์
2. นางนิชชาวัลย์  ครองสุข
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  เจียมทอง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ตองติดรัมย์
3. เด็กหญิงอิสราภรณ์  บุญครอง
 
1. นายถนอม  ชุมศรี
2. นางสาวอนันทิยา  โพธิขำ
 
173 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขวาง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คุณราช
2. เด็กหญิงพลอยใจ  จันทะพา
3. เด็กหญิงวาสนา  พนมสัย
 
1. นางบังอร  สร้อยสูงเนิน
2. นางสาวเขื่อนแก้ว  อันแสน
 
174 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงวราภรณ์   ปักกาสีนัง
2. เด็กหญิงสิริยากร   พูนสม
3. เด็กหญิงเยุพา   คะตะวงษ์
 
1. นางสกลพัชร   พัชรบุญที
2. นางพิมพ์พัณณิตา  พันธ์วิริยะกุล
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงจีรนันท์  คงน้ำ
2. เด็กหญิงพันธิตา  ลมดา
3. เด็กหญิงอุไรพัชร  ขนันไทย
 
1. นางสุทธภา  โพธิ์ศรี
2. นางณิรัชยา  ภักดีเนติพันธ์ุ
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กหญิงณัชชา  รื่นรัมย์
2. เด็กหญิงอนัญญา  เดชกุลรัมย์
3. เด็กหญิงโสภิชา  ศาลายุทธ์
 
1. นางสาวศิริพร  โสภณ
2. นายอุเทน  สร้อยสูงเนิน
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยายเภา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  บัวรัตน์
2. เด็กหญิงบุษยมาศ  บุญพร้อม
3. เด็กหญิงเกศกนก  วิเชียรโชติ
 
1. นางเพลิน  บุญอิ้ง
2. นางสาวสุกัญญา  เทวินรัมย์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พรมมา
2. เด็กหญิงนิจนรา  ทองแม้น
3. เด็กชายวรวุฒิ  ศรีทอง
 
1. นางสาววิไลวรรณ  กันยะมี
2. นางศุภรักข์  สุขเกษม
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กชายภัทรพล  หล้าสวย
2. เด็กหญิงระพีพร  ตรีสอนรัมย์
3. เด็กหญิงศิริประภา  ชอนไธสง
 
1. นางนันทนิตย์  ปัญญาวชิรไพบูลย์
2. นายวีระวัฒน์  ปัญญาวชิรไพบูลย์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กหญิงกาญจนา  ดาวเรืองรัมย์
2. เด็กหญิงพรนภา  เดยังรัมย์
3. เด็กชายอนุวรรตน์  เจียมรัมย์
 
1. นางนิตยา  เสกชัย
2. นางจงจิตร  วันศร
 
181 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐชนนท์  บุตรไธสง
2. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  มูลมณี
3. เด็กชายสรวิชญ์  สุริยัน
 
1. นางจินต์จง  เบี้ยไธสง
2. นางเพ็ญศรี  วัฒนานุสิทธิ์
 
182 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ศิริศาสตร์
2. เด็กชายณภัทร  พิมพ์ชัยศรี
3. เด็กชายศิวกร  เมิดไธสง
 
1. นางพจนาถ  แปไธสง
2. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิม  ยุ่มไธสง
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  วงศ์เดือน
 
1. นางสุธาสินี  ตรีวิเศษ
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กชายธวัชชัย  แกล้มกล้า
 
1. นางสาวบานเย็น  เดชโคบุตร
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญมี
 
1. นางภิรญา  จิตรโคตร
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลสุวรรณ 1. เด็กหญิงสิริมงคล  เวทไธสง
 
1. นางสาวสุริย์ศรี  วินทะชัย
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา 1. เด็กหญิงเจตปรียา  เจริญยิ่ง
 
1. นางชนิษฐา  รุ่งเรืองศิลป์
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี 1. เด็กชายภาคิน  ระหงษ์
 
1. นางสาวนิตยา  เนตรพล
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กหญิงดารินทร์  แก้วจันทึก
2. เด็กชายวีรภาพ  โอดไธสง
3. เด็กหญิงอรทัย  คำพิมูล
 
1. นางกนกพัชร  แสงเนตร
2. นางสาวสุรางคนา  เลื่อยไธสง
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กหญิงธีรนาฏ  บุญเหลือ
2. เด็กหญิงศราณีย์  เจริญสุข
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ประดับคำ
 
1. นางกนกพัชร  แสงเนตร
2. นางพลอยชนก  ทุนไธสง
 
191 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงชลิสา  หินเกิ้ง
2. เด็กชายชุติเทพ  เทียงภา
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  ผาดไธสง
2. นางสุภาวดี  จำชาติ
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กชายภูวดล  วงษ์ดา
 
1. นายชัยวัฒน์  อาษานอก
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองครก 1. เด็กหญิงเมธาวี  เมืองจันทร์
 
1. นางธนัดฐา  สามสี
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลสุวรรณ 1. เด็กหญิงปภาวดี  รอดวินิจ
 
1. นายบุญส่ง  ทองแม้น
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูขาด 1. เด็กหญิงอลิษา  ยุดรัมย์
 
1. นายพิมล  ไวยารัตน์
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลสุวรรณ 1. เด็กชายอาทิตย์  ปินะกาเส
 
1. นายบุญส่ง  ทองแม้น
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิริมงคล 1. เด็กหญิงพรหมพร  พลไธสง
 
1. นางสาวอรัญ  บุญเฮ้า
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กหญิงอภิสุดา  เยี่ยมไธสง
 
1. นางเบญจมาส  ธีระวิทยากุล
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กหญิงหยกมณี  โพธิแสง
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  หมวกไธสง
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเมือง 1. เด็กหญิงญาดา  ไชยดี
 
1. นางนภาทิพย์  อังกุละศรี
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปุน 1. เด็กชายสิทธิชัย  ไทยเหี่ยม
 
1. นายแสวง  นามปัญญา
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 1. เด็กหญิงกานต์ชนิต  ทองแพรว
 
1. นางสาวรจรินทร์  โพธิ์กระสัง
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงวารุณี  สุดหลักทอง
 
1. นางสาวสุพัตรา  แก้วละออ
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางนกคู่ 1. เด็กชายสุรทิน  เอี้ยนไธสง
 
1. นางสาวสุนิสา  มาลาล้ำ
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 1. เด็กหญิงกันติยา  ยินดีรัมย์
2. เด็กหญิงชลธิชา  เยียวรัมย์
3. เด็กหญิงนาตาลี  แมคโดนอล
4. เด็กหญิงน้ำฝน  ยาวรัมย์
5. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ขอเป็นไทย
6. เด็กหญิงลลิตา  โยยรัมย์
7. เด็กหญิงสรินธร  สามารถ
 
1. นายกิติคุณ  โกฎหอม
2. นายกิตติพงษ์  วงษาสนธิ์
3. นางสุุพิชญ์ชญา  ศรีเจริญ
 
206 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา 1. เด็กหญิงกีรัตยา  อ้นน้อย
2. เด็กชายศุภกฤต  สดไธสง
3. เด็กหญิงอพิยดาพร  อ่อนดี
 
1. นางเจนจิรา  แขวงสารคาม
2. นางเทียบทิพย์  สุพัฒนจันทร์
 
207 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยายเภา 1. เด็กชายจิตษนัย  สีสลวย
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  ศิริเวช
3. เด็กชายสุนทร  สมรูป
 
1. นายวิญญูชัย  วรสีหะ
2. นายอนุชา  จันทร์พลงาม
 
208 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ 1. เด็กชายภควัฒน์  บุญพันธ์
2. เด็กชายมนัส  ชัยโชค
3. เด็กชายยศภัทร  ทองสำราญ
 
1. นางสุภาวดี  จำชาติ
2. นางสาวจุไรรัตน์  ผาดไธสง
 
209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กชายนิติกร  สอนระเบียบ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  วงษ์สุวรรณ
3. เด็กชายศราวุฒิ  จำปาวะดี
 
1. นางสาวสุรัตน์ดา  พันโพค้า
2. นางวลัยลักษณ์  ไมตรีจิตต์
 
210 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโหงก 1. เด็กชายกฤตกร  ยอดรัก
2. เด็กชายชัยณรงค์  ศรีสาคำ
3. เด็กหญิงอินธิพร  สีหานาม
 
1. นางสาวยุพาพรรณ  คะเนวัน
2. นางสาวณัฐริกา  ทองงาม
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าหนาม 1. เด็กชายธนากร  แสนทวี
2. เด็กชายไพโรจน์  แตรชัย
 
1. นางสาวปวรรณรัตน์  ประเทืองไทย
2. นางสาวสุมาลี  โยธาภักดี
 
212 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปุน 1. เด็กชายถิรวุฒิ  สุขจิตต์
2. เด็กชายนันธกร  ข้าวงาม
 
1. นายชาคริต  กาแก้ว
2. นางปาณิสรา  อุ่นไธสง
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองครก 1. เด็กชายทักสินน  โยยรัมย์
2. เด็กชายทักสินัน  โยยรัมย์
3. เด็กหญิงสุขกมล  แม้นรัมย์
 
1. นางสาววิมลรัตน์  ดอกพรมลา
2. นางสาวกรรณิการ์  ยาวรัมย์
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จิตศรี
2. เด็กชายอนุชา  สอนอำคา
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  อยู่ทอง
 
1. นางนิชชาวัลย์  ครองสุข
2. นางภัทรวดี  โพธินาแค
 
215 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กชายวีรภาพ  อุ่นเรือน
 
1. นายพงศธร  นันโช
 
216 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงกัลยา  เภาแก้ว
 
1. นายอดุลย์ศักดิ์  พุดผา
 
217 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กหญิงจิราภา  พิมาย
 
1. นายพงศธร  นันโช
 
218 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระบัว 1. นายภูมิภัทร  กลิ่นภู่
 
1. นายธนานันท์  บุบผารัง
 
219 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กชายรัชศาสตร์  โพธิ์สิทธิพันธุ์
 
1. นายมนัส  หนองสี
 
220 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลัดมุม 1. เด็กชายนราวิชญ์  โพธิบัติ
 
1. นายกิตติภัทท์  ดงวัง
 
221 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1. เด็กชายภูตะวัน  หาญณรงค์
 
1. นายแสนย์พล  อัสสาภัย
 
222 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีคุณ
2. เด็กหญิงกวินทิพย์  กรมไธสง
3. เด็กชายจิราเจต  เปรมไธสง
4. นายชัยณรงค์  นอกไธสง
5. นายณัฐพัฒน์  นุชไธสง
6. นายทศพร  ชอบช้าง
7. เด็กชายธีรภัทร  เป๊ะชาญ
8. นางสาวนรินทร์ทิพย์  ยิ้มลำใย
9. เด็กหญิงนรินทร์พร  เนียมไธสง
10. นางสาวบัวตอง  ลับไธสง
11. เด็กชายปรัตถกร  เปรมไธสง
12. นางสาวปาริชาติ  อัญปัญญา
13. เด็กหญิงปุณยนุช  ศรีหามายา
14. นางสาวพลอยไพริน  ลับไธสง
15. เด็กหญิงพิสมัย  รสไธสง
16. เด็กชายพุทธรัก  ปุผาโต
17. เด็กชายภควัต  ศรีเมืองเบ้า
18. เด็กหญิงมัซสิพร  ไชยคำภา
19. นายรัตนพล  สียางนอก
20. เด็กหญิงรัตนา  วันทรวง
21. เด็กหญิงวนิรดาพร  มุทุจิตร
22. เด็กชายศรัณยู  พื้นอินทร์
23. นางสาวศิริลักษ์  บทไธสง
24. เด็กหญิงสิรภัทร  วิศิษฎ์ศิลป์
25. เด็กหญิงสุภาวิณี  จันทนนตรี
26. เด็กชายอนันตชัย  นาราหนองแวง
27. นางสาวอริสรา  รสไธสง
28. เด็กหญิงอริสรา  เนยไธสง
29. เด็กหญิงอาทิติยา  นวลไธสง
30. เด็กชายอานัติ  เล็งไธสง
 
1. นายจรัส  พรดีมา
2. นางสาวงามเนตร  นวลไธสง
3. นางสาวภาริณี  สะภา
4. นางสาวบุญโฉม  ลมไธสง
5. นายเกียรติศักดิ์  ไชยวาลย์
6. นางนิยม  ไชยทิพย์
7. นางพิชญ์  สายจีน