งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้ครูผู้ฝึกสอนได้ตรวจสอบกิจกรรมการแข่งขัน รายชื่อนักเรียน รายชื่อครูผู้ฝึกสอนให้
ถูกต้อง ครบถ้วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่จะเข้าแข่งขันในระดับภาค หากพบข้อผิดพลาด
หรือคลาดเคลื่อนไป ขอให้แจ้งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2560 
ทั้งนี้ สพป.บึงกาฬ จะโอนข้อมูลทีมตัวแทน สพป.บึงกาฬ เข้าสู่เว็บไซต์การแข่งขัน
ในระดับภาค ในวันที่ 1 ธ.ค. 2560 
------------------------
สพป.บึงกาฬ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกฝ่าย ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่จัดการแข่งขัน
ในครั้งนี้ ขอขอบคุณครูผู้ฝึกสอน และนักเรียนที่เข้าแข่งขันในครั้งนี้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยกระทั่งสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
จะเป็นแนวทางในการป้องกันมิให้เกิดขึ้นอีกในครั้งต่อไป
---------------------
โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 
ปีการศึกษา 2560 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [จังหวัดขอนแก่น] 
กรุณาติดตามความ
เคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน อาทิ การจัดส่งเอกสารประกอบกิจกรรมต่าง ๆ
ทางเว็บไซต์ www.esan67.sillapa.net/sp-center/

-------------------------- 
คณะกรรมการตัดสิน ยังไม่สามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ จนกว่าจะได้ตรวจสอบจากแฟ้มผลการแข่งขัน แล้วนำรายชื่อเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ กิจกรรมการแข่งขัน  ทีมใดที่ไม่ได้เข้าแข่งขันหรือเข้าแข่งขันไม่ทันตามกำหนดการในตารางการแข่งขันที่ปรากฏในเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งคณะกรรมการตัดสินได้จัดการแข่งขันและตัดสินไปแล้วนั้น  ให้ถือว่าสละสิทธิ์และไม่จัดให้มีการแข่งขันในกิจกรรมนั้นเพิ่มเติมอีก
------------------
ในกรณีที่พบปัญหา หรืออุปสรรคในการเข้าแข่งขัน ให้ประสานผู้รับผิดชอบดังนี้
คณะกรรมการบริหารการแข่งขัน (CEO) /  ศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่รับผิดชอ
---------------------------
เปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ชั้น ป.1-ม.3 
จากเดิม
วันที่ 21 พ.ย. 2560 เวลา 09.00 น. เวที 1  สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย
เป็น
วันที่ 20 พ.ย. 2560  เวลา 18.00 น. เวทีกลาง สนามแข่งขันโรงเรียนบึงของหลงวิทยา” 
[ต่อจากพิธีเปิดงาน]
  เกียรติบัตรคณะกรรมการตัดสิน
คณะกรรมการดำเนินงาน,  ครูผู้ฝึกสอน และนักเรียนที่เข้าแข่งขัน สามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้จากเว็บไซต์ในการประกาศผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป  ยกเว้น คณะกรรมการตัดสิน เนื่องจากไม่สามารถนำเข้าสู่ระบบได้  ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการได้ตัดสินการแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ขอให้เขียนชื่อตัวบรรจง พร้อมลายมือชื่อในเอกสาร (DOC.4) เพื่อที่คณะทำงานจะได้บันทึกเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ 
วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 20:22 น.
  การนำอุปกรณ์เข้าร่วมแข่งขัน
รายการแข่งขันที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ทั้งนักเรียนปกติ และพิเศษ (เรียนร่วม) ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพวงมาเอง
วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:23 น.
  ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2560
เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติ, ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560  
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น.
ณ เวทีกลาง  โรงเรียนบึงของหลงวิทยา 
หนังสือเรียนเชิญ / กำหนดการ
วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 05:42 น.
  หนังสือขอเปลี่ยนแปลงนักเรียน - ครู ผู้เข้าแข่งขัน กรณีเหตุสุดวิสัย
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงนักเรียน - ครู ผู้เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560
ในกรณีเหตุสุดวิสัย
แบบฟอร์มหนังสือ
วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 05:30 น.
  สนามแข่งขัน ณ อำเภอบึงโขงหลง
วันอังคาร ที่ 07 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17:44 น.
  ผลการจับฉลากลำดับที่การแข่งขันงานศิลปหัตถกรมนักเรียน ระดับภาค


เสื้อตราสัญลักษณ์การจัดงานศิลปหัตถหกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณวิไลวรรณ รักสนิท โทร 085-0045884 e-mail |รายละเอียดหนังสือราชการคลิกที่นี่  |ใบสังจอง word|
วันเสาร์ ที่ 04 พฤศจิกายน 2560 เวลา 05:37 น.
  กำหนดกิจกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
"เชิดชู" ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ ๔.๐​
วัน เดือน ปี กิจกรรม
4 พ.ย. 2560 --> โอนข้อมูลทีมที่ชนะเลิศในแต่ละกิจกรรม/แต่ละกลุ่มโรงเรียนเข้าสู่ระบบ
      การแข่งขันของระดับเขตพื้นที่การศึกษา
5-7 พ.ย. 2560 --> โรงเรียนตรวจสอบรายการแข่งขัน ชื่อครู โรงเรียนตรวจสอบรายการ
      แข่งขัน ชื่อครู นักเรียน (ส่วนกิจกรรมขยายโอกาสให้ log in เพื่อ
      ลงทะเบียนเข้าแข่งขัน) หลังจากที่โอนข้อมูลแล้ว
8 พ.ย. 2560 --> โรงเรียน/กลุ่มโรงเรียนแก้ไขข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้ฝึกสอน 
12 พ.ย. 2560 --> ปิดระบบการแก้ไขข้อมูล 
10 พ.ย. 2560 --> ประกาศตารางการแข่งขัน
15 พ.ย. 2560 --> ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
      [
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม]
20-21 พ.ย. 2560 --> แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1 ธ.ค. 2560
     
--> โอนข้อมูลทีมชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าสู่ระบบการแข่งขัน
      ระดับภาค
วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 14:24 น.
  เลื่อนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ประจำปี 2560
แจ้งเลื่อนเวลาการจัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จากเดิม "ระหว่างวันที่ 17-19 ธ.ค.2560" เป็น "ระหว่างวันที่ 20-22 ธ.ค. 2560" [หนังสือราชการ]
วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 21:57 น.
  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระดับกลุ่มโรงเรียน
ขอให้ครูผู้ฝึกสอนได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายการแข่งขัน ก่อนที่จะทำการโอนข้อมูลจากกลุ่มโรงเรียน เข้าสู่ระบบการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560
วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 14:24 น.
  ศึกษานิเทศก์และบุคลากรผู้รับผิดชอบประจำกลุ่มสาระ
ผู้รับผิดชอบประจำกลุ่มสาระ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 [คลิ๊กที่นี่]
วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 13:46 น.
การสมัครกรรมการเพื่อตัดสินกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 285
จำนวนทีม 2,812
จำนวนนักเรียน 7,208
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,613
จำนวนกรรมการ 767
ครู+นักเรียน 11,821
ครู+นักเรียน+กรรมการ 12,588
ประกาศผลแล้ว 249/249 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 18
สัปดาห์นี้ 67
สัปดาห์ที่แล้ว 22
เดือนนี้ 0
เดือนที่แล้ว 370
ปีนี้ 378
ทั้งหมด 263,387