งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  ได้กำหนดมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและสรุปการจัดงานแข่งขัน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560

วันที่  1  ธันวาคม  2560  เวลา 08.30  น.
ณ  ห้องประชุมพุทธรักษา 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
.......................................................
แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันศิลปหัตถกรรม  ครั้งที่ 67 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรม สถานที่แข่งขันที่เปลี่ยนแปลง
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  ม.1 - ม.3 ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  ม.4 - ม.6 ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1 - ม.3 ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA   ม.4 - ม.6 ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ  ม.1 - ม.3 ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ  ม.4 - ม.6 ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1 - ม.3 ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ   ม.4 - ม.6 ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย  ม.1 - ม.3 ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย  ม.4 - ม.6 ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาฬย์ยานี 11 (8  บท)  ม.1 - ม.3   ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ 11 (8  บท)   ม.4 - ม.6 ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1 - ม.3   ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม)   ม.4 - ม.6 ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย
 
......................................................................................
แจ้งประชุม
ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันและกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 67  ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันที่  24  ตุลาคม  2560  เวลา 13.00  น.  ณ ห้องประชุม ICT1 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
.........................................................................
ปฎิทินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 67  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  กลุ่ม 4
ณ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี  

                ปฏิทินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                                ครั้งที่  67  ปีการศึกษา  2560

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
******************************************************************
ลำดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี
เตรียมการจัดการแข่งขัน
1. ประชุมศูนย์แข่งขัน และผู้ดูแลระบบศูนย์แข่งขัน 14 กันยายน 2560
2. ประชุมผู้ดูแลระบบ ของโรงเรียน 19 กันยายน 2560
3. เปิดระบบการลงทะเบียนเข้าแข่งขัน 26 กันยายน 2560 
ถึง 10 ตุลาคม 2560
4. ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู 10 ตุลาคม 2560
เวลา 23.59 น.
5. ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข เพิ่มเติม 12 – 16 ตุลาคม 2560
6. ปิดระบบการแก้ไข เพิ่มเติม 16 ตุลาคม 2560
เวลา 23.59 น.
7. พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู 18 ตุลาคม 2560
วันจัดการแข่งขัน (โดยศูนย์ สพม.20 กลุ่ม 1,2,3,4 และศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนรวม)
1. กลุ่ม 1 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 30 - 31 ตุลาคม 2560
2. กลุ่ม 2 โรงเรียนกุมภวาปี
3. กลุ่ม 3 โรงเรียนหนองหาน
4. กลุ่ม 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
5. ศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) โรงเรียนราชินูทิศ 2
หลังจัดแข่งขัน
1. ประกาศผลการแข่งขัน   2 พฤศจิกายน 2560
2. พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 10 พฤศจิกายน 2560
3. ประชุมสรุปผลและมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติโรงเรียน 24 พฤศจิกายน 2560
4. โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 27 พฤศจิกายน 2560

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น)
1. เปิดระบบ ตรวจสอบ แก้ไข รายชื่อนักเรียน ครู 3 – 5 ธันวาคม  2560
2. อนุมัติการแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์ 6 – 7 ธันวาคม  2560
3. พิมพ์บัตรประจำตัว ครู นักเรียน กรรมการ      8 ธันวาคม  2560
4. การแข่งขันระดับภาค 17-19 ธันวาคม 2560
  ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อนุมัติให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ
(หนังสือประกาศ คลิกที่นี่)
วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 08:55 น.
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 15
จำนวนทีม 862
จำนวนนักเรียน 2,062
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,369
จำนวนกรรมการ 1,372
ครู+นักเรียน 3,431
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,803
ประกาศผลแล้ว 184/190 (96.84%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 1
สัปดาห์นี้ 3
สัปดาห์ที่แล้ว 2
เดือนนี้ 0
เดือนที่แล้ว 28
ปีนี้ 35
ทั้งหมด 116,499