รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สพม.29 (กลุ่ม 1)
ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช,โรงเรียนนารีนุกูล,โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ อุบลราชธานี,โรงเรียนปทุมพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กหญิงทิพย์มณี  คำชาลี
 
1. นายมนตรี  ชุมนุม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวพัชริยา  คำหงษา
 
1. นายวีระศักดิ์  จารุแพทย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขอนวิทยา 1. นางสาวชนากานต์  ศิลาวงศ์
 
1. นางสาวนางพรนภา  สารบูรณ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวปิยะฉัตร  ฉวีรักษ์
 
1. นางรัตนาพร  พากเพียร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุพนิดา  ติ่งทอง
 
1. นางสาววลัยรัตน์  บุญเนตร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายธนธรณ์  วงศ์เลิศธรรม
 
1. นางกมลรส  มิ่งขวัญ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กหญิงนทนนท์  บุญทรัพย์
 
1. นางสุชิรา  ชุมนุม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวพิชญานิน  มิ่งขวัญ
 
1. นางพัฒนา  กนกวรรณากร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงมณฑกาญจน์  เกษมสุข
2. เด็กหญิงสันตกมล  ไหลหลั่ง
3. เด็กหญิงสุพรรณหงส์  นบไธสงค์
 
1. นางชุติมันต์  จรัสสุทธิอิศร
2. นางรัตนาพร  พากเพียร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวณัฐยากร  กาฬพันธ์
2. นางสาวธัญพิชชา  บุญธรรม
3. นางสาวศตญาพร  เกษไธสง
 
1. นางสุนันทา  ประสานสอน
2. นางกรรณิการ์  พลพวก
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงงามพิศ  ศรีธัญ
2. นางสาววชิราภรณ์  ประทุมกุล
 
1. นางละไม  มณีพิมพ์
2. นางพนัชกร  นิสา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. นางสาวกัณฐิกา  ศรีมาศ
2. นางสาวจารุมน  กลีบกลาง
 
1. นายบัณฑิต  การินทร์
2. นางษษมา  ชิษณ์ุสโรชิน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงทิมทอง  เดชแก้ว
2. เด็กหญิงปุณยากร  คชสถิตย์
 
1. นางสุนันทา  ประสานสอน
2. นางอุษณีย์  วรรณชัยมงคล
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 99.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวรัตนาภรณ์  สาภิราช
 
1. นางสาวอ้อมเดือน  แซ่อุ่น
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายภูชิสส์  เกิดศิริ
 
1. นายประจวบ  บัวพันธ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวปรีชญา  ประสิทธิ์ภูริปรีชา
 
1. นางสาวดารารัตน์  อารยะพงศ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1. เด็กหญิงชญานุช  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  โง้นแดง
3. เด็กหญิงตุลยดา  แสงแก้ว
 
1. นายศราวุธ  ศรีมาคำ
2. นางจริยาภรณ์  พรมเสน
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวนริศรา  จินดากุล
2. นางสาวปิยะรัตน์  ปลัดวิเศษ
3. นางสาวพนิตา  มาลา
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  สมบัติ
2. นางสาววนิตา  ดวงบุบผา
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 1. นางสาวจิตติญาภรณ์   บุญสอน
2. นางสาวรวิวรรณ  ปรีการ
3. นางสาวสุพรรษา  ทองเหลือง
 
1. นางวรางคณา  กาศักดิ์
2. นายยศกร  ชอกลม
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1. นางสาวจิตรดา  สารราษฎร์
2. นางสาวฉัตรอาภรณ์  กุดหอม
3. นางสาววริศรา  วุฒิเศลา
 
1. นางสาวสุดา  ศรีประสาน
2. นางสาวดอกเกตุ  ดวงโสมา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายกรณ์  สุรพัฒน์
2. เด็กชายปัณณวิชญ์  ตั้งกิจศิริโรจน์
 
1. นายจตุพล  ชื่นตา
2. นายเวียงทอง  โคสิทธุ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 99.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวภานุชญา  ปิติธรรมภณ
2. นายวิชญะ  โชติรสนิรมิต
 
1. นายพัฒนพงศ์  สมคะเน
2. นายกิตติภพ  ผิวงาม
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายพงษ์ศธร  อุ่นเจริญ
 
1. นางกัญญารัตน์  นาชัยภูมิ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. นายสิทธินนท์  ประดิษฐ์ศิลป์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  ครองยุทธ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงทิพานัน  ชาครียรัตน์
2. เด็กหญิงสุภนิตา  เลิศเสรี
 
1. นางสาวจิตรลดา  บุญรมย์
2. นางสมควร  สุธรรมา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวลลิตา  อินทมาตร
 
1. นางสาวจิตรลดา  บุญรมย์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. นายกฤษชัย  บุญสู่
 
1. นางอัจฉราภรณ์  พลตรี
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 1. นางสาววราภรณ์  ลอยนวล
 
1. นางผ่องพักตร์  บัวสด
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงพรรณสิริ  สระโสม
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  อังควณิช
3. เด็กชายสรธัช  บูรพันธ์
 
1. นางนุชนาถ  ศรีงาน
2. นางธัญกมล  คำจันทร์ลา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายชาคร  เพชรไกร
2. นางสาวปัณฑารีย์  ประวิทย์ธนา
3. นายสิรภพ  นาสวน
 
1. นางปริศนา  สดสร้อย
2. นายชัยพร  สดสร้อย
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงจิรัชญา  จำปาศรี
2. เด็กชายณัชภัค  พวงสุข
3. เด็กชายอลงกรณ์   คำตา
 
1. นางนิรมล  ช่วยบุญญะ
2. นางบุปผา  วงษ์ทอง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 1. นางสาวกมลชนก  มณีงาม
2. นางสาวลีมา  ศรีภักดี
3. นางสาวอรอุมา  พูลทวี
 
1. นายนันทคม  เป็นมงคล
2. นางอังสนา  คำประวัติ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1. เด็กชายธนัท  ต่ายธานี
2. เด็กชายยศปกรณ์  เรืองเสน
3. เด็กหญิงศุภนิดา  สาลี
 
1. นางสาวชุติมา  พรมรัตน์
2. นางสาวจิตราพร  ไกยสิทธิ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวณัฎฐ์นรี  ศิริจันทร์
2. นายณัฐเกียรติ  พลเขตต์
3. นางสาววนัชพร  สุนิพันธ์
 
1. นางวาสนา  บุญขจร
2. นางสาวเบญจพร  จันทร์จำปา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขอนวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  พันธ์วัตร
2. เด็กหญิงปัญญาพร  แก่นการ
3. เด็กชายสรายุทธ  แสนสุข
 
1. นางสาวสุรัสวดี  ชาวเลย
2. นายพีรสิทธ์  คำวงค์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขอนวิทยา 1. นางสาวกิตติยา  สาระทรัพย์
2. นายพงศ์ธร  จารุตัน
3. นางสาววรกานต์  ดายี่
 
1. นางสาวสุรัสวดี  ชาวเลย
2. นางสาวเบญจวรรณ  นามมุงคุณ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายจักรพงศ์  บุญทะวงศ์
2. เด็กชายเดชาธร  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวยุพาพรรณ  วรรณสาย
2. นางสาวประภัสสร  มาคำผุย
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงยางวิทยาคม 1. นางสาวกรวิภา  เรียบเรียง
2. นางสาวเสาวคนธ์  พลสมัคร
 
1. นายองอาจ  พงษ์อารีย์
2. นางสาวกานต์ชนก  ขาววงศ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  วงศ์สุข
2. เด็กชายศรายุทธ  วันทา
 
1. นายชัชวาล  สารวัน
2. นางสาวผุสดี  สุกเหลือง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม 1. เด็กชายอดินันท์  อัคราช
2. เด็กชายเจษฎาพงษ์  พวงจันทร์
 
1. นายชัชวาล  สารวัน
2. นางธัญอินทร์  พรมจำปา
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม 1. นายปริวัฒน์  วงศ์สุข
2. นายระพีพัฒน์  อนันต์
3. นายวุฒิกร  บุญประสิทธิ์
 
1. นายชัชวาล  สารวัน
2. นายไพศาล  ปวงสุข
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจินดามณี  บุรพร
2. เด็กหญิงนิรมัย  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ส่งเสริม
4. เด็กหญิงวาธุสิริ  หอมวงศ์
5. เด็กหญิงสิริวัฒนา  ทองชุม
 
1. นางรำไพพรรณ  สังข์ทอง
2. นางปณิตา   ทางทอง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  มะโร
2. นางสาวณิชาภาภัทร  ศรวิเศษ
3. นางสาวปราณปริยา  แถบเกิด
4. นางสาวรัตฐิการ  ทองโสภา
5. นางสาวสิริกัญญา  โมลานิล
 
1. นางประภาศรี  วิเวก
2. นางเบญจวัลย์  บุปผาพันธ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงจฑาภัทร  มหาลี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  มณีเทพ
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ไชยผา
4. เด็กหญิงเนตรชนก  คำไชย์
5. เด็กหญิงเอวารินทร์  สายเนตร
 
1. นางภัคฐ์พิชา  นนทา
2. นางเศวตกนิษฐ์  ศรีสนาย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวฌัชชา  จันทร์ธานี
2. นางสาวณิชกานต์   หวังดี
3. นางสาวปภัสสร  มะปรางก่ำ
4. นางสาววันสว่าง  นรบุตร
5. นางสาวสไบทอง  ทับทิมหิน
 
1. นางพิรุณ  ทองกลม
2. นางสาวแจ่มใส  พุทธจักร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 1. เด็กหญิงกันตจิรา  สีหะวงษ์
2. เด็กหญิงปทุมพร  ทองสวัสดิ์
3. เด็กชายพีรทัศน์  สีหราช
4. เด็กหญิงวราภรณ์  ดิษฐสุนันท์
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  มิ่งขวัญ
 
1. นายนิธิพงศ์  ผลสมบัติ
2. นางอภันครี  ผลสมบัติ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. นางสาวจรัลพร  แก่นสาร
2. นายทีปกร  รินทรึก
3. นางสาวศิรินทิพย์  ธรรมชาติ
4. นายสุรศักดิ์  นามแสง
5. นายอรรถพล  มังคละเสถียร
 
1. นางปทุมมาศ  สุริยฉาย
2. นายสนองรัตน์  แสงผา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะพงษ์  โพธิชัย
2. นายคุณากร  อินนอก
3. นายจิตริน  ศรีคูณ
4. นายจิรพิพัฒน์  แด่กระสินธ์ุ
5. นายฐิติวัสส์  ทองอ่อน
6. นายณัฐสิทธิ์  แพงทรัพย์
7. นางสาวณัฐิณีย์  สายชาลี
8. นายนิรุช  พุ่มพิกุล
9. นางสาวปิ่นสุดา  กานา
10. นางสาวพรพิไล  วิญคราม
11. นายรัชชานนท์  คตะวงษ์
12. นางสาววรรณพร  หมายเกื้อ
13. นายศุภกิจ  ชินทวัน
14. นายสหภาพ  นภัทร์ชนม์
15. นายสาธิน  แสนสุข
16. นางสาวสุภัชชา  ชุมเสน
17. นางสาวสุภัสสร  พันธ์โชติ
18. นายอธิป  น้อยพลาย
19. นายอัครชัย  สายแวว
20. นายเกรียงไกร  ผุสิงห์
 
1. นายอมร  ปลื้มหอม
2. นางสาวณัติกาญน์  นามรัตน์
3. นางสาวอมลรชา  ทองงอก
4. นายอุทิศ  สุพรรณ์
5. นางสาวรณัน  ดาเหลา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 1. นางสาวกนิษฐา  บุญตั้ง
2. นางสาวกมลชนก  ศุภสร
3. นางสาวญาโนทัย  วงศ์เขียว
4. นายณัฐภูมินทร์  พรมชัย
5. นางสาวดรุณี  ทัดศรี
6. นางสาวทักษพร  เกาะสมบัตื
7. นางสาวนภาพร  ศรีอ่อนตา
8. นางสาวนารดา  จันทร์แสง
9. นายปรัชญา  สวิล
10. นายภูวดล  จอมติ๊บ
11. นางสาวรุจิรา  คำเพราะ
12. นายรุ่งสุริยา  ทาคำห่อ
13. นางสาววงศ์วาณี  ดีบุปผา
14. นางสาววรัญญา  อัตราช
15. นายวีระพล  โรจนะ
16. นางสาวสุจิตรา  แก้วชิน
17. นายอภิชาติ  ถีระทัน
18. นางสาวอริสรา  นามรุ้ง
19. นางสาวเจนจิราชัย  โททัย
20. นายเลิศชัย  นามวงศ์
 
1. นางสาววิราศินี  ชายทวีป
2. นางมัญเชฏฐิกา  คำเติม
3. นางพรทิพย์  สายหล้า
4. นายสืบสกุล  บุญประสิทธฺ์
5. นางสาวทัศนีภรณ์  งามพรม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงชุติมา  โทนทัย
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  เสนาพรหม
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาววริศรา  บัวขาว
 
1. นายอุทัย   บุญขจร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงปานชนก  ก้อนทองดี
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ตรงดี
 
1. นางเพ็ญพรรณ  คำศรีสุข
2. นางรพีพร  พรหมศร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายชาญชัย  ไหลประเสิรฐ
2. นางสาวธนิดา   วิริยะอุตสาหะ
 
1. นางเพ็ญพรรณ  คำศรีสุข
2. นางสาวพัทธ์ธีรา  สบายใจ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. นางสาวกมลรัตน์  วอทอง
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ไอกระโทก
3. นางสาวธัญลักษณ์  แสงบุตร
4. นางสาวปภาวดี  ครองยุติ
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ละเหลา
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ไชยเลิศ
7. นางสาววริศรา  ตั้งมั่น
8. เด็กหญิงศิริรัตน์  การุณย์
9. เด็กหญิงสุธาสินี  บุญพันธ์
10. เด็กหญิงอภิญญา   บานชูสิงห์
 
1. นางรุ่งเดือนเพ็ญ  ศรีประนม
2. นางวารี   หลักกำแพง
3. นางสาวประภาศรี  วัดสำโรง
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 1. นางสาวฐิติพร  พันธ์วิไล
2. นางสาวนงคราญ  ศาลาน้อย
3. นางสาวปวีณา  สืบสี
4. นางสาวพรพิมล  ลามาตย์
5. นางสาวพัชราภรณ์  ข่ายมณี
6. เด็กหญิงวรรณิดา  คะตะวงษ์
7. นางสาววราภรณ์  งามเถื่อน
8. นายสุพล  ยานะรมย์
9. นายอภิสิทธิ์  ท่อนจันทร์
10. เด็กหญิงอุ่นกมล  อุดมพันธ์
 
1. นางศศิธร  โคตรคันทา
2. นางตุลาพร  ประดับศรี
3. นางกัตติกา  ปานะ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ธรรมเกษ
2. เด็กหญิงกรรติญา  สิทธิพงษ์
3. เด็กชายกิตติชัย  แสงบุญ
4. เด็กชายธนกร   บันทอน
5. เด็กหญิงนิจจารี  ชุมภูแสง
6. เด็กชายปารเมศ  อิ่มแสวง
7. เด็กหญิงปิยะดา  สายงาม
8. เด็กชายพงศ์ภรณ์  ขลุ่ยทอง
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์   ทานนท์
10. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  กิ่งสุวรรณ
 
1. นางอุบลวรรณ  บัวขาว
2. นางวลัยพร  เชื้อตาแสง
3. นางสาวลำไพ  ทองทับ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 1. นายคฑาวุธ  พรพรม
2. นายชวภณ  คะตะวงษ์
3. นายธีรพงศ์  ยืนยาว
4. นายนครินทร์  โมลานิล
5. นายนนทวัฒน์  พาสุข
6. นายนิธิกร  บุญมีมาก
7. นายพีรพงษ์  บุญหนา
8. นายวทัญญู  คะตะวงษ์
9. นายสุวิทย์  ทวีพร
10. นายเกียรติศักดิ์  เสนามาตร
 
1. นางศศิธร  โคตรคันทา
2. นางตุลาพร  ประดับศรี
3. นางนิรมล  ขาววงษ์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1. เด็กชายทัพฟ้า  คานนท์
2. นางสาวนริศรา  วันดี
 
1. นางสุนทรี  กีฬา
2. นายยอดพงษ์  สุระนรากุล
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายพงศ์พล  พรหมดวง
2. นายวัชพล  ประดับศรี
 
1. นายประดิษฐ์  ธรรมชอบ
2. นายพยุงศักดิ์  สุพรหม
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์เอเมลี 1. เด็กหญิงเมษิตา  บุญช่วย
 
1. นางสาวนริศรา  วิมาร
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1. นายมัณฑนากร  คงศรี
 
1. นางวริศรา  ดีงาม
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 1. เด็กหญิงนุลรินทร์  จันทร์ดา
 
1. นายสืบสกุล  บุญประสิทธฺิ์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวพิชญาภรณ์  สายกนก
 
1. นางสุชนนี   สุวรรณเนตร
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ปราศัย
 
1. นางนวลอนงค์  หล่าบรรเทา
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 1. นางสาวพัชราภา  จันทร์ประชู
 
1. นายสืบสกุล  บุญประสิทธฺิ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาเวมารีอา 1. นางสาววาณิสตา  เฉลิมพงษ์
 
1. นายสงกรานต์  คงสี
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 1. นางสาวอารียา  จันทร์ประชู
 
1. นายสืบสกุล  บุญประสิทธฺิ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาพร  อุตราศรี
2. เด็กหญิงทิพวัลย์  พะคุระ
 
1. นายธรรมเนียม  พงษ์ศิริ
2. นางจิรภา  ผิวแก้ว
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงญานิศา  ย่างเยื้อง
 
1. นายสิทธิศักดิ์  พรใส
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขอนวิทยา 1. นายปรีชา  กัญญาชาติ
 
1. นายโกเมน  จันทร์เขียว
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงยางวิทยาคม 1. เด็กชายมนตรี  พรมสิทธิ์
2. เด็กชายรุ่งอรุณ  กาลพันธา
3. เด็กชายสุภศิลป์  วันหลัง
 
1. นายธรรมเนียม  พงษ์ศิริ
2. นางจิรภา  ผิวแก้ว
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงยางวิทยาคม 1. นายจักรรินทร์  แดงสอาด
2. นายจิณณวัตร  แดงสอาด
3. นายดำรงฤทธิ์  เชื้อสิงห์
 
1. นายธรรมเนียม  พงษ์ศิริ
2. นางสาววิลัยพร  สิทธิธรรม
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายปรเมศวร์  วนะรมย์
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาเวมารีอา 1. นายศิริพงศ์  อุ่นรัตนะ
 
1. นายยันต์  พาละพล
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงปัทมพร  บุตรวัง
 
1. นางใบศรี  ปัดน้อย
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายจักรพันธ์  ทองคู่
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายกิตติคุณ  บุญจริง
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายทักษ์ดนัย  พิมพ์พัฒน์
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายสุทธิชัย  ศุภอรรถกร
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวประภัสสร  สายพิมพ์
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายศุภกิตต์  เมษาดี
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายณัฐวัชร์  บุญชู
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงวรางคณา  ร่มโพธิ์
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวปวริศา  สามารถ
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายบุญคลัง  บุญจรัส
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายจักรพันธ์  ทองคู่
2. นายณัฐวัชร์  บุญชู
3. นายทักษ์ดนัย  พิมพ์พัฒน์
4. นางสาวบัณฑิตา  ขันธเกษ
5. นางสาวประภัสสร  สายพิมพ์
6. นายปริญญา  ทองคู่
7. เด็กชายปรเมศวร์  วนะรมย์
8. นางสาวปวริศา  สามารถ
9. นายอชิรปวีร์  พรหมนิมิตร์
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
2. นายวราวุฒิ  เรืองบุตร
3. นายธนทรัพย์  มีทรัพย์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายกิตติคุณ  บุญจริง
2. เด็กชายจักรพันธ์  ทองคู่
3. นายณัฐวัชร์  บุญชู
4. นายทักษ์ดนัย  พิมพ์พัฒน์
5. นายนิธิศักดิ์  มานะพิมพ์
6. เด็กชายบุญคลัง  บุญจรัส
7. นางสาวประภัสสร  สายพิมพ์
8. นายปริญญา  ทองคู่
9. เด็กชายปรเมศวร์  วนะรมย์
10. นางสาวปวริศา  สามารถ
11. เด็กหญิงภัทรวิมล  พลราษฏร์
12. เด็กชายศุภกิตต์  เมษาดี
13. เด็กชายสุทธิชัย  ศุภอรรถกร
14. นายอชิรปวีร์  พรหมนิมิตร์
15. เด็กชายเอื้ออังกูร  นาสารี
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
2. นายวราวุธ  เรืองบุตร
3. นายธนทรัพย์  มีทรัพย์
4. นายธนวัฒน์  บุตรทองทิม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายกิตติคุณ  บุญจริง
2. เด็กชายจักรพันธ์  ทองคู่
3. นายนิธิศักดิ์  มานะพิมพ์
4. เด็กชายปรเมศวร์  วนะรมย์
5. นางสาวปวริศา  สามารถ
6. เด็กหญิงภัทรวิมล  พลราษฏร์
7. เด็กชายภูมิภัทร  ทรัพย์สิริวณิช
8. เด็กหญิงวรางคณา  ร่มโพธิ์
9. เด็กชายศุภกิตต์  เมษาดี
10. นายอชิรปวีร์  พรหมนิมิตร์
11. เด็กชายเอื้ออังกูร  นาสารี
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
2. นายวราวุฒิ  เรืองบุตร
3. นายคุรุศึกษา  ภารการ
4. นายธนวัฒน์  บุตรทองทิม
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขอนวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กัลปพฤกษ์
2. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  กาญจนลักษณ์
3. เด็กหญิงจิระนันท์  แว่นแคว้น
4. เด็กหญิงณัชชา  น้อยนาถ
5. เด็กหญิงนิรชา  พลเขตร
6. เด็กหญิงปพิชญา  สายจันดี
7. เด็กชายพงศกร  สบายใจ
8. เด็กหญิงพรชนก  แสนดวง
9. เด็กหญิงภัทรสุดา  สานเสนาะ
10. เด็กหญิงวนันทญา  เข็มเพ็ชร
11. เด็กชายสมประสงค์  สมบูรณ์
12. เด็กหญิงสิรีธร  ดายี่
13. เด็กหญิงสุทธิตา  พงษ์วัน
14. นางสาวสุพัตรา  พูลเพิ่ม
15. เด็กหญิงสุพิชชา  กุตรัตน์
16. เด็กหญิงสุภัควี  ก่ำศรี
17. เด็กหญิงสุภิตรา  สารรัตน์
18. เด็กหญิงหทัยชนก  ร่วมรักษ์
19. นายอดิศร  กองสุข
20. เด็กหญิงอารยา  ก๋าวี
21. เด็กหญิงเจนจิรา  กลิ่นหอม
 
1. นายสุรพล  ทศโยธิน
2. นายสิทธิศักดิ์  ร่วมสุข
3. นายณัฐพล  แสวงหา
4. นางสาวศิวภัทร  ส่งศรี
5. นางอรุณรัตน์  จันทรสอน
6. นายวิสันต์  อุ่นวงศ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์นิรมล 1. เด็กหญิงชัชชญา  ดวงแก้ว
2. เด็กชายณัฐธัชชัย  มาหามแห
3. เด็กชายธีระวัฒน์  ธงศรี
4. เด็กชายปรัชญะ  บุบผาวัลย์
5. เด็กชายศิริมงคล  บุญประกอบ
6. เด็กชายศุภกานต์  ภูตะเวช
 
1. นายอดิศักดิ์  ดวงแก้ว
2. นางสมทรง  สารธิยากุล
3. นางสาวอารีรัตน์  มานะกุล
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวขนิษฐา  นวลจันทร์
2. นายฐิติพงศ์  วิลานันท์
3. นางสาวณิชกมล  อรุณศรี
4. นายนนทภัทร์  รูปคม
5. นายรชต  วุฒิวัณณะ
6. นายอาจณรงค์  เพิ่มพูล
 
1. นายประดิษฐ์  แสงใส
2. นายวีระวัฒน์  ผกานนท์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมพิทยาคม 1. นางสาวกรรกร  สิงห์ลอ
2. นางสาวกรรณิการ์  แสนทวีสุข
3. เด็กชายกฤตเมธ  บุญรักษา
4. นางสาวจุฑามาศ  นวลสาย
5. นางสาวชญาดา  สมการ
6. นางสาวชุติกาญจน์  สมบูรณ์
7. นางสาวฐิติสุดา  จันหอม
8. นายณัฐวัตร  ลัทธิมนต์
9. นายดวงสมพงษ์  หวังลาภ
10. นายตุลธร  เพชรนาวา
11. นางสาวธนาภรณ์  บุญค้อม
12. นายธีรภัทร  ลิชผล
13. นางสาวนรินทิพย์  ลือชา
14. นางสาวนิศารัตน์  ศิระวัตร
15. เด็กชายปรีชา  บัวงาม
16. นางสาวพลอยไพรินท์  แสนทวีสุข
17. นางสาวพัทธวรรณ  ชูหา
18. นางสาวภัทรวดี  คลาดโรค
19. นางสาวภาวิณี  แสนทวีสุข
20. นายภูวดล  บุญครอบ
21. เด็กชายมนัสนันท์  ทะคำสอน
22. เด็กหญิงมลิวัลย์  หาผก
23. นางสาวมุขสุดา  แสงทอง
24. นางสาวรัชฏาภรณ์  สายสมุทร
25. นางสาวรัตนวลี  ทาศิริ
26. นางสาวรัตนากร  ทานนท์
27. นางสาววรรณชนก  ศรีวะวงศ์
28. นางสาววัลลภา  แสนทวีสุข
29. นางสาววิจิตรา  นันชนะ
30. นายศักดินนท์  จันเป็ง
31. นางสาวสุริมยา  กุแก้ว
32. เด็กชายอติชาติ  บุญมีรักษ์
33. นางสาวอรทัย  วงกลม
34. นายอรรถพล  ศิริพันธ์
35. เด็กหญิงอาทิตยา  ถวนนอก
36. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ประสานพิมพ์
37. นายเกียรติศักดิ์  ปัจฉาพร
38. เด็กชายเอกพล  วิภาคาร
39. นายไกรสิทธิ์  ศิรินัย
40. นางสาวไอลดา  วงศ์มั่น
 
1. นายดนัย  กัณหรักษ์
2. นางปัทมาวดี  จำปาอ่อน
3. นางอรวรรณ  ศืลา
4. นายวิษธร  แสงชาติ
5. นายสิทธิศักดิ์  พรใส
6. นางสาวพรรณี  สุนทรแย้ม
7. นางชิดกมล  รัฐเสรี
8. นางสาวอระศรี  หินนาค
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ใจเอื้อ
2. นายกันต์ติพัฒน   ยาคำ
3. นางสาวกานต์ธิดา   กุศลพันธ์
4. นางสาวจันทริมาธรณ์  ประทาน
5. เด็กชายชินวัตร  อัมพาวัน
6. นางสาวชุติมา   วิระบรรณ์
7. เด็กหญิงชไมพร   สมชาติ
8. นายดนุพล  แก้วกอ
9. นายดวงดี  ดีดวง
10. นางสาวดีริยา   เขียวหวาน
11. นายทินวัตร   สายสมบัติ
12. นางสาวนฤมล   บุญช่วย
13. นางสาวนัฐริกา  สุขันธ์
14. เด็กชายนิธิศ   คงมี
15. นายนิธิศักดิ์  ปวงสุข
16. นางสาวปรียา  กุศลพันธ์
17. นางสาวพนานุช  คุณมี
18. นางสาวพรจีรงค์   แน่นอุดร
19. นายพลพล   พากุล
20. นายพุทธินันท์   มณฑา
21. เด็กชายภาณุพงษ์   ขันทวี
22. นางสาวรจนา  ศิริคุณ
23. เด็กหญิงรุ่งลัดดา   อุปมา
24. เด็กหญิงวรรณิภา  วงอานุ
25. เด็กชายวีระพล   นางาม
26. เด็กหญิงศรัณยา  บินทจร
27. นางสาวศิริธร  ยงยืน
28. นางสาวศิรินทิพย์   คุณาคุณ
29. เด็กชายสิทธิชัย   อกนิตย์
30. นางสาวสิริยากร  โคษา
31. นายสุวัจน์   ปกครอง
32. นางสาวสุวาชินี   ลัทธิรมย์
33. นางสาวหนึ่งฤทัย   สุขไสย
34. เด็กชายอนาวิล   สาระบูรณ์
35. นางสาวอรวรรณ   ตันสิงห์
36. นางสาวอรวี   ตาลอรัญ
37. เด็กหญิงอรัญญา   ปัดดี
38. นางสาวอรัญญา   วงศ์สามารถ
39. นางสาวอารยา   เทศนา
40. นายเจษฎา   ชัยศร
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
2. นางอุบล  บุญชุ่ม
3. นายนสิต  ชนรินท์
4. นายวิศวะ  แรกเรียง
5. นายณัฐพงษ์  หลงวิไล
6. นางสาวประยงค์  ขาววงศ์
7. นายชูศักดิ์  กาศักดิ์
8. นางสาวพัชรีวรรณ  ล้วนศรี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1. เด็กชายปัณณธร  สายแวว
 
1. นางสาวนิตยา  สัตย์นาโค
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพิณโท 1. นายเจตชฎากร  ลอยหา
 
1. นายมานิตย์  จันทร์งาม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ทองพิมพ์
 
1. นางใบศรี  ปัดน้อย
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขอนวิทยา 1. นางสาวสุพัตรา  พูลเพิ่ม
 
1. นายสุรพล  ทศโยธิน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขอนวิทยา 1. เด็กชายอาทิตย์  เล็กเมฆา
 
1. นายสุรพล  ทศโยธิน
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายพิสิษฐ์  คำโสภา
 
1. นางใบศรี  ปัดน้อย
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงนภัสกร  เกษมพร
 
1. นางใบศรี  ปัดน้อย
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาเวมารีอา 1. นางสาวภิญญดา  พรนารายณ์
 
1. นายองอาจ  อินธิจักร
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1. เด็กชายปัณณธร  สายแวว
 
1. นางสาวนิตยา  สัตย์นาโค
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 1. นายธนาวุฒิ  ไชยชาติ
 
1. นางสาวขัตติยานี  พดุงเวียง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์นิรมล 1. เด็กหญิงชัชชญา  ดวงแก้ว
 
1. นายอดิศักดิ์  ดวงแก้ว
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาเวมารีอา 1. นางสาวภิญญดา  พรนารายณ์
 
1. นายองอาจ  อินธิจักร
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1. เด็กชายศุภกิตติ์  รัตกุล
 
1. นายเรวัตร  พัฒชู
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1. นายอดิรุจ  ประสพดี
 
1. นายเรวัตร  พัฒชู
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงหนึ่งนารี  พุฒพิมพ์
 
1. นางใบศรี  ปัดน้อย
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1. นางสาวอรยา  สบายใจ
 
1. นายเรวัตร  พัฒชู
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กชายกรวิชญ์  มาทมาร
2. เด็กชายขจรยศ  นิลดา
3. เด็กชายดรัณภพ  วิทิตพันธ์
4. เด็กหญิงดลลชา  กันทะสา
5. เด็กชายนวมินทร์  ลัทธิรมย์
6. เด็กชายนิธิโชติ  ไชยภักดิ์
7. เด็กชายปภังกร  ประวันณะกี
8. เด็กชายภชนท  ลีลาศสง่างาม
9. เด็กชายอชิระ  ขนันเนือง
 
1. นางนวมนตณ์  มากมี
2. นายประดิษฐ์  แสงใส
3. นายวีระวัฒน์  ผกานนท์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวกุลประภัสสร์  จันดารัตน์
2. นายธนวัฒน์  พลราช
3. นายนนทวัขร  ปัตถาทุม
4. นายบุญพบ  ฐานเทศ
5. นายปิยพงษ์  วงศ์วาน
6. นายสิงโต  บุญปัน
7. นายสุทธิวัฒน์  สิงห์พัฒน์
8. นายสุรวุฒิ  มะละยทอง
9. นางสาวอริสา  เวษาสิทธิ์
10. นางสาวเก็จมณี  ขุนรักษ์
11. นางสาวเก็จแก้ว  ขุนรักษ์
 
1. นางนวมนตณ์  มากมี
2. นายประดิษฐ์  แสงใส
3. นายวีระวัฒน์  ผกานนท์
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกชกร  ทองสลับ
2. เด็กหญิงกรรณิกา  เยื่อใย
3. เด็กหญิงจิณณพัต  อุทธสิงห์
4. เด็กชายณัฐกิตติ์  เกตุศรีสังข์
5. เด็กชายธนานนท์  สายธนู
6. เด็กชายธีรพงศ์  ถามุลเลศ
7. เด็กหญิงวนิดา  โพธิเกตุ
8. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  บุญเพ็ง
9. เด็กชายศิริโชค  วรรณสุข
10. เด็กชายสุริยา  ธานี
 
1. นางอนงค์  โพธิ์ขาว
2. นางสาวสุภัทรา  คลังทอง
3. นางสาวไพลิน  พานิชเจริญ
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาเวมารีอา 1. นางสาวณัฐณิชา  ทานะสิทธิ์
2. นายณัฐพงษ์  ไชยต้นเชื้อ
3. นางสาวณิชาพัทรร์  โพธิ์ศิริ
4. นางสาวธิดารัตน์  มากมูล
5. นางสาวปิยะดา  หมู่ใหม่
6. นายพัทธดนย์  สุพจน์นิติภักดี
7. นายพันธกานต์  อ่างแก้ว
8. นายสหัสวรรษ  ไม้น้อย
9. นางสาวอนุธิดา  ก่องดวง
10. นายเจนธศักดิ์  สาระบูรณ์
 
1. นางสาวลลิตา  นัยนิตย์
2. นางจิรภรณ์  อุปวรรณ
3. นายนันวุฒิ   ลีลาศสง่างาม
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงญาดา  การะจักษ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญสุภาพ
3. เด็กหญิงทักษิณา   กัณเพ็ชร์
4. เด็กหญิงปานฟ้า  คำแหง
5. เด็กหญิงพรไพลิน  วงศ์สวัสดิ์
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   บูระมาศ
7. เด็กหญิงศศิธร  วงษ์ศรี
8. เด็กชายอดิศักดิ์  แฝดกลาง
9. เด็กหญิงเกวลิน  เชื้อกุณะ
10. เด็กหญิงเจติญา  สุวรรณกูฎ
 
1. นางจินตนา  ทองแจ่ม
2. นางนิตยา  สาระ
3. นางรุ่งทิวา  ภูมิเขียว
4. นางนภิสภัธุ์  ครองยุทธ
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวกชชนน  แก้วเสนา
2. นางสาวจุฑาวรรณ  จันทะพฤกษ์
3. นางสาวชลธิชา  วรตันติ
4. นางสาวญาปกา  ภวโภคาภินันท์
5. นางสาวพรรณทิพา  ทรงจอหอ
6. นายพัทธนันท์  บูรณะกิจ
7. นายพีระพัฒน์  สายสะอาด
8. นางสาวภัทรทิราภรณ์  อุ่นหล้า
9. นางสาวรุุ่งณภา  ธานี
10. นางสาวสายฝน  มาลาสิทธิ์
11. นางสาวอภิชญา  สมศรี
 
1. นางจินตนา  ทองแจ่ม
2. นางนิตยา  สาระ
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงจิตภินันท์   พีระเศรษฐวุฒิ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ   ดอนเส
3. เด็กหญิงณัฏฐี    เจริญศรีสันต์
4. เด็กหญิงปริยากร   ผ่องแผ้ว
5. เด็กหญิงพชรมัย  แสงงาม
6. เด็กหญิงพันธ์วิรา  ทุมมา
7. เด็กหญิงรินรดา  อ่อนสนิท
8. เด็กหญิงวรีภรณ์   สำอางค์อินทร์
9. เด็กหญิงสุวพิชญ์   พีระเศรษฐวุฒิ
10. เด็กหญิงเขมจิรัสย์   เวชสวัสดิ์
 
1. นางวรรณพร  สิงคิบุตร
2. นางเกศรา  มรกตเขียว
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวกานติมน   ปิติทศพล
2. นางสาวจุฑามณี   บุญศรี
3. นางสาวธัญญมล   ดาผา
4. นางสาวปลายฟ้า   ฟองแก้ว
5. นางสาวปวริศา  ศรีหานนท์
6. นางสาวภัทราวดี   ปรองดอง
7. นางสาวมณีรัตน์   จาคาภิรมย์
8. นางสาววิธริน    อเนกบุณย์
9. นางสาวศจีพิมุข   ปัสโป
10. นางสาวสิรภัทร   ทวีสิทธิ์
11. นางสาวสุภัสสรา   ศรีสุราษฎร์
12. นางสาวเจนจิรา    ไชยสุทธิ์
 
1. นางวรรณพร  สิงคิบุตร
2. นางเกศรา  มรกตเขียว
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงจิตภินันท์   พีระเศรษฐวุฒิ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ   ดอนเส
3. เด็กหญิงณัฏฐี   เจริญศรีสันต์
4. เด็กหญิงปฐมาพร   ไชยรักษ์
5. เด็กหญิงปริยากร   ผ่องแผ้ว
6. เด็กหญิงพชรมัย  แสงงาม
7. เด็กหญิงพันธ์วิรา    ทุมมา
8. เด็กหญิงรินรดา   อ่อนสนิท
9. เด็กหญิงวชิราภรณ์   ไชยกาล
10. เด็กหญิงวรีภรณ์  สำอาค์อินทร์
11. เด็กหญิงสิริกานต์  ธารารมย์
12. เด็กหญิงสุภัสสรา  ต้นโพธิ์
13. เด็กหญิงสุวพิชญ์  พีระเศรษฐวุฒิ
14. เด็กหญิงเขมจิรัสย์   เวชสวัสดิ์
15. เด็กหญิงแพรพลอย   กระจายศรี
 
1. นางวรรณพร  สิงคิบุตร
2. นางเกศรา  มรกตเขียว
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวกานติมน    ปิติทศพล
2. นางสาวจริยาภรณ์    ศิริวารินทร์
3. นางสาวจุฑามณี   บุญศรี
4. นางสาวธัญญมล   ดาผา
5. นางสาวปลายฟ้า   ฟองแก้ว
6. นางสาวปวริศา   ศรีหานนท์
7. นางสาวภัทราวดี   ปรองดอง
8. นางสาวมณีรัตน์   จาคาภิรมย์
9. นางสาววิธริน  อเนกบุณย์
10. นางสาววิวาห์   บุญศรี
11. นางสาวศจีพิมุข   ปัสโป
12. นางสาวสิรภัทร   ทวีสิทธิ์
13. นางสาวสุภัสสรา    ศรีสุราษฎร์
14. นางสาวเจนจิรา   ไชยสุทธิ์
15. นางสาวเบญญาภา  กล้าหาญ
 
1. นางวรรณพร  สิงคิบุตร
2. นางเกศรา  มรกตเขียว
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. นางสาวกรรณิกา  บุญอุ้ม
2. นายจิรพัฒน์  ทิมา
3. นางสาวปวีณ์นุช  พื้นผา
4. นายรัฐพงค์  ทุมมัย
5. นายวัชรินทร์  พิมพ์ทอง
 
1. นางอนงค์  โพธิ์ขาว
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1. นายคณนาถ  หอมวงศ์
2. นายวัชรพล  สีแสด
 
1. นายศราวุธ  ศรีมาคำ
2. นายอาคม  วงศ์วัน
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ปุรินัย
 
1. นางอรุณรัตน์  วรรณสถิตย์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1. นายเศรษฐพล  ไชยวรรณ
 
1. นายปรเมศวร์  ศิริพากเพียร
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงสุจารี  พรหมคุุปต์
 
1. นางรสจิตรา  ตัญญู
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวณัชชารีย์  พรเลิศพิพัฒน
 
1. นางนพมาศ  ศรีวิไล
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงภรภัทร  ลีนาราช
 
1. นางสาวจงกล  ต้นสาย
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวพัชรีย์  เมธาถิระสวีสดิ์
 
1. นางสาวจงกล  ต้นสาย
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์เอเมลี 1. เด็กหญิงกิติมา  วงกลม
2. เด็กหญิงนัฐนิภา  หันพรหมมา
3. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ช่วงโชติ
4. เด็กชายอธิวัฒน์  ลิ้มละมัย
5. เด็กหญิงเกษราพร  สุขเกษม
 
1. นางสาวนภาพร  แก้วชมภู
2. นายอุเทน  พุ่มจันทร์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวชนิดาภา  ฐานิตสรณ์
2. นายธนกร  คชาธานี
3. นายธนากร  แท่งพันธ์
4. นางสาวธัญภัส  กุดเกล้า
5. นางสาวปวีณ์สุดา  เยาวเรศ
 
1. นางนงเยาว์  มณีศิลป์
2. นางสุนทรี  อภิวัฒน์ปุญญบาล
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายกฤติเดช  บุญแท้วีระกุล
2. เด็กชายสิริเชษฐ์  นนธิจันทร์
 
1. นายพีรวิชญ์  ศรมณี
2. นางสาวอิสริยา  คณะเมือง
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวธัญธร  ศิริอำนาจ
2. นางสาวนันทิพร  สาระพล
 
1. Mr.Xiang  Ming'ao
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงกรกมล  ทิพย์อาสน์
2. เด็กหญิงศุภรดา  เกศบุรมย์
 
1. นางประกอบ  ภูสิงห์
2. นางสาววรรณวิมล   คำเชื้อ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวธิติสุดา  วิชา
2. นางสาวพัทธนันท์  ภคนันท์ศุภวงค์
 
1. นายวรกันต์  สาเมฆ
2. MissMegu  Konno
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวชุติวรรณ  วสุทิพย์เจริญ
2. นางสาวนันท์นภัส  ธรรมเจริญ
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  เกษละคร
2. นางธัญลภัส  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวณัฐนิชา  สอนอาจ
2. นางสาวนาตาชา  นันตา
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  พวงมาลา
2. นางสาวคัทลียา  วงศ์สุภา
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวธรรมรี  นิมิตนนท์
 
1. นางสาวคัทลียา  ปรีชม
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวกฤติยาณี  แสงไชย
 
1. นายวรกันต์  สาเมฆ
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายณานวรรธน   ตันติไพรจิตร
2. นางสาวนัฐธิชา  เสนสอน
3. นางสาวปุณยวีร์  จำปาเทศ
4. นางสาววาสิตา  ครองยุติ
5. นางสาวสุธัญญา  ผิวเรืองนนท์
 
1. MissWei  Danlin
2. นางสาวคัทลียา   ปรีชม
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวดลยา  สุวรรณวร
2. นายประณัย  นามแสน
3. นายปฤษฎา  เพชรศรี
4. นางสาวศศิมา   สงเศษ
5. นายสุรอัณณ์  กิตติวงศ์วิศาล
 
1. นายสุวิช  ศรีธรรม
2. นางสาวเจนจิรา  ทานะมัย
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวคีตภัทร  มณฑา
2. นายจักรพงศ์   คำเพราะ
3. นางสาวชนิกานต์  โพธิ์ลังกา
4. นางสาวชลธิชา  สอนแสง
5. นางสาวปิยธิดา  ปวงสุข
 
1. นางสาวคัทลียา  วงศ์สุภา
2. นางสาวธัญญารัตน์  พวงมาลา
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายธนวัฒน์  วงศ์เวคิน
2. นายพุฒิเศรษฐ์  พร้อมพรชัย
 
1. นางรวีวรรณ  ดวงโสภา
2. นางสาวคัทลียา   ปรีชม
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวพิมพ์ชนก  สว่างอรุณพร
2. นางสาวเวธกา  วงศ์ขันธ์
 
1. นางสาวสุธีวัน  ชื่นตา
2. MissMegu  Konno
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวชวัลลักษณ์  ไตรรัตน์
2. นายพลพล  ไทยกูล
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  พวงมาลา
2. นางสาวคัทลียา  วงศ์สุภา
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กหญิงยุภาวดี  สมานกุล
2. เด็กหญิงสิรินยา  มหาอ้น
 
1. นางแววตา  พงษ์พิละ
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายธนบดี  วัฒนธรรมศิริ
 
1. นางน้ำทิพย์  ทิพย์ศรีราช
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหธาตุศึกษา 1. เด็กชายกฤษณชัย  วงค์สิงห์
2. เด็กชายจิรภัทร  แสนยากร
3. เด็กชายนำชัย  ขุนแก้ว
4. เด็กชายยอดชาย  ทองเขียว
5. เด็กชายวุฒิพงษ์  บุญคาร
6. เด็กชายศุภโชค  พิณทอง
7. เด็กชายอมรภัทร  ทองแสง
8. เด็กชายโกมินทร์  แสงกล้า
 
1. นายวุฒิไกร  กิ่งแก้ว
2. นางอำพร  กิ่งแก้ว
3. นายจิโรจ  คำแฝง
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพิณโท 1. นายจิระพงศ์   พรหมศรีจันทร์
2. นายพัชรพล   ไชยกาล
3. นายรัชชานนท์   สัพโส
4. นายศุภสรณ์   นันกำปัง
5. นายอคเดช   สารทอง
6. นายแทนเทพ   กันสา
 
1. นายเอกชัย  เอกธรรมพิทักษ์
2. นายมานิตย์  จันทร์งาม
3. นางสุกัญญลักษณ์   พิบูลสังข์
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ขาวอรุณ
2. นางสาวนฤมล  รัตพันธ์
3. นางสาวปราวี  สิงหาลุน
4. นายพันธกานต์  แก้วนนท์
5. นางสาวพิราวรรณ  ขาววงศ์
6. นางสาวมาลีวัลย์  แก่นจำปา
7. นางสาวศิริรัตน์  คำชมภู
8. นายสิงโต  บุญปัน
9. นางสาวสุภาภรณ์  ดาวแก้ว
10. นางสาวอาริตา  ศรีบุระ
 
1. นายชัชวาล  ใจโชติ
2. นางศิริกานดา  วงษ์สามารถ
3. นางธนวัน  สายเนตร
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงจักรวาล  โคบาลอีสาน
2. เด็กหญิงชนิดาภา  อ่อนพันธ์
3. เด็กหญิงศิรประภา  จารุจิตร
4. เด็กหญิงสิริรักษ์  ยอดสิงห์
5. เด็กหญิงสุริวิภา  ผิวเรือง
 
1. นายทองชัย  กอแก้ว
2. นางธนาภรณ์  ศิริกุล
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวจุฑามาศ  อวิรุทธิ์จินดา
2. นางสาวธนัชพร  คูณมี
3. นางสาวธมลวรรณ  เม่นขาว
4. นายภูริพัฒน์  ศรีชัย
5. นางสาววริศรา  เศรษฐนันท์
 
1. นายทองชัย  กอแก้ว
2. นางธนาภรณ์  ศิริกุล
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล๒ 1. เด็กหญิงชราวรรณ   สายแวว
2. เด็กหญิงอภิญญา   คำพันธ์
3. เด็กหญิงเกวลิน   สายแวว
 
1. นายมหิศธร  ชุมแสง
2. นางยุพาพร  ชุมแสง
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล๒ 1. นางสาวประภาพรรณ  บุตรแก้ว
2. นางสาวพิศสมัย  สายแวว
3. นางสาวเยาวดี  สิรินนท์
 
1. นายมหิศธร  ชุมแสง
2. นางยุพาพร  ชุมแสง
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล๒ 1. เด็กหญิงปนัดดา   อุดมศรี
2. เด็กหญิงวาสนา   พิมพ์หล่อ
3. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ   พรมหล่อ
 
1. นางยุพาพร  ชุมแสง
2. นางสุภาพรรณ  แสงวงศ์
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล๒ 1. นางสาวกานดารัตน์   จอมหงษ์
2. นางสาวพิมประภา   คำพันธ์
3. นางสาวสุดารัตน์   จีนวงศ์
 
1. นางยุพาพร  ชุมแสง
2. นางสุภาพรรณ  แสงวงศ์
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กชายพีรทัต  บุเงิน
2. เด็กหญิงลักษณา  เปล่งปลั่งศรี
 
1. นายนิธิกร  ประสาทศรี
2. นายชัชวาล  ใจโชติ
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กชายทัตพงศ์  พรมวงศ์
2. เด็กชายวรพล  รังษี
 
1. นายปิยพัทธดนย์  พันธ์สุวรรณ
2. นายราวี  รอบโลก
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายธีรวุฒิ  ตรีบุตรดี
2. นายยุทธนา  อุดมปรีชาทรัพย์
 
1. นายปิยพัทธดนย์  พันธ์สุวรรณ
2. นายราวี  รอบโลก
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กหญิงพรนภัส  บุตราช
2. เด็กชายยุทธการณ์  สีหาโมกข์
 
1. นายอิทธิพล  บุญหล้า
2. นายสถิตย์  บุญสอน
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายธราเทพ  กิตติวรเดช
2. นายอลงกรณ์  พลราช
 
1. นายชัชวาล  ใจโชติ
2. นางทิพวรรณ  ศรีภาค์
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงธัญชนก  เต็งศิริอรกุล
2. นางสาวนพวรรณ  ผาดไธสง
 
1. นางทิพวรรณ  ทีอุทิศ
2. นายโชติช่วง  ทีอุทิศ
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 1. เด็กหญิงพุทธรักษา  สกุลสุข
2. เด็กหญิงเพชรลินดา  ผลวิสุทธิ์
 
1. นางวะรัตน์  มูลณี
2. นายบุญธรรม  ศรีบัว
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงปทุมวดี  ดรุกาญจน์พฤฒิ
2. เด็กหญิงศิรดา  เลิศทองไทย
 
1. นายสันติภาพ   ภิรมย์ตระกูล
2. นายปิยพัทธดนย์   พันธ์สุวรรณ
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายจิณัฐติกรณ์  ดาเหลาธิพัทธ์
2. นายเขมทัตต์  วงศ์สุนา
 
1. นายสันติภาพ  ภิรมย์ตระกูล
2. นายปิยพัทธดนย์  พันธ์สุวรรณ
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวกิตติมา  ภาคสีดา
2. นางสาวอนัญญา  เหมือนคิด
 
1. นางธารทิพย์  ทานะ
2. นายชัชวาล  ใจโชติ
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายธนพิชญ์   สุทธิปัญโญ
2. นายปองภพ   สุขนันท์
 
1. นางธารทิพย์  ทานะ
2. นางสาวปนิดา  สนิทนวล
 
166 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์เอเมลี 1. เด็กชายปรีชา  เฉลิมศิลป์
2. เด็กหญิงศิริณญา  อุดมศักดินา
3. เด็กชายสวิตต์  วรรณวัติ
 
1. นายอุเทน  พุ่มจันทร์
2. นายโชคชัย  ชุมนุม
 
167 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1. นางสาวกุลวีร์   นิธิบุณยากร
2. นางสาววิภาดา  กุลวงศ์
3. นางสาววีนัสรา  ปัดทาบาล
 
1. นายนนทนันท์  วิชาพูล
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาเวมารีอา 1. นางสาวปาจรีย์  เลหะวาณิชย์
2. เด็กหญิงสวรินทร์  สายสว่าง
 
1. นางสาวปิยนุช  รักพงศ์
2. นางสาวสลีลา  ผกาสิทธิ์
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1. เด็กชายชุติพันธ์  จันทโรทัยไพจิตร์
2. เด็กชายนราวิชญ์  ใกล้ฝน
3. เด็กชายีธีรดนย์  งามอัครไพบูลย์
 
1. นางสาววรรวิภา  แสงกล้า
2. นายสุวัฒน์  พิมสุตตะ
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงยางวิทยาคม 1. นายธีระพงษ์  เอื้อวงค์
2. นายวุฒินันท์  เกื้อกูล
3. นายสุทธิชัย  โสบุญ
 
1. นายองอาจ  พงษ์อารีย์
2. นายชำนาญ  สายทิพย์
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กชายกิตติภัทร  เคนผาจิตร
2. เด็กชายรพีภัทร  นาบำรุง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ไชยโกษฐ์
 
1. นายทองคำ  มากมี
2. นายปิยพัทธดนย์  พันธ์สุวรรณ
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงยางวิทยาคม 1. นายณัฐตพล  พิมพ์แน่น
2. นายอภิชาติ  วรรณภูมิ
3. นายเกียรติศักดิ์  อนุมาตย์
 
1. นายองอาจ  พงษ์อารีย์
2. นางสาววิลัยพร  สิทธิธรรม
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 1. เด็กชายนนทพัทธ์  คณะพันธ์
2. เด็กชายสิทธิโชค  โกกาพันธ์
3. เด็กชายสุพจน์  ปักษาพันธ์
 
1. นางเขมจิรา  โสพรมมากฤษา
2. นางสาวปิ่นเพชร  ชาปะวัง
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 1. นายพนมเวช  เขียวอ่อน
2. นายพิสิทธิ์  คำห่อ
3. นางสาวเบญจวรรณ  ศิริปภากุล
 
1. นายกันตพล  คำลือ
2. นางสาวกุลภัสส์  เผ่าภูรี
 
175 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กชายฐาณทรณ์  บุดดีวงษ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แจ้งอรุณ
3. เด็กชายอัครพล  เทียมทัด
 
1. นายปิยพัทธดนย์  พันธ์สุวรรณ
2. นายราวี  รอบโลก
 
176 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายกฤษฏิ์  แก้วแดง
2. นายฉัตรพล  ประจิตร
3. นายปัณณวัฒน์  วุฒวัณณะ
 
1. นางปุณิกา  นวะแก้วการุณ
2. นายทองคำ  มากมี
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา 1. เด็กหญิงงามจิต  รักชาติ
2. เด็กหญิงจิรภา  กูลโก
3. เด็กชายพีรพัฒน์  บุญอุด
 
1. นายสมศักดิ์  สินธุ์งาม
2. นางลักษมี  สินธุ์งาม
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา 1. นางสาวชนิกานต์  ไชยโย
2. นางสาวฐิติพร  เนตตะ
3. นางสาวสุกัญญา  โชคลาภ
 
1. นายสมศักดิ์  สินธุ์งาม
2. นางลักษมี  สินธุ์งาม
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขอนวิทยา 1. เด็กหญิงธนัญญา  หวังผล
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ไชยเดช
3. เด็กหญิงบุณยานุช  หมื่นแสน
 
1. นายนันทะ  โสภามี
2. นายสมชาย  ศิริบูรณ์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขอนวิทยา 1. นายชลาวุธ  แก่นการ
2. นางสาวศิริวรรณ  บุญศิริ
3. นายอนนท์  ชัดกระโทก
 
1. นายสมชาย  ศิริบูรณ์
2. นายนันทะ  โสภามี
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงชัญญานุช  อุปทุม
2. เด็กหญิงช่อผกา  จันทป
3. เด็กหญิงธรณ์ธันย์  ค่อมบุญ
4. เด็กหญิงนิภาดา  เกษเจริญคุณ
5. เด็กหญิงพรนภา   สุขเเสน
6. เด็กหญิงเกศวริน   อุดมทรัพย์
 
1. นางเพ็ญวดี  ค้าสุวรรณ
2. นางศศิธร  คำมูล
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายนันทวัฒน์  แถมศิริ
2. นางสาวปิ่่นฉัตร  ทองลอย
3. นางสาวภัทรจิรา  วงศาสนธิ์
4. นางสาวรักษิณา  ผาสิน
5. นางสาววราภรณ์  เชื้อแก้ว
6. นางสาวเบญจวรรณ  จอมหงส์
 
1. นางเพ็ญวดี  ค้าสุวรรณ
2. นางศศิธร  คำมูล
 
183 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล๒ 1. เด็กหญิงชมัยพร  กองสุข
2. เด็กหญิงปณิธาน  บุญทอง
3. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  บุญโสม
 
1. นางพิมพ์ประไพ  ไชยเสนา
2. นางนรีรัตน์  จันสุตะ
 
184 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล๒ 1. นางสาวดารารัตน์  ขันธบุตร
2. นายอดิศร  ดวงแก้ว
3. นางสาวเพ็ญศิริ  สุวรรณรินทร์
 
1. นางทัศนี  โพธิ์วิสันต์
2. นางจุฬีภรณ์  อุทัยพันธ์
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงจตุพร  พรมพิลา
2. เด็กหญิงจรินทร  แก้วอาษา
3. เด็กหญิงชลธิชา  สุทธาวาส
 
1. นายเจริญ  หิปะนัด
2. นางจิราวรรณ   ภูติจันทร์
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวจิระนัน  ชำนาญเลิง
2. นางสาวมาริษา  ผ่องแผ้ว
3. นางสาวสุธินันท์  หรั่งบุญลือ
 
1. นายสุวิทย์  จันทร์เพชร
2. นางจิราวรรณ   ภูติจันทร์
 
187 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วกอ
2. เด็กหญิงอุรัสยา  ขจิตทา
3. เด็กหญิงเมธาพร  คิดอ่าน
 
1. นายชำนาญ  สายทิพย์
2. นางสาววาริณี  ไชยโอชะ
 
188 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวชลมาศ  ปัดทาบาล
2. นางสาวศศินา  สุทธาวาส
3. นางสาวอโนชา  ผลากุล
 
1. นางญาดา  ชมภูนุกูลรัตน์
2. นางนภาภร  วิเวกวินย์
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติพร  เจริญพงษ์
2. เด็กชายธีระเมธ  สุธรรมวิจิตร
3. เด็กชายอัสลัน  สุ่ยหล้า
 
1. นางนันทวัน  พุ่มศฤงฆาร
2. นายชนก  พุ่มศฤงฆาร
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1. นางสาวนฤมล  ศรีขุ่ย
2. นางสาวปนัดดา   จันทร์จิตร
3. นางสาวสิริลักษณ์  เจริญจึงสันติ
 
1. นางจิตรลัดดา  ลาน้ำคำ
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  จันทร์ตา
2. เด็กหญิงพรนิภา  จันอร่าม
3. เด็กหญิงพัชญาณี  มีศรี
 
1. นางจารุณี  อุดมชรา
2. นางสาวนภาภรณ์  สมสะอาด
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม 1. นางสาวณลินธร  โกศล
2. นางสาวสุปราณี  สืบศรี
3. นายเสกสรร  สองศรี
 
1. นางจารุณี  อุดมชรา
2. นางสาวนภาภรณ์  สมสะอาด
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา 1. เด็กหญิงปิติมา  ประสพสม
2. เด็กหญิงพิมพิลัย  สุวลักษณ์
3. เด็กชายอรรถพล  โคตรคำ
 
1. นายสมศักดิ์  สินธุ์งาม
2. นางรัชฎาภรณ์   พรมสวัสดิ์
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 1. นางสาวจิราวรรณ  ทิพย์ภัตรจร
2. นายธนพัฒน์  สานารี
3. นายพัชรพล  อินธิเดช
 
1. นางรัชนี  ดวงสินธุ์
2. นางรัชนี  ศรีจักร์
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงสิตานันท์   ฆ้องสุข
 
1. นางสาวอารีรัตน์  คำวัน
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายจิรัฐติกาล  ทิมา
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  รุ่งแสง
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายกิจชนะชัย  บุญประสาร
2. เด็กชายภัทรดนัย  อินทร์งาม
3. เด็กหญิงรัฐวิสา   ทิมา
 
1. นางนคร  นวลอินทร์
2. นางรัตนธร  ศรไชย
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. นางสาวกนกพร  บุญขจร
2. นางสาวพรวิภา   บุญรักษา
3. นางสาวพรสุดา  มิทะ
 
1. นางนคร  นวลอินทร์
2. นางรัตนธร  ศรไชย
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงสิตานันท์   ฆ้องสุข
 
1. นางสาวเพียงจันทร์  สารการ
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 1. เด็กหญิงเกษมณี  โพทะจันทร์
 
1. นางประคองจิต  อุดมวรรณ
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงยางวิทยาคม 1. เด็กชายธวัช  อินทร์ลี
 
1. นางสาวอัญชลี  ศรีสมภพ
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงสิตานันท์   ฆ้องสุข
 
1. นางนคร  นวลอินทร์
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี 1. นางสาวนภัสวรรณ  กิจรุ่งพิพัฒน์
 
1. นางสาววราทิพย์  หมื่นยุทธ
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายจิรัฐติกาล  ทิมา
 
1. นางรัตนธร  ศรไชย
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. นางสาวกุลสตรี  บุญประสาร
 
1. นางรัตนธร  ศรไชย
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงยางวิทยาคม 1. นายธานิล  อบสุข
 
1. นางกนกพร  สมบูรณ์
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. นางสาวบุญสิตา  บุญประสาร
 
1. นางนคร  นวลอินทร์
 
208 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. นายชนะชัย  บุญสิงห์
2. นายปณวัตร  รัตนกุล
 
1. นางสาวเพียงจันทร์  สารการ
2. นายวิชญ์ภาส  สังกะเพศ
 
209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายพรภวิษย์   ธนะศรี
2. นายสุชาติ  จันทราภรณ์
 
1. นางสาวเพียงจันทร์  สารการ
2. นายวิชญ์ภาส  สังกะเพศ
 
210 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายธนาธิป   ทองมงคล
 
1. นายไพฑูรย์  พุ่มกำพล
 
211 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายธนภูมิ  สุรพัฒน์
 
1. นางศิริรัตน์  อำลอย
 
212 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 1. นายดนุพล  แก้วกอ
 
1. นางอุบล  บุญชุ่ม
 
213 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1. เด็กชายชินวัตร  ศรีภักดี
 
1. นายประวิทย์  ชะนีวงค์
 
214 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 91.61 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 1. นายสหัสวรรษ  เสาแก้ว
 
1. นายอภิวัฒน์  สุมาลี
 
215 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายสิรภพ  พรมดอน
 
1. นายอานันท์  จักนามน
 
216 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 1. นายสุวัจน์  ปกครอง
 
1. นางสาวพัชรีวรรณ  ล้วนศรี
 
217 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายกฤษณพงศ์  ไชยโย
2. นายกิตติวินท์  ปรีแผ้ว
3. นางสาวจิตรประภัสสร  วงศ์กุลโชติ
4. นายจิราพัชร  วอหล้า
5. นางสาวชลธิชา  แสวงสุข
6. นางสาวชัชฎาพร  จันทรมัย
7. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ไชยวัฒน์
8. นายณัฐพงษ์   จันทรุกขา
9. นางสาวดาริญญา  เดชาวัตร
10. นายทินกร  เฉลียวธรรม
11. เด็กชายธนภูมิ  สุรพัฒน์
12. เด็กชายธนาธิป   ทองมงคล
13. เด็กหญิงปพัชญา   วงศ์สุวรรณ
14. เด็กชายปภาวิน  นนทไสย์
15. นางสาวพรรณนิภา   บุญจูง
16. นางสาวพัทธมน   แหวนมุข
17. นางสาวภาคิณีกาณต์   พงธ์ทัตธนันชัย
18. นางสาวรัตนสุดา  บำรุงราษฎร์
19. เด็กหญิงศิริกัลยา  เวชกามา
20. นางสาวศุภิสรา  เคยพุดซา
21. นายสรยุธ  มูลชาติ
22. นายสิรภพ  พรมดอน
23. นางสาวสิริกานต์  จันทร์ปุ่ม
24. นายสิริวัฒน์  แสงสุกวาว
25. นายสุธี  สิงห์เปี้ย
26. นางสาวหทัยรัตน์   บุญจุล
27. นายอธิป  ศรีสุวรรณ
28. เด็กชายอภินันท์  ไชยชมภู
29. นางสาวอารีวรรณ  พันคำ
30. นางสาวเครือฟ้า  บุญพา
 
1. นายไพฑูรย์  พุ่มกำพล
2. นางศิริรัตน์  อำลอย
3. นายอานันท์  จักนามน