งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์หัวข้อการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์
1.
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
   เรื่อง ศาสตร์พระราชา (เนื้อหา วีดีโอ เสียง กรรมการจะจัดหาให้ในวันแข่งขัน)
2. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 มีหัวข้อดังนี้
  2.1 เศรษซกิจพอเพียง
  2.2 ภาวะโลกร้อน (กรรมการเตรียมเนื้อหามาให้)
3. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ หัวข้อมีดังนี้
   3.1 อาเซียน
   3.2 จังหวัดสกลนคร (กรรมการเตรียมเนื้อหาให้)
4. การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.ต้นและ ม.ปลาย หัวข้อมีดังนี้
   4.1 พัดลม
   4.2 ชุดรับแขก
   4.3 กระเป๋าเดินทาง
    4.4 เตียงนอน
5.
ารแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 หัวข้อ
   5.1 สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร
   5.2 อาเซียน (กรรมการจัดหาเนื้อหาให้)
6. 
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3และม.1-ม.4 หัวข้อ
   6.1 สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร
   6.2 อาเซียน (กรรมการจัดหาเนื้อหาให้)
7. โครงงานประเภทซอฟต์แวร์ ม.ต้นและ ม.ปลาย ให้แต่ละโรงเรียนที่เข้าแข่งขันนำอุปกรณโตะที่จะนำเสนองานมาเอง

แจ้งประชาสัมพันธ์
เกณฑ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท ) ม.1 – ม.3 เกณฑ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท ) ม.4 – ม.6
*** กิจกรรม  การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท ) ม.1 – ม.3
ฉันทลักษณ์และอักขรวิธี คะแนนเต็ม 20 คะแนน   
ความคิดและเนื้อหา คะแนนเต็ม  40 คะแนน       
กวีโวหาร  คะแนนเต็ม 40 คะแนน
หมายเหตุ        - ตรงประเด็น หมายความว่า นักเรียนจะต้องใช้หัวข้อที่ก าหนดให้เป็นแกนเรื่อง
 - เสนอแนวคิดสร้างสรรค์ หมายความว่า เนื้อหาที่นักเรียนเสนอนั้นให้แง่คิดที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้อ่าน เช่น แง่คิดในการด ารงชีวิต การเข้าใจสังคม การปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
 - เสนอแนวคิดแปลกใหม่ หมายถึง แนวความคิดที่เสนอในเนื้อหาไม่ค่อยมีใครกล่าวถึง
เป็นแนวความคิดที่มีเหตุผลและอยู่ในขอบเขตของหัวข้อ                             
- ข้อตกลงของกรรมการ  กาพย์ยานี  ๑๑ มีคำบังคับ   5  คำ
***กิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์  ๑๑ (๘ บท ) ม.4 – ม.6
ฉันทลักษณ์และอักขรวิธี คะแนนเต็ม 20 คะแนน   
ความคิดและเนื้อหา คะแนนเต็ม  40 คะแนน       
กวีโวหาร   คะแนนเต็ม 40 คะแนน
หมายเหตุ         - ข้อตกลงกรรมการ อินทรวิเชีนรฉันท์ ๑๑  มีคำบังคับ  8 คำ


*** การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science  Show)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
1. เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.00-8.45 นาฬิกา ณ หอประชุมยางนาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
2. เริ่มการแข่งขันเวลา 9.00 นาฬิกา
3. จัดอุปกรณ์ ฉากการแสดงใช้เวลา 5 นาที หลังจากการแสดงเสร็จให้เก็บอุปกรณ์ ฉากการแสดงใช้เวลา 5 นาที ถ้าหากเกินเวลาจะหัก 1 คะแนนต่อนาที  (วินาทีเกิน  30 วินาที จะปรับเป็น 1 นาที)
4. รูปเล่มรายงานรายงานส่งวันที่แข่งขัน ณ จุดลงทะเบียนกับคณะกรรมการโดยจะต้องส่งก่อนเริ่มการแข่งขึ้นของทีมแรก จัดส่งให้ครบตามจำนวนคณะกรรมการทั้ง 6 ท่านจำนวน 6 เล่ม
หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินการให้คะแนนการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science  Show)  มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจะใช้ตามศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560***


***แจ้งจากผู้ดูแลระบบ!! พรุ่งนี้จะเปิดระบบพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนที่เข้าแข่งขันและครูที่ปรึกษา ขอให้แต่ละโรงเรียนได้ดำเนินการจัดพิมพ์บัตรเพื่อใช้ในการเข้าร่วมแข่งขันด้วยนะครับ***

***แจ้งปรับเปลี่ยนวันที่การแข่งขัน รายการแข่งขันการประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 และการประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 จากวันที่ 7 พ.ย. 2560 เปลี่ยนเป็นแข่งขันวันที่ 8 พ.ย. 2560***
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 28
จำนวนทีม 1,574
จำนวนนักเรียน 3,801
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,379
จำนวนกรรมการ 1,374
ครู+นักเรียน 6,180
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,554
ประกาศผลแล้ว 204/207 (98.55%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 5
สัปดาห์ที่แล้ว 11
เดือนนี้ 0
เดือนที่แล้ว 33
ปีนี้ 66
ทั้งหมด 170,566