รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ชินบุตร
 
1. นางสุทธินันท์  บุตรดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวสุทิตา  สิงห์สวัสดิ์
 
1. นางศุภมิตรา  ปริญญาพล ปริญญาพล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงจิตราภา  เมียศรี
 
1. นางนันทนิจ  ศรีรักษา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. นางสาวพนิดา  งอยปัดพันธ์
 
1. นางนวพร  ใจจิตร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ฮ่มป่า
 
1. นางสาวรัตนพันธ์  คณะเมือง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวรัตติยา  หลวงปราบ
 
1. นางสาวกีรติ  พลศักดิ์ขวา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายชัชพงศ์  จินดาภู
 
1. นางน้อมจิต  ศรีอาจ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นายวัชรกร  ขันติยู
 
1. นางสุดใจ  สุนทรส
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงนุจจิรา  แสนสุโพธิ์
2. นางสาวภัทรภร  โคตรวิชัย
3. เด็กหญิงศิรินันท์  อุปลี
 
1. นายไกรวิทย์  พิทพ์โพสาคาม
2. นางอุทุมพร  รวงโคกสูง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ลูกอินทร์
2. นางสาวปริชญา  เรียมแสน
3. นางสาววรรณศิริ  โฮเลช
 
1. นางสุดใจ  สุนทรส
2. นางกัญจนา  ธัญญะอุดม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐติกาล  อวนพล
2. เด็กหญิงอารยา  สุขกุล
 
1. นางสิทธิภาท์  เทพคำมี
2. นางสาวสมจิตร  จันทาสี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวพัณนิตา  พรมหากุล
2. นายเขตตะวัน  สุมังคะ
 
1. นางสาวอัจฉราพร  ใครบุตร
2. นายไกรวิทย์  พิมพ์โพสาคาม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกันตา  ระแสนพรหม
2. เด็กหญิงอริสา  ปะระทัง
 
1. นางสาวบุษบา  ลือวันคำ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นางสาวชนิษฐา  วชิรวัฒก์
 
1. นายสรนรินทร์  สิมสิน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายราเชนทร์  ขาวสุริจันทร์
 
1. นายสุรศักดิ์  เมตตาวิมล
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายธนาคม  พันธุ์สีเลา
 
1. นายนิรันดร  เพชรคำ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวพัทธนันท์  โรจนพีราภัสร์
2. เด็กหญิงพิลัยลักษณ์  จันทรังษี
3. เด็กหญิงศิลาลักษ์  จิระสุข
 
1. นางวรินฐ์ญา  พิลาวรรณ
2. นางกรกนก  คำเพชร
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายธีระภัทร  แก้วก่า
2. นายภัทรกรณ์  ขอรัตน์
3. นายศุภวิญช์  ศรีสำราญ
 
1. นางรุจิพัชญ์  อรุวีวัฒนานนท์
2. นางบุณยอร  ขาวสุริจันทร์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงธันยพร  แสนเมือง
2. เด็กชายพิชิตพงษ์  โกมลศรี
3. เด็กหญิงศุภรดา  เหลืองชารี
 
1. นางสาวพรธิดา  สำเภาทอง
2. นางสาวอัญชิสา  ผิวเดช
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 1. นางสาวชลลดา  ศรีนารัตน์
2. นางสาวปาริฉัตร  อุ่มภูธร
3. นางสาวมานิตา  ธรรมภัทรปัญโญ
 
1. นางเยาวเรศ  ใจอ่อน
2. นางสาวณัฐฌา  ไกยะฝ่าย
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายชินาธิป  เชี่ยวชาญวัฒนา
2. เด็กชายณษพนธ์  พิฑูรมานิต
 
1. นางกิตติพร  อาจวิชัย
2. นางนิภาพร  วังคีรี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นายนฤสรณ์  โพธิ์ศรี
2. นายอภิสิทธิ์  เครือบุดดี
 
1. นางศรีสุฎา  ชิณโน
2. นายอนุรักษ์  พรหมแสง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายอชิรวิชญ์  ภูธรเลิศ
 
1. นายพัฒนา  เครือคำ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นางสาวสุภาวิณี  พรมวันดี
 
1. นางขวัญยืน  อธิศิริกุล
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงจารุกร  ฝอยลามโลก
2. นางสาวเนตรชนก  ฮังชัย
 
1. นางประกายทิพย์  อุปพงษ์
2. นางสุภารัตน์  ขอกรดสำโรง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นายไลคิม  เช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวัชระ  วรรณคีรี
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  จูเจ็ก
 
1. นายชาญวิทย์  อาจวิชัย
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวกิตติยา  เปลี่ยนเอก
 
1. นางนิภาพร  วังคีรี
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  บุญจันทร์
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ไชยวงศา
3. เด็กชายศิริสัก  เดชะวรานนท์
 
1. นางสกลรัตน์  สวัสดิ์มูล
2. นางมนันยา  คำมุลตรี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวศุภลักษ์  แพงจ่าย
2. นางสาวสโรชา  พรศิลปกุล
3. นางสาวเจษณี  ดาบสีพาย
 
1. นายกรีฑา  ภูผาดแร่
2. นางสาวนิศากร  แก้วกิ่ง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงปภาวดี  อภิวันทนกุล
2. เด็กหญิงปภาวีร์  อภิวันทนกุล
3. เด็กหญิงศุภกาญจน์  งอยผาลา
 
1. นางพัฒนปภา  ศิริมาลา
2. นางสาวบุญญารัตน์  ทุมกิจจะ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวกุลธิดา  สารสุข
2. นางสาวจิฬาภา  ปะเมธา
3. นางสาวณัฐณิชา  พลายละหาร
 
1. นายเมฆา  ดีสงคราม
2. นางสาวภิญญามาศ  หอมไกรลาส
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  อสุระพงษ์
2. นางสาวณัฐฐาพร  สุดสอาด
3. นายสราวุฒิ  เหลาแตว
 
1. นางสิรินทร์ยา  ศิริพงศ์สิน
2. นางเนาวรัตน์  รู้บุญ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นายคเชนทร์  ศรีสถาน
2. นางสาวณัฐสุดา  มโนรัตน์
3. นายวัชรพงษ์  กันทะวงค์
 
1. สิบเอกสกณธ์  ศรีมุกดา
2. นายวิทยา  ผิวงาม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พาเสน่ห์
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  สุริยะแสง
3. เด็กหญิงแก้วใจ  อุทัยดา
 
1. นางเบญญาภา  ขาวไป๋
2. นางสาวกัณธิมา  กระเดา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวขวัญจิรา  ทุพแหม่ง
2. นางสาวปภิชญา   พานพินิจ
3. นางสาวอัญชิสา  ก่อกิจเจริญกุล
 
1. นายพงศธร  ศรีอาจ
2. นางพรพิมล  ทองอุ่น
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. เด็กชายทนงศักดิ์  ทุมโส
2. เด็กหญิงอิสริยา  ภูถมทอง
 
1. นางสาวสุปราณี  ชินโน
2. นายเชาวนนท์  ชาทิพฮด
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายธีรภัทร  วงศรีลา
2. นางสาวสุทธิดา  คำพัน
 
1. นายเมฆา  ดีสงคราม
2. นางสาวอภิญญ์ดา  สมบูรณ์พร้อม
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายสิทธิโชค  แก้วมะ
2. เด็กชายเสริมสุข  บุญแสน
 
1. นายวีระพันธ์  จันทะจร
2. นางนารี  จันทะจร
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายมนูญ  บุรีขันธ์
2. เด็กหญิงเบญจพร  บุตตะกูล
 
1. นางจินตนา  สาระนันท์
2. นางอุทัยวรรณ  อินทรพาณิชย์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายชิษณุพงศ์   กุลด้วง
2. นายนพณัฐ  ธาตุระหัน
3. นายพงศธร  พลราชม
 
1. นายกฤษฎา  ด้วงติลี
2. นางสาวชลฤชา  คะสาราช
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวธิดารัตน์  คำเอื้อ
2. นางสาวศุภรัตน์  ไชยรบ
3. เด็กหญิงสุธาศินี  ต้นเงิน
4. นางสาวอัญลดา  สอนวงษา
5. เด็กหญิงเพชรดา  บัวผัน
 
1. นางสาวอาจรีย์  ฤทธิวงศ์
2. นายกิตติศักดิ์  ซ้ายสุพรรณ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวกันธิชา  อุ่นคำ
2. นางสาวคีตะภัทร์   นาสมตรอง
3. นางสาวธนิยาภรณ์  บุระเนตร
4. นางสาววรรณรดา  ภาษี
5. นางสาวศุภการต์   โคตรวงค์
 
1. นางเกษมณี  เรืองเพชร
2. นางเตือนตา  ศรีอัจฉริยะกุล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวกีรติ  ศรีเชษถา
2. นางสาวธันยพร  จันทร์ดี
3. นางสาวลดา  คำสงค์
4. นางสาววิมลวรรณ  สุขวงษ์
5. นางสาวสุกัญญา  แก้วเมือง
 
1. นางประภาภร  พรหมโสภา
2. นายศิขรินทร์  ทิพชาติ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นางสาวชนิกา  คำเพชร
2. นางสาวชุตินันท์  ยาทองไชย
3. นางสาวน้ำทิพย์  เมษาดี
4. นางสาวปทุมทิพย์  เมษาดี
5. นางสาวเจนจิรา   ราชแผ้ว
 
1. นายปัญญา  ศรีผายวงษ์
2. นายเอกพร  เสริฐสาย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกานต์สุภา  กุลวงษ์
2. เด็กหญิงช่อมุกดา  ชานันโท
3. เด็กชายศิวพิชญ์  นนธิจันทร์
4. เด็กชายสหรัฐ  บุญบรรจง
5. เด็กหญิงสินีนาฏ  สุขมั่น
 
1. นายอานนท์  มโนธรรม
2. นางตติญา  กาญจะนะกันโห
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายรัตนากร  บุตรแสง
2. นายสราวุธ  ศิริชัยพรศักดิ์
3. นายอนันตวัฒน์  รถหานาม
4. นายเกียรติกานต์  วงศ์วิลาศ
5. นางสาวเปมิกา  พิมพ์กลาง
 
1. นางวาสนา  ตันมูล
2. นางสาวจิตรลดา  ยุงไธสง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายกฤษธรากร  แก้วขวัญ
2. นายคมสันต์  บัวทะลาด
3. นางสาวฐานิดา  สีใส
4. นายณัฐวุฒิ  ทัศคร
5. นางสาวณัฐสิมา  จันทรังษี
6. นางสาวธนพร  พลสมบัติ
7. นางสาวนภัสวรรณ  ลาแสง
8. นางสาวนิลเนตร  คลังเย็น
9. นางสาวนิศรา  เถาประสาท
10. นางสาวปณาลี  จันทร์นุ่ม
11. นางสาวประกายแก้ว  โพธิโคตร
12. นางสาวพนมพร  ดงภูยาว
13. นางสาวพนิดา  นนท์ไพรวัน
14. นางสาวพรชิตา  โคตรธรรม
15. นางสาวภาคภูมิ  โพนทองถิ่น
16. นายวายุ  แสนแพง
17. เด็กชายศิริชัย  มูลชมภู
18. นายอาทิตย์  ภูละคร
19. นางสาวเนตรนภา  งิ้วสีดา
20. นางสาวเรณุกานต์  อาวงศ์
 
1. นายบดินทร์  นารถโคษา
2. นางวรรณพร  ภูมี
3. นางประภากร  พรหมโสภา
4. นางสาวสุพิชชา  เอื้ออารีย์กุล
5. นายทวีชัย  จารุเบญจรัตน์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ราชคำ
 
1. นางสาววรรณิภา  ทับพิลา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  จำนงค์ไทย
 
1. นางมาริษา  เศียรกระโทก
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงชนกวนันท์  ม่อมพะเนาว์
2. เด็กชายพลาธิป  อ่อนจงไกร
 
1. นางลาวัลย์  คุณแสน
2. นางวิภาดา  โทษาธรรม
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวจิรัชญา  นนท์สะเกตุ
2. นายยศกร  กางทอง
 
1. นางศิริลักษณ์  แว่นเรืองรอง
2. นางลักขณา  ศรีมามาศ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวณัชชา  สอนสมนึก
2. นางสาวพัชราภรณ์  งอยผาลา
3. เด็กหญิงภานุมาศ  วรดี
4. เด็กหญิงมาระดี  บัวระบัติ
5. เด็กหญิงวิภาดา  จุ่นสน
6. เด็กหญิงศิโรรัตน์  นิวงษา
7. เด็กหญิงสาวิณี  ศรีรักษา
8. นางสาวอมาวศรี  จันธรรม
9. เด็กหญิงเกวรินทร์  กุดวงค์แก้ว
10. เด็กหญิงเขมิกา  หนองกุ่ม
 
1. นางเพ็ญศรี  จิ่มอาษา
2. นางวาศนา  อัคราช
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงจริยา  หระวงษ์
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ก้อนธิงาม
3. เด็กหญิงจิรภิญญา  กุลสอนนา
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  ใยพันธ์
5. เด็กหญิงชลลดา  เงินนาม
6. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  คุลธิ
7. เด็กหญิงณัฐวิภา  อวนพล
8. เด็กหญิงทิฆัมพร  แสนกล้า
9. เด็กชายสมเจตน์  งอยภูธร
10. เด็กหญิงอุมาพร  เบ้าบาล
 
1. นายนพดล  ครสาย
2. นายธีรนันท์  มินยะกากี
3. นางปินยารักษ์  ละมุงทวาย
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายนายเกียรติกุล  คำสงค์
2. เด็กหญิงสิรภัทร  ศรีจูมลาย
 
1. นายเสน่ห์  เหล่าศักดิ์ชัย
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายศิริภูมิ  นิ่มมา
2. นายสุภวัฒน์  ปัญจะ
 
1. นายจิโรจน์  อณาชัย
2. นายวิษณุพงษ์  มังศรี
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ 1. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ดีระดา
 
1. นายวีรพัฒน์  ศรีวรกุล
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. นายกิตติพงษ์  จันทร์ทอง
 
1. นายอำพล  พิลาตัน
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงธิติพร  ใจเอื้อ
 
1. นายภูมินทร์  ขันเงิน
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวณัฐนิช  ตั้งจิตรจิรภัทร
 
1. นายกิตติ  นันตะสุข
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พิมพ์มีลาย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พจนา
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. นางสาวนันทิดา   แก้วบุตร
 
1. นายรัตนพล  คำเพชร
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. เด็กชายจิรดา ศรีจันทร์  ศรีจันทร์
 
1. นายลือชัย   อุปพงษ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวอัปสร  กงลีมา
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พจนา
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 1. เด็กหญิงลัฐิกา  วระโงน
2. เด็กหญิงวิภาวลัย  ฮาบละคร
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  จันทมาศ
2. นางสาวเจตสุดา  แร่ถ่าย
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. เด็กหญิงอารยา  ไชยบุตร
 
1. นายอำพล  พิลาตัน
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. นางสาวกฤติยา  กิ้วลาดแยง
 
1. นายรัตนพล  คำเพชร
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. เด็กหญิงฉันทนา   ชัยมุงคุณ
2. เด็กหญิงศิรประภา   พินพงษ์
3. เด็กหญิงสุวรรณา   ดอกสี
 
1. นายเข็มเพชร   ศรีทอง
2. นางเสาวรัตน์   ไชยต้นเทือก
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. นายนิธิพัธน์   ศรีจันทร์
2. นายบุญคณา   ศรีจันทร์
3. นายมนตรี   กิติพัฒน์มนตรี
 
1. นายเข็มเพชร   ศรีทอง
2. นางเสาวรัตน์   ไชยต้นเทือก
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายภคดิฐ  พิมเสน
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายจักพงษ์  เทศงามถ้วน
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายจตุพล  ลาคำ
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงธนารีย์  น้อยแสงศรี
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายอานนท์  นาริเพ็ง
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายภคดิฐ  พิมเสน
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นางสาวพิมพ์ประกาย  วงค์วรรศรี
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายณภัทร  ร่วมสุข
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวสาริศา  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
1. นางสาวทัตพิชา  คงมาตย์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ยศพิบูลย์
 
1. นายธนกฤต  จันลาวงศ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายณัฐพงษ์  หล่อนสิ่ว
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาววรางคนา  วงษ์น้อย
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายนันทวุฒิ  ตันมูล
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงธนารีย์  น้อยแสงศรี
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวพรธิดา  พิมพ์มีลาย
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายภคดิฐ  พิมเสน
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายสมภพ  วงศ์เตชะ
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวเพ็ญนภา  พังแสงสุ
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวรัตนา  ถิถา
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายจักพงษ์  เทศงามถ้วน
2. นายณภัทร  ร่วมสุข
3. นายณัฐพล  หล่อนสิ่ว
4. นายธนวัฒน์  วัชรชัยตระกูล
5. นายธนวัฒน์  วงศ์เครือศร
6. นางสาวพรรณนารายณ์  พรมลา
7. นางสาวสุนิษา  กงพาน
8. นายอานนท์  นาริเพ็ง
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
2. นางพรสินี  ศรีคำมุล
3. นางนันทนา  มิตรสุภาพ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายจักพงษ์   เทศงามถ้วน
2. เด็กชายจักรพันธ์  สดกลาง
3. เด็กชายชุมพล  ชินบุตร
4. นายณภัทร  ร่วมสุข
5. นายณัฐพงษ์  หล่อนสิ่ว
6. นางสาวณิชกมล  คำเพชรดี
7. นายธนวัฒน์  วงศ์เครือศร
8. นายธนวัฒน์  วัชรชัยตระกูล
9. นางสาวพิมพ์ประกาย  วงศ์วรรณศรี
10. เด็กชายพีระยุทธ  แก้วมะ
11. เด็กชายรุ่งอรุณ  แก้วมะ
12. เด็กชายวรวุฒิ  แก้วมะ
13. นางสาวสุนิษา  กงพาน
14. นางสาวอรพรรณ  แสงทองดี
15. นายอานนท์  นาริเพ็ง
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
2. นางสุดารัตน์  สารวัน
3. นางพรสินี  ศรีคำมุล
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายจตุพล  ลาคำ
2. เด็กหญิงฐิติมา  ชวดกลางลา
3. นายดุชกาล  จันทรังษี
4. นางสาวธนัชชา  บุญญานันต์
5. เด็กหญิงธนารีย์  น้อยแสงศรี
6. นายนนทวัฒน์  มันตะ
7. นายนันทวุฒิ  ตันมูล
8. นางสาวปภัสรา  คำสงค์
9. นายปัณณวัตร  ทานาลาด
10. นายพัสสน  ไผ่ตาแก้ว
11. เด็กชายภคดิฐ  พิมเสน
12. นางสาวรุ่งตะวัน  ทวายตาคำ
13. นางสาววิรดา  ดากาวงค์
14. นายศักดิ์สิทธิ์  โสภาจร
15. นางสาวษมาพร  ทิพย์บุรี
16. นายสมภพ  วงศ์เตชะ
17. นายสหัสวรรษ  ศรีจันทร์แก้ว
18. นางสาวสุพัตรา  โพธิ์ศรีลา
19. นายอรรถพล  มะลิทอง
20. นางสาวเกวลิน  นนสะเกต
21. นางสาวเนตรนภา  จูมสีสิงห์
 
1. นายบดินทร์  นารถโคษา
2. นายกฤษฎา  ศรีพานิชย์
3. นางมะลิวรรณ  หาญสุริย์
4. นางวิภารัตน์  คู่คิด
5. นางสาวอมรรัตน์  พจนา
6. นางสาววันวิสา  กุลลินพล
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ยาสาชัย
2. เด็กชายตุลกูล  ชารีพร
3. เด็กชายตุลธร  ชารีพร
4. เด็กชายสุริยัณห์  ขันธรรม
5. นางสาวเพ็ญนภา  พังแสงสุ
 
1. นายบดินทร์  นารถโคษา
2. นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี
3. นางพรพิรุณ  งอยจันทร์ศรี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายดนตรี  ม่อมพะเนาว์
2. นายธงชัย  อุ่มจันทร์สา
3. นางสาวนภาพร  คำสงค์
4. นายบุญญารัตน์  ศูนย์ศร
5. นายปฏิภาร  เภาโพธิ์
6. นางสาวรัชนีกร  นนต์สุข
 
1. นายบดินทร์  นารถโคษา
2. นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี
3. นางพรพิรุณ  งอยจันทร์ศรี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวกรกนก  ดวงกุลสา
2. นางสาวกรณิศ  เทือกเพีย
3. นายจิรันธนิน  มูลแอด
4. นายจิรายุ  คำทะเนตร
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  เหง้าน้อย
6. นางสาวจุลเกศ  เทศรุ่งเรือง
7. นางสาวชนิดา  ชนะเกียรติไพศาล
8. นางสาวชุติมา  สิงห์แจ่ม
9. เด็กชายฐิติวัฒน์  ฮ่มป่า
10. นางสาวณัฐกฤตา  ศรีสมสู
11. นางสาวณัฐชญา  สิทธิวงษ์
12. เด็กหญิงณัฐชา  โฮมวงศ์
13. นางสาวณัฐธิดา  เอื้ออารีย์กุล
14. นายณัฐวุฒิ  พุ่มโพธิ์ทอง
15. เด็กหญิงณัฐสุดา  หลักชัย
16. นางสาวดุจดาว  เถาว์กลาง
17. นางสาวดุสิตา  เภาวังค์
18. นายธนทัต  คำพันธ์
19. นายธัญพิสิษฐ์  สุจริต
20. นางสาวนภเกตน์  โคตรชุม
21. นางสาวนิยะดา  จิตรเที่ยง
22. นางสาวนีระนุช  วรชินา
23. เด็กชายปฏิภาณ  บุณคุ้ม
24. นายปรเมศวร์  หาญจำปา
25. เด็กชายปัณณวิทย์  จันทเสนา
26. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ครุฑตำคำ
27. นางสาวพรรณ  กัลยา
28. นายรณกฤต  ตันติวิไล
29. นางสาววราลักษณ์  แสนปุชุม
30. นางสาววริศา  จันทร์ศิริ
31. นางสาววลีรัตน์  งอยแพง
32. นายวัชรพล  วงศ์สาพาน
33. นายวโรตน์  แก้วบุตรดี
34. นางสาวอาริษา  พรมราช
35. นางสาวเมธิณี  ศรีวิไล
36. นายเลิศลักษณ์  วรรณชัย
 
1. นายประจักษ์  อุ่นใจ
2. นางวิลัยภรณ์  บุณโยทยาน
3. นายเกษมเพชร  จูมสีสิงห์
4. นายกฤษณะ  แก้วเสถียร
5. นางสาวเบญจมาภรณ์  คำจุมพล
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวจิรดา  พรมมา
2. นางสาวชุติมา  ภูมีช่อ
3. เด็กชายณัฐพงศ์  ยาสาชัย
4. นายดนตรี  ม่อมพะเนาว์
5. นางสาวดวงพร  มีผล
6. นายธงชัย  อุ่มจันทร์สา
7. นางสาวนภาพร  คำสงค์
8. นายบัณฑิต  เที่ยงจันทึก
9. นายบุญญารัตน์  ศูนย์ศร
10. นายปฏิภาร  เภาโพธิ์
11. นางสาวปริชาติ  สงดี
12. นายปริญญา  คำสงค์
13. เด็กชายปิยะวัฒน์  น้อยนาง
14. นายพงษ์เลิศ  พรหมโคตร
15. นางสาวพรนภา  จันทรังษี
16. นายพัชรพล  เสาว์มนตรี
17. นายพัทธพล  รอตอุตม์
18. นายภูธเนศ  วงศ์เตซะ
19. นางสาวรัชนีกร  นนต์สุข
20. นางสาวรัตฐิญา  โคตรวงศ์
21. นางสาวรัตนา  ถิถา
22. นางสาวศศิวัณย์  ทองสุวรรณ
23. นายศุภนัฐ  แซ่ลิ้ม
24. นายสิทธิชัย  พวาศิริ
25. เด็กชายสุริยัณห์  ขันธรรม
26. นางสาวสุวนันท์  เพียลาดไหล
27. นายอนุวัฒน์  ออวิสัย
28. นางสาวอรัญญา  วันนาพ่อ
29. นางสาวอลิชา  สายมาลัย
30. นางสาวอุมาพร  เคนคำพันธ์
31. นายเฉลิมเกียรติ  พังแสงสุ
32. นางสาวเพ็ญนภา  พังแสงสุ
 
1. นายบดินทร์  นารถโคษา
2. นายกฤษฎา  ศรีพานิชย์
3. นางมะลิวรรณ  หาญสุริย์
4. นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี
5. นางวิภารัตน์  คู่คิด
6. นางพรพิรุณ  งอยจันทร์ศรี
7. นางสาวอมรรัตน์  พจนา
8. นางสาววันวิสา  กุลลินพล
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายรุ่งคุณ  วังสินารา
 
1. นายประเสริฐ  แสงสิริวิชโย
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 1. นายเอกพันธ์  บาลวงค์ษา
 
1. นางคุณัญญา  พาชอบ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เหง้าน้อย
 
1. นางวิลัยภรณ์  บุณโยทยาน
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. นางสาวกรรณิภา  นามวงศ์ชัย
 
1. นายสมเกียรติ  สมรฤทธิ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายศรัณยู  ปริญญาสุจิตต์
 
1. นางอรัญญา  แสงสิริวิชโย
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายรัฐนันท์  วรดี
 
1. นางวิลัยภรณ์  บุณโยทยาน
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวเพ็ญนภา  พังแสงสุ
 
1. นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นางสาวพรนภา  ธนะโท
 
1. นายจักรี  วงศ์อักษร
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายภราดล  สมผล
 
1. นางเบญจมาภรณ์  คำจุมพล
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ 1. นายศิรวิทย์  ผันพลี
 
1. นางสาวนิตยา  ปัสสาวะโก
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกานดา  วงศ์ษา
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  คำจุมพล
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นางสาวณิชกมล  คำเพชรดี
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายรุ่งคุณ  วังสินารา
 
1. นายวิทยา  บุตรดาวงษ์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 1. นายโยธิน  ภาวะนิช
 
1. นางคุณัญญา  พาชอบ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงสุรดา  ท่องพิมาย
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  คำจุมพล
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาววทัญญุตา  ทิพย์เลิศ
 
1. นายกฤษณะ  แก้วเสถียร
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายกันตพงษ์  คุณเลี้ยง
2. เด็กชายจิตติ  สิทธิ
3. เด็กชายณัฐนนท์  แก้วมุงคุณ
4. เด็กชายธีระนัย  แก้วก่า
5. เด็กชายนัฐวุฒิ  อามาตรทอง
6. เด็กหญิงปิยะนุช  คำศรี
7. เด็กหญิงรัตนา  มโนรัตน์
8. เด็กชายสิปปกร  ยิ่งธงชัย
9. เด็กหญิงสิริยากร  โคตรผาย
10. เด็กหญิงสุพัตรา  มาลัย
11. เด็กชายเจตรินทร์  จันทร์เหลือง
12. เด็กชายเอกภาพ  ศรีสมัย
 
1. นายวิทยา  บุตรดาวงษ์
2. นายประเสริฐ  แสงสิริวิชโย
3. นางยุพาพร  บุญใบ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายจุลวัฒน์  วันทอง
2. นายดนตรี  ม่อมพะเนาว์
3. นายธงชัย  อุ่มจันทร์สา
4. นางสาวนภาพร  คำสงค์
5. นายนวพล  นนท์ไพยวัลย์
6. นายบัณฑิต  เที่ยงจันทึก
7. นายพัชรพล  เสาว์มนตรี
8. นายพัทธพล  รอตอุดม์
9. นางสาวรัตนภา  ชาแสน
10. นายวาสุกรี  ทุมมาเกิด
11. นายศิรศักดิ์  บัวระบัติ
12. นายศุภนัฐ  แซ่ลิ้ม
 
1. นายบดินทร์  นารถโคษา
2. นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี
3. นางพรพิรุณ  งอยจันทร์ศรี
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. นายกฤษดา  พรกุณา
2. เด็กหญิงกัญญากร  วงศ์เตชะ
3. เด็กชายกิตติพงษ์  นรบุตร
4. เด็กหญิงจารุวัลย์  จันทราชัย
5. นางสาวชลธิชา  เขื่อนสันเทียะ
6. เด็กชายชัยรัฐพล  พันธ์พรหม
7. เด็กชายทินภัทร  นันลา
8. นางสาวทิพย์วราภรณ์  สิงห์พละ
9. เด็กชายธีธัช  ทิพย์สิงห์
10. เด็กชายธีรพล  เทพวงค์
11. นายนนทนา  ทุมไชยา
12. นางสาวนพรัตน์  สุลำนาจ
13. เด็กหญิงนภาพร  ภูห้องใส
14. นายบารมี  สังกฤษ
15. เด็กชายปกรณ์ศักดิ์  เยี่ยมฝั่ง
16. เด็กชายปฎิภาณ  ยาหอม
17. เด็กหญิงพรพรรษา  นาคอก
18. เด็กหญิงพัชริดา  เพียสา
19. นายภักดี  ศักดิ์ติพัฒน์
20. นายภัทรพงษ์  ชีแพง
21. เด็กชายยุทธนา  พรุเพชรแก้ว
22. เด็กชายรัตนพงษ์  สงตา
23. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ภูแข่งหมอก
24. นางสาวสุกัญญา  สิงห์พละ
25. เด็กหญิงสุจินดา  ดีด้วยชาติ
26. เด็กหญิงสุนิษา  เม็ดอำมาตย์
27. เด็กหญิงสุวนันท์  เขียงกลาง
28. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุญลด
29. นายอนุชิต  ศรีสุธรรม
30. เด็กชายอภิวัฒน์  โชติแสง
31. เด็กหญิงอริสา  เขียงกลาง
32. นางสาวอารียา  ปาตู
33. นายุภูธเนตร  ชาวหมู่
34. นางสาวเพชรลดา  จิตรัตนดาพร
 
1. นายนิตินัย  พลอยวิเลิศ
2. นายอำพล  พิลาตัน
3. นางสาวทัศนีย์  กลยนีย์
4. นางสาวมนต์เทียน  รักความซื่อ
5. นายสมเกียรติ  กันยาวงค์
6. นายคงเดช  ทิพวัน
7. นายนพนาถ  โททุมพล
8. นายนราชัย  อสุรินทร์
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ศิริเวช
2. เด็กชายก้องกาจ  สุตนา
3. เด็กหญิงญานิศา  ทิพย์สุวรรณ์
4. เด็กชายธนากรณ์  เสียงล้ำ
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  หลินภู
6. เด็กหญิงภัทรวดี  บุญรังศรี
7. เด็กชายศุภชัย  วงษ์โนนงิ้ว
8. เด็กหญิงสหฤทัย  บุญนุเคราะห์
9. นายอภิรักษ์  เมืองศรี
10. นายอุกกฤษฏ์  คำพรมมา
 
1. นายวีระพงศ์  มนต์อินทร์
2. นางพัชรี  วงศ์ลุน
3. นางสาวพิมจันทร์  อุ่นทะยา
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นายชญากรณ์  พนมคุณ
2. นางสาวธุวพร  โคนพันธุ์
3. นางสาวบุษกร  ดาบพิมพ์ศรี
4. นายพชร  แก้วดี
5. นางสาวพิชชานันท์  สกุลทอง
6. นายฤทธิพร  ชะลูด
7. นางสาววรดา  สุภาวหา
8. นายสิทธิกร  วงษาเนาว์
9. นายสุวิทย์  อุปรีย์
10. นางสาวสโรชา  พรมคำ
 
1. นายวีระพงศ์  มนต์อินทร์
2. นางพัชรี  วงศ์ลุน
3. นางสาวพิมจันทร์  อุ่นทะยา
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกชพร  นิภานันท์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ยิ่งเจริญลาภ
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  สกลพิทักษ์
4. เด็กหญิงธรรมิกา  มีสูงเนิน
5. เด็กหญิงปภาพินทร์  คำภูเงิน
6. เด็กหญิงพรเพชร  สุขล้ำคณา
7. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ฮามวาวแวว
8. เด็กหญิงสุพนิต  นามพิกุล
9. เด็กหญิงอิงลดา  สิงห์ลา
10. เด็กชายเจษฏา  อินธิแสง
 
1. นางธนตพร  พูนปริญญา
2. นางวีรวรรณ  ศรีนัครินทร์
3. นางสิริพรรณ  นามละคร
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นายชาญชัย  อุตวงค์ษา
2. นางสาวณัฐฌัชฌา  นาโควงค์
3. นางสาวถนอมวรรณ  พลอินสา
4. นางสาวนุจรี  บุตรดี
5. นายพงษ์ทวี  ข่าขันมาลี
6. นายพิทยา  ผิวงาม
7. นางสาวสุธิดา  ศรีวงศ์
8. นางสาวอรนลิน  ทะทำมัง
 
1. นายวีระพงศ์  มนต์อินทร์
2. นางพัชรี  วงศ์ลุน
3. นางสาวพิมจันทร์  อุ่นทะยา
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรนันณ์  ขันบรรจง
2. เด็กหญิงณญาดา  เถาว์สอน
3. เด็กหญิงนันธิชา  บรรจงค์
4. เด็กหญิงบุญยวันต์  บรรจงค์
5. เด็กหญิงปลายฝน  แสนบรรดิษฐ์
6. เด็กหญิงพิมพ์สุภา  พิมพ์โพธิ์
7. เด็กหญิงศุภร  หนึ่งคำมี
 
1. นางสาววสุนันท์  ทำนา
2. นางสาววีรญา  วรรณทอง
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวจาริยาพร  อรรคศรีวร
2. นางสาวณัฐฐิณีย์  ศรีคุณ
3. นางสาวนันทิดา  นิครหล่อน
4. นางสาวนิชนันท์  สิงห์โสด
5. นางสาวปรียาภัทร  บุญทอน
6. นายพรพิทักษ์  พรมเมือง
7. นางสาวพิยดา  ม่อมพะเนาว์
8. นางสาวสานิตา  ยอจำปา
9. นางสาวสุชัญญา  ไชยวังราช
10. นางสาวอินทิมา  แสนมี
11. นางสาวเมธาวี  ไชยจันทึก
 
1. นายบดินทร์  นารถโคษา
2. นางมะลิวรรณ  หาญสุริย์
3. นางสาววันวิสา  กุลลินพล
4. นางสาวอมรรัตน์  พจนา
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวจิรภัทร  อ้วนอินทร์
2. นางสาวณัฐฌัชชา  นาโควงศ์
3. นางสาวถนอมวรรณ  พลอินสา
4. นางสาวนุจรี  บุตรดี
5. นางสาวบุษกร  ดาบพิมพ์ศรี
6. นายพงษ์ทวี  ข่าขันมาลี
7. นายพฤหัส  วงศ์ศรีชา
8. นางสาวพิชชานันท์  สกุลทอง
9. นายพิทยา  ผิวงาม
10. นางสาวมินตรา  วะชุม
11. นางสาวรจนพร  โสบุญ
12. นายฤทธิพร  ชะรูด
13. นางสาวสุทธิดา  ศรีวงศ์
14. นายอนุกูล  สอนสมนึก
15. นางสาวอรนลิน  ทะทำมัง
16. นายเจษฎา  เข็มใคร
 
1. นายวีระพงศ์  มนต์อินทร์
2. นางพัชรี  วงศ์ลุน
3. นางสาวพิมจันทร์  อุ่นทะยา
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นายชาลิสา  ชะนะแสบง
2. นายธเนตพล  โสชาติ
3. เด็กชายพีระพัฒน์  วงค์ศรีดา
4. เด็กชายวรรณลภย์  สีจันทึก
5. นายเจริญชัย  ประกิ่ง
 
1. นายมนตรี  ล้ำเลิศ
2. นายจักรี  วงศ์อักษร
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงวริศรา  บุตรแสนคน
 
1. นายชัยทวี  มีไกรลาศ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นายสิทธิชัย  วันดี
 
1. นายชัชพงศ์   ไพยเสน
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงมัสติกา  กุลสอนนาม
 
1. นางวรรณคนา  บุญเนาว์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวแอนชีร่า  ไซมอนส์
 
1. นางวิลาวัลย์  คงคำ
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงณัชชนก  ประมวลเจริญกิจ
 
1. นางสาวเรวดี  ระภาเพศ
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 81.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวจุฑามณี  ศรีอำนวย
 
1. นายชัชพงศ์   ไพยเสน
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายกฤษฎา  นนธิราช
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำสว่าง
3. เด็กหญิงจรัสรวี  ยั่งยืน
4. เด็กชายธนากร  อุ่นใจ
5. เด็กหญิงสุชาดา  กะกุลพิมพ์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  บัวระภา
2. นางสาวธัญชญา  กระจายกลาง
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายทยากร  ทินบุตร
2. นางสาวธนพร  ป้องกัน
3. นางสาวพาณิภัค  ทัพไทย
4. นางสาวภัทรสุดา  มหาราต
5. นางสาวสุวิชา  ยาทองไชย
 
1. นางอัจฉรา  จามน้อยพรหม
2. นางพรทิพย์  พงษ์พันนา
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 87.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  วงค์บาตร
2. เด็กหญิงวิชญาดา  รัตนสีหา
 
1. นางสาวพัสตาภรณ์  สวรรค์พร
2. นางสาวปิยวรรณ  ชโลธร
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวณัฐธิดา  นกพรมพะเนา
2. นางสาวธารทิพย์  ดีวันไชย
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ชโลธร
2. นางสาวพัสตาภรณ์  สวรรค์พร
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงศศิกานต์  หมอกมีชัย
2. เด็กหญิงสุพรรษา   หงษ์สิงห์
 
1. นางสาวภาวิณี  บุตรดี
2. Mr.Komuta  Katsuji
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวกาญจนันท์  ไชยชมภู
2. นางสาวภัทราวดี  อินธิแสง
 
1. นางสาวณัฏฐ์นารี  ปิยะสมบูรณ์
2. นางสาวอภิญญา  นามแสง
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวชุติมณฑน์  โกษาแสง
2. นางสาวนภกานต์  ไชยบุตร
 
1. นางสาววิไลวรรณ   เปี่ยมหน้าไม้
2. นางสาวภัทรามาส  เพ็ญสุภา
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวละมัย  มั่นพลศรี
 
1. นางสาวพัสตาภรณ์  สวรรค์พร
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวศันสนีย์   โคตะบิน
 
1. นายทศพร  วรสาร
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวกรรวี  สัมปัตติกร
2. นางสาวชาลิสา  ศูนย์ศร
3. นางสาวนันท์นภัส  นาคุณคง
4. นายพิษณุวัชร์  คำเมือง
5. นางสาววิรัญญา  บ้านเนิน
 
1. นางสาวพัสตาภรณ์  สวรรค์พร
2. นางสาวปิยวรรณ  ชโลธร
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวจันทร์สิริ  บิดร
2. นายบริภัทร  จุลนีย์
3. นายประกฤษฎิ์  ภูวิจิตร
4. นางสาวพัทธ์ทิวากรณ์  พงษ์มณีศิลป์
5. นายภูมินทร์  งิ้วสีดา
 
1. นางสาววิไลวรรณ   เปี่ยมหน้าไม้
2. นางสาวภัทรามาส  เพ็ญสุภา
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวฉัตรฑิณีย์  คำเมือง
2. นายรัฐพล  สุทธิอาจ
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ชโลธร
2. นางสาวพัสตาภรณ์  สวรรค์พร
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวจริยา   นาโควงศ์
2. นางสาวไพลิน   เฉลิมถิ่น
 
1. นายทศพร  วรสาร
2. Mr.Komuta  Katsuji
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงชมพูนุช  กนกอนันต์
2. เด็กชายฐิติภิศุทธิ์  สุวรรณมงคล
 
1. นางนิตยา   บุญรักษา
2. นางสาวนิศากร  วังคำ
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. นางสาวหนึ่งธิดา  ต่ายเนาว์ดง
 
1. นางวรรณคนา  บุญเนาว์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เอียดแก้ว
2. เด็กชายธนภัทร  ศักดิ์ศรีวัน
3. เด็กชายนันทกานต์  ขันทะชา
4. เด็กชายปิยะวัฒน์  เนติ
5. เด็กชายภูวิภัทร  เติมพันธุ์
6. เด็กชายยิ่งศักดิ์สิทธิ์  เสงี่ยมวัฒนะ
7. เด็กชายรชานนท์  ธิติมูล
8. เด็กชายสรวิศ  วรรณรี
 
1. นายสถาพร  เดชโฮม
2. นายนัฐพล  นามวงค์เนาว์
3. นายอลงกรณ์  ดำรงไทย
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นายชาคริต  ซีด้าม
2. นายดนุชานน  โพธิ์ศรี
3. นายดิษฐยนนท์  เพ็งลุน
4. นายพนธกร  คำสำแดง
5. นายพร้อมพงษ์  สันทัน
6. นายสุรชิต  ลีลาลาด
 
1. นายนิกร  โสรินทร์
2. นายสุชาติ  ธุระพระ
3. นายสรนรินทร์  สิมสิน
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวจุฑารัตน์   บุญมาศ
2. นายชาคริต   คะณานันท์
3. นางสาวชาลิสา   นาอุดม
4. นางสาวณัฐชา   กันต์ทิฆัมพร
5. นายณัฐพล   อินธิบาล
6. นางสาวดุสิตา   ลาภมี
7. นางสาวปิยะสุดา  เสนสุข
8. นายศุภวิชญ์   หาญมนตรี
9. นายสหพงษ์   สอนรมย์
10. นางสาวสุธาสินี  สีหามาตย์
 
1. นายปิยะพงษ์  ธรรมรักษ์
2. ว่าที่พันตรีธงชัย  ประวีณานนท์
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  สร้อยมาลัย
2. เด็กหญิงมรุตา  อุดมศิลป์
3. เด็กหญิงศศิตา  แป้นโคตร
4. เด็กหญิงโบนัส  มนต์อิ่น
5. เด็กหญิงโสรยา  วงค์บาตร
 
1. นางสาวรัศมี  ศรีกระทุม
2. นายชานุ  สิงหกันต์
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  เสนสิทธิ์
2. นางสาวประภาวลิน  สายมาลัย
3. นางสาวปุณยนุช  น้ำหอม
4. นางสาวพรทิพา  ดงภูยาว
5. นางสาววรีญา  อุตรศาสตร์
 
1. นางสาวเยาวภา  คหัสคัดคาม
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 1. เด็กหญิงอชิรญา  ศิลคุ้ม
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  บูรณะ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ถานทองดี
 
1. นางนันทนา  ลีลาชัย
2. นายอนุวัฒน์  เนตรวงศ์
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 1. นายกิตติพัฒน์  ดวงปากดี
2. นางสาวประภัสรา  หาญชัย
3. นางสาวอันวา  กัลยาพงษ์
 
1. นางนันทนา  ลีลาชัย
2. นางสาวอาริสา  สุวรรณมาโจ
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงญาณวดี  แสนรัตน์
2. นางสาวปิยวรรณ  รัตนเทพ
3. เด็กหญิงษุนิสา  แก้วกิ่ง
 
1. นางรุ่งทิพย์  เคนพิทักษ์
2. นางรัจนา  ประจักษ์วงศ์
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นางสาวจันทร์สุดา  ยาทองไชย
2. นางสาวจิตรลดา  กุลเกษ
3. นางสาวอภิษฎา  คำโสมศรี
 
1. นางรัจนา  ประจักษ์วงศ์
2. นางรุ่งทิพย์  เคนพิทักษ์
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายคุณากร   ศรีมุกดา
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทัดทาน
 
1. นายพิเชษฐ  หาญมนตรี
2. นายธนายุทธ  ผายป้องนา
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายกิจวัฒนา  เสมาทอง
2. เด็กชายปฏิวัติ  เขียวสวัสดิ์
 
1. นายพิเชษฐ  หาญมนตรี
2. นายธนายุทธ  ผายป้องนา
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายกสิวัฒน์  ขาวขันธ์
2. นายธราเทพ  สานุศิษย์
 
1. นายวรนนท์  ทันอินทร์อาจ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรณรงค์
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายสรยุทธ  ยุคลา
2. เด็กหญิงอัณศยา  สุวรรณแสง
 
1. นางรัชดาพร  สดใส
2. นายนพรัตน์  ขาวพิมพ์
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายวิทวัส  แก้วมี
2. นายศิรวิทย์  ส่งเสริม
 
1. นายจรัญ  คะศรีทอง
2. นางรัชดาพร  สดใส
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ปัญญาวัน
2. เด็กหญิงศุฐิตา  ลาดโพธิ์ทาย
 
1. นางขนิษฐา  สุวรรณะ
2. นางสาวปณยา  มณีเนตร
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายคณวัฒน์  ศิริวรรณโชติ
2. เด็กชายปุณย์พิภพ  กัลป์ยาณธีร์
 
1. นายธีรพันธุ์  จันทบุตร
2. นายชุติพงศ์  พันธุ์สมบัติ
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงธนพร  เจริญกิจวิบูรณ์
2. เด็กชายศุภกานต์  คำชมภู
 
1. นางสาวปณยา  มณีเนตร
2. นางขนิษฐา  สุวรรณะ
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวพรอิศรา  วงศ์วรรณศรี
2. นางสาวลักษคณา  ลือแก้วมา
 
1. นายวันเฉลิม  โสตะวงค์
2. นายชุติพงศ์  พันธุ์สมบัติ
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายจตุมงคล  สุขศรีนวล
2. นางสาวพัศพิชชา  ยังตรง
 
1. นายวันเฉลิม  โสตะวงค์
2. นายชุติพงศ์  พันธุ์สมบัติ
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายชวกร  เหลาแก้ว
2. นายเปรม  ซุนซัง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรณรงค์
2. นายวันเฉลิม  โสตะวงค์
 
164 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงชัญญานุช  เวี่ยนวิเศษ
2. เด็กหญิงปภาวี  ศรีบุญรัตน์
3. เด็กชายวีรชน  วงศ์ตาผา
 
1. นายธีรพันธุ์  จันทบุตร
2. นางเนตรชนก  แสนทิพย์
 
165 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวธนารีย์  จาริตะทิพย์
2. นางสาวอริสา  ศิลารักษ์
3. นางสาวเศรษฐพร  คำเกษ
 
1. นายวันเฉลิม  โสตะวงค์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรณรงค์
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นายศุภขัย  แซ่ฉิน
2. นางสาวไอลดา  เปาวะนา
 
1. นายพรชัย  สิทธิศักดิ์
2. นายธนัช  แซ่หลิ่ว
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายคชพล  วัฒนอมรเกียรติ
2. เด็กชายวิทยา  นนธิบุตร
3. เด็กชายเจฎดิลก  ตันเสนา
 
1. นางศิรินาฏ  ลุนจักร
2. นายพรชัย  สิทธิศักดิ์
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายธนากร  ญาติโสม
2. นายธีระวัฒน์  วงค์ดวงผา
3. นายศุภวัฒน์  กรพันธุ์
 
1. นายจรัญ  คะศรีทอง
2. นายนพรัตน์  ขาวพิมพ์
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายกิตติพศ  ทิพย์สุวรรณ์
2. เด็กชายนาวิน  วรรณวนากร
3. เด็กชายปฏิพล  ทองดา
 
1. นายเดชอุดม  ไชยวงศ์คต
2. นางสาวจารุณี  เรืองสวัสดิ์
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นายกัสมา  พันธุกาง
2. นางสาวชลธิชา  แสนมะฮุง
3. นางสาวอาทิตญา  หยกแพง
 
1. นายเดชอุดม  ไชยวงศ์คต
2. นายวรรณศักดิ์  จันทะดวง
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. เด็กชายทิชากร  คันทะนาด
2. เด็กชายสราวุธ  เครือตาแก้ว
3. เด็กชายอมรเทพ  แสงพรมชารี
 
1. นายนวรัตน์  พรหมจักร
2. นายสิทธิพงษ์  จันทร์สว่าง
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. นางสาวพัชรีญา  อดทน
2. นายภูธเนศ  คึมยะราช
3. นางสาวอมิตตา  หาญยงค์
 
1. นายนวรัตน์  พรหมจักร
2. นายสิทธิพงษ์  จันทร์สว่าง
 
173 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์พิชา  เอี่ยมเอก
2. เด็กชายราชธศักดิ์  สมสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสุรีพร  ปุ่งคำน้อย
 
1. นายนวรัตน์  พรหมจักร
2. นางรุ่งสว่าง  จันทรวีระกุล
 
174 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. นางสาวพรสุดา  โพทารินทร์
2. นายภูธเนศ  คึมยะราช
3. นางสาวสุดารัตน์  จันทรังษี
 
1. นายนวรัตน์  พรหมจักร
2. นายสิทธิพงษ์  จันทร์สว่าง
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. เด็กหญิงจิตลดา  สายแสง
2. เด็กหญิงปราวีณา  นารถชมสา
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ขันคำ
 
1. นายสุชาติ  ธุระพระ
2. นายสุคนธ์  ภูชำนิ
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นายทศพร  งามแสง
2. นายมงคล  แสนสาร
3. นายอิทธิชัย  ราชาแดง
 
1. นายสุชาติ  ธุระพระ
2. นายสุคนธ์  ภูชำนิ
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทิพกุล
2. เด็กหญิงชลิตา  แสนสุภา
3. เด็กหญิงปารณีย์  คำทะเนตร
 
1. นางนุพิศ  อัคพิน
2. นางบุษบา  แสงวงค์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  พรมเสนีย์
2. นางสาวศมิตรา  สาระคร
3. นางสาวศิริชล  ปุ่งคำน้อย
 
1. นางนุพิศ  อัคพิน
2. นางบุษบา  แสงวงค์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชัยอามาตย์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  วงค์เตซะ
3. เด็กหญิงสุชาดา  วงค์เตชะ
4. เด็กหญิงอรัญญา  แทนสง่า
5. เด็กชายอัสนี  เกษมสานต์
6. เด็กหญิงอิษยา  บุตรราช
 
1. นางกัลยา  เพชรพรรณ
2. นางวิไล  ชมภูราษฎร์
3. นางเพ็ญศิริ  วงศ์นรา
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวชนินาถ  พูนปริญญา
2. นายธนากร  หัตถสาร
3. นางสาวปิยะวรรณ  ชมภูหลวง
4. นายพงษ์ศธร  กฤษณะสาย
5. นายศุภณัฐ  จันทาศรี
6. นายแดนนี่  ซีฟาล่า
 
1. นายธนพล  นาโควงค์
2. นางสาวพิกุลแก้ว  ยะไชยศรี
3. นางเยาวลักษณ์  ชัยทัด
 
181 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวถิรดา  แก้วมะ
2. นางสาวยุพารัตน์  ผมหงษ์
3. นางสาวลลิตา  ชาชมราษฎร์
 
1. นางปัญจพร  แสนภูวา
2. นางรัชดาพร  สดใส
 
182 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวธิดาทิพย์  คูณโน
2. นางสาวประภัสสร  ไชยสุระ
3. นางสาวอาทิตยา  แง่ธรรม
 
1. นางปัญจพร  แสนภูวา
2. นางขนิษฐา  สุวรรณะ
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ชีมุล
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  สมศาสตร์
3. เด็กหญิงสุภาพร  กวยรักษา
 
1. นายวัฒนชัย  พิมพ์เภา
2. นางสิริกมล  เสนาสุ
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม 1. นางสาวจิรดา  อินธิกาย
2. นายชุติวัติ  ลือแก้วมา
3. นายนครินทร์  อินธิกาย
 
1. นางสาวถนอม  ถิ่นตองโขบ
2. นางวราภรณ์  พลราชม
 
185 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 1. เด็กหญิงจิระวรรณ  คามจังหาร
2. เด็กหญิงเจนนิชา  ฤาชัยสา
3. เด็กหญิงเนตรนภา  อิ่มบุญสุ
 
1. นางสาวฐิตินันท์  อนุวรรณ
2. นางศศิภัสสร  ศรีวิชา
 
186 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. นางสาวรักษิตา  ยอดสวัสดิ์
2. นางสาวศิริพร  บงพันธ์แก้ว
3. นางสาวสโรชา  สมศรี
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วานานวงศ์
2. นายภาสกร  ยะไชยศรี
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงวนิดา  ชัยเสนา
2. นางสาววราภรณ์  สกลพูนผล
3. เด็กหญิงเกศกนก  กุดทิม
 
1. นางเพ็ญศิริ  วงศ์นรา
2. นางวิไล  ชมภูราษฎร์
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. นางสาวธัญญารัตน์  แสงเจริญ
2. นางสาวนิยดา  แสนรังษี
3. นางสาวแจ่มใส  ภูดี
 
1. นางพวงชมภู  สิงหศิริ
2. นายอิทธิเดช  ปราศัยงาม
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์  ไชยหาญ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  สมสายผล
3. เด็กหญิงอารียา  โคตรธรรม
 
1. นางเพ็ญศิริ  วงศ์นรา
2. นางวิไล  ชมภูราษฎร์
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวจุฑามาศ  นนท์คำวงศ์
2. นายสุประกิจ  วงศ์เตซะ
3. นางสาวอัญชลีพร  ปลีกลาง
 
1. นางเพ็ญศิริ  วงศ์นรา
2. นางวิไล  ชมภูราษฎร์
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรพร  สุขสบาย
2. นางสาวปัทมา  บุตรโคษา
3. เด็กหญิงหนึ่งนภา  ลือแก้วมา
 
1. นางพนิดา  ราชกรม
2. นางจารุวรรณ  สุรินทร์
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1. นางสาวณัฐริกา  เกาะกัณหา
2. นางสาวพัชรีภรณ์  อุดมเดช
3. นางสาวเอมอร  พรมไพศล
 
1. นางมิตรทญา  เลณะสวัสดิ์
2. นางรัตนากรณ์  รักษา
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายณัชพล  หาแก่น
 
1. นางสาวสมจิตร  จันทาสี
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายอนรรฆ  นาขมิ้น
 
1. นางวิไลวรรณ  ภูดี
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงชฎาทิพย์  แสนลำ
2. เด็กหญิงศุธิดา  มุลเมืองแสน
3. เด็กหญิงหญิงนัฐธิชา  ทาศรีภู
 
1. นางสาวรัตนพันธ์  คณะเมือง
2. นางสาวเบ็ญจวัลย์  คำภูษา
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. เด็กชายปรเมษฐ์  ประเทพา
 
1. นางเสาวรัตน์  ไชยต้นเทือก
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายวุฒิพงษ์  แก้วมะณี
 
1. นางเบ็ญจวัลย์  คำภูษา
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายธนภัทร  หาแก่น
 
1. นางสาวสมจิตร  จันทาสี
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายบุริศร์  ปินตา
 
1. นางคันที  โสมชัย
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตาพร  อุ่มจันทร์สา
 
1. นางสาวณัฐริกา   อุปพงษ์
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายพิธิพัฒน์  เพ็งอินทร์
 
1. นางสาวรัตนพันธ์  คณะเมือง
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายภูธน  เกษมสานต์
 
1. นางสาวแสงเทียน  นามละคร
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. นางสาวยอแสง   ผาสีดา
 
1. นางสาวณัฐริกา   อุปพงษ์
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายกันตพงษ์  ยางธิสาร
 
1. นางเบ็ญจวัลย์  คำภูษา
 
205 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. เด็กชายสุกัลย์   อินทริง
2. เด็กชายโยธิน   ผาสีกาย
 
1. นายโรจนศักดิ์   อินทนน
2. นางสาวเสาวภา  ผาพองยุน
 
206 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายจุลเดช  แก้วคำแสน
2. เด็กชายโสภณวิชญ์  สีคำ
 
1. นางสาวทัศณีย์  ตองตาสี
2. นางระรื่น  งอยจันทร์ศรี
 
207 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 1. เด็กชายยอดชาย  ตีขะ
 
1. นางกาญจนา  คิง
 
208 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 1. นายอัษฎา  โคตรผาบ
 
1. นายนฤดล  วาดเมือง
 
209 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 1. เด็กชายศิรวิชญ์  มาหริน
 
1. นายสุทธิศักดิ์  สหขันธ์
 
210 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นายธนารักษ์  ถึงคำภู
 
1. นายจักรี  วงศ์อักษร
 
211 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายธนวัฒน์  วงศ์เครือศร
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
212 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 1. นายเรืองศักดิ์  พลราชม
 
1. นางกาญจนา  คิง
 
213 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายณภัทร  ร่วมสุข
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
214 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิริเวช
2. นายขจรศักดิ์  ผงสินสุ
3. เด็กชายขจรศักดิ์  แถวไธสง
4. นางสาวจิรภัทร  อ้วนอินทร์
5. นางสาวชลธิชา  มนศิลป์
6. เด็กหญิงญาณิสา  ทิพย์สุวรรณ
7. นางสาวณัฐฌัชชา  นาโควงศ์
8. นายณัฐวุฒิ  สุภรณ์
9. นางสาวถนอมวรรณ  พลอินสา
10. นายธนพนธ์  เงินภักดี
11. นายธนาเทพ  วงศ์พันธ์
12. นางสาวนุจรี  บุตรดี
13. นางสาวบุษกร  ดาบพิมพ์ศรี
14. นายปฏิภาณ  ไชยเสนา
15. นายพงษ์ทวี  ข่าขันมาลี
16. นายพฤหัส  วงศ์ศรีชา
17. นางสาวพิชชานันท์  สกุลทอง
18. เด็กหญิงภัทรวดี  บุญรังศรี
19. นางสาวมินตรา  วะชุม
20. นางสาวรจนพร  โสบุญ
21. นายฤทธิพร  ชะรูด
22. เด็กชายศิริชัย  เกตวงษา
23. เด็กชายสันติกานต์  ปุระวงศ์
24. นางสาวสุทธิดา  ศรีวงศ์
25. นายอนุกูล  สอนสมนึก
26. นางสาวอรนลิน  ทะทำมัง
27. นายอริญชย์  พิมพา
28. เด็กชายอุกกฤษฏ์  คำพรมมา
29. นายเจษฎา  เข็มใคร
30. นายโจรธารญ์  นาโควงศ์
 
1. นายวีระพงศ์  มนต์อินทร์
2. นางพัชรี  วงศ์ลุน
3. นางสาวพิมจันทร์  อุ่นทะยา