เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์ ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นางจริยา ปารีพันธ์ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์ ผู้อานวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ประธานสหวิทยาเขตสกลราช คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายเอกชัย บุตรแสนคม ผู้อานวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา ประธานสหวิทยาเขตปัญจวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายประเสริฐ ปัตโชติชัย ผู้อานวยการโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประธานสหวิทยาเขตเบญจพัฒน์ คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์ ผู้อานวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายบดินทร์ นารถโคษา ผู้อานวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายณรงค์ชัย มลาวาสน์ ผู้อานวยการโรงเรียนด่านม่วงคาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายสิทธิพงษ์ จันทร์สว่าง ผู้อานวยการโรงเรียนโพนพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายพิสิทธิ์ จันทรเนตร ผู้อานวยการโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายจารัส พิมพา ผู้อานวยการโรงเรียนโพธิแสนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางนงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า คณะกรรมการอำนวยการ
13 ว่าที่พันตรีเทพรังสรรค์ ศรีนัครินทร์ ผู้อานวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายทองคา วรสาร ผู้อานวยการโรงเรียนคาเพิ่มพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายศุภชัย สายเย็น ผู้อานวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายปัญญาวัฒน์ บารุงรส รองผู้อานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ รักษาราชการแทนผู้อานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายสถิตย์ จริตน้อม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายเชิดชาย ราชกรม ผู้อานวยการโรงเรียนสกลทวาปี คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายเนตร สุราไพ ผู้อานวยการโรงเรียนร่มไทรวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
20 นางสาววัลภา นิลเขต ผู้อานวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ คณะกรรมการอำนวยการ
21 นางสาวไมตรี สมจันทร์คะ ผู้อานวยการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร คณะกรรมการอำนวยการ
22 ซิสเตอร์จิระภรณ์ ทิพย์ทอง ผู้อานวยการโรงเรียนนิรมลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายอัครพงศ์ ภูติยา ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 คณะกรรมการอำนวยการ
24 พระปิยะ คุณขยัน ผู้อานวยการโรงเรียนศรีสกลกิจการกุศลวัดศรีสุมังคล์ คณะกรรมการอำนวยการ
25 นางเอื้อมพร บัวดี ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
26 นางวัชราภรณ์ อินธิปีก ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
27 นางอุษณีย์ ราชพิลา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการอำนวยการ
28 นางเกษร หนุยจันทึก รองผู้อานวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายธีระพล บัวดี รองผู้อานวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
30 นางพิไลวรรณ สีหามาตย์ รองผู้อานวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายกฤษฎา ศรีพานิชย์ รองผู้อานวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายจานงค์ ประสานวงค์ รองผู้อานวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
33 น.ส.อัจฉราพร ใครบุตร ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
34 นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
35 นายจำนงค์ ประสานวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
36 นางสาวอัจฉราพร ใครบุตร ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
37 นางเกษร หนุยจันทึก รองผู้อานวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงาน
38 นางสาววาสนา มุ่งกั้นกลาง ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงาน
39 นายประสาท ธรรมรัตน์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงาน
40 นางสาวนิศากร แก้วกิ่ง ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงาน
41 นางวิไลวรรณ ภูดี ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงาน
42 นางอรพิน พานพินิจ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงาน
43 นายพงศธร ศรีอาจ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงาน
44 นางอรุณรัตน์ กิ่งโก้ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงาน
45 นางรุจิพัชญ์ อรุวีวัฒนานนท์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงาน
46 นายธีระพันธ์ จันทบุตร ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงาน
47 น.ส.เสาวลักษณ์ สุวรรณรงค์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงาน
48 นายชุติพงศ์ พันธุ์สมบัติ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงาน
49 นายวรนนท์ ทันอินทร์อาจ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงาน
50 นายพีรวัฒน์ ทองเพชร ครูอัตราจ้างโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงาน
51 นางพรทิพย์ พงษ์พันนา ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงาน
52 นางนิตยา บุญรักษา ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงาน
53 นายจำนงค์ ประสานวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
54 นางสาวอัจฉราพร ใครบุตร ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
55 นางวิริยะ สารทอง ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
56 นางพิณนะรัตน์ ภักดีไทย ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
57 นางอรมวรรณ นาเหล็ก ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
58 นางสาวลลิดา งิ้วสุภา ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
59 นางวรลักษณ์ ตรงวัฒนาวุฒิ ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
60 นายธนัช แซ่หลิ่ว ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
61 นายชาคริสต์ พ่อปากดี ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
62 นางสาวเกษศิรินทร์ สุชสำราญ ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
63 นายบดินทร์ นารถโคษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
64 นายกฤษฎา ศรีพานิชย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
65 นางพิไลวรรณ สีหามาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
66 นายเกรียงศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
67 นายเวชวิทย์ บุญหนุน ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
68 นางวนิดา คณะพล ครูชำนวญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน
69 นายจรัญ คะศรีทอง ครูชำนวญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน
70 นางมะลิวรรณ หาญสุริย์ ครูชำนวญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน
71 นางวาสนา โทษาธรรม ครูชำนวญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน
72 ส.อ.อุทัย มุ่งกั้นกลาง ครูชำนวญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน
73 นายนิรุต หารเขมร ครูชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน
74 นางวรงค์นุช ก้อนตาล ครูชำนวญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน
75 นางเกษร หนุยจันทึก รองผู้อานวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
76 นางอรุณรัตน์ กิ่งโก้ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
77 นางวรินฐ์ญา พิลาวรรณ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
78 นางกรกนก คาเพชร ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
79 นายประพืช ขาวสุริจันทร์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
80 นางสาววาสนา สุพัฒน์ ครู โครงการครูทรงคุณค่า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
81 นายประสาท ธรรมรัตน์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
82 นางผุสดี บุญหงส์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
83 นายสว่าง เหนือกลาง รองอานวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
84 นางสาววาสนา มุ่งกั้นกลาง ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
85 นางสาวอัญชลี แก้วมาลา ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
86 นายพงศธร ศรีอาจ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
87 นายกรีฑา ภูผาดแร่ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
88 นายกฤษฎา ด้วงติลี ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
89 นางเมฆา ดีสงคราม ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
90 นางภาวนา พิฑูรมานิต ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
91 นางไฉไลรัตน์ พรหมพิทักษ์กุล ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
92 นางมนันยา คามุลตรี ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
93 นายบุญนาค คามุลตรี ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
94 นางสาวบุญญารัตน์ ทุมกิจจะ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
95 นางสาวรจนา เพ็งเก่ง ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
96 นายสุพจน์ ผิวหอม ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
97 นางสาวกัณธิมา กระเดา ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
98 นายวิโรจน์ เฉลยสุข ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
99 นางนัยนันท์ สว่างสิริวรรณ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
100 นางเบญญาภา ขาวไป๋ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
101 นางสาวชลฤชา คะสาราช ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
102 นางสาวอภิญญ์ดา สมบูรณ์พร้อม ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
103 นางสาวสุกัญญา วราพุฒฺ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
104 นางสาวสุภัสสร สิงห์โส ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
105 นางสาวทิวากร วงษ์เสน ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
106 นางสรวงสมร อุทัยดา ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
107 นายวีระเดช เวี่ยนวิเศษ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
108 นางเสาวรจนี จันทวงค์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
109 นางนราทิพย์ วรรณประสิทธิ์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
110 นางสาวนิศากร แก้วกิ่ง ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
111 นางสกลรัตน์ สวัสดิ์มูล ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
112 นายธีระพล บัวดี รองผู้อานวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรม นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
113 นางวิไลวรรณ ภูดี ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรม นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
114 นางคันที โสมชัย ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรม นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
115 นางพรพิศ ผิวหอม ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรม นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
116 นางสาวแสงเทียน นามละคร ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรม นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
117 นางรัชฎาภรณ์ รัตนโชติ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรม นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
118 นายพีรวัฒน์ ทองเพชร ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรม นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
119 นางสาววาสนา มุ่งกั้นกลาง ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรม นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
120 นางพรทิพย์ พงษ์พันนา ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรม นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
121 นางวนิดา คณะพล ครูชำนวญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
122 นางระวิวรรณ์ พฤกษติกุล ครูชำนวญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
123 นางสาวรัญชน์ชยารัตน์ เตรือหมื่น ครูชำนวญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
124 นายประยุค วรรณทอง ครูชำนาญการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
125 นางสาวสกลรัตน์ พูนทองอินทร์ ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
126 นายจรัญ คะศรีทอง ครูชำนวญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
127 นายวินัย พรหมโคตร ครูชำนวญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
128 นางเพ็ญสิริ วงค์นรา ครูชำนวญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
129 นางกัลยา เพชรพรรณ ครูชำนวญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
130 นางรัชดาพร สดใส ครูชำนวญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
131 นางสาวประภัสศร เวฬุวะนารักษ์ ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
132 นายชานุ สิงหกันต์ ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
133 นางมะลิวรรณ หาญสุริย์ ครูชำนวญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ศิลปะ
134 นายภูมินทร์ ขันเงิน ครูชำนวญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ศิลปะ
135 นายเจษฎา งอยจันทร์ศรี ครูชำนวญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ศิลปะ
136 นางวิภารัตน์ คู่คิด ครูชำนวญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ศิลปะ
137 นายพีรยุทธ หาญชนะ ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ศิลปะ
138 นางสาวอมรรัตน์ พจนา ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ศิลปะ
139 นางสาววันวิสา กุลลินพล ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ศิลปะ
140 นางวาสนา โทษาธรรม ครูชำนวญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
141 นางสาวรัศมี ศรีกระทุม ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
142 นางสาวเยาวภา คหัสคัดคาม ครูชำนวญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
143 นางสาวบุบผา ครุฑคำ ครูชำนาญการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
144 นางสาวศิริกุล ศิริอมรพรรณ ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
145 นางสาววารุณี จำปาเรือง ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
146 นายจำนงค์ ประสานวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
147 นางพิณนะรัตน์ ภักดีไทย ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
148 นางสาวสุภาภรณ์ ศรีรักษา ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
149 นางสาววรรณนิภา ทับพิลา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
150 นางบุญยงค์ สายบุตร ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
151 นางสาวนิศากร สุวรรณมาโจ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
152 นางสาวอาภรณ์รัตน์ แสนภูวา ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
153 นางสาวชมพูนุท สมบัติศรี ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
154 นางสาวศตพร ทอนฮามแก้ว ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
155 นางพนมพร ศรีอิสาณ ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
156 นางสาวปรียา ถาวีวร ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
157 นายอมรฤทธิ์ พิมพ์มีลาย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
158 นายประกาศิต สีแดง ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
159 นายเมธวัจน์ ธนธรธีรไพศาล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
160 นางทัศนีย์ สิงห์สุพรรณ ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
161 นางสาววิราพร บุตรศรี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
162 นางพงษ์ลัดดา มาหริน ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
163 นายกฤษดา พันธุ์วงษา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
164 นางสาวเอี่ยมจิต พจมานโสดม ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
165 นางสาวสุพัตรา ภักดีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
166 นางเพ็ญศรี เคนไชยวงศ์ ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
167 นางเพ็ญศรี จิ่มอาษา ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
168 นางวาศนา อัคราช ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
169 นายสมัย แสงวงค์ ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
170 นายอังกูล จันทะวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
171 นางสาวลลิดา งิ้วสุภา ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
172 นายกฤษฎากร เกริกกานต์กุล ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
173 นางรัชนี เจริญพร ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
174 นางสาวปัทมาภรณ์ สมบัติดี ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
175 นายชัชพงศ์ ไพยเสน ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
176 นางวลาสินี บุตรแสนคม ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
177 นางสาววรันต์ฐิตา ชาวดง ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
178 นางสาวจันทร์จิรา รชานนท์ ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
179 นางพรทิพย์ ทองวงศ์ษา ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
180 นางปวีณสุดา ราชกรม ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
181 นางสาววันวิสา ประสพดี ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
182 นายรังสิมันต์ บรรไพร ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
183 นางสาวรุจาภา รมยาคม ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
184 นางชุดาภา ทองอันตัง ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
185 นางพรทิพย์ ทัศนิตย์ ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
186 นายเอนก สังฆะมณี ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
187 นางสาวจินตนา นาลงพรม ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
188 นางอมรวัลย์ มุ่งภู่กลาง ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
189 นางศศิธร หลิมเจริญ ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
190 นางสาวสิโรทัย มะตนเด ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
191 นายณรงค์ วินทะชัย ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
192 นางสาวนมล โฮมไชยยา ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
193 นายทัศนัย ทะรังศรี ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
194 นางสุทธิวรรณ มั่นพลศรี ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
195 นายพัสกร ทวีกิตติเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
196 นางอรวรรณ นาเหล็ก ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
197 นายทศพล ใจบุญ ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
198 นางรุ่งทิวา สังฆะมณี ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
199 นายสุขสันต์ พิพัธนัมพร ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
200 นายวีระศักดิ์ บุณยารมย์ ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
201 นายอรนพ รมฤทธา ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
202 นายประสิทธิ์ คำตัน ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
203 นายชัยณรงค์ จิ่มอาษา ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
204 นางรัชนี พวงชน ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
205 นายสุรศักดิ์ เมตตาวิมล ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
206 นายบรรพต หนุยจันทึก ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
207 นายประพืช ขาวสุริจันทร์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
208 นายวีระพล สุวรรณชัยรบ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
209 นางวรรณสุดา จันทร์คามคา ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
210 นางกรกนก คาเพชร ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
211 นายสถาพร เดชโฮม ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
212 นายอลงกรณ์ ดารงไทย ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
213 นางจิราพร อุทุมทอง ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
214 นางรุจิพัชญ์ อรุวีวัฒนานนท์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
215 นางบุณยอร ขาวสุริจันทร์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
216 นางณัชชา โชติกานต์กุล ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
217 นางกิตติพร อาจวิชัย ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
218 นางนิภาพร วังคีรี ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
219 นางวิจิตรา แก้วหล่อ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
220 นายวีระพล สุวรรณชัยรบ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
221 นายจักรพันธ์ สมพงษ์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
222 นายสินธุ์สมุทร นารี ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
223 นางผุสดี บุญหงษ์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
224 นายอลงกรณ์ ดารงไทย ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
225 นางสุธินี บุพศิริ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
226 นายธราดล ภูมิวงษ์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
227 นายนิรันดร เพชรคา ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
228 นางสุธินี บุพศิริ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
229 นายสถาพร เดชโฮม ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
230 นายธราดล ภูมิวงษ์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
231 นางอาทิตยา อภิวาทนสิริ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
232 นางยุภา วุธรา ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
233 นางนิภาพร วังคีรี ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
234 นางกิตติพร อาจวิชัย ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
235 นางจุฬาพร เหนือกลาง ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
236 นางจิราวดี ภธรรมวัฒน์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
237 นางภาวนา พิฑูรมานิต ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
238 นางไฉไลรัตน์ พรหมพิทักษ์กุล ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
239 นางสาวสุกัญญา วราพุฒ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
240 นางสาวชวาลา ฤทธิ์ฤาชัย ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
241 นางสาวทิวากร วงษ์เสน ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
242 นางสาวอภิญญ์ดา สมบูรณ์พร้อม ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
243 นางสาวบุญญารัตน์ ทุมกิจจะ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
244 นายพงศธร ศรีอาจ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
245 นางสาวสุภัสสร สิงห์โส ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
246 นางพรพิมล ทองอุ่น ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
247 นางนัยนันท์ สว่างสิริวรรณ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
248 นางพัฒนปภา ศิริมาลา ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
249 นางสาวภิญญามาศ หอมไหรลาศ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
250 นางนันทิชา ธาตุระหัน ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
251 นางแก้วตา วรโชติ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
252 นางสาวชลฤชา คะสาราช ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
253 นางเกษร หนุยจันทึก รองผู้อานวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กิจกรรม นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
254 นางสาววาสนา มุ่งกั้นกลาง ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กิจกรรม นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
255 นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณรงค์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กิจกรรม นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
256 นางดวงสมร คาชมพู ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กิจกรรม นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
257 น.ส.อรอุมา แสงสว่าง ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กิจกรรม นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
258 นายทรงวิทย์ สุวรรณชัยรบ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กิจกรรม นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
259 นางดีลาวรรณ พรหมจอม เจ้าพนักงานพัสดุ คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กิจกรรม นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
260 นายพีรวัฒน์ ทองเพชร ครูอัตราจ้างโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กิจกรรม นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
261 น.ส.ปริตา ขันแข็ง เจ้าหน้าที่ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กิจกรรม นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
262 นายวรนนท์ ทันอินทร์อาจ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กิจกรรม นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
263 น.ส.อัญญภักษ์ฐิตา วงศ์งาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กิจกรรม นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
264 น.ส.ศจีรัตน์ ศุภศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กิจกรรม นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
265 น.ส.จิรนันท์ ประวัณณา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กิจกรรม นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
266 น.ส.ณัฐธิดา พิมน้อม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กิจกรรม นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
267 น.ส.ชลิตา พิมพ์แพง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กิจกรรม นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
268 น.ส.พิรัญญา นามอาษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กิจกรรม นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
269 น.ส.คัทลียา ก้งซุย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กิจกรรม นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
270 นางพรทิพย์ พงษ์พันนา ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กิจกรรม นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
271 นางนิตยา บุญรักษา ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กิจกรรม นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
272 นายธีรพันธุ์ จันทบุตร ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กิจกรรม นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
273 นายชุติพงศ์ พันธุ์สมบัติ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กิจกรรม นร.เรียนร่วม นร.เฉพาะความพิการ
274 นางสาวสกลรัตน์ พูนทองอินทร์ ครู คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย การงานอาชีพ ศิลปะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
275 นางสาวประภัสศร เวฬุวะนารักษ์ ครู คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย การงานอาชีพ ศิลปะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
276 นางสาววันวิสา กุลลินพล ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย การงานอาชีพ ศิลปะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
277 นางสาวรัศมี ศรีกระทุม ครู คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย การงานอาชีพ ศิลปะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
278 นายนิรุต หารเขมร ครูชำนาญการ คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย การงานอาชีพ ศิลปะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
279 นางวนิดา คณะพล ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย การงานอาชีพ ศิลปะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
280 นายสมัย แสงวงค์ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
281 นายจักรกฤษณ์ จันทราสา ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
282 นายสุขสันต์ พิพัธนัมพร ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
283 นายทวน สุคนธชาติ ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
284 นายเอกอมร รวงโคกสูง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
285 นายเอนก สังฆะมณี ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
286 นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์ ผู้อานวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
287 นางสาวเดือนเพ็ญ โคตรสมบัติ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
288 นางนันทิชา ธาตุระหัน ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
289 นางผุสดี บุญหงษ์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
290 นายวิทวัฒน์ วงศ์บาตร ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
291 นายพงศธร ศรีอาจ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
292 นายณัฐวุฒิ โทษาธรรม ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
293 นายกฤษฎา ด้วงติลี ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
294 นายพุฒิสาร สุวรรณรงค์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
295 นายกรีฑา ภูผาดแร่ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
296 นางเนตรชนก แสนทิพย์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
297 นายธีรพันธุ์ จันทบุตร ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
298 นายอดิศักดิ์ แสนทิพย์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
299 น.ส.เสาวลักษณ์ สุวรรณรงค์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
300 นายวันเฉลิม โสตะวงค์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
301 นายวรนนท์ ทันอินทร์อาจ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
302 นายชุติพงศ์ พันธุ์สมบัติ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
303 นายนพพร ทิพย์สุวรรณ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
304 นางสรวงสมร อุทัยดา ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
305 นายเวชวิทย์ บุญหนุน ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
306 นายเจษฎา งอยจันทร์ศรี ครูชำนวญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
307 นายจรัญ คะศรีทอง ครูชำนวญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
308 นายภูมินทร์ ขันเงิน ครูชำนวญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
309 นางสาวอมรรัตน์ พจนา ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
310 นางกัลยา เพชรพรรณ ครูชำนวญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
311 นางมะลิวรรณ หาญสุริย์ ครูชำนวญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
312 นางขนิษฐา สุสวรรณะ ครูชำนวญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
313 นางรัชดาพร สดใส ครูชำนวญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
314 นางเพ็ญสิริ วงค์นรา ครูชำนวญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
315 นายสุทธพงษ์ พรหมบุรมย์ ช่างปูชั้น 4 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
316 นายพาดี ศรีสุธรรม ช่างปูชั้น 4 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
317 นายชัยรัตน์ สุวรรณไตร ช่างปูชั้น 4 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
318 นายบรรรพต อ่อนชื่นชม ช่างปูชั้น 4 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
319 นายวินัย พรหมโคตร ครูชำนวญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
320 นางรัชนี เจริญพร ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
321 นายภุชงค์ วงศ์กัณหา ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
322 นายชัชพงศ์ ไพยเสน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
323 นางสาวปัทมาภรณ์ สมบัติดี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
324 นายธีระพล บัวดี รองผู้อานวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
325 ว่าที่ พ.ต.ธงชัย ประวีณานน ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
326 นางสรวงสมร อุทัยดา ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
327 ว่าที่พ.ต.สมชาย ศรีรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
328 นางวลาสินี บุตรแสนคม ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
329 นางอารีย์วรรณ เกิดแสง ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
330 นางสาวสุภาภรณ์ ศรีรักษา ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
331 นางชุดาภา ทองอันตัง ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
332 นายชาคริสต์ พ่อปากดี ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
333 นางสาวเกษศิรินทร์ สุขสำราญ ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
334 นางสาววรรณนิภา ทับพิลา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
335 นางสาวรันต์ฐิตา ชาวดง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
336 นางสาวพิชสินี สิงห์สุดี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
337 นายธีระพล บัวดี รองผู้อานวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
338 นางจิราวัฒน์ ยะชัยศรี ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
339 นางตติยา กาญจนกัณโห ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
340 นางชลดา ด้วงจุมพล เจ้าพนักงานการเงิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
341 นางสาวยวนใจ พลเยี่ยม ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
342 นางชลันดา พิมพา ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
343 นางสาวอรสิริ แก้วไกรสร พนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
344 น.ส.ปริตา ขันแข็ง เจ้าหน้าที่ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
345 นางสายใจ จันใด ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
346 นางวาสนา ตาลอินทร์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
347 นางรุ่งฤดี สุวันที ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
348 นางวัฒนา วงศ์กาฬสินธุ์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
349 นางจินดา ใยพันธ์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
350 นางบุญเลียม ขันเพียแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
351 นางนวลอนงค์ ชาแสน ลูกจ้างประจา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
352 นางสาวพิกุลแก้ว ยะไชยศรี ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
353 นางเยาวลักษณ์ ชัยทัด ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
354 นางพิไลวรรณ สีหามาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
355 นางพูลศรี แสงพิทยา ครูชำนวญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
356 นางสาวสกลรัตน์ พูนทองอินทร์ ครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
357 นายนพรัตน์ ขาวพิมพ์ ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
358 นางสาววันวิสา กุลลินพล ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
359 นางสาวรัศมี ศรีกระทุม ครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
360 นางสาววรรณิตา เมืองโคตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
361 นางสาววันทนา วงศ์อินทร์อยู่ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกาา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
362 นายนิยม สมบัติดี ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
363 นางสาวจินตนา นาลงพรหม ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
364 นางพงษ์ลัดดา มาหริน ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
365 นางสาวสุพัตรา ภักดีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
366 นายธนัช แซ่หลิ่ว ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
367 นางพรทิพย์ ทองวงษา ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
368 นางเกษร หนุยจันทึก รองผู้อานวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
369 นางสาววาสนา มุ่งกั้นกลาง ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
370 นายประสาท ธรรมรัตน์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
371 นางสาวนิศากร แก้วกิ่ง ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
372 นางคันที โสมชัย ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
373 นางอรุณรัตน์ กิ่งโก้ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
374 นางรุจิพัชญ์ อรุวีวัฒนานนท์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
375 นางอรพิน พานพินิจ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
376 นายพงศธร ศรีอาจ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
377 นายวิษณุพงษ์ มังศรี ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
378 น.ส.อรอุมา แสงสว่าง ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
379 นายทรงวิทย์ สุวรรณชัยรบ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
380 นางพรทิพย์ พงษ์พันนา ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
381 นางนิตยา บุญรักษา ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
382 นายชุติพงศ์ พันธุ์สมบัติ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
383 ส.อ.ดร.อุทัย มุ่งกั้นกลาง ครูชำนวญการพิเศษ คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
384 นายนิรุต หารเขมร ครูชำนาญการ คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
385 นางสกลรัตน์ นามเหลา ครูชำนวญการพิเศษ คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
386 นางสาวประภัสศร เวฬุวะนารักษ์ ครู คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
387 นางสาวนันทิดา ติรโรจน์ ครูชำนาญการ คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
388 นางสาวนมล โฮมไชยยา ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการประเมินผล
389 นางบุญยงค์ สายบุตร ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการประเมินผล
390 นางศศิธร หลิมเจริญ ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการประเมินผล
391 นางสาววาสนา มุ่งกั้นกลาง ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประเมินผล
392 นายประสาท ธรรมรัตน์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประเมินผล
393 นางสาวนิศากร แก้วกิ่ง ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประเมินผล
394 นางคันที โสมชัย ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประเมินผล
395 นางอรุณรัตน์ กิ่งโก้ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประเมินผล
396 นางรุจิพัชญ์ อรุวีวัฒนานนท์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประเมินผล
397 นางสิริพรรณ นามละคร ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประเมินผล
398 นายพงศธร ศรีอาจ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประเมินผล
399 นางอรพิน พานพินิจ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประเมินผล
400 นางพรทิพย์ พงษ์พันนา ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประเมินผล
401 นางนิตยา บุญรักษา ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประเมินผล
402 นางวรงค์นุช ก้อนตาล ครูชำนาญการ คณะกรรมการประเมินผล
403 นายสุทธิชัย วิดีสา ครู คณะกรรมการประเมินผล
404 นางสาวศศิร์อร ทิพย์พีรชัย ครู คณะกรรมการประเมินผล
405 นายสุเมธ อัคพิน ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
406 นางทัศนีย์ สิงห์สุพรรณ ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
407 นางสาวจินตหรา ธรรมโม เจ้าหน้าที่การเงิน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
408 นายธีระพล บัวดี รองผู้อานวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
409 นางเนตรชนก แสนทิพย์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
410 นายสุพจน์ ผิวหอม ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
411 นางชลดา ด้วงจุมพล เจ้าพนักงานการเงิน คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
412 นางยืนเพชร นนทะศรี ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
413 นางสาวชลันดา โคตรวิชัย ลูกจ้างชั่วคราวการเงิน คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
414 นายสดายุ ชิณกะธรรม ลูกจ้างชั่วคราวพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
415 นางสังวาลย์ สิทธิวงค์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
416 นางสาวยวนใจ พลเยี่ยม ครูผู้ช่วยโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
417 นางสดใส รัตนวร ครูชำนวญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
418 นางสาวบุญตรี สมนา ครูชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
419 นางสาวปณยา มณีเนตร ครู คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
420 นางสาวสุจรรยา แก้วคำสอน ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
421 นายพัสกร ทวีกิตติเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
422 นายจีระวัฒน์ สุขศรี ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
423 นางสาวศตพร ทอนฮามแก้ว ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
424 นางสาวศตพร ทอนฮามแก้ว ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
425 นายวิทยา ผิวงาม ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
426 นางสาวบุษบา นารินรักษ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
427 สิบเอกสกณธ์ ศรีมุกดา ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
428 นายทวีศักดิ์ กลิ่นแก้วณรงค์ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
429 นายบรรพต หนุยจันทึก ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
430 นายจักรพันธ์ สาระวรรณ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
431 นายสถาพร เดชโฮม ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
432 นายจิโรจน์ อณาชัย ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
433 นายเกรียงศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
434 นายสมคิด กองจันทร์ดี ครูชำนวญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
435 นายอัศวิน ถันชมนาง ครูชำนวญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
436 นายกรกต ลาดสุวรรณ ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
437 ส.ต.ต.สนธยา ธงอาษา ครูชำนวญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
438 นางปิยะฉัตร แสงงาม ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
439 นางรัชนี พวงชน ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
440 นางปวีณสุดา ราชกรม ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
441 นางนันทิยา จุลพงษ์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
442 นางนิกร ชาญเชาวน์ เจ้าหน้าที่พยาบาล คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
443 นายเสน่ห์ เหล่าศักดิ์ชัย ครูชำนวญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
444 นางสมคิด เที่ยงตรง ครูชำนวญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
445 นายจำนงค์ ประสานวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
446 นางสาวทศพร นาตรีชน ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
447 นางวรลักษณ์ ตรงวัฒนาวุฒิ ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
448 นายวีระศักดิ์ บุณยารมย์ ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
449 นางพิณนะรัตน์ ภักดีไทย ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
450 นางสาวอัจฉราพร ใครบุตร ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา
451 นางพนมพร ศรีอิสาณ ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา
452 นายณรงค์ วินทะชัย ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา
453 นายประสิทธิ์ คำตัน ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา
454 นางสาวจารุณี เรืองสวัสดิ์ ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา
455 นายธนัช แซ่หลิ่ว ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา
456 ส.อ.ดร.อุทัย มุ่งกั้นกลาง ครูชำนวญการพิเศษ คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา
457 นางนงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
458 นางพิไลวรรณ สีหามาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
459 นายสุรเดช ปริโต รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
460 นายขวัญชัย ชุมนุมราษฎร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
461 นายณรงค์ โคตรศรี ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
462 นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
463 ว่าที่พันตรีเทพรังสรรค์ ศรีนัครินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
464 นางเกษร หนุยจันทึก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
465 นายเมฆินทร์ พรมประศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
466 นายศุภชัย สายเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
467 นางสาววัลภา นิลเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
468 นายสว่าง เหนือกลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
469 นางกรรณิกา วิภาคะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
470 นายพิสิทธิ์ จันทรเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
471 นายตวงทรัพย์ ไชยทองศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
472 นายณัฐพล หล้าชาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
473 นายพัสกร ทวีกิตติเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
474 นายอังกูล จันทวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
475 นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลานามัย
476 นายสิทธิพงษ์ จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนพิทยาคม กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลานามัย
477 นายจำรัส พิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิแสนวิทยา กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลานามัย
478 นายสุนทร สีพันธ์บุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิแสนวิทยา กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลานามัย
479 ว่าที่ พ.ต.สมชาย ศรีรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลานามัย
480 นายสมัย แสงวงค์ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลานามัย
481 นายประเสริฐ ปัตโชติชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
482 นายเชิดชาย ราชกรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลทวาปี กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
483 นางญาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลทวาปี กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
484 นายเกรียงศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
485 นายวัชระ บุรีมาต รองผู้อำนวยการโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
486 นายกฤษฎา ศรีพานิชย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
487 นางเพลินพิศ นามละคร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิรมลวิทยา กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
488 นายบดินทร์ นารถโคษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
489 นายอัครพงศ์ ภูติยา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
490 นายกฤษฎา ศรีพานิชย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
491 นายธีระนัน พิรุณสุนทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
492 นายเอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
493 นางสาวไมตรี สมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
494 ซิสเตอร์จิระภรณ์ ทิพย์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนิรมลวิทยา กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
495 นายจำนงค์ ประสานวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
496 นางเพลินพิศ นามละคร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิรมลวิทยา กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
497 นายทองคำ วรสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา กรรมการที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียนเรียนร่วม
498 นายธีระพล บัวดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียนเรียนร่วม
499 นายชาตรี ไตรยราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา กรรมการที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียนเรียนร่วม
500 นายปริญญามิตร ลีนาลาด รองอำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา กรรมการที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียนเรียนร่วม
501 นายประเสริฐ ปัตโชติชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา กรรมการที่ปรึกษากลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน
502 นายสถิตย์ จริตน้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 กรรมการที่ปรึกษากลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน
503 นายวีระยุทธ์ ศิริจันทพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 กรรมการที่ปรึกษากลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน
504 น.ส.อินทิมา โยคิกานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา กรรมการที่ปรึกษากลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน
505 นายณรงค์ชัย มลาวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม กรรมการที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
506 นายเนตร สุรำไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มไทรวิทยา กรรมการที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
507 นายปัญญาวัฒน์ บำรุงรส รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ กรรมการที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
508 นายเวชวิทย์ บุญหนุน ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 สกลนคร โซน 1esan67.sillapa.net/sm-snk1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]