::sm-snk1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสุทธินันท์ บุตรดีโรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นางกุลธิดา วงศรีลาโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีรองประธานกรรมการ
3. นางอุทุมพร รวงโคกสูง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวชลลดา จักรุวงษ์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางศุภมิตรา ปริญญาพลฯโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกภรณ์ แก้วมะโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา รองประธานกรรมการ
3. นางไพรัตน์ ดงบังโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอมร นักธรรมโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางพรพิศ ผิวหอมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางประภาพร จิตกาวินโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัชณีย์ เครือคำโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางสิทธิภาท์ เทพคำมีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ ศรีชนกมาตาโรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
6. นางวนิดา คณะพลโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางอรวรรณ ศุภวิทยาเจริญกุลโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางนวพร ใจจิตรโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางจารุวรรณุ สุรินทร์โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ศรีกะรัตน์โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
5. นางนันทนิจ ศรีรักษาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางศรีวัฒนา สมพงษ์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ พลไชยโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3รองประธานกรรมการ
3. นายรุ่งชัย ศิริบำรุงโรงเรียนโพธิแสนวิทยา กรรมการ
4. นางสาวธนันต์พร ชุมปัญญาโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐธัญ เจริญชัยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางวิริยะ สารทองโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัญชยารัตน์ เครือหมื่นโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางศิริษา แสนดวงโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
4. นายนพรัตน์ อำพลโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกีรติ พลศักดิ์ขวาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางน้อมจิต ศรีอาจโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา พลไชยโรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 รองประธานกรรมการ
3. นางกนิษฐา จิตรปรีดาโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
4. นางระวิวรรณ์ พฤกษติกุลโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางวราภรณ์ สมบัติดีโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางวิภา มุ่งนากลางโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางเกษร อินธิแสงโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวิภารัตน์ อุตนามโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
4. นายขจรศักดิ์ นาคราชา โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายไกรวิทย์ พิมพ์โพสาคามโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางศุภอักษร คูณอาจโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพนิดา ยาทองไชยโรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 กรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ เทียมราชโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวบุษบา ลือวันคำโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางสุดใจ สุนทรสโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางธัณฐภรณ์ วรดีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา รองประธานกรรมการ
3. นางกัลยาณี ฟองอ่อนโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรวรรณ ราชพิลาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางนวลจันทร์ สำนึกโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายประยุค วรรณทองโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายไกรษร ดีขะมาตย์โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
4. นางระรื่น งอยจันทร์ศรีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสาวสกลรัตน์ พูนทองอินทร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางคันที โสมชัยโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสุดสาคร ถึงนำมาโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเปรมศรี ศรีพลราชโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางสาวอัจฉราพร ใครบุตรโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาวประภากร นีละวงศ์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสมถวิล อนุญาหงส์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาวณัฐริกา อุปพงษ์ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา กรรมการ
4. นางกัญจนา ธัญญะอุดมโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางทัศนีย์วรรณ สามารถโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางปานดารา เหมะธุลินโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวกนกอร บุษปะฤกษ์โรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
4. นางสมศิริ วงษ์สุวรรณโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ เมตตาวิมลโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวสุริจา ถาปันแก้วโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ เนื่องอาชาโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นายบัญชา ชินโณ โรงเรียนโพนพิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวภัชรินทร์ ราชัยโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
6. นางสาวเครือฟ้า รันชิตโคตรโรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายประพืช ขาวสุริจันทร์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางประภาลักษณ์ ขันละโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายษิตร์เจริญ คำตลบโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นายพรสวรรค์ ชาพาโรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5กรรมการ
5. นางสาวสุภาภรณ์ พรมรักษาโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกรกนก คำพชรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพิสิจฏ์ พุฒศรีโรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัญชิสา ผิวเดชโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ กิ่งนาคมโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางรุจิพัชญ์ อรุวีวัฒนานนท์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ พรมประศรี โรงเรียนโพธิแสนวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นายกฤษณวัฒน์ เสนารักษ์โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ กรรมการ
4. นางศิริรัตน์ ด่างเกษีโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวบุญยตรี สมนาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางวรินฐ์ญา พิลาวรรณโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางประกายทิพย์ อุปพงษ์โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ อุปพงษ์โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3กรรมการ
4. นางนัฏฐกานต์ เหลาแก้วโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสาวพรธิดา สำเภาทองโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางจิราพร อุทุมทองโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกานดา คำเมืองโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ มนัสนิลจินดาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางมัณฑณา อินธิแสงโรงเรียนโพนพิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวสุจรรยา แก้วคำสอนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางกิตติพร อาจวิชัยโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสุกัลยา อุดมเดชโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเทิดศักดิ์ วังคะฮาดโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นางอัญชลี นิลทะราชโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางวิจิตรา แก้วหล่อโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายวรพจน์ ศรีประทุมวงศ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประสงค์ ศักดาโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นายฉัตรชัย ศรีนัครินทร์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายจักรพันธ์ สมพงษ์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ โคตพรมโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีรองประธานกรรมการ
3. นายมณี ทะนุการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
4. นางสาวบุญยงค์ ตาลวิลาสโรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
5. นายพัฒนา เครือคำโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีปรีดา จิตจำนงค์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
7. นายสินชัย สิงห์คำมาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางผุสดี บุญหงษ์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดดาว ประทุมวัลย์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา ยี่สารพัฒน์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นายอาภันตรา แสงวงศ์โรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางสุธินี บุพศิริโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา สีแสงโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีรองประธานกรรมการ
3. นายสุทธิชัย วิดีสาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางอรุณี วงศ์เตชะโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
5. นางศรีสุฎา ชิณโนโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นางสาวนิตยา สีแสงโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิร์อร ทิพย์พีรชัยโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวัชระ วรรณคีรีโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวน้ำฝน หตะเสนโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
5. นายสถาพร เดชโฮมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายชาญวิทย์ อาจวิชัยโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีประธานกรรมการ
2. นางจิรประภา ฮมแสนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นายชูศักดิ์ ประพัศรางค์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางยุภา วุธราโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางนิภาพร วังคีรีโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางภัทรวดี ตรีโอษฐ์โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา รองประธานกรรมการ
3. นางศิริพร พรหมประศรีโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
4. นางสาววารุณี วาทะวัฒนะโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวจีราพัชร เชียงขวางโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจุฬาพร เหนือกลางโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายรุ่งโรจน์ รูปสมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาววาสนา ศิริจันทพันธุ์โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุวพร พาวินิจโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3กรรมการ
5. นางสาวศุภดา สว่างโคตรโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเกษศิรินทร์ สุขสำราญโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางภาวนา พิฑูรมานิตโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสิวาพร เมธาวีโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทกร สืบสาว โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวยุวดี คำเงินโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
5. นางสาวโฉมวลี กุตระแสงโรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 กรรมการ
6. นางสาวกรรณิการ์ ทองอันตังโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวศิริธร อ่างแก้วโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางดวงฤดี แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวจุไรรัตน์ จันทไทยโรงเรียนคำเพิ่มพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวปรียาภัทร เครือคำโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางนภาพร พรมประศรีโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
5. นางสาววรรณิกา ทีสุกะโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
6. นางบุญเต็ม สุวรรณาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางเสาวรจนี จันทวงค์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวณฤดี พันธ์ไชยโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิภาพร ดาลุนพันโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นายธนากร อุทัยดาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวปาริชาติ ธนารักษ์โรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
6. นายวชิราวุธ ปานพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนครกรรมการ
7. นายสุทธิชัย นาคะอินทร์ โรงเรียนโพนพิทยาคม กรรมการ
8. นางสาวจุฑามาศ คำเพชรดีโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
9. นางรัตนา ขันเงินโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางนวลจันทร์ ปะกิระคังโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ สิทธิวงค์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. สิบเอกสกณธ์ ศรีมุกดาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางสิรินทร์ยา ศิริพงศ์สินโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวแรมจันทร์ พรมปากดีโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
6. นางอุไรวรรณ ไชยนาโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3กรรมการ
7. นางสาววรางคณา ราชวัตรโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม กรรมการ
8. นางสาวสุชญา พรหมดาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ เฉลยสุขโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา ไตรธิเลนโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา ผิวงามโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางสุวพัชร อุปพงศ์โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓กรรมการ
5. นางสาวพนัสดา มาตราชโรงเรียนโพนพิทยาคม กรรมการ
6. นายรณชัย ชัยบุบผาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
7. นายภาณุพงษ์ ทิพย์สุวรรณโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
8. นางณัฐชลิดา ประกิ่งโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
9. นางอมรรัตน์ นามสอนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางจินตหรา ภูรัพพาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางพรสินี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้ารองประธานกรรมการ
3. นางปิยวดี สิงห์ทองไชยโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
4. นางวัชรียา พรหมพันธ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
5. นางสาววรรณนิศา ภูดวงดาดโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
6. นางสรวงสมร อุทัยดาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายพงศธร ศรีอาจโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายพานุทัศน์ โคตรสงครามโรงเรียนร่มเกล้ารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอภิรดี พรหมพันธ์โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นางพรพิรุณ งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางกัลยา ศรีกุดหว้าโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชาคริสต์ พ่อปากดีโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายภาณุพงษ์ ทิพย์สุวรรณโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
3. นายเชาวนนท์ ชาทิพฮดโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
4. นางขนิษฐา ศรีมงคลโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3กรรมการ
5. นางนราทิพย์ วรรณประสิทธิ์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวชวาลา ฤทธิ์ฤาชัยโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางวัชรียา พรหมพันธ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุปราณี ชินโนโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
4. นางรุ่งอรุณ ถำวาปีโรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
5. นายภาณุพงศ์ พาดีโรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5กรรมการ
6. นายสัญชัย คำสงค์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
7. นางสาวแพรวนภา โสภาโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
8. นายณัฐกร นันทะแพงโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ผิวหอมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางเบญจพร ศรีวรกุลโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางรัตดาภณ์ แสงสว่างโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
4. นายวีระพันธ์ จันทะจรโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
5. นางสาวอนัญญา จรัสแผ้วโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
6. นายวีระ วงศ์ตาขี่โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
7. นายอนุชา มีภูคำโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
8. นางจินตนา สารระนันท์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ผิวหอมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายวีระพันธ์ จันทะจรโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นายโรจนศักดิ์ อินทนนโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
4. นางสาวอนัญญา จรัสแผ้วโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
5. นายวีระ วงศ์ตาขี่โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
6. นายอนุชา มีภูคำโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
7. นางจินตนา สาระนันท์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายจิระวัฒน์ สุขศรีโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีระพล สอนวงค์ษาโรงเรียนคำเพิ่มพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายโรจนศักดิ์ อินทนนโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎา ด้วงติลีโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุชาดา เสียงเพราะโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางกฤตยา ชื่นนิรันดร์โรงเรียนคำเพิ่มพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิตรลดา ยุงไธสงโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวเจตสุดา แร่ถ่าย โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 กรรมการ
5. นางวราภรณ์ หอมจันทร์โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุภาภรณ์ ศรีรักษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางเตือนตา ศรีอัจฉริยะกุลโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมณา อุดมโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางบุญยงค์ สายบุตรโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางประภากร พรหมโสภาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวชมพูนุท สมบัติศรีโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ บุ่งวิเศษ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายปัญญา ศรีผายวงษ์โรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร ประเสริฐหล้าโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา สายสุรีย์โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
4. นางสาวศตพร ทอนฮามแก้วโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ มโนธรรมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางนภาพร สุภารีโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชญ์ธเนศ อุปทังโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นายสมัย แสงวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสุรพล ศรีวรกุลโรงเรียนท่าแร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสมัย แสงวงค์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา ตันมูลโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางตติญา กาญจะนะกันโหโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางวรรณพร ภูมีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายกิรพัฒน์ อุปพงษ์โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
3. นางวราภรณ์ หอมจันทร์โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ สิงห์สุพรรณโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายปัณณวัฒน์ กิตติพิชญาโรงเรียนโพนพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกิรพัฒน์ อุปพงษ์โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
4. นายณพัชร เอกภูมิพัฒโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางมาริษา เศียรกระโทกโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
6. นายเอกพร เสริฐสายโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางทัศนีย์ สิงห์สุพรรณโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายปัณณวัฒน์ กิตติพิชญาโรงเรียนโพนพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกิรพัฒน์ อุปพงษ์โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี กรรมการ
4. นายณพัชร เอกภูมิพัฒโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางมาริษา เศียรกระโทกโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
6. นายเอกพร เสริฐสายโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวเอี่ยมจิต พจมานโสดมโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางศศิประภา บุญชิดชมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนครรองประธานกรรมการ
3. นางชบาพรรณ นรินทร์โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3กรรมการ
4. นางเพ็ญสุภา ผาใต้โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
5. นางลาวัลย์ คุณแสนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
6. นางลัดดาวรรณ์ ใจกลางโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางมณีรัตน์ วุฒิสารโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวิตรี บำรุงรสโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาววารุณี มาตรสงครามโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา ลูกอินทร์โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
5. นางลักขณา ศรีมามาศโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
6. นางสาวปรียา ถาวีวรโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางจรีพร ราชพิลาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสิริลักษณ์ แว่นเรืองรองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการ
3. นางสุภาวดี เฉลยสุขโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิพย์ นาถโกษาโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
5. นายสนธยา มะสุใสโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
6. นางเพ็ญศรี จิ่มอาษาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางสาวอรุณ ศิริขันธ์ เจ้าหน้าที่ กกท.สน. ประธานกรรมการ
2. นางสาววัฒนี แสนทนิล เจ้าหน้าที่พลศึกษา อำเภอเมืองสกลนครรองประธานกรรมการ
3. นางดรุณี โยธานัก เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำจังหวัดสกลนครกรรมการ
4. นางทัศนีย์ สดใส เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกรรมการ
5. นางอรวรรณ นาเหล็ก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวิษณุพงษ์ มังศรีโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ เหล่าศักดิ์ชัยโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายจักรกริช แสนภูวาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ โคต่อเนตรโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
5. นายยุทธศักดิ์ จริตน้อมบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5กรรมการ
6. นายคงเดช ทิพวันโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายวัฒนา สุวรรณคุณโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายทศพล ใจบุญโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นายคงเดช ทิพวันท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี กรรมการ
4. นายพูลศักดิ์ ศิลปี โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ วงศ์วิชิตโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชีลา เพชรแก้วโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรณิดา มหาจักษุ์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ พจนาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายภูมินทร์ ขันเงินโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชีลา เพชรแก้วโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนุจจรี เหมะธุลินโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายอำพล พิลาตันโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี กรรมการ
5. นางสาวรณิดา มหาจักษุ์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
6. นางสาวอมรรัตน์ พจนาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวสุชีลา เพชรแก้วโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติ นันตะสุขโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชราพร วงศ์ตาขี่โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ พจนาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางสาวสุชีลา เพชรแก้วโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติ นันตะสุขโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชราพร วงศ์ตาขี่โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ พจนาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาวสุชีลา เพชรแก้วโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภูมินทร์ ขันเงินโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายกิตติ นันตะสุขโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ พจนาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางนุจจรี เหมะธุลินโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
2. นายรัตนพล คำเพชรโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ พจนาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ล้ำเลิศโรงเรียนคำเพิ่มพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉราภรณ์ จันทมาศโรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5รองประธานกรรมการ
3. นางนุจจรี เหมะธุลินโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ พจนาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายมนตรี ล้ำเลิศโรงเรียนคำเพิ่มพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉราภรณ์ จันทมาศโรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5รองประธานกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ วงศ์วิชิตโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ พจนาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ล้ำเลิศโรงเรียนคำเพิ่มพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉราภรณ์ จันทมาศโรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5กรรมการ
3. นางเสาวนีย์ วงศ์วิชิตโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายภูมินทร์ ขันเงินโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายรัตนพล คำเพชรโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางนุจจรี เหมะธุลินโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายกิตติ นันตะสุขโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายภูมินทร์ ขันเงินโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายรัตนพล คำเพชรโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวจันพิจิต โคตรพรมโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูมินทร์ ขันเงินโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายกิตติ นันตะสุขโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายภูมินทร์ ขันเงินโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวจันพิจิต โคตรพรมโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นางนุจรี เหมะธุลินโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนโพธิแสนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัตพิชา คงมาตย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนโพธิแสนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัตพิชา คงมาตย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนโพธิแสนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัตพิชา คงมาตย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนโพธิแสนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัตพิชา คงมาตย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนโพธิแสนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัตพิชา คงมาตย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนโพธิแสนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัตพิชา คงมาตย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนโพธิแสนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัตพิชา คงมาตย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนโพธิแสนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัตพิชา คงมาตย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนโพธิแสนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัตพิชา คงมาตย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนโพธิแสนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัตพิชา คงมาตย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนโพธิแสนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัตพิชา คงมาตย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนโพธิแสนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัตพิชา คงมาตย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนโพธิแสนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัตพิชา คงมาตย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนโพธิแสนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัตพิชา คงมาตย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนโพธิแสนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัตพิชา คงมาตย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนโพธิแสนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัตพิชา คงมาตย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนโพธิแสนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัตพิชา คงมาตย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนโพธิแสนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัตพิชา คงมาตย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นางสาวทัตพิชา คงมาตย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นางสาวทัตพิชา คงมาตย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นางสาวทัตพิชา คงมาตย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นางสาวทัตพิชา คงมาตย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นางสาวทัตพิชา คงมาตย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นางสาวทัตพิชา คงมาตย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายวิทยา บุตรดาวงษ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจักรี วงศ์อักษรโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
4. นางอรัญญา แสงสิริวิชโยโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายก่อเกียรติ มีทองเหลาโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
6. นายธนศักดิ์ ชอบไชยแสงท่าแร่ศึกษากรรมการ
7. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายวิทยา บุตรดาวงษ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจักรี วงศ์อักษรโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
4. นางอรัญญา แสงสิริวิชโยโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายมนตรี ว่องไวโรงเรียนกรรมการ
6. นายก่อเกียรติ มีทองเหลาโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายประจักษ์ อุ่นใจโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ แสงสิริวิชโยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภิรเดช แก้วมงคลโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓กรรมการ
4. นายมนตรี ว่องไวโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
5. นายจักรี วงศ์อักษรโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
6. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
7. นางอรัญญา แสงสิริวิชโยโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
8. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายประจักษ์ อุ่นใจโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ แสงสิริวิชโยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นายภิรเดช แก้วมงคลโรงเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายมนตรี ว่องไวโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
6. นายจักรี วงศ์อักษรโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
7. นางอรัญญา แสงสิริวิชโยโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
8. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางวิลัยภรณ์ บุณโยทยานโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ สมรฤทธิ์โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา รองประธานกรรมการ
3. นายเจษฎาพงษ์ เชิงชุมพิทักษ์โรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
4. นายก่อฤทธิ์ มีทองเหลาโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
5. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางวิลัยภรณ์ บุณโยทยานโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ สมรฤทธิ์โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา รองประธานกรรมการ
3. นายเจษฎาพงษ์ เชิงชุมพิทักษ์โรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
4. นายก่อฤทธิ์ มีทองเหลาโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
5. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางวิลัยภรณ์ บุณโยทยานโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ สมรฤทธิ์โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา รองประธานกรรมการ
3. นายเจษฎาพงษ์ เชิงชุมพิทักษ์โรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
4. นายก่อฤทธิ์ มีทองเหลาโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
5. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางวิลัยภรณ์ บุณโยทยานโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ สมรฤทธิ์โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา รองประธานกรรมการ
3. นายเจษฎาพงษ์ เชิงชุมพิทักษ์โรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
4. นายก่อฤทธิ์ มีทองเหลาโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
5. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางวิลัยภรณ์ บุณโยทยานโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ สมรฤทธิ์โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายเจษฎาพงษ์ เชิงชุมพิทักษ์โรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
4. นายก่อฤทธิ์ มีทองเหลาโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
5. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางวิลัยภรณ์ บุณโยทยานโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ สมรฤทธิ์โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายเจษฎาพงษ์ เชิงชุมพิทักษ์โรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
4. นายก่อฤทธิ์ มีทองเหลาโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
5. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางวิลัยภรณ์ บุณโยทยานโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ สมรฤทธิ์โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายเจษฎาพงษ์ เชิงชุมพิทักษ์โรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
4. นายก่อฤทธิ์ มีทองเหลาโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
5. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางวิลัยภรณ์ บุณโยทยานโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ สมรฤทธิ์โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายเจษฎาพงษ์ เชิงชุมพิทักษ์โรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
4. นายก่อฤทธิ์ มีทองเหลาโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
5. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ แสงสิริวิชโยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ พิมพิสารโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นางสาวเบญจมาภรณ์ คำจุมพลโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ แสงสิริวิชโย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ประธานกรรมการ
2. นายจักรี วงศ์อักษรโรงเรียนคำเพิ่มพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาติ พิมพิสารโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นายสุทธิศักดิ์ สหขันธ์โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3กรรมการ
5. นางสาวเบญจมาภรณ์ คำจุมพลโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ แสงสิริวิชโยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ประธานกรรมการ
2. นายจักรี วงศ์อักษรโรงเรียนคำเพิ่มพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาติ พิมพิสารโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นายสุทธิศักดิ์ สหขันธ์โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3กรรมการ
5. นางสาวเบญจมาภรณ์ คำจุมพลโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ แสงสิริวิชโยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ประธานกรรมการ
2. นางจักรี วงศ์อักษรโรงเรียนคำเพิ่มพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาติ พิมพิสารโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นายสุทธิศักดิ์ สหขันธ์โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3กรรมการ
5. นางสาวเบญจมาภรณ์ คำจุมพลโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ แสงสิริวิชโยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ประธานกรรมการ
2. นายจักรี วงศ์อักษรโรงเรียนคำเพิ่มพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาติ พิมพิสารโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นายสุทธิศักดิ์ สหขันธ์โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3กรรมการ
5. นางสาวเบญจมาภรณ์ คำจุมพลโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ แสงสิริวิชโยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายจักรี วงศ์อักษรโรงเรียนคำเพิ่มพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาติ พิมพิสารโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นายสุทธิศักดิ์ สหขันธ์โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3กรรมการ
5. นางสาวเบญจมาภรณ์ คำจุมพลโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ แสงสิริวิชโยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายจักรี วงศ์อักษรโรงเรียนโรงเรียนคำเพิ่มพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาติ พิมพิสารโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นายสุทธิศักดิ์ สหขันธ์โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3กรรมการ
5. นางสาวเบญจมาภรณ์ คำจุมพลโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ แสงสิริวิชโยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายจักรี วงศ์อักษรโรงเรียนโรงเรียนคำเพิ่มพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาติ พิมพิสารโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นายสุทธิศักดิ์ สหขันธ์โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3กรรมการ
5. นางสาวเบญจมาภรณ์ คำจุมพลโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ อุ่นใจโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ว่องไวโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรกฤช จันทร์วีระกุลโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
4. นายภิรเดช แก้วมงคลโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3กรรมการ
5. นายวิทยา บุตรดาวงษ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
1. นายประจักษ์ อุ่นใจโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤช จันทร์วีระกุลโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
3. นายภิรเดช แก้วมงคลโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3กรรมการ
4. นายมนตรี ว่องไวโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
5. นายวิทยา บุตรดาวงษ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางอรัญญา แสงสิริวิชโยโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางยุพาพร บุญใบ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพีระยุทธ หาญชนะโรงเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นางอรัญญา แสงสิริวิชโยโรงเรียนโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางยุพาพร บุญใบ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพีระยุทธ หาญชนะโรงเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางมะลิวรรณ หาญสุริย์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมจันทร์ อุ่นทะยาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวละมัย เผ่ามณีโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ กลยนีย์โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางมะลิวรรณ หาญสุริย์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมจันทร์ อุ่นทะยาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวละมัย เผ่ามณีโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางสาวชญาดา ชนาวุฒิกุลกิติโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิมลจายา ไขศรีโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวีรวรรณ ศรีนัครินทร์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมจันทร์ อุ่นทะยาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางมะลิวรรณ หาญสุริย์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวชญาดา ชนาวุฒิกุลกิติโรงเรียนด่านม่วงคำกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางวีรวรรณ ศรีนัครินทร์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมจันทร์ อุ่นทะยาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางมะลิวรรณ หาญสุริย์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวชญาดา ชนาวุฒิกุลกิติโรงเรียนด่านม่วงคำกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมจันทร์ อุ่นทะยาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลจายา ไขศรีโรงเรียนโพธิแสนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางมะลิวรรณ หาญสุริย์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาววีรญา วรรณทองโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชญาดา ชนาวุฒิกุลกิติโรงเรียนด่านม่วงคำกรรมการ
6. นางสาวทัศนีย์ กลยนีย์โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางมะลิวรรณ หาญสุริย์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลจายา ไขศรีโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นางสาววสุนันท์ ทำนาโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางมะลิวรรณ หาญสุริย์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ มนต์อินทร์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ กลยนีย์โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางมะลิวรรณ หาญสุริย์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ มนต์อินทร์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยารองประธานกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางมะลิวรรณ หาญสุริย์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวชญาดา ชนาวุฒิกุลกิติ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางมะลิวรรณ หาญสุริย์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวชญาดา ชนาวุฒิกุลกิติโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม กรรมการ
3. นางสาววิมลจายา ไขศรีโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิมจันทร์ อุ่นทะยาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางวรุฬนี พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. Mr.James Morrisโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา แสงสว่างโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการ
4. นางศรินยา สุตะโคตรโรงเรียนดงมะไฟวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางวรัตดา ศรีนครินทร์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. Mr.Anil Kumarโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัญชญา กระจายกลางโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางนฤมล เตชสุนทรกุลโรงเรียนดงมะไฟวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวลลิดา งิ้วสุภาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. MissLiu Hengyiโรงเรียนสกลพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. MissHuang Liupingโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
4. MissZhang Linqingโรงเรียนดงมะไฟวิทยากรรมการ
5. นางสาวพัสตาภรณ์ สวรรค์พรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวญานี ประกิ่งโรงเรียนสกลพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. Mr.Su Mingwei โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยวรรณ ชโลธรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายทศพร วรสารโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายรัฐรวี พินิจศักดิ์โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5รองประธานกรรมการ
3. Mr.Komuta Katsujiโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวภาวิณี บุตรดีโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวนภาภัทรี ไขประภายโรงเรียนร่มเกล้า กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายทศพร วรสารโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายรัฐรวี พินิจศักดิ์โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5รองประธานกรรมการ
3. Mr.Komuta Katsujiโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวภาวิณี บุตรดีโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวนภาภัทรี ไขประภายโรงเรียนร่มเกล้า กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฏฐ์นารี ปิยะสมบูรณ์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา นามแสงโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางสาวลลิดา งิ้วสุภาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาววิไลวรรณ เปี่ยมหน้าไม้ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. MissYoungkyung Kimโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางสาวทศพร นาตรีชนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวลลิดา งิ้วสุภาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. MissLiu Hengyiโรงเรียนสกลพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. MissHuang Liupingโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
4. MissZhang Linqingโรงเรียนดงมะไฟวิทยากรรมการ
5. นางสาวพัสตาภรณ์ สวรรค์พรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายทศพร วรสารโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายรัฐรวี พินิจศักดิ์โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 รองประธานกรรมการ
3. Mr.Komuta Katsuji โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวภาวิณี บุตรดีโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวญานี ประกิ่งโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. MissGao Qiโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. Mr.Su Mingweiโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาววิไลวรรณ เปี่ยมหน้าไม้ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ประธานกรรมการ
2. MissKim Young Kyungโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการ
3. นางสาวทศพร นาตรีชนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางปุณยพัทธ์ โถชาลีโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. MissGao Yeโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. MissLu Jie Zhouโรงเรียนร่มเกล้า กรรมการ
4. MissWang Yingyingโรงเรียนดงมะไฟวิทยา กรรมการ
5. นางสาววารุณี จำปาเรืองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายทศพร วรสารโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ประธานกรรมการ
2. นายรัฐรวี พินิจศักดิ์โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5รองประธานกรรมการ
3. Mr.Komuta Katsuji โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรรมการ
4. นางสาวภาวิณี บุตรดีโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางนิตยา บุญรักษาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ประธานกรรมการ
2. นางวรรณคนา บุญเนาว์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา รองประธานกรรมการ
3. นางอารีย์วรรณ เกิดแสงโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรรมการ
4. นางสาวนิศากร วังคำโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการ
5. นายสมชาย นามสอนโรงเรียนดงมะไฟวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นางนิตยา บุญรักษาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ประธานกรรมการ
2. นางวรรณคนา บุญเนาว์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา รองประธานกรรมการ
3. นางอารีย์วรรณ เกิดแสงโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรรมการ
4. นางสาวนิศากร วังคำโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการ
5. นายสมชาย นามสอนโรงเรียนดงมะไฟวิทยา กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสรนรินทร์ สิมสินโรงเรียนคำเพิ่มพิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิยม สมบัติดีโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนพนาถ โททุมพล โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
4. นายปิยพัชร มณีธนโรจน์โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายสมคิด กองจันทร์ดีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. ส.ต.ต.สมธยา ธงอาษาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ธุระพระโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. ว่าที่พันตรีธงชัย ประวีณานนท์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายอุทัย มุ่งกั้นกลางโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ ธุระพระโรงเรียนคำเพิ่มพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัศมี ศรีกระทุมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาวจีราวรรณ ไชยมงค์โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวจีราวรรณ ไชยมงค์ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีประธานกรรมการ
2. นางบังอร ผานะวงค์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางสาวเยาวภา คหัสคัดคามโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางพูนสวัสดื์ วะสารโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสุพิชญาภัค พรหมเกษโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวทรรศนันทน์ พรมประศรีโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
4. นางสมศิริ วงษ์สุวรรณโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางพวงผกา ภาวะบุตรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางนันทนา ลีลาชัยโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3รองประธานกรรมการ
3. นางสุจิตรา อันแสนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวเสาภา ผาพองยุนโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
5. นางวิมลรัตน์ พระหันธงไชยโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
6. นางวรงค์นุช ก้อนตาลโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางพวงผกา ภาวะบุตรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางรัจนา ประจักษวงศ์โรงเรียนร่มเกล้ารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริกุล ศิริอมรพรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวจุรารัตน์ อัครพินโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางวนิดา บิดรโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ เคนพิทักษ์โรงเรียนร่มเกล้ารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริกุล ศิริอมรพรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวจุรารัตน์ อัครพินโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา สุวรรณะโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายพรชัย สิทธิศักดิ์โรงเรียนธาตุนารายณ์กรรมการ
3. นายพิเชษฐ หาญมนตรีโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธนายุทธ ผายป้องนาโรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นางไอลดา สิงหนสายโรงเรียนคำเพิ่มพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ งอยแพงโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจารุณี เรืองสวัสดิ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
5. นางรัชดาพร สดใสโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายธนายุทธ ผายป้องนาโรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ งอยแพงโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเนตรชนก แสนทิพย์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางรัชดาพร สดใสโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายจารุณี เรืองสวัสดิ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสุพราว หาญมนตรีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุลโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางรัชดาพร สดใสโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายจรัญ คะศรีทองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสุพราว หาญมนตรีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุลโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา สุวรรณะโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางศิรินาฏ ลุนจักรโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางไอลดา สิงหนสายโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
4. นายอธิภัทร มีชัยโรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5กรรมการ
5. นายวรนนท์ ทันอินทร์อาจโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางสาวธนารีย์ บุตรโคษาโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายรอบรู้ ด่างเกษีโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ มิตรแสงโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพีรวัฒน์ ทองเพชรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวปณยา มณีเนตรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายนายจรัญ คะศรีทองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีไพวรรณ ไชยะอ้วนโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางผ่องพรรณ นันทราชโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นายนราชัย อสุรินทร์โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
5. นายชุติพงศ์ พันธุ์สมบัติโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายธนัช แซ่หลิ่วโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวปณยา มณีเนตรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีไพวรรณ ไชยะอ้วนโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนราชัย อสุรินทร์โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
4. นายธนัช แซ่หลิ่วโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
5. นายวรนนท์ ทันอินทร์อาจโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายพิเชษฐ หาญมนตรีโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายจรัญ คะศรีทองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางผ่องพรรณ นันทราชโรงเรียนร่มเกล้ารองประธานกรรมการ
3. นายทรงวุฒิ ยลถนอมโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
4. นางเนตรชนก แสนทิพย์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวประภัสศร เวฬุวะนารักษ์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ หาญมนตรีโรงเรียนร่มเกล้ารองประธานกรรมการ
3. นายชุติพงศ์ พันธุ์สมบัติโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายอาทิตย์ มิตรแสงโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ แจ้งสุขโรงเรียนโพธิแสนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวปณยา มณีเนตรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายวิเชษฐ์พงษ์ เขตสุภาบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายจรัญ คะศรีทองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางผ่องพรรณ นันทราชโรงเรียนร่มเกล้ารองประธานกรรมการ
3. นายทรงวุฒิ ยลถนอมโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
4. นางเนตรชนก แสนทิพย์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายเมฆินทร์ พรมประศรี รอง ผอ. โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ประธานกรรมการ
2. นางสาวประภัสศร เวฬุวะนารักษ์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายนิกร โสรินทร์โรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีไพวรรณ ไชยะอ้วนโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
5. นางดวงสุวรรณ ลาแสดง โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
6. นายธนายุทธ ผายป้องนาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายนวรัตน์ พรหมจักรโรงเรียนโพนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ โคตรศรีโรงเรียนร่มเกล้ารองประธานกรรมการ
3. นางสาวประภัสศร เวฬุวะนารักษ์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายจรัญ คะศรีทองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายยุทธพล ฤาชาโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
6. นายพรชัย สิทธิศักดิ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นายนวรัตน์ พรหมจักรโรงเรียนโพนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ โคตรศรีโรงเรียนร่มเกล้ารองประธานกรรมการ
3. นางสาวประภัสศร เวฬุวะนารักษ์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายจรัญ คะศรีทองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายยุทธพล ฤาชาโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
6. นายพรชัย สิทธิศักดิ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายนวรัตน์ พรหมจักรโรงเรียนโพนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ โคตรศรีโรงเรียนร่มเกล้ารองประธานกรรมการ
3. นางสาวประภัสศร เวฬุวะนารักษ์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายจรัญ คะศรีทองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายพรชัย สิทธิศักดิ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายนวรัตน์ พรหมจักรโรงเรียนโพนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ โคตรศรีโรงเรียนร่มเกล้ารองประธานกรรมการ
3. นางสาวประภัสศร เวฬุวะนารักษ์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายจรัญ คะศรีทองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายยุทธพล ฤาชา ฤาชาโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
6. นายพรชัย สิทธิศักดิ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายนวรัตน์ พรหมจักรโรงเรียนโพนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ โคตรศรีโรงเรียนร่มเกล้ารองประธานกรรมการ
3. นางสาวประภัสศร เวฬุวะนารักษ์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายจรัญ คะศรีทองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายยุทธพล ฤาชาโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
6. นายพรชัย สิทธิศักดิ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นายนวรัตน์ พรหมจักรโรงเรียนโพนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ โคตรศรีโรงเรียนร่มเกล้ารองประธานกรรมการ
3. นางสาวประภัสศร เวฬุวะนารักษ์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายจรัญ คะศรีทองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายยุทธพล ฤาชาโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
6. นายพรชัย สิทธิศักดิ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
1. นายนวรัตน์ พรหมจักรโรงเรียนโพนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ โคตรศรีโรงเรียนร่มเกล้ารองประธานกรรมการ
3. นางสาวประภัสศร เวฬุวะนารักษ์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายจรัญ คะศรีทองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายยุทธพล ฤาชาโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6
1. นายนวรัตน์ พรหมจักรโรงเรียนโพนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ โคตรศรีโรงเรียนร่มเกล้ารองประธานกรรมการ
3. นางสาวประภัสศร เวฬุวะนารักษ์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายจรัญ คะศรีทองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายยุทธพล ฤาชาโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ ภูชำนิโรงเรียนคำเพิ่มพิทยาประธานกรรมการ
2. นายพนมไพร ใยวังหน้าโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายวินัย พรหมโคตรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางอุศา พาอยู่สุขโรงเรียนคำเพิ่มพิทยาประธานกรรมการ
2. นายพนมไพร ใยวังหน้าโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายวินัย พรหมโคตรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวสะคราญนิตย์ นามละครโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางนุพิศ อัคพินโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุคนธ์ ภูชำนิโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
3. นางปัญจพร แสนภูวาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางนุพิศ อัคพินโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุคนธ์ ภูชำนิโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
3. นางปัญจพร แสนภูวาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางบุษบา แสงวงค์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางทิพย์วิมล นันตสุขโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นางกัลยา เพชรพรรณโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางบุษบา แสงวงค์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิกุลแก้ว ยะไชยศรีโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางทัศนีย์ สุจริตโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางกัลยา เพชรพรรณโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางทิพย์วิมล นันตสุขโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางวิมลรัตน์ พระหันธงไชยโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีประธานกรรมการ
2. นางสิริกมล เสนาสุโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
3. นางปัญจพร แสนภูวาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสิริกมล เสนาสุโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ ชัยทัดโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางปัญจพร แสนภูวาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสถาพร ไตรพิษโรงเรียนคำเพิ่มพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวถนอม ถิ่นตองโขบโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัยยศ ชายทองโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางจิราภรณ์ แวววงศ์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
5. นางสาวอภิรดี พรหมพันธ์โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายวินัย พรหมโคตรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายงบดุลย์ งอยจันทร์ศรีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา จุ้มอังวะโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นายธีระเดช กุลสารโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
5. นายวรรณศักดิ์ จันทะดวงโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
6. นางธิยารัตน์ แก้วคล้ายขจรศิริโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพวงชมภู สิงหศิริโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ ชัยทัดโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางเพ็ญศิริ วงศ์นราโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางพวงชมภู สิงหศิริโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ ชัยทัดโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางเพ็ญศิริ วงศ์นราโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางพวงชมภู สิงหศิริโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีประธานกรรมการ
2. นางสาวพิกุลแก้ว ยะไชยศรีโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางเพ็ญศิริ วงศ์นราโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญศิริ วงศ์นราโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิกุลแก้ว ยะไชยศรีโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางพวงชมภู สิงหศิริโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางเยาวลักษณ์ ชัยทัดโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวสมฤทัย อิ้มพัฒน์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นางวิไล ชมภูราษฎร์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางพิกุลแก้ว ยะไชยศรีโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางกัลยาณี ฟองอ่อนโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมฤทัย อิ้มพัฒน์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางวิไล ชมภูราษฎร์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจารุวรรณ สุรินทร์โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางรสรินทร์ นุ่มก่วนโรงเรียนโพธิแสนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุลโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นางมิตรทญา เลณะสวัสดิ์โรงเรียนท่าแร่ศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางจารุวรรณ สุรินทร์โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรสรินทร์ นุ่มก่วนโรงเรียนโพธิแสนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุลโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นายมิตรทญา เลณะสวัสดิ์โรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมจิตร จันทาสีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนพันธ์ คณะเมืองโรงเรียนร่มเกล้ารองประธานกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ ภูดีโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวแสงเทียน นามละครโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวสมจิตร จันทาสีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนพันธ์ คณะเมืองโรงเรียนร่มเกล้ารองประธานกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ ภูดีโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวแสงเทียน นามละครโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมจิตร จันทาสีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนพันธ์ คณะเมืองโรงเรียนร่มเกล้ารองประธานกรรมการ
3. นางสาวแสงเทียน นามละครโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวสมจิตร จันทาสีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนพันธ์ คณะเมืองโรงเรียนร่มเกล้ารองประธานกรรมการ
3. นางสาวแสงเทียน นามละครโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมจิตร จันทาสีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนพันธ์ คณะเมืองโรงเรียนร่มเกล้ารองประธานกรรมการ
3. นางสาวแสงเทียน นามละครโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมจิตร จันทาสีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนพันธ์ คณะเมืองโรงเรียนร่มเกล้ารองประธานกรรมการ
3. นางสาวแสงเทียน นามละครโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวสมจิตร จันทาสีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนพันธ์ คณะเมืองโรงเรียนร่มเกล้ารองประธานกรรมการ
3. นางสาวแสงเทียน นามละครโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายโรจนวุฑฒิ เถิงนำมาโรงเรียนโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ ภูดีโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐริกา อุปพงษ์โรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
4. นางเบ็ญจวัลย์ คำภูษาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายโรจนวุฑฒิ เถิงนำมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ ภูดีโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐริกา อุปพงษ์โรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
4. นางเบ็ญจวัลย์ คำภูษาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายโรจนวุฑฒิ เถิงนำมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ ภูดีโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐริกา อุปพงษ์โรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
4. นางเบ็ญจวัลย์ คำภูษาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายโรจนวุฑฒิ เถิงนำมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ ภูดีโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐริกา อุปพงษ์โรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
4. นางเบ็ญจวัลย์ คำภูษาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายโรจนวุฑฒิ เถิงนำมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ ภูดีโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐริกา อุปพงษ์โรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
4. นางเบ็ญจวัลย์ คำภูษาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรัชดาพร สดใสโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศณีย์ ตองตาสีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรัชดาพร สดใสโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศณีย์ ตองตาสีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายชานุ สิงหกันต์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายพิศไสว วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนสกลทวาปีกรรมการ
4. นายวิทยา บุตรดาวงศ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายชานุ สิงหกันต์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายพิศไสว วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนสกลทวาปีกรรมการ
4. นายวิทยา บุตรดาวงศ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายชานุ สิงหกันต์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายพิศไสว วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนสกลทวาปีกรรมการ
3. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายวิทยา บุตรดาวงศ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายพิศไสว วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนสกลทวาปีกรรมการ
2. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายชานุ สิงหกันต์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายวิทยา บุตรดาวงศ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายชานุ สิงหกันต์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ แก้วเสถียรสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายพิศไสว วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนสกลทวาปีกรรมการ
4. นายวิทยา บุตรดาวงศ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายชานุ สิงหกันต์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายพิศไสว วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนสกลทวาปีกรรมการ
3. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายวิทยา บุตรดาวงศ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายชานุ สิงหกันต์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายพิศไสว วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนสกลทวาปีกรรมการ
3. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายวิทยา บุตรดาวงศ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายชานุ สิงหกันต์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายพิศไสว วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนสกลทวาปีกรรมการ
4. นายวิทยา บุตรดาวงศ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 สกลนคร โซน 1esan67.sillapa.net/sm-snk1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]