งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 7 พ.ย. 2560 09.00-10.30 08.30 รายงานตัว
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 7 พ.ย. 2560 13.00-14.30 12.30 รายงานตัว
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 7 พ.ย. 2560 09.00-10.30 08.30 รายงานตัว
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 7 พ.ย. 2560 13.00-14.30 12.30 รายงานตัว
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 442 7 พ.ย. 2560 09.00-10.30 08.30 รายงานตัว
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 443 7 พ.ย. 2560 13.00-14.30 12.30 รายงานตัว
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 7 พ.ย. 2560 09.00 08.30 รายงานตัว เก็บตัวห้อง 436
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 7 พ.ย. 2560 09.00 08.30 รายงานตัว เก็บตัวห้อง 436
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 7 พ.ย. 2560 09.00 08.30 รายงานตัว เก็บตัวห้อง 431
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 7 พ.ย. 2560 09.00 08.30 รายงานตัว เก็บตัวห้อง 431
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441 7 พ.ย. 2560 09.00 08.30 รายงานตัว
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 446 7 พ.ย. 2560 09.00 08.30 รายงานตัว
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444 7 พ.ย. 2560 09.00 08.30 รายงานตัว
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 445 7 พ.ย. 2560 09.00 08.30 รายงานตัว


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 สกลนคร โซน 1esan67.sillapa.net/sm-snk1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]