รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ณ โรงเรียนบรบือ และโรงเรียนบรบือวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน กลุ่มแข่ง นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิชญาวี  ละมะให
 
1. นางจงใจ  สัตยธีรานนท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงโชติกา  พันธุ์งาม
 
1. นางจินดารัตน์   เพียรอดวงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ราชดา
 
1. นางเพ็ญพัตรา  ไชยบัง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. นางสาวพัชชานันท์  จันทะนนตรี
 
1. นางวารุณี  วุฒิพันธ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. นางสาววิชุดา  ศรีวงษา
 
1. นางพิมล  ภูใบบัง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา กลุ่ม 3 1. นางสาวพีรดา  เริงพร
 
1. นายธนะกูล  ไชยบัง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐจิตกานต์  ชัยเอกมงคลเลิศ
 
1. นางสาวรมย์ธีรา  ศิริพงศ์วรกุล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงทรรศน์พร  ศรีคราม
 
1. นางสาวอัจฉรี   จันจ่าย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอัจฉราวดี  อุตรี
 
1. นางลัดดาวัลย์  จันละคร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. นางสาววารินนาถ  บูระณะกิติ
 
1. นางอภิณห์รวีร์กร  แหมไธสง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. นางสาวชลธิชา  มัชปะโต
 
1. นางประภาพร  แก้วจันดา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวภัทรสุดา  หว่านหอม
 
1. นางสาวพณาสันต์  เกษจ้อย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เรืองทอง
 
1. นางสุวนีย์  ถึงดี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. นางสาวพัชรา  ยวงโป่งแก้ว
 
1. นางสาวศิริวรรณ  คำแสนพันธ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงลลิตา  สารสวัสดิ์
 
1. นางดวงรัตน์  คำหว้าแก้ว
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นางสาวกุลณัฏ  บุญกิจ
 
1. นางสาวอำนวย  นันทะเสน
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. นางสาวอิศริยา  สังสุวรรณ
 
1. นายกัปปน์ติพัฒน์  เกียดนอก
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวญาสุมินทร์  สุทธิวรรณ
 
1. นางนวพร  แกล้วกล้า
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพัชฌิมา  สีหอม
 
1. นางสาวรักษ์สุดา  แพ่่งตี่
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรุจิรดา  พิมพา
 
1. นางสาวสิรินทรา  มาศวรรณา
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพัชรพร  มุระดา
 
1. นางสุนันทา  รองชัยภูมิ
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. นางสาวพิศุทธิดา  พันธ์แซง
 
1. นางสังวาลย์  ชาญศึก
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. นางสาวอธิฐญา  มะกา
 
1. นางลัดดาวัลย์  แพนลิ้นฟ้า
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวชฏาพร  สีลาโคตร
 
1. นางมินตรา  กาหลง
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนพนภางค์  ประสงค์สันต์
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  พลขันธ์
3. เด็กหญิงอัจฉริยา  ภูแล่นกี่
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  พรสีมา
2. นางศิรินทิพย์  แสงทองพิทักษ์
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปภาดา  ลาดโสม
2. เด็กชายพิเชษฐา  บริบาล
3. เด็กหญิงวราลักษณ์  โยชน์ด้วง
 
1. นายสายัณห์  ปุยภูงา
2. นางสาวธัญพร  วาเสนัง
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงฉัตรปพร  มินสำโรง
2. เด็กหญิงสุภาวิตา  ภูเมืองพรม
3. เด็กหญิงอมาวศรี  ไร่ขาม
 
1. นางภคมน  มูลจันที
2. นางจิดาภา  บุญมาตย์
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. นางสาวนริศรา  สุวรรณ
2. นางสาวลักษิกา  กันดุล
3. นางสาวอาริยาภรณ์  เพียงเกษ
 
1. นางกฤษณา  ขันสาลี
2. นางชุลีพร  พินิจพล
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. นางสาวศิริญญา  สีหาบุดโต
2. นางสาวศิวารัตน์  ใจภักดี
3. นางสาวสุดารัตน์  ปทุมวัน
 
1. นางกาญจนา  สวนประดิษฐ์
2. นางสาวมณีรัตน์  บุบผารัตน์
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา กลุ่ม 3 1. นางสาวชีวาพร  ศิริแก้ว
2. นางสาวศุภลักษณ์  คำไชยโย
3. นางสาวสรัญญา  คล้ายสุบรรณ์
 
1. นางพัชนี  ศีลคุณ
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กชายกรกฏ  อภิวัฒนวรรณ
2. เด็กหญิงอริสรา  ทาน้อย
 
1. นางศิริวรรณ  รัตนพันธุ์
2. นางมยุรา  พรมอ้วน
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตติภูมิ  กฐินเทศ
2. เด็กหญิงพิชญา  อันศรีเมือง
 
1. นางสาวสุพรรษา  ศรีสารคาม
2. นายพรชัย  จันทโสก
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวกัญญารัตน์  เถื่อนมิ่งมาตร
2. นางสาวปนัดดา  มาดี
 
1. นางปนัดดา  สิทธิขวา
2. นายเฉลียว  ดอนกวนเจ้า
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. นายนรากร  พิสุทธิ์
2. นายอภิชัย  อุทัยแสง
 
1. นางสาวปทิตตา  อุทัยดา
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. นายธนานนท์  ปธิรูโป
2. นางสาวออมสิน  มั่งมี
 
1. นางกาญจนา  สวนประดิษฐ์
2. นายมนตรี  บุญช้อน
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา กลุ่ม 3 1. นางสาวพรทิภา  ศรีคำบ่อ
2. นางสาววรารัตน์  สีแก้วนิตย์
 
1. นายธนะกูล  ไชยบัง
2. นางเพ็ญพัตรา  ไชยบัง
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95.04 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นางสาวกัลยรัตน์  เทียบแก้ว
2. เด็กหญิงเกษรินทร์  รัตนนท์
 
1. นางพัชชรัศม์  กิติภพสวัสดิ์
2. นางวิภานุรักษ์  พรหมศรี
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 96.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วัฒนบุตร
2. เด็กหญิงสร้อยทิพย์  ปะกิตานัง
 
1. นางสาวศิรินทร์ภรณ์  พูนไธสง
2. นายศตวรรษ  บุญเรือง
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 94.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นางสาวกัญญาณัฐ  เที่ยงตา
2. นางสาวกัญญาวีร์  เที่ยงตา
 
1. นางประทุมพร  เคนหวด
2. นางสาวพัชราวดี  ริโยธา
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 95.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. นางสาวรัตติกาญจน์  รักษาภักดี
 
1. นางยุพดี  ธนสีลังกูร
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 99.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. นายนรินทร์  บุญทา
 
1. นางสุมามาลย์  โสดา
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 97.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา กลุ่ม 3 1. นางสาวดรัลพร  ศรีทะโคตร
 
1. นายประทีป  แสงแก้ว
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนาธิป  บุญเพ็ง
 
1. นางเพชรจู  นามขัน
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. เด็กชายอนุวัฒน์  คอนรัมย์
 
1. นายวรศิลป์  อักกะมานัง
 
45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. นางสาวปุณยาพร  โสภณวิวัฒน์
 
1. นายทรงรัตน์  ภารสถิตย์
 
46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. นายพิชัย  เรืองบุญ
 
1. นายเรืองศักดิ์  มัททวีวงศ์
 
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นางสาวปลิสญา  ดวงจันทร์
 
1. นางปดิว  บูรณพล
 
48 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤตพร  มาลา
2. เด็กชายฐิติภัทร  แสงงาม
3. เด็กชายอัครพล  คณะมะ
 
1. นายสวัสดิ์  จันทมนตรี
2. นางสาวปาณิสรา  พิศพาร
 
49 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายพันชาติ   ปทุมทอง
2. เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน    มะธิโกวา
3. เด็กหญิงลักขณา   ฤทธิราช
 
1. นางสาวนงลักษณ์   ปราบเมย
2. นางสาวพรหมพิริยะ   ปินะกาโพธิ์
 
50 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายนนท์ปกรณ์  ศรีเคน
2. เด็กชายนราธิป  ศรีอุดม
3. เด็กหญิงวิภาวดี  กงไขยา
 
1. นางนภสร  เสนาพร
2. นางสาวรวิษฎา  ดวงจันทา
 
51 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. นายสหรัฐ  เทียงดีฤทธิ์
2. นางสาวอารยา  ศรีเรืองสุข
3. นางสาวเบญจรัตน์  ธงงาม
 
1. นางสิริพร  ภูหัวดอน
2. นายรณยุทธ  นิลโคตร
 
52 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. นางสาวนันทิกานต์  สุวรรณวงษ์
2. นางสาววรรณภา  ผุยหัวดง
3. นางสาววายุภักษ์  สีโท
 
1. นางนาฏศิลป์  จันจ่าย
2. นางอัญชลี  โมฆรัตน์
 
53 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นางสาวบงกช  บุญเพ็ง
2. นายศรัณย์ภัทร  วิชัยวงษ์
3. นายศักดิ์ดา  คำภูเงิน
 
1. นางสาวลำดวน   จำปาบุรี
2. นางปดิว  บูรณพล
 
54 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิชา  รักษาโคตร
2. เด็กหญิงสุชานันท์  ไกรอาสา
3. เด็กหญิงอาศิยา  นนทคำจันทร์
 
1. นางสาวศศิธร  วิชาเรือง
2. นายชัชวาล  ศรีโพธิ์ผา
 
55 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงบุญณิศา  ไสยลักษณ์
2. เด็กหญิงศิวพร  ครองสาดี
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  นวลไธสง
 
1. นางทรัพย์ศิริ  สิงห์สุพรรณ
2. นางวิไลวรรณ  ลุนละวงศ์
 
56 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  แสงชา
2. เด็กหญิงรัชนก  ทับสอน
3. เด็กหญิงสุธิดา  จินนารักษ์
 
1. นายวิทยา  โมฬา
2. นางกัญญภัทร  บิลโพชน์
 
57 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. นางสาวชนิกานต์  นาชัยฤทธิ์
2. นางสาวปฐมาภรณ์  อาจชมภู
3. นางสาวเนตรนิล  สนิทลุน
 
1. นางสมพร  พลขันธ์
2. นางยุทธนา  นรสาร
 
58 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวกมลวรรณ  เทียงดาห์
2. นายปิตินันท์  สุทธิเภท
3. นางสาวอคิราภ์  นามคำ
 
1. นายสุขศิลป์   ชมพูพาน
2. นางมลิวรรณ   พวงจำปี
 
59 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล กลุ่ม 3 1. นางสาวอริสา  ดวงจันทร์แดง
2. นายเดชานันท์  สร้อยสงค์
3. นางสาวเสาวณีย์  เพชรชารี
 
1. นายวรัญญู  จันใต้
2. นางสาวจันทรา  แสนโคตร
 
60 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฏิยา  ดอนละคร
2. เด็กหญิงฐิตาพร  สุจิตตกุล
 
1. นายชัชวาล  ศรีโพธิ์ผา
2. นางสาวศศิธร  วิชาเรือง
 
61 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. นางสาวบุณฑริกา  บุตตะคาม
2. เด็กหญิงศิรินญา  วิเศษ
 
1. นางสาวสุรีวรรณ  ปักกังเว
2. นางบุปผา  ทิ้งแสน
 
62 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปพิชญา  ประสงค์ดี
2. เด็กชายหฤษฎ์  ตันตินรเศรษฐ์
 
1. นายทรงศักดิ์  รัตนคุณศาสน์
2. นางสาวรุจิราภรณ์  บัวคำ
 
63 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. นายคณิศร  เรืองแสน
2. นางสาวชัญญา  อุดชุม
 
1. นางยุพิน  พลเรือง
2. นางจิรัชยา  ปวงประชัง
 
64 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 1. นายกันตินันท์  โคตถา
2. นางสาวพิรดา  มาตพรมราช
 
1. นายประจักษ์  อะนันทา
2. นางพิชญ์สิรี  พิไลวงศ์
 
65 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นายณัฐวุฒิ  บุญเพ็ง
2. นายอรรถนนท์  ศรีไชยทอง
 
1. นายพรสวรรค์  เตชะจันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิชัย  ใจสุข
 
66 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอริสา  สิกขะโต
 
1. นางสาวปาณิสรา  พิศพาร
 
67 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมนัญญา  สาโก
 
1. นางภคมน  ภูมิชูชิต
 
68 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กลุ่ม 3 1. นายน้ำเพชร  วุสันเทียะ
 
1. นางนภาภรณ์  ปริปุรณะ
 
69 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นางสาวลลิดา  ทองมาก
 
1. นายไพฑูรย์  จันทะนาม
 
70 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. นายสุริยา  สุคำภา
 
1. นางกัญจน์ณมล  เรืองวิเศษ
 
71 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กลุ่ม 3 1. นายสิทธิพงษ์  คำดี
 
1. นางหนึ่งฤทัย  เที่ยงภัภดิ์
 
72 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐวดี  พรไตร
2. เด็กหญิงนรุณี  ทศราช
 
1. นายพร้อมพันธ์  สุวรรณแสน
2. นางสาววนิดา  นนฤาชา
 
73 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสิรินทรา  พลมีศักดิ์
2. เด็กหญิงอริสรา   โลหากาศ
 
1. นางธราภรณ์  กันหา
2. นางสาวจิตกมล   โคตรทองหลาง
 
74 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายปรีชา  โกสุมสัย
2. เด็กชายวัชรพล  มุขวะชิ
 
1. นายณรงค์  สรรพอาษา
2. นางศิรินทิพย์  สรรพอาษา
 
75 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นายเกียรติศักดิ์  สีคุณ
 
1. นายสุชาติ  วิริยะ
 
76 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช กลุ่ม 2 1. นายสิทธินนท์  ปินะกะเส
 
1. นายคำดี  สารจันทร์
 
77 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวศศิธร  สินธุบัว
 
1. นายวิทยา  โมฬา
 
78 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐชา  อุตรินทร์
 
1. นางสุจิตรา  ภูคำวงศ์
 
79 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. เด็กชายสุริยันต์  มาดาโต
 
1. นางนิภาพร  อาจอารี
 
80 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายวรเมธ  รัตนพล
 
1. นางมณีลักษ์  ราชดา
 
81 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. นายพงศกร  ชาติเจริญ
 
1. นายเสาร์  รัตนเพชร
 
82 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐวดี  ภูมิกระจ่าง
 
1. นางจารีย์ภัค  เรืองสมบัติ
 
83 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวศิวพร  ช่างทองคำ
 
1. นางสาวชลธิชา  สาชิน
 
84 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนภัทร  วิรัชพงศานนท์
2. เด็กหญิงรมิตา  แสวงดี
3. เด็กหญิงศศิประพัฒน์  วรพจน์
 
1. นางสาววิริมล  พละวัตร
2. นายสุนัย  อิ่มอุรัง
 
85 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสิรินาถ  จันทร์เจริญ
2. เด็กหญิงสุมิตรา  ยะถา
3. เด็กชายสุรเกียรติ  ภิบาลจอมมี
 
1. นางลักษมี  ม่วงคลา
2. นางสาวจุรีรัตน์  เทียงคำ
 
86 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐวดี  ถิตย์เจือ
2. นางสาวภัทรวรรณ  สีดาวัตร
3. นางสาวมาติการ์  โคคำ
 
1. นางศินันท์ธีรา  บัวริวัน
2. นางสิวินีย์  เททะสังข์
 
87 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) กลุ่ม 1 1. นายกนกพล  เนื่องโนราช
2. นางสาวขวัญจิรา  โกสุมภ์ศิริ
3. นายสิรวิชญ์  บุญลอด
 
1. นางทิพวรรณ  พิลา
2. นางสาวอภิญญา  ภัทราธรรมรักษ์
 
88 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. นางสาวธนาวรรณ  ปาปะโข
2. นายธีรพล  สิงห์ฉลาด
3. นางสาวเพ็ญพิชชา  ปาปะโถ
 
1. นายธนัช  ภูมิชูชิต
2. นายนพอนันต์  สุนทรพสิษฐ์
 
89 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวพรลภัส  ภิบาล
2. นางสาวรพีพรรณ  พิมพ์ชารี
3. นางสาวศศิธร  พรมรัต
 
1. นางเทียมจันทร์  เรืองแสง
2. นางสาวภัทรวรรณ  ไวสาหลง
 
90 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  มุมอ่อน
2. เด็กหญิงพรธรส  ปัญจะรักษ์
3. เด็กหญิงแม่น้ำ  เนืองไชยยศ
 
1. นางพิศมัย  เนืองไชยยศ
2. นางสาวพรทิพย์  ปัดตาเคนัง
 
91 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. นายจักรพันธ์  อินธิแสน
2. เด็กหญิงพิมพ์นรี  สุนทรสนิท
3. เด็กหญิงเกวลี  เรืองบุญ
 
1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  โพธิจักร
2. นางสุคนธา  โคตรโสภา
 
92 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงญาดาวดี  รัตนทิพย์
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  วงธรรม
3. เด็กหญิงปนัดดา  กันทำ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  คุณสมบัติ
2. นางอรวรรณ  นันสถิตย์
 
93 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. นางสาวธนรัตน์  ศรีปัจฉิม
2. นางสาวพรพรรณ  นันทเสน
3. นางสาวพลอยแพรวา  แสงวิเชียร
 
1. นางสาวภาริณี  สุวรรณศรี
2. นางสาวจรูญลักษณ์  วรโคตร
 
94 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวชัญญานุช  ศรีจันทร์
2. นางสาวมรกรต  สายแวว
3. นางสาววรรณวลี  มโนราช
 
1. นางสาวไอรฎา  เหล่าสะพาน
2. นางสาวฐานิดา  สอนหนูน้อย
 
95 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวณลิษา  อย่างบุญ
2. นางสาวสุกัญญา  ธรรมโรเวส
3. นายอมรเทพ  จันคำวงศ์
 
1. นายสุวิทย์  โคทนา
2. นางสาวกิตติมา  ยียวน
 
96 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. เด็กชายวีรภัทร  ศรีคราม
2. เด็กชายศรธานุภาพ  อินทร์ตน
3. เด็กชายอัษฎาพล  แก้วก้อย
 
1. นางสุจิรา  พลลาภ
2. นางสาววิภาวรรณ  ศรีละคร
 
97 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพัฒนา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนารีรัตน์   แสนวันดี
2. เด็กหญิงพรสวรรค์   แก้วกงพาน
3. เด็กหญิงศิริวรรณ   คำมาตย์
 
1. นางมุนี  ภวภูตานนท์
2. นางสาวจินตนา  แก้วภา
 
98 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ฤทธิ์โคหา
2. เด็กหญิงจันทนา  วงค์โต
3. เด็กหญิงณัฐกมล  สีหาบัณฑิต
 
1. นางเยาวเรศ  ปริวันตา
2. นางสาวพัชรียา  คุณศักดิ์
 
99 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. นางสาวธารวลี  ดีพรม
2. นายปฏิพล  แสงสุข
3. นางสาวพรภิรมย์  ศรีพนามน้อย
 
1. นายดุสิต  วรวัฒนธรรม
2. นางจุไรรัตน์  ธนยั่งยืน
 
100 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวนงค์คราญ  ดอกจันกลาง
2. นางสาวสุนิสา  สุนทองห้าว
3. นายสุรวุธ  พงษ์ประพันธ์
 
1. นางสาวไผ่ลอม  บุษมงคล
2. นางสาวกวิสรา  วงษ์แก้ว
 
101 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กลุ่ม 3 1. นายกิตติศักดิ์  แสนเมือง
2. นางสาวศิริลักษณ์  ทันแสน
3. นายอัครัช  อิ่มบุญสุ
 
1. นางเทียมจันทร์  เรืองแสง
2. นางสิวินีย์  เททะสังข์
 
102 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  ชูทอง
2. นางสาวสุทธิดา  คำมุงคุณ
3. เด็กชายเจษฎา  วันทะกล
 
1. นางสาวดารวรรณ  โสภาาศรี
2. นายศรัณย์  วรรณศิริ
 
103 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจุฑามณี  คำดำ
2. เด็กหญิงฑิตฐิตา  คำนา
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  ปามุทา
 
1. นางไอลัดดา  ปามุทา
2. นางสาวชมพู  สัจจวาณิชย์
 
104 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล กลุ่ม 3 1. เด็กชายกฤษนัย  ศรีลางค์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เกตุเสนา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุวรรณศักดิ์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  สมเพ็ชร
2. นายศิริพงษ์  ศาลาผาย
 
105 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญญารัตน์  เดชบุรัมย์
2. นายนำโชค  ใบบ้ง
3. นางสาวศิริรัตน์  สีสุมา
 
1. นางสาวกุลธิดา  คำทุม
2. นางสาวพัชรี  จันหาญ
 
106 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. นางสาวจิตประภัส  พ้องเสียง
2. นางสาวปริ่มประภา  ปิยะวงษ์
3. นายศิรวิทย์  โยธะมาตย์
 
1. นางขนิษฐา  เตชะนอก
2. นางสาวอุดมลักษณ์  วานิชชัง
 
107 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวชนิภา  พลทำ
2. นางสาวพิมประภา  ตรีกา
3. นายอณุวัตร  คงนุ่น
 
1. นางภัทรานิษฐ์   วรรณเสริฐ
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  หนูห่วง
 
108 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. เด็กชายจิรวัฒน์  วงษาสืบ
2. เด็กชายณัฐกานต์  ผลผาเลิศ
 
1. นางกุลวดี  ผ่านจังหาร
2. นางสาวประภาวรินทร์  ศรีแสง
 
109 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. นางสาวกรรณิกา  ชีรัมย์
2. นางสาวธินันดา  บุญประถัมภ์
 
1. นางขนิษฐา  หล้าสุดตา
2. นางนิตยา  บัวดง
 
110 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธารารัตน์  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงวจน  หลานวงศ์
 
1. นายศิริพงษ์  ศาลาผาย
2. นายสุภาพ  มาธุระ
 
111 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นางสาวปาริชาต  สายทองมาตย์
2. นางสาวเบญจรัตน์  ศรีแนน
 
1. นายพัฒนวงศ์  ดอกไม้
2. นายสมจินต์  นนท์ศรีราช
 
112 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. นายปฏิภาณ  บุญรักษ์
2. นายสารัช  คาระโก
 
1. นางศรีไพร  อุ่นใจ
2. นายนิคม  อุ่นใจ
 
113 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวจุฬารัตน์  ราชซุยแสน
2. นางสาวอมรรัตน์  เหล่าขัติยะ
 
1. นางดวงใจ  บริบาลบรรพตเขตต์
2. นางสาวอรุณี  รัตนวิจิตร
 
114 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนกฤษณ์  กวนหล้า
2. เด็กชายพรรณดอน  ทนหล้า
 
1. นายสุทัศน์  วีระกิตตินันทน์
2. นายพิชิตทอง  ครองพลขวา
 
115 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช กลุ่ม 2 1. เด็กชายนิติพงศ์  ปิดตานัง
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  เมฆไธสงค์
 
1. นายประพันธ์พงษ์  ไชยจิตร
2. นางสุมาลี  ถาแสง
 
116 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นายกิตติพล  พิมพา
2. นายอนุชา  พันเดช
 
1. นายสุชาติ  ใจดี
 
117 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ กลุ่ม 1 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ศิริสม
2. เด็กชายวิทยา  ภูมูล
 
1. นางศิโรมณี  วรรณปะเก
2. นางกุสุมา  วรรณจันทร์
 
118 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. เด็กชายพิชิตชัย  ยวงโป่งแก้ว
2. เด็กชายสิรวิชญ์  จำเดิม
 
1. นายวรรณกร  ไกรวรรณ
2. นายไกรพจน์  พนาลิกุล
 
119 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นายกนิษฐ์  สีด่าง
2. นายศุภวัฒน์  แสงมาก
 
1. นายสุชาติ  ใจดี
 
120 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นายฉันท์วินัย  นิลจันทร์
2. นายบรรยวัสถ์  สุขุนา
3. นายวรพงษ์  อุตริ
 
1. นายบรรลุ  สุขุนา
2. นายสุรชัย  นธีนาม
 
121 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. นายขจรยศ  วานิชชัง
2. นายชนาธิป  มณีทัพ
3. นายศุภกิตติ์  ทาสีแก้ว
 
1. นางสุคนธา  โคตรโสภา
2. นางสาวกันต์กนิษฐ์  โพธิจักร
 
122 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นายคณิต  วงค์โต
2. นายพงษ์ศกร  คำแสน
3. นายเขตนรินทร์  ศรีไชยทอง
 
1. นางพชรชล  ทาดทา
2. นายหฤษฎ์  มะเสมา
 
123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. นางสาวกุลณัฐ  อนุเวช
2. เด็กหญิงจันทร์ทิชา  ไชยบัง
3. เด็กหญิงชลธิชา  สีลาไทสง
4. เด็กหญิงดารารัตน์  สิทธิจันทร์
5. เด็กหญิงรัตติยากร  ประสาวะเท
 
1. นางสมานจิตร  นิสังกาศ
2. นางพัชรบูลย์  ภูมิพันธุ์
 
124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชาณิดา  ตรีประทุม
2. เด็กหญิงรชยา  คำขุลี
3. เด็กหญิงรามาวดี  อังคะ
4. เด็กหญิงสาวิตรี  เขียวบัว
5. เด็กหญิงสิรินยา  กะวิทาโล
 
1. นางสุมาลา  สุวรรณพันธ์
2. นายคมสัน  สัตตรัตนำพร
 
125 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นางสาวจิราภรณ์  สายแสน
2. นางสาวจีรนัย  ศรีไชยทอง
3. เด็กหญิงมุกบดินทร์  สีเสมอ
4. นางสาวศิรินิภา  ริตตา
5. นางสาวสุพรรษา  ชุนกล้า
 
1. นางสาวจุรีพร  เขียววิเศษ
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุศิษฏ์  อันทะปัญญา
 
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. นางสาวชุติมา  มูลชาติ
2. นางสาวชุลีพร  สุทธิศาสตร์
3. นางสาวภัทรวรรณ  สุขมณี
4. เด็กหญิงศศิกร  ธุระนิตย์
5. นางสาวสุพัตรา  วันสถิตย์
 
1. นางนวลละดา  นนสีลาด
2. นายขวัญชัย  ขันสาลี
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. นางสาวจิดาภา  แน่นชารี
2. นางสาวธนัญญา  คำมณี
3. นางสาวภัชฎาพร  อินทนนท์
4. นางสาวอภิญญา  ศรีบุตรโคตร
5. นางสาวอริศรา  ชาระ
 
1. นางสาวดฤมณฑ์   สนองบุญ
2. นายประสิทธิ์  อรรถโยโค
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา กลุ่ม 3 1. นางสาวกรชนก  วงษ์เบาะ
2. นางสาวดรุณี  แสงจันทร์
3. นางสาวพิชญาภา  ด้วงจอกนอก
4. นางสาวสวิตตา  สีวัดลา
5. นางสาวสุณิษา  เมธา
 
1. นางขวัญตา  มาพะเนาว์
2. นายมโน  มาพะเนาว์
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤษฎานนท์  เภาว์ชาลี
2. เด็กหญิงจันทัปปภา  พานพิมพ์
3. เด็กหญิงตรีรัตน์  ดวงจำปา
4. เด็กหญิงปวริศา  บุตรตะวงศ์
5. เด็กหญิงวริศรา  พาพินิจ
 
1. นางสาวรัตนพันธ์  ศรีเคนขันธ์
2. นางวริน  ภูสิม
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. เด็กชายพิทวัส  ไกรจันทร์
2. เด็กหญิงภัทรวดี  สุขเสริม
3. เด็กชายรัชพล  ฉลองคุณ
4. เด็กหญิงวศินี  ศรีแก้ว
5. นางสาวอทิติยา  ยะถีโล
 
1. นางสาววรรณิภา  ดีแก่นทราย
2. นายวัลลภ  ปุยสุวรรณ์
 
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวกิตติมา  สุครีพ
2. เด็กหญิงปรีชญา  จันทสิงห์
3. เด็กหญิงศศิธร  ปฏิเมตา
4. นางสาวสุจิตรา   ไชยยาวาริช
5. เด็กหญิงอนัญญา  นามมูลตรี
 
1. นายสมาน  โอษะคลัง
2. นางเพ็ญศรี  ใจกล้า
 
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. นางสาวกัลยาณี  ดาศรี
2. นางสาวปิยะนัดดา  บ่างสมบูรณ์
3. นางสาวรัศมี  ศรีสะลาแสง
4. นางสาววรรณิภา  บุตรแสง
5. นางสาวสุมิตรา  บริสุทธิ์ประสิทธิ์
 
1. นางสาวอิชยา  อโนราช
2. นางสาวศิริพร  จันลา
 
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. นายธนวัฒน์  เพียงแก้ว
2. นางสาวนภัสสร  สัณฐิติบวร
3. นางสาวปณาลี  กึกก้อง
4. นางสาวพักตร์พิไล  สุปฏิ
5. นางสาวอมรรัตน์  สัจจวาณิชย์
 
1. นางกรทิพย์  ปัญโญ
2. นางสาวสุพรรษา  ทัพธานี
 
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลุ่ม 3 1. นางสาวจารุพร  จิตตะบุตร
2. นายณัฐวุฒิ  คล้ายหนู
3. นางสาวนริศรา  ปุริโส
4. นายภัควัฒน์  เมืองมา
5. นายอนุชิต  นิตยาสิทธิ์
 
1. นายชลพต  เดชบุรัมย์
2. นางเพ็ญศรี  ปุริศรี
 
135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร กลุ่ม 1 1. เด็กชายกรกวี  ปะติตานัง
2. เด็กชายปารเมศ  แก้วกาบิล
3. เด็กชายพงศกร  นามบุดดี
4. เด็กชายยุทธนา  ศรีธรรมจรรยา
5. เด็กชายวัชระพงษ์  ลครพล
 
1. นายพุฒิพงษ์  จันดาโชต
2. นายรัชภูมิ  เขียวสุย
 
136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช กลุ่ม 2 1. เด็กชายนิสิต  ปิดตานัง
2. นางสาวปนัดดา  ศรีบู้อ่ำ
3. เด็กชายพีระวัฒน์  พัฒธนฉัตร
4. เด็กชายภาณุวัฒน์  นิยันตัง
5. เด็กชายมงคล  ดีสวน
 
1. นายนิวัฒน์  สารบุญ
2. นางกรรณกร  รัตนมนตรี
 
137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงประภัสษร  โคบุตรี
2. เด็กหญิงพาขวัญ  หมูนสี
3. เด็กหญิงพิชญนันท์  หาญกล้า
4. เด็กหญิงวรรณพร  ศรีบุญเรือง
5. เด็กหญิงไอยรา  บุริขันธ์
 
1. นางเพ็ญศรี  ใจกล้า
2. นายสุทธิรักษ์  สุทธศิริ
 
138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกพัชร  หลายทวีวัฒน์
2. นางสาวทิภาพร  ภูนาแร่
3. นางสาวศรัณยา  รักษาพล
4. นางสาวอรุณพร  สุเสนา
5. นางสาวเทพปรียา  ไกรอาสา
 
1. นายวีระยศ  เพชรภักดี
2. นายขวัญชัย  ขันสาลี
 
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. นางสาวกรชวัล  ตัณฑประศาสน์
2. นางสาวจิราวรรณ  พลเดชเดชา
3. นายชินวัตร  หนุนพาณิชพงศ์
4. นางสาวพรพิมล  พวงไธสง
5. นางสาวพิยะดา  งามฉลาด
 
1. นายเติมพงศ์  พุทธิเสน
2. นายสุรภพ  นาคนชม
 
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา กลุ่ม 3 1. นายขจรเกียรติ  ดวงแก้ว
2. นายนครินทร์  คำทิพย์
3. นางสาวปรียานุช  แสนพงษ์
4. นายพงศกร  ศิริสุรักษ์
5. นายรังสรรค์  ขุนสุวงศ์
 
1. นายณัฐกรณ์  ราชมูล
2. นางสาวจันทร์ศรี  ตั้นภูมี
 
141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญญารัตน์  ทามแก้ว
2. นายกิตติ  น้อยนอนเมือง
3. นางสาวจิราพร  ปาคาถา
4. นางสาวฐาปนี  อุดมลาภ
5. นายณัฐพล  ทวยจันทร์
6. นางสาวธิภาดา  สีละวงศ์
7. นางสาวปนัดดา  ป้องแก้วปาน
8. นายพีระพงษ์  หารพรม
9. นางสาวภรณภา  บัวลอย
10. นางสาวภาวินี  นามบุดดี
11. นางสาววรัชยา  เพิ่มขึ้น
12. นายวัชรากร  ศรีชนะวงศ์
13. นางสาววิชญาพร  เบ้าหนองบัว
14. นางสาววีรวรรณ  ให้เกี้ยว
15. นายสิริภาส  เกตุุแสง
16. นางสาวสุนิสา  ไชยเหมือน
17. นางสาวอรยา  นาสมภักดิ์
18. นางสาวเบญจภรณ์  พลศรี
19. นางสาวเฟื่องลดา  ปิดตาระเต
20. นายเอกภัทร  พลับเจ็ดริ้ว
 
1. นางสาวกุศล  สวาทพงษ์
2. นางสาวปนัดดา  นันทเสน
3. นางสาวชุติพัฒน์  สมปัญญา
4. นายธนวัฒน์  ปานงาม
5. นายศุฑาวัฒน์  ไชยส่
 
142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. นางสาวกชกร  เสนาวงษ์
2. นางสาวชลดา  อันทะรินทร์
3. นายณัฐพล  คุ้มครอง
4. นางสาวธารารัตน์  วงศ์เกษร
5. นายธีรภัทร  แก่นไธสง
6. นายปวรปรัชญ์  คุ้มสุวรรณ
7. นางสาวปวีณา  เจ้ยไธสง
8. นางสาวพรทิวา  อาษากิจ
9. นางสาวภัทราพร  สุขบาล
10. นายยอดชัยสวัสดิ์  ยวงมณี
11. นายวุฒิไกร  สาระบัว
12. นางสาวศิวลี  อุทาหรณ์
13. นางสาวสุดารัตน์  รามะมะ
14. นางสาวสุภัค  สำราญดี
15. นางสาวสุภิดา  นามราช
16. นางสาวหนึ่งฤดี  บัวสิทธิ์
17. นายอนุพนธ์  หอมหวน
18. นายอภิวัฒน์  พงษ์สมศักดิ์
19. นางสาวอารยา  เผ่าเวียงคำ
20. นางสาวโยทะกา  สานไธสง
 
1. นางภิกันศณิชฐ์  ภูซ้ายศรี
2. นายบรรจบ  จันทร์แรม
3. นายเอกวิทย์  คุ้มสุวรรณ
4. นายประดิษฐ์  มูลตรีประถม
5. นายประครอง  สระหนองห้าง
 
143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  จันปัญญา
 
1. นายจักรศิลป์  พาไชย
 
144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา กลุ่ม 2 1. นางสาวปิยะรัตน์  เอกคณาสิงห์
 
1. นางสาวสุกัญญา  ศิริกิจ
 
145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ขุ่มด้วง
 
1. นายประสงค์  สิทธิสุรินทร์
 
146 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. นางสาวอารีรัตน์  อินทฤทธิ์
 
1. นางวรรณนิภา  บัญดิษฐตา
 
147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. นางสาวประภัสสร  ปิตตานัง
 
1. นางเบญญาภา  ไชยเกตุ
 
148 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นางสาวติชิลา  ชมภูน้อย
 
1. นางนันทพร  รัตนวิเศษ
 
149 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กชายภัทรชนน  นนศรีราช
2. เด็กหญิงศตกมลพัชร  วาทโยธา
 
1. นางศุภนุช  คงถวิลวงศ์
2. นางวรางคณา  อุ่นอุดม
 
150 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. เด็กชายธราเทพ  นิรันดร์ปกรณ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  กฤษณานนท์
 
1. นายวัลลภ  ปุยสุวรรณ์
2. นางสาววรรณิภา  ดีแก่นทราย
 
151 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงมาลาตรี  ถามูลตรี
2. เด็กชายโยธวาทิต  บุตรพรม
 
1. นางนันทพร  รัตนวิเศษ
2. นางสาวบัวสาย  ทาดทา
 
152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. นายฤทธิเกียรติ  ตะภา
2. นางสาวแพรวพรรณ  สุพลไทย
 
1. นางฉัตรสุดา  เขื่อนธะนะ
2. นางมณี  ซึมกระโทก
 
153 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. นายจิรเดช  แสงตา
2. นางสาวอารยา  กะตะศิลา
 
1. นายวัลลภ  ปุยสุวรรณ์
2. นายณภัทร  พูลพัฒน์
 
154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นายธนาวัฒน์  กุลเพชร
2. นางสาวอรุโนทัย  ไมตรีแพน
 
1. นางสาวบัวสาย  ทาดทา
2. นางสาวจุรีพร  เขียววิเศษ
 
155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  พิณทอง
2. เด็กชายธีรภัทร์  โยทะคง
3. นางสาวน้ำทิพย์  ตางจงราช
4. นางสาวพรนภา  งามสนิท
5. เด็กชายรัฐสิทธิ์  ราชบุรี
6. นางสาววชิราภรณ์  ไชยวงษ์
7. เด็กชายศิวกร  ศิลากุล
8. เด็กหญิงอาริญา  ขำแก้ว
9. นางสาวอาริยา  กงเพชร
10. นายเกียรติศักดิ์  กองสำรี
 
1. นางประภาพร  ประสงค์ศิลป์
2. นางปราณี  เทียงทำ
3. นางสาวนันทนัช  วิเชียรเพริศ
 
156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. เด็กชาย ณัฐพล  ศรีโพทา
2. เด็กหญิงจรีภรณ์  พันเหนือ
3. นายจักรพันธ์  พุทธาถนอม
4. นายธนากร  บุตรอินทร์
5. เด็กชายนนทพัฒน์   ชะรานรัมย์
6. เด็กหญิงนัฎตพร  เกษกุล
7. เด็กหญิงปณัฐดา  ปัญญาดิษฐ์
8. นางสาวพรวิมล  ไกรจันทร์
9. นายวรพล  ยุสนอง
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สวยไธสง
 
1. นางสาวจิรพรรณ  บุณยเพ็ญ
2. นางสุบรร  พรหนองแสน
3. นางเอื้อมพร  นิตยารส
 
157 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลุ่ม 3 1. นางสาวจารุพร  จิตตะบุตร
2. เด็กหญิงชลิดา  ชูชื่่น
3. เด็กหญิงฐิดาพร  ศรีโคตร
4. นางสาวปนัดดา  ภูวงษ์ผา
5. เด็กหญิงปภาวดี  จิตตะบุตร
6. เด็กหญิงวรนาถ  กันพล
7. นางสาวสิริวิมล  แสงชัย
8. นางสาวสุนิษา  ทนาชัย
9. นางสาวอภิชญา  คำผุย
10. เด็กหญิงอินทิรา  พวงพี่
 
1. นายอัมพร  นามมุงคุณ
2. นายชลพต  เดชบุรัมย์
3. นางเพ็ญศรี  ปุริศรี
 
158 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญญาภัค  สิงห์สุวรรณ
2. นายธัญวุฒิ  จ้ายหนองบัว
3. นางสาวนริศรา  มูลสมบัติ
4. เด็กหญิงนริศา  แดนสมปัดสา
5. เด็กชายนวพล  คำควร
6. นางสาวพิมผกา  แดนวงดร
7. เด็กหญิงมัณฑิตา  คำภางาม
8. นายศุภกรณ์  ฮุนทวีชัย
9. นายสหัสวรรษ  นวลศรี
10. เด็กหญิงอริสรา  รัตนพลแสน
 
1. นางวัลลภา  พงษ์ศิริ
2. นางหทยา  แสงดำรงรักษ์
3. นางรัชนี  สุภิวงศ์
 
159 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวจุฑามาศ  เทียกสม
2. นางสาวธนภรณ์  อินทร์ปัญญา
3. นางสาวนาตยา  ศรีคุณ
4. นางสาวพิกุล  เทียงคำ
5. นางสาวพิมนภา  สิมศิริวัฒน์
6. นางสาวยุวดี  แก่นภักดี
7. นางสาวอริศรา  เบ้าหัวดง
8. นางสาวอาทิตยา  ปะทิเก
9. นางสาวเบญจมาศ  ประทุมมัง
10. นางสาวเสาวรัตน์  วันดี
 
1. นางทวีป  มหาสะโร
2. นางมนทกานต์  คำยา
3. นายนรินทร์  เกษสว่าง
 
160 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ กลุ่ม 1 1. นายกรณิกา  ศรีโยหะ
2. นายนพรัตน์  จักรชัย
3. นายนิธิกร  มูลสันเทียะ
4. นายปิยพงษ์  เนื่องทะบาล
5. นายพิฑูรย์  โคตรวงศ์
6. นายรุจจิโรจน์  โคตรบรรเทา
7. นายวีระพงษ์  อันทราศรี
8. นายอภิสิทธิ์  กินารักษ์
9. นายเอกรัตน์  บาลลา
10. นายโชติตระกูล  เดชครอง
 
1. นางร่มฉัตร  หงษ์อุดร
2. นายชัชวาลย์  วิมูลอาจ
3. นายสมพราว  ทิพย์โสดา
 
161 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกิตศิริ  เจริญศรี
2. เด็กหญิงกุสุมา  เบิกขุนทศ
3. เด็กชายรัตตกาล  ยงไธสง
4. นางสาววรรณภา  ศรีแก้ว
5. เด็กหญิงวริสรา  ชารีอัน
6. นางสาวสิริพรรษา  ถนนนอก
7. นางสาวอทินาพร  ยางงาม
8. เด็กชายอมต  อุดมเทพ
9. เด็กหญิงไพรสน  วาปีเส
 
1. นายไพบูลย์  ลือทองจักร
2. นางสาวสุภาภรณ์  ภิบาลจอมมี
3. นายเอนกพงษ์  การพงษ์
 
162 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ กลุ่ม 2 1. นายคาวี  จันทเกต
2. นายฐาปนพงศ์  มะลาพิมพ์
3. นายธีรโชติ  ไหมหรือ
4. นายภาณุวัฒน์  ผิวเฮ่าขา
5. นายภานุวัตร  ปัดตายะโส
6. นายภูริพัฒน์  ลาตรินทร์
7. นายศุภวิชร์  ทองอ่อน
8. นายสหรัฐ  ยอดสะเทิน
9. นายอภิวัฒน์  บุญทา
10. นายอภิสิทธิ์  จันทุมา
 
1. นายมนต์สวรรค์  วันระหัส
2. นางสมทรง  ลาหนองแคน
3. นางธนาวุธ  ห่านคำวงษ์
 
163 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุกัญญา  แสนคำ
2. เด็กหญิงสุพิชญา  เทียบปัด
 
1. นางสุจินดา  ขำดำรงเกียรติ
2. นางสาวนวลมณี  อ้วนละมัย
 
164 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนรีรัตน์  เศษรินทร์
2. เด็กหญิงพิณลดา  ขาคะมา
 
1. นายนิวัฒน์  จีระออน
2. นายกฤษณ์กมล  มัทธะปะนัง
 
165 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีวังพล
2. เด็กหญิงธนัชพร  สุขยีดา
 
1. นายศักดื์สิทธิ์  กันทำ
2. นางสาวสุจิตรา  สีคาม
 
166 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ กลุ่ม 1 1. นางสาวนิลณิชา  ทูลมาลา
2. นายพงศ์สวัสดิ์  แก้วกันยา
 
1. นายประเสริฐ  คลังแสง
2. นายไพบูลย์  ต่างสมบัติ
 
167 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช กลุ่ม 2 1. นายกิจติพัฒน์  โพธิ์แสงดา
2. นางสาวจารวี  เหลาสา
 
1. นายนิวัฒน์  จีระออน
2. นางสาวอนุสรา  เหล็กดี
 
168 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐกานต์  ศิริสม
2. นางสาววิราวรรณ  ชมภูเทพ
 
1. นายมโน  มาพะเนาว์
2. นางสังวาลย์  ราชมุลตรี
 
169 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรพีพร  ชมภูหลง
 
1. นางปราณี  สูงเนิน
 
170 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาววรัญญา  รินทอง
 
1. นางสาวราตรี  ประเศรษโฐ
 
171 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงรุจิรา  ภูกองไชย
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลชู
 
172 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ กลุ่ม 1 1. นางสาวอาทิติยา  ภูบัวดวง
 
1. นายเอกภพ  สืบศรี
 
173 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. นายสราวุธ  เบ้าวัน
 
1. นางสาวสุวรรณี  บุญทัน
 
174 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวสุกัญญา  พิมพิลา
 
1. นายคำพัน  ชิณโคตร
 
175 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอักษราภัค  จันทะจิต
 
1. นางปราณี  สูงเนิน
 
176 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนินทร  คองสี
 
1. นางสาวราตรี  ประเศรษโฐ
 
177 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธนัญญา  วิชัยวงษ์
 
1. นางกิ่งดาว   วิกยานนท์
 
178 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. นางสาวชนิสรา  ศรีหารัตน์
 
1. นางปราณี  สูงเนิน
 
179 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. นายวรากร  รินสอน
 
1. นางสาวสุวรรณี  บุญทัน
 
180 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวศิริกัลยา  ฟักอินทร์
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลชู
 
181 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กชายชัชพงศ์   บ้านใหม่
 
1. นายบุญมี  ผิวเงิน
 
182 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. เด็กชายศราวุฒิ  สีทาป
 
1. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
 
183 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กลุ่ม 3 1. นายอครพล  พรมภักดิ์
 
1. นางสาวพรพรรณ  จันทร์เขียว
 
184 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. นางสาวจิดาภา  บุญสูตร
 
1. นายเจริญ  อินศร
 
185 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวอัญชลี  ใจเพชร
 
1. นางสาวศิริรัตน์  จำเริญรักษ์
 
186 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวภัคจีรา  สีโยธะ
 
1. นางสาวพรพรรณ  จันทร์เขียว
 
187 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. นางสาวจตุรัตน์   อันสา
 
1. นายบุญมี  ผิวเงิน
 
188 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธีรนันท์  แน่นชารี
 
1. นายอดิศร  จันทะค้อม
 
189 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  คำหลอด
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
190 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. นายรชต   วิชาชัย
 
1. นางสาวลัดดา  ตันสังวรณ์
 
191 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. นายกิตติภพ  ศรีสมศักดิ์
 
1. นางสาวสุวรรณี  บุญทัน
 
192 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นายณัฐวุฒิ  ผาบจันทร์สิงห์
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
193 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายก้องนภา  ลาสุวรรณ
2. เด็กชายธาราดล  สีละวัน
 
1. นายผดุงเกียรติ  หันนะเว
2. นางสาววงษ์วรรณ  สันประภา
 
194 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพัฒนา กลุ่ม 2 1. นางสาวพรญาณี  ฤทธาโย
2. นางสาวศศิธร  ฤทธิ์จันดา
 
1. นางณัฐวดี  อุปนันท์
2. นายประสิทธิ์  ภาระบาล
 
195 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวราภรณ์  หมั่นคง
2. เด็กชายวิษณุ  เสนาพรม
 
1. นางพัฒนา  สืืบเมืองซ้าย
2. นายวิเศษ  ตติยะรัตน์
 
196 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ กลุ่ม 1 1. เด็กชายวุฒิชัย  โคตรชา
 
1. นายเอกภพ  สืบศรี
 
197 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาภูพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอรทัย  ใจสูงเนิน
 
1. นายเอกภพ  อุทปา
 
198 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเกษมณี  แพงพฤกษภูมิ
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลชู
 
199 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ กลุ่ม 1 1. นางสาวปานตะวัน  จิณารักษ์
 
1. นายเอกภพ  สืบศรี
 
200 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช กลุ่ม 2 1. นางสาวจุฬธิดา  แดงประเสริฐ
 
1. นายนพดล  ดาราเฉลิมกุล
 
201 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวสุขุมาภรณ์  หาสุวอ
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลชู
 
202 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาสุข
2. เด็กหญิงภูริชญา  คำดี
3. เด็กชายศรยุทธ  มะเสนา
 
1. นายเจริญ  อินศร
2. นางสาวยุวากร  ไสโพธิ์
 
203 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนายุทธ  นนศรีราช
2. นายพงษ์เจริญ  ดอกแขมกลาง
3. เด็กหญิงสิริธิดา  คำสะไมล์
 
1. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
2. นางสาวจีรภรณ์  ศรีมุงคุณ
 
204 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กลุ่ม 3 1. นายธีรภัทร  อุปรัง
2. นายนพรัตน์  สอสมิง
3. นายภานุวัฒน์  วันพิลา
 
1. นางสาวพรพรรณ  จันทร์เขียว
2. นางกิ่งดาว   วิกยานนท์
 
205 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. นางสาวพัชรินทร์  บุหงา
2. นายยุวรัตน์  ดอกไม้
3. นางสาวอนงรักษ์  วงษ์โต
 
1. นายเจริญ  อินศร
 
206 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. นายจิตกร  เพียพยัคฆ์
2. นายนนทิวากร  ครองสม
3. นางสาวอรนุช  ปักสังขาเนย์
 
1. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
2. นางสาวจีรภรณ์  ศรีมุงคุณ
 
207 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นายกฤษฎา  ทองหมื่่น
2. นายพงศธร  ดีงาม
3. นางสาวมัทธนา  สีหาทับ
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลชู
2. นายคำพัน  ชิณโคตร
 
208 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. เด็กชายสุริยา  แก้วสียา
 
1. นางวีระญา   บ้านเหล่า
 
209 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. นายทศวรรษ   พรมมาแข้
 
1. นางอภิรดี  เป้าน้อย
 
210 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ไกรงาม
 
1. นายอาทิตย์  นาสิงห์ขัน
 
211 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นายทรงพล  สิงห์ทอง
 
1. นายปัณณวิชญ์  โฆษิตเจริญรัตน์
 
212 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. เด็กชายทนาย  หลี่
 
1. สิบเอกฐิติพงษ์  ช่วยไธสง
 
213 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กชายศุภชัย  สารยศ
 
1. นายวราวุธ  ทักษิมา
 
214 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. เด็กชายเศรษฐวุฒิ  อันทะรินทร์
 
1. นายกิติพงษ์  บุระคำ
 
215 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. นายเพชรรัตน์  มนัสวีกุล
 
1. นางสาวชญานิตย์  ยศพล
 
216 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. เด็กชายชัยคุปต์  เทียนสู่
 
1. นายประครอง  สระหนองห้าง
 
217 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กลุ่ม 1 1. นางสาวกุลญาดา  ทาโว
 
1. นายวุฒิภัทร  วงศ์แก้ว
 
218 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. นางสาวราตรีกาญ  พรมะกา
 
1. นางสมปอง  จันทมาตย์
 
219 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา กลุ่ม 3 1. นายศราวุฒิ  พิกุลศรี
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
220 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) กลุ่ม 1 1. เด็กชายเตชณัฐ  พยุหะ
 
1. นางสุมิตรา  ภิรมย์เกียรติ
 
221 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีรพงษ์  จันทร์คำ
 
1. นายนิยม  ปะสาวะนัง
 
222 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. นางสาวราตรีกาญ  พรมะกา
 
1. นางสุภาพ  สุทธพินธุ
 
223 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุคนรญา  รัตน์พร
 
1. นางสาวสุนิสา  คลคิด
 
224 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. เด็กชายวรวิทย์  รินรุด
 
1. นางสุภาพร  ชาบุญมี
 
225 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นางสาวนิภาวรรณ  ขวัญอ่างทอง
 
1. นางสาวสุนิสา  คลคิด
 
226 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. นายมนัส  แวนจันทร์ลา
 
1. นายสุรภพ  นาคนชม
 
227 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐวิภา  แสงกรุง
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
 
228 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนกวนันท์  เทียงดาห์
 
1. นางสาวชญานิตย์  ยศพล
 
229 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กลุ่ม 1 1. นายณัฐกฤษฎิ์  สุภาชัยวัฒน์
 
1. นายวุฒิภัทร  วงศ์แก้ว
 
230 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 1. นายสรวิทย์  ปล่อยยิ้ม
 
1. นางสาววิมลดา  นาสมยนต์
 
231 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กชายนพรัตน์  พลพิมพ์
 
1. นางปราณี  บุญจิ่ม
 
232 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ กลุ่ม 1 1. นายนิมิตร  เทียงดีฤทธ์
 
1. นายทศพล  หงศาลา
 
233 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. นายทศวรรษ   พรมมาแข้
 
1. นางนภาพร  จันทร์แรม
 
234 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา กลุ่ม 3 1. นายภานุ  ดาจิม
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
235 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุภาพร  ทัพขวา
 
1. นางปราณี  บุญจิ่ม
 
236 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  อมพิมาย
 
1. นางณภัทร  พูลพัฒน์
 
237 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนงนภัสษ์  ศิริกันยา
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
238 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. นางสาวขวัญจิรา  กาญจนศร
 
1. นางโสมฤดี  เพียวงค์
 
239 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวอาภัสรา  พันเทศ
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
 
240 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิตฤดี  จันพินิจ
2. เด็กหญิงจุรีพร  พวงศิลป์
3. นายนันทวัฒน์  แสงไชย
4. นางสาวนิภาภรณ์   ขวัญอ่างทอง
5. เด็กหญิงพรสุดา  มาลัย
6. เด็กหญิงรัตนา  หนองพร้าว
7. เด็กหญิงศรินญา  รัฐเมือง
8. เด็กหญิงศศิกานต์   นนทวงศ์
9. นางสาวเสาวลักษณ์  เพียรสิงห์
 
1. นางสาวสุนิสา  คลคิด
2. นางพวงพยงค์  หงษานาวา
3. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร  สังฆะมณี
 
241 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิตฤดี  จันพินิจ
2. นางสาวชนัญชิดา    ปะนาโส
3. เด็กชายธีระยุทธ  คำพูชา
4. นายนันทวัฒน์  แสงไชย
5. นางสาวนิภาภรณ์   ขวัญอ่างทอง
6. นางสาวนิภาวรรณ  ขวัญอ่างทอง
7. เด็กหญิงปาริชาติ  อัปภัย
8. เด็กหญิงมัญฑนา  รางศรี
9. เด็กหญิงรัตนา  หนองพร้าว
10. เด็กหญิงวิมลวรรณ  ประจิณ
11. นางสาวศศิกานต์  นนทวงศ์
12. เด็กหญิงศิริรัตน์  ฮามคำไพ
13. เด็กชายสุธินันท์  เทพวงษ์
14. เด็กชายอรรถชัย   ชัยสอน
 
1. นางสาวสุนิสา  คลคิด
2. นางพวงพยงค์  หงษานาวา
3. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
4. นางวันเพ็ญ  มูลดี
 
242 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. เด็กชายคุโณปก่าร  อุชิ
2. นางสาวจรัสภรณ์  ศักดิ์ศรีกรม
3. เด็กชายจิรายุ   สุโธวา
4. เด็กชายฐาปกรณ์  แก่นพรหม
5. เด็กชายธนกฤติ  โชติยา
6. เด็กชายธีรศักดิ์  น้อยจันทร์วงศ์
7. เด็กชายนิตินันท์   บุดดีคง
8. เด็กชายประทักษ์  ระพินพิทักษ์
9. เด็กชายพิพัฒน์  สมศรี
10. เด็กชายมานิตย์  เสี่ยงโชค
11. เด็กชายยุทธชัย  ฝ่ายเทศ
12. เด็กชายรัฐภูมิ   แป่มจำนัก
13. เด็กชายวรวิทย์   รินรุด
14. เด็กชายวิศวะ  ภาษีนา
15. เด็กชายเจตนิพัฒน์  ชะบา
 
1. นายเอพล   ศิริมนตรี
2. นางอภิรดี  เป้าน้อย
3. นายสายัณห์  ปุยภูงา
4. นายกุลเชษฐ  แพงสาย
 
243 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. นางสาวขวัญจิรา  กาญจนศร
2. เด็กชายคุโปการ  อซิ
3. เด็กชายชัยคุปต์  เทียนสู
4. เด็กชายณัฐพล  ทองคำ
5. เด็กชายทนาย  หลี่
6. เด็กชายธีรพงษ์  จันทร์คำ
7. เด็กชายระพีพัฒน์   หานคำวงศ์
8. เด็กชายรัฐภูมิ  แป่มจำนัก
9. เด็กชายสุริยา  แก้วสียา
10. เด็กชายอภิสิทธิ์  ไกรงาม
11. เด็กชายเศรษฐวุฒิ  อันทะรินทร์
 
1. นายนัฐพงษ์   วงชารี
2. นางปลิวทอง   ทิมาสาร
3. นางสาวสุวรรณี  บุญทัน
4. นายประเสริฐ  เลิศมะเลา
 
244 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวจารุณี  เหล่าโละ
2. นายณัฐพงษ์  แนวดง
3. นายทรงพล  สิงห์ทอง
4. เด็กชายธีรเดช  เพสารี
5. นายพงศธร  ต้นสีนนท์
6. นายมนตรี  ศรีรินทร์
7. นายรัชฌานนท์  กูดทา
8. นายวิชิต  นารอง
9. เด็กชายศุภชัย  สารยศ
10. เด็กชายศุภโชค  สารยศ
11. นางสาวสุภาพร  แดงวดี
12. นายอนุชิต  พันธุราศรี
 
1. นางทิวาลักษณ์  เหล่าวงษา
2. นางพิมพ์วรา  กางวันเวส
3. นายปัณณวิชญ์  โฆษิตเจริญรัตน์
4. นางสุพัฒตรา  หีบแก้ว
 
245 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. เด็กชายชาคริต  ทองสัมฤทธิ์
2. เด็กชายธีรพล  พรมวัน
3. เด็กชายพัฒนโชติ  ชัยเสนหาร
4. เด็กชายศุภกร  แย้มแก้ว
5. เด็กหญิงอรญา  บุญพัน
6. เด็กชายอรรถชัย  ชัยสอน
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
2. นายเสกสรร  สังฆะมณี
3. นายเทพฤทธิ์  คำมา
 
246 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. นายชินวัตร  บุญโลก
2. เด็กชายนพกฤต  ทอนเสาร์
3. นายนิติพงษ์  สุ่มมาตย์
4. นายปฏิภัทธ์  พุทธาวัง
5. นายพิสิษฐ์  ปทุมวัน
6. นายวัทธิกร  มะธุเสน
 
1. นายวิชรัตน์  ยะสานติทิพย์
2. นายสราวุธ  สระมูล
3. นายพิษณุย์  ดาทอง
 
247 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กชายจักษ์พงษ์  ทะสา
2. เด็กชายประสิทธิ์  โสไกสี
3. เด็กชายมงคล  จาระซอน
4. เด็กชายลัทธสิทธิ์  ทำมา
5. เด็กชายศุภกิจ  บุตรแสง
 
1. นายวิทยา  กมลเลิศ
2. นายสิทธิกร  พามี
 
248 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. นายขจรยศ  พงศ์คณาพร
2. นายชนาธิป  ยอดญาติไทย
3. นายธนพล  ทาโยธี
4. นายภูมิรพี  นาคแสง
5. นายศิวกร  เพชรายุทธการ
6. นายสิรภพ  วัฒนาวาทิตกุล
 
1. นายมณเฑียร  ถิตย์รัศมี
2. นายสหภพ  เดชะคำภู
3. นายโชติวิทย์  พุทสีเสน
 
249 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 1. นายชัยอนันท์   พงษ์สวัสดิ์
2. นายชาญชัย  ทองดวง
3. นายณฐพล  เนื่องไชยยศ
4. นายณัฐพล   ปะทิเก
5. นายพงศธร  ทองสุก
6. นายโชคชัย  ชินโคตร
 
1. นายสำเร็จ  เทียงดีฤทธิ์
2. นายจำรัส   ประทังวา
3. นางสาวจุฑามาศ  สมบัวคู
 
250 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นายจันดี  สังห์สดมภ์
2. นางสาวณัฐธิดา  ภูสำเภา
3. นายมณฑล  นนทะภา
4. นายสันติ  ชื่นชม
5. นายสุขสันต์  ชื่นชม
 
1. นายวิทยา  กมลเลิศ
2. นายสิทธิกร  พามี
 
251 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. นายกฤษฏา  ดาแสง
2. เด็กหญิงกิติยากร  ปะโสทานัง
3. นายคณาธิป  แสงแสน
4. นายจตุพล  วรรณศิลป์
5. นายจิรภัทร  มะปะโม
6. นางสาวจุฑารัตน์  ม่วงวันดี
7. เด็กหญิงชนัดดา  พงษ์ยิ้ม
8. นางสาวชลธิชา  ป้องแดง
9. เด็กชายณัฏฐกฤต  พรหมบังเกิด
10. นายณัฐภูมิ  ปะโสทานัง
11. นายทิวาพร  กระแสวาส
12. นายธนากร  สีละออ
13. นายธนาวิสุทธิ์  พลอาษา
14. นายธราดล  ศรีสุมัง
15. เด็กชายนพกฤต  ทอนเสาร์
16. นายนิติพงษ์  สุ่มมาตย์
17. นายปฏิภัท  พุทธาวัง
18. เด็กหญิงประดิษฐา  เซ็นนอก
19. นางสาวประภัสสร  ฉิมสีดา
20. นางสาวปานวาส  สิทธิสาร
21. นางสาวปิยธิดา  ตะชา
22. นายปิยวัฒน์  เมฆขาว
23. นางสาวพัชรียา  ปาปะไพ
24. เด็กหญิงพิชชาภา  ลำภาย
25. นายพิสิษฐ์  ปทุมวัน
26. เด็กชายพุฒิพงศ์  มั่งคั่ง
27. นายมงคล  บรรเลิศ
28. เด็กหญิงรัตติกาล  ไม่ยาก
29. เด็กหญิงวณิชฌา  ทรงมั่นศีล
30. นางสาววนุษรา  สุขมหาหลวง
31. นางสาววรรณิษา  วัฒนราช
32. เด็กชายสรวิชญ์  ใจดี
33. นางสาวอนันญา  โสภากุล
34. นายอนันทวัฒน์  ยางนอก
35. เด็กหญิงอรพรรณ  แตงอ่อน
36. นายอัครเดช  ปนะทางนัง
37. นางสาวอัญมณี  ไชยปะปา
38. นางสาวอินทร์ทิรา  จันทวฤทธิ์
39. นายเดชชนา  วรรณี
40. เด็กชายเด่นภูมิ  พันทองหล่อ
 
1. ดร.มณูญ  เพชรมีแก้ว
2. นางสาวธนาวดี  แสนพินิจ
3. นายวิชรัตน์  ยะสานติทิพย์
4. นายสราวุธ  สระมูล
5. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
6. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
7. นายพิษณุย์  ดาทอง
8. นางสาวจีรภรณ์  ศรีมุงคุณ
 
252 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก่นสุวรรณ
2. เด็กชายกฤษณพงษ์  ศรีษะโคตร
3. นายกฤษณลักษณ์  แสงมาลา
4. เด็กชายกิตติพงศ์  มุนติเก
5. นางสาวขวัญจิรา  ประยูรคำ
6. เด็กหญิงชารีรัตน์  ชิงหล้า
7. เด็กชายณัฐพงศ์  ปราณีทรัพย์
8. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สีโมลี
9. นายดนัย  ศรีพารา
10. นางสาวทัศมารินทร์  ธรรมภิบาล
11. นางสาวทินมณี  พลูทรัพย์
12. เด็กหญิงทิพวรรณ  ศรีตรีจักร
13. นายธนธรณ์  วิชัยวงษ์
14. เด็กชายธนพนธ์  ผาบเขวา
15. เด็กชายธนวิทย์  ยอดสิริ
16. เด็กหญิงธิดารัตน์  สีสาวงศ์
17. นางสาวน้ำทิพย์  พาชัย
18. นายปริญญา  อันสังหาร
19. เด็กหญิงปิยะธิดา  สีสุระ
20. เด็กชายพชรดนัย  คำจุลลา
21. นายพลพล  เปียรักใคร่
22. นางสาวพิมพ์ประภา  คำโหลน
23. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ยศรุ่งเรือง
24. เด็กหญิงพิรดา   มุลตะกร
25. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ฮาดเศษ
26. เด็กชายภานุพงศ์  จันทเสน
27. นางสาวภิตดา  โพธิ์นอก
28. นางสาวภูษิตา  นามศักดิ์
29. เด็กชายรัตนชัย  มาตรแก้ว
30. นายวิชพล  พิมชัย
31. นางสาวศิริลักษณ์  คชสาร
32. เด็กหญิงศิริวรรณ  ตรุษเกตุ
33. เด็กชายศิลาวุฒิ  ศรีจันทร์ดี
34. เด็กหญิงสิรินรัตน์  จันทนจินดา
35. เด็กชายสุทธิพงศ์  ชาวเหนือ
36. นายสุริยนต์  สุวรรณี
37. นายองศา  โพธิ์ศรี
38. เด็กหญิงเบญจวรรณ  มณีโชติ
39. เด็กชายเอกวัฒน์  ดวงพิมพ์
40. นายไพโรจน์  ผะแดนนอก
 
1. นางเยาวภา  ศรีพารา
2. นางจิราภรณ์  ศรีบุรี
3. นายสุชาติ  ศรีบุรี
4. นางปนัดดา  สิทธิขวา
5. นายพัฒนัย  สุตนา
6. นายพิบูลย์  นูวบุตร
7. นายคธาวุธ  ภักดี
8. นายไชยรัตน์  การเรือง
 
253 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ กลุ่ม 2 1. นายกิตติ  สอนวงษ์แก้ว
2. นายจักรกฤษณ์  ประกิระตา
3. นางสาวจินทภา  วิเศษ
4. นางสาวจิรภิญญา  ปะมะพุดโต
5. นางสาวจุฑารัตน์  ชะช้างรัมย์
6. นางสาวชนินันท์  จันทะไพร
7. นายชัยยันต์  กูนา
8. เด็กชายฐิตินันท์  โสภาพร
9. นายณัฐกร  วงสีสา
10. นางสาวณัฐธิดา  พิลาพันธ์
11. นางสาวณัฐธิดา  ปะติตัง
12. เด็กชายตันติกร  ขอภักดี
13. นายธนโชติ  สีหาโบราณ
14. นางสาวธัญพิมล  ศรีแรต
15. เด็กหญิงธิตินันท์  ขจัดโรคา
16. นายธีรวัฒน์  ทองอาจ
17. นายปณชัย  พรมมากุล
18. นางสาวปัตถมาพร  กิลี
19. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ปัจจัยโคถา
20. เด็กชายพุฒิพงศ์  กองแก้ม
21. นายภูมิรินทร์  นาสินส่ง
22. นายมหัคฆพันธ์  สังเสวี
23. นางสาววรรณิภา  ปะจุนลา
24. นางสาววริศรา  วิไลวรรณ
25. นายวรเมธ  วงค์คำ
26. นายวิทวัส  ลุนละวงศ์
27. นางสาววิภาวินี  โสภาพ
28. นายวีรวุฒิ  ผาพงษา
29. นายศรุตศาสตร์  แก้วจุมพล
30. นางสาวสุจิตรดา  อินทมา
31. เด็กชายสโรชา  ขันตี
32. นายอนุชิต  บุบผามาลา
33. นายอภิชิต  อนุศิริ
34. เด็กหญิงอรทัย  คำพี
35. นายอัครพล  บุญแผน
36. นางสาวอัจฉรา  ทองบ่อ
37. เด็กหญิงอัจฉรา  แสนทวีสุข
38. นายอินทนนท์  ตื้อเปลื่ยน
39. เด็กหญิงแพรวา  แพงสาย
40. นายไกรวิชญ์  ชาชำนาญ
 
1. นางสุดารัตน์ บัวบุญ  จ้ำมา
2. นายพรมมา  ประทังวา
3. นางสาวศุภวรรณ   บัวบุญ
4. นางสาวณัฐนันท์  ศีลสัตย์
5. นางสาวศุภลักษมี  พลเสนา
6. นายพงศธร  กันชัย
7. นางบุญทัน  วัฒนศักดิ์สุรกุล
8. นางสาวภัคภิรมย์  เพียนอก
 
254 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กชายอัฉริยะ  ไชยบล
 
1. นายนพฤทธิ์  ประสงค์สันต์
 
255 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตเกษม  สุขประเสริฐ
 
1. นายบัณฑิต  ทาชารี
 
256 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลุ่ม 3 1. เด็กชายจิตรพล  หลุ่มศักดิื์
 
1. นายกิตติพันธ์  สีลาดหา
 
257 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นายชัชพงษ์  ทัดวงศ์
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
258 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. นายพีระพัฒน์  ฮาดภักดี
 
1. นายวิชรัตน์  ยะสานติทิพย์
 
259 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลุ่ม 3 1. นายสุรศักดิ์  ไข่ลาย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนันทวิทย์  สิทธิจันดา
 
260 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ปริญญานุกูลวงศ์
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
261 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอรัญญา  เนาวะราช
 
1. นายอภิวัช  มะสาทานัง
 
262 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  สังสิมมา
 
1. นายพัฒนัย  สุตนา
 
263 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นางสาวศิริพร   ไชยโยชน์
 
1. นายสมตระกูล  แจ่มหม้อ
 
264 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. นางสาววรรณิษา  วัฒนราช
 
1. นายวิชรัตน์  ยะสานติทิพย์
 
265 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวชลธี  วัฒนพล
 
1. นายเจษฎา  พิชัยช่วง
 
266 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. เด็กชายอรรถชัย  ชัยสอน
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
267 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 2 1. เด็กชายสิทธิชัย  ไตรรัตน์
 
1. นายอภิวัช  มะสาทานัง
 
268 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นายชัชพงษ์  ทัดวงศ์
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
269 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 1. นายณัฐพล   ปะทิเก
 
1. นายสำเร็จ  เทียงดีฤทธิ์
 
270 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา กลุ่ม 3 1. นายภานุ  ดาจิม
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
271 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ปริญญานุกูลวงศ์
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
272 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แพงวิเศษ
 
1. นายธีรวัฒน์  เทียงดาห์
 
273 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  สังสิมมา
 
1. นายพัฒนัย  สุตนา
 
274 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. นางสาวอัญญารัตน์  พุ่มสังข์
 
1. นางสาวโอภาสี  ถารี
 
275 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 2 1. นางสาวเกตุศิริ  ลุนศรี
 
1. นายอภิวัช  มะสาทานัง
 
276 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวเฟื่องลดา  หีบแก้ว
 
1. นายทิวา  เถื่อนนาดี
 
277 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. นายสิทธินนท์  เนื่องวรรณะ
 
1. นางสาวสายสมร  ทองก้านเหลือง
 
278 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. เด็กชายพลกฤต  น้อยธิ
 
1. นางธิดารัตน์  คำเพชร
 
279 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางวิทยาคม กลุ่ม 1 1. นายประกายสิทธิ์  เทพคำราม
 
1. นางสาวชุติมา  ถิตย์ประเสริฐ
 
280 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 2 1. นายพงษ์ศักดิ์  ทาสีแก้ว
 
1. นายอภิวัช  มะสาทานัง
 
281 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศุภิสรา   ผิวไธสง
 
1. นายวีระศักดิ์  รักสุทธี
 
282 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัลยากร  เอกสันติ
 
1. นายบัณฑิต  ทาชารี
 
283 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุนันทวดี  แก้วสาธร
 
1. นางทิวาลักษณ์  เหล่าวงษา
 
284 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. นางสาวชลธิดา  ชมภูคำ
 
1. นางสาวจินตนา  โทนไทย
 
285 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 2 1. นางสาวเกตุศิริ  ลุนศรี
 
1. นายอภิวัช  มะสาทานัง
 
286 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นางสาวสุมาลี  สายแสน
 
1. นายสุพจน์  ยะปะพันธ์
 
287 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. เด็กชายอรรถชัย  ชัยสอน
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
288 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพัฒนา กลุ่ม 2 1. นายวรวุฒิ   ราชแก้ว
 
1. นางรัศมี  อัคราช
 
289 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นายชัชพงษ์  ทัดวงศ์
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
290 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 1. นายชาญชัย  ทองดวง
 
1. นายสำเร็จ  เทียงดีฤทธิ์
 
291 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา กลุ่ม 3 1. นายนราวิชญ์  ดีเจริญ
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
292 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ปริญญานุกูลวงศ์
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
293 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเนตรนารี  ศรีสมยา
 
1. นายบัณฑิต  ทาชารี
 
294 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนงนภัสษ์  ศิริกันยา
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
295 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นางสาวสุมารินทร์  มะโนราช
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
296 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงัวบาวิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวศุภลักษ์  วรหมื่น
 
1. นายสุเมธ  ปะวันนา
 
297 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวเกวลิน  สีโพมา
 
1. นางสนิท  หลักธรรม
 
298 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชิดชนก  ชินสี
2. เด็กหญิงณิชานันท์  ทวยมาตร
3. เด็กหญิงธนาวดี  แซ่ชื้อ
4. เด็กหญิงธนิดา  แก้วเกิน
5. เด็กหญิงธีรดา   โคตรสมบัติ
6. เด็กหญิงปิยะพร  ทองการ
7. เด็กชายภานุพงศ์  ประกอบพรม
8. เด็กชายภูมน  หมายประจวบกลาง
9. เด็กชายรัฐพล  ลาดศรี
10. เด็กชายสุริยา  อาจวิชัย
11. เด็กหญิงอรวรรณ  สารภี
12. เด็กชายอิทธิพล  โสภา
 
1. นายอรรคเดช  สาลาด
2. นายวรชัย  มาตรมูล
3. นางวันเพ็ญ  มูลดี
4. นางบาหยัน  ละดาวัลย์
 
299 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  เพียรสูงเนิน
2. เด็กชายจิรศักดิ์  โถทอง
3. เด็กชายจีระศักดิ์  ปิยะวงษ์
4. เด็กชายชนพล  ไชยสงคราม
5. เด็กชายชนะโชค  แก้วแกมทอง
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  กัตโร
7. เด็กชายดนุสรณ์  โกภา
8. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ไกรงาม
9. เด็กชายปรเมศ  รัชชะ
10. เด็กชายพิพัฒพงษ์  ทิพย์มณี
11. เด็กหญิงวิยะดา  วีระบุรุษ
12. เด็กชายสุภคิณห์  ตรีสอน
 
1. นายณรงค์ชัย  จุลัยยานนท์
2. นายบัณฑิต  ทาชารี
3. นางสาวนัฐณี  น้อยวรรณ
4. นางธิดารัตน์  คำเพชร
 
300 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  แสงบุบผา
2. เด็กชายชัยนรินทร์  อันหนองกุง
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สารพิมพ์
4. เด็กชายถิรพุทธิ์  ศรัสวัสดิ์
5. เด็กหญิงทัศนีย์  อินเสน่หา
6. เด็กชายนครินทร์  ภักดีเผือ
7. เด็กชายปกรณ์  อารดร
8. เด็กหญิงพราววดี  สีบัวไข
9. เด็กชายพันธการณ์  ทับทิมใส
10. เด็กชายพิชาภพ  นิตยาสิทธิ์
11. เด็กชายรัฐศาสตร์  ศรีกงพลี
12. เด็กหญิงอรวี  คำภาบุตร
 
1. นายก้องสุริยา  สารพิมพ์
2. นางสาวจารุวรรณ  โทษา
3. นายเบญพล  คูพัฒน์
 
301 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นายคมสัน  แสนลาด
2. นางสาวดารญา  ยิ่งมีมา
3. นายธนาธิป  แห้วจันทา
4. นายธนินทร์  ศรีหนองโคตร
5. นางสาวธัญญาพร  นามเทพ
6. นางสาวนิภาภรณ์  หาณุสิงห์
7. นางสาวพรชิตา  ภูษี
8. นางสาวลักขณา  ขันทองเฮ้า
9. นายศตวรรษ  สมศรี
10. นางสาวศศินา  พานสมัน
11. นางสาวศิริลักษณ์  ปัดเป
12. นายอดิศร  วัดแผ่นลำ
 
1. นายอรรคเดช  สาลาด
2. นายวรชัย  มาตรมูล
3. นางวันเพ็ญ  มูลดี
4. นางบาหยัน  ละดาวัลย์
 
302 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวชลธิชา  ภูคงน้ำ
2. นางสาวนลิดา  แสงโปร่ง
3. นางสาวประทุมพร  แก่นคำ
4. นางสาวปิยาภรณ์  สาระไชย
5. นางสาวพีรดา  สุวรรณคำ
6. นายสิทธิศักดิ์  ศรีสมภาร
7. นางสาวสิริญาพร  ถามูลเลศ
8. นางสาวเกศณี  สีคำวัน
 
1. นายก้องสุริยา  สารพิมพ์
2. นางสาวจารุวรรณ  โทษา
3. นายเบญพล  คูพัฒน์
 
303 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกรพิน  สุวรรณกาโร
2. เด็กหญิงขนิษฐา  จันอ่อน
3. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ลามพัฒน์
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  หาญพละ
5. เด็กชายชัยชนะ  ชูแสง
6. เด็กชายชาคริต  ทองสัมฤทธิ์
7. เด็กหญิงทัศดา  เจิมขุนทศ
8. เด็กชายธนกร  ปทุมพร
9. เด็กหญิงธนพร  สุทธิแสน
10. เด็กหญิงธมลวรรณ  ปริญญานุกูลวงศ์
11. เด็กชายธวัชชัย  เพิ่มพูล
12. เด็กชายธีรพล  พรมวัน
13. เด็กชายนพดล  หนองเส
14. เด็กชายนรภัทร  สมเตชะ
15. เด็กชายบุญญากร  อินกอง
16. เด็กหญิงปารฉัตร  สีบาล
17. เด็กหญิงปาริชาติ  บุปผาแสง
18. เด็กชายพงศกร  ศรีพรหม
19. เด็กหญิงพรนิภา  วงศ์ใหญ่
20. เด็กหญิงพิยดา  สัมมิตร
21. เด็กหญิงมลธิญา  บุรีนอก
22. เด็กหญิงวารุณี  อินธิแสน
23. เด็กชายวิษณุศักดิ์  ศรีระเทศ
24. เด็กหญิงศศิธร  ศรีแก้ว
25. เด็กชายศิวพันธ์  อุชี
26. เด็กหญิงศุพัฒตรา  จันทรัตน์
27. เด็กชายศุภกร  แย้มแก้ว
28. เด็กชายสถาพร  เที่ยงทัศน์
29. เด็กหญิงสุพรรณี  คำแหล่
30. เด็กหญิงสโรชา  สีมารักษ์
31. เด็กชายอภิชาติ  ทุงฤทธิ์
32. เด็กหญิงอรญา  บุญพัน
33. เด็กหญิงอรัญญา  ปิดตามานัง
34. เด็กชายอักษรณรงค์  วงศรี
35. เด็กหญิงอิศริยาภรณ์  มีฤทธิ์
36. เด็กชายเกษม  ลาดเลียง
37. เด็กชายเฉลิมชัย  แคนอินทร์
38. เด็กชายเฉลิมวุฒิ  ใจกล้า
39. เด็กหญิงเมธาพร  สุทธิแสน
40. เด็กชายโชคชัย  ชัยปัญญา
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
2. นายเสกสรร  สังฆะมณี
3. นายเทพฤทธิ์  คำมา
4. นางสาวชนัดดา  รวดเจริญ
5. นายนิมิต  นวลจันทร์
6. นางจิตตนุช  โสภา
7. นางพรรณิภา  สิงห์สีโว
8. นางสาวปทิตตา  ทัพสุริย์
 
304 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โพธิ์ไพร
2. นายกฤตภพ  ศรีประย่า
3. เด็กหญิงกัณฑิมา  สารจิต
4. เด็กชายกีรติ  เพชรนาวาส
5. เด็กหญิงจตุพร  อร่ามพัฒนพงษ์
6. เด็กชายจิรวัฒน์  ชินอาด
7. เด็กชายชัยมงคล  วังสาร
8. เด็กหญิงชุตินันท์  ช่างปัน
9. เด็กหญิงณัฏฐา  มูลพงษ์
10. เด็กหญิงณัฐวรรณ  จันทวงศ์
11. เด็กหญิงดวงใจ  ปัดทุม
12. เด็กหญิงดาวฤทัย  สุภาดี
13. เด็กหญิงทิฆัมพร  แคนมี
14. เด็กหญิงธนิดา  ประจิมทิศ
15. เด็กหญิงนิศารัตน์  แวงดงบัง
16. นางสาวบัณฑิตา  พรมลี
17. เด็กหญิงบุษามาศ  วันบัวแดง
18. เด็กชายปราโมทย์  มุ่งร่วมกลาง
19. เด็กชายปวริศ  สุภนัก
20. เด็กชายพรชัย  ไมตรีจิตเกื้อกูล
21. เด็กหญิงพัสสรีพร  ประกายสี
22. เด็กหญิงพิยะดา  มาตราช
23. เด็กหญิงวราพร  พันธากูล
24. เด็กชายวัทธิกร  มะธุเสน
25. นางสาววิภาดา  สุวรรณวงศ์
26. เด็กหญิงศศิกานต์  ปักกาเต
27. นางสาวศิริรัตน์  ไทยโส
28. เด็กชายสันติ  ปาปะสา
29. นางสาวสิริยากร  สังเจิด
30. เด็กหญิงอธิวรรณ  สุวาหลำ
31. เด็กชายอภิสิทธิ์  อัปมะโต
32. เด็กหญิงอรอิศรา  อินศร
33. เด็กหญิงเกตุแก้ว  ดอนขันธ์
34. เด็กหญิงเพ็ญณภัทร  พรรณาภพ
35. เด็กหญิงแพรกาญจน์  หงส์วิไล
 
1. นายสราวุธ  สระมูล
2. นายวีรวุฒิ  พรมเสนสอน
3. นางสาวสุนิทิยา  ปาลี
 
305 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นายกรกฏ  บุษบง
2. นางสาวกัลยารัตน์  ภิรมย์
3. นางสาวกาญจนา  ชัยชนะ
4. นายจตุพล  กลมลี
5. นายจิระศักดิ์  เงินเก่า
6. นางสาวจิราวัช  พระนา
7. นางสาวฉัตรสุดา  แย้มศรี
8. นางสาวชญานี  พลสนอง
9. นายชินราช  จำนงศิล
10. นายชินวัตร  นาสมโภชน์
11. นางสาวณัฐวรรณ  พรหมกัลป์
12. นายธนากร  สอนสร้อย
13. นายนวพล  บุญสูตร
14. นายนันธวัช  อินธิแสน
15. นายปณิธิ  บุรีนอก
16. นางสาวพรปวีณ์  จำปาหอม
17. นายพศิน  สุขบรรเทิง
18. นางสาวพิสมัย  ไชยเสนา
19. นายพุฒิพงศ์  ภูษี
20. นายภคพล  ไชยงาม
21. นายภราดร  แย้มแก้ว
22. นายภาณุวิชญ์  จันทร์โสม
23. นางสาวยุพิน  บุญหล้า
24. นางสาวละอองดาว  สิมหล้า
25. นางสาวลักษ์คณา  จันคำ
26. นายวรพจน์  เกิดโสภา
27. นางสาววรรณิภา  ชัยหาญ
28. นายวรลภย์  จันทร์แก้ว
29. นางสาวศุภสร  ลอยคลัง
30. นายสิทธิชัย  เค้าแคน
31. นางสาวสุพรรษา  เทียมนนท์
32. นางสาวอชิตา  ยานะ
33. นายอนุสรณ์  สีพั้ว
34. นางสาวอภัสรา  บรรฤทธิ์
35. นางสาวอลิษา  หนุ
36. นางสาวอารียา  โฮงทอง
37. นายอิทธิพล  ไชยหาร
38. นายอิสรา  ดอกไม้
39. นายเมธาสิทธิ์  ใจทน
40. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีสัง
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
2. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร  สังฆะมณี
3. นายเทพฤทธิ์  คำมา
4. นางสาววนิดา  นนฤาชา
5. นางวันเพ็ญ  มูลดี
6. นางพวงพยงค์  หงษานาวา
7. นางสุชาดา  สุขบรรเทิง
8. นางสาวสุนิสา  คลคิด
 
306 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. นายกฤษดา  หม่อมกระโทก
2. นายกฤษดา  สุจจชารี
3. นายกิตติศักดิ์  ทิพย์แสง
4. นางสาวจิราภรณ์  ปธิรูปัง
5. นายจีระศักดิ์  ของดี
6. นางสาวจุฑารัตน์  ปะระทัง
7. นายฉัตริน  ปฏินัดตัง
8. นางสาวชลธิชา  เหง่าง่า
9. นายฐิติพงษ์  นาเมืองรักษ์
10. นางสาวณัฐสุดา  สายทองทวี
11. นายธนพัฒน์  แก้ววิเศษ
12. นางสาวธวัลรัตน์  กองพิธี
13. นางสาวธิดารัตน์  สิทธิสำราญ
14. นายธีรัศมิ์เทพ  สิทธิเสรี
15. นายนนทนันท์  เดชสุภา
16. นางสาวนริชสรา  สีบุดดี
17. นางสาวนิดานุช  กะตุดทอง
18. นางสาวพนมพร  ชินชนะ
19. นางสาวพรประสพ  ไชยกิจ
20. นางสาวพอฤทัย  ปาปะเก
21. นายพัทสกรณ์  ปาปะเพ
22. นายพิทักษ์  ปะภูชะเน
23. นางสาวพิมพ์กมล  มงคล
24. นายพีระพัฒน์  ฮาดภักดี
25. นางสาวภัคจิรา  บุญช้อน
26. นางสาวภัทราภรณ์  หลักคำพันธ์
27. นางสาววัชรี  ขุนพินี
28. นางสาววิมลสิริ  สีหาบุตโต
29. นางสาวศศิธร  หนันดี
30. นางสาวศิริพร  ยอดภักดี
31. นายศุภโชค  วรรณปโพธิ์
32. นายสิทธิโชค  แน่นชารี
33. นางสาวสุดารัตน์  อุปเสน
34. นางสาวสุพัตรา  จั้นบัวลุน
35. นางสาวสุวนันท์  ปะนัดตา
36. นางสาวสุวนันท์  บัวบุญ
37. นายอชิตพล  สวัสดิ์จิตต์
38. นายอภิราช  พิลาลัย
39. นางสาวอินทิราลักษณ์  อังคะคำมูล
40. นางสาวเดือนฉาย  ศรีมาตย์
 
1. นายสราวุธ  สระมูล
2. นายวีรวุฒิ  พรมเสนสอน
3. นางสาวสุนิทิยา  ปาลี
 
307 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ชาวเกวียน
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ชาวพงศ์
3. เด็กหญิงนันทการณ์  มุ่งแฝงกลาง
4. เด็กชายนเรศ  น้อยศรี
5. นายพัฒนพงศ์  ปิดสายะ
6. เด็กชายพีระศักดิ์  แก่นโน
7. เด็กชายวัชรินทร์  สืบสำราญ
8. เด็กหญิงวิชญาดา  จ้อยนุแสง
9. เด็กหญิงอริสรา  รังมาตย์
10. เด็กหญิงเกวลิน  คำทอง
 
1. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
2. นางลภัสรดา  บุบผโชติ
 
308 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  พิลุน
2. เด็กชายกิติพงษ์  แก้วเลิศ
3. เด็กหญิงชลดา  คาดสนิท
4. เด็กชายณัฐพล  พิณพงษ์
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  สีหล้ามะนา
6. เด็กชายพัชรพล  อิ่มกระจ่าง
7. เด็กชายภัทรพงษ์  ริโยธา
8. เด็กชายวชิรวิทย์  มูลละออง
9. เด็กหญิงวัชราภา  จันทะมาตร์
10. เด็กหญิงเทพนารี  ยอดแก้ว
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
2. นางสาวสุกัญญา  มะลิวัลย์
3. นายไพทูรย์  แสนกรุง
 
309 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 1. นายกฤตชยา  เอ๊ะรัมย์
2. นายจักรกฤษณ์  ปิดตาระโพธิ์
3. นางสาวซูเซินท์  เกร็กกอรี่
4. นางสาวญาณี  แสงประเสริฐ
5. นางสาวนริศรา  บูระภักดิ์
6. นายบารินี  ป้อมศรี
7. นายพุทธมนต์  โงนมณี
8. นายภานุพันธ์  สักกุนัน
9. นายภาสกร  ปานไธสง
10. นางสาวอรจิรา  แซ่หยาง
 
1. นางมนทกานต์  คำยา
2. นางสาวปาณิศา  ปิดตาระพา
3. นางสุธาสินี  บุญมา
 
310 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวคีตภัทร  เทศแก้ว
2. นายดนุพร  ซาตัน
3. นายธนากร  เลพล
4. นางสาวน้ำฝน  ชาดง
5. เด็กหญิงวาสนา  พันดูล
6. นายศักดิ์ชัย  ชาดง
7. นายสมภพ  พานิชานุรักษ์
8. นางสาวอาทิตยา  สุทธิพิทักษ์
 
1. นางละเอียด  มูลวิไล
2. นายเจษฎา  พิชัยช่วง
 
311 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  จิตโอภาส
2. นางสาวกัญญานี  แสนวงษ์
3. เด็กชายจิรวัฒน์  ชาวเกวียน
4. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ประสิระเตนัง
5. เด็กหญิงพรรภษา  ประทุมแสง
6. เด็กหญิงศุภากาญจน์  สังขะเพท
7. เด็กหญิงสิริยากร  พันชาด
8. เด็กหญิงอุมาภรณ์  วังทอง
 
1. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
2. นางลภัสรดา  บุบผโชติ
 
312 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฑามาศ  ผิวสอาด
2. นางสาวฉัตรวิมล  จำปาแก้ว
3. นางสาวญาดา  นามมุลตรี
4. นางสาวพรรณนิภา  เพาพาน
5. เด็กหญิงพรลิตา  มาอินราช
6. นางสาวลภัสสิริ  ม่วงมี
7. เด็กชายลิลตรา  แก่นสุวรรณ
8. นางสาววิชชุดา  วงศ์ลาดหลาว
 
1. นางอรุณศรี  ปะสังคะเต
2. นางสาวกชพรรณ  ช่วยวงศ์
 
313 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. นางสาวธัญญรัตน์  ปาปะกี
2. นางสาวนิภาวรรณ  ชาวบ้านใน
3. นางสาวปภัสสร  ประทุมแสง
4. นางสาวประภัสสรา  ปะริเตนัง
5. นางสาวภิญญดา  ปักกังเวสัง
6. นายศราวุธ  นามอินทร์
7. นางสาวศุภาลักษณ์  ปวงประชัน
8. นางสาวอุไรวรรณ  สุวรรณเก
 
1. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
2. นางลัดดาวัลย์  บุบผโชติ
 
314 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. นางสาวกมลพรรณ  จิตโรภาส
2. เด็กหญิงกัญญาณี  แสนวงษ์
3. เด็กหญิงชฎาพร  ทอนจันทร์
4. เด็กหญิงณัฐสุดา  เคนดี
5. เด็กหญิงทิตยา  วงศ์ปุ่๋ย
6. เด็กหญิงพรรภษา  ประทุมแสง
7. เด็กหญิงศศิธร  ชัยธานี
8. เด็กหญิงศุภกาญ  สังขะเพท
9. เด็กหญิงสิริยากร  พันชาด
10. เด็กหญิงสุชาดา  บุญสงคราม
11. เด็กหญิงหทัยทิพย์  สมภักดี
12. เด็กหญิงอุมากรณ์  วังทอง
 
1. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
2. นางลภัสรดา  บุบผโชติ
 
315 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนันทนา  ตอบผา
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ชาดง
3. เด็กหญิงพัชรนันท์  โพละ
4. เด็กหญิงวาสนา  พันดูล
5. เด็กหญิงอรหทัย  ไชยบัง
6. เด็กหญิงอาทิตยา  สุุทธิพิทักษ์
 
1. นางละเอียด  มูลวิไล
2. นายเจษฎา  พิชัยช่วง
 
316 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. นางสาวกันธิมาธร  ภารวงษ์
2. นางสาวกุลธิดา  หงษ์ษาหิน
3. นางสาวชุติมา  หลงสอน
4. นางสาวปิยนันท์  บุตรดีดง
5. นางสาวมิ่งขวัญ  กามุตเสน
6. นางสาวเบญญภรณ์  วงศ์ประเมตฐ์
7. นางสาวโชติกา  โพนเงิน
8. นางสาวโชษิตา  จันทร์เทพ
 
1. นางฐานิตา  พงษ์ธนู
2. นางสุภาวดี  นามหล้า
3. นางสาวภรณ์ทิพย์  ศรีพิมาย
 
317 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวชยุดา  คงกระเรียน
2. นางสาวชลธิชา  รอสูงเนิน
3. นางสาวธัญจิรา  แก้ววังสาร
4. นางสาวนันทกานต์  แก้ววันทา
5. นางสาวนิชากร  แก้วสาธร
6. นางสาวประวิสา  แสนคำ
7. นางสาวปรียารัตน์  โสรฬ
8. นางสาวรัชฎาพร  สุ่ยหา
9. นางสาวรารีรัตน์  แลพล
10. นางสาววราภรณ์  วงเชียงยืน
11. นางสาววริศรา  แสนคำ
12. นางสาวสุวนันท์  อันทะนิล
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
2. นางสาวสุกัญญา  มะลิวัลย์
3. นางสาวอนุสรา  ผลชู
 
318 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  สุนทวงษ์
2. เด็กหญิงฉัตรชนก  ลาภมูล
3. เด็กหญิงชัชชลิดา  พุฒศิริวัชรวิชญ์
4. เด็กหญิงญาโณทัย  ใหม่คามิ
5. เด็กหญิงธิญาดา  ศรีอุประ
6. เด็กชายนราธร  วงโคกสูง
7. เด็กหญิงบุญฑิตา  จำรัสศรี
8. เด็กหญิงปิยนันท์  กัลยา
9. เด็กชายรณภพ  ภวภูตานนท์
10. เด็กหญิงวรรณนิสา  ทองคำ
11. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ดิษฐสุนนท์
12. เด็กหญิงอภัสสรา  รัตนพร
13. เด็กหญิงเนตรนิสา  งาสีแดง
14. เด็กหญิงโสมภิดา  ขันสัมฤทธิ์
 
1. นายณัฐพงษ์   ฉายพล
2. นางฉัตรฉวี   พัสดุรีนนท์
3. นางสาวปัตยา  ปะธิเก
4. นางสาวเกศกาญจน์  นามลา
 
319 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกนกอร  มาตรสอน
2. เด็กหญิงกมลพรรณ  จิตโสภาส
3. เด็กหญิงกัญญาณี  แสนวงษ์
4. เด็กหญิงกัลยาณี  แสงโทโพธิ์
5. เด็กหญิงขวัญนภา  คุณโน
6. เด็กหญิงจันจิรา  บุบผารัตน์
7. เด็กหญิงณัฐธิญา  โพธิจักร
8. เด็กหญิงบุญยิ่ง  ปัจจัย
9. เด็กหญิงประภัสรา  จันดาเรือง
10. เด็กหญิงปวิตรา  พรมป้อง
11. เด็กหญิงพรพิมล  ธรรมษา
12. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ประริยะเตนัง
13. เด็กหญิงลลิลศิริ  ปิดสายะตัง
14. เด็กหญิงศศิมณฑา  ปุรินัน
15. เด็กหญิงอดิสมัย  บุตรศรีภูมิ
16. เด็กหญิงอุมาภรณ์  วังทอง
 
1. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
2. นางลภัสรดา  บุบผโชติ
 
320 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทะสา
2. เด็กหญิงชลธิชา  พลราษฎร์
3. เด็กหญิงธนพร  ทองพีระ
4. เด็กชายธนรัฐ  ฤทธิ์เรืองไกร
5. เด็กชายนพวิิชญ์  ภิเพก
6. เด็กชายนัฐวุฒิ  พึ่งพันธ์
7. เด็กหญิงนันทิดา  จอมทอง
8. เด็กหญิงปนัดดา  เนื่องชมพู
9. เด็กหญิงพรรณภษา  ชาติวงศ์
10. เด็กชายพิพัฒน์  พุฒพันธ์
11. เด็กหญิงวณิดา  แผลงสูงเนิน
12. เด็กชายวัชภูมิ  สารคู
13. เด็กหญิงศศิวิมล  สารสี
14. เด็กหญิงศุภิสรา  ปักกังเวสัง
15. เด็กหญิงสุภัทรา  หน่อสีดา
16. เด็กหญิงแพรพรอย  ทองนิน
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
2. นางสาวสุกัญญา  มะลิวัลย์
3. นายภานุวัฒน์  เหล่าพิลัย
 
321 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 1. นายกฤตชยา  เอ๊ะรัมย์
2. นายจักรกฤษณ์  ปิดตาระโพธิ์
3. นางสาวชนิดา  อุ่นมีศรี
4. นางสาวซูเซินท์  เกร็กกอรี่
5. นางสาวญาณี  แสงประเสริฐ
6. นางสาวนริศรา  บูระภักดิ์
7. นางสาวบารินี  ป้อมศรี
8. นายพุทธมนต์  โงนมณี
9. นายภานุพันธ์  สักกุนัน
10. นางสาวรุ่งลาวัลย์  แสงมา
11. นายศราวุธ  ลามาตย์
12. นางสาวศิริพร  พลทุมมา
13. นางสาวสริญญา  ปะมะโน
14. นางสาวสุภาพร  ปัดตาเทสัง
15. นางสาวอรจิรา  แซ่หยาง
16. นางสาวอารียา  ทุมปัด
 
1. นางมนทกานต์  คำยา
2. นางสุธาสินี  บุญมา
3. นางสาวปาณิศา  ปิดตาระพา
 
322 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวกัณธิมา  แสงเรืองเดช
2. นางสาวจริยา  ปานิคม
3. นางสาวจิราภรณ์  ปิ่นกระโทก
4. นายณัฐกิตติ์  ทองหมื่น
5. นางสาวทิพย์ภาพร  แสนพล
6. นายธนวัฒน์  แก้ววันทา
7. นายธีรศักดิ์  แสนวัง
8. นางสาวนัฐฏิยาภรณ์  ดรพานเมือง
9. นางสาวบุษกร  สืบกินนอน
10. นายภูธเนศ  สีจันคำ
11. นางสาวรัชฎาภร  สุ่ยหา
12. นางสาววิภาดา  สุวรรณหงษ์
13. นายศราวุธ  สุขวิชัย
14. นางสาวหทัยชนก  แม่นมั่น
15. นายอัครพล  ไชยโชติ
16. นางสาวเพชรมณี  สีพลแสน
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
2. นางสาวสุกัญญา  มะลิวัลย์
3. นายภานุวัฒน์  เหล่าพิลัย
 
323 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรภาพ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิรพัชร  ชัยเจริญ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  บางสำรวจ
3. นายรัตนพล  คิดไร
4. นายอาทิย์  เศษรักษา
5. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ทักษิณคุณ
 
1. นางสาวปุณญนุช  ไชยมูล
2. นางสาวกาญจนี  มุลนี
 
324 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. นางสาวกุสุมาลย์  สืบสุนทร
2. นายชุติชัย  ปะกิระคะ
3. นายวัชระ  ชะชา
4. นายวุฒิพงศ์  ปะมาถา
5. นายสิทธิชัย  ปิดสายะ
 
1. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
2. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
 
325 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวกนกวิชญ์  เพียสุระ
2. นายธนากร  จันทะสำโรง
3. นายนครินทร์  สิริศิมะ
4. นายศราวุฒิ  แสนคุณเมือง
5. นางสาวเกวลิน  ศรีโพธิ์มา
 
1. นางกรรณิการ์  ราษฎร์ภักดี
2. นางสาวบังอร  มุ่ยแพง
 
326 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนากร  กองอาสา
2. นางสาวพัชชา  รัตนมณี
 
1. นางสาวรุ่งฤทัย  ไมตรีก้านตรง
2. นางวิไลพร  หงษ์ทอง
 
327 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. นางสาวภิญญดา  ปักกังเวสัง
2. นายศราวุธ  นามอินทร์
 
1. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
2. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
 
328 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสิริยากร  ดวงกำ
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ดวงจำปา
 
1. นางสดชื่น  ดวงคำน้อย
2. นางพรพิสมัย  ดรหลักคำ
 
329 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอาชิรญาณ์  กฤษศิริพงศ์กุล
 
1. นางสาวกุสุมา  ทันอินทรอาจ
 
330 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเภตรา  โปรด
 
1. นางลัดดาวัลย์  ขันขวา
 
331 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวศรุตยา  สุภาวัฒนพันธ์
 
1. นางกนกวรรณ  พงสุพันธ์
 
332 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. นางสาวมันทนา  เมืองมัจฉา
 
1. นางทัศนีย์  ประสงค์สุข
 
333 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. นางสาวสุภาพร  มุลศรีสุข
 
1. นายชนะชัย  พรดอนก่อ
 
334 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวอวัสดี  แสนบุรี
 
1. นางสาวศิลนภา  ปัญญาพิม
 
335 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  ภูนาคำ
 
1. นางสาวนฤมล  ช่วยกลาง
 
336 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปิยะพร  เกษแก้ว
 
1. นางสาวรตินันท์  พันธุ์ครู
 
337 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอุ้มบุญ  จอกทอง
 
1. นางกาญจนรพี  มีหิริ
 
338 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. นางสาวณภัทร  ปาละจินต์
 
1. นายสกล  มาบุญธรรม
 
339 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. นางสาวอนัญญา  โพธิ์เงิน
 
1. นางเกษวลี  กองทอง
 
340 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวเรือง  ชินบุตร
 
1. นางวาสนา  เหล่าดวงดี
 
341 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศศิธร   ชื่นตา
 
1. นายวีรศักดิ์   รักสุทธี
 
342 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภารุณีย์  ปักกาโล
 
1. นายสมคิด  สิงห์สวัสดิ์
 
343 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวสุวรรณา  แก้วอ่อน
 
1. นางสาวจันทร์กมล  สาลาสุตา
 
344 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. นางสาวนุชวรา  นนตะบุตร
 
1. นายศุภฤกษ์  ทัศน์เจริญ
 
345 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. นายขวัญณรงค์พล  ศรีโยวงค์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  บุญลาด
 
346 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) กลุ่ม 1 1. เด็กชายชวิน  บุตรดีสุวรณ
2. เด็กชายทรัพย์ศิริ  ศรีษะโคตร
3. เด็กหญิงบุณฑริกา  สิงภา
4. เด็กชายภากร  เอกบวรวงศ์
5. เด็กหญิงอริศรา  หัดประกอบ
 
1. นางสาวกนิษฐา  โพธิ์นางรอง
2. นางสาวปนัดดา  เธียรดาทอง
 
347 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิรฐา  ปักอินทรีย์
2. เด็กชายพงศธร  กมลวิบูลย์
3. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เขมะรัง
4. เด็กหญิงมินตรา  พันบุดดา
5. เด็กหญิงวรรณธิดา   เหมือดไธสง
 
1. นางสาวณัฐชยา  สืบสอน
2. นางพิมพาภร  สุวรรณมูล
 
348 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนัฏชนก  โททุโย
2. เด็กหญิงประวีณา  ศิริชา
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ศิริทาทับ
4. เด็กหญิงอภิรดา  โพธิจันทร์
5. เด็กชายไกรทอง  ศรีทองนาค
 
1. นางสาวสุชาดา  สามสวัสดิ์
2. Mrs.Nancy  Donwicha
 
349 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. นายพีรภัทร์  อินทวัฒน์
2. นางสาวศิริรัตน์  พันโพคา
3. นายอภิวัฒน์  แก้วคำ
4. นางสาวอัญชนา  ศรีโนรินทร์
5. นางสาวเลิศนภา  ลือชา
 
1. นางบุษราภรณ์  ชาวทอง
2. นางสาวชนิดา  ยศพล
 
350 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 89.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. นางสาวจิรารัตน์  คงสัตย์
2. นางสาวนฤมล  ผิวทอง
3. นายปัณณวิชญ์  ติดวงษา
4. นายศุภฤกษ์  คำมณี
5. นายอภิสิทธิ์  พูนล้น
 
1. นางสาววิริยา  ภูน้ำย้อย
2. Mr.Antonio  A.Sugoy
 
351 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา กลุ่ม 3 1. นางสาวจิราวรรณ  หัตถสินธุ์
2. นางสาวชิรินทรา  สร้อยทอง
3. นางสาวชโลธร  จันทร์ประทัด
4. นางสาวนิลประภา  ดรละคร
5. นางสาววิภาวี  ไชยสอน
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  สาคำนะ
2. Mr.Ekonde   David Lyonga
 
352 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนภัสภรณ์   ยุศตมธาดา
2. เด็กชายภัทรกูล   คำสะอาด
 
1. นางสาวสุชัญญ์ญา   จันทร์นามเขตต์
 
353 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรัฐกาญน์  หลินภู
2. เด็กหญิงแพรวา  ทองชนะ
 
1. นางสาววรารัตน์  อนุสัตย์
2. MissLiu  Wandi
 
354 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกชกร  ศรีคามเม
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อันอาษา
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ปัดไธสง
2. นางสาวปิยนุช   ดีวงศ์
 
355 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. นางสาวนันท์นภัส   จำปีหอม
2. นางสาวอภิชญา   พจน์วิวัฒน์
 
1. MissLuo   menglan
 
356 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวสุกัญญา  ปทุมทอง
2. นางสาวเบญจวรรณ  หนอสีหา
 
1. นางสาววรารัตน์  อนุสัตย์
2. MissLiu  Wandi
 
357 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวจุฑามาศ   ยอดสง่า
2. นางสาวญาณิศา  ถามูลแสน
 
1. นางสาวรัตติมา   วระวาท
2. Mr.Tang  yuhui
 
358 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฑามาศ   กุลอัก
2. นางสาววรางคณา   อุทรส
 
1. MissAki  Kinjo
2. นายณัฐพงศ์   จันทร์ศรีเมือง
 
359 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญชนก  อุตโรกุล
2. นางสาวพรรณรสา  เทียบสี
 
1. นางนภาพร  หลี่
 
360 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. นายปฐพล  คำจันทร์
2. นางสาววรรณพร  ปะละชัย
 
1. นางสาวกุลขวัญ  โอษะคลัง
 
361 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. นางสาวจิดาภา   อุตตะมะธนานนท์
2. นางสาวญาดา   ทรัพย์ภารีย์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์   ปะตินัง
 
362 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. นางสาววัชราภรณ์   นนทภา
 
1. Mr.Gao   Hongcheng
 
363 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กลุ่ม 3 1. นายเทพนักปราชญ์   คำแพง
 
1. Mr.Tang  yuhui
 
364 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. นางสาวกฤติยา   เสนาเลี้ยง
 
1. นางสาวธนภรณ์   เอี่ยวมงคลศิลป์
 
365 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. นางสาวอรุณวดี   สุนนท์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์   ปะตินัง
 
366 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. นายชัยวัฒน์  ศรีกุลวิวัฒน์
2. นางสาวนฤมล  ด้วงชรา
3. นางสาววิริยาภรณ์  รุจิฉาย
4. นางสาวศิริพัฒทรา  กุลวัตร
5. นางสาวสุนิสา  โลวะคุณ
 
1. นางสาวธนิษฐา  ชนะบุญ
2. นางสาวเสาวนีย์  สีหาอินทร์
 
367 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวดวงนภา  เทียบพิมพ์
2. นางสาวนุชระวี  ปุผาลา
3. นางสาวอรพิน  ปะทิเก
4. นางสาวอัญชลีพร   พรรษา
5. นางสาวอินทิรา   สุวรรณ์
 
1. MissWANG  FEN
2. MissHU  YUEYUAN
 
368 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. นางสาวกันทิมา   ถำวาปี
2. นางสาวกัลย์สุดา   เรืองแจ่ม
3. นางสาวฐิตาภรณ์   โพธิ์มงคล
4. นายบุรัสกร   บุริวัน
5. นายเดชภากร   อุทัยเรือง
 
1. นางสาวนรินทร์   วงศรีเทพ
2. MissAKI   KINJO
 
369 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกวรรณ  ตาดำ
2. นางสาวธมลวรรณ  ระวินู
3. นางสาวประภาพร  ชื่นสมบุญ
4. นางสาวปุณณภา  หีบแก้ว
5. นางสาวพรนภา  จิตรบรรจง
 
1. นางสาวกุลขวัญ  โอษะคลัง
 
370 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. นางสาวกฤตติยาณี   มูลสุวรรณ์
2. นางสาวพลอยทับทิม จันทะคาม   จันทะคาม
3. นางสาววาสนา   พลเตมา
4. นางสาวษิมารักษ์   บุญตรา
5. นางสาวเกวลิน   มีบุญมาก
 
1. นางสาวทราวดี   ภูสีน้อย
2. นางสาวคณิตฐา   ศิระลาย
 
371 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) กลุ่ม 1 1. นางสาววราภรณ์  สระกลาง
2. นางสาวโชษิตา  โอสายไทย
 
1. นางสาวพิราวรรณ  สุพร
 
372 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวหทัยรัตน์  ปัดคำ
2. นางสาวอินทิรา  โพเทพา
 
1. นางนิจพร  จันทรดี
2. MissHU  YUEYUAN
 
373 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกวรรณ   ไคลคลา
2. นายสมิทธิศักดิ์   เอนกวิทย์
 
1. นางสาวนรินทร์   วงศรีเทพ
 
374 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) กลุ่ม 1 1. นางสาวพิชญาพร  พรเพิ่มพูนสุข
2. นางสาวอาภาภัทร  ไชยราช
 
1. นางสาวศิวพร  พิมพ์ภู
2. Mr.Romain  Liard
 
375 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. นางสาวนิลาวรรณ   อันเนตร
2. นางสาวศุภิตา   นามบุตรดี
 
1. MissLEE   JI YUN
 
376 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 96.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) กลุ่ม 1 1. เด็กชายวชิรวิทย์  ปองไป
2. เด็กหญิงวรดา  มะลิใหม่
 
1. นายสามารถ  ภูพาดศรี
2. นายภานุพงศ์  จักรโนวัน
 
377 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. นายบริรักษ์  บุพตา
2. นายเอกภพ  แสนบุตรดา
 
1. นางกุสุมา   โรจนกร
2. นางสาวศกุนิชญ์  ตรีประทุม
 
378 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 84.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธนกานต์  ภูผาณี
2. เด็กหญิงพรรำภา  สีมา
 
1. นายสมคบ  ศรีฉายา
 
379 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) กลุ่ม 1 1. นายจิรเดช  เลขะวรกุล
 
1. นายสามารถ  ภูพาดศรี
 
380 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. นายวีรภัทร  เตชะ
 
1. นายจารุวัฒน์  ปัตตานัง
 
381 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 85.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวชลธิชา  ขวัญประเสริฐ
 
1. นางพูลศิลป์  บุญยัสสะ
 
382 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. เด็กชายกนิษฐ์  ชัยอินสูนย์
2. เด็กชายกิตติพงศ์  น้อยเสนา
3. นายจิรายุ  รินทรึก
4. เด็กชายธีรพงศ์  ยศธิพานา
5. เด็กชายปิยะวัฒน์  ทองภู
6. เด็กชายรัชชานนท์  รินทรึก
7. เด็กชายสรศิริ  จันทจร
8. นายสิทธิชาติ  อินทะรัก
 
1. นางสีญวน  แฝงสาเคน
2. นางสาวสายสมร  ทองก้านเหลือง
3. นายเชญย์  จาดบุญนาค
 
383 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤษดาพร   ทองมี
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  เทียบสี
3. เด็กชายจิรภัทร์  พุทธมา
4. เด็กชายนครินทร์  ชาติมูลตรี
5. เด็กชายปรียากร  พัดเพ็ง
6. เด็กชายปัญโญ  นิลจันทร์
7. เด็กชายพายุพัชร์  แดงแก้ว
8. เด็กชายอัครพล  แอกประโคน
 
1. นายทองใบ  ปะวะเส
2. นายบัณฑิต  มัชปะโม
3. นายมงคล  โทวิชา
 
384 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกดำวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นายบุญมี  ทิพพิชัย
2. นายปริญญา  สัตย์รัม
3. นายศิรศักดิ์  ทับสีแก้ว
4. นายสถาพร  ทับสมบัติ
5. นายอภิรัช  ศรีโยวงศ์
6. นายอภิสิทธิ์  คงแสนคำ
 
1. นายบุญมี  ประกอบแสง
2. นายสากล  สุวรรณศักดิ์
3. นายอำพน  พรมโคตร
 
385 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 2 1. นายณัฐภูมิ  ทามาตย์
2. นายพงศกร  หิตายะโส
3. นายพิชิตชัย  มณีโชติ
4. นายวรุตม์  มูลมั่งคั่ง
5. นายศิวกรณ์  โพธิ์นาแค
6. นายโยธิน  บุญฉิม
 
1. นายมงคล  โทวิชา
2. นายทองใบ  ปะวะเส
3. นายบัณฑิต  มัชปะโม
 
386 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา กลุ่ม 3 1. นายกิตนิรันทร์  แก้วนอก
2. นายธีรพงษ์  ตันภักดี
3. นายพัชรวิชญ์  แก่นพิมพ์
4. นายสุรพงษ์  โคตรวิชัย
5. นายอัคพงศ์  พลรักษ์
6. นายโชคชัย  ดรแก
 
1. นายณัฐกรณ์  ราชมูล
2. นายกฤษณ์  สืบเมืองซ้าย
 
387 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. นางสาวกฤตินาภรณ์  พิมพ์ทอง
2. นางสาวญัฐติญา  เศษรักษา
3. นางสาวณัฐริกา  นาชัยดุลย์
4. นางสาวธีร์จุฑา  พงค์ไพศาล
5. นางสาวพิจิตรา  พลพิมพ์
6. นางสาวพิชญา  นิมิตร
7. นางสาวอภิญญา  อันปัญญา
8. นายอภิรักษ์  โคตรหลักคำ
9. นายอรรถพล  ยิ่งได้ชม
10. นางสาวเมขลา  เชษฐสิงห์
 
1. นางปิยนาฏ  มาคิน
2. นางสุภาพร  จำปามูล
3. นางสาวภัทรภร  ภาวะหาญ
 
388 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวกาญจนา  ฮุยน้อย
2. นางสาวจันทร์ธิดา  พิมพิค้อ
3. นายณัฐวุฒิ  ใบนอก
4. นางสาวพัชรินทร์  พฤกษชาติ
5. นายศราวุฒิ  ช่างปลูก
6. นางสาวศศิวิมล  เพศชมภู
7. นางสาวสริตา  ประเสริฐศร
8. นางสาวสิริภาพร  เทียงดี
9. นายอรรถกร  แว่นไธสง
10. นางสาวเกลียวใหม  คำทองสุข
 
1. นายเชษฐพงษ์  โพธิ์แสง
2. นางสาวสุพัตรา  ปิดจะยัง
3. นายจักรพงษ์  แทบทาม
 
389 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา กลุ่ม 3 1. นางสาวกนกวรรณ  เพิ่งจันดา
2. นายกฤษณ์วิวัฒน์  คัทสิงห์
3. นายกิตติชัย  สุทธิขันธ์
4. นางสาวณัฐกานต์  ไชยยงค์
5. นางสาวตะวัน  ถานกางสุ่ย
6. นายทวีศักดิ์  บุญศรี
7. นายปราการ  ศรีอ่อนหล้า
8. นายมารุตน์  ต่วนชะเอม
9. นางสาวสุปราณี  จ้อจอหอ
10. นายอุทัย  สุนทรแตร
 
1. นายณัฐกรณ์  ราชมูล
2. นางสาวจันทร์ศรี  ตั้นภูมี
 
390 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐฐาพร  ชุมพล
2. นางสาวนรินทร  ยำสะอาด
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สีแล
4. เด็กหญิงเบญจพร  กันหามอม
5. นางสาวเสาวนีย์  ฝ่ายสิงห์
 
1. นางวราพร   หล้าก่ำ
2. นางสาวระพีพร  พยอม
 
391 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุบผาเต
2. เด็กหญิงวรัญญา  จันทะคัด
3. เด็กชายอธิบดี   บุบผามะตะนัง
4. เด็กหญิงอัจฉรา  พรมบุบผา
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ปิดตาระโต
 
1. นางลำใย  นามวิชา
2. นางสาวสุลัดดา  อะเวลา
 
392 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา กลุ่ม 3 1. เด็กชายชานันท์  เททอง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีทะโคตร
3. เด็กชายธนาดล  คำสุนา
4. เด็กหญิงมัชฌิมา  ต่วนชะเอม
5. เด็กหญิงอภิญญา  สาระรัตน์
 
1. นางจุฑามาศ  วิลัยพิศ
2. นางสาวจันทร์ศรี  ตั้นภูมี
 
393 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นางสาวดวงสุดา  แสนวันดี
2. นางสาวนุจรินทร์  จุ้ยสกล
3. นางสาวปานตะวัน  ย่อมไธสง
4. นางสาวอมรรัตน์  แสงทอง
5. นายอิทธิกร  จันทราศรี
 
1. นางวราพร   หล้าก่ำ
2. นางสาวระพีพร  พยอม
 
394 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. นางสาวกาญจนา  ดวงแก้ว
2. นายจิรพัฒน์  พิจุลย์
3. นางสาวภัคจีรา  เสียงใส
4. นายภีรดล  มุริจันทร์
5. นางสาวรุจิรา  ทอนมาตย์
 
1. นางสาวสมจิตร  สุทธินันท์
2. นางลภัสรดา  บุบผโชติ
 
395 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวจารุวรรณ  มาตโสภา
2. นางสาวจุฑารัตน์  จำเรืญทรัพย์
3. นายปิยพล  แดงแสงสี
4. นางสาววิภา  วัลยาภิรมย์
5. นางสาวโศรยา  จุฬาโคตร
 
1. นางสาววัลภา  ดวงชาทม
2. นางบังอร  สิทธิสาร
 
396 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงดลพาห์  ภูสอดเงิน
2. เด็กหญิงปณิธ์วดี  แก้วจันทรา
3. เด็กหญิงสาวิณี  ภานะวาร
 
1. นางสายพิน  เยื้อนจันทึก
2. นางมยุรา  พรมอ้วน
 
397 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. นางสาวสุพิชชา  สุขเสริม
2. นางสาวเพ็ญนภา  โพธิ์พยัคฆ์
3. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  ยอดวิชา
 
1. นางสาวธัญพร  วาเสนัง
2. นางสมปอง  จันทะมาตย์
 
398 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนิตยา  ดวงวันทอง
2. เด็กหญิงนิสราวรรณ  ศรีลางค์
3. เด็กหญิงวิจิตรา  ศรีเคนขันธ์
 
1. นายธนะกูล  ไชยบัง
2. นางเพ็ญพัตรา  ไชยบัง
 
399 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. นางสาวศุภาพิชญ์  ศรีไสว
2. นางสาวสุพรรณิการ์  จันโท
3. นางสาวอุษาพร  ดวงจันทร์
 
1. นางสาวนงนุช  ปัญญาศรี
2. นางมยุรา  พรมอ้วน
 
400 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. นางสาวกมลลักษณ์  รุ่งเป้า
2. นางสาวชนิดา  ปุริสังข์
3. นางสาวธัญชนก  มหาสมบูรณ์ชัย
 
1. นางสาวธัญพร  วาเสนัง
2. นางสมปอง  จันทะมาตย์
 
401 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นางสาวชบาไพร  แก้วเก็บคำ
2. นางสาวพรรพษา  ช่วยศิริ
3. นางสาวโสภิดา  ศรีจำปา
 
1. นางประทุมพร   เคนหวด
2. นางเพ็ญนภา  ศรีโพธิ์วัง
 
402 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัชชา  โยเหลา
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ปานขาว
3. เด็กหญิงศศิธร  มีแก้ว
 
1. นางนิ่มอนงค์  ราศรี
 
403 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศรีพรรณ  จันทะคาม
2. เด็กชายอนิรุตน์  แก้วลาด
3. เด็กหญิงอภิญญา  จำปาสอน
 
1. นางนิรพร  จันทรเสนา
2. นายจักรพงษ์  แทบทาม
 
404 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปิยพร  จูมวงค์
2. เด็กหญิงศิริวลี  นามวงษา
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ศิริขันแสง
 
1. นางสุพัตรา  อาจวงษา
 
405 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ กลุ่ม 1 1. นางสาวศิริขวัญ  บัญชา
2. นางสาวสรณ์สิริ  จันสม
3. นางสาวอริสา  บุตรสาพันธ์
 
1. นางนิ่มอนงค์  ราศรี
 
406 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐพร  นันตะสง
2. นายพงศกร  โพธิสัย
3. นายวรฤทธิ์  นพไธสง
 
1. นายจักรพงษ์  แทบทาม
2. นางนิรพร  จันทรเสนา
 
407 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา กลุ่ม 3 1. นายนำพล  ละอำคา
2. นางสาวปนัดดา  ฝายวงค์
3. นางสาวสุจิตรา  สีมะโฮงนาม
 
1. นางสุพัตรา  อาจวงษา
 
408 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเมลดา   ไชยทองศรี
2. เด็กชายเอกราช   พรหมนอก
 
1. นายสาธิต  ปัดถาเดช
 
409 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. เด็กชายปวริศ  อุบลบาล
2. นายพรพิพัฒน์  ปีติโกศล
 
1. นายอนันต์  ปัดคำ
2. นายปริญญา  นิลศิริ
 
410 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงญานิศา  ลาสุนนท์
2. เด็กหญิงสุจินตนา  ภูกิ่งนา
 
1. นางอัมพร  พลเรือง
2. นางสาวสิโรรัตน์  หมื่นแก้ว
 
411 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กลุ่ม 1 1. เด็กชายพีรพัฒน์  อุทรส
2. เด็กชายสุภกร  สุขมารมย์
 
1. นายสุทธิ  แสงไชยราช
2. นายอภิวัฒน์  บุญโสม
 
412 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. เด็กชายรัฐภูมิ  แฝงฤทธิ์หลง
2. เด็กชายศุภกร  แสงคำสุข
 
1. นายสมปอง  สระหนองห้าง
2. นางสาวเกศวิมล  พลโสดา
 
413 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กชายพงษ์วรินทร์  สิงสุธรรม
2. เด็กหญิงพลอยน้ำเงิน  ฟักอินทร์
 
1. นางอัมพร  พลเรือง
2. นายวิทวัส  ไชยโชค
 
414 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. นายนายสืบศักดิ์  จันทร์สม
2. นายสรบุญ  ดอกแก้ว
 
1. นางปัญจรัศม์   แซ่ตัง
2. นางสาวนวลหงษ์  คำโฮง
 
415 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช กลุ่ม 2 1. นายวรนันท์  ฮุยน้อย
2. นายสิทธิชัย   ศรีสุวรรณ์
 
1. นายนิวัฒน์  สารบุญ
2. นายพงค์ศักดิ์  ปักกาเวสา
 
416 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นางสาววนารี  วงศ์งาม
2. นางสาวเปรมวดี  จันกาง
 
1. นายวีระพงศ์  ตะโกนอก
2. นายอภิชาติ  พิณโพธิ์
 
417 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กชายธราเทพ  เกษมทรัพย์
2. เด็กชายปานนรินทร์  แสงนิล
 
1. นายชาญยุทธ  สีเฉลียว
2. นางเนาวรัตน์  ปะกินำหัง
 
418 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนพัทธ์  วันไชย
2. เด็กชายเจษฎาวุฒิ  ปะเพระตา
 
1. นางสาวพรพรรณ  สีละมนตรี
2. นางสาวตรีทิพพา  แก้วหานาม
 
419 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายวัชรินทร์  ปัดทุม
2. เด็กชายวุฒิชัย  วันจีน
 
1. นางรพีพร  นามมุลตรี
2. นางสาวศรัญญา  สีสมบัติ
 
420 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) กลุ่ม 1 1. นายศิริวัฒน์  จันทร์เก
2. เด็กชายศิริวุฒิ  จันทร์เก
 
1. นายดุษฎี  ศรีสองเมือง
2. นายพัชรพล  สิงห์ชุม
 
421 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. นางสาวกันตยา  ทุมลี
2. นางสาวธิติยา   ผดาวัน
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พนาลิกุล
2. นายสมปอง  สระหนองห้าง
 
422 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปิยะพร  ถิ่นมาบแค
2. เด็กหญิงสิรินดาระวี  สัมมัตถะ
 
1. นางเนาวรัตน์  ปะกินำหัง
2. นางสาวกมลชนก  พรหมทา
 
423 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา กลุ่ม 2 1. นายจิรายุทธ  นามมนตรี
2. เด็กหญิงวิรดา  วงศ์วังจันทร์
 
1. นายนิพนธ์  ภูมิประเสริฐ
2. นางสาวสุปรียา  ภูมิประเสริฐ
 
424 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ กลุ่ม 3 1. นายธนันชัย  สอนศาลา
2. นางสาวศิริลักษณ์  บุตรดาซุย
 
1. นายถวิล  ปลายขอก
2. นางศิริวรรณา  ภูกองไชย
 
425 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐภัทร  ทักษิน
2. เด็กชายธนานนท์  ตัลวัน
 
1. นายชาญยุทธ  สีเฉลียว
2. นางปัญจรัศม์  แซ่ตัง
 
426 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปัตตานัง
2. เด็กชายสกลพัฒน์  โคตรโสภา
 
1. นางสาวพรพรรณ  สีละมนตรี
2. นายวีระพล  ประทัด
 
427 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กชายภูมิบดินทร์  โคตรโสภา
2. เด็กชายภูมิพนา  แก้วแสนคำ
 
1. นางอัมพร  พลเรือง
2. นางฐิติมา  ปฏิเมตา
 
428 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร กลุ่ม 1 1. เด็กชายรัฐมณท์  แวมประชา
2. เด็กชายวัชรพงษ์  รัตน์ธรรม
 
1. นายพุฒิพงษ์  จันดาโชต
2. นายรัชภูมิ  เขียวสุย
 
429 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัลยพัชร  ปะวะโข
2. เด็กหญิงเกศกนก  มูลสมบัติ
 
1. นางโอบบุญ  โสรัจจ์
2. นางสาวสุพรรณนี  สุนา
 
430 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กชายพงษ์ศธร  แก้วโมรา
2. เด็กชายภานุพงษ์  เครือศรี
 
1. นายวิทวัส  ไชยโชค
2. นายณัฐวุฒิ  นาสินพร้อม
 
431 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ กลุ่ม 1 1. นางสาวกมลชนก  สุดสาคร
2. นางสาวจิรดา  บุญหนัก
 
1. นางดาวใจ  ศรีสองเมือง
2. นายธนารัตน์  สีหลิ่ง
 
432 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ กลุ่ม 2 1. นายกิตติศักดิ์  สุนทะวงศ์
2. นางสาวสุรีย์พร  ปักกาเวสา
 
1. นางสุภาศินีย์  เรืองบุญ
 
433 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวจันจิรา  ทาแกง
2. นางสาวจิรนันท์  หงษาวันนา
 
1. นางอัมพร  พลเรือง
2. นางสาวจีรนาฏ  ดอกบัว
 
434 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. นายฐิติพงษ์  เชื้อจันทึก
2. นายอนัตตา  เจริญรัตน์
 
1. นายทักษิณพัฒน์  ศรีขวาชัย
2. นายพิทักษ์  อักษร
 
435 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. นายปิยวัฒน์  ผ่องอุดม
2. นางสาวเอื้ออังกูร  ทรัพยเกษตริน
 
1. นายชนะวงศ์  มุ่งชู
2. นายนิยม  ปะสาวะนัง
 
436 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวสิริขวัญ  จันทกุล
2. นางสาวอรทัย  ขันธะมูล
 
1. นางฐิติมา  ปฏิเมตา
2. นางสาวจีรนาฎ  ดอกบัว
 
437 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) กลุ่ม 1 1. นายณัฐกรณ์  ทองคำ
2. นายอิทธิเทพ  พิริยธาดา
 
1. นายดุษฎี  ศรีสองเมือง
2. นายพัชรพล  สิงห์ชุม
 
438 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. นางสาวพรรณพษา  เดชวงษา
2. นางสาวพลอยวรีย์  สมอคำ
 
1. นายชัยยศ  จระเทศ
2. นางสาวพรพรรณ  สีละมนตรี
 
439 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงประภัสรา  จันทร์เพ็ง
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ศรัทธาคลัง
3. เด็กหญิงอภิญญา  ดวงสุพรรณ
 
1. นางดาวใจ  ศรีสองเมือง
2. นายวีระชน   ขุนนอก
 
440 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  ฤกษ์ภิกขุณี
2. เด็กหญิงปิยธิดา  กำเนิด
3. เด็กหญิงพัชราภร์  ลาดเหลา
 
1. นางปิยนาถ  ภิบาลจอมมี
2. นายธวัชชัย  ฝ่ายพลแสน
 
441 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ศรีพล
2. เด็กหญิงปรารถนา  ทรงภูมี
3. เด็กหญิงอาทิตติยา  ไชยณรงค์
 
1. นางสาวศรัญญา  สีสมบัติ
2. นางรพีพร  นามมุลตรี
 
442 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. นายนายแทนไทย   จิตต์ประทุม
2. นางสาวรุ้งนภา  สงวนสินธุ์
3. นายวีรภัทร  พิเชฐผล
 
1. นางปัญจรัศม์   แซ่ตัง
2. นางสาวนวลหงษ์  คำโฮง
 
443 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. นางสาวทินมณี  ตั้งตระกูล
2. นางสาวพรจิรา  ประมูลจะนัง
3. นางสาวลักษณารีย์  ไชยประโคม
 
1. นายชัยยศ  จระเทศ
2. นางสาวพรพรรณ  สีละมนตรี
 
444 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวสิรินภา  พรเชียงบรร
2. นางสาวสุจิตรา  ไสวงาม
3. นางสาวหทัยชนก  แสนเสร็จ
 
1. นางรพีพร  นามมุลตรี
2. นางสาวศรัญญา  สีสมบัติ
 
445 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) กลุ่ม 1 1. นายอิศรา   ยะถา
2. นายเปรมศักดิ์  ไค่นุ่นกา
 
1. นายดุษฎี  ศรีสองเมือง
2. นายพัชรพล  สิงห์ชุม
 
446 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช กลุ่ม 2 1. นายนราธิป  สาระวัน
2. นางสาวสุภาภรณ์  วิไธสง
 
1. นายนิวัฒน์  สารบุญ
2. นายพงศธร  ปักกาเร
 
447 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวปภานิจ  เพชรก้อน
2. นางสาวภาวัลย์  แจ่มเจริญพิศาล
 
1. นางอัมพร  พลเรือง
2. นายวิทวัส  ไชยโชค
 
448 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ กลุ่ม 1 1. เด็กชายณภัทร  พุทธวงศ์
2. เด็กชายพีระพัฒน์   ศรีเกิน
3. เด็กชายภควัฒน์  จูมแพง
 
1. นางสาวนัชชา  ศรีเกิน
2. นายจีรวัฒน์  ไมยะปัน
 
449 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤษณะลักษณ์  ปะนะภูเต
2. เด็กชายเฉลิมวงศ์  หงษ์บุดสี
3. เด็กชายเอกพงษ์  ปุระกัน
 
1. นายเศรษฐบุตร  ยอดสะเทิน
2. นางสาววิจิตราภรณ์  กมลเลิศ
 
450 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. นายชุติพงศ์  มาศงามเมือง
2. นายนครินทร์  ตรีศรี
3. นายปณิธาน  เอกปณิธานพงศ์
 
1. นางนรินทร์  ศิรินุวัฒน์
2. นายกิตติวัฒน์  อะโน
 
451 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ กลุ่ม 2 1. นายพงศธร  พลคำ
2. นายวิษณุ  สุวรรณศรี
3. นายศักด์ศิริ  ลีหล้าน้อย
 
1. นางสาววิจิตราภรณ์  กมลเลิศ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนริศรา  ภูนิคม
 
452 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. เด็กชายชลพิสิฐ  สิทธิทองจันทร์
2. เด็กชายวริทธิ์  ศิรินุวัฒน์
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ป้านภูมิ
 
1. นางนรินทร์  ศิรินุวัฒน์
2. นายคมสันต์  ไชยบุดดี
 
453 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกรัตน์  พาผล
2. นายกันยาธร  ซ้ายขวา
3. นายวิชญานนท์  ่อ่อนบัวขาว
 
1. นางนรินทร์  ศิรินุวัฒน์
2. นายคมสันต์  ไชยบุดดี
 
454 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีธัช  ทวีวัฒน์
2. เด็กชายพลวรรธน์  คงเจริญ
3. เด็กชายสกลวัฒน์  ทองอิ่ม
 
1. นายสุทธิ  แสงไชยราช
2. นายอภิวัฒน์  บุญโสม
 
455 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนภัทร  เตชะนอก
2. เด็กชายธนวัฒน์  พรมชัย
3. เด็กชายพชรพล  อันทะลัย
 
1. นางไอลัดดา  ปามุทา
2. นางขนิษฐา  เตชะนอก
 
456 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กลุ่ม 1 1. นางสาวฐิติกานต์  วงศ์แสน
2. เด็กชายศุภชัย  วิชัยภูมิ
3. นายศุภฤกษ์  พลวิฑูรย์
 
1. นายสุทธิ  แสงไชยราช
2. นายอภิวัฒน์  บุญโสม
 
457 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ กลุ่ม 2 1. นายกฤษฎา  บุญร่วม
2. นายปริญญา  ทองอาสน์
3. นายอภินันท์  จิกจักร์
 
1. นายศักรินทร์  จัตุชัย
2. นางอำมร  จัตุชัย
 
458 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ กลุ่ม 1 1. เด็กชายวชิระ  สิงขรอาจ
2. เด็กหญิงวิชชุดา  ภูมิทุน
3. เด็กชายโกวิท  อันชื่น
 
1. นางสาวนัชชา  ศรีเกิน
2. นางสาวดวงกมล  แซ่ตั้ง
 
459 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. นางสาวชญาดา  นงนวล
2. นายธนธัช  สืบพันธ์
3. นายปรเมศ  ปะระทัง
 
1. นางไอลัดดา  ปามุทา
2. นางขนิษฐา  เตชะนอก
 
460 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. นายกุลธนิต  ปามุทา
2. นายครรชิต  ระแหง
3. นางสาวสุปวีญา  ลีแวง
 
1. นางไอลัดดา  ปามุทา
2. นางขนิษฐา  เตชะนอก
 
461 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. เด็กชายศุภชัย  กันหาพร
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  โสพิศวงค์
3. เด็กชายเทวิน  ชินนอก
 
1. นางบาหยัน  ละดาวัลย์
2. นางสาวประภาวรินทร์  ศรีแสง
 
462 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. เด็กชายชัชชนม์  หลงสอน
2. เด็กชายธนทัต  มลิลา
3. เด็กชายไทยรัฐ  พานวงษ์
 
1. นายอภิชาติ  ทดราช
2. นางสมปอง  จันทะมาตย์
 
463 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. นายภูวนาถ  มาตมุงคุณ
2. นายสหัสวรรษ  แก้วผล
3. นายอดิศักดิ์  เนื่องไชยยศ
 
1. นายพิเชษฐ  ทัพโยธา
2. นายประยูร  ทวะชาลี
 
464 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช กลุ่ม 2 1. นายธวัน  ปิดตานัง
2. นายสรศักดิ์  สุขฤทธิ์
3. นายเสกสรร  แสงเขียว
 
1. นายประสิทธิ์  ปักกาเวสา
2. นายเชษฐ์ดนัย  เที่ยงแก้ว
 
465 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลุ่ม 3 1. นายพลวัตร  อุดทามูล
2. นายภานุพงษ์  เกตคำ
3. นายวีรศักดิ์  มาศงามเมือง
 
1. นางพัฒนา  สืืบเมืองซ้าย
2. นางวาลิกา  สารพิมพ์
 
466 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรภาพ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรินรดา  พานเหนือ
2. เด็กหญิงอริสา  ประทา
3. เด็กหญิงเขมิกา  อุทัยมา
 
1. นางคำพูล  ทิพยมาศ
2. นายประภาส  ทิพยมาศ
 
467 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจุติพร  หรัดดี
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  ปะทะโก
3. เด็กหญิงรดามณี  ปิดตาระโส
 
1. นางเฉลา  ทามแก้ว
2. นายยศกร  ชัยอินทร์
 
468 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกดำวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นายกิตติศักดิ์  ทองหล่อ
2. นายศุภเสกข์  กองทองนอก
3. นายอนุรักษ์  ชินธุวงษ์
 
1. นางมะลิวัลย์  อินทมาตย์
2. นางสาวชนกฤดี  คุรินทร์
 
469 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. นางสาวพรธีรา  พลรัตน์
2. นางสาววิไลวรรณ  ครองสิงห์
3. นางสาวสิรินทรา  มั่งมี
 
1. นายอภิชาติ  ทดราช
2. นางสุชานันท์  เวียงคำ
 
470 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ราชดา
2. เด็กหญิงชลิตา  เดชศิริ
3. เด็กหญิงนริศรา  อุทัยเรือง
4. เด็กชายพรชัย  มะบุญ
5. เด็กหญิงยุวรัตน์  นันทะริด
6. เด็กชายเอกพล  แสงห้าว
 
1. นางละเมียด  สง่า
2. นางพรรณี  ไม้หอม
 
471 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชุติมา  คำมี
2. เด็กหญิงธิติมา  อุปมัย
3. เด็กหญิงประกายเพชร  พลยุง
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  อุปโก
5. เด็กหญิงมาวิกา  กิลี
6. เด็กหญิงอนุสรา  เภาศรี
 
1. นางสุภาภรณ์  ช่างถม
2. นายพูนศักดิ์  อารพล
3. นายเพิ่มยศ  ปาปะภา
 
472 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อันหนองกุง
2. เด็กหญิงปานตะวัน  สีคุณเมือง
3. เด็กหญิงพัชรพร  ชูปาน
4. นางสาวมณฑิฌา  นามวิเศษ
5. นางสาววริศรา  วรโคตร
6. เด็กหญิงสุนิสา  มะโนทน
 
1. นางพรทิพย์  มณีรัตน์
2. นางยี่สุ่น  แสนโสภาวัน
3. นางสุภาวดี  ศรีทำบุญ
 
473 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ กลุ่ม 1 1. นายนายศิราวัฒน์  ทัดมาลา
2. นายภานุวัฒน์  จันทร์โท
3. นายมานะ  ภูษา
4. นายอนุชา  บาไสย
5. นางสาวอัยลดา  สีบุดดา
6. นายเจษฎาพงษี  เสนหาญ
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  เขตชมพู
2. นายสมมาตร  ฉายจิตร
 
474 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. นายกฤษดา  ปะกิระนา
2. นางสาวจิรัชยา  อรัญนารถ
3. นายชนาเมธ  บุตรวิชา
4. นางสาวชลธิชา  แพรนาพันธุ์
5. นางสาวนิตยา  ปะติเส
6. นางสาววรัญญา  สังฆมณี
 
1. นางสุภาภรณ์  ช่างถม
2. นายพูนศักดิ์  อารพล
3. นายเพิ่มยศ  ปาปะภา
 
475 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาววรนุช  การะเกตุ
2. นายศรายุทธ  โคตรวงษ์ทอง
3. นางสาวศิศตาภรณ์  อ่อนปุย
4. นางสาวอรพรรณ  เขียวอ่อน
5. นายอรรถโกวิท  สุสะดี
6. นางสาวอ้อมใจ  พานเมือง
 
1. นางพรทิพย์  มณีรัตน์
2. นางยี่สุ่น  แสนโสภาวัน
3. นางสุภาวดี  ศรีทำบุญ
 
476 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุติมา  ทองดี
2. เด็กชายทองดี  สีแล
3. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ไมตรีแพน
 
1. นางสุชามาศ  อรัญชัย
2. นางพัชรินทร์  ดอกคำ
 
477 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงคคนางค์  อุทปา
2. เด็กหญิงนวศร  ป่าเขียว
3. เด็กหญิงไพวรินทร์  ศรีจันทร์แดง
 
1. นายสมพงษ์  บุญญะ
2. นางพรพิศมัย  บุญญะ
 
478 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงฐนิตา  ศรีบุญมา
2. เด็กหญิงพรธิวา  สมอนา
3. เด็กหญิงพิยดา  ชินจักร
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  สมเพ็ชร
2. นางสาวกนกวรรณ  คล้ายสุบรรณ์
 
479 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. นางสาวปณิตา  อาจสุนทร
2. นางสาวพรธิตา  เมฆลอย
3. นายภานุกร  รังษี
 
1. นางวัลภา  ภูมิศรี
2. นางอมร  เสนาลาด
 
480 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 2 1. นางสาวดรุณี  บุตรศรี
2. นายธรรมรัตน์  เครือเนตร
3. นางสาวอภิญญา  เคนสุโพธิ์
 
1. นางสโรชา  ชาวพงษ์
2. นางสาวพัชรี  วงษ์แสน
 
481 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลุ่ม 3 1. นางสาวปณิษฐา  จันทร์ศรี
2. นางสาววรรณิพา  แก้วยา
3. นางสาวสุดารัตน์  แถนสีแสง
 
1. นางเพ็ญศรี  ปุริศรี
2. นางวิเชียร  สิทธิจันดา
 
482 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ภาลา
2. เด็กหญิงดรุณี  เทพวงค์
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  บุดดีหล้า
 
1. นางยุพิน  ภูกัลป์
2. นางกัลยาณี  เรืองฤทธิ์
 
483 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. เด็กชายสิทธิภูมิ  ปักกุนนัน
2. เด็กหญิงอาทิติยา  แผงบุดดา
3. เด็กหญิงเสาวภา  เพชรอาษา
 
1. นางปิยะนุช  พิกุลสวัสดิ์
2. นางประภาศรี  ทิพย์พิลา
 
484 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ กลุ่ม 1 1. นางสาวชยากร  แสนทำพล
2. นายธีรธัช  วิชาชัย
3. นางสาวอรุณวรรณ  นามวิเศษ
 
1. นางกัลยาณี  เรืองฤทธิ์
2. นางยุพิน  ภูกัลป์
 
485 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. นางสาวมณธิรา  ชาวบ้านใน
2. นางสาวรวิสรา  ชาอินทร์
3. นางสาวสิรินทรา  สืบเมืองซ้าย
 
1. นางประภาศรี  ทิพย์พิลา
2. นางปิยะนุช  พิกุลสวัสดิ์
 
486 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นางสาวจิตขลดา  แปชน
2. นางสาวยุพิน  พละเอ็น
3. นางสาวอรฤดี  ภูน้ำเสียง
 
1. นางมะลิ  ชีวาจร
2. นางพชรชล  ทาดทา
 
487 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  คำยา
2. เด็กหญิงวิยะดา  บัวจูม
3. เด็กหญิงสมิตา  พูลเพิ่ม
 
1. นางลักขณา   ศรีสารคาม
2. นางวัชรา  วิเชียรเพริศ
 
488 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงขวัญชีวา  ดาแพง
2. เด็กหญิงรชยา  วาตรีบุญเรือง
3. นางสาววรนุช  หนูแก้ว
 
1. นางสุภาภรณ์  ช่างถม
2. นายพูนศักดิ์  อารพล
 
489 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ กลุ่ม 1 1. นางสาวรัชฎา  เสาสามา
2. นางสาวอุไรวรรณ  เศรษฐบุตร
3. นางสาวเกตน์สิรี  ศรีมาศ
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  เขตชมภู
2. นายสมมาตร  ฉายจิตร
 
490 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. นางสาวกฤษณา  สีโท
2. นายธีรศักดิ์  ประนิล
3. นางสาวภควดี  สัตะโส
 
1. นางสุภาภรณ์  ช่างถม
2. นายเพิ่มยศ  ปาปะภา
 
491 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐกุล  คำแสนโคตร
2. นางสาวนฤมล  พลตรี
3. นางสาวศิริวิมนต์  ศิริยะมาตย์
 
1. นางอมร  ปั้นอยู่
 
492 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมพิภา  ดารัตน์
2. เด็กหญิงอรวรรณ  อรรคฮาตสี
3. เด็กหญิงอัญชิสา  ในจิต
 
1. นางสมพิศ  อรรคฮาตสี
2. นางสาวพิมพ์วิไล  กุลศรี
 
493 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกุลธิดา  นามวงค์
2. เด็กหญิงวรนุช  ศาลาแดง
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญมาหล้า
 
1. นางสุลาวัลย์  ปักกาเวสา
2. นางสาวอรกรวีร์  หาไชยอินทร์
 
494 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญญนัช  นวลอาษา
2. นางสาวสุดารัตน์  สิทธิจันทร์
3. นางสาวสุภาพร  ผลประเสริฐ
 
1. นางศศิวรรณ  แสนตรง
2. นางนฤมล  ศรีภู
 
495 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช กลุ่ม 2 1. นางสาวจุฑาพร  อันสีแก้ว
2. นางสาวณัฏฐา  เพ็ชรล้ำ
3. นายธีรวัฒน์  ลุนจุนละ
 
1. นางสุลาวัลย์  ปักกาเวสา
2. นางสรัญญา  บุตรศรีภูมิ
 
496 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพลอยไพริน  นาถมทอง
2. เด็กหญิงพิศภักดิ์  สมดง
3. เด็กหญิงพุทธพร  ซ้ายขวา
 
1. นางสาวพิมพ์วิไล  กุลศรี
2. นางเกษณีพร  เพียรธารธรรม
 
497 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. เด็กชายภูบดินทร์  ศรีสังข์
2. เด็กชายรัตนพล  มันทุกะ
3. เด็กชายวทัญญู  ทิพยะบูลย์
 
1. นายพูนศักดิ์  อารพล
2. นายเพิ่มยศ  ปาปะภา
 
498 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. นายจิณณวัตร  แป้นทอง
2. นายพรศักดิ์  สิงห์สุธรรม
3. นางสาวพัทราภรณ์  นนทวงค์
 
1. นางเกษณีพร  เพียรธารธรรม
2. นางศศิวรรณ  แสนตรง
 
499 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาววนิดา  บุญประกอบ
2. นางสาวศุภสิน  ชัยชนะ
3. นางสาวสุทธิดา  หงบุดศรี
 
1. นายพงศธร  ผ่านสำแดง
2. นางสาวสาวิตรี  ฉลูทอง
 
500 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณฐยา  อนันตระกูลศิลป์
2. เด็กหญิงบุณฑริกา  คุณาคม
3. เด็กหญิงภัทรวดี  มวนมนตรี
 
1. นางจิรพรรณ  สนทนา
2. นางอัมพวรรณ์  กาญจนัษฐานี
 
501 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญลักษณ์  ฝ่ายพลแสน
2. เด็กหญิงพัชรพร  เทียมทัศน์
3. เด็กหญิงภัทราวดี  ลิขิตธรรมวงศ์
 
1. นางสุกัญญา  ภู่ระยับ
2. นายสุจินต์  ทิพย์วงษา
 
502 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นางสาวกำไรทอง  ผิวขาว
2. นางสาวธิษาชล  ไชยหงษ์
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  แก้วสะอาด
 
1. นางมะลิ  ชีวาจร
2. นายจำนงค์  โสมา
 
503 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. นายธรรมรงค์  เสวะนา
2. นางสาวปวันณา  ตติยรัตน์
3. นางสาวอารียา  คำปาบู่
 
1. นางจิรพรรณ  สนทนา
2. นายปรีดา  เดชศิริ
 
504 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. นางสาวมณฑกานต์  หนูริพันธ์
2. นางสาววรรณพร  แก้วปัญญา
3. นางสาวศรัณย์ทร  อรรถโยโค
 
1. นางสุภาพ  สุทธะพินทุ
2. นางอำนวย  สมบัติชัยแสง
 
505 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นายทักษิณ  อาสาชนา
2. นางสาวรุจิรา  นามอาษา
3. นางสาวร่มฉัตร  ดารังวัน
 
1. นายจำนงค์  โสมา
2. นางมะลิ  ชีวาจร
 
506 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. เด็กชายศุภวิชญ์  รัตนประเสริฐ
 
1. นางอาทิตยา  ทาขุลี
 
507 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. เด็กชายทวีทรัพย์  แสงสกุล
 
1. นางอาทิตยา  ทาขุลี
 
508 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายอพิเชษฐ์  จำนงศรี
 
1. นางสาวปิยนัฏ  โพนสิม
 
509 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธิญาดา  สุวรรณะ
2. เด็กหญิงวนัทปรียา  ภูชมชวน
3. เด็กหญิงเกวลิน  กองรัตน์
 
1. นางอาทิตยา  ทาขุลี
2. นางสาวสิโรธร  พรหมวิริยกุล
 
510 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงบุษยา  ลายนอก
2. เด็กหญิงพลอยชมภู  โพดสีเขียว
3. เด็กหญิงเบญญทิพย์  ไชยบุตร
 
1. นายรักศักดิ์   ไสยลักษณ์
2. นางสาวโบตั๋น  คุณวงค์
 
511 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชลธิชา  ราชโคตร
2. เด็กชายดนัยพร  จันทะโสม
3. เด็กชายดลศรวง  แดนคำสาร
 
1. นายพุทธพงษ์  สุวรรณโสภา
2. นายอภิภพ  จันทะเดช
 
512 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. นายนฤปกร  คำวิแสง
2. นางสาววริศรา  มาจันทร์
3. นายศิริพงษ์  วงค์ดุษฎีกุล
 
1. นางอาทิตยา  ทาขุลี
2. นางปุญกานต์  คำทอง
 
513 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ กลุ่ม 3 1. นายนรินทร์ทร  ดรลุนวัด
2. นางสาวพิมพร  ลอมโฮม
3. นายไพรทูล  จำปามูล
 
1. นายอภิภพ  จันทะเดช
2. นางลัดดาวัลย์  ไชยคิรินทร์
 
514 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงข้าวขวัญ  ปางลีลาส
 
1. นางอาทิตยา  ทาขุลี
 
515 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร กลุ่ม 3 1. เด็กชายทินภัทร  ธิโกสุม
 
1. นางเพ็ญนภา  ศรีโพธิ์วัง
 
516 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  หงษ์คำจันทร์
 
1. นางอาทิตยา  ทาขุลี
 
517 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร กลุ่ม 3 1. เด็กชายกฤษดา  นาคสุนทร
 
1. นางสาวบังอร  โสมาบุตร
 
518 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนฤมล  บุตรแสน
 
1. นายคมสันต์  วิมลสม
 
519 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายพีรพล  สีหาบุญทอง
 
1. นางสุดารัตน์ บัวบุญ  จ้ำมา
 
520 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ กลุ่ม 3 1. นายประวุฒิ  แปสันเทียะ
 
1. นางสาวพณาสันต์  เกษจ้อย
 
521 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 1. นายเฉลิมเกียรติ  ศรีจำนงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิระศักดิ์  ชัยผง
 
522 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม กลุ่ม 1 1. นายพัฒนากร  ดวงจันคำ
 
1. นางบุบผา  เสนาคำ
 
523 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนราษีวิทยา กลุ่ม 1 1. นายคมสันต์  ทวดอาจ
2. นายจิรวัฒน์  หูตาชัย
 
1. นางสาวสุภาพร  นาร่อง
2. นางสาวสุวภัทร  ภูชมศรี
 
524 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. นางสาวปรารถนา  คำไซร์
2. นายราเชนทร์  สวนโคกกลาง
 
1. นายกิตติวัฒน์  อะโน
2. นายนวพล  นาทองพูน
 
525 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. เด็กชายตุลา  บุญมา
2. เด็กชายธีรศักดิ์  เดชมุลตรี
 
1. นางสาวสุภัทรา  ทะบันแดน
2. นางสาวสายสมร  ทองก้านเหลือง
 
526 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายกล้าณรงค์  ไชยโก
2. เด็กชายมังกร  โคตรชมพู
 
1. นางวิมลรัตน์  คุณเวียน
2. นายเศรษฐบุตร  ยอดสะเทิน
 
527 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ กลุ่ม 3 1. นายมินทดา  ปาปะจี
2. นายวิศรุต  พานสมัน
 
1. นางสาวปิยนัฏ  โพนสิม
2. นายสมาน  นาทันใจ
 
528 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ กลุ่ม 1 1. เด็กชายประวีณวงค์  ชาเหลา
 
1. นายกำธร  ธุระทำ
 
529 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สีชุม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิระศักดิ์  ชัยผง
 
530 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. นายกิตติวัฒน์  สัตถาวะโท
 
1. นายคมสัน  วิมลสม
 
531 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวสุจิตรา  ศรีสารคาม
 
1. นายธวัชชัย  วิชัยสร
 
532 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นายจักรรินทร์  สุขบันเทิง
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
 
533 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนกร  ทองดี
 
1. นายทวี  พิมพ์สิม
 
534 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. นายศราวุธ  ยะวร
 
1. นายคมสัน  วิมลสม
 
535 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 1. นายภานุวัฒน์  เที่ยงโยธา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิระศักดิ์  ชัยผง
 
536 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา กลุ่ม 3 1. นายอาทิตย์  สอนทะเดช
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
537 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. เด็กชายนนทชัย  อุ้มตระกูล
 
1. นายคมสัน  วิมลสม
 
538 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สีชุม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิระศักดิ์  ชัยผง
 
539 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กลุ่ม 3 1. เด็กชายนวพล  ชันครบุรี
 
1. นายสมรัตน์  อามาตย์
 
540 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. นายพงศกร  อินทพรม
 
1. นายคมสัน  วิมลสม
 
541 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 1. นายภานุวัฒน์  เที่ยงโยธา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิระศักดิ์  ชัยผง
 
542 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นายธนพัฒน์  นพวานศรี
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
 
543 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. เด็กชายภัทรพงษ์  ภูสถิต
 
1. นายคมสัน  วิมลสม
 
544 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สีชุม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิระศักดิ์  ชัยผง
 
545 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา กลุ่ม 3 1. เด็กชายนรบดี  นามมุงคุณ
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
546 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กลุ่ม 1 1. นายสิทธิศักดิ์  รอดกอง
 
1. นายทวี  พิมพ์สิม
 
547 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 1. นายชนะพล  สีแพน
 
1. นางสาวธนาพร  วัฒนศักดิ์สุรกุล
 
548 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา กลุ่ม 3 1. นายศราวุฒิ  พิกุลศรี
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
549 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี กลุ่ม 1 1. นายกิตติวัฒน์  สัตถาวะโห
2. นายจตุภูมิ  สายะบวร
3. นายจักริน  แสงวิจิตร
4. นางสาวชื่นกมล  อุปแสน
5. นายณัฐดนัย  ทวะชาลี
6. นายณัฐภูมิ  แก้วสิงห์
7. นางสาวธัญญารัตน์  บุตรเพ็ชร
8. นางสาวธิติมา  นนทภา
9. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  กุณโฮม
10. นางสาวปุษยธิดา  เหล่าสิงห์
11. นายพงศกร  อินทพรม
12. นางสาวพรทิพย์  สุขันธ์
13. นางสาวพัชราภา  จาตุรงกูล
14. นายพิพัฒน์  จันทกล
15. นายภัทรพงศ์  เหล่าพิเดช
16. เด็กชายภัทรพงษ์  ภูสถิต
17. นางสาวมยุนา  เนื่องศรี
18. นายศราวุธ  ยะวร
19. นายศราวุธ  เทพวงศ์
20. นางสาวศศินา  บาลศรี
21. นางสาวสกุลทิพย์  ทองคำ
22. นายสุรนงค์  วงลุนลา
23. เด็กหญิงอนันตญา  จ่าคาม
24. เด็กชายอนุชาติ  ชัยแสน
25. นางสาวอภิรดี  หอมจัทร์
26. นางสาวอัญชรา  พิลาไชย
27. นางสาวอารียา  นนทวงศ์
28. เด็กชายเจษฎา  โพธิ์ลังงกา
29. นายเดิมชัย  โยธะคง
30. นายไชยวัฒน์  บุญลอยสง
 
1. นายปรีชา  จันทราช
2. นายคมสัน  วิมลสม
3. นางสาวชดาษา  อ้วนพรมมา
4. นางสาวปิยฉัตร  สุริยสาร
5. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพิมพ์สอ
6. นายสิทธินนท์  ทุมลา
7. นายวรยุทธ  จันทมูล
 
550 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม กลุ่ม 2 1. นายกรรชัย  คำพันธ์
2. นางสาวกาญจนา  นิมาลา
3. นางสาวขวัญฤทัย  คุณหงษ์
4. นางสาวจิณณพัต  จันทิชัย
5. นายจิรายุทธ  ยางเครือ
6. นายชัยพร  บุปะปา
7. นางสาวญาฎารัตน์  ปาปะสา
8. นายธราดล  โสดาปัดชา
9. นายธีระพล  บุปผา
10. นายนัฐพล  ปัจจัย
11. นายนันทวัฒน์  พลพิทักษ์
12. นางสาวนาถฤดี  สุขวงค์
13. เด็กหญิงประลัดดา  ไชยหัง
14. นายปริญญา  โสดาปัดชา
15. เด็กหญิงปัทมา  ทนันชัย
16. นางสาวพรธิดา  อุ่นคำ
17. นายพิสิษฐ์  อินทมาตย์
18. นางสาวพิไลพร  สร้อยจิตร
19. นางสาวมุฑิตา  จันทะค้อม
20. นางสาวรัชฎาพร  สิงห์สุพรรณ
21. นายวัชรพล  ติมุลา
22. นางสาวศรุตา  หนันดี
23. นางสาวศิริวรรณ  พันธ์ทอง
24. นายสุริยะ  บุปะปา
25. นายสุวัฒน์  ธรรมสา
26. นายสุวัฒน์  อุปโก
27. นายอนันต์  จันทร์ภักดิ์
28. นายเสน่ห์  วิชาชัย
29. นายเอกรินทร์  ปะริเตนัง
30. นางสาวโชติรส  สุปะเท
 
1. ดร.นิดา  กิจจินดาโอภาส
2. นายอภิชาติ  นารีจันทร์
3. นายเพิ่มยศ  ปาปะภา
4. นางลภัสรดา  บุพโชติ
 
551 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กชาย ศิวะดล  สุพรรณฝ่าย
2. เด็กชายกรณ์ดนัย  ชนกร
3. นางสาวจิตรัตฎา  สังขะทิพย์
4. นางสาวจิรติกานย์  แสงแก้วเขียว
5. นายจิระวัฒน์  เถื่อนฤาชัย
6. เด็กหญิงจิราวัลย์   ตังทะนาม
7. นางสาวชลดา  มาทอ
8. เด็กชายทัตดนัย  แดนลาดแก้ว
9. เด็กชายประกาสิทธิ์  ดวงแสนกุล
10. เด็กชายพงษ์ทัชชา  สีลาดหา
11. นายพิทักษ์  แสงบุญส่ง
12. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   จำปาสี
13. นางสาวพิมลพรรณ  ราศรี
14. นายพีรพล  ศรีลางค์
15. เด็กหญิงพุทธรักษา  อุ่นดา
16. นางสาวมณฤดี  วงสาสืบ
17. เด็กชายวฑัณญู  ดวงจันทร์คำ
18. เด็กหญิงวนัชพร  ภูมิโยชน์
19. เด็กชายวันมงคล  ดวงทองมา
20. นางสาวศรีสุดา  แดงนอก
21. นางสาวศศิกานต์  วงฮาด
22. นายศิวะ  เพิ่มขึ้น
23. เด็กชายศุภชัย  คำสิงห์
24. นางสาวสุชาลินี  วัชรินทร์
25. นางสาวสุดารัตน์  ด้านวังขวา
26. เด็กหญิงสุพรรษา  นันสูงเนิน
27. นางสาวหนึ่งฤทัย  อัมสมเสพย์
28. นายอนิรุต  วันหมัด
29. เด็กหญิงอาทิตยา  เสลามาตร์
30. เด็กชายเอกสิทธิ์  สัสธีระ
 
1. นางสาวปราณี   พันธุ์ยางน้อย
2. นางนงเยาว์   สีใส
3. นางวาสนา   สำราญรมย์
4. นางเดือนเพ็ญ   สังข์งาม
5. นางสาวณัฏฐา   ราชมูล
6. นางสาวพัชรียา   ฮาตระวัง
7. นางกัลยา   นูวบุตร