เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ณ โรงเรียนบรบือ และโรงเรียนบรบือวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายบรรเทา อะปะมะทัง ครูโรงเรียนยางวิทยาคม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
2 นางทองจันทร์ สลักคำ ครูโรงเรียนยางวิทยาคม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
3 ชุติมา ถิตย์ประเสริฐ ครูโรงเรียนยางวิทยาคม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
4 นางสาวศศิธร ปักกาโล ครู โรงเรียนบรบือวิทยาคาร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
5 นางสาวรัตนา พยุหะ ครูโรงเรียนยางวิทยาคม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
6 นายนฤพงศ์ จำนงพิศ ครูโรงเรียนยางวิทยาคม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
7 นางปุณณภา นนท์ศรีราช ครู โรงเรียนบรบือวิทยาคาร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
8 นายฐาปนศาสน์ ยศดา ครูโรงเรียนบรบือ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
9 นายธนดล ยอดเพชร ครูผู้ช่วย โรงเรียนบรบือ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
10 นางดาวใจ ศรีสองเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบรบือ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
11 นางสาววยุรี ยืนสุข ครูโรงเรียนบรบือ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
12 นายเสก ชูแสง ครูโรงเรียนบรบือ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
13 นายปองดี ไชยจันดา ครู โรงเรียนบรบือวิทยาคาร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
14 นายสิทธิชัย ภวภูตานนท์ ครูโรงเรียนยางวิทยาคม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
15 นางวันนา ชาวพงษ์ ครูโรงเรียนยางวิทยาคม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
16 นางถนอมทรัพย์ วงศ์นุกูล ครูโรงเรียนยางวิทยาคม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
17 นางสาวชลิดา อนุเวช ครูโรงเรียนยางวิทยาคม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
18 นายพิศาล อินโทโล่ ครูโรงเรียนยางวิทยาคม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
19 นางสาวไพริน แคนติ ครูโรงเรียนยางวิทยาคม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
20 นางสาวยุวดี อุทาทิพย์ ครูโรงเรียนยางวิทยาคม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
21 นายจิระศักดิ์ มาบุญธรรม ครูโรงเรียนยางวิทยาคม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
22 นางสาวมะลิวัลย์ หารีย์ ครูโรงเรียนยางวิทยาคม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
23 นางสาวกนกพร นันแก้ว ครูโรงเรียนยางวิทยาคม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
24 นางสาวรัชนี โพธิ์หล้า ครูโรงเรียนยางวิทยาคม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
25 นางพิทวัลย์ จันทะลุน ครูโรงเรียนยางวิทยาคม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
26 นางกลิ่นแก้ว จันทเขต ครูโรงเรียนยางวิทยาคม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
27 นางสาวผกาทิพย์ สนิทนิตย์ ครูโรงเรียนยางวิทยาคม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
28 นางสาวณัฐกฤตา เดชโยธิน ครูโรงเรียนยางวิทยาคม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
29 นายวิทยา ยันรัมย์ ครูโรงเรียนยางวิทยาคม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
30 นายอรุนมิน ชิณวงค์ ครูโรงเรียนยางวิทยาคม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
31 นายคมสัน แคนดา ครูโรงเรียนยางวิทยาคม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
32 นายธเนศร์ สาพิมาน ครูโรงเรียนยางวิทยาคม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
33 นางสาวเอื้อมพร ลาโยธี ครู โรงเรียนบรบือวิทยาคาร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
34 นางวิภานุรักษ์ พรหมศรี ครู โรงเรียนบรบือวิทยาคาร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
35 นายกมล ชายสรี ครู โรงเรียนบรบือวิทยาคาร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
36 นางสาวลำยวน ไวทำ ครู โรงเรียนบรบือวิทยาคาร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
37 นายพร้อมพันธ์ สุวรรณแสน ครู โรงเรียนบรบือวิทยาคาร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
38 นายสุรชัย นธีนาม ครู โรงเรียนบรบือวิทยาคาร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
39 นางพรรณิภา สิงห์สีโว ครู โรงเรียนบรบือวิทยาคาร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
40 นางสาวปทิตตา ทัพย์สุริย์ ครู โรงเรียนบรบือวิทยาคาร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
41 นางจิตตนุช โสภา ครู โรงเรียนบรบือวิทยาคาร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
42 นายปิยะพงศ์ ผลเจริญ ครู โรงเรียนบรบือวิทยาคาร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
43 นางสาวขนิจฐา ไชยนิคม ครู โรงเรียนบรบือวิทยาคาร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
44 นายพัฒนวงศ์ ดอกไม้ ครู โรงเรียนบรบือวิทยาคาร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
45 นางมะลินาถ งีบส่อม ครู โรงเรียนบรบือวิทยาคาร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
46 นางวราลักษณ์ บุษบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
47 นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
48 นายทองสุข มาตย์คำมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
49 นางเบญจมาศ ฦๅชา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
50 นายประเทือง พลเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
51 นายนิพนธ์ ยศดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
52 นางพิศมัย จำนงพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
53 นายสุดใจ สุปัญบุตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
54 นางชุติมา นามศรีอุ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
55 นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
56 น.ส.อรทัย บุพโชติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
57 น.ส.ไพลิน ภูมิวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
58 น.ส.ธิดารัตน์ พลศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
59 นางเบ็ญจมาศ เสรีวุฒิชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
60 น.ส.กรรณิการ์ ศิริหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
61 น.ส.เยาวลักษณ์ นพนิยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
62 นายกันตินันท์ ฉิมพลี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
63 นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]