สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 047 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 9 25 17
2 001 โรงเรียนกันทรวิชัย 25 45 30
3 002 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ 6 9 7
4 003 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม 22 67 35
5 013 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 78 177 121
6 015 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 73 155 110
7 016 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 54 107 81
8 023 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 104 333 177
9 025 โรงเรียนนาภูพิทยาคม 51 97 73
10 022 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 126 309 199
11 024 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 48 92 71
12 029 โรงเรียนบรบือ 103 211 148
13 030 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 203 402 221
14 031 โรงเรียนประชาพัฒนา 42 87 63
15 032 โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 33 85 57
16 033 โรงเรียนผดุงนารี 153 418 244
17 034 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 147 379 240
18 037 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 43 69 52
19 038 โรงเรียนมหาวิชานุกูล 10 24 18
20 040 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 14 24 21
21 042 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 70 171 111
22 044 โรงเรียนมิตรภาพ 38 68 51
23 046 โรงเรียนยางวิทยาคม 46 120 75
24 051 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 25 50 42
25 053 โรงเรียนวาปีปทุม 144 564 259
26 056 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 47 85 60
27 057 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 68 134 99
28 058 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 131 318 201
29 063 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร 41 83 61
30 009 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 23 52 36
31 008 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 96 197 113
32 010 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 45 87 62
33 014 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 89 220 135
34 066 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร 46 80 66
35 005 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร 28 58 45
36 006 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 78 258 135
37 028 โรงเรียนโนนราษีวิทยา 28 49 42
38 027 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 61 95 74
39 036 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 28 52 44
40 035 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 36 65 52
41 043 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 57 115 84
42 048 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ 0 0 0
43 050 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ 7 17 11
44 007 โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม 0 0 0
45 012 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม 41 99 66
46 017 โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร 0 0 0
47 018 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 0 0 0
48 021 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 0 0 0
49 026 โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ 0 0 0
50 039 โรงเรียนมะค่าพิทยาคม 0 0 0
51 041 โรงเรียนมัธยมดงยาง 18 25 19
52 055 โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม 2 2 2
53 061 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร 0 0 0
54 064 โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา 0 0 0
55 060 โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม 12 17 14
56 062 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม 0 0 0
57 065 โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม 17 24 19
58 004 โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล 0 0 0
59 019 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 44 70 52
60 020 โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา 0 0 0
61 045 โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม 0 0 0
62 049 โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง 0 0 0
63 054 โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม 0 0 0
64 059 โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ 0 0 0
65 011 โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม 0 0 0
66 052 โรงเรียนวัดป่านาเชือก 0 0 0
รวม 2710 6290 4015
10305

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]