งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ณ โรงเรียนบรบือ และโรงเรียนบรบือวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 323 11 ต.ค. 2560 09.00-10.00
-
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 324 11 ต.ค. 2560 09.00-10.00
-
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 335 11 ต.ค. 2560 09.00-10.00
-
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 334 11 ต.ค. 2560 09.00-10.00
-
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 333 11 ต.ค. 2560 09.00-10.00
-
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 332 11 ต.ค. 2560 09.00-10.00
-
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน3 ชั้น 2 ห้อง 325 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียนชั่วคราว2 ห้อง อาคารเรียนชั่วคราว2 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 336 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน2 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน5 ชั้น 4 ห้อง 542 11 ต.ค. 2560 09.00-10.00
-
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน5 ชั้น 4 ห้อง 543 11 ต.ค. 2560 09.00-10.00
-
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 325 11 ต.ค. 2560 09.00-11.00
-
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 326 11 ต.ค. 2560 09.00-11.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]