รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ (สพม.๒๕)
ณ จังหวัดขอนแก่น.
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน กลุ่มแข่ง นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกันต์กมล  มาธุระ
 
1. นางสาวเพียรจิตร  ปัญญาวจี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอัจฉราพร  เถาทิพย์
 
1. นางบัวสุวรรณ  โสภา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอัญชลี  แพงจันทร์โท
 
1. นางขนิษฐา  ถ้ำหิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. เด็กชายวัชรินทร์  โพธิ์ทอง
 
1. นางมุกดา  เสนาฤทธิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซำยางวิทยายน กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกัญชพร  จันทอก
 
1. นางนิยมาภรณ์  ขันเพชร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวธมลวรรณ  ลาดโลศรี
 
1. นางพัชนี  คำมูล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา กลุ่ม 2 1. นางสาวปวีณา  สีขอน
 
1. นางสาวอัญชลี  สกุลอินทร์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล กลุ่ม 3 1. นางสาวไอศ์ลดา  ดอนเส
 
1. นางสาวนฤมล  ขุนแก้ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นางสาวนารินทร์  อรรคษร
 
1. นางสาวนภาพร  ตาดี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กลุ่ม 5 1. นางสาววริศรา  ฝาดสุนทร
 
1. นายนิกร  สิทธิเลาะ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปรียาภัทร์  ภูชูธรรม
 
1. นางสุทธากานต์  พรมทอง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงลันน์สิตา  พบวันดีตระกุลฒ์
 
1. นางสมหมาย  คันไฮ้
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแสพัฒนา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปรัชญา  ราชวงศ์
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  คชเนตร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงอนัยตา  พลเกิ้น
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  อาษาสนา
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงถวัลรัตน์  ธรรมฤทธิ์
 
1. นางวิราวัฒน์  ประชามอญ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นายภานุวัฒน์  รัสสัยการ
 
1. นางมาลี  ผ่องศิริ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา กลุ่ม 2 1. นางสาวปิยะธิดา  คามะนา
 
1. นางนิรัติศัย  สุดเพาะ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน กลุ่ม 3 1. นางสาวนิภาพร  พิลาวัน
 
1. นางสาวปิยะนุช  กองเงินนอก
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล กลุ่ม 4 1. นางสาวฐิติมาพร  แก้ววิเศษ
 
1. นางนิชานันท์  สีหาอินทร์
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา กลุ่ม 5 1. นางสาวฐิติมา  แผ่นทอง
 
1. นายวราวุฒิ  พลตรี
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาววริศรา  มูลมะณี
 
1. นางวิไลพร  ทัพซ้าย
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชลลิสา  มะสิกา
 
1. นางอัมพร  สิงไทยสง
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปนัสยา  ช่วยนา
 
1. นางศุพรรณี  ศรีโยธา
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. เด็กชายธนากร  แสนเหลา
 
1. นางอาทิชา  วันชาติ
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงนภาภัค  ปราบแกะ
 
1. นางรุ่งอรุณ  นนทะโคตร
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่ม 1 1. นางสาวนิชานันท์  แก่นสุวรรณ
 
1. นางศิริลักษณ์  นิสสัยพันธุ์
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา กลุ่ม 2 1. นางสาวสุดารัตน์  แสงวิชัย
 
1. นางเพชรา  วงษ์ลคร
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวนัทธยา  ลมดาห์
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  จันทร์สม
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา กลุ่ม 4 1. นางสาวสมใจ  แพร่งสุวรรณ
 
1. นางสาวภัททิยา  โงะบุดดา
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กลุ่ม 5 1. นางสาวกัลยรัตน์  ตรีเพชร
 
1. นายนิกร  สิทธิเลาะ
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร กลุ่ม 1 1. นางสาวชลธิชา  พลภูเมือง
 
1. นางวนิดา  ปัญญามี
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายสุรยุทธ  นาซิน
 
1. นางอมรรัตน์  สงวนญาติ
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุพัตตรา  วาระคาม
 
1. นางจิราธัณย์   กิตติกรธัญวัฒน์
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. เด็กชายวุฒิชัย  ดีรักษา
 
1. นางสาวกัณญา  ภูมิสุวรรณ์
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูผาม่าน กลุ่ม 5 1. เด็กชายอนุชา  เดชบำรุง
 
1. นางปัญจา  พลธิรักษา
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวฟาติมา  ณรงค์นอก
 
1. นางเกษนิภา  นิลบาลัน
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. นางสาวภคพร  วงษ์แวง
 
1. นางอมรรัตน์  สงวนญาติ
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาววาริน  ศรีสนิท
 
1. นางสาวสุภาวดี  สีมาพล
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางคำพิทยาคม กลุ่ม 4 1. นายประสพพร  บุตรกุล
 
1. นางลัคณา  เรืองแหล่
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. นางสาวชนิตา  คำแพงศรี
 
1. นางคำตุ่น  มาตุ้ม
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ลิขิตวงศ์ขจร
2. เด็กหญิงธีริศรา  คุ้มเมือง
3. เด็กหญิงรัตนาฒน์  จันทร์ลา
 
1. นางรัชนีวัลย์  พรหมแสง
2. นางจุไรรัตน์  แอมนนท์
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนาภา  ปิตตาทานัง
2. นางสาวนันทวรรณ  มหาโล
3. นางสาวอนัญญา   พรมแสน
 
1. นางเบญจวรรณ  กัลยาบาล
2. นางบัวสุวรรณ  โสภา
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงญานิศา  พิมพาต
2. เด็กชายธนดล  คนรู้
3. เด็กชายพิชิต  สุดโต
 
1. นายธิษกานต์  นามวงษ์
2. นายธนิต  ห้าวหาญ
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจิรติ  วันดี
2. เด็กหญิงวนิดา  ขันตรีกรม
3. นางสาวสุดารัตน์  ปราฉามิตร
 
1. นางวรัญญาภรณ์  สงวนทรัพย์
2. นางสาวจิตรนาถ  เพชรรั่ว
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงนฤมล  วาชัยยุง
2. เด็กหญิงภุมวารี  มีชัยมาตย์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  เฮ้าลาแสงคำ
 
1. นางฐิตารีย์  อโหสิชูวงศ์
2. นางวานุช  ศรีบุญมานนท์
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 85.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวณฐินี  โวหาร
2. นางสาวทิพากร  ทุมกิ่ง
3. นายปิยากร  วงษ์มั่น
 
1. นางภวดี  จิรภัทรดิลก
2. นางใจทิพย์  มาลากอง
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. นางสาวกุลธิดา  พลชามาตร์
2. นางสาวณัฐธิดา  ชัยนภัสวรกูล
3. นางสาวปัทมาภรณ์   อุเทพ
 
1. นางอนุรักษ์  วรรณศรี
2. นางสุกัญญา  ขาวงาม
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวปรินดา  อัครสรากุล
2. นางสาวปรียาภรณ์  แรกไธสง
3. นางสาวสุจิตตรา  วาระคาม
 
1. นางสาววรารัตน์  ศรีบุดดา
2. นายศิริมล  มะลาศรี
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นางสาวชลิตา  คำนกคุ้ม
2. นางสาวณัฐวดี  ศรีชมชื่น
3. นางสาวปาริชาติ  ภูคำวงค์
 
1. นางสาวจิรัฐยาพร  หมื่นจร
2. นางสาวพิกุล  ทองภู
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. นางสาวคณิตา  เทียบกว้าง
2. นางสาวจิตติยา  จันกุดรัง
3. นายวุฒิไกร  ใจชื่อ
 
1. นางวานุช  ศรีบุญมานนท์
2. นางฐิตารีย์  อโหสิชูวงศ์
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิลประกาย  หมายเงา
2. เด็กหญิงสุชาวดี  บุตรศรีชา
 
1. นางสาวน้ำฝน  บัวหิรัญ
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ปะระกัง
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ทะนวนรัมย์
 
1. นางวิมลวรรณ  สร้อยทิพย์เจริญ
2. นางสาวปัญญ์จิรา  หมื่นแก้ว
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจิตติยาพร  บ้วนนอก
2. เด็กหญิงบุรฑริกา  บุญเพลิง
 
1. นางสาวจรินทร์พร  คำคอน
2. นายสุจินต์  หาญโสภา
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นางสาวปาริฉัตร  ภูงามแง้
2. นางสาวอนุชศรา  น้อยศรี
 
1. นายบุญทัน  แสงสว่าง
2. นางเฟื่องลดา  บุญศิริไพศาล
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกรวรรณ  บัวคำ
2. เด็กหญิงภัทรวดี  บางขุนทด
 
1. นางรัตติยากร  แก้ววิเศษ
2. นางสาวอารยา  โนหลักหมื่น
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. นายธัญธร  เวทย์วีระพงศ์
2. นางสาวสุดารัตน์  โสลา
 
1. นางจีระนันท์  พรประเสริฐ
2. นางสาวณัฏสิณี  สัมฤทธิ์ผล
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. นางสาวผกาวรรณ  คางคำ
2. นางสาวลักษณา  บุญโส
 
1. นางธีราภรณ์   โนนเพีย
2. นางสาวอาทิฌา  กาโน
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นายจักรกฤษณ์  กองเกิด
2. นายจักรกฤษณ์  วงจูม
 
1. นายสุจินต์  หาญโสภา
2. นางสาวจรินทร์พร  คำคอน
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ กลุ่ม 4 1. นางสาวทัศวรรณ  เรืองมณี
2. นางสาวภู่กัน  บุปผาชื่น
 
1. นางปาริชาติ  ผิวผ่อง
2. นางสาวมณีรัตน์  พรมยาลี
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. นางสาวพิมพ์มาดา  ชัชวาลย์
2. นางสาวลัดดาวรรณ  คาดสนิท
 
1. นายคุณาธิป  จำปานิล
2. นางสาวถนัดดา  วิวิจชัย
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธีร์สุดา  สวัสดิ์ผล
2. เด็กหญิงปริศนา  นาคโต
 
1. นางจรรย์สมร  เกษสิมมา
2. นางจุฬาภรณ์  ภูสดสูง
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา กลุ่ม 2 1. เด็กชายบูรพา  โตโส
2. เด็กหญิงสุธิดา  บุตรพรม
 
1. นางนิระมล  กันยาหลง
2. นางสาวสุปรียา  ชัยนาฮี
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กชายจักรพงษ์  เลียบไธสง
2. เด็กหญิงเบญมาศ  สุดงาม
 
1. นายธิษกานต์  นามวงษ์
2. นายธนิต  ห้าวหาญ
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกมลพร  ขานตา
2. นางสาวทิวา  สุขสนอง
 
1. นางสาวศศิธร  บุปผา
2. นางสาวพัชรี  ชินแสง
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูผาม่าน กลุ่ม 5 1. เด็กชายนาวิน  แสนธรรมมา
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ปรีดีวงษ์
 
1. นางสาวนันทิกา  จันทร์เทพย์
2. นางปัญจา  พลธิรักษา
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่ม 1 1. นางสาวจิณณพัต  สาโยธา
 
1. นางกุลวดี  บงแก้ว
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. นายเจษฎา  แสงลา
 
1. นางอมรรัตน์  สงวนญาติ
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาววรรณมณี  ลาเสือ
 
1. นางสาววรรณพร  นนทภา
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ กลุ่ม 4 1. นางสาวยุพิน  อุดมทรัพย์
 
1. นางสาวเนตินา  ศรีรักษา
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. นายสุทธิพงษ์  บัวเนตร
 
1. นายวีระยุทธ  ศิลาศรี
 
71 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีร์ธวัช  รัตนาอเนกชัย
 
1. นางสาวธัญญา  โฉมมงคล
 
72 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) กลุ่ม 1 1. นายกิตติวัฒน์   ดาวสุริยการ
 
1. นางนิตยา  โชติการณ์
 
73 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนวัตถ์  จงเชี่ยวชาญวิทย์
2. นายปฏิพล  พันธ์บุตร
3. เด็กชายพศิน  ประกอบผล
 
1. นางสาวกฤติมา  กึกก้อง
2. นางปณิชา  พัฒนานนท์
 
74 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงญาณาภรณ์  คำหว่าน
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กรวยสวัสดิ์
3. เด็กชายสรวิชย์  นาคต้อย
 
1. นางสาวกัญญ์ภัคพิมพ์  อุดมวงษ์
2. นางวิลาวัลย์  รัชโพธิ์
 
75 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  แดงประพันธ์
2. เด็กหญิงสิริกันยา  สุดโต
3. เด็กหญิงอรชร  เชยชื่นกลิ่น
 
1. นางสาวเกียรติสุดา  แก่นจันทร์
2. นางสุมาลี  ภูศรีอ่อน
 
76 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงปริญญาพร   ม่วงศรี
2. เด็กหญิงพรรณรายณ์   พันธ์ภักดี
3. เด็กหญิงพัชรินทร์   น้อยศรี
 
1. นายมัณฑนกร   พูนขุนทศ
2. นางสาวพัชรินทร์   บูชาอินทร์
 
77 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. นางสาวธนพร  ดีบุรี
2. นางสาวพิชยา  เลิศอุดมสุข
3. นางสาวอนันธพร  ทานาม
 
1. นายระพีพงศ์  ลีพรม
2. นางพัฒน์นรี  ศิริวารินทร์
 
78 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม กลุ่ม 1 1. นางสาวนริศรา  ชาวกุดรัง
2. นางสาวภาวิณี  นินไธสง
3. นางสาวสุภาวดี  คำทุย
 
1. นายพิกุลทอง  ชาเคน
2. นางพิกุล  มีคำทอง
 
79 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐพร  ชูศร
2. นางสาวบุญเจริญ  สุภะคำ
3. นางสาวสุคนธรส  หมื่นฤทธิ์
 
1. นางพรพิรุณ  แจ้งใจ
2. นางสาวอัสราพร  ทองเจริญ
 
80 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวปนัดดา  หลงมาดี
2. นางสาวศิริยากร  ภูรับ
3. นางสาวศิริรัตน์  ขจรเดช
 
1. นางนิกร  ประวันตา
2. นายสุรชัย  สุขรี
 
81 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. นายชนายุทธ์  อิ่มนาง
2. นางสาวประภาภรณ์  ปุ้มศรี
3. นายสรายุทธ  โปร่งฟ้า
 
1. นายสมศักดิ์  อ้วนสาเล
2. นายบุญธรรม  บึงมุม
 
82 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. นางสาวฐิติชญา  รมพิพัฒน์
2. นายนักรบ  มีโนนทอง
3. นางสาววรินทร  วรเวชกาญจนา
 
1. นายวรจิตร  ทิพเนตร์
2. นายภัทรพงษ์  แซงจันดา
 
83 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  สุวรรณธูป
2. เด็กหญิงมนัสวี  อินทรพาณิชย์
3. เด็กหญิงอภิญญา  มังคละเดช
 
1. นายคณิต  ไวท์ยางกูร
2. นางยุพิน  ศรีมันตะ
 
84 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศิลธรรม
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  สมอดง
3. เด็กหญิงอารยา  แสนลือชา
 
1. นายมนูญศักดิ์  รัชโพธิ์
2. นางสาวรสกมลรัตน์  ศรีภิรมย์
 
85 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ด่านจง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  เสมอ
3. เด็กหญิงวรรณภา  วันชิโนรส
 
1. นางนิภาพร  โคตุเคน
2. นางสาวอัจฉราวิมล  สร้างนานอก
 
86 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพิยดา  ใยแก้ว
2. เด็กหญิงวรรณิสา  แน่นอุดร
3. เด็กหญิงวรวรรณ  ศรีน้อย
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ณ บุตรจอม
2. นายศุภชัย  องค์นาม
 
87 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. เด็กชายธรรพ์ณธร  สาดมุณี
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  แซมบอน
3. เด็กหญิงภูวนิดาภรณ์  พิมเพ็ง
 
1. นางสาวทัดดาว  สนเมือง
2. นางสาวลลิตา  ชาวกะมุด
 
88 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่ม 1 1. นายทยากร  แก้วทาสี
2. นายธนภัทร  ถนอมดำรงศักดิ์
3. นางสาวศุภิสรา  พิชัยช่วง
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ธรรมพิทักษ์
2. นายนาคิน  สัจจะเขตต์
 
89 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. นางสาวทัดพร  ธีระโรจน์
2. นางสาวปวีณา  จำปาศักดิ์
3. นายพชรปกรณ์  สุดแสง
 
1. นายกิตติปกรณ์  อ้มเถื่อน
2. นางสาวสุคนธ์รัตน์  กระพี้แดง
 
90 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นายประสิทธิพงศ์  ประถาทะยัง
2. นางสาวอภัสรา  นาคปาน
3. นางสาวอภิญญา  อินทร์ตา
 
1. นายจักรี  ฦาชา
2. นางนิตยา  พรมเกตุ
 
91 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. นางสาวจันทิมา  สอาดจันดี
2. นางสาวอาภาพร  ฤทธิลือชัย
3. นางสาวเกสรา  กันยาบัญดิษฐ์
 
1. นางรัญชิดา  แสงวงศ์
2. นางรดาวัลย์  น้อยเสนา
 
92 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กลุ่ม 5 1. นายชัยพิชิต  มหาถิน
2. นางสาวมณฑิรา  บัวโพธิ์
3. นางสาวมัณฑณา  โคตรภูมิธร
 
1. นางวัลลยา  โคตรนรินทร์
2. นายต้นตระกูล  จิตรัตน์พิพัฒน์
 
93 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่ม 1 1. เด็กชายปัญธร  เหลี่ยมพิทักษ์
2. นายพศวัต  ไสยกานนท์
 
1. นางอัศวีนา  ม่วงภูเขียว
2. นายกล้าณรงค์  ม่วงภูเขียว
 
94 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ผลานิสงค์
2. เด็กหญิงศตายุ  สีหาหนู
 
1. นางสุนันทา  ศิริตื้นลี
2. นางวัชรีวรรณ  แสงสว่าง
 
95 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กชายพันธกานต์  อินนอก
2. เด็กชายเพชรพิรุณ  เทพจิตร
 
1. นายมณฑล  ศรีสงคราม
2. นางสาวจุติพร  ปุราชะธัมมัง
 
96 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. นายณัฐวุฒิ  นามประเสริฐ
2. เด็กชายพีรภัทร์  ประโพธิ์ทัง
 
1. นางสาวรัชนี  พลดอน
2. นางวารุณี  แสบงบาล
 
97 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา กลุ่ม 5 1. เด็กชายชัยรัตน์  แสนเรือง
2. เด็กชายสุวิชากร  นิลผาย
 
1. นางสาวจารุวรรณ  สันทา
2. นายณัฐภพ  อ้านพรมมา
 
98 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นายฐาปกรณ์  ศิลปกรณ์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ไชยวุฒิ
 
1. นางสาวพิรุณรัตน์  ขาวไชยมหา
2. นางพรพิไล  จันทะภา
 
99 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. นายจิรวัฒน์  บุษดี
2. นางสาวรุ่งฤดี  พลายเนาว์
 
1. นายพจนา  โสภาชัย
2. นางสาวราตรี  ศรีนา
 
100 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นายสุรพัศ  ทีทา
2. นายอัจฉริยะ  แสนชัย
 
1. นายวรวุธ  อัครกตัญญู
2. นายสุรชัย  สุขรี
 
101 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นางสาวธิดาทิพย์   ฝ่ายสีลา
2. นางสาวปิณฑิรา   พิจาระโชติ
 
1. นางสาวปิยะนุช   วินทะไชย
2. นายนพรัตน์   ปะวะถี
 
102 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. นางสาวทรรศนีย์  ทาขันทา
2. นางสาวธนพร  ทิพรักษ์
 
1. นายพิชิต  ทองล้น
2. นางจตุพร  จิตมาตย์
 
103 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอานาปานัส  จินรัตน์
 
1. นางสาวอรรถวรรณ  สำเภาทอง
 
104 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายภูธิป  ลุนมาตร
 
1. นายเสกสรรค์  กองเกิด
 
105 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กชายวรัญญู  ชัยโยย
 
1. นายวสันต์  มั่นใจ
 
106 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นางสาวอิสรีย์  ดงขันตี
 
1. นางสาววิยดา  แก้วใส
 
107 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. เด็กชายปภังกร  สมณะ
 
1. นางผ่องพรรณ  อวนศรี
 
108 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. นายรังสันต์  แอแดง
 
1. นายอภิสิทธิ์  บึงไสย์
 
109 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา กลุ่ม 2 1. นางสาวคณัญณภา  คำเมือง
 
1. นางรัญจวน  แคนติ
 
110 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นายประชา  ศรีประมาณ
 
1. นางดรุณณี  ดีจะมาลา
 
111 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นางสาวนันทิชา   สร้อยโพธิ์
 
1. นายจักรพงษ์   แผ่นทอง
 
112 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร กลุ่ม 5 1. นางสาวโชติมณี  เสเล
 
1. นางสาวจิรานนท์  หงษ์ดี
 
113 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นายชลชาต  ทบด้าน
2. เด็กชายเธียรเทเวศน์  ดวงไกรแฝง
 
1. นางสาวพรพิมล  ตรีศาสตร์
2. นางพรพิไล  จันทะภา
 
114 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา กลุ่ม 2 1. นายภูริช  ศรีชัย
2. นายวรเมธ  พรายเนา
 
1. นางสาวอัสราพร  ทองเจริญ
2. นายมนัสนันท์  ชำนิงาน
 
115 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วมาลา
2. เด็กหญิงภาวินี  พรมนอก
 
1. นางสาวศรัญญา  ไสวดี
2. นางเบญจรัตน์  จันทะรัง
 
116 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กลุ่ม 4 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  บุญวิลัย
2. เด็กชายศิวกร  ศรีอุดร
 
1. นางอุทัยรัตน์  เอี่ยมศรี
2. นางสาวนันท์นภัส  สารพินิจ
 
117 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม กลุ่ม 5 1. เด็กชายจตุรงค์  ชิดนอก
2. เด็กชายอิทธิพัทธ์  พาทา
 
1. นายอุทัย  แสนคำ
2. นางรัศมี  สนั่นนารี
 
118 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 96.61 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายสรรพวัฒน์  กวินวิสิทธิ์
 
1. นางบุหลัน  ถาวิเศษ
 
119 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 98.56 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา กลุ่ม 2 1. นางสาวจันทิมา  กองดิน
 
1. นางศศิธร  มุพิลา
 
120 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 97.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวอภิญญา  โคสาดี
 
1. นางวนิดา  คณะวาปี
 
121 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. นายจิรายุทธ  จันทวิเศษ
 
1. นายชยพล  อุดมผล
 
122 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) กลุ่ม 5 1. นายศราวุฒิ  แดงบุดดา
 
1. นายชาตรี  บุญไทย
 
123 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง กลุ่ม 1 1. นายพัชรพงศ์  ไชยวัง
 
1. นายปรมินทร์  สารปรัง
 
124 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนริศษา  สุ่ยหล้า
 
1. นายบัญญัติ  บำรุงญาติ
 
125 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กชายระพีพัฒน์  ย่องใย
 
1. นายทรงศักดิ์  กัญญาคำ
 
126 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เมืองศรี
 
1. นางสาวคูณโสภา  พลรัตน์
 
127 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงชลลดา  โพธิ์สีลา
 
1. นางนันท์ภัส  นามสุดตา
 
128 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่ม 1 1. นายภูริพัฒน์  พงษ์นุ่มกูล
 
1. นางมณีรัตน์  พันธุตา
 
129 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา กลุ่ม 2 1. นางสาวถิราพร  โพสียา
 
1. นางรัชนีวรรณ  สีน้ำคำ
 
130 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวสินธรา  เคนคำภา
 
1. นางวนิดา  คณะวาปี
 
131 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. นางสาวนิศากร  วงษ์ไทยสง
 
1. นางนพมาศ  ศรีเชียงสา
 
132 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูผาม่าน กลุ่ม 5 1. นางสาวสุภาวดี  ทองไทย
 
1. นางสาวมยุรี  ศรีอุดร
 
133 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่ม 1 1. เด็กชายคชานนท์  ดีนันท์ตระกูล
2. เด็กชายพงศภัค  เหลืองรัตนา
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์  คณานันท์
 
1. นายพงศธร  ทิพรักษ์
2. นางสาวจุฑามาศ  นุชิต
 
134 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรุจรดา  พรมชินวงศ์
2. นายอาชานนท์  รูปสูง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เหล็กเมฆ
 
1. นางทัศนีย์  อัศวขจรศักดิ์
2. นางลักขณา  ไสยกิจ
 
135 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญคาม
2. เด็กหญิงปิยภัสรา  แก่นตีนแท่น
3. เด็กหญิงอัจฉรา  หมั่นจิตร
 
1. นายพรหมพิริยะ  เมืองขันธ์
2. นางสาวชนิดาพร  พลนามอินทร์
 
136 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย   ชัยมงคลลาภ
2. เด็กหญิงสุวิตตา  ชัยวงศ์
3. เด็กหญิงิพิชญา  ทองกอง
 
1. นางรัชฎา  รอดปั้น
2. นางสาวรุ่งทิวา  มูลสาระ
 
137 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ทองสิทธิ์
2. เด็กหญิงอภิสรา  จิตอรุโณทัย
3. เด็กหญิงเทวิดา  ศรีกุดเลาะ
 
1. นายเกษม  แสงดารา
2. นายสมัย  บุราณเดช
 
138 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฑามาศ  ปราณี
2. นางสาวปริญดา  เนินลพ
3. นายไตรรัตน์  บำรุงจิต
 
1. นางศิริพร  กาทอง
2. นางสาววราภรณ์  หล้าหาร
 
139 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. นางสาวจิตตกาญจน์  ถิรชุดา
2. นางสาวศุทธสินี   สิงห์ทองอนันต์
3. นางสาวสรัลชนา  แป้นทอง
 
1. นางวิไลวรรณ   เมืองวงษ์
2. นางสาวดารุณี  ศิริมา
 
140 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นายกร  รัศมีปัญญาทิพย์
2. นางสาวพีรดา  สุดสะอาด
3. นายภาณุ  ประภาวสิทธิ์
 
1. นางสาวศิริญญา  เซ็นกลาง
2. นายอภิสิทธิ์  สุวรรณหงษ์
 
141 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นายคณิน  ศิริวงศ์
2. นายอรรถชัย  ดีรักษา
3. นางสาวเบญจวรรณ  สีกระแจะ
 
1. นางสาวนครราช  เทียนเพ็ชร
2. นางวราฤทธิ์  ขวัญพรม
 
142 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กลุ่ม 5 1. นางสาวปนัดดา  เหลาเกตุ
2. นางสาวรัชนีกร  คำแพงตา
3. นางสาววรรณิกา  โสภา
 
1. นายพิฑูรย์  โสภา
2. นางสาวสรัญญา  พินาธุวงค์
 
143 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่ม 1 1. เด็กชายต้นกล้า  รุ่งเรือง
2. เด็กชายวงศธร  ทองเฟื่อง
3. เด็กชายสุรจักษ์  วรรณภาส
 
1. นายศิวะ  ปินะสา
 
144 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจินต์จุทา  จันทร์มาลา
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ไตรยวงศ์
3. เด็กชายสหวรรษ  รุ้งเที่ยงธรรม
 
1. นายชัยวัฒน์  ธีระศรี
2. นางกฤษณ์รัชชา  วงศษา
 
145 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปณกานต์  คำภาเกะ
2. เด็กหญิงพรรณภัทร  เถียรวิทวัส
3. นางสาวสุทธิลักษณ์  นวลมะลัง
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  มุลาลี
2. นางสาวอภิญญา  เศรษฐา
 
146 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงนราพร  แผลงฤทธิ์
2. เด็กหญิงวณัฐชา  เขียวอ่อน
3. เด็กหญิงวรารัตน์  ชมพุฒ
 
1. นางอรทัย  วงศ์สถิตย์
2. นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์
 
147 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. เด็กชายพิสิษฐ์  ดีบุญมี ณ ชุมแพ
2. เด็กหญิงรวินท์นิภา  มุ่งต่อ
3. เด็กชายโกเมศ  พิทักษ์พงษ์
 
1. นายอภิวัฒน์  ศรีกัณหา
2. นางแก่นจันทร์  งิสันเทียะ
 
148 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นายณัฐนนท์  เหิมทะยาน
2. นายธีรเดช  แดงกระจ่าง
3. นายพีรวรรธก์  เจริญศิริ
 
1. นางไพรินทร์  เจริญศิริ
2. นางสาวรุจิรัฐฏิกร  สุวรรณไตร
 
149 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา กลุ่ม 2 1. นางสาวสันต์หทัย  กองกะมุด
2. นางสาวสุธารัตน์  ชูคันหอม
3. นางสาวเสาวรจนีย์  ดีเลิศ
 
1. นายนรินทร  รัตนทา
2. นางสาวกรรณิกา  ธาดา
 
150 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐวิกา  ประดับวัน
2. นายธนวัฒน์  ศรีทับรักษ์
3. นายเดชนุชา  ทุมคำ
 
1. นางปาริฉัตร์  เมฆะสุวรรณดิษฐ์
2. นางศิริพร  เหง้าศรี
 
151 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. นางสาวนัฏฐนภา  สีนนคำ
2. นางสาวพัชราภา  กิติมา
3. นางสาวเบญจวรรณ  คำสุข
 
1. นายชโลธร  สาระผล
2. นางยุวดี  พลพิทักษ์
 
152 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. นางสาวณัฐพร  ยะรินทร์
2. นางสาวปาริดา  ปลื้มบุญ
3. นางสาวพัชรี  สนธิสุข
 
1. นางสาวกิตติพร  อาพา
2. นายลิขิต  จิตโส
 
153 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายพุทธิพงศ์  พาพรหม
2. เด็กชายเดชาวิชญ์  สีทำมา
3. เด็กชายเอกรัฐ  อนุรักษ์
 
1. นายนิกร  สีกวนชา
2. นางพิกุลรัตน์  บรรดาศักดิ์ไพศาล
 
154 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกฤษดาอัญญา  สารชัย
2. เด็กหญิงจิรัฐพร  สีนวนผ่อง
3. เด็กชายวุฒิรัตน์  บัวระบัดทอง
 
1. นางทิพย์วัลย์  ปัดลี
2. นายปรัชญา  นทีศิริกุล
 
155 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนข่าวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กชายทัตพร  อินทมาตย์
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ทีทา
3. เด็กชายไชยา  นื่มภักดี
 
1. นางอักษรา  เสดสี
2. นางจรรยา  เพิ่มชีวา
 
156 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. นางสาวธนัญญา  นามฮาด
2. เด็กชายภูชิชย์  เห็มชะนาม
3. เด็กชายอภิวัตร  ปัดลี
 
1. นายทวีเกียรติ  สัญจรดี
2. นางสาวพัทจารี  เทียบแสน
 
157 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาขามวิทยายน กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงธัญชนก  สุภัคดี
2. เด็กชายวรภพ  วรรณวงษ์
3. เด็กหญิงเนตรนภา  พันธ์แจ่ม
 
1. นางสาววัฒนาลัย  พิชัยคำ
2. นายโกวิทย์  กงเพชร
 
158 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นายพีระศักดิ์  พลโยธา
2. นายสุรวุฒิ  สุขสุเมฆ
3. นายเดชไชยนันท์  สอนโกษา
 
1. นางสาวชูจิต  บุตรดี
2. นางสาวชิดชนก  สอดสูงเนิน
 
159 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา กลุ่ม 2 1. นายพิบูลย์ชัย  ชินชา
2. นายพิสิฎฐ์  อ่อนชัย
3. นางสาววริศรา  ช่างทำ
 
1. นางสาวชุติมา  นันตื้อ
2. นางปัณพร  วงศ์ประทุม
 
160 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนข่าวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวจุฬาพร  มัครมย์
2. นายชัยพิพัฒน์  อุตรัตน์
3. นายภีรพัฒน์  คงสุข
 
1. นางดวงรัตน์  คูณมี
2. นางจรรยา  เพิ่มชีวา
 
161 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. นายจตุพร  เมืองศรี
2. นายทศพล  ศรีพรรณ์
3. นายวิณชา  วิโรจอาจ
 
1. นางกาญดา  วงศ์ภักดี
2. นางสายฝน  เกษมสุข
 
162 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา กลุ่ม 5 1. นายกัญจน์  ทัศนวัฒน์
2. นายณัฐทิวากร  ประจัญนวน
3. นางสาวลลิตา  จำปาหวาย
 
1. นางสาววิชุดา  แสงอาวุธ
2. นางสาวจินตหรา  โทมา
 
163 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจันทร์หอม  แซ่อึ้ง
2. เด็กหญิงจิตรลดา  ชาครพงศ์
3. นางสาวธันยพร  ทัพสุรีย์
 
1. นางสุมลฑา  พิมพล
2. นางกมลวรรณ  โสภา
 
164 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปรีทัศญา  พูลสง่า
2. เด็กหญิงสิริวรัญญา  กุลจรัสประเสริฐ
3. เด็กหญิงเขมิสรา  แซ่เตี๋ยว
 
1. นางบุษกร  สีดามล
2. นางปาณิสรา  ศิริพรรณ
 
165 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนุธิญาดา  ใสบาล
2. เด็กหญิงสมฤทัย  ชาวดง
3. เด็กหญิงเกศสุดา  นิมิต
 
1. นายจรัส  ที่รัก
2. นางหมอกฟ้า  ที่รัก
 
166 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  สมนึก
2. เด็กหญิงธรณิศ  ภูชม
3. เด็กหญิงสาลินี   หลานวงษ์
 
1. นางละมุล   สายสุดตา
2. นางสาวสุรัสวดี  วัณณกุล
 
167 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงชนากานต์  เนียมอ้น
2. เด็กชายธนพล  จันทร์สมบัติ
3. เด็กชายนันทพงศ์  ชุมชัย
 
1. นางสายชล  ชาติไทย
2. นางอัจฉรา  กีรติรังสรรค์
 
168 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.36 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวราษิณี  แฝงฤทธิ์
2. นางสาวลักขณา  สีสงค์
3. นางสาววชิราภรณ์  เจริญศรี
 
1. นางสาวนงลักษณ์  อัฐปัน
2. นางปรารถนา  โสสีหา
 
169 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. นางสาวกุลนันท์  อุปลา
2. นางสาวศิโรรัตน์  คำมณีจันทร์
3. นางสาวอาทิตยา   พันธ์ชัย
 
1. นางสาวตักษณันท์  กล้าหาญ
2. นางสาวศรีบุญตาม  โจมศรี
 
170 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน กลุ่ม 3 1. นางสาวชนิกานต์  ประสารโชค
2. นางสาวมีนตรา  ศรีชัยภูมิ
3. นางสาวอรวี  ด่านชัยภูมิ
 
1. นายปริญญา  มัจฉา
2. นางละมัย  เพชรภา
 
171 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 4 1. นายชลสิทธ์  สนธิสัมพันธ์
2. นายปัญญา  วนาใส
3. นางสาววรินลดา  ศรีลานาม
 
1. นางสาวสุพัตตรา  ค่าม่วง
2. นางสาวพรพิมล  ผาพิมูล
 
172 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กลุ่ม 5 1. นางสาวชลดา   เทพาลุน
2. นางสาววรัญญา   พิมพ์ศรี
3. นายวัฒนา   สุขบิดา
 
1. นายชูศักดิ์  ปฐพีโชค
2. นางวิยะดา  ปฐพีโชค
 
173 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบุณยาพร  สีพาติ่ง
2. เด็กหญิงศุภวิภา  อันชำนาญ
 
1. นางจุฬารัตน์  แก้วหานาม
2. นางกรุณารักษ์  แก้วจุลศรี
 
174 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกุลสินี  สุทธิ
2. เด็กชายศรณัฐ  วรรณสุก
 
1. นายกฤษฎา  ดีทานิน
2. นางสาวศศิฉาย  ไตรสุนทร
 
175 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ชูชีพวัฒนศักดิ์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ผาจ้ำ
 
1. นางสาวอัมพร  จิตรนอก
2. นางพิมพ์วรี  สิงห์น้อย
 
176 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นายณรงค์ฤทธิ์   ปรุรัตน์
2. นายณัฐพล   ขันหล่อ
 
1. นางสาววาสนา  สอดศรี
2. นายเชษฐา  เดชาโชติช่วง
 
177 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงวราภรณ์  นาคลา
2. เด็กหญิงอลิษา  ปัญญาณัฐกุล
 
1. นางปิยวรรณ  พระราช
2. นางสาวปวิตา  ดรหลักคำ
 
178 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่ม 1 1. นางสาวนวภัทร์  เถื่อนนาดี
2. นางสาวสิรภัทร  จันสามารถ
 
1. นางสาวศิวพร  เทพจั้ง
 
179 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา กลุ่ม 2 1. นายบริสุทธิ์  จันทร์ขวาง
2. นายยศธร  ม่วงรักษ์
 
1. นายวิเชียร  พรมศรี
2. นางปัณพร  วงศ์ประทุม
 
180 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กลุ่ม 3 1. นายพงษ์พิศักดิ์  แก้วลุน
2. นายวชิรวิทย์  นันทชัย
 
1. นางสาววิไลพร  กะลาม
2. นางสาวเนตรนภา  ตุ้ยศักดิ์ดา
 
181 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. นางสาวปภานันท์  สุวรรณโสภา
2. นางสาวยุพารัตน์  คลังแสง
 
1. นายวิเชียร  ศรีลาพัฒน์
2. นางสาวพนิดา  คงเจริญ
 
182 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา กลุ่ม 5 1. นางสาวนภาวรรณ  ถมมา
2. นายนักปราชญ์  ธานีกุล
 
1. นางรัชนี  สีหะพงษ์
2. นางนภวรรณ  โชคสวัสดิ์
 
183 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 87.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง กลุ่ม 1 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สุวรรณไกรสร
2. เด็กชายยศพนธ์  พรหมมานุรักษ์
 
1. นางสาวอ้อมใจ  แซ่เล็ก
 
184 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 91.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายอดุลเดช  กองพูล
2. เด็กชายเฉลิมรัฐ  พรมดวงสี
 
1. นางสาวแคทรียา  คุ้มคง
2. นายกฤษฎา  ดีทานิน
 
185 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแสพัฒนา กลุ่ม 3 1. เด็กชายธีรพันธ์   ปุเรนเต
2. เด็กชายศุภกรณ์  กล้าหาญ
 
1. นายสุพจน์  ภาษี
 
186 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 89.74 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. เด็กชายจตุพล  บึงโบก
2. เด็กชายชยานันท์  ตรีวุฒิปัญญา
 
1. นางพิศมัย  แก้ววังชัย
2. นางสาวพัทธวรรณ  นาเสงี่ยม
 
187 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กลุ่ม 5 1. เด็กชายนวมินทร์  แสงสีงาม
2. นายศุภชัย  ใจพล
 
1. นายมนตรี  อาจมนตรี
2. นางจินตนา  เถาว์เมฆ
 
188 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายภัทรพงษ์  บุญมา
2. เด็กหญิงอาฬุวรรณณ์  ลาดพันนา
 
1. นางสาวไพรรัตน์  จันทร์ประทัด
2. นายรามิล  ปัถพี
 
189 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ลาเวียง
2. เด็กชายอัครเดช  สุดแท้
 
1. นางสาวพิมลวรรณ  พลสิงห์
2. นางศุภรดา  จันทร์โสดา
 
190 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กชายธีรภัทร์  แพไธสง
2. เด็กชายศตวรรษ  กระลาม
 
1. นายเสริมพล  แสบงบาล
2. นายสุทธิพงษ์  โฮมแพน
 
191 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 82.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. เด็กชายกฤษดากร  แสนสอาด
2. เด็กชายชลธี  ขันทะชัย
 
1. นางพิศมัย  แก้ววังชัย
2. นายวิสาคร  เศษรักษา
 
192 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กลุ่ม 5 1. นายกิตติพันธ์   พรหมเมืองขวา
2. นายภาณุชาติ   อะเวลา
 
1. นายพิชิตชัย  มโนสัย
2. นายกญพัทธ์  ศรีคราม
 
193 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา กลุ่ม 1 1. นายฐิติศักดิ์  สุภาพ
2. นายณัฐวุฒิ  นะราสา
3. นายบุญส่ง  พันธ์นาง
 
1. นางณัฐพัชร์  งานไว
 
194 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. นายนฤพนธิ์  ไสวงาม
2. นายนัฐวุฒิ  เฉียบแหลม
3. นายศราวุธ  บุตตะ
 
1. นางสาวพิมลวรรณ  พลสิงห์
2. นางสาวมนสิชา  โคตรตาแสง
 
195 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กลุ่ม 3 1. นายปริญญา  มาลาเวช
2. นายปัณณวิทย์  ไสยมาลย์
3. นายสหราช  สีเกิ้ง
 
1. นายปิยวุฒิ  พรมภักดี
2. นางชญาภา  ราษฎร์เจริญ
 
196 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. นายนราธิป  ร้อยพรมมา
2. นายรชต  โทอุทา
3. นายหัสดินทร์  โสดาวัตร์
 
1. นายวิสาคร  เศษรักษา
2. นางสุธรรมมา  ชาปู่
 
197 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. นายจิรายุ  นพโสภณ
2. นายธนพล  ตั้งกิตติวุฒิ
3. นายวิศิน  สุวิเชียร
 
1. นายลิขิต  จิตโส
2. นายอภิวัฒน์  ศรีกัณหา
 
198 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชุติมา  สังขดิษฐ
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
3. เด็กหญิงภาภิมล  จรทะผา
4. เด็กชายภูริทัต  บุญยอด
5. เด็กหญิงอาทิตยา  หีบแก้ว
 
1. นางสาววิรยา  คำหนูไทย
2. นางเชาวนาท  กราพันธ์
 
199 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกายวรรณ  สายเพีย
2. เด็กหญิงดาวนภา  น้อมสูงเนิน
3. เด็กหญิงปวรวรรณ  เพชรดีคาย
4. เด็กหญิงหยกมณี  ชาแป
5. เด็กหญิงไอย์ลดา  ศิลา
 
1. นางสวลี  ปุญญา
2. นายชูชาติ  สุทธิบุตร
 
200 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปิยธิดา  หอมทอง
2. เด็กชายพีรพล  ท้าวนิล
3. เด็กหญิงศิริภา  ชินนอก
4. เด็กชายศุภโชค  กุนอก
5. เด็กหญิงสุธิดา  นันทะ
 
1. นางสาวสะอาด  ชนชนะชัย
2. นางสาวสุกัญญา  ภูครองนาค
 
201 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แสนบุญ
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงสุภัทตรา  คำแหงพล
4. เด็กหญิงอรจิรา  ทอดภักดี
5. เด็กหญิงอาทิตยา  จิตแสง
 
1. นายธันยวัตร  แก้วสุข
2. นางภัสดา  วงษ์ชารี
 
202 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  แสงสิงห์
2. เด็กหญิงภัทราพร  เลิศวิลัย
3. เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วเริญ
4. เด็กหญิงอัญชลี  สาสุข
5. เด็กหญิงเพชราภรณ์  พันธาโฮม
 
1. นางอัจฉราวรรณ  คำภีระมี
2. นางพนมมาศ  ชาแท่น
 
203 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่ม 1 1. นางสาวชลิตยา  นิ่มพัฒนาวงศ์
2. นางสาวชุติกาญจน์  เขียวสี
3. นางสาวศศิธร  รัปศิลป์
4. นางสาวสุภัคชญา  ชาตะมีนา
5. นางสาวอัญชนา  ศรีมุงคุณ
 
1. นางวีรวรรณ  จันทร์เทพ
2. นางกนิษฐา  ศิริพานิช
 
204 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. นางสาวจุฑามาศ  ธิธรรม
2. นายนวฤกษ์  น้อยตำแย
3. นายวัชระ  จังจริง
4. นางสาววารุณี  ชำนาญ
5. นางสาวเกวลิน  พลเตชะ
 
1. นายราชัย  นามวงค์ษา
2. นายชาญวิทย์  ศิริมา
 
205 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวชลธิชา  ดงน้อย
2. นางสาวธัญญารัตน์  ทาโพธิ์
3. นางสาวศิรินธร  แนวเงินดี
4. นางสาวสมิตา  อุประ
5. นางสาวสุกัญญา  โคตรนารา
 
1. นางสาวสะอาด  ชนชนะชัย
2. นางสาวสุกัญญา  ภูครองนาค
 
206 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กลุ่ม 4 1. นางสาวกนกวรรณ    ลาภประสบ
2. นางสาวพรทิพย์   วงศ์ภักดี
3. นางสาวพัชรี   น้อยสิม
4. นางสาวพิมพ์ผกามาศ   สุดสังข์
5. นางสาวริฎฐา   ชมพุฒ
 
1. นางกานติมา  มุลทากุล
2. นายนุกูล  ศรีโอษฐ์
 
207 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ธัญญาหาร
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  คำมูล
3. นางสาวทัศนย์วรรณ  หมื่นอภัย
4. นางสาวสุรัญญาดา  ขัวอั้ว
5. นางสาวอภัสรา  เจียงภูเขียว
 
1. นางดรุณณี  จึงตระกูล
2. นางสาวไพพร  ปราบพาล
 
208 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ศรีพลอย
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  เอี๋ยววัฒนะ
3. เด็กหญิงถาวรี  สีดาเกี้ยม
4. นางสาวประภาศิณี  อุ่นวัง
5. นางสาวอรอนงค์  จันทร
 
1. นางอัมพร  จริยพันธุ์
2. นางสาวรัชนี  ภูหลงเพีย
 
209 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชาลิสา  ยิ้มฉิม
2. เด็กหญิงภัทราพร  แก้วพา
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  หวานจิตร
4. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ไพรสุวรรณ์
5. เด็กหญิงอินทิรา  อาวัลย์
 
1. นางสาวสุพรรษา  แถวโนนงิ้ว
2. นายปรมินทร์  ดรหลาบคำ
 
210 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน กลุ่ม 3 1. เด็กชายธีรภัทร  พรมมาก
2. เด็กชายธีรศักดิ์  นามทับ
3. เด็กหญิงศศิวิมนต์  แน่นวงษ์
4. เด็กหญิงสุนิตยา  ทัศวงษ์
5. เด็กชายเบญจรงค์  ดวงจิตร
 
1. นายธนพัฒน์  นิมิตรบรรณสาร
2. ว่าที่ร้อยโทมนตรี  กรมทำมา
 
211 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นายธนดล  แสนโคก
2. นางสาวธัญวรัตม์  คำเชียง
3. เด็กหญิงนันธิญา  ปัตโน
4. นางสาวอารยา  วรนารถ
5. นางสาวเสาวภา  วงษ์พล
 
1. นายชัยยศ  นามวงศ์ชัย
2. นางสาวอภิญญา  บางจันทร์
 
212 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  พนาวัน
2. เด็กหญิงนริศรา  วันชูพริ้ง
3. เด็กหญิงพรนภา  พรมหาไชย์
4. เด็กหญิงภรชิตา  จันทราภรณ์
5. เด็กหญิงสุปรียา  ปักษาพันธ์
 
1. นางอารีรัตน์  เสาวรัตนพงษ์
2. นางสาวสุจิตรา  ชาเคน
 
213 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. นายนวมินทร์  เป้าจันทึก
2. นางสาวนิติภรณ์  ละอำคา
3. นางสาวบุษบา  ชาญชมภู
4. นางสาววรรณภา  คำภู
5. นางสาวสิริยาพร  แสงตา
 
1. นางนิธิดา  เบ้าศรี
2. นางเสน่ห์  พวงมาลา
 
214 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. นางสาวจุฑามาศ  อยู่เป็นสุข
2. นางสาวนิศามณี  สุขประเสริฐ์
3. นางสาวพัชราภรณ์  แสนอุบล
4. นางสาววัชรีภรณ์  รัตนชัยวรรณ
5. นางสาวอิณณฎา  พรมนอก
 
1. นางกิ่งทอง  เชื้อทอง
 
215 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวกฤษฎาภรณ์  บอนไธสง
2. นางสาวปณัฐดา  บุดดา
3. นางสาวรุจิรา  มอไธสง
4. นายวงศกร  เวินเสียง
5. นางสาววารินทร์  นิลศิริ
 
1. นางพิกุล  ขีปนวัฒนา
2. นายวชิรนันท์  น้อยคำลือ
 
216 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา กลุ่ม 4 1. นางสาวมยุรา  ภูมิคอนสาร
2. นายศราวุฒิ  ไชยมาตย์
3. นางสาวศิริรัตน์  ศรีประเสริฐ
4. นางสาวสุภัคสร  ประกอบมี
5. นางสาวอรปรียา  พรมสวัสดิ์
 
1. นางวิยะดา  พิมพ์เบ้าธรรม
2. นายอนันต์  โยวะ
 
217 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา กลุ่ม 5 1. นางสาวจันทิมา  นาคเหนือ
2. นางสาวพัชราภา  อาจบำรุง
3. นางสาวศุภรัตน์  บุญจวง
4. นางสาวเรือนขวัญ  ไชยราษฎร์
5. นางสาวไญยิกา  เทพวงค์
 
1. นางอารีรัตน์  เสาวรัตนพงษ์
2. นางสาวสุจิตรา  ชาเคน
 
218 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกุลยา  ศิริสม
2. เด็กชายภคพล  พลเขตต์
3. เด็กชายรัชชานนท์  อินกันหา
4. เด็กชายอังคาร  สิมมาโคตร
5. เด็กชายเปรมปรีดี  ไทธานี
 
1. นางลดาวัลย์  อุปราเรืองโรจน์
2. นายจำนงค์  หอมยิ่ง
 
219 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปรีดาวรรณ  นิยมไทย
2. เด็กหญิงปัฐทิชา  สุคนธกุล
3. เด็กชายภัทรพงษ์  เรืองแสง
4. เด็กหญิงรสรินทร์  ชูเชิด
5. เด็กหญิงเมธาวีย์  แสงโฮง
 
1. นายวัฒนพงษ์  คงเจริญ
2. นางกฤติยา  พหลทัพ
 
220 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา กลุ่ม 3 1. นายบุญฤทธิ์  บุตรแวง
2. นายวัชรวิชญ์  กิตติปัญจมาศ
3. นายวัฒธิพงษ์  แผงตัน
4. นางสาวสุมิตตา  ประเข
5. นางสาวเกศกนก  ล้านพลแสน
 
1. นายประกาศิษย์  แทบมะลัย
2. นายไพทูลย์  เพ็งแจ่ม
 
221 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงบังวิทยายน กลุ่ม 4 1. เด็กชายจตุพงษ์  พรรณขาม
2. เด็กชายธนวรรณ   ตาดี
3. เด็กหญิงปรารถนา  วังหล้า
4. เด็กชายศราวุฒิ  แสนเมืองแก้ว
5. เด็กหญิงเกศสุดา  วังหล้า
 
1. นายบริพัฒน์  จงร่วมกลาง
2. นางสาวพุทธรักษ์  พรมพินิจ
 
222 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัวเรียงศึกษา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ช่างเสาร์
2. เด็กหญิงวัชราภา  โสภาบุญ
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  ภูมิโสม
4. เด็กชายสาระสิน  ตีตะปัน
5. เด็กหญิงเอวา  สมสะอาด
 
1. นายพงค์ศิลป์  พรมรัตน์
2. นายเดชา  ทะมานันท์
 
223 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวปรีชา  เพ็งละคร
2. นางสาวพิชญ์สินี  สุวรรณทรัพย์
3. นางสาวพิมพ์ชนก  สงวนศักดิ์
4. นายพีรพล  สดทรัพย์
5. นายภาคิน  บุญเลิศ
 
1. นายชาญชัย  มาตย์ภูธร
2. นายสมบูรณ์  ร่มเย็น
 
224 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. นายจิรวัฒน์  นาฟุ้ง
2. นางสาวนิภาพร  หวังประสพกลาง
3. นางสาวปัญญธิดา  คมขำ
4. นายวีรชล  ดงแสง
5. นางสาวอริสรา  วรรณวงศ์
 
1. นางศีตลา  สนิทโกศัย
2. นายประมวลพจน์  สนิทโกศัย
 
225 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวจุฑามาส  จันทร์บุตร
2. นางสาวชนม์นิภา  โยธานันท์
3. นางสาวณัฐวดี  อำพูล
4. นางสาวมนิดา  ทองอันชา
5. นางสาวอนุสรา  บุญรักษา
 
1. นางตุรกี  สมสา
2. นายพิชััย  ยิงป่า
 
226 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. นายนนทชัย  บุญช่วย
2. นางสาวปนัดดา  คำไธสง
3. นายพงศภัค  พลเยี่ยม
4. นางสาวรุจิรา  บุรี
5. นายวีระศักดิ์  สนิด
 
1. นายวงศ์วัชระ  ดวงศรี
2. นายนำพงศ์  สุขสบาย
 
227 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กลุ่ม 5 1. นายกรวีร์  ศรีคราม
2. นางสาวกฤษราพร  ขอมีกลาง
3. นายบัณฑิต  ศรีดาธรรม
4. นางสาวพัชรินทร์  ฝั้นแก้ว
5. นายภานุ  วงษ์ทรงยศ
 
1. นายธนเดช  ศิริสุนทร
2. นางสาวจันทร์จิรา  นิยมบุญ
 
228 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. นายกฤษฎา  สุดชา
2. นางสาวกิตติมา  ชาน้อย
3. เด็กชายชัชพิสิฐ  ชาสมบัติ
4. นางสาวณัฐนันท์  พิศนุย
5. นายณัฐวุฒิ  ชำนาญวงศ์
6. นางสาวณัฐสุดา  ชูศรี
7. นายธนเสฏฐ์  ธนัฐธีรกุล
8. นายธมลวรรณ  ขอนศักดิ์
9. นางสาวธัญลักษณ์  นาคเหม
10. เด็กหญิงปรางสุดา  ดอนต้อ
11. นายพงษ์ศักดิ์  เทพปันติ
12. นางสาวพิมพ์ชนก  สมชื่อ
13. นายภูวดล  แซ่ฮึง
14. นายวงศธร  เชิดสูงเนิน
15. นางสาววรดา  ศรีชาทุม
16. นายวันชนะ  จันทคุณ
17. เด็กหญิงศุภานิชญ์  จุลจันทนโพธ์
18. นางสาวสุชาริณี  ทัพซ้าย
19. นางสาวอรอนงค์  อินทร์โก
20. นายเกียรติภูมิ  เพียจันทร์
 
1. นายปรีดา  มุขพรหม
2. นางพรจิตต์  ไกรขุนทศ
3. นางรัชนีย์  เชิดสูงเนิน
4. นางรุ้งตะวัน  ครองทรัพย์
5. นายเทิดพงษ์  ปุ้งไชย
 
229 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา กลุ่ม 2 1. นางสาวฐิติยา  หาญสระคู
2. นางสาวณัฐวิภา  ป้องบุญจันทร์
3. นายธนพงษ์  ปรีหะจินดา
4. นายธีรยุทธ  พุทธสอน
5. นายนฤเบศ  จันทร์สา
6. นางสาวปริมวลี  อุ่นถิ่น
7. นายปรีชา  สีชาลี
8. นายปัญญาพร  เงาศรี
9. นางสาวพิมพ์ปฏิภาณ  ชัดดง
10. นายภาคภูมิ  แก้วศรีบุตร
11. นางสาวมณีรัตน์  โพธิ์ศรี
12. นางสาวละมัย  นามทะปัด
13. นายวัชรพล  พาจันทร์
14. นางสาววิภาพร  โตชัยภูมิ
15. นางสาวศศิธร  เขี่ยงถุ่ง
16. นายศุภกิจ  สิ่วสำแดง
17. นางสาวหทัยรัตน์  ตู้บุดดา
18. นายอภิสิทธิ์  ศรีสุดใจ
19. นางสาวอริสา  ดอกบัว
20. นายเจษฎาธรณ์  บุตรสานาม
 
1. นางสาวณพัสสอร  ชื่นชม
2. นางนิฤมล  จันทร์ดาเสือ
3. นางสาวสุพรรณี  หาญวงษา
4. นายภาคภูมิ  มุพิลา
5. นายนิรมิตร  นามวิจิตร
 
230 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา กลุ่ม 3 1. นายชนินธร  บุตรนอก
2. นางสาวฐิตา  ขันทอง
3. นายธนกร  โพธิศรี
4. เด็กชายธีระศักดิ์  แสงศรี
5. เด็กหญิงนันทกานต์  ลินทอง
6. นางสาวนันทิยา  จำนงค์ศิลป์
7. เด็กชายประมาณ  สิทธิวงษา
8. เด็กหญิงปอยญาดา  หลงน้อย
9. นางสาวพรนภา  มีศรี
10. นางสาวพรนรินทร์  หีบแก้ว
11. นายพัฒนาวุฒิ  โวอ่อนศรี
12. นางสาววรฤทัย  ศรีเจริญ
13. เด็กชายวัชรพล  สมอแข็ง
14. เด็กหญิงศรินทิพย์  วงษ์อินทร์จันทร์
15. เด็กชายสรวิชญ์  แผงตัน
16. นางสาวสุรินทรา  พลไธสง
17. เด็กชายอนุพงษ์  อินตู้
18. นายอภิชาต  โพชนิกร
19. นายอภิเดช  วงษ์อินทร์จันทร์
20. นายอรรถสิทธิ์  ภักดีลุน
 
1. นางชลธิชา  คำภาบุตร
2. นางสาวสิรินทร  พรมสวัสดิ์
3. นางสาวนิตยา  ไสยะกิจ
4. นางชลธิชา  ทองแม้น
5. นางสาวบุษบา  วิเศษศรี
 
231 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. นายกรินกร  จำปาวัลย์
2. เด็กหญิงจิตตภรณ์  ขุมดินพิทักษ์
3. นายชาญชัย  ชำนาญบึงแก
4. เด็กชายธิรพัฒน์  เพชรรั่ว
5. นางสาวนริศรา  โคตรทองทิพย์
6. เด็กหญิงรุ่งทิวา  โพธิ์พล
7. เด็กชายวชิรพงศ์  จันดา
8. นายวทัญญู  สุวรรณสนธ์
9. เด็กหญิงวริศรา  พินิจมนตรี
10. นายวิทวัส  ชินอ่อน
11. เด็กหญิงสุภาพร  วงษา
12. เด็กหญิงสุภาวดี  มาดอนกลาง
13. นายอภิชัย  พรมศรีแก้ว
14. นายอภินัน  พรมศรีแก้ว
15. นางสาวอรพรรณ  ต๊ะอูป
16. เด็กหญิงเกตวรินทร์  ปัดลี
17. เด็กหญิงแพรพลอย  โคตรสา
 
1. นางสุภาพร  อ้วนสาเล
2. นางศิริเพ็ญ  แม้นดินแดง
3. นางสาวหัถยา  เคราะห์ดี
4. นางสาววนาวรรณ์  กล้าหาญ
5. นางสาวจิดาภรณ์  ถิ่นตองโขบ
 
232 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. นายกิตติพิชญ์  โพธิ์จันทร์
2. นางสาวกุลนันทน์  คำถาเครือ
3. นายครองภูมิ  ผลภิญโญ
4. นายชนะชน  ราชเทียน
5. นางสาวติชิลา  ศิลคุ้ม
6. นางสาวธีราพร  เค้ากล้า
7. นางสาวปิยวรรณ  อรรคฮาด
8. นายพีรภัทร  พุทธาศรี
9. นางสาวมินทร์วดี  แกนภูเขียว
10. นางสาววรรนิษา  อยู่ทน
11. นางสาววิชญาดา  บุดดาดวง
12. นายศตวรรษ   สุริโย
13. นายศุภโชค  ด้วงคำ
14. นายอภิรักษ์  ทาปาน
15. นายอภิวัฒน์  หงส์ชุมแพ
16. นางสาวอุบลวรรณ  เจริญรุ่งเรือง
17. นายเจตณัฐ  ต้นคำ
18. นางสาวเพชรลดา  บัวเวียง
19. นางสาวเพ็ญนภา  สุริยันต์
20. นางสาวแพรวรุ้ง  หนูสงค์
 
1. นายวะนิช  อุประชัย
2. นายวุฒิไกร  ภูมิภูเขียว
3. นายเชิดชัย  ศีรภูธร
4. นางสาวเสาวลักษณ์  พระภูมี
5. นางสาวรติมา  ผิวนางงาม
 
233 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่ม 1 1. นางสาวกฤษฎาภรณ์  เฉลิมนนท์
2. นายกิตติภณ  ว่องไว
3. นายกีรติ  ราชบุญเรือง
4. นายจิณณภัทร  ปรเมศวร์โยธิน
5. นางสาวทัศนีย์  บัวเทพ
6. นางสาวนพรัตน์  คำมา
7. นายปรมินทร์  บรรณวงษา
8. นายปรมี  เย็นศิริ
9. นางสาวพาณิพร  ขุลี
10. นายภราดร  แทนจำรัส
11. นางสาวรัตนาภรณ์  นุสีวอ
12. นายวรโชติ  สันติภพ
13. นายวัชรวิชย์  เสาระโส
14. นางสาวศิณีนาถ  ระชีวะ
15. นางสาวศิริบูรณ์  แพงตาแก้ว
16. นายสิทธินันท์  พังกูล
17. นางสาวสุรางคนา  หอมกลิ่น
18. นางสาวอัญชรินทร์พร  สายจันทร์
19. นายอาทิตย์  สวนเจริญ
20. นางสาวโศภิษฐ์  วงษ์สุตตา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงฤทธิ์  ภิญโญศรี
2. นายดุสิต  นามราช
3. นางสาวนิศารัตน์  สพภูเขียว
4. นางสาวสุพรรณี  บุญจันทร์
5. นายวุฒิชัย  กันดูล
 
234 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. นางสาวจิรวรรณ  ข้อสูง
2. นายชัชวาลย์  นุ่มนวล
3. นางสาวณัฐชา  สุวรรณชาติ
4. นายธนพร  วรกุล
5. นายธนากร  จังพล
6. นางสาวนริศรา  เสพสุข
7. นายนวมินทร์  ศรีสุพัฒน์
8. นางสาวนันทวรรณ  สีมาจันทร์
9. นายประสบชัย  พรมแก้ว
10. นางสาวพิมพ์อรุณ  ป้องเขต
11. นางสาววรรณสุดารัตน์  นานอก
12. นางสาววรรณิภา  วราหล
13. นายสิงหกุล  กุลดา
14. นางสาวอภิสรา  สุทธาธิวงษ์
15. นางสาวอรปรียา  คำเหลา
16. นายอรรถพร  เงาปัชชา
17. นางสาวอริยา  หัดรัตไชย
18. นายอัครพล  กินรีแซ
19. นายอัมรินทร์  สังข์ศรีแก้ว
20. นายเดชดำรงค์  หงษ์ทอง
 
1. นายอ่างทอง  โพธิ์ระงับภัย
2. นางสลักจิตร์  วงษ์ลา
3. นายโกเมน  โชติศิริ
4. ว่าที่พันตรีอภิชา  จันทร์ดา
5. นางสาววนาวรรณ์  กล้าหาญ
 
235 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเจนจิรา  แก้วบ่อ
 
1. นางอุบล  เจริญศิริ
 
236 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเจภวี  วัจน์นาถรุ่งโรจน์
 
1. นางเบญจพร  ฐานสมุทร
 
237 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนฤมล  ดวงวิลัย
 
1. นางสาววรมัย  สิงห์แก้ว
 
238 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงนันทกา  สมวงค์ษา
 
1. นางสาววัลลีย์  แสงสว่าง
 
239 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงฐิติมา  พระบรรเทา
 
1. นางนพลักษณ์  พงษ์รักษ์
 
240 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวทิติมา  เขื่อนแก้ว
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีนรจันทร์
 
241 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย กลุ่ม 2 1. นายธนาคม  ชำนาญ
 
1. นางสาวสาวิตรี  ลามพัฒน์
 
242 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวดวงกมล  หล้าบ้านแท่น
 
1. นางสาวกฤษณา  ศรีเสมอ
 
243 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นางสาววันวิสา  ทัพลคร
 
1. นางสาวสมพิศ  จังอินทร์
 
244 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. นางสาวขวัญชีวา  มาป้อง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  นามจันดี
 
245 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายมุรธาธร  จันทพล
2. เด็กหญิงเบญญทิพย์  สุวอ
 
1. นางนันทยา  พรหมกูล
2. นางวิภา  เมืองสอน
 
246 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชฎาพร  ป้องปัดชา
2. เด็กชายวัชรพล  สอนสี
 
1. นางสาวระพีพร  พันธ์สะอาง
2. นางสาวชญากาญจธ์  ศรีเนตร
 
247 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงดรรชนี  เรืองพาที
2. เด็กชายอภินันท์  จันทร์วัน
 
1. นางสาวพัชรี  มงคลอินทร์
2. นางสาวจันทิมา  พรมพิลา
 
248 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกนกพร  ศรีบุญฮุง
2. เด็กชายภาณุพงศ์  พรสุวรรณ
 
1. นางศิริเพ็ญ  แม้นดินแดง
2. นางสาวหัถยา  เคราะห์ดี
 
249 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร กลุ่ม 5 1. นายจักกฤษ  หนันปา
2. นางสาวณัฐกานต์  โทเกษ
 
1. นายฆนรุจ  สุทธิแพทย์
2. นางสุนีรัตน์  สุทธิแพทย์
 
250 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 99.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. นายพชร  สากุล
2. นางสาวพัฒนวดี  คุณธรรม
 
1. นางสุชาดา  ทองสมบูรณ์
2. นางเพชรรัตน์  แพงปัสสา
 
251 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา กลุ่ม 2 1. นางสาวบุษบา  นามมนตรี
2. นายอภิสิทธิ์  ดีสุข
 
1. นางปรีดานันท์  จันทศิลา
2. นางทองทิม  อวยศักดิ์ไชยงค์
 
252 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กลุ่ม 3 1. นายณรงค์ศักดิ์  วงศ์พงษ์คำ
2. นางสาวแม้นมาศ  คำทา
 
1. นางเอมอร  โคตรภูธร
2. นางสาวกฤษณา  ศรีเสมอ
 
253 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นางสาวมัลลิกา  วรวิเศษ
2. นายวรวุฒิ  บุดดีคำ
 
1. นางสุรีพร  สวัสดิ์วงษ์
2. นางสาวศิลายุ  ชาบัณฑิตพุฒ
 
254 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. นางสาวณิชมน  แก้วโท
2. นายศุภชัย  บรรพโคต
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  ชูไตรรัตน์
 
255 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. นางสาวกมัยธร  ด้วงเคน
2. เด็กชายชนกันต์  เครือสิงห์
3. เด็กชายณัฐดนัย  อัคราช
4. นายปพน  แสนนาใต้
5. เด็กหญิงประภัสสร  ชาวประทุม
6. เด็กหญิงปราริชาติ  นามสี
7. เด็กชายภูมิรพี  เกษรไพบูลย์
8. นายสุมงคล  เครือสิงห์
9. นางสาวสุมิตา  พิมมะหา
10. เด็กหญิงหทัยชนก  พรหมอุตม์
 
1. นางกัลยาณี  พลบำรุง
2. นางอรนุช  ไวบรรเทา
 
256 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิราพร  โหระเวช
2. นางสาวชนิทา  อุดม
3. เด็กหญิงณัฐรุจา  ศรีคำไสย
4. นางสาวดวงกมล  กุลวงษ์
5. นางสาวตญาพร  ขุนจร
6. เด็กหญิงนริศรา  พืชผักหวาน
7. นางสาวนุชศรา  มอนสูงเนิน
8. เด็กหญิงวรรณวิษา  ป่าหญ้า
9. เด็กหญิงอริศรา  โยธี
10. เด็กหญิงอาริสา  เทศสนธิ์
 
1. นางวนิดา  โพนงาม
2. นางสาวพรเทวี  บุญมาตย์
3. นางสาวสุพรรษา  แถวโนนงิ้ว
 
257 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ชัยชนะ
2. เด็กหญิงจันจิรา  พุ่มพวง
3. นายจันทบูรณ์  สุบัติคำ
4. เด็กหญิงชลลดา  กานุสนธิ์
5. นายธนากรณ์  น้อมมะณี
6. เด็กหญิงภานุมาศ  แดนดงยิ่ง
7. เด็กชายภูวนัย  ไกรวัน
8. นายรัตนชัย  ชาวงษ์
9. เด็กหญิงสุชาดา  สู้สงคราม
10. นายสุรชิด  เสือปลา
 
1. ว่าที่ร้อยโทมนตรี  กรมทำมา
2. นายอนุกูล  วงษ์นาง
3. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย  แสงจันทร์
 
258 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงขวัญ  ฤทธิสิงห์
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  วงษ์ธานี
3. เด็กหญิงนภาพร  แสนสกุล
4. นางสาวพัชรินทร์  ทินจอง
5. เด็กหญิงภัทรา  แก้วพินิจ
6. เด็กหญิงศศิธร  วงษ์ภูเย็น
7. นางสาวศุุภาดา  สุขสาร
8. เด็กหญิงสมปอง  อุลาแก้ว
9. นางสาวสุภัสสรา  แก้วชมภู
10. นางสาวอนันตญา  สาใส
 
1. นางสาววิไล  ทาส่วย
2. นางสาวประภัสสร  สุขสวัสดิ์
3. นายอุทัย  ตะละบุญ
 
259 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อ้อยป้อง
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  ชมเชี่ยวชาญ
3. เด็กหญิงณีรนุช  หาคำ
4. เด็กหญิงทิพยากรณ์  บุ้งเจาะบาง
5. เด็กหญิงนภัสสร  หมู่เพชร
6. เด็กหญิงปวีณา  ล่ามสมบัติ
7. เด็กชายพลอยไพลิน  ชาญณรงค์
8. เด็กหญิงพันพัสสา  ตู้จำรูญ
9. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สาระบูรณ์
10. เด็กหญิงศุภวรรณ  มุกดาหาญ
 
1. นางสุภาวดี  เจริญสมบัติ
2. นางเยาวนิตย์  อุประชัย
3. นายธีรวัฒน์  แสนนาม
 
260 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกวลัย  คำควญ
2. เด็กหญิงกุลณัฐต์  ถังยิ้ม
3. นายจิรภัทร  ภาคี
4. เด็กหญิงจิรวรรณ  จันทพล
5. เด็กหญิงจีรพรรณ  คนขยัน
6. เด็กหญิงชลิดา  วายุโชติ
7. เด็กหญิงณัฐรินทร์  กิจจานุลักษณ์
8. เด็กหญิงณิชานันท์  แก้วก่ำ
9. เด็กหญิงพรหมพร  อินทรสิทธิ์
10. เด็กหญิงเขมิกา  ภูชื้นสี
 
1. นางสาวอังคนางค์  อยู่บัว
2. นางสุพิดา  โนพันธุ์
3. นายกิตติพันธ์  เหล่าสุวรรณ
 
261 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 98.18 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกนกกร  อายุวัฒน์
2. เด็กหญิงจิตรลดา  จะโนภาส
3. เด็กหญิงทิพามณี  สินโพธิ์
4. เด็กหญิงนาตาซา  มาซา
5. เด็กหญิงประกายการณ์  ทองรักษ์
6. เด็กหญิงพรชนก  ปั่นเส
7. เด็กหญิงพิมพกานต์  พิมสัก
8. นางสาวมยุรฉัตร  สริมา
9. นางสาวสุวนันท์  ตรีศรี
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  งามชัด
 
1. นางวาสนา  เจริญวิภารัตน์
2. นายประคอง  กองเงิน
3. นายสุวัณชัย  ตรีนอก
 
262 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92.24 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล กลุ่ม 4 1. นางสาวกัลยา  นาลีจันทร์
2. นางสาวจีรปรียา  บุญนามล
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ยะภักดี
4. นางสาวณัฐติยาพร  สาขา
5. นางสาวพวงสุภา  อ้นบุ่งค้า
6. นางสาวพิชญาภา  ปานนี้
7. นางสาวพิมพิลา  ไพเราะ
8. นางสาวลักขณา  แก้วกงพาน
9. นางสาวสุวนันท์  ศรีไชยา
10. นางสาวอรไพรินทร์  วงษ์คำจันทร์
 
1. นายจักรภัทร  ชาบุญมี
2. นางพนิตพร  อาจหาญ
 
263 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 98.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้วิทยายน กลุ่ม 5 1. นางสาวกุสุมา  ถวิลถึง
2. นางสาวจิราพร  สอนศักดา
3. นางสาวญาณิศา  วงษ์จุฬา
4. นางสาวปนัดดา  ไชยคาฤทธิ์
5. นางสาวปิยฉัตร  วาลมนตรี
6. นางสาวรัชนีกร  หงษ์แดง
7. นางสาวศิรินทรา  เถาเกือ
8. นางสาวสุพัตรา  อ่อนโนนขวา
9. นางสาวอรวรรณ  จันทร์ทอน
10. นางสาวเจนจิรา  สนธิสัมพันธ์
 
1. นายปรีชา  เสริฐสม
2. นายบุญถิ่น  ธรรมมา
3. นางรุ่งฤดี  สุดทอง
 
264 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางวิทยายน กลุ่ม 1 1. นายกฤษฎา  ปิ่นปก
2. นางสาวกันต์กนิษฐ์  ขูทด
3. นางสาวชลดา  เหลาประเสริฐ
4. นางสาวชลธิชา  เหลาประเสริฐ
5. นายณัฐสิทธิ์  ผาบชมภู
6. นางสาวปิยวรรณ์  แก้วดวงดี
7. นางสาวพรปวีณา  แดนไกรแก้ว
8. นางสาวมุฑิตา  หร่องบุตรศรี
9. นายอนุศาสตร์  ชาอยู่
10. นางสาวอมรรัตน์  หร่องบุตรศรี
 
1. นายยอดพยัคฆนาวิน  อาสนาทิพย์
2. นางสาวกรรณิการ์  อาสนาทิพย์
 
265 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฐิติยา  บุญเรือง
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ใจทอง
3. เด็กชายธีระวุฒิ  บุญอุ้ม
4. เด็กชายรัฏภูมิ  สุทธปัญญา
5. เด็กชายวีรวิทย์  คำดี
6. เด็กหญิงสุภารัตน์  กุลแก้ว
7. เด็กชายสุระเดช  ตาดปราณี
8. เด็กชายอานันท์  นารถานนท์
 
1. นายวัชระ  ยุชิ
2. นายปริญญ์  ศรีวรสาร
3. นายอนุวัตร  ศรีพระนาม
 
266 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. นายกฤษกร  สีหาบง
2. นายทนงศักดิ์   ศรีแก้วอ้ม
3. นายทินกร  อุดทาทอง
4. นายธนพล  เลี้ยงพรม
5. นายธนศักดิ์  สนกลัด
6. นายนิติชัย  เณธิชัย
7. นางสาวลูน่า  อังคะศรี
8. นางสาววิวิทยา  ทองเกิ้น
9. นายวิศรุต  แก้วไตรรัตน์
10. นายศิขเรศ  ประทุมชมภู
 
1. นายภาณุมาศ  โพธิ์หล้า
2. นายภาณุเดช  วรยศ
3. นายอัครเดช  สุวรรณไกรษร
 
267 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 กลุ่ม 1 1. เด็กชายก้องเกียรติ  ทองเหง้า
2. เด็กชายฉัตรมงคล  แสนนาม
3. นายทินกร  ชาพรม
4. เด็กชายธนากร  ทองยืน
5. เด็กชายธีรภัทร  ภูเพ็งใจ
6. เด็กชายประทีป  จันทร์ตรง
7. เด็กชายภูเมศร์  ลาดนาจันทร์
8. เด็กชายวีรพงษ์  สุวรรณรมย์
9. เด็กชายสิปปกร  อันใหญ่
10. เด็กชายอนุชิต  ศิริรัตนคุณ
 
1. นายเชาวรัตน์  สุดเพาะ
2. นายภานุเดช  พลยางนอก
 
268 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้วิทยายน กลุ่ม 5 1. นางสาวกัญญาณัฐ  หาระ
2. นางสาวนัทธมน  สูงทรง
3. นางสาวน้ำฝน  ชุมแวงวาปี
4. นางสาวปริศนา  เหล่าสงคราม
5. นางสาวปาริชาติ  ปะติโก
6. นางสาวปิยฉัตร  สีออน
7. นายวัชรินทร์  มูลมาตย์
8. นางสาวสุวรรณราช  ศาลารักษ์
9. นายอนุชา  มีคำทอง
10. นางสาวเสาวลักษณ์  ดีเลิศ
 
1. นายจิรโรจน์  ร้อยดาพันธุ์
2. นางชมพูนุท  ประทุมมา
3. นางสาวกนกวรรณ  สนอุป
 
269 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชลธิชา  สิงห์เพียง
2. เด็กหญิงพิชามญธุ์  เทียบเพชร์
 
1. นางนริศรา  สีหาราช
2. นายศุภชัย  กองเกิด
 
270 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัลยาณี  นามวัฒ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำดี
 
1. ดร.เสถียร  เหล่าประเสริฐ
2. นายบุญเปรียบ  น้ำแก้ว
 
271 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กชายกฤตยชญ์  ทานตะโทก
2. เด็กหญิงวรินยา  เทียมทะนงค์
 
1. นางวารุณี  โพธิลักษณ์
2. นางอรวรรณ  ธรรมทอง
 
272 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงฉัตรธิดา  รือหาร
2. เด็กหญิงวิดารา  สุวรรณมณี
 
1. นายปิยะ  น้อยฤทธิ์
2. นายสืบพงษ์  ดาทุมมา
 
273 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงนิธิพร  คำเบ้า
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์  พิลึก
 
1. นายวรวิทย์  สุดตาสอน
2. นางเกษิณี  สุดตาสอน
 
274 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐฐินันท์  สิงหะเทพ
2. นางสาวสุวนันท์  หงษา
 
1. นางช่อพุทธรักษา  หมายบุญ
2. นายวัชรพร  กิจโป้
 
275 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. นางสาวขวัญจิรา  แก่นท้าว
2. นางสาวมัณยภา  ตาลจำลอง
 
1. นางพรทิพา  ศรีวงษ์
2. นางสาวกฤษณา  อึ้งตระกูล
 
276 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวบุษกร  วิเศษ
2. นางสาวสรัลพร  ด้วงตะกั่ว
 
1. นายมงคล  พรศักดิ์หาร
2. นายชัชชัย  อินธิแสน
 
277 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นางสาวจณิสตา  โพธิ์หล้า
2. นางสาวปาริตา  สาพันธ์
 
1. นางสาวศิริเพ็ญผกา  อินทรปัญญา
 
278 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กลุ่ม 5 1. นายพิจักษณ์  สังวรศิลป์
2. นางสาวสุนิษา  โพนภูงา
 
1. นายยรรยง  ชาญวิรัตน์
2. นายรวิภาส  อภินันท์สวัสดิ์
 
279 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงลดาวฎี  ขันซ้าย
 
1. นางวนิดา  ทองศรี
 
280 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนริศรา  ภักดี
 
1. นายศุภวิชญ์  ปานาลาด
 
281 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสิรามล  ดอนจันทึก
 
1. นายพีรณัฐ  ทะกา
 
282 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงเมธาพร  พันภักดี
 
1. นางวิณมล  สมเหล็ก
 
283 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงลภัสดา   ป้องบ้านเรือ
 
1. นางพิชญา  หัสจรรย์
 
284 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภาวดี  พิษนุย
 
1. นางวนิดา  ทองศรี
 
285 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา กลุ่ม 2 1. นายอนันธวัช  หนูอิ่ม
 
1. นายศุภวิชญ์  ปานาลาด
 
286 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นายภาณุวัฒน์  สนิทเชื้อ
 
1. นายนิติวุฒิ  แก้วรักษา
 
287 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กลุ่ม 4 1. นายธนกฤต  ใบญาติ
 
1. นางสาวฐิติวรรณ   สารพิมพ์
 
288 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. นางสาวโสรดา  จันทร์หนองคู
 
1. นายกิจวัฒน์  แสนศรีระ
 
289 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวันสุข  กนกคุณ
 
1. นางขนิษฐา  หอมสิน
 
290 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัชชา  ไกรวิทูร
 
1. นายเสาวฤทธิ์  แสงคำ
 
291 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวัลย์ลดา  ชะอุ่มเกตุ
 
1. นายพีรณัฐ  ทะกา
 
292 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กลุ่ม 4 1. เด็กชายจิรวัฒน์  นาโนนกอก
 
1. นางสาวฐิติวรรณ   สารพิมพ์
 
293 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปทิตตา  ผิวนางงาม
 
1. นางเอมอร  จันทาตีด
 
294 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่ม 1 1. นางสาวอิสริยา  หินวิเศษ
 
1. นางขนิษฐา  หอมสิน
 
295 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. นางสาวศิรัญญา  ปฏิทัศน์
 
1. นางสาวกัลยรัตน์  หนันทุม
 
296 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวเพชรชรินทร์  อณุโนนธาตุ
 
1. นายนิติวุฒิ  แก้วรักษา
 
297 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กลุ่ม 4 1. นางสาวนภาวัลย์  โคตรฮุย
 
1. นางสาวฐิติวรรณ   สารพิมพ์
 
298 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. นายชลนที  บุตรภักดี
 
1. นายบรรจบ  ทัพซ้าย
 
299 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  เหล่าโอชา
 
1. นางสาวณัฐรินทร์  วัลลเมธารัตน์
 
300 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรินธร  รามัญ
 
1. นายกรินทร์  ทองธวัช
 
301 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงมาลาตรี  โขมาวัตร์
 
1. นางอารีรัตน์  สีมาตร
 
302 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงธีราพร  รัฐวร
 
1. นางสาวฐิติวรรณ   สารพิมพ์
 
303 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา กลุ่ม 5 1. นายธีระพงษ์  แซ่เฮง
 
1. นางวชิรา  กมลผุด
 
304 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. นางสาวเกตยา  ไชยทำมา
 
1. นางสาวณัฐรินทร์  วัลลเมธารัตน์
 
305 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา กลุ่ม 2 1. นางสาวอาทิตยา  หอมโคกค้อ
 
1. นางสาวภัทรวดี  ศรีรุ่งเรือง
 
306 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวอารีรัตน์  ฦาแรง
 
1. นางอารีรัตน์  สีมาตร
 
307 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นายกฤษฎา  สนทาธร
 
1. นายฉัททันต์  วิโย
 
308 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กลุ่ม 5 1. นายณัฐพล  ธาตุบุรมย์
 
1. นายวิรวัฒน์  ฉัตรวิโรจน์
 
309 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายศักรินทร์  นามศิริ
 
1. นางสาวแคทลียา  ปักโคทานัง
 
310 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศรัญญา  มาสา
 
1. นายศิริชัย  แจ้งกรณ์
 
311 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กชายสรายุท  หารเทศ
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
 
312 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นางสาวกรกนก  ศรีละโสภา
 
1. นายฉัททันต์  วิโย
 
313 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนหันวิทยายน กลุ่ม 5 1. เด็กชายธีร  เดชครอบช่วง
 
1. นายสมภพ  แสนมณี
 
314 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวพรสวรรค์  บุดดีเหมือน
 
1. นางมยุรี  จันทรา
 
315 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐวรนันท์  เปียยุระ
 
1. นางสาวกัลยรัตน์  หนันทุม
 
316 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา กลุ่ม 3 1. นายภูธเนศ  โพภักดี
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
 
317 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นายสุณัฐพงศ์  นามศรี
 
1. นายฉัททันต์  วิโย
 
318 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนหันวิทยายน กลุ่ม 5 1. นางสาวพนัสยา  ลักษณะวารี
 
1. นายสมภพ  แสนมณี
 
319 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพานทอง  ลำข้อ
2. เด็กหญิงมุทิตา  นาน้อย
 
1. นางสาวแคทลียา  ปักโคทานัง
2. นางสาวจิราลักกษณ์  ถุงออด
 
320 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ กลุ่ม 2 1. นางสาวพราวพิมล  วรรณศิลป์
2. นางสาวพัชราภรณ์  ชูหลง
 
1. นางสาวพราวแพรว  คำโส
2. นางสาวพัชราภรณ์  จันทรโคตร
 
321 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนพล  สมบัติหอม
2. เด็กหญิงวิภาดา  สิงห์เดช
 
1. นางกุศล  แคนติ
2. นายจิรายุ  พันพิบูลย์
 
322 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นางสาวทองเพชร  ทิพย์ประเสริฐ
2. นางสาววาสนา  ทองธิราช
 
1. นางวิณมล  สมเหล็ก
2. นายเอนก  พรมสา
 
323 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพวิทยายน กลุ่ม 5 1. นายฤทธิชัย  มีนิล
2. เด็กหญิงศศิภา  เลี่ยมสูงเนิน
 
1. นางสาวไปรยา  ประดิพัทธ์ลาวัณย์
2. นายสานิตย์  รูปชัยภูมิ
 
324 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชาลิสา  อิสิสิงห์
 
1. นายสุจินต์  หอมสิน
 
325 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวริษา  บุญยงค์
 
1. นายพินิจ  กุณาศล
 
326 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  นาโสม
 
1. นางสาวพรไพลิน  สินไชย
 
327 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  สมภาร
 
1. นายเอนก  พรมสา
 
328 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กลุ่ม 5 1. นายปริวัฒน์  คำรินทร์
 
1. นางพิชญา  หัสจรรย์
 
329 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร กลุ่ม 1 1. นางสาววรรณภา  ธัญญา
 
1. นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช
 
330 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา กลุ่ม 2 1. นางสาวเกศมณี  สอนผล
 
1. นายศุภวิชญ์  ปานาลาด
 
331 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวปนิตา  สายยศ
 
1. นางสาวอภิชญา  สีลาน
 
332 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา กลุ่ม 4 1. นายคมกฤษ  ไวยธนท์
 
1. นายพันกร  ศรีวัฒนเรืองกุล
 
333 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. นางสาวสุดารัตน์  ผุยคำพิ
 
1. นายบรรจบ  ทัพซ้าย
 
334 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายปิยราช  ธรรมรัง
2. เด็กชายพิชิต  ปันทิพย์
3. เด็กชายภูวิศ  ปะกานะปูเต
 
1. ดร.นภาพร  เพ็ชรศรีกุล
2. นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช
 
335 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายภานุโชค  หลำพึ่ง
2. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  พรมมา
3. เด็กชายอัมรินทร์  คำทุม
 
1. นายธีรวัฒน์  อุดม
2. นายกฤษติพงษ์  ภูดินดง
 
336 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คำจริง
2. เด็กชายพีรภัทร  จันทาสี
3. เด็กชายพุทธพงศ์  พลชัยทา
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
2. นางสุรางคณา  อ่อนฤาชา
 
337 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ กลุ่ม 4 1. เด็กชายกันทรากร  ธาราศรี
2. เด็กชายกาวิน  ชัยสิงห์
3. เด็กชายภานุพงศ์  รัตนรัตน์
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ยั่งยืน
2. นายประพจน์  กองสมบัติ
 
338 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปิยะพร  แก้วทุม
2. เด็กหญิงศรุตา  เครื่องศรีพงษ์
3. เด็กหญิงเกตุมาลา  โพธิเสน
 
1. นางพิชญา  หัสจรรย์
2. นายวิรวัฒน์   ฉัตรวิโรจน์
 
339 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายณัฐพงษ์  เลาะไธสง
2. นายนพรัตน์  โก้งดี
3. นายภราดร  น้อยทา
 
1. นายทินกร   สดสุชาติ
2. นายลิขิต  พรหมพลเมือง
 
340 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวพรรณภษา  รัตติยา
2. นางสาวพิชามญช์ุ  สู่หญ้านาง
3. นายสิทธิพงษ์  โนนทิง
 
1. นายธีรวัฒน์  อุดม
2. นายกิตติชนม์  ทองสุข
 
341 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวจริยา  ดอนกันหา
2. นายสนธยา  นามเปือย
3. นายไพศาล  สาริกัน
 
1. นางสาวอภิชญา  สีลาน
2. นางบุญรัชนี  ภัทรชื่นดำรงกุล
 
342 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นางสาวกัญญารัตน์  ประเสริฐสังข์
2. นายปัญญากร  ดีรักษา
3. นายสมชาย  ฆารสว่าง
 
1. นายฉัททันต์  วิโย
2. นายชาญวิทย์  มณีเรือง
 
343 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนหันวิทยายน กลุ่ม 5 1. นายกฤษฎา  สีมาสี
2. นายทรงสิทธิ์  มาเวียง
3. นายวรรณพล  เคนเวียง
 
1. นายบุญทรง  เรือนสอน
 
344 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ประชาอภิชัย
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
345 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. เด็กชายวรากร  มุงคุณคำชาว
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
346 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร กลุ่ม 5 1. เด็กชายภูวดล  สมวงษ์
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
347 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นายธีระวุฒิ  เพ็งน้อย
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
348 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร กลุ่ม 5 1. นายนิพนธ์  พรมเมืองขวา
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
349 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายเทวินทร์  เทียมทนงค์
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
350 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. เด็กชายวรชาติ  ศรีวารี
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
351 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา กลุ่ม 5 1. เด็กชายสิทธิกร  จัตุเรศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอลงกรณ์  กาญจนรุ่งโรจน์
 
352 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกวรรณ  พันธุ์ไม้
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
353 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นางสาววันชุลี  พิมพ์แก้ว
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
354 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร กลุ่ม 5 1. นายเอกรัฐ  ศิริคุณ
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
355 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรวิสรา  สายจันทร์
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
356 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. เด็กชายชินวัตร  มองเพชร
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
357 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา กลุ่ม 5 1. เด็กชายเทพนิมิต  พิมพ์ราช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอลงกรณ์  กาญจนรุ่งโรจน์
 
358 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. นางสาวชนิดา  เสนาจอหอ
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
359 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. นางสาวยุพาพิน  โมมา
 
1. นางสาวโชติมา  ณิยกูล
 
360 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร กลุ่ม 5 1. นายทักษ์ดนัย  แก้วเมืองน้อย
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
361 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายวัฒนภูมิ  ตุ้มพิมาย
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
362 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. เด็กชายกฤษฎา  โพนขัน
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
363 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร กลุ่ม 5 1. นายเปรมศักดิ์  ทุยเวียง
 
1. นางสาวหทัยชนก  ทองผา
 
364 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. นางสาวกาญจนา  เยรัมย์
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
365 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. นางสาวสุจิตรา  ไชยตะมาตย์
 
1. นางสาวโชติมา  ณิยกูล
 
366 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร กลุ่ม 5 1. นายรุ่งรพี  สีชิน
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
367 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงขัตติยา  ประเสริฐ
 
1. นางอรดี  แก้วชะเนตร
 
368 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงธิฌานันท์  คำภาผง
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
369 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา กลุ่ม 5 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ศักดิ์เทวี
 
1. นางเยาวพา  ทองแย้ม
 
370 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. นางสาวศราวดี  ขวาลา
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
371 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล กลุ่ม 3 1. นางสาวนรีภร  นาผม
 
1. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
 
372 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นายสราวุธ  อาดน้อย
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
373 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพวิทยายน กลุ่ม 5 1. นางสาวพัชรินทร์  ดวงมณี
 
1. นายธนโอฬาร  ธนพึ่งพงษ์ทอง
 
374 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายปุณรชัย  บัณฑิตพุฒ
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
375 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสรณ์ศิริ  ไข่มุกข์
 
1. นางอรดี  แก้วชะเนตร
 
376 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นางสาวอาทิตยา  พิมพ์แก้ว
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
377 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 94.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. นางสาวศราวดี  ขวาลา
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
378 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นายอภินันท์  จันทเจียง
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
379 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายปุณรชัย  บัณฑิตพุฒ
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
380 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอารียา  พิมพ์นาค
 
1. นางอรดี  แก้วชะเนตร
 
381 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นายธีรพงศ์  โคตรโยธา
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
382 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกวรรณ  พันธุ์ไม้
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
383 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นายพีรพัฒน์  จันทนะ
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
384 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา กลุ่ม 5 1. นางสาวอรปรียา  มอญขาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอลงกรณ์  กาญจนรุ่งโรจน์
 
385 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ประชาอภิชัย
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
386 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงธนิตา  ชาญศึก
 
1. นายพีระพงษ์  ตรีศาสตร์
 
387 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวชญานิน  วรสินธุ์
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
388 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล กลุ่ม 3 1. นางสาวกุลธิดา  ยมมูล
 
1. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
 
389 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นายสราวุธ  อาดน้อย
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
390 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. นางสาววราภรณ์  วงศ์ศิริรักษ์
 
1. นายพีระพงษ์  ตรีศาสตร์
 
391 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางวิทยายน กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนากร  ดวงมูลลี
 
1. นายอัจฉริยวุฒิ  ทองวรรณ์
 
392 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายวัฒนภูมิ  ตุ้มพิมาย
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
393 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฐภัทร  สีนา
 
1. นางสาวแววดาว  เภาพานต์
 
394 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงเขมจิรา  แดนตะโคตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอลงกรณ์  กาญจนรุ่งโรจน์
 
395 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม กลุ่ม 2 1. นายเมษา  สีโม้
 
1. นางสาวชลธิชา  ดีเลิศ
 
396 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล กลุ่ม 3 1. นางสาวปัญญาพร  ทองอร่ำ
 
1. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
 
397 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นายธนากร  กุระกัน
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
398 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม กลุ่ม 5 1. นายกิตติพันธ์  งามลา
 
1. นายคณิต  อำท้าว
 
399 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายปุณรชัย  บัณฑิตพุฒ
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
400 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรวิสรา  สายจันทร์
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
401 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุวรรณณี  กลิ่นศรีสุข
 
1. นางสาวแววดาว  เภาพานต์
 
402 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงปวิตรา  มุ่งสุดใจ
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
403 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  วิจิตรศรี
 
1. นางสาวชฎาภา  บัณฑิตวงษ์
 
404 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีหราชเดโชชัย กลุ่ม 1 1. นายพุทธิพงษ์  ศรีหนองบัว
 
1. นางสาวเกศแก้ว  นามแสง
 
405 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวสุนิสา  เหลาวงสี
 
1. นางสาวชลธิชา  ดีเลิศ
 
406 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล กลุ่ม 3 1. นายวุฒิชัย  นาเพชร
 
1. นางสาวแววดาว  เภาพานต์
 
407 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นางสาววิมลมาศ  กางจันทา
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
408 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพวิทยายน กลุ่ม 5 1. นางสาวใหม่  ถนอมชีพ
 
1. นายธนโอฬาร  ธนพึ่งพงษ์ทอง
 
409 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกวรรณ  พันธุ์ไม้
2. นางสาวกฤติญาณี  นามวัฒ
3. นางสาวกาญจนา  เยรัมย์
4. นางสาวจุฑารัตน์  โทนุศิษย์
5. นางสาวชนิดา  เสนาจอหอ
6. นายภัทรวิทย์  ศรีกันยา
7. เด็กชายวัฒนภูมิ  ตุ้มพิมาย
8. นางสาวศราวดี  ขวาลา
9. เด็กชายเทวินทร์  เทียมทนงค์
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
2. นายวทัญญู  ภูชาดา
3. นายมนตรี  เบ้าศรี
 
410 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นายธนากร  กุระกัน
2. นายธีรพงศ์   โคตรโยธา
3. นายธีระวุฒิ  เพ็งน้อย
4. นายราชัน  แสนสว่าง
5. นางสาววันชุลี  พิมพ์แก้ว
6. นางสาววิมลมาศ  กางจันทา
7. นายสราวุธ  อาดน้อย
8. นายอภินันท์  จันทเจียง
9. นางสาวอาทิตยา  พิมพ์แก้ว
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
2. นายทศวรรต  มรรครมย์
3. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
411 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจินาพา  สุวัฒนา
2. เด็กชายณัชพล  พุตแก้ม
3. นางสาวบุษยา  เปาโรหิตย์
4. นางสาวปราชญาพร  ไชยชนะ
5. นายปิติกร  ปรีชาโชติ
6. นายปุณรชัย  บัณฑิตพุฒ
7. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  แซ่เตียว
8. นางสาวภัทรภร  ขวนขวาย
9. นางสาวรุ่งนภา  พงษ์ชัย
10. นายวราธร  แทบท้าว
11. นายศิวกร  โคตรทา
12. นายสดุดี  ศิริทองสุข
13. เด็กชายเจษฎา  ทิพย์เนตร
14. นายเอกพันธ์พงษ์  ปะจันสี
15. นางสาวแววฟ้า  ศิริหนองบัว
 
1. ดร.นฤพล  เมนไธสง
2. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
3. นายชยกร  บันหาญ
4. นางสาวสิรินรัช  พิชัย
 
412 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกวรรณ  พันธุ์ไม้
2. นางสาวกฤติญาณี  นามวัฒ
3. นางสาวกาญจนา  เยรัมย์
4. นางสาวจุฑารัตน์  โทนุศิษย์
5. นางสาวชนิดา  เสนาจอหอ
6. เด็กหญิงฌาณชิตา  พลขันธ์
7. นายนิกร  แสงโทโพ
8. นายภัทรวิทย์  ศรีกันยา
9. เด็กชายวทัญญู  มูลตา
10. นายวัฒนภูมิ  ตุ้มพิมาย
11. นางสาวศราวดี  ขวาลา
12. นางสาวศิรนันท์  มาลาสาย
13. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ประชาอภิชัย
14. เด็กหญิงอรปรียา  วินสา
15. เด็กชายเทวินทร์  เทียมทนงค์
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
2. นายวทัญญู  ภูชาดา
3. นายมนตรี  เบ้าศรี
4. นายนพดล  ชาลีคาร
 
413 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. เด็กชายกฤษฎา  โพนขัน
2. เด็กหญิงจิตวรินทร์  ชัยเดช
3. เด็กชายชินวัตร  มองเพชร
4. เด็กชายณัฐภัทร  แสนกั้ง
5. เด็กหญิงปวิตรา  มุ่งสุดใจ
6. เด็กหญิงปิยธิดา  หาชานนท์
7. เด็กหญิงพัชรนันท์  ภูเวียง
8. นายภานุวัฒน์  นาคศรี
9. เด็กชายวรชาติ  ศรีวารี
10. เด็กชายวรากร  มุงคุณคำชาว
11. เด็กหญิงวิจิตรา  ชัยเดช
12. นายสราวุธ  อาดน้อย
13. เด็กหญิงอภัสรา  บุตโรบล
14. นายอภินันท์  จันทเจียง
15. นางสาวอาทิตยา  พิมพ์แก้ว
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
2. นางสาววันวิสาข์  ภูมิสายดอน
3. นายทศวรรต  มรรครมย์
4. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
414 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา กลุ่ม 5 1. นางสาวจิรัติกาล  อักษรณู
2. เด็กชายณัฐพล  จงน้อมกลาง
3. เด็กชายธิติ  ติ๊บบุญเรือง
4. เด็กหญิงนรินทิพย์  อิ่มสรรค์
5. เด็กชายนันทวัฒน์  ศักดิ์เทวี
6. นายพนมกร  ทองดี
7. เด็กชายมนตรี  ศรีมงคล
8. นางสาวลลิตวดี  ศรีพรหม
9. เด็กชายสิทธิกร  จัตุเรศ
10. นางสาวสุดารัตน์  เหลาเพ็ง
11. นางสาวอฐิติยาภรณ์  แสนแสง
12. นางสาวอินธิรา  ศรีคำพันธ์
13. เด็กหญิงเขมจิรา  แดนตะโคตร
14. เด็กชายเทพนิมิต  พิมพ์ราช
15. นายเทวกร  ทองสิทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอลงกรณ์  กาญจนรุ่งโรจน์
2. นางเยาวพา  ทองแย้ม
3. นางวชิรา  กมลผุด
4. นางสาวธัญพิมล  สวัสดิ์ทา
 
415 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวชญานิน   วรสินธุ์
2. นางสาวณฐรัตน์  สิกขา
3. เด็กหญิงธมนวรรณ  นาคทัด
4. นางสาวพรไพลิน  สุดจริง
5. นางสาวพิมพ์ประพัฒน์  ศรีหลัก
6. เด็กชายภูรินทร์  ชาน้อย
7. เด็กหญิงมนัญชยา  วัดศรี
8. เด็กหญิงลักษิกา  หนูกลาง
9. นายสถิตย์พงษ์  อันทพิระ
10. เด็กหญิงอภิชญา  สุจจะชารี
11. เด็กชายเศกสิทธี  ศิริมาลา
 
1. นายสมาน  นาคทัด
2. นางโชติมา  สถิรวงศ์วรรณ
3. นางสาวสิรินดา  สีสันท์
4. นายสิริศักดิ์  ดวงจิตร
 
416 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกพรรณ  พันธุ์ไม้
2. นางสาวกฤติญาณี  นามวัฒ
3. นางสาวกาญจนา  เยรัมย์
4. นางสาวจุฑารัตน์  โทนุศิษย์
5. นางสาวชนิดา  เสนาจอหอ
6. นายนิกร  แสงโทโพ
7. นายประดับ  อุ่นภักดิ์
8. นายภัทรวิทย์  ศรีกันยา
9. เด็กชายวัฒนภูมิ  ตุ้มพิมาย
10. นางสาวศราวดี  ขวาลา
11. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ประชาอภิชัย
12. เด็กชายเทวินทร์  เทียมทนงค์
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
2. นายวทัญญู  ภูชาดา
3. นายพจนา  โสภาชัย
4. นายธนัช  ฐากุลธเนศ
 
417 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คงมาตย์
2. เด็กชายจักริน  ต้นกันยา
3. เด็กชายณัฐภัทร  แสนกั้ง
4. เด็กหญิงธนพร  พรมกุดตุ้ม
5. นายธนากร  กุระกัน
6. นายธีระวุฒิ  เพ็งน้อย
7. เด็กหญิงนิชาภา  ชมนารถ
8. นายภานุวัฒน์  นาคศรี
9. นายราชัน  แสนสว่าง
10. เด็กชายวรากร  มุงคุณคำชาว
11. นางสาววันชุลี  พิมพ์แก้ว
12. นางสาววิมลมาศ  กางจันทา
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
2. นายสุรศักดิ์   จันทร์พิทักษ์
3. นางสาววันวิสาข์  ภูมิสายดอน
4. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
418 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกวรรณ  พันธุ์ไม้
2. นางสาวกฤติญาณี  นามวัฒ
3. นางสาวกาญจนา  เยรัมย์
4. เด็กชายกิตติวินท์  ทองดี
5. นางสาวจุฑารัตน์  โทนุศิษย์
6. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  นิดคำหาร
7. นางสาวชนิดา  เสนาจอหอ
8. เด็กหญิงฌาณชิตา  พลขันธ์
9. นายนิกร  แสงโทโพ
10. นางสาวปริชญา  นนทภา
11. นายภัทรวิทย์  ศรีกันยา
12. เด็กหญิงรวิศรา  สายจันทร์
13. เด็กชายวทัญญู  มูลตา
14. เด็กชายวัฒนภูมิ  ตุ้มพิมาย
15. นางสาวศราวดี  ขวาลา
16. นางสาวศิรนันท์  มาลาสาย
17. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ประชาอภิชัย
18. นายอนุกูล  ชาวโพธิ์
19. เด็กหญิงอรปรียา  วินสา
20. นางสาวอาทิตยา  รัตนัง
21. เด็กชายเทวินทร์  เทียมทนงค์
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
2. นายวทัญญู  ภูชาดา
3. นายมนตรี  เบ้าศรี
4. นายนพดล  ชาลีคาร
5. นายยุทธศิลป์  แก้วชูสกุล
6. นายธนัช  ฐากุลธเนศ
 
419 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ท้อยชัยภูมิ
2. เด็กหญิงกัลยากรณ์  อุทรส
3. นางสาวกิตติยา  ชัยพระอินทร์
4. เด็กหญิงณัฐวิภา  โคตรสีกุล
5. เด็กหญิงนันทนาพร  แก้วเกิดมี
6. เด็กหญิงปนัดดา  โคตรชุม
7. เด็กหญิงปรารถนา  วอแพง
8. เด็กหญิงปริญากร  เป้าจันทึก
9. เด็กหญิงปาริชาติ  บัวมาศ
10. เด็กหญิงพัชณิดา  เมาะราษี
11. นายพีรยุทธ  ภักดิ์วาปี
12. เด็กหญิงภัทรกัญญา  รักษาสอน
13. นางสาวยุพาพิน  โมมา
14. นายรัชพล  ยังยิ่งทรัพย์
15. เด็กหญิงวนิดา  ปานอินทร์
16. เด็กหญิงศศิกานต์   ศรีสุภักดิ์
17. นางสาวศิริพร  สนวนรัมย์
18. เด็กหญิงสารินี  พลตรี
19. นางสาวสิยากร  ชัยพระอินทร์
20. นางสาวสุจิตรา  ไชยตะมาตย์
21. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองสา
 
1. นางสาวโชติมา  ณิยกูล
2. นายไพฑูรย์  บึงมุม
3. นางสาวชนาพร  หงษ์คำ
4. นางสาวศุกล  ชาญยุทธ
5. นายสุรชัย  ทองนุช
 
420 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา กลุ่ม 5 1. นางสาวจิรัติกาล  อักษรณู
2. เด็กชายณัฐพล  จงน้อมกลาง
3. เด็กชายธนาธิป  แก้วประจักษ์
4. เด็กชายธิติ  ติ๊บบุญเรือง
5. เด็กหญิงนรินทิพย์  อิ่มสรรค์
6. เด็กชายนันทวัฒน์  ศักดิ์เทวี
7. เด็กหญิงปนัดดา  มีเย็น
8. นายพนมกร  ทองดี
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สะภา
10. เด็กหญิงพีรยา  คำสีทา
11. เด็กชายมนตรี  ศรีมงคล
12. นางสาวลลิตวดี  ศรีพรหม
13. เด็กชายสิทธิกร  จัตุเรศ
14. นางสาวสุดารัตน์  เหลาเพ็ง
15. เด็กชายสุริยัน  ดวงสมิง
16. นางสาวอฐิติยาภรณ์  แสนแสง
17. เด็กหญิงอรอุมา  ขำชัยภูมิ
18. เด็กหญิงอารีรัตน์  วงษ์อ่อน
19. นางสาวอินธิรา  ศรีคำพันธ์
20. เด็กหญิงเขมจิรา  แดนตะโคตร
21. เด็กชายเทพนิมิต  พิมพ์ราช
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  หิตาพิสุทธิ์
2. นางเยาวพา  ทองแย้ม
3. นางวชิรา  กมลผุด
4. นายวิทยา  แฝงด่านกลาง
5. ว่าที่ร้อยตรีอลงกรณ์  กาญจนรุ่งโรจน์
6. นางสาวธัญพิมล  สวัสดิ์ทา
 
421 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐสุดา   หวังอารีย์
2. เด็กชายภานุเดช    เพ็งโฉม
3. เด็กชายภูริภัทร    มาซา
4. เด็กชายอธิการ   คำจันทา
5. เด็กชายอาทิตย์    ลื้ออนันต์ศักดิ์ศิริ
 
1. นายสุเมธ   พฤษภา
2. นางสาววรฤทัย   องค์นาม
3. นางวงเดือน   วิชัยศร
 
422 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤษปกรณ์  หลวงแสน
2. เด็กชายพัฒน์ชานนท์  ชูเชิด
3. เด็กชายวุฒิชัย  แสงอุ่นอุรัย
4. เด็กหญิงศศิกานต์  มาลา
5. เด็กหญิงอภิญญา  การพงษ์
 
1. นายสมชาติ  กัลยาบาล
2. นางเบญจวรรณ  กัลยาบาล
3. นายภูมินทร์  ชาลีคาร
 
423 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปาริตา  ขาวพา
2. เด็กหญิงปุณณดา  บุญประคม
3. เด็กชายพงศภัค  ทองพันชั่ง
4. เด็กหญิงภูษนิศา  อิทธิโอฬารชัย
5. เด็กชายมงคล  เบิกบาน
6. เด็กชายเดชนคร  เลานอก
 
1. นายชาญชัย  คำสีแก้ว
 
424 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. เด็กชายนันทวุธ  เพียโถน
2. เด็กหญิงพรชิตา  สำราญวงค์
3. เด็กชายพิพัฒน์  พรหมประดิษฐ์
4. เด็กชายรณวร  มหาราช
5. เด็กชายอินธิจักร  แข็งขัน
 
1. นายภูริชญ์  พิทยาวัฒนชัย
2. นายสุวิทย์  กูดอั้ว
3. นายภูมินทร์  พิทยาวัฒนชัย
 
425 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. เด็กชายณัฐชนน  เสิกภูเขียว
2. เด็กชายทัศนัย  ถันชนนาง
3. เด็กหญิงธีริศรา  วันทอง
4. เด็กชายพงศกร  จันทร์สนิท
5. เด็กชายอิทธิพล  สุขศิริพัฒนพงศ์
6. เด็กชายเดชาวัฒน์  ร้อยดา
 
1. นายวัจนกร  สารแขวีระกุล
2. นายจิรวัฒน์  หารคำจันทร์
3. นายพีระพงษ์  ตรีศาสตร์
 
426 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางวิทยายน กลุ่ม 1 1. นายปรมี  แย้มสรวล
2. นายปรเมศ  ลาซ้อน
3. นายภาคภูมิ  เนื่องชมภู
4. นายรัฐธรรมนูญ  กาบบัวศรี
5. นายราม  จันทะโยธา
6. นายอานัศ  กสิวรรณ์
 
1. นายอัจฉริยวุฒิ  ทองวรรณ์
2. นายอลงกรณ์  สุทธิประภา
3. นางสาวชนนิกานต์  พันภักดี
 
427 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ กลุ่ม 2 1. นายจีรศักดิ์  บุญเพ็ง
2. นายณรงค์  แสงกระจาย
3. นายทวีรัตน์  กองกะมุด
4. นายพันชัย  สีสมพาน
5. นายอภิราบ  นูวบุตร
6. นายอรรถพล  ปักกุนนัน
 
1. นายภูเบศวร์  พิทยาวัฒนชัย
2. นายเกียรติศักดิ์  บรรพสินธุ์
3. นายเจษฎา  รัศมีศิวโสภา
 
428 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนข่าวิทยา กลุ่ม 3 1. นายดัสกร  ทุทเที่ยง
2. นายปรมินทร์  นาหนองตูม
3. นายวงศธร  ธรรมหน
4. นายวรากร  ดีสงคราม
5. เด็กชายเจษฎาภรณ์  มัครมย์
 
1. นายธีรวุธ  วณิชาติ
 
429 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม กลุ่ม 4 1. นางสาวณัฐชยา  มหาบัน
2. นายดลยสิทธิ์  สีทะจันทร์
3. นายพีรพัฒน์  คำมูลมาตย์
4. นายภานุวัตร  ศรีมูลลาด
5. นายวสุ  เดชสันเทียะ
6. นายเอกราช  สุขโข
 
1. นายพิเชษฐ์  ดาทุมมา
2. นายวุฒิพงษ์  คำนะ
 
430 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม กลุ่ม 5 1. นายกิตติทัต  มีสิม
2. นายชัชพล  เชื้อสาวะถี
3. นายธนโชติ  ต้นกันยา
4. นายนิวัติ  แซงจันทา
5. นายมินทฎา  ศิลป์รักษา
6. นายสุเมธ  กุลโฮง
 
1. นายคณิต  อำท้าว
2. นางอุบลวัลย์  แสนสมบัติ
3. นายราชันย์  ช่ำชอง
 
431 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกมลปวีณ์  คีรี
2. นายกริชทอง  ช่างเหล็ก
3. นางสาวจิตรานุช   คุ้มจันดี
4. เด็กหญิงจิราภรณ์   วิถา
5. เด็กหญิงจิราวรรณ  พิรุณ
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทร์บ้านค้อ
7. นายชาลชล   ลามุล
8. เด็กหญิงชุตินันท์  จันทรี
9. เด็กหญิงณหทัย  ชินคำ
10. นายณัฐชนน   โนนโม้
11. เด็กชายธนกฤต  คำสว่างวงษ์
12. นายธนดล   มณีพงศ์
13. นายธนวัฒน์  ลักษณดี
14. นายธีรเทพ   เล็บขาว
15. เด็กชายธีร์ธวัช  พิมูลขันธ์
16. นายนฤปนาถ   ภาระราช
17. นายบดินทร์  นาชัน
18. เด็กหญิงปนัดดา  ชนะสีมา
19. นายประสิทธิ์  จ้อจอหอ
20. นายปุระชัย   ศรีอาษา
21. นางสาวพรชิตา   โหว่ภักดี
22. นางสาวพรชิตา   ศรีบูโฮม
23. นางสาวพลอยไพลิน  พรหมทอง
24. นางสาวฟารีดา  สุดตา
25. นางสาววรรณภา  กุดทา
26. นางสาววาธินี  ทาเภา
27. นางสาวศศิวรรณ  มูลตรี
28. นางสาวศิริวรรณ  โคตรศรีวงค์
29. นายศุภวัฒน์  หวยโนนทัน
30. เด็กชายสรวิศ  พระลับรัก
31. นายสิรภพ  บุญรัชนิกร
32. นางสาวสุมลรัตน์  ไสววรรณ
33. เด็กหญิงอนัญญา  บุนนาค
34. เด็กหญิงอนิศรา  ศรีนวล
35. เด็กชายอภิรักษ์  ทาบุราณ
36. เด็กหญิงอรษา  บุรพัฒณ์
37. เด็กหญิงอรัญญา  กลับเกลื่อน
38. เด็กหญิงอาภัทรฌา  ลาขุมเหล็ก
39. นายเจษฎา  เสงี่ยมสูงเนิน
40. นายเจษฎาภร   จิตติเคนา
 
1. นายอิศราพงศ์  พรหมวงศานนท์
2. ดร.นภาพร  เพ็ชรศรีกุล
3. นางนภธร  อัครธรสกุล
4. นายนฤดลท์  ศรีแก้วทุม
5. นายสุวัฒน์  ดวงรัตน์
6. นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช
7. นางสาวรัตน์ชนก  ทุยบึงฉิม
8. นายสหภาพ   ป้องพุดชา
 
432 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 84.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุไกรธิ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำทะเนตร
3. นายกิตติพิชญ์  แพะขุนทด
4. นางสาวจุฑาธิป  เนตรวิลา
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  บัวชน
6. เด็กหญิงชลาลัย  แสงใส
7. เด็กหญิงชาลิสา  นาดี
8. เด็กหญิงฐิตินันท์  ช่างคำ
9. นางสาวณัฐมน  พลราช
10. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ทะวะบุตร
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิ่วไทยสง
12. นางสาวณิติยา  แคนใหญ่
13. นางสาวดารารัตน์  คำทะเนตร
14. นายทัตดนัย  ผิวรัตน์
15. นางสาวธัญชนก  จำปามูล
16. นายธีระเดช  บุญมี
17. เด็กหญิงนุศรา  ชายศ
18. นางสาวปวันรัตน์  ชื่นชม
19. นายปิยะณัฐ  จุลนาค
20. นายพงศกร  นันตะมาตร
21. นางสาวพรพิมล  วิลาศ
22. เด็กชายพิษณุ  โคตรแก้ว
23. นายภูวรินทร์  ภักดีสุวรรณ์
24. นายมงคล  อิ่มละมัย
25. นายรณฤทธิ์ิ  บัวชน
26. นางสาววรรณิศา  บุตรี
27. นายวาริช  สอนรัมย์
28. นายวินิจ  แสงใส
29. นางสาววีระดา  หล้าแก้ว
30. นางสาวศรีสุดา  เหล่าพรม
31. เด็กหญิงศิโรรัตน์  เยือกเย็น
32. นางสาวสุณิสา  คำพิทูล
33. นายอติรุจ  ยันทูล
34. เด็กหญิงอทิตยา  งามประเสริฐ
35. เด็กหญิงอนันธิกา  สุราษฎร์
36. นายอภิสิทธิ์  ศรีวงษ์
37. เด็กชายอรรถวิทย์  โมกขศักดิ์
38. นายเจษฎา  ไพรศรี
39. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ยันทูล
40. เด็กชายไม้เมือง  เหล่าคำ
 
1. ดร.วิญญู  ผิวรัตน์
2. นางเทวาลักษณ์  ผิวรัตน์
3. นายพัฒนกรณ์  แสงไสย์
4. นายนรินทร์  ทองรักษ์
5. นายอติคุณ  ศรีบาล
6. นายกฤษณพล  ภาษี
7. นายณัฐพล  คำผาย
 
433 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. นางสาวกรกมล  อรุณชัย
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  เกชิต
3. นายกานต์กวิน  โสสีภา
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  รัตนหงษา
5. เด็กหญิงฐิติมา  รอดสลับ
6. นายณัฐดนัย  ไชยชนะ
7. นายณัฐวัตร  นาหนองตูม
8. เด็กหญิงณิชนันท์  สุวรรณสนธิ์
9. เด็กหญิงณิชารีย์  ใหลสุข
10. นางสาวธนัญชา  สุทธิอาจ
11. นายธนากร  ภิญโญ
12. นายธนายุทธ  วงษายาง
13. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปุ้งโพธิ์
14. นายนรบดี  สมบูรณ์ทวง
15. นายนิติ  โพธิ์นา
16. เด็กหญิงบัณฑิตา  วังพิลา
17. นางสาวปทุมพร  นันท์ดี
18. นางสาวปนัดดา  สิงเหิน
19. เด็กหญิงปัณฑารีย์  กุตัน
20. เด็กหญิงปานตะวัน  วันละคำ
21. เด็กหญิงปาริชาติ  กาจุ๊ด
22. นางสาวปาลินี  สอาดเหลือ
23. นายพงศ์พีระ  ชนะชัย
24. เด็กหญิงพัชราภา  เกื้อทาน
25. เด็กหญิงภัทรศยา  วัดเวียงคำ
26. เด็กหญิงรุจิกาญจน์  วีระพงษ์
27. นายวโรดม  พะระบาล
28. นางสาวศลิษา  แสนศรี
29. นายสรกฤษณ์  พรหมประดิษฐ์
30. เด็กหญิงสิริกันยา  พรหมประดิษฐ์
31. เด็กหญิงสุติมา  ทุ่มวิเศษ
32. นางสาวสุธิตา  เหลาลาภะ
33. เด็กหญิงสุพรรวษา  ศรีตาแสง
34. เด็กหญิงสุภาพร  เต้จั้น
35. นายสุรเดช  พะระบาล
36. นายสุวัฒน์  พาบุดดา
37. เด็กหญิงอลิศรา  ทำท่าก้อ
38. นายอัมรินทร์  พั้วหลง
39. เด็กหญิงอุมาภรณ์  สาริสุทธิ์
40. เด็กหญิงเกษณี  สิงข้อ
 
1. นายภูริชญ์  พิทยาวัฒนชัย
2. นายภูมินทร์  พิทยาวัฒนชัย
3. นางสาวชมพูนุช  ประสงค์ศิลป์
4. นายสาโรจน์  วรแสน
5. นายสุวิทย์  กูดอั้ว
 
434 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. นายกฤติกาณฑ์  สิมสา
2. เด็กหญิงกิจติญา  เอ่นลุน
3. เด็กหญิงจิตรัตดา  เวียงอินทร์
4. นางสาวจิตสุดา  แน่นอุดร
5. นายจิรวัฒน์  แก้วชะเนตร
6. นายฉัตรมงคล  ภาคพรม
7. นายชัยวัฒน์  กาภูคำ
8. นายฐณะวัฒน์   กิจรุ่งสุวรรณ
9. นางสาวณัฐธิดา   เกี่ยวศรีกุล
10. เด็กหญิงณัฐนิชา  ทิศมนตรี
11. เด็กชายทินภัทร  มูลกัน
12. เด็กหญิงทิพย์ตะวัน  แก้วโลก
13. เด็กหญิงทิพาพร  โพธิสุข
14. นายธนกฤษ  สุดโต
15. นายธรรมรัฐ  มูลสาร
16. นางสาวธัญชนก  หุ่นกระจก
17. เด็กหญิงธิดาพร  อาดี
18. เด็กชายธีรภัทร  อ่อนมี
19. เด็กชายบุญยรัตน์   คำสี
20. นางสาวปฏินญา  วรรณปะกะ
21. เด็กชายปฏิภาณ  สะเดาว์
22. เด็กหญิงปนัดดา  กองเกิด
23. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  เทพคูบอล
24. เด็กชายพีรพล  ศรีลาศักดิ์
25. เด็กชายภูริภัทร  วัฒนา
26. เด็กหญิงรัตติกาล  รวดทรง
27. เด็กหญิงลักษมี  กระราชเพชร
28. เด็กหญิงศศิวิมล  วงษ์วาท
29. นายสหรัฐภ์  ไผ่เบญจพร
30. นางสาวสิรินธร  สว่าง
31. นายสุทธิศักดิ์  พูคำ
32. เด็กหญิงสโรชา  นุ่มสุข
33. นายอนุกูล  ชาวโพธิ์
34. นายอนุชิต  พันธ์โยศรี
35. เด็กหญิงอภิญณา  บุญทะแสง
36. นางสาวอมฤตา  อุณหชาติ
37. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไทยใหม่
38. นางสาวเอมฤดี  เจริญอินทร์
39. เด็กหญิงโขมพัสต์  โคตรจันทรา
40. เด็กชายไกรวิชญ์  แสงโทโพธิ์
 
1. นายนาวิน  ไสวงาม
2. นางอรดี  แก้วชะเนตร
3. นายภูมินทร์  ชาลีคาร
4. นางสาวมินตรา  โพธิ์จารย์
5. นายมนตรี  เบ้าศรี
6. นายวทัญญู   ภูชาดา
7. นายพจนา  โสภาชัย
8. นายสมชาติ   กัลยาบาล
 
435 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล กลุ่ม 3 1. นางสาวกัลยาณี  โกสิลารัตน์
2. นายกิติพันธ์  พรหมลับ
3. นางสาวกุลธิดา  ยมมูล
4. นางสาวจิราพร  พงษ์คำพันธ์
5. เด็กหญิงจิราวรรณ  อินทร์โสภา
6. เด็กชายจีรศักดิ์  นารีคำ
7. เด็กชายชัยชนะ  หล้าโคตร
8. นายชานุวงศ์  ตุเกตุ
9. นายณัฐวุฒิ  ไสยรส
10. นางสาวดวงชีวัน  ปารมี
11. นายธีรวัฒน์  กมลกลาง
12. เด็กชายนาวิน  นามมูล
13. เด็กชายนิติภูมิ  พงษ์พันธ์
14. นายปฐมพงษ์  พลบุตร
15. นางสาวปัญญาพร  ทองอร่ำ
16. นายพงศกร  ชัยป่ายาง
17. เด็กชายพงษ์เพชร  นาแพง
18. นายพรมบดินทร์  ปัชชาเขียว
19. นายพิบูลย์  เวชนันท์
20. นายพิศนุราช  ศิริโกสุม
21. เด็กชายภัคพงษ์  พลสงคราม
22. เด็กหญิงภัทรมน  คำชมภู
23. นางสาวภาวิณี  เลงไธสง
24. นางสาวภาวิณี  แพไธสง
25. นายยุทธนา  ทิพย์ทอง
26. นายรัตน์ธิพงษ์  วงษ์นอก
27. นางสาววรรณวิษา  นามลิวัน
28. นางสาววาสนา  สิงหศรี
29. นายวิศรุช  ศิริโกสุม
30. เด็กชายวีรยุทธ  เส้นสิมลา
31. นางสาวศิริลักษณ์  ระมนตรี
32. เด็กหญิงสุดารัตน์  มุ่งแฝงกลาง
33. นายสุนิตา  สุโพธิ์
34. นายอภิวัฒน์  ใจดี
35. นายอร่ามพงษ์  จำเริญโชค
36. เด็กหญิงเกสรา  มะปะโพธิ์
37. นายเมธาสิทธิ์  วโรภาสธนไพศาล
38. เด็กชายเรวัต  สายละคำ
39. นางสาวเสาร์วรีย์  บัวกระโทก
40. นายเอกรัตน์  ปารมี
 
1. นางสาวแววดาว  เภาพานต์
2. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
3. นางสุปรีดา  ประภาการ
4. นายวีรดนย์  หอมทอง
5. นางสาวศุภลักษมี  เภาพานต์
6. นางสาวพรไพลิน  สินชัย
7. นางจินตนา  หางาม
8. นางสาวอินทิรา  ดีแป้น
 
436 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล กลุ่ม 4 1. นางสาวกมลวรรณ  เข็มวัน
2. เด็กชายกฤษดา  บุดดีเคน
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เข็มวัน
4. เด็กชายก้องภพ  ขันสบัด
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  สิงห์ก้อม
6. เด็กชายณัฐนันท์  นามสีฐาน
7. เด็กหญิงณัฐนิชา  แก้วกา
8. เด็กชายณัฐวุธ  วันดี
9. เด็กหญิงทัศณีวรรณ  โนนทิง
10. เด็กชายธนดล  หันประดิษฐ์
11. เด็กชายธนโชค  ชุ่มอภัย
12. เด็กหญิงธีรนาธ  มาตรา
13. นายนพกร  พาจันทร์ดี
14. เด็กหญิงนภัสสร  ชัยปัญญา
15. เด็กชายปภังกร  เรืองศิลป์
16. นางสาวปริยาพร  รัตนวงค์
17. นายปองภพ  ฮ้อยปัด
18. เด็กชายปัญญา  สุริยไสย
19. เด็กชายปิติยากรณ์  กาละพันธ์
20. เด็กหญิงพรนภา  โพธิยา
21. เด็กชายพลทัศน์  ขุนทอง
22. นายพายุ  โคกกระชาย
23. เด็กหญิงพิมลรัตน์  มาตแสง
24. เด็กชายยุทธพิชัย  สุภาพิชิต
25. นายวัชรชัย  ศรีชาทุม
26. นายวัชรพงศ์  แดงมาก
27. เด็กหญิงวันวิสา  แก้วก่า
28. เด็กหญิงวันเพ็ญ  บุญขุนทด
29. นางสาววาสนา  แสนมาตร์
30. เด็กหญิงสุจิตตา  รัตนรองใต้
31. เด็กหญิงอริชา  นาบับ
32. เด็กหญิงฮาชินา  ขันธศอน
33. เด็กหญิงเบญจมาศ  พาวิเศษ
34. นายเมฆินทร์  นาคทัศน์
 
1. นายอิสรินทร์   ทาส่วย
2. ว่าที่ร้อยตรีบุญลม  พุ่มพฤกษา
3. นางสาวรัชฎาภรณ์  เพียรี
4. นางบังอร  ผมงาม
5. นางสาวเกศศินี  พนมสี
6. นางวารุณี  ถาวรรัตน์
7. นายอนุวัฒน์  พานิพัด
8. นางเพ็ญประภา  วันละคำ
 
437 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. นางสาวกมลทิพย์  มณีวงศ์
2. นายกฤษฎา  อั้นทอง
3. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีอรัญ
4. นางสาวฉัตรฑริกา  เอื้อเจริญกุล
5. นายชนัทธน  มาลัยทอง
6. นายชยพล  ลาผา
7. นายชินวัตร  ลวดอุปโป
8. นางสาวฐิติชญา  แพงไทย
9. เด็กชายณัฐชนน  เสิกภูเขียว
10. นายณัฐฐิวุฒิ  มหาโภคัย
11. นายณัฐดนัย  เส็งภูเวียง
12. เด็กชายทัศนัย  ถันชนนาง
13. นายธนาวุฒิ  ชาติสุวรรณ
14. เด็กชายธรรพ์ธกร  นามรัตน์
15. เด็กหญิงธิดารัตน์   อินรีย์
16. นายนนทภัทร  หงส์คำ
17. นางสาวนิชาภา  วงศ์เมือง
18. นายนิรุตต์  แก้วหานาม
19. เด็กชายพงศกร  จันทร์สนิท
20. นางสาวพรทิพย์  ผ่องสามสวน
21. นายพลศักดิ์  เลิศคอนสาร
22. เด็กชายพัชรพล  เตือนประโยชน์
23. นายพิจิตรา  ตู้ทอง
24. นายพิมลเมธ  ศรีธรรม
25. เด็กชายภาณุวัฒน์  พระโบราณ
26. เด็กชายภานุวัฒน์  สีหานาถ
27. เด็กหญิงวรรณวริน  บัตเลอร์
28. เด็กชายวิชชญุตย์  พิลา
29. เด็กชายวิริทธิพล  ภักดีธนา
30. นายวีรภัทร  จินาย
31. นายวุฒิกร  จิตรกล้า
32. นายศักรินทร์  ผามี
33. นางสาวศิริพร  โปร่งสันเทียะ
34. นายอภิชัย  โม่ลา
35. นายอภิสิทธิ์  ปินะโต
36. เด็กชายอิทธิพล  สุขศิริพัฒนพงศ์
37. เด็กชายเดชาวัฒน์  ร้อยดา
38. เด็กชายแทนไท  นันหมื่น
 
1. นายธีรศักดิ์  วิจิตรปัญญา
2. นายวัจนกร  สารแขวีระกุล
3. นายจิรวัฒน์  หารคำจันทร์
4. นายพีระพงษ์  ตรีศาสตร์
5. นายอภิชาติ  ขันบา
6. นายเทิดทูน  จำบัวขาว
7. นางสาวอภิญญา  แฮดจ่าง
8. นางสาคร  พันธะลี
 
438 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายเปรม  นิวาสธรรมรัตน์
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
439 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐเอก  ทอนสูงเนิน
 
1. นายวิศรุต  แสงคำ
 
440 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กชายอัชชา  ลาสันตุ
 
1. นางสาวปริศนา  หายหัตถี
 
441 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล กลุ่ม 4 1. เด็กชายธนดล  หันประดิษฐ์
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
442 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม กลุ่ม 5 1. เด็กชายธิวา  นางาม
 
1. นายคณิต  อำท้าว
 
443 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางวิทยายน กลุ่ม 1 1. นายสุทธิพงศ์  สอดโสม
 
1. นายอิทธิพล  พรกุณา
 
444 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. นายชัยวัฒน์  กาภูคำ
 
1. นายนาวิน  ไสวงาม
 
445 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นายประกิจ  ดวงมาลา
 
1. นางสาวปริศนา  หายหัตถี
 
446 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นายศักดินนท์  อาจศักดี
 
1. นายสมจิตร  ภูพานเพชร
 
447 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมหนองเขียด กลุ่ม 5 1. นายวัชระพล  ศรีนอก
 
1. นายไพเราะ  มาเพชร
 
448 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงลักษิกา  หนูกลาง
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
449 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  เข็มสุข
 
1. นางสาวเครือวรรณ์  เชื้อหมอดู
 
450 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวรุณี  บุญมาตย์
 
1. นายวิชัย  บุญรอด
 
451 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล กลุ่ม 4 1. นางสาวปริยาพร  รัตนวงค์
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
452 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงศิริยากร  ศรีอ่อน
 
1. นายพีระพงษ์  ตรีศาสตร์
 
453 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวธนวรรณ  หอมกลาง
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
454 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนิรชา  จ่าบาล
 
1. นายนาวิน  ไสวงาม
 
455 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  หิรัญอร
 
1. นายอิสระ  พัฒนพิมพ์พงศ์
 
456 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. นางสาวกรกมล  อรุณชัย
 
1. นายภูริชญ์  พิทยาวัฒนชัย
 
457 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กลุ่ม 5 1. นางสาวศศิกานต์  ขอเอิบกลาง
 
1. นายนพพร  จิตรัตน์พิพัฒน์
 
458 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่ม 1 1. เด็กชายนิติรัฐ  ดีพลงาม
 
1. นางนดาวรรณ  ชัยสงคราม
 
459 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา กลุ่ม 2 1. เด็กชายสุรพจน์  มะกูล
 
1. นางกฤติยา  เลิศพันธ์
 
460 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล กลุ่ม 3 1. เด็กชายวันพรฎ์พรม  สุวคุณ
 
1. นางสาวแววดาว  เภาพานต์
 
461 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. นายปกรณ์  หะรินชัย
 
1. นายภูมินทร์  พิทยาวัฒนชัย
 
462 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม กลุ่ม 5 1. เด็กชายธิวา  นางาม
 
1. นายคณิต  อำท้าว
 
463 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่ม 1 1. นายชยพล  ลุนเสนา
 
1. นางนดาวรรณ  ชัยสงคราม
 
464 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. นายธนกฤษ  สุดโต
 
1. นายภูมินทร์  ชาลีคาร
 
465 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา กลุ่ม 3 1. นายวิษณุ  แสนคำ
 
1. นายจตุพล  นนทะบูรณ์
 
466 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 4 1. นายศรัณยู  ส่องพราย
 
1. นางวิภาวดี  นวลพัด
 
467 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม กลุ่ม 5 1. นายทวีวุฒิ  มูลตรี
 
1. นางสาวพัชรีภรณ์  อรัญมาลา
 
468 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  พิมพ์ดี
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
469 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา กลุ่ม 2 1. นางสาวอริษา  ทองศรี
 
1. นางกฤติยา  เลิศพันธ์
 
470 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงดาหวัน  สมศักดิ์
 
1. นางสาวิตรี  พรมศรีแก้ว
 
471 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล กลุ่ม 4 1. นางสาวปริยาพร  รัตนวงค์
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
472 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงศิริยากร  ศรีอ่อน
 
1. นายชูชาติ  วงศ์กลาง
 
473 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวปานชีวา  ไชยสาร
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
474 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา กลุ่ม 2 1. นางสาวอริสา  เรืองโภชน์
 
1. นางสาวนพัชรพร  มาลา
 
475 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  หิรัญอร
 
1. นายอิสระ  พัฒนพิมพ์พงศ์
 
476 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กลุ่ม 4 1. นางสาวจันทร์จิรา  ลีแก้ว
 
1. นายพงศกร  สุวรรณศรี
 
477 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กลุ่ม 5 1. นางสาวศศิกานต์  ขอเอิบกลาง
 
1. นายนพพร  จิตรัตน์พิพัฒน์
 
478 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นายก้องภพ  แข้คำ
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
479 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤษกร  ไชยเจริญ
 
1. นางสาวเครือวรรณ์  เชื้อหมอดู
 
480 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน กลุ่ม 3 1. เด็กชายพัชรพล  แย้มลอย
 
1. นางชลธิชา  พิมพ์ทอง
 
481 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 4 1. เด็กชายพิตตินันท์  ละดาดก
 
1. นางวิภาวดี  นวลพัด
 
482 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม กลุ่ม 5 1. เด็กชายวัศพล  แสนโยธา
 
1. นางพัทธวรรณ  เหลาไชย
 
483 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นายนราวิทย์  ศรีจันทร์ดำ
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
484 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา กลุ่ม 2 1. นายธนาธิป  สุภกุล
 
1. นายกฤษฎา  โพธิ์ชัยรัตน์
 
485 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กลุ่ม 3 1. นายศรัญญู  คำนาง
 
1. นางกัณฑิมา  ทิศสีราช
 
486 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 4 1. นายศรัณยู  ส่องพราย
 
1. นางสาวนนทิชา  คำดวง
 
487 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม กลุ่ม 5 1. นายฤทธิชัย  เพียรแก้ว
 
1. นางพัทธวรรณ  เหลาไชย
 
488 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรชิรา  จงจินากุล
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
489 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงยลดา  ใสกาง
 
1. นายนาวิน  ไสวงาม
 
490 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงภูษณิศา  อิทธิโอฬารชัย
 
1. นายพิพัชรพล  นาอุดม
 
491 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกัญญา  จันทร์ปัญญา
 
1. นายวิทยา  สุวรรณมณี
 
492 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปฏิมา  ทองแย้ม
 
1. นายพีระพงษ์  ตรีศาสตร์
 
493 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. นางสาวรักษ์สุดา  วงษ์อินตา
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
494 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา กลุ่ม 2 1. นางสาวนิตยา  มาอุดม
 
1. นายทศพล  บรรยง
 
495 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวชลดา  คำป้อง
 
1. นายวิชัย  บุญรอด
 
496 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล กลุ่ม 4 1. นางสาวกมลวรรณ  เข็มวัน
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
497 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. นางสาวพลอยณิชชา  สุพัชรธนาวัฒน์
 
1. นายพีระพงษ์  ตรีศาสตร์
 
498 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นายพีรวัส  สุทธิประภา
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
499 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายอนันต์  กำพุทธา
 
1. นายวัชระ  ยุชิ
 
500 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กชายนัฐชานนท์   ผลเกิด
 
1. นายกฤษกร  ปุ้งโพธิ์
 
501 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 4 1. เด็กชายจีระพัฒน์  พิมพิสาร
 
1. นายบรรจง  นวลพัด
 
502 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม กลุ่ม 5 1. เด็กชายวิชิตชัย  น้อยเพ็ง
 
1. นางพัทธวรรณ  เหลาไชย
 
503 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นายสถิตย์พงษ์  อันทพิระ
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
504 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายอรรคพล  กล้าชาญชัย
 
1. นางสาวสุพัชชา  ตลาดขวัญ
 
505 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กลุ่ม 3 1. นายคนองศักดิ์  กุดนอก
 
1. นายสุเมธ  เชษฐา
 
506 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล กลุ่ม 4 1. นายปองภพ  ฮ้อยปัด
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
507 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม กลุ่ม 5 1. นายมิตรภาพ  มาแดง
 
1. นางพัทธวรรณ  เหลาไชย
 
508 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัลยา  ไกลถิ่น
 
1. นายอัฐพร  ปลอดจินดา
 
509 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอริษา  ทองศรี
 
1. นางกฤติยา  เลิศพันธ์
 
510 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวปริญญา  กระฉอดนอก
 
1. นายสุขุม  บรรยงค์
 
511 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  วะปะแก้ว
 
1. นายภูริชญ์  พิทยาวัฒนชัย
 
512 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงศิริยากร  ศรีอ่อน
 
1. นายชูชาติ  วงศ์กลาง
 
513 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่ม 1 1. นางสาววิรากานต์  ซิ่งเถียรตระกูล
 
1. นางณัฏฐิญา  คุ้มตะบุตร
 
514 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา กลุ่ม 2 1. นางสาวชุติมา  ต่วนค่ำ
 
1. นางอรพินท์  พันธุ์รัตน์
 
515 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวปิยาภรณ์  ผานคำ
 
1. นางสาวปริศนา  หายหัตถี
 
516 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล กลุ่ม 4 1. นางสาวกมลวรรณ  เข็มวัน
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
517 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กลุ่ม 5 1. นางสาวกนกวรรณ  สมภาร
 
1. นายวีรชัย  ทิพยอาสน์
 
518 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญยรัตน์  จำเริญ
2. เด็กหญิงจรรยพร  คำลือชัย
3. เด็กหญิงชนกชนม์  พานอ่อนตา
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ถาเหลา
5. เด็กชายธีรภัทร  อรัญทิมา
6. เด็กหญิงนริศรา  ภูลอยดง
7. เด็กหญิงปุณยาพร  เนาวนิตย์
8. เด็กหญิงพรนภา  วงษ์เสนา
9. เด็กชายพัฒสุฑา  ศรีเมืองเฮ้า
10. เด็กหญิงภควดี  กองมณีวงศ์
11. เด็กหญิงอนันตญา  ชมภูเขียว
12. เด็กหญิงโยษิตา  น้อยคา
 
1. นายสรายุทธ์  แพงเพ็ง
2. นางสาวดารามาส  สีเกาะ
 
519 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนากานต์  แวดไธสง
2. เด็กชายฐิติวัฒนา  อินบรรเลง
3. เด็กหญิงณัฐวดี  พุทบุรี
4. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  พุทบุรี
5. เด็กชายบัณฑิต  พลเยี่ยม
6. เด็กหญิงวนาชล  โคตรเสนา
7. เด็กหญิงศิริประภา  สีดำ
8. เด็กชายสมบูรณ์  มากอินทร์
9. เด็กหญิงสุธาสิณีย์  ประโคทัง
10. เด็กชายเกรียงศักดิ์  จันบุดสา
 
1. นายอนุชา  สายสิงห์
2. นายสมเด็จ  น้อยตำแย
3. นางสาวนพัชรพร  มาลา
4. นายนวพันธ์  โพยนอก
 
520 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   น้อยชนะ
2. เด็กหญิงธนิสสรา   ศรีโท
3. เด็กชายนรากร  ปรีชาวนา
4. เด็กชายปรเมศ  กันสีชา
5. เด็กชายปิยพงษ์  ทองเทพ
6. เด็กหญิงมัณฑิรา  พฤฒิสาร
7. เด็กหญิงรัชนีกร  รัตนพลแสน
8. เด็กหญิงศิรินาถ   มูลละมาตร
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  พันธะไชย
10. เด็กชายอริยะ  บัวใหญ่รักษา
11. เด็กหญิงอริสา   วิสาชัย
12. เด็กหญิงโสภิตนภา   สุสินแก่น
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
2. นายทศวรรต  มรรครมย์
3. นายชรินทร์  นิบุญธรรม
4. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
521 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม กลุ่ม 5 1. เด็กชายก้องภพ  แก้วสุโพธิ์
2. เด็กชายจักรพรรณ  เสนจันทร์
3. เด็กหญิงชลลดา  สิงห์สุวรรณ
4. เด็กหญิงนัฐณิชา  ศรีอุทธา
5. เด็กชายปิยะพันธ์  พันธ์เหลา
6. เด็กชายพงศธร  แสงศรีบุญเรือง
7. เด็กชายศิวัช  ราชาวงษ์
8. เด็กชายสยาม  ศรีวงศ์รักษ์
 
1. นายวัลลภ  ปักษ์เหนือ
2. นางสาวพรรณวิภา  นาสุริวงษ์
3. นายไพฑูรย์  รุ่งภาษา
4. นายจุฑาธร  สุขศาลา
 
522 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นายกฤษณะ  พาพันธ์เรือง
2. นายจักริน  ภาคโพธิ์
3. นางสาวจุฑารัตน์  มูลวงศรี
4. เด็กชายถิรายุ  ศรีบุญเรือง
5. นายธีรพงศ์  ทองแพทย์
6. นายภาณุพงศ์  อติชาติพงศ์พันธ์
7. นางสาวมณีรัตน์  ประสิทธิ์พันธุ์
8. นายวุฒิพงศ์  เจนบุรี
9. นายอารย  อ้นทอง
10. นายเอกนุภัทร  เติมสันเทียะ
 
1. นายตะวันชาย  มยุรีสวรรค์
2. นายสมาน  นาคทัด
3. นายสิริศักดิ์  ดวงจิตร
4. นายสมบูรณ์  ร่มเย็น
 
523 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. นางสาวกฤษณา  สนั่นจิตร
2. นายกาญจน์  ชำนาญไพร
3. นายจักรวรรดิ  กุลจันทร์
4. นางสาวพลอยไพลิน  ปวีณาภรณ์
5. นายมาโนช  พวงลี
6. นายสิทธิกร  เฉลียวรอบ
7. นางสาวสุกัญญา  อัตถาชน
8. นายเจษฎานนท์  ฮามพิทักษ์
9. นายเสฏฐวุฒิ  บุญคำ
10. นายโชคชัย  ประเมศรี
11. นางสาวไพจิตร  ใสจูง
 
1. นายสมชาติ  กัลยาบาล
2. นางเบญจวรรณ  กัลยาบาล
3. นายวทัญญู  ภูชาดา
4. นายมนตรี  เบ้าศรี
 
524 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นายกิตติมศักดิ์  สารโยธา
2. นางสาวจันทร์สุดา  กู้ทรัพย์
3. นายณัฐพล  ผ่องสุข
4. เด็กหญิงธนพร  ทิพย์ทอง
5. นายนาวิน  เล็งคำปาน
6. นายพัฒน์ระพี  พานิชชา
7. นายพันศักดิ์  วสุวิภา
8. นายภานุวิชญ์  สาริพันธ์
9. นายภานุเดช  สาริพันธ์
 
1. นายพิพัชรพล  นาอุดม
 
525 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นางสาวกัณฑิมา   แสงมณี
2. นายธไนศวรรย์  ศรีลาพัฒน์
3. นายนพพล  แก้วเก็บคำ
4. นางสาวปัชฏิมา   ภูสง่า
5. นางสาวพัฒนาวดี   คะนองมาก
6. นายวิรุฬห์  อาษาราช
7. นายศศินพล  สมภาร
8. นางสาวสภาพร  ศรีมูลเขียว
9. นางสาวอณิชญา  ภูกาบทอง
10. นายเด่นศักดิ์  รัตนทิพย์
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
2. นายทศวรรต  มรรครมย์
3. นายชรินทร์  นิบุญธรรม
4. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
526 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีชมพูศึกษา กลุ่ม 5 1. นางสาวกุณฑลี  มหามิตร
2. นางสาวณัชปภา  โคตรแสง
3. นายธนภัส  น้อยแดง
4. นางสาวนริศรา  สีหา
5. นายนลธวัช  ธีรเวชสุนทร
6. นางสาววรรณิศา  ศรีโพธิ์
7. นางสาวสุภาวดี  บุญหลง
8. นางสาวสโรชา  ไกยวงษ์
 
1. นางสาวรุ้งนภา  นาโฮม
2. นายนิคม  อิทธิครุนันท์
3. นายนรา  บุญลือ
 
527 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชลธิชา   พลภูเมือง
2. เด็กหญิงณัฐพร  วงษ์ชาเลื่อน
3. เด็กชายธนกฤต  คำสว่างวงศ์
4. เด็กหญิงธิดาพร   แก้วคาม
5. เด็กหญิงธิติสุดา   พรมคำน้อย
6. นายธีระศักดิ์   รักการ
7. เด็กหญิงบุณณิศา  ร้อยดาพันธุ์
8. เด็กชายประวิช  วงษ์ละสิน
9. เด็กหญิงปริยะดา  เคหา
10. เด็กหญิงปวริศา  แพงมา
11. เด็กชายพงศ์ภัค   ไกรโสภา
12. เด็กหญิงพรภิมล   ทะสังขา
13. เด็กหญิงพันทิวา   กิมสวัสดิ์
14. เด็กหญิงพิทยารัตน์  คนล้ำ
15. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วบัวโฮม
16. เด็กหญิงภคอร   กองสำลี
17. เด็กหญิงมนัสพร  เขตสมัคร
18. เด็กหญิงวรรณศิลป์  สุดหอม
19. เด็กหญิงวิภาวี  กระแสโสม
20. เด็กหญิงวิราภรณ์   โพธิ์ทอง
21. เด็กหญิงศิรประภา   จันทรมัย
22. เด็กหญิงศิรประภา  ชุมพล
23. นางสาวสุทธิดา  กึมขุนทด
24. เด็กชายสุรวัช   ละมุลมอน
25. เด็กหญิงหทัยรัตน์   คลังเกตุ
26. เด็กชายอมรเทพ  ดาทอง
27. เด็กหญิงอาลิษา  นาเมืองรักษ์
28. นางสาวเขมิสรา   ทองเลิศ
 
1. นายนายกรินทร์  ทองธวัช
2. นายตรีศศิธรษา  แสงศรีเรือง
3. ดร.นภาพร  เพ็ชรศรีกุล
4. นางนภธร  อัครธรสกุล
5. นายนฤดลท์  ศรีแก้วทุม
6. นางสาวรัตน์ชนก  ทุยบึงฉิม
7. นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช
8. นายสหภาพ   ป้องพุดชา
 
528 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  มะลาด
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  อัคคะนันท์
3. เด็กหญิงจิรนันท์  ลีทหาร
4. เด็กหญิงชนรดี  ชูกองปาน
5. เด็กหญิงชนัญญา  กล้ำสำโรง
6. เด็กหญิงชลธิชา  ประทุมวัน
7. เด็กหญิงธนาภรณ์  ขันขจร
8. เด็กหญิงธารารัตน์  เหล่ามาลา
9. เด็กหญิงธิดารัตน์  ม่วงกลาง
10. เด็กหญิงธิตินันท์  ตอบไธสงค์
11. เด็กหญิงธิติมา  ม่วงกลาง
12. เด็กหญิงนภัสสร  จันทะโข
13. เด็กหญิงนัทชา  สายวัน
14. เด็กหญิงนันทพร  แก้ววิเศษ
15. เด็กหญิงนันทิพร  ยิ้มทองหลาง
16. เด็กหญิงนิธาน  เหมือนอ่วม
17. เด็กหญิงปภาวดี  บางสำรวจ
18. เด็กหญิงปรียานุช  มุทาพร
19. เด็กหญิงพิมลพรรณ  คัฒฑจันทร์
20. เด็กหญิงพุทิตา  บางสำรวจ
21. เด็กหญิงยุพา  แคนติ
22. เด็กหญิงยุวธิดา  พากุดเลาะ
23. เด็กหญิงรุ่งนภา  ถาแพง
24. เด็กหญิงวรรณวิสา  อินทรโชติ
25. เด็กหญิงวราภรณ์  โทคำเวช
26. เด็กหญิงวราลี  ดรก่าน
27. เด็กหญิงวาสนา  อุ่นสถิตย์
28. เด็กหญิงวิจิตตรา  ธรรมไหม
29. เด็กหญิงวิชญาพร  ดรก่าน
30. เด็กหญิงวิภาวดี  สังหมื่นเม้า
31. เด็กหญิงศศิมา  พิมพ์คำไหล
32. เด็กหญิงศิราวรรณ  ใสสีดา
33. เด็กหญิงศิริรัตน์  สีแสง
34. เด็กหญิงศุุภธิดา  จันทร์สุคนธ์
35. เด็กหญิงหฤทัย  นาน้อย
36. เด็กหญิงอมรรัตน์  โทคำเวช
37. เด็กหญิงอัญชิสา  สุทธิประภา
38. เด็กหญิงเจตนภา  พิมพ์พัฒน์
39. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทริมา
 
1. นางสาวสุพัชชา  ตลาดขวัญ
2. ดร.อภิชา  ถีระพันธ์
3. นายจิณณะ  นานนท์
4. นายสันติ  สกุลเดช
5. นางอรุณวรรณ  แสงแพง
6. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์รัชช์   โชคธนาประสิทธิ์
7. นางสาวสมใจ  บุรีขันธ์
 
529 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกรพิณ  รักชาติ
2. เด็กหญิงกัลยภรณ์  ยอดมานะพงศ์
3. เด็กชายจิรครินทร์  วาทยานนท์
4. เด็กหญิงชลธิชา  งามจันทร์
5. เด็กหญิงณัฐพร  แซ่อึ้ง
6. เด็กชายทวีศักดิ์  อินแสง
7. เด็กชายธนากร  พงษ์โภช
8. เด็กหญิงนริสรา  สุวรรณรัตน์
9. เด็กหญิงนลินทิพย์  วันชัย
10. เด็กหญิงนิภาพร  เพิ่มพูน
11. เด็กหญิงนิรชา  ภารทวาชะ
12. เด็กหญิงนุชนาถ  แก้วจำปา
13. เด็กหญิงปัณณพร  แสงงาม
14. เด็กหญิงปาลิตา  ขาวพา
15. เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีบุญโรจน์
16. เด็กหญิงปุณณดา  บุญประคม
17. เด็กชายพงศภัค  ทองพันช่าง
18. เด็กชายพงษ์ภิชญะ  ชุมผาง
19. เด็กชายพงษ์สว่าง  วงศปัญญา
20. เด็กหญิงพิมพญา  พังไธสง
21. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชารีรักษ์
22. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ขมิ้นทอง
23. เด็กหญิงพิมลวฎี  พิมล
24. เด็กหญิงภัทรพร  สุขเกษม
25. เด็กหญิงภัทรวดี  พานนท์
26. เด็กหญิงภูษณิศา  อิทธิโอฬารชัย
27. เด็กชายมงคล  เบิกบาน
28. เด็กหญิงมนัสนันท์  โททวง
29. เด็กหญิงรัชดากร  คตชัง
30. เด็กหญิงวรรณวษา  ศาสตร์แจ้ง
31. เด็กหญิงศิริพร  เดื่อไธสง
32. เด็กหญิงศิริสุดา  ศิริคำ
33. เด็กชายหิรัญ  อนันต์สลุง
34. เด็กหญิงอัญชนวรรณ  กุนะ
35. เด็กหญิงอาทิตยา  อินทร์กอง
36. เด็กหญิงเกตน์สิรี  สอนภักดี
37. เด็กหญิงเนตรปรียา  เมงศวร
38. เด็กหญิงเสาวภา  ชินวัตน์
39. เด็กหญิงโศจิรัตน์  อาตมา
 
1. นายชาญชัย  คำสีแก้ว
2. นายพิพัชรพล   นาอุดม
 
530 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดูนสาด กลุ่ม 4 1. เด็กชายจักรรินทร์  บัวเล็ก
2. เด็กหญิงชลธิชา  สีหาบุตร
3. เด็กชายชัยยะ  ธุระตา
4. เด็กหญิงณัฐธิชา  ดวงตา
5. เด็กหญิงณัฐนิชา  แสงจันทร์
6. เด็กหญิงทราย  สปาร์ค
7. เด็กชายธนวัฒน์  โพธิ์ศรี
8. เด็กหญิงนวียา  ไทยน้อย
9. เด็กหญิงพรทิพา  ยอดคีรี
10. เด็กหญิงพฤกษาชล  ภูกองชนะ
11. เด็กหญิงพลอยณพัทธิ์  ศรีเสริมวงศ์
12. เด็กหญิงพิมพ์ฟ้า  แสนพลี
13. เด็กหญิงพิมาภรณ์  วาโย
14. เด็กหญิงพิริษา  โสเพ็ชร
15. เด็กชายพีรพล  ทองอาสา
16. เด็กชายพีรพ้ฒน์  ทัฬหสังวรศิลป์
17. เด็กชายมีชัย  อุปฮาด
18. เด็กหญิงลลิตาวดี  สุ่มมาตย์
19. เด็กชายวรชัย  อรัญโชติ
20. เด็กชายวัชรพล  ดีสวนโคก
21. เด็กหญิงวิชชุดาภรณ์  พุทธเสน
22. เด็กชายวีรวัฒน์  ชดพรมราช
23. เด็กหญิงศยามล  จงไพร
24. เด็กชายศักดิ์ดา  พรมเทพ
25. เด็กหญิงศิณีญากร  ภูมิเพ็ง
26. เด็กชายสิทธิกร  เอกปัชชา
27. เด็กชายสิทธิโชค  แสนศรี
28. เด็กชายอดิศักดิ์  บัวชม
29. เด็กชายอดิสรณ์  ศรีวิลัย
30. เด็กชายอธิคม  แสนศรี
31. เด็กหญิงอนัญญา  แก้วมะณีจันทร์
32. เด็กหญิงอนัญญา  จันทวงษ์
33. เด็กชายอรรถพร  แสนกุล
34. เด็กหญิงอริสา  ทิทา
35. เด็กชายอัฐชฎา  รังเพีย
36. เด็กชายอานนท์  วาศวรรณา
37. เด็กหญิงเข็มวิกา  บรรเทา
38. เด็กชายเจษฎา  มิลานันท์
 
1. นายสุรัตน์  วรรณบุตร
2. นายวัชรินทร์  อินทรปัญญา
3. นายสุชาติ  จำปางค์
4. นายจักรพรรณ์  นรราช
5. นางณัติฐา  ลินทะละ
6. นางสุภัทน์  สาเทวิน
7. นางวริดา  โคตรศรีเมือง
8. นางสาวบุษยมาศ  ละเลิศ
 
531 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เลิกนอก
2. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ปู่โว
3. เด็กชายขจรศักดิ์  อานแดง
4. เด็กหญิงคาริมา  กันหาทอง
5. เด็กหญิงจิรนันท์  ทองสมบัติ
6. เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญเชิญ
7. เด็กหญิงชลธิญา  มูลมั่งคั่ง
8. เด็กหญิงฐิดาวรรณ  สว่างศรี
9. เด็กหญิงณัฐนันท์  ภูริชญานนท์
10. เด็กหญิงธนภรณ์  มีชัยมาตย์
11. เด็กชายธีรภัทร์  ศาลาแดง
12. เด็กหญิงนภาพร  นันบุญมา
13. เด็กหญิงปภัสสร  ดอนจินดา
14. เด็กหญิงพัชรินทร์  สมวงษา
15. นายพีระภัทร  ยศพันธ์
16. เด็กหญิงภาภิมล  แสนโคตร
17. เด็กหญิงมาลินี  กมลเพ็ชร
18. เด็กหญิงวรินพร  โทนุย
19. เด็กหญิงวัชราภรณ์  อรัญชัย
20. เด็กชายสิทธิพิิชัย  ด้วงทา
21. เด็กหญิงสุทธิดา  สิทธิโคตร
22. เด็กหญิงสุภัสสร  สายอาภรณ์
23. เด็กชายอภิชาติ  ผู้ถี่ถ้วน
24. เด็กหญิงอุมา  สันหา
25. เด็กหญิงแพรนวล  ศรีมนตรี
26. เด็กหญิงแพรพรรณ  ถมมา
27. เด็กชายโพธินันต์  ผลเพี้ยง
 
1. นางสาวธัญพิมล  สวัสดิ์ทา
2. นางเยาวพา  ทองแย้ม
3. ว่าที่ร้อยตรีอลงกรณ์  กาญจนรุ่งโรจน์
4. นายณรงค์ศักดิ์  หิตาพิสุทธิ์
5. นางวชิรา  กมลผุด
 
532 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกศาสตร์  ตุ้ยศักดา
2. นางสาวกัญญาภัค  นามศิริ
3. นายกิตติภูมิ  เพ็งศิริกุล
4. นายจิรายุวัฒน์  เนืองมัจฉา
5. นางสาวจุฬาลักษณ์  ป้อมจันอัด
6. นางสาวชนิดาภรณ์  จิตรเกาะ
7. นางสาวชัญญานุช  วงค์ษา
8. นางสาวชุติมา  ดวงแสงเหล็ก
9. นางสาวฐิติมา  รูปใหญ่
10. นางสาวณัฏฐณิชา  ศิลาอาศน์
11. นายณัฐชนน  ปรีชาญาณ
12. นายธนกฤต  แก้วกัลยา
13. นางสาวนันธิญาน์  บุญช่วย
14. นางสาวนิตยา  สุ้ยเสริมสิน
15. นางสาวบุณฑริกา  เขยไชย
16. นางสาวประภัสสร  เสริมจันทร์
17. นางสาวปิยธิดา  ศรีบุญ
18. นางสาวผสุวดี  อิสสรานนท์
19. นายพิชิตชัย  สุทธิสุข
20. นายพิรภพ  อ่อนละมัย
21. นางสาวภาวดี  หงษ์ชมภู
22. นางสาวรวิสรา  นามวิจิตร
23. นางสาววรรณภรณ์  พุทธคำ
24. นางสาววรัญญา  จันทร์เพี้ยฟาน
25. นางสาววริศรา  แทนนิกร
26. นายวรเมธ  สุปันโน
27. นางสาววันนิษา  มาตย์นอก
28. นายวิทวัส  ศิริวิ
29. นางสาววิลัยวรรณ  แซ่กอ
30. นายวีระพัชร์  จันทิหล้า
31. นางสาวสิรินดา  พันธุ์พัฒน์
32. นางสาวสุดารัตน์  วงษ์เจริญ
33. นางสาวสุพรรษา  แก้ววิเศษโฮง
34. นางสาวหทัยรัตน์  จารึก
35. นางสาวอนงนาฏ  แสนตาล
36. นางสาวอนันยา  โคตรเทียม
37. นางสาวอัจฉริยา  ไชยชนะ
38. นางสาวอารียา  คุณทุม
39. นางสาวอิสรียา  เหล่าหล้า
40. นายโชติวิทย์  วรกิจ
 
1. นายสรายุทธ์  แพงเพ็ง
2. นางสาวดารามาส  สีเกาะ
 
533 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 89.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. นางสาวกมลวรรณ  พุทธโส
2. นางสาวกัญธิมา  กุพลัง
3. นางสาวกาญจนาภรณ์  คอนติว
4. นางสาวชลธิชา  แสงประกอบ
5. นางสาวชลธิชา  มาลัย
6. นางสาวชลลดา  พันธกนก
7. นายชาญณรงค์  บังอร
8. นางสาวญธิดา  ตะกิมนอก
9. นายณรงค์ชัย  พรไตรรัตน์
10. นายณัฐวัตร  พิชนะชน
11. นางสาวถนอมวรรณ  ไชยวิเศษ
12. นายธนากร  ศิริเกษ
13. นายนครินทร์  อินทร์โก
14. นางสาวนงเยาว์  เทียบสี
15. นายนวมินทร์  ขันขวา
16. นางสาวนัฎสุนันท์  หาญสุโพธิ์
17. นางสาวปภาคิณี  ทองมวล
18. นางสาวปราณี  สมศรี
19. นายพงศธร  สุขโข
20. นางสาวพรทิพา  หวานนอก
21. นางสาวรุจิรา  ขอนดู่
22. นางสาววริศรา  เชิดชู
23. นายวัฒนสิทธิ์  คิดดี
24. นางสาววันวิสา  เอการัมย์
25. นางสาวศศิญา  จันเจือ
26. นายศักดิ์สินธุ์  ลำน้ำเที่ยง
27. นางสาวศุภลักษณ์  สมีดี
28. นางสาวสกาวเดือน  ทรงอาจ
29. นางสาวสินี  ชาญสมร
30. นางสาวสุดารัตน์  สมีดี
31. นางสาวสุนิสา  ป้อมอาสา
32. นางสาวสุรัสวดี  สีฤทธิ์
33. นางสาวหทัยกาญ  มังกร
34. นายหิรัณย์  เมินทุกข์
35. นางสาวอมรา  ถาดไธสง
36. นายอรัญ  ภูสูดสูง
37. นางสาวอัมพร  อ่อนจันทุม
38. นายเกียรติศักดิ์  สีเทา
39. นายเดชพร  ครองสิน
40. นายเษกสิน  พลไธสง
 
1. นายภูมินทร์  ชาลีคาร
2. นายนาวิน  ไสวงาม
3. นางอรดี  แก้วชะเนตร
4. นายสมชาติ  กัลยาบาล
5. นายวทัญญู  ภูชาดา
6. นายมนตรี  เบ้าศรี
7. นายนพดล  ชาลีคาร
8. นางสาวมินตรา  โพธิ์จารย์
 
534 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 84.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวกนกนภัส  มูลธิยะ
2. นางสาวกนกวรรณ  ดวงอบมา
3. นายกันตพรรดิ์  มาตย์วังแสง
4. นางสาวจันจิรา  สิมสา
5. นายจิรวัฒน์  วัณณี
6. นายณัฐพงษ์  บุญราษฎร์
7. นางสาวธนารีย์  คำพิทักษ์
8. นางสาวธัญสุดา  มายอด
9. นายนพนัฐ  สาโล
10. นายปกรณ์  รัตนเวฬุ
11. นางสาวปาณิศา  พานศรีสุข
12. นางสาวปาริชาติ  มูลสุวรรณ์
13. นางสาวปิยรัจน์  วิชาธรรม
14. นางสาวพนิดา  จันทร์สี
15. นางสาวพรพิมล  มาตย์นอก
16. นางสาวพิมพ์ภัสสร  ประวันตา
17. นางสาวภรดา  ทนนวน
18. นางสาวมินทาดา  จอดนอก
19. นางสาวรุ่งนภา  เติมศักดิ์
20. นางสาวรุ่งปัทมา  จำปานุ้ย
21. นายวณัฐพงษ์  พิมพ์โคตร
22. นางสาววรรณสิริ  ม่วงเพ็ชร
23. นางสาววราพร  ศรีไว
24. นางสาววราภรณ์  คำบอล
25. นางสาววรีรัตน์  นาบำรุง
26. นางสาววันวิสา  โสภาพันธ์
27. นางสาววิรัญญาภรณ์  ขาวพา
28. นางสาวสุภัคินี  หลงกุล
29. นางสาวสุภัทราวดี  อันพิมพ์
30. นางสาวสุวรรณา  นาสุริวงษ์
31. นางสาวสโรชินี  พิมพ์ทอง
32. นางสาวหยกมณี  ตั้งใจ
33. นางสาวอนุธิดา  สิทธิผา
34. นางสาวอริศรา  หมื่นพรมศรี
35. นางสาวอุษมา  บุญทัน
36. นางสาวเจนจิรา  อุ่นอ่อน
37. นางสาวเจนศิราภรณ์  ทะวะ
38. นางสาวเมวิการ์  ประระทัง
39. นางสาวเสาวลักษณ์  พลหงษา
40. นางสาวแพรธารทอง  ฤาชา
 
1. นายชาญชัย  คำสีแก้ว
2. นายพิพัชรพล   นาอุดม
 
535 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 93.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กลุ่ม 5 1. นางสาวกชกร   หารปรี
2. นางสาวกัญญารัตน์    ฝั่งสระ
3. นางสาวกุสุมา   คงคำ
4. นายจิราธิวัฒน์   ศรีสัตย์
5. นางสาวชลิตา   สีสุข
6. นางสาวชีวนันท์   บุญน้อม
7. นายณัฐวุฒิ   ชินวงศ์
8. นางสาวทิราภรณ์   สีไพ
9. นายธราดร   หล้าบ้านโพน
10. นายธีระนนท์   โป่มวงศ์
11. นายนธีธร   ศรีไสย
12. นางสาวปรินทร์วิษา   มีพรหม
13. นางสาวปวริศา    ริมขามป้อม
14. นางสาวมินตรา   แดงทองดี
15. นางสาวยลดา   นิติพจน์
16. นายวัชรพล   โสภา
17. นายวิรุฬห์  ตุมพิทักษ์
18. นางสาวศิริลักษณ์  สีเสมอ
19. นางสาวสายธาร   ศรีคุณหลิ่ว
20. นายสุทธิสาร   ชัยแก้ว
21. นางสาวสแกวัลย์   จันลาเวียง
22. นางสาวหยาดนภา    ผมน้อย
23. นายอัครเดช   พวงมาก
24. นางสาวอังคณา   สร้อยคำ
25. นางสาวอัญชลี   ภูงามเงิน
26. นางสาวอัญชิสา   ธีรฐิติธรรม
27. นางสาวอาภารัตน์   สวัสดิ์ศรี
28. นางสาวอาริสสา   แสงเปี่ยง
29. นางสาวอุไรวรรณ   ญวนพลอย
30. นางสาวเปรมดิ์วดี   แก้วเก็บคำ
31. นายเพชรนรินทร์   เพชรอยู่
32. นางสาวเพชรรัตน์   แสนสูง
33. นางสาวเพชราธร   เศียรกระโทก
 
1. นายเทวสิทธิ์  วงศ์วรวิโรจน์
2. นายพรพจน์  นฤมล
3. นางสาวสรัญญา  พินาธุวงค์
4. นางสาวอรอาภา  หาญวระ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธิดา  ทองยา
6. นายนพพร  จิตรัตน์พิพัฒน์
7. นายปัฐฏิพนธ์  นนทะโคตร
8. นายธนเดช  ศิริสุนทร
 
536 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายกาลไกล   โสดา
2. เด็กหญิงจตุพร  ดาทุมมา
3. เด็กชายจักรรินทร์  คนึงนึก
4. เด็กชายจิรสิทธิ์  คำสีแก้ว
5. เด็กหญิงทิพย์มณี  หล่ำแขก
6. เด็กชายธนากร  มาพระลับ
7. เด็กหญิงธิชานันท์  สาทา
8. เด็กหญิงพัชรี  ศิริบาล
9. เด็กหญิงมีนารี  ชมพูบาง
10. เด็กชายศุภวัฒน์  ไชยศรี
 
1. นายนรินทร์  สมบูรณ์
2. นางสาวปวันรัตน์  สุมามาลย์
3. นางอัจฉรา  แท่นแก้ว
 
537 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ผาดนอก
2. เด็กชายจองทรัพย์  เจริญสิงห์
3. เด็กชายณรงกรณ์  แสงเปี่ยง
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ส่วยสม
5. เด็กชายธีรภัทร์  นาบำรุง
6. เด็กชายพงษธร  กล่อมกระโทก
7. เด็กหญิงพิยดา  ฝ้ายเทศ
8. เด็กหญิงสุธิตา  แสนประเสริฐ
9. เด็กหญิงหทัยชนก  รวดเร็ว
10. เด็กหญิงอวัสดา  พรรณา
 
1. นายสัตยา  ศรีพุทธา
2. นางชรินรัตน์  สมอดง
3. นายศุภวิชญ์  ปานาลาด
 
538 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชนาพร  วิชัยกุล
2. เด็กชายธนกฤต  ศรีโยธา
3. เด็กชายบัญญพนต์  รักษาเดช
4. เด็กหญิงฟางข้าว  สุขแป
5. เด็กชายภูวดล  พลไธสง
6. เด็กชายภูวดล  โทชัยภูมิ
7. เด็กหญิงมณฑิตา  ศรีคำ
8. เด็กหญิงลักษณ์นา  แข็งขัน
9. เด็กหญิงอรนุช  พานิชย์
10. เด็กชายไตรทิพย์  ธัญญกรรม
 
1. นางพุทธรักษา  พิมพ์พันธ์
2. นางลลิดา  บุญร่วม
3. นางเนตรทอง  เพียรแก้ว
 
539 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  ศรีบุญ
2. เด็กหญิงญาณพัฒน์  เหล่าศรีชัย
3. เด็กหญิงฐิตาภา  สิริสุขสุวรรณ
4. เด็กชายติณณภพ  ดวงพรม
5. นายธนศักดิ์  เพ็งคำปั้ง
6. เด็กหญิงปรียาภรณ์  นามมา
7. เด็กชายวัชรากร  โคตรโสภา
8. เด็กหญิงวิจิตรา  ลาวงศ์เกิด
9. เด็กชายสุรสิทธิ์  ศรีชาติ
10. นางสาวอริสรา  นักธรรม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนภัสกรณ์  ชิณศรี
2. นางจินตนา  นาธงชัย
3. นางพัฒนาพร  ศรีโปฎก
 
540 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกัญญ์ปภัส  พาพวยสุรสิน
2. เด็กชายจีระวัฒน์  วันทอง
3. เด็กชายปรีชากร  คำตุ้ม
4. เด็กชายปุณรวัฐ  สอนนวล
5. เด็กชายรัชพล  ภัทราภรณ์ไพบูลย์
6. เด็กชายวิศรุจน์  บุญเกิด
7. เด็กหญิงสุภธราภรณ์  บุตุธรรม
8. เด็กหญิงอาทิติยา  คำบุญ
9. เด็กหญิงอิงค์กมล  ท้าวไทยชนะ
10. เด็กหญิงอุษา  พลตรี
 
1. นางสาวอารียา  บุตรทา
2. นางสายหยุด  ภิรมย์ไกรภักดิ์
3. นางเอมอร  จันทาตีด
 
541 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. นางสาวณักษัลภัส  ทำสิมมา
2. นายทศพล  โนนทิง
3. นางสาวนันท์นภัส  ศิลารวม
4. นายพงษ์สธร  จำปากัญยา
5. นางสาววรพิชชา  ตรัสศรี
6. นางสาวสลิลทิพย์  สีชาเหง้า
7. นายสันติพงษ์  จันทร์ปัญญา
8. นายอิทธิพล  โคตรศรีวงษ์
9. นายอิทธิพล  แสงจันทร์
10. นางสาวไอลดา  จงภักกลาง
 
1. นางเอื้อมเดือน  ถิ่นปัญจา
2. นางรมณี  รำเพยพล
3. นางวนิดา  ทองศรี
 
542 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกวรรณ  หนูกลาง
2. นายคณิศร  บ้งนาง
3. นางสาวจิรนันท์  โพธิเล
4. นายชรินทร์ทิพย์  โคตะมา
5. นายณัฐนันท์  สันทา
6. นายธารา  สมีดี
7. นางสาวนิสา  สองศรี
8. นายศักดิ์สิทธิ์  ลำน้ำเที่ยง
9. นางสาวศิริมาพร  เจริญไชย
10. นางสาวสุดารัตน์  อุปจันโท
 
1. นางอรดี  แก้วชะเนตร
2. นางสาวมินตรา  โพธิ์จารย์
3. นายภูมินทร์  ชาลีคาร
 
543 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวกัญญารัตน์  ชาญอาวุธ
2. นายจักรี  แอแป
3. นายฉัตรมงคล  บาลี
4. นางสาวชมพูนุชก์  จารุภุมมิก
5. นายชาญณรงค์  อวนป้อง
6. นางสาวนฤพร  เบิกบาน
7. นางสาวพิชชากร  พินไธสงค์
8. นางสาวรัชนีกร  อัญญโพธิ์
9. นายสราวุฒิ  โหมดนอก
10. นายสุขสันต์  พลดงนอก
 
1. นางเพ็ญประภา  วงษ์ชมภู
2. นางสาวจิระประภา  โพธิเล
 
544 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กลุ่ม 4 1. นายจิรภัทร  เพ็งค่ำ
2. นายธีระศักดิ์  มีจันทร์ดี
3. นางสาวนริศรา  โสดาวัน
4. นายวรายุทธ  ปีนเภท
5. นางสาววสุปภา  สุขถาวร
6. นางสาววีนัส  ศิริลิมประพันธ์
7. นางสาวอริสรา  พิมทุมมา
8. นางสาวเขมมิกา  ทำมา
9. นายเอกรักษ์  หงษ์ศรี
10. นายไพรวัลย์  โม้ทอง
 
1. นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์
 
545 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กลุ่ม 5 1. นายชลิต  เมาะราษี
2. นางสาวญาณิศา  ศรีคราม
3. นางสาวณัฐกุล  มีกุล
4. นายนัฏธพงษ์  แหยมแก้ว
5. นายพงศกร  สอนเวียง
6. นายพงษ์เพชร  วรรณราช
7. นายพัฒนพงษ์   พลดร
8. นางสาวภานุมาส  โนนทิง
9. นางสาววิยะดา  ธนะภูมิชัย
10. นางสาวสโรชา  เหล่าเจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธิดา  ทองยา
2. นางสาวอรอาภา  หาญวระ
3. นางสาวณิพิสกุญช์  ธนาวุฒิธนภูมิ
 
546 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิดาภา  สมศรีโย
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  นาคแก้ว
3. เด็กหญิงนวรินทร์  หาญสุริย์
4. เด็กหญิงพินทุสร  ศิริคำกร
5. เด็กหญิงวรรธนา  เดชพลกรัง
6. เด็กหญิงสุวนันท์  ผิวแดง
7. เด็กหญิงอาทิชา  พร้อมพรั่ง
8. เด็กหญิงอารยา  เด็งแพร
 
1. นางสาวอรกัญญา   มีทอง
 
547 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกฤษณา  เฉียบแหลม
2. เด็กชายชัยอนันท์  พุทธพึ่ง
3. เด็กหญิงณัฐติกา  นิลทะสิงห์
4. เด็กชายบรรพต  สร้างนอก
5. เด็กชายพัทนัย  เมธาจรัสพงศ์
6. เด็กหญิงภานุมาศ  ไกรมณี
7. เด็กหญิงยุวดี  เทพรินทร์
8. เด็กหญิงอมินตรา  ภาระไพร
 
1. นายอิสริยาภรณ์  ก้อนแก้ว
2. นางรัทญาภรณ์  คำพิชิต
3. นายสุเมธ  เชษฐา
4. นางสาวนงเยาว์  ทองชื่น
 
548 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกุลวดี  เชียงเวียง
2. เด็กหญิงชนิกานต์  ฝ่ายภูเขียว
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชาติชัย
4. เด็กหญิงตรีรัตน์  พรประทุม
5. เด็กหญิงยุพารัตน์  พลพิทักษ์
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  มีบุญ
7. เด็กหญิงอภิญญา  วงษ์ภูธร
8. เด็กหญิงอาทิติยา  พันพะสุก
 
1. นางสาวอารียา  บุตรทา
2. นางสายหยุด  ภิรมย์ไกรภักดิ์
3. นางสาวเอมอร  จันทาตีด
4. นายฐิติพงศ์  โคกสูง
 
549 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. นางสาวฐานิตา  พันธุ์เจริญ
2. นางสาวณัฐมล  พรมโคตร
3. นางสาวณัฐริณีย์  ด้วงพันนา
4. นางสาวสโรชา  แซ่ลิ้ม
5. นางสาวอรอุมา  พลสุวรรณ์
6. นางสาวเบญญาภา  ป้องเรือ
 
1. นางสาวอรกัญญา   มีทอง
2. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
550 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นายปฏิพัทธ์   สืบแสน
2. นางสาวพนิดา   มัจฉาชาติ
3. นางสาวพิชชาภรณ์   ภูคำวงค์
4. นางสาวภิชญากร   กันทำ
5. นางสาวรจนา   ศรีวิไล
6. นางสาวสุทธิดา   แสงรูจี
7. นางสาวอรอุมา    แสนฤดี
8. นางสาวเสาวลักษณ์   ภาภิรมย์
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
2. นางสาวนิติยาภรณ์  ศรีไพร
3. นางสาวเกศสุดา   ศรีหาโคตร
4. นางสาวประภาสิริ   มะลิรัตน์
 
551 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. นางสาวกัญญาภัค  แนวประณีต
2. นางสาวกัญญารัตน์  มีโนนทอง
3. นางสาวชญานิน  เผียงสูงเนิน
4. นางสาวณรินดา  ฟ้องเสียง
5. นายตุลยวัต  สุโพธิ์ศรี
6. นางสาวนฤมล  ซุยโพธิ์น้อย
7. นายพงศธร  เผ่าแข็ง
8. นางสาวพรรณธร  เมืองสอน
9. นายพิพัฒน์พล  พรมเอี่ยม
10. นางสาวภควดี  ชันธุระ
11. นางสาวเพ็ญนภา  พูนเจดีย์
12. นางสาวแพรววนิด  รัชชามณี
 
1. นางสาวอารียา  บุตรทา
2. นางเอมอร  จันทาตีด
3. นางสายหยุด  ภิรมย์ไกรภักดิ์
4. นายฐิติพงศ์  โคกสูง
 
552 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิดาภา  สมศรีโย
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  นาคแก้ว
3. เด็กหญิงนวรินทร์  หาญสุริย์
4. เด็กหญิงพินทุสร  ศิริคำกร
5. เด็กหญิงวรรธนา  เดชพลกรัง
6. เด็กหญิงสุวนันท์  ผิวแดง
7. เด็กหญิงอาทิชา  พร้อมพรั่ง
8. เด็กหญิงอารยา  เด็งแพร
 
1. นางสาวอรกัญญา   มีทอง
2. นายนฤพล  เมนไธสง
 
553 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ธรรมมีภักดิ์
2. เด็กหญิงขวัญกนก  เทียมทะนงค์
3. เด็กหญิงน้ำค้าง  ปราบเพ็ชร
4. เด็กหญิงปณิตา  แสงหิมะ
5. เด็กหญิงประกายแก้ว  เปรียญบุณทด
6. เด็กหญิงระพีพรรณ  บ้งเวียง
7. เด็กหญิงวัชริยา  พงษ์พิศาล
8. เด็กหญิงสโรชา  บัวแสง
9. เด็กหญิงอรัญตญา  อรรถเสน
10. เด็กหญิงเรืองรุณี  กาพย์กลอน
 
1. นายภักดีพร  วิชาราช
2. นางสุวรรณี  คำชาลี
 
554 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกนกพร  ผันผาย
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ผาค้อ
3. เด็กหญิงณัฐชยา  พรมเกตุ
4. เด็กหญิงพนิดา  สละ
5. เด็กหญิงพลอยรุ่ง  โสภาอริยกิตติ์
6. เด็กหญิงสิรีธร  ปัสสาวะโก
7. เด็กหญิงอรญา  วันทองดี
8. เด็กหญิงเสาวรินทร์  แสนชารี
 
1. นางสุปรีดา  ประภาการ
2. นายวีรดนย์  หอมทอง
3. นางสาวพรไพลิน  สินไชย
4. นางสาวอินทิรา  ดีแป้น
 
555 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.56 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สังฆทิพย์
2. เด็กหญิงนิศากร  บุญหนัก
3. เด็กหญิงปิยฉัตร  อำพันแสง
4. เด็กหญิงปิยธิดา  เจริญทรัพย์
5. เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  ศักดิ์ธนภัทร
6. เด็กหญิงพิมพ์เพชร  ศักดิ์ธนภัทร
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อินตลาด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนภัสกรณ์  ชิณศรี
2. นางพัฒนาพร  ศรีโปฎก
3. นางจินตนา  นาธงชัย
 
556 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกัญญ์ปภัส  พาพวยสุรสิน
2. เด็กหญิงชนิกานต์  ฝ่ายภูเขียว
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชาติชัย
4. เด็กหญิงตรีรัตน์  พรประทุม
5. เด็กหญิงยุพารัตน์  พลพิทักษ์
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  มีบุญ
7. เด็กหญิงอาทิติยา  คำบุญ
8. เด็กหญิงอาทิติยา  พันพะสุก
 
1. นางสาวอารียา  บุตรทา
2. นางสายหยุด  ภิรมย์ไกรภักดิ์
3. นางสาวเอมอร  จันทาตีด
4. นายฐิติพงศ์  โคกสูง
 
557 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. นางสาวฐานิตา  พันธุ์เจริญ
2. นางสาวณัฐมล  พรมโคตร
3. นางสาวณัฐริณีย์  ด้วงพันนา
4. นางสาวบัวหลวง  อามาตย์หิน
5. นางสาวปาลินี  เฉลียวฉลาด
6. นางสาวสโรชา  แซ่ลิ้ม
7. นางสาวอรอุมา  พลสุวรรณ์
8. นางสาวเบญญาภา  ป้องเรือ
 
1. นางสาวอรกัญญา   มีทอง
2. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
558 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกกาญจน์   อาดี
2. นางสาวขวัญเรือน  ศรีสัญ
3. นางสาวธิดารัตน์  ศรีเดช
4. นางสาวนริศรา  ทับทิมไสย์
5. นางสาวปริญญา  ผาใต้
6. นางสาวมนธิรา  วงกันหา
7. นางสาวศศิชา  ดีขุนทด
8. นางสาวสุพรรณี  ภูดอนกอย
 
1. นายภักดีพร  วิชาราช
2. นางสุวรรณี  คำชาลี
 
559 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล กลุ่ม 3 1. นางสาวชัญญานุช  กฤษณา
2. นางสาวนิตยา  บุตรี
3. นางสาวพรทิภา  ผิวนอก
4. นางสาวศุนิตา  สุโพธิ์
5. นางสาวสุภาวดี  ฮาดกัญญา
6. นางสาวอรทัย  ด้วงศาลา
7. นางสาวอาทิตยา  หาดสูง
 
1. นางสุปรีดา  ประภาการ
2. นายวีรดนย์  หอมทอง
3. นางสาวพรไพลิน  สินไชย
4. นางสาวอินทิรา  ดีแป้น
 
560 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา กลุ่ม 4 1. นางสาวกรรณิการ์  เตี้ยไธสง
2. นางสาวกิตติยา  สีหาราช
3. นางสาวจุรวดี  สาลีเทศ
4. นางสาวพรประภา  โยธาภักดี
5. นางสาวสุวานนท์  อ่อนสาคร
6. นางสาวอชิรญา  โสประดิษฐ์
7. นางสาวอรทัย  ปลายชัยภูมิ
8. นางสาวแคทรียา  ภาษี
 
1. นางสาวนิติญาภรณ์  ศรีไพร
2. นางสาวปิยะพร  ศรีโนนทอง
3. นางสาวอัญชลี  ถีระสา
 
561 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. นางสาวกัญญารัตน์  มีโนนทอง
2. นางสาวชญานิน  เผียงสูงเนิน
3. นางสาวณรินดา  ฟ้องเสียง
4. นายธนกร  หมื่นภูเขียว
5. นางสาวนฤมล  ซุยโพธิ์น้อย
6. นายนิธิ  ตรีธัญญา
7. นายพงศธร  เผ่าแข็ง
8. นางสาวพรรณธร  เมืองสอน
9. นายภาณุพงษ์   หนูทัศน์
10. นางสาวเพ็ญนภา  พูนเจดีย์
11. นายเมธี  ด้วงนางรอง
12. นางสาวแพรววนิด  รัชชามณี
 
1. นางเอมอร  จันทาตีด
2. นางสาวอารียา  บุตรทา
3. นางสายหยุด  ภิรมย์ไกรภักดิ์
4. นายฐิติพงศ์  โคกสูง
 
562 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิรัชญา  กานพรมมา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  แสนสีลา
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  แก้วพรรณา
4. เด็กชายธนภัทร  ปาละจูม
5. นางสาวพรศิริ  นากปุณบุตร
6. เด็กหญิงพัชรพร  พิมพ์จันทร์
7. เด็กหญิงภัทราพา  ทายิดา
8. เด็กหญิงวริศรา  ผ่องแผ้ว
9. เด็กหญิงวริศรา  หลาบหนองแสง
10. เด็กหญิงวิชญาดา  ไวยพัฒน์
11. เด็กหญิงสุธิศา  ศรีวิชา
 
1. นางนภธร  อัครธรสกุล
 
563 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ธรรมมีภักดิ์
2. เด็กหญิงนริศรา  โตศรี
3. เด็กหญิงปณิตา  แสงหิมะ
4. เด็กหญิงพนัทสนัน  พงษ์จันทร์
5. เด็กหญิงระพีพรรณ  บ้งเวียง
6. เด็กหญิงลดาภรณ์  บุสดี
7. เด็กหญิงลักษมี  จินดาโส
8. เด็กหญิงศศิอร  ไชยสุนทรสวัสดิ์
9. เด็กหญิงสุธาธาร  บุญเลิสยะโส
10. เด็กหญิงสโรชา  บัวแสง
 
1. นายภักดีพร  วิชาราช
2. นางสุวรรณี  คำชาลี
 
564 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกิตติ์สิรินทร์  กาสังข์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ลมมูลตรี
3. เด็กหญิงชรินรัตน์  คำโส
4. เด็กหญิงชามาวีร์  เทพตาแสง
5. นางสาวณัชชา  ถือคุณ
6. เด็กชายธีรศักดิ์  ปานชัย
7. เด็กหญิงพรทิพา  ขุ่ยคำมี
8. เด็กหญิงพีรยา  รื่นรวย
9. เด็กหญิงภัทราภรณ์  หลาบพา
10. เด็กหญิงมุธิตา  ไขทาดี
11. เด็กหญิงรุ่งนภา  เฉลิมรัมย์
12. เด็กหญิงวริษฐา  แซ่ตัง
13. เด็กหญิงวิลาสินี  จิตรสุข
14. เด็กชายอภิชัย  แช่มชื่น
15. เด็กหญิงโยษิตา  คำดี
 
1. นางสาวิตรี  พรมศรีแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีธาดา  เจริญสว่าง
3. นายธนิต  ห้าวหาญ
4. นางสาวโสรยา  แก้วทุม
 
565 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงจิรวพรรณ  ซาซูม
2. เด็กหญิงชลธิชา  งามราศรี
3. เด็กหญิงณิชา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
4. เด็กหญิงนริศภ  แสนแสง
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  เพ็งดี
6. เด็กหญิงพรประภา  ปองสมพงษ์
7. เด็กหญิงพิชญาภา  น้อยคำมูล
8. เด็กหญิงรติยา  เกิดเป้า
9. เด็กหญิงรุ่งนภา  ปัจศรร
10. เด็กหญิงวรรณษา  ทุยสุวรรณ
11. นางสาววรรณาพร  ศิริเดน
12. เด็กหญิงวสุชล   วาโยบุตร
13. เด็กหญิงวาริสา  ดงแสนแก้ว
14. เด็กหญิงวิมลพร  มูลโต
15. เด็กหญิงสุภาพร  นีระกุล
16. เด็กหญิงสุภาวดี  หันจันทร์
 
1. นายวิทยา  แฝงด่านกลาง
2. นายทนงศักดิ์  ขันทกรรม
 
566 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง กลุ่ม 1 1. นางสาวธณิตา  เศวตวงค์
2. นายธนวัฒน์  ทัพซ้าย
3. นายธนาวุฒิ  โพธิ์พรม
4. นางสาวนริศรา  ประทีปทรงชัย
5. นางสาวนิภาพร  ตะวงษา
6. นางสาวประภาพรรณ  ทุมพงษ์
7. นางสาวพรนิภา  ซงหอม
8. นายพลากร  ประการแก้ว
9. นายพีระพล  ช่อจันทร์
10. นางสาววิจิตรา  เฮียงสอน
11. นางสาววิไลพร  จันทโคราช
12. นายสุปัญญา  พิทักษ์
13. นางสาวอทัยกาญจน์  แก้วบับภา
14. นายโสภณ  อ่างบุญตา
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สินทะรมย์
 
567 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกกาณร์  อาดี
2. นางสาวจริญญาพร  ศาลาแดง
3. นางสาวธิดารัตน์  ศรีเดช
4. นางสาวนริศรา  ทับทิมไสย์
5. นางสาวมนธิรา  แซ่ท้าว
6. นางสาวมลธิรา  วงกันหา
7. นางสาวศศิชา  ดีขุนทด
8. นางสาวศิริลักษณ์  ไตรยวงค์
9. นางสาวสุกสะหวัด  ลานขามป้อม
10. นางสาวสุพรรณี  ภูดอนกอย
 
1. นายภักดีพร  วิชาราช
2. นางสุวรรณี  คำชาลี
 
568 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล กลุ่ม 3 1. นางสาวกิตติยา  นิลชา
2. นางสาวขวัญฤดี  อามาตย์
3. นางสาวดวงชีวัน  ปาระมี
4. นายธีรวัฒน์  กมลกลาง
5. นายพงษกร  ไชยป่ายาง
6. นางสาวพรนภา  ชิดโคดสูง
7. นายพิทักษ์พงษ์  พรหมอินทร์
8. นายยุทธนา  ธาตุแสง
9. นางสาวยุพเรศ  แถวลีลา
10. นางสาวศิริลักษณ์  อินทะนัย
11. นางสาวสุขสวัสดิ์  วันทองนาค
12. นางสาวสุพัตรา  รื่นรมย์
13. นางสาวอนงค์นุช  พลแสนทอง
14. นายอรรถพล  แซ่โค้ว
15. นายเอกรัฐ  ปาระมี
16. นางสาวแพรวพราว  พิมพ์ตะคลอง
 
1. นางสุปรีดา  ประภาการ
2. นางสาวชลธิดา  แก้วสุพรรณ
3. นางสาวอมรรัตน์  พาลี
4. นายวีรดนย์  หอมทอง
 
569 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. นายชนะชล  ผลภิญโญ
2. นายชนินทร์  นาสมโคตร
3. นางสาวฐิิติวรรณ  วัดเวียงคำ
4. นางสาวธิดารัตน์  สีน้ำเงิน
5. นายมงคล  อุตสาหะมงคลชัย
6. นางสาววรนุช  อรรคนิมาตย์
7. นายวรวุฒิ  มีดี
8. นายวรายุทธ  โคตรโสภา
9. นางสาวศิริรัตน์  มิเถาวัลย์
10. นางสาวสุนิสา  ธรรมวันนา
11. นางสาวสุภัสสร  ดอนภักดี
12. นายอนุชิต  หงสีทอง
13. นางสาวอาทิตยา  ศรีชาติ
14. นางสาวเพียงตะวัน  ประเสริฐสังข์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนภัสกรณ์  ชิณศรี
2. นางพัฒนาพร  ศรีโปฎก
3. นางจินตนา  นาธงชัย
4. นางสาวอมราวดี  พบวงษา
 
570 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา กลุ่ม 5 1. นางสาวชรินรัตน์  สีสุธรรม
2. เด็กหญิงชลยาดา  ม่วงมนตรี
3. นายธีรยุทธ  ไชยคุณ
4. นางสาวนันท์นลิน   สุริยะ
5. นางสาวน้ำฝน  วงษ์เบาะ
6. เด็กหญิงปาล์มทิพย์  วัฒนราช
7. นายวิทยา  ยุ่นดร
8. นายศุภชีพ  อุดมฤทธิ์
9. นายสิทธิศักดิ์  รวงทอง
10. นายสิปปกร  อ่างคำ
11. เด็กหญิงสุจิตรา  วงค์คำอุด
12. นางสาวสุดาภา  บุบผาชาติ
13. นางสาวสุพัตรา  ดอนเสี้ยว
14. นางสาวสุพิชญา  สิงห์ชู
15. นายอนุวัตร  แก้วกำ
16. นางสาวโพยม  น้อยโนนทอง
 
1. นายวิทยา  แฝงด่านกลาง
2. นายทนงศักดิ์  ขันทกรรม
 
571 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา กลุ่ม 1 1. นางสาวกัณฑ์กนก  สีตี๋
2. นางสาวกุลณัฐ   หินแก้ว
3. นางสาวยุภาวดี  ราชธานี
4. นายวรวุฒิ  คำจุลลา
5. นางสาวศรสวรรค์  มีปัญญา
 
1. นางสาวพรรณเพ็ญ  ศิริไชยจำนงค์
2. นายสุวัฒน์  นอระศรี
 
572 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีรเทพ  ขวัญพลาย
2. นายนนทพัฒน์  แก้วโวหาร
3. นางสาวปวีณา  สีคามเม
4. นายสรายุทธ  แหลมคม
5. นายเจษฎาวุฒิ  รักษากุล
 
1. นางอรพินท์  พันธุ์รัตน์
2. นางสาวเครือวรรณ์  เชื้อหมอดู
 
573 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล กลุ่ม 3 1. เด็กชายทรงพล  แก้วภักดี
2. เด็กชายธนายุทธ  บุญฮวด
3. เด็กชายพลพล  อิทธิโอฬารชัย
4. เด็กชายภูวมินทร์  ผุยเต้า
5. นายไกรฤกษ์  วรรณนิยม
 
1. นางสาวศุภลักษมี  เภาพานต์
2. นางสาวแววดาว  เภาพานต์
 
574 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นายธราวิทย์  สุหา
2. นายวีระชัย   สิงห์โสภา
3. นายสหัศวรรษ   นามรินทร์
4. นายสหัสวัรรษ  วงชารี
5. นายสุทธิศักดิ์   ดวงจันทร์
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
2. นายทศพร  พลธรรม
 
575 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา กลุ่ม 5 1. นายณัฐกิตติ์  โนนลำดวน
2. นายปวรนันท์  แสงสงค์
3. เด็กชายพนัส  หมื่นสนิท
4. นายพลาพล  อุ่นแก้ว
5. นายพิศิษฐ์  นิสัยตรง
 
1. นายวิทยา  แฝงด่านกลาง
2. นายทนงศักดิ์  ขันทกรรม
 
576 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นายธนาคาร  ศรีรุ่งเรือง
2. นายภูเบส  สืบเมืองซ้าย
 
1. นางอารีรัช  ผิวดี
2. นางสาวสุพาสน์  แสงสุรันทร์
 
577 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา กลุ่ม 2 1. นางสาวชุดาพร  ครองโชค
2. นายพงศกร  รอบคอบ
 
1. นางอรพินท์  พันธุ์รัตน์
 
578 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  นามโนรินทร์
2. นายวรวุฒิ  แก้วฤาชัย
 
1. นายรพีพงษ์  วงศ์ภูธร
2. นางนิชานันท์  สีหาอินทร์
 
579 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเจษฎาภา  โฮมคำจันทร์
 
1. นางสมพิศ  ทวีสอน
 
580 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา กลุ่ม 2 1. เด็กชายชาญณรงค์  นรมาตร
 
1. นางสาวรัตน์ชุนี  คลังเงิน
 
581 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ทองสมบูรณ์
 
1. นางสาวนวลรดา  ก้อนคำ
 
582 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สีทาแก
 
1. Mr.Njingang  Ntingwa Aloysius
 
583 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กลุ่ม 5 1. เด็กชายจักรินทร์  สักขวา
 
1. นางสาวมัลลิกามาศ  เทียมรินทร์
 
584 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่ม 1 1. นายพลภัทร  มหาโอฬารกุล
 
1. นางณัฐชยา  สมมาศเดชสกุล
 
585 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา กลุ่ม 2 1. นายอิทธิพล  หาญสีนาจ
 
1. นางปณัสนันท์  กิติชัยเดชอนันต์
 
586 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา กลุ่ม 3 1. นางสาวนงคราญ  ลาพร
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  เที่ยงมา
 
587 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นางสาวสุมาลี  โตเล็ก
 
1. นางสาวกนกศรี  แสนทวีสุข
 
588 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. นางสาวปณิดา  คงเมือง
 
1. นางรัชนี  โพธิกุล
 
589 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงลลนา  กุศลสถิตย์
 
1. นางสาวสุวัลยา  นิราศสูงเนิน
 
590 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนพร  อภิรัตนเจริญสุข
 
1. นางสาวกรณิศ  พละเสน
 
591 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล กลุ่ม 3 1. นางสาวแอนนาริช  โสดา
 
1. นางสาววิรญา  จันทร์ห้างหว้า
 
592 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  อบชัย
 
1. นางประมวญจิตต์  พันธุ์เสือทอง
 
593 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปวีณ์กร  คำอ้น
 
1. นายอดุลย์  อุดมบัว
 
594 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. นายภานุวัฒน์  จินดาภู
 
1. นางสาวนิตยา  เสนาคำ
 
595 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา กลุ่ม 2 1. นางสาวพรนภา  ศรีโชติ
 
1. นางเอมพลอย  เพ็ชรสว่างเกิด
 
596 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล กลุ่ม 3 1. นางสาวกฤติยา  หล้าโน
 
1. นางวิศนี  มิเถาวัลย์
 
597 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. นางสาวสุชาวลี  นิติพจน์
 
1. นางสาวอาณารัฐ  กกกนทา
 
598 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. นางสาวกชนันย์  ชมภูมาตย์
 
1. นางกมลทิพย์  โพธิ์จันทร์
 
599 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่ม 1 1. เด็กชายภคิน  ไกรสินธุ์
 
1. นางประภารัตน์   เนื่องแก้ว อารีล้น
 
600 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกิ่งกัลยา  กองหล้า
 
1. นางสาวสุนิสา  จันหัวนา
 
601 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. เด็กชายภูมิศิริ  ศิริวงศ์
 
1. นางสาวรจเรข  เหลาลาภะ
 
602 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอนงนาฎ  หมั่นเขตกิจ
 
1. นางมาลัยกาญจน์  รามปาน
 
603 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่ม 1 1. นางสาวนัทธมล  ทุมหนู
 
1. นางสาวสำราญ  สิกขากิจ
 
604 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา กลุ่ม 2 1. นายวิศรุต  ไกยราช
 
1. นางธีรภรณ์  ถึงงามคุณทรัพย์
 
605 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวพัชราพร  มาตย์วังแสง
 
1. Mr.Munaya  Colin Gadingo
 
606 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นายธนภัทร  บุญกาญจน์วนิชา
 
1. นางสาวรุจิเรข  จันบัติ
 
607 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. นางสาวนภสร  จันทาตีด
 
1. นางสาววรีพร  ชาติชนะ
 
608 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐชาพร  ดีโนนอด
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  อักษร
3. เด็กชายภัทรพล  ศรีไสย์
4. เด็กชายอภิรักษ์  พร้อมพรั่ง
5. เด็กหญิงโยษิตา  วงษ์จารย์
 
1. นางวาริษา  แพงปัสสา
2. นางสาวขวัญชนก  รัตนมาลี
 
609 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนริศรา  วงษาสม
2. เด็กหญิงนิรัชพร  ด้วงอินทร์
3. เด็กหญิงประภาภรณ์  เครือวัลย์
4. เด็กหญิงสะสมทรัพย์  วงษ์กองแก้ว
5. นายอรุณ  เลิศวิชญกมล
 
1. นางสาวณฤดี  เหล่าคนค้า
2. MissCatherine  Medina
 
610 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  วงษ์สวาสดิ์
2. เด็กหญิงญาตาวี  ประธานี
3. เด็กหญิงธนิตา  สุดหล้า
4. เด็กหญิงพัชรพร  มุ่งย่อมกลาง
5. เด็กชายอัครพรรณพงศ์  ชัยเรืองศรี
 
1. นางอรอุมา  สุวรรณหงษ์
2. นางกอแก้ว  ปะนันตา
 
611 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ใจบุญ
2. นายธนากร  เกียนนอก
3. เด็กชายพิชญ์ศรุต   ศรีพันธ์ชาติ
4. นายศิวา  สาชำนาญ
5. นายศุภกิตติ์   พิมูลขันธ์
 
1. นายอิสระ  โป้คอนสาร
2. นางสาวธนันณัฐ  ขุราษี
 
612 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. เด็กชายชนาธิป  ดีบุญมี ณ ชุมแพ
2. เด็กหญิงธนณฐภรณ์  เลอยุกต์
3. เด็กหญิงประภาภรณ์  แข็งแอ
4. เด็กชายพัชรพงษ์  นาบุ่ง
5. เด็กหญิงภานุชนาถ  วระนาม
 
1. นางรัชดาพร  จันฤาชา
2. นางณัฏฐิยาภรณ์  นิราศสูงเนิน
 
613 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ทิพย์ทอง
2. นางสาวชมพูนุช  เสียงดัง
3. นางสาวบุญญิสา  พาผล
4. นางสาวปารวดี  สุ่ยหล้า
5. นางสาวเจนนิศา  ปัญญา
 
1. นางกัญษิญาภัทร์  ไชยเดช
2. นายวิชัย  สายเมฆ
 
614 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฏฐนันท์  เขาแก้ว
2. นางสาวณัฐมน   มังคุรุุดร
3. นายมินท์ธาดา  คำหอม
4. นายวรวุฒิ  รุดชาติ
5. นางสาวสไบพร  สะสิม
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  จันทรโคตร
2. นางสาวพราวแพรว  คำโส
 
615 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวขวัญดาว  เถาว์ทิพย์
2. นางสาวนาณา  ราวี
3. นางสาววรางคณา  เกตุนอก
4. นางสาววิไลลักษณ์  โสตะราษฎร์
5. นางสาวศศิประภา  ชาดวง
 
1. นางศิรดา  ลุนด์สตร์อม
 
616 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นางสาวชนัญธิดา  วงษ์รินยอง
2. นายนวมินทร์  สิมลี
3. นางสาวพรรษา  พลศิริ
4. นางสาวภาวิตา  เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
5. นางสาววรกมล  มุงคุณคำชาว
 
1. นางเพ็ญประภา  อินทรปัญญา
2. นางสาวนันทิยา  สีแก้วรัตนะ
 
617 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. นางสาวณัฐณิชา  ทวีกุล
2. นายธนรัชต์  ผิวแดง
3. นายธีรพงค์  ทองสุข
4. นางสาวปนัดดา  สงภัคดี
5. นางสาวเบญจมาภรณ์  ทนนาดี
 
1. นางปรียา  แสงศรี
2. นางสาวรุ่งนภา  ศาลา
 
618 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิชญานิน  อุ่นกูล
2. เด็กหญิงอัจฉรา  อิ่มเนย
 
1. นายพิทักษ์  ประสิทธิ์นอก
2. นางสุนิสา  ประสิทธิ์นอก
 
619 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 82.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกรพินธุ์   หลินศรี
2. เด็กหญิงศรินทิพย์   เกตุลา
 
1. นางสาวจิตรานุช  วรดี
2. นางสาวสุนิสา  สุดเพาะ
 
620 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปัสสา
2. เด็กหญิงประกายดาว  มาตย์นอก
 
1. นางสาวขวัญฤดี  คลังบุญวาสน์
2. นางสาวอุไร  จันทิมา
 
621 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกชกร  บุตตะวงศ์
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  โชติราษี
 
1. นางสาวกานติมา  มุนติเก
2. นางสาววิภาดา  ลาปะ
 
622 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กลุ่ม 5 1. เด็กชายคฑาวุธ  อภัยสุข
2. เด็กหญิงอภิสรา  บัวศรี
 
1. นางสาวชนิกานต์  ปนรัตน์
2. Miss Huang Xiang  Yun
 
623 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. นางสาวจิรัชญา  แสงแก่นสาร
2. นายชลศักดิ์  กันยาเยี่ยม
 
1. นายพิทักษ์  ประสิทธิ์นอก
2. นางสุนิสา  ประสิทธิ์นอก
 
624 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. นางสาวกรรณิกา  นามสนธ์
2. นางสาวศิทานันท์  ภูปัญญาวัฒน์
 
1. นางพัชรีภรณ์  สุริยะเดช
2. MissShanshan  Chen
 
625 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวกัญญารัตน์  สุดใด
2. นางสาวชาลินี  คิ้วไธสง
 
1. นางสาวศศิประภา  โพธิรัตน์
2. MissWang  Lantian
 
626 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นางสาวนิภา  เหล่าลาภะ
2. นายเด่นศักดิ์  รัตนทิพย์
 
1. นางสาววิภาดา  ลาปะ
2. นางสาวกานติมา  มุนติเก
 
627 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. นายณภัทร  ประเสริฐสวัสดิ์
2. นางสาวศศลักษณ์  โสภา
 
1. นางสาวณัฐปัณฑ์  กูกขุนทด
 
628 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สิมลาโคตร
2. เด็กชายภาสภัก  อนุสสรราชกิจ
 
1. นางกาญจนรัตน์  โต๊ะถม
2. นายเถลิงศักดิ์   ยุบล
 
629 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงหวานใจ  พวงลี
2. เด็กหญิงแพรไหม  มะโนธรรม
 
1. นางสาวชลธิชา  ฤทธิ์มหา
2. นางสาวเบญจวรรณ  สีอ่อน
 
630 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงทัศรินทร์  สีดำ
2. เด็กหญิงอิศรา  วงศ์ทหาร
 
1. นางสาวไอยริณรัตต์  วังขันธ์
2. นายพีรพันธุ  ครุฑราช
 
631 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  หาหนองหว้า
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันทร์เทาว์
 
1. นางสาวศศิประภา  บุญวงศ์
 
632 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. นางสาวทิพวรรณ์  ตราชู
2. นางสาวอภิญญา  จิระดำรงชัย
 
1. นางสาวมาฆพร  ก้านพลู
 
633 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นายธีรพล  คุ้มไข่น้ำ
2. นางสาวรุ่งนภา  เติมศักดิ์
 
1. นางสาวไอยริณรัตต์  วังขันธ์
2. นายนิรามิส   นรัฐกิจ
 
634 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. นางสาวชนัญชิดา  ปานนี้
2. นางสาวศุพัตชา  ขอพึ่ง
 
1. นางฉมาพันธ์  สำเภาแก้ว
 
635 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวฉัตรชนก  ทองเพ็ชร
2. นางสาวประพัทธ์ภรณ์  สหธารา
 
1. นางสาวปัญญรัตน์  กิจจารักษ์
2. นางวิมล  ลิ้มเลิศมงคล
 
636 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวกระจ่างนภา  งามคุณ
2. นางสาวสิรินภา  ติตะปัน
 
1. นางจินตนา  โยวทิตย์
2. นายนเรนทร์ฤทธิ์  พุทธศรี
 
637 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. นางสาวทิพยา  ชาเคน
2. นางสาวอธิติยา  ดอนอ่อนสา
 
1. นางพิมพ์พร  อุ่นผาง
2. Mr.Vevessee  Jude
 
638 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. นางสาวปัทมวรรณ  ศิลปษา
 
1. นางสุนิสา  ประสิทธิ์นอก
 
639 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. นางสาวอาทิตยา  รัตนัง
 
1. นางสาวศุภาพิชญ์  โจมศรี
2. นางพัชรีภรณ์  สุริยะเดช
 
640 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวน้ำฝน  บุระดา
 
1. นางสาวศศิประภา  โพธิรัตน์
2. MissWang  Lantian
 
641 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. นางสาวธนัชชา  พรหมเสน
 
1. นางสาวเจษฎาภรณ์  ต้องเดช
 
642 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานศึกษา กลุ่ม 5 1. นางสาวบุษยมาศ  พรหมสูงเนิน
 
1. นางสุกัญญา  กุหลาบจิโรจน์
 
643 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. นายกันตินันท์  แสนเย็น
 
1. นางสาวมาฆพร  ก้านพลู
 
644 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. นางสาวกรกนก  ตรีช่วย
 
1. นางชวนิตา  คำสอนทา
 
645 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นายอภิลาภ  ทิพย์แสง
 
1. นางสาวไอยริณรัตต์  วังขันธ์
 
646 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นางสาวรุ่งนภา  เหล่าราช
 
1. นางสาวณาตยาณี  บุตทนุ
2. นางสาวจิรัชญา  สีสุพัฒน์
 
647 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. นางสาวจันทิมา  โฮกอ่อน
2. นางสาวธนัชชา  พัฒนารัฐ
3. นายนิรวัฒน์  สมนาม
4. นายศิวกร  ศิริวงศ์ไพศาล
5. นายอภิชาญ  หาญสุริย์
 
1. นายพิทักษ์  ประสิทธิ์นอก
2. นางสุนิสา  ประสิทธิ์นอก
 
648 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. นางสาวกุลณัฐ  สีไพร
2. นางสาวจิรวรรณ  สมอหมอบ
3. นางสาวปิยะรัตน์   บัวบาล
4. นายพรประเสริฐ  พาตุพาน
5. นางสาวรสา  พงพันนา
 
1. นางสาวจิตรานุช  วรดี
2. นางสาวอรอนงค์  พงษ์สีมา
 
649 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวจิรดา  ประตาทะยัง
2. นางสาวน้ำฝน  หงันเปี่ยม
3. นางสาวรจรินทร์  เหมือยไธสง
4. นางสาวอรณัฐ  สุดชา
5. นายเกียรติศักดิ์  แสนบุญศิริ
 
1. นางสาวศศิประภา  โพธิรัตน์
2. MissWang  Lantian
 
650 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นางสาวณัชชา  ชาวเหนือ
2. นางสาวนุดฉรี  ไตรยา
3. นายสิทธิพร  สว่างศรี
4. นายเกียรติอนันต์   เดินชาบัน
5. นางสาวเพ็ญวิภา  ริมไธสง
 
1. นางสาววิภาดา  ลาปะ
2. นางสาวกานติมา  มุนติเก
 
651 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. นายธวัชชัย  ทองนาเพียง
2. นางสาวปิยฉัตร  จ้อยนุแสง
3. นายสายชล  วินทะไชย
4. นางสาวเวฬุวรรณ  ชวนละคร
5. นางสาวเสาวลักษณ์  ตรีศรี
 
1. นางสาวนารีรัตน์  ทะสุนทร
2. MissLi  Zhongqin
 
652 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. นางสาวบุษกร  พิมพ์หานาม
2. นางสาวมาตา  แจ่มจักษุ
3. นายสุรสิทธิ์  วรสกุลเจริญ
4. นางสาวหฤทัย  เคนใบ
5. นายอมฤต  เหล่าทองสาร
 
1. นางสาวมาฆพร  ก้านพลู
2. นายณัฐวุฒิ    รัตนภิรมย์
 
653 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. นางสาวพรจิตตรา  เย็นเหลือ
2. นางสาวพัทธิราภรณ์  กองเงิน
3. นายมินทดา  ศรีลา
4. นางสาววิชาดา  ปิยไพร
5. นางสาวเพ็ญนภา  ป้องปาน
 
1. นายพิชิตพล  หอมทอง
2. นางสาวเสาวรส  เชียงทา
 
654 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวกัญญาณัฐ  พรมวรรณ
2. นางสาวฐิติมา  หาญโงน
3. นางสาวธนารีย์  คำพิทักษ์
4. นางสาวบุษกร  หะริแสง
5. นายสิรดนัย  ไชยสงค์
 
1. นางสาวไอยริณรัตต์  วังขันธ์
2. นายภานุสกาญจน์  ศรีใส
 
655 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. นายธัญพงษ์  วิชัยศรี
2. นายภูมินทร์  นารมย์
3. นายวงศกร  ระดาสาร
4. นางสาววนัฎดา  พลโยธา
5. นางสาวศิริวรรณ  เค้าโนนกอก
 
1. นางฉมาพันธ์  สำเภาแก้ว
 
656 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม กลุ่ม 5 1. นางสาวจิรวดี  แสงแดง
2. นายนราธร  ยะโส
3. นายมรกต  สมปักษ์
4. นางสาววริศรา  ค้ำจุน
5. นางสาวอารีรัตน์  ทองแดง
 
1. นางสาวพลอยชมพู  คำสม
2. นางอุไรวรรณ์  กล้าดี
 
657 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. นางสาวฐิติพร  แสนจำลา
2. นายวรรณพงษ์  คำแพง
3. นางสาววรรณศิริ  อันทะเกตุ
4. นางสาวอาทิติยา  ได้วิเศษ
5. นางสาวโสภางค์พิศ  ภูแลสี
 
1. นางระวีวรรณ  เวียงเพิ่ม
2. นางวราภรณ์  มาตราสงคราม
 
658 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  ชินสูญ
2. นางสาวอมรรัตน์  นาไชย
 
1. Mr.Yang Xiao  hua
2. นางสาววดี  เลิศกวีวงศ์
 
659 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. นายปิรันญ์  คำขาว
2. นางสาววารุณี   หาญศึก
 
1. นางพัชรีภรณ์  สุริยะเดช
2. MissShaochun  Huang
 
660 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวกัญญารัตน์  เพ็ชรตะกั่ว
2. นางสาวปิ่นมณี  สดศรี
 
1. นางสาวศศิประภา  โพธิรัตน์
2. MissWang  Lantian
 
661 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นางสาวอรวรรณ  จำปาแดง
2. นางสาวเกษสุดา  เบียดนอก
 
1. นางสาววิภาดา  ลาปะ
2. นางสาวกานติมา  มุนติเก
 
662 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. นางสาวนรากร  พรหมเมตตา
2. นางสาวศรสวรรค์  คุ้มบุ้งค้า
 
1. MissBie  Wanqing
 
663 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. นายจักรกฤษณ์  พุทธชัย
2. นางสาวพิชชาพร  โพธิรุด
 
1. นางสาวมาฆพร  ก้านพลู
 
664 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. นางสาวชลธิชา  ฉัตรเท
2. นางสาวนภัส  กิตติธรรมฤทธิ์
 
1. นางสาวพันทิพา  พันธ์พงศ์
2. นางสาวณัฐิยา  พาที
 
665 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวชนม์นิภา  ศิริชัย
2. นายเกียรติศักดิ์  อันพิมพ์
 
1. นางสาวไอยริณรัตต์  วังขันธ์
2. นางสาววริสรา  จารีต
 
666 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. นางสาวฐิติมา  ชมระกา
2. นางสาวสุพัตรา  สาลิงค์
 
1. นางสาวเสาวภา  แก้วแก่นคูณ
 
667 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวภัทราพร  ภูถอดใจ
2. นางสาวมลฤดี  ปรีพูล
 
1. นางสาวอภิญญา  นามแสง
2. นายนเรนทร์ฤทธิ์  พุทธศรี
 
668 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. นางสาวจันทรวิมล  เลิศลา
2. นางสาวอินทิรา  ศิริชัยโชค
 
1. นางพิมพ์พร  อุ่นผาง
 
669 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอนัญญา  ผาบชมภู
2. เด็กชายอนันต์ยศ  ทุมมาลา
 
1. นางชื่นชม  ก้อนมณี
2. นางเกษมณี  พิสุทธมภสิทธิ
 
670 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา กลุ่ม 2 1. นายธีรภัท  ชูสอน
2. เด็กชายนคร  บุญยัง
 
1. นางสาวณฤดี  เหล่าคนค้า
2. นายธนาวุฒิ  ชินฮาต
 
671 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกชกร  ทาร่อน
2. เด็กชายธีรพล  กองกูล
 
1. นางอรุณี  ขุนทิพย์ทอง
 
672 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม กลุ่ม 4 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ชื่นบาน
2. เด็กหญิงภณิตา  ชามัต
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  สมแวง
2. นางทิตยา  พลคชา
 
673 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กลุ่ม 5 1. เด็กชายคฑาทอง  กัลยาวงษ์
2. เด็กชายีวีรภัทร  ปัทถาพงษ์
 
1. นางวิไลภรณ์  สุขยืน
2. นางยุภาพร  พรมแก้วมา
 
674 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. นางสาวเมธาวี  พานนนท์
 
1. นายสุรพงษ์  เรืองวงศ์วิทยา
 
675 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวแสงดาว   รักหนองบุ
 
1. นางสาวเจนจิรา  ศักดา
 
676 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวจุฑารัตน์  ชุ้มปรึกษา
 
1. นางอรุณี  ขุนทิพย์ทอง
 
677 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ กลุ่ม 4 1. นายสืบสกุล  ศรียอด
 
1. นางวันดี  เที่ยงเกตุ
 
678 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กลุ่ม 5 1. นายกฤษณพงศ์  ศรีสุข
 
1. นางยุภาพร  พรมแก้วมา
 
679 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกานต์รวี  ม่วงนิล
2. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  พลมิตร
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สีสาพันธ์
4. เด็กชายดิรณัฐพัชศ์  ทองแขก
5. เด็กหญิงปภัสสรา  ฟองฤทธิ์
6. เด็กชายพิชิตชัย  เสนาสุ
7. นางสาวสุดารัตน์  ผ่านวงษ์
8. เด็กชายอธิป  สิมมาทัน
 
1. นายศุภชัย  กองเกิด
2. นายกิตติพันธ์  เหล่าสุวรรณ
3. นายบุญชวน  ดาทุมมา
 
680 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.78 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัชพล  จำนงพันธ์
2. เด็กชายถิรวุฒิ  ไกรนอก
3. เด็กชายภูริทัศน์  แก้วอาษา
4. เด็กชายรังสิมันตุ์  พันแสง
5. เด็กชายศุภกร  ปัสสาวะภา
6. เด็กชายอดิเทพ  มาสิงห์
7. เด็กชายอธิฺธกัณณ์  นิกรณ์ธนานนทน์
8. เด็กชายอภิเดช  แก้ววันทา
 
1. นายอนุชา  สายสิงห์
2. นายยุทธนา  เกียงขวา
3. นายปรัชญญา  นทีศิริกุล
 
681 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96.03 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กชายจักรภัทร   สาตร์นอก
2. เด็กชายจิตกร   ระหารนอก
3. เด็กชายภัทรพล   วงศ์นาโพธิ์
4. เด็กชายวสุธร   สีหามาตย์
5. เด็กชายสุริยะ   ศรีเดช
6. เด็กชายอนุชา   เต็มสว่างโชค
7. เด็กชายอภินันท์   เทพรินทร์
8. เด็กชายเอกพล  กึกไธสง
 
1. นายวิทยา  เดิมสันเทียะ
2. นายมงคล  พรศักดิ์หาร
3. นางพิศมัย  เดิมสันเทียะ
 
682 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นายชนาธิป  เคนทรภักดิ์
2. นายธีรภัทร  รัตนราช
3. นายภูริทัต  สายแสน
4. นายสิทธิพงศ์  ทิพฤาตรี
5. นายสิทธิศักดิ์  กันธิยะ
6. นายอภิชาติ  โพธิ์ศรี
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  ก้านจักร์
8. นายเอกพล  ยศพล
 
1. นายอวตาร  บริบูรณ์วัฒน์
2. นายมีชัย  ศรีโนนยาง
3. นายประจักษ์  ศักดิ์คันธภิญโญ
 
683 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. นายจิระภัทร  ศรีทะวงษ์
2. นายณัฐพล  กงสะเด็น
3. นายดนุพร  ไกรยัง
4. นายภราดร  เพิ่มพูล
5. นายวุฒิพร  นารีจันทร์
6. นายศิกวัส  หลวงวิเศษ
7. เด็กชายเฉลิมชัย  สอนเวียง
8. นายเตชินท์  หมัสแหล็ะ
 
1. นายภัทรพงษ์  เจริญสมบัติ
2. นางวิไลลักษณ์  พระบรรเทา
3. นายสาธิต  อินทะมา
 
684 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร กลุ่ม 1 1. นายณัฐวุฒิ  ปะนามะโก
2. นายธราธร  ธีรฐิติธรรม
3. นายพิชิตฃัย  อมรพันธ์ุ
4. นายภานุวัฒน์  บัณฑิตกุล
5. นายอภิศักดื์  มาลาศรี
6. นายอิศเรศ  เรืองศรี
 
1. นางรพิธร   เสนาไชย
2. นายลิขิตพันธ์ุ   อมรสิรินันท์
3. นางสุทธิรัตน์  ภู่ระหงษ์
 
685 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. นายกฤตภาส  ชาประชุม
2. นายกฤษฎา  ภาประดิษฐ์
3. นายณัฐวุฒิ  บุหรัน
4. นายธีรเดช  ปานบุญ
5. นายปริญญา  กอห้าว
6. นายเมืองแมน  บรรเทา
 
1. นายเสถียร  เหล่าประเสริฐ
2. นายภูริวรรฒก์  สุขแสน
 
686 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นายจิรเมธ  ชิดชอบ
2. นายณัฐวุฒิ  มืดอินทร์
3. นางสาวปณัฐดา   ทานา
4. นางสาววันวิสา  วงค์ทองดี
5. นายสหรัฐ  สีสูงเนิน
6. นายเลิศฤทธิ์  เศษอาจ
 
1. นายพัศกร  คำโคตร
2. นางปริศนา  คำโคตร
 
687 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นายณัฐวุฒิ  ไชยแสน
2. นายธนวัฒน์  นากอก
3. นายวีระเดช  พิมูลขันธ์
4. นายศิวกรณ์  พุฒนิล
5. นายเจตนิพัทธ์  ชาวเหนือ
6. นายเศรษฐโชค  ศรีคำมูล
 
1. นายอวตาร  บริบูรณ์วัฒน์
2. นายมีชัย  ศรีโนนยาง
3. นายสุหัสชา  พิมพ์เนาว์
 
688 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. นายกฤษฏิคณิสสร  นิราชวงศ์
2. นายนิธิภัทร  แจ่มใส
3. นายวัชรพล   วิชัยหาญ
4. นายอภิสิทธิ์  ชำนาญ
5. นายเดชาวัต  บางบุญยืน
6. นายเมธาสิทธิ์  เย็นอารมณ์
 
1. นายภัทรพงษ์  เจริญสมบัติ
2. นางปาริชาต  ปาลินทร
3. นางวิไลลักษณ์  พระบรรเทา
 
689 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. นางสาวกศิญุทฏา  ทองแขก
2. นายฉัตรภพ  คำกอดแก้ว
3. นางสาวทิพวรรณ  สุทธิเพชร
4. นายธนกฤต  ซึ้งสุขเกษม
5. นายธนกฤต  พรมนิล
6. นายธีรวัฒน์  สีทองแดง
7. นางสาวปัญจรัศม์  อุตรนคร
8. นางสาวมุทิตา  กันเม็ด
9. นางสาวศศิกานต์  วรรณโส
10. นายสุธี  ไทยฝ้าย
 
1. นางกวีนา  ศิลารวม
2. นางสาวปานฤทัย  ชื่นสร้อย
 
690 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. นายญาณภัทร  ทินจันทร์
2. นายณัฐนันท์  เยี่ยนทรง
3. นายนพพล  สุโพธิ์ชัย
4. นางสาวพรพิมล  ไทยน้อย
5. นางสาวพัชราภรณ์  คำสียา
6. นางสาวพิยดา  แก้วขอนแก่น
7. นางสาวลินลีณี  ปากขันตี
8. นางสาววารีนา  โสภากุล
9. นางสาววาสนา  พะวงษ์
10. นางสาวอรชุดา  ทองป้อง
 
1. นายสุเมฆ  ฉ่ำเฉื่อย
2. นางสาวหัถยา  เคราะห์ดี
3. นายรัฐพล  สืบศรี
 
691 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา กลุ่ม 5 1. นายกฤษฎพล  พันธุ์รัตน์
2. นายดนุพร  ดอนอ่อนเบ้า
3. นายธเนศวร  หอมสมบัติ
4. นายนิติภูมิ  มาสูงเนิน
5. นางสาวศิลป์สุภา  ชนะสงคราม
6. นายศุภกรณ์  ฮ่านต่ำ
7. นางสาวศุภลักษณ์  อยู่เขียว
8. นายศุภโชค  พาที
9. นางสาวสาวิตรี  บากอง
10. นายสิทธิศักดิ์  ชาวะลัย
 
1. นางปิม  ศิริมั่งมูล
2. นายอำนวย  มะโนมัย
3. นายกิตติพงษ์  พรมจริญ
 
692 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายกนกพล  ศรีกลชาญ
2. เด็กหญิงจีรนันท์  วันพุฒ
3. เด็กชายพิพัฒน์พงค์  สีหนองคู
4. เด็กหญิงสไบรพร  จันทร์นิล
5. เด็กชายอิทธิวรพล  เจียมตน
 
1. นางเครือวัลย์  พนมหิรัญ
2. นางวรพนิต  ซิมมอนส์
 
693 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อาจวิจัย
2. นางสาวฐิติมา  พรมเทพ
3. เด็กหญิงมัณฑนา  ราชเสนา
4. นางสาววรรณวิไล  ดวงจันทร์
5. เด็กหญิงอภิญญา  สีหาราช
 
1. นางลำดวน  รินทะไชย
 
694 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  โอสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปณิดา  พรมเท่า
3. เด็กหญิงปรียนิตย์  ลื่นภูเขียว
4. เด็กหญิงสาลิตา  ปทุมานนท์
5. เด็กหญิงอริสา  อรรคฮาด
 
1. นางวิลาวรรณ  สมลือแสน
2. นางปฐมาธิดา  แสนศรีระ
 
695 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวญาณัชชา  อุ่นจันที
2. นางสาวปิยะธิดา  นันท์ดี
3. นางสาววรัญญา  อุ่นจันที
4. นายวีระพล  ศรีหลัก
5. นางสาวอมรรัตน์  สระสอง
 
1. นางเครือวัลย์  พนมหิรัญ
2. นางสุพรรณี  แก่นบุดดี
 
696 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กลุ่ม 3 1. นายณัฐพล  พลรักษา
2. นายภาณุวัช  จันทร์คิด
3. นางสาวสลักจิต  วงษ์ราชสีห์
4. นางสาวสุภิกา  จันดี
5. นางสาวอิสราภรณ์  ปะละกา
 
1. นางสาวภาวิณี  ปักกะทานัง
2. นางสุภา  วัฒนวาทิตกุล
 
697 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ไชยเทศ
2. นางสาวดุสิตา  ศรีหานารถ
3. นายธีรภัทร  บุษราคัม
4. นางสาวสุนิตรา  คำสีทา
5. นายอัษฎาวุธ  หอมดี
 
1. นางสมฤดี  อุดมโคตร
2. นางสาวอรทัย  บุตรหมื่น
 
698 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. นายกีรติ  น้อยนนท์
2. นางสาวปาริฉัตร  แก้วหานาม
3. นางสาวมุขริน  ใจอารีย์
4. นางสาวรัตณากร  ลาภชัย
5. นางสาวอมรรัตน์  ลาภศึก
 
1. นางวิลาวรรณ  สมลือแสน
 
699 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัลยกร  วิทยา
2. เด็กหญิงชญานิศ  พลีภักดิ์
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  รักษาสิทธิ์
 
1. นางสุจิตรา  สว่างโรจน์
2. นางสาวปัทมา  นาแถมเงิน
 
700 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  วันสี
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศรีภา
3. เด็กหญิงชไมพร  หงษ์แดง
 
1. นางกฤติยา  กองเกิด
2. นายรชฏ  แก้วสะอาด
 
701 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐริการ์  ทวีรัมย์
2. เด็กชายธีรภัทร์  ศรีสนิท
3. เด็กหญิงป้อนวิภา  ปะระกา
 
1. นางภัทราพร   แสงประพันธ์
2. นางอัญชลี  ปัญญาง
 
702 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พัฒนาศูนย์
2. เด็กหญิงพรพิมล  บุตรพันธ์
3. เด็กหญิงศศิกานต์   แสงเมือง
 
1. นายสุภชัย   แก้ววังชัย
2. นายธัญญา  สามารถ
 
703 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพัณณิดา  ศักดาราช
2. เด็กชายภานุวัฒน์   ต๋าระ
3. เด็กหญิงอาฐิตยา  ปลัดจ่า
 
1. นางฐิตารีย์  อโหสิชูวงศ์
2. นางภัสสรีวัลย์  ทะคง
 
704 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐริกา  คำสวนมอญ
2. นางสาวนิภาพร  พรมมาวัน
3. นางสาวปทุมวรรณ  ทวีสุข
 
1. นายพิเชษฐ์  ใจชัยภูมิ
2. นางญาณิศา  เครือวรรณ
 
705 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีสุรัตน์
2. นายชัดชัย  สมบูรณ์
3. นางสาวเปมิกา  พรมพิมพ์
 
1. นายศิวะ  มะโนขันธ์
2. นางสาวสุรีรัตน์  หมื่นขวา
 
706 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน กลุ่ม 3 1. นางสาวจันทร์ทิพย์  จันทร์พันธ์
2. นางสาวนฤมล  แคนชัยภูมิ
3. นางสาวบุษบา  หิตายะโส
 
1. นางภิญญาพัชญ์  เทียมเมืองแพน
2. นางรัสมี  สุภพร
 
707 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. นางสาวชมัยมล   แข็งขัน
2. นางสาววณิชชญาพร   บุษราคัม
3. นางสาวศศิธร  พรมมฤกษ์
 
1. นายสุภชัย   แก้ววังชัย
2. นายธัญญา  สามารถ
 
708 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กลุ่ม 5 1. นางสาวนริศรา  คุณหงษ์
2. นางสาวสาวิตรี  วรรณชัย
3. นางสาวอัษฎา  ทิพย์สุข
 
1. นางสาวเบญจอนงค์  โคตรนรินทร์
2. นางสาวพิชญ์สินี  สิงห์โต
 
709 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมนสิชา  เดชพันธ์
2. นางสาวสุรัญญา  แสนคำ
3. นางสาวอภิชญา  พละสุ
 
1. นางวัชรีย์  เหลืองกระโทก
2. นางสุกัญญา  พักวัน
 
710 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปวริศา  กองเกิด
2. เด็กหญิงภัทราพร  กระแสโสม
3. เด็กชายสมโชค  รูปสูง
 
1. นางอำไพ  วุฒิพันธุ์ชัย
2. นางกฤติยา  กองเกิด
 
711 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนริศรา  เกรียรตินอก
2. เด็กหญิงพรชิตา  อุ่นเกิด
3. เด็กหญิงสุทธิดา  แสนบุญ
 
1. นางพิมลรัตน์  จอดพิมาย
2. นางสมจิตร  ภูบุญมา
 
712 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจิตประภัสสร  บึงมูล
2. เด็กหญิงบุษราคัม  ผิวเพชร
3. เด็กหญิงเอมอร  อันอาจ
 
1. นายสมเกียรติ  ศรีคำมุง
2. นางสาวลำไพ  ต้นวงศ์
 
713 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทุมเทียง
2. เด็กหญิงปวิชญา  เจียมศักดานุวัฒน์
3. เด็กหญิงลลิตา  เดชพ่วง
 
1. นางฐิตารีย์  อโหสิชูวงศ์
2. นางภัสสรีวัลย์  ทะคง
 
714 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวนิโลบล  ทองแพง
2. นางสาวศิราภรณ์  สงวนเผ่า
3. นางสาวไพลิน  จุลสาส
 
1. นางสาวณิชากร  อุ่นทะวงษ์
2. นางทิพย์สุคนธ์  นันโง
 
715 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฏยา  เครือวัลย์
2. นายนิติธาดา  สุภา
3. นางสาวสุภาวิดา  หินราช
 
1. นางอินทุกานต์  พรหมเมตตา
2. นายศิวะ  มะโนขันธ์
 
716 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวกฤษณา  รุ่งสว่าง
2. นางสาววริศรา  เสี่ยงสาย
3. นายอภิวัฒน์  แรงโสม
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  รูปต่ำ
2. นางอัญชลี  ปัญญาง
 
717 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. นายธราดล  รัตนศรี
2. นายภูตะวัน  แข็งขัน
3. นางสาวศลิษา  ศรีเชียงสา
 
1. นางสาวพรนภา  ร่มจันทร์
2. MissThuy   Doan Thi
 
718 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. นางสาวจิตรา  ชาญมีชัย
2. นางสาวจิรัชยา  พลแสน
3. นางสาววีรปรียา  อันจำปา
 
1. นางภัสสรีวัลย์  ทะคง
2. นางฐิตารีย์  อโหสิชูวงศ์
 
719 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายวันชัย  เอดวาร์ดวันมุยเยน
2. เด็กหญิงอัครภา  ตงประสิทธิ์
 
1. นายอำนาจ  พรหมใจรักษ์
2. นายสุรชาติ  สารแสน
 
720 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมานิตา  ขันติวงษ์
2. เด็กหญิงสุวลักษณ์  นานนท์
 
1. นายนวพล  สีดามล
2. นางสาวรัตมา  อ้อทอง
 
721 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กชายภพธร  มะลาหอม
2. เด็กชายภีมเดช  ภาคมณทา
 
1. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
2. นางนงลักษณ์  ประไกรวัน
 
722 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. เด็กชายภูวดล   ยอดชาญ
2. นางสาวสู่ขวัญ   คำเงิน
 
1. นางณัฐกฤตา   อุทัยนา
2. นางณัฐภัสสร   เพชรธนกุล
 
723 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงนพมาศ  อภิชาติบุญมา
2. เด็กชายภัณฑิรา  ศิริวิชัย
 
1. นางเปรมใจ  ศักดาศิริสวัสดิ์
2. นางสาวอิสราภรณ์  พรเพ็ง
 
724 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน กลุ่ม 1 1. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  แก้วพรมมา
2. เด็กชายอานุภาพ  ศรีบูโฮม
 
1. นายสมศักดิ์  สิงหะ
 
725 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา กลุ่ม 2 1. เด็กชายตะวัน  ต่วนค่ำ
2. เด็กชายธัญลักษณ์  ศศิวรินทร์กุล
 
1. นายวินัย  ปานเนาว์
2. นายนันทวุฒิ  อุไรสาย
 
726 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กชายเจษฎา  กวิรชวนชิด
2. เด็กชายเตชิต  สุตะนา
 
1. นางทัศนีย์  ทีปต์ธีรธรรม
2. นางสุกัญญา  แมงไธสง
 
727 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. เด็กชายกิตติกวิน  บุพผา
2. เด็กชายวีรพล  บุรี
 
1. นายภัทราวุธ  เวทย์วีระพงศ์
2. นายสมศักดิ์  แก่นณรงค์
 
728 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงช่อทิพย์  โยธี
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  มาเหง้า
 
1. นางสายบัว  พิมพ์มหา
2. นายรุ่งฟ้า  ศรีอ่อน
 
729 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. นายวิทวัส  สีทัดยศ
2. นายเสฏฐวุฒิ  รัตนวงศ์
 
1. นายอำนาจ  พรหมใจรักษ์
2. นายสุติพงษ์  อมูลราช
 
730 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก กลุ่ม 2 1. นายธีรพัฒน์  ช่างคูณ
2. นายภาณุพันธ์  แสงสุข
 
1. นายสุริยา  เสนาวงค์
2. นางสาววันวิสาข์  อิงแก้ว
 
731 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กลุ่ม 3 1. นายพงศ์พล  จงเทพ
2. นางสาวสิริธิดา  วิริยะ
 
1. นางทัศนีย์  ทีปต์ธีรธรรม
2. นางสาวอินทวรรณ  เชื้อเจ้าทรัพย์
 
732 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมันพิทยาคม กลุ่ม 4 1. นายสุรเดช  พรมต้อ
2. นายเศรษฐพงษ์  บุญภา
 
1. นายรักษพงศ์  สุรพล
2. นางดารุณีย์  แก้วมาตย์
 
733 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. นางสาวธนพร  วรเวชกาญจนา
2. นางสาวธัญญารัตน์  จันโทศรี
 
1. นางสาวอุไร  ทองดี
2. นางสาวกัญญารัตน์  จรัสแสง
 
734 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปรางนภา  วิบูลย์อัฐพล
2. เด็กชายอัศนีย์  ไทยวงศ์
 
1. นายอำนาจ  พรหมใจรักษ์
2. นายกฤติเดช  จันทร์เพ็ง
 
735 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีรภัทร  พิลาดา
2. เด็กชายศรานนท์  สัตยานุชิต
 
1. นายบุญจันทร์  ก้านอินทร์
2. นายมนวัฒน์  คำรินทร์
 
736 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุขดี
2. เด็กชายวรวุฒิ  พลชัยสงค์
 
1. นางสาวสุนิสา  อึ้งจันทร์
2. นายชัยณรงค์  สิงห์จันทร์
 
737 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. เด็กชายชาญวิทย์  หลานวงศ์
2. เด็กชายนันทวัน  หล้ามูล
 
1. นางธิดารัตน์   ใจสุข
2. นายภัทราวุธ  เวทย์วีระพงศ์
 
738 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กลุ่ม 5 1. เด็กชายธนวิชญ์  ตู้ปัญญากนก
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  เพียชามาตย์
 
1. นางสาวอิสราภรณ์  พรเพ็ง
2. นายปุญญพัฒน์  ชัยวงษา
 
739 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. นางสาววรรณนิสา  บุตรโม
2. นายเสฏฐวุฒิ   ตั้งสกุล
 
1. นายอำนาจ  พรหมใจรักษ์
2. นายกฤติเดช  จันทร์เพ็ง
 
740 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. นางสาวกนิษฐา  สอนทา
2. นายวีรชล  ดงแสง
 
1. นางสาวชนัญนิช  รัตรองใต้
2. นางสาวสุมันตา  สุภธีระ
 
741 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา กลุ่ม 3 1. นายรังสรรค์  แก้วคูนอก
2. นายศักดิ์สิทธิ์  กฤตเวทิน
 
1. นายกิติกร   แสวงหา
2. นางสาวสุนิสา  อึ้งจันทร์
 
742 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นางสาวรุจิษยา   อาษาสนา
2. นายวิทยา   วิประทุม
 
1. นายจักรพงษ์  อามาตย์สมบัติ
2. นายชัยวิชิต  สุวรรณเรือง
 
743 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. นางสาวช่อผกา  แต่งสุวรรณ
2. นางสาวนารีรัตน์  ผลทิพย์
 
1. นายกิตติพงษ์  จรัญศิริไพศาล
2. นายธนเดช  วิไลรัตนากูล
 
744 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤชฎากร  ดงแสนสุข
2. เด็กชายธนดุล  วงศ์สุวรรณ
 
1. นายสุติพงษ์  อมูลราช
2. นางนงลักษณ์  สหัสรังษีวิทยา
 
745 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ภิรมย์
2. เด็กชายธนพัฒน์  โมริพันธ์
 
1. นายสุรศักดิ์  แก้วล้วน
2. นางทิพย์ธิดา  อภิเมธีธำรง
 
746 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัชชา  สีบูพิมพา
2. นายบุญญฤทธิ์  ยอดเพชร
 
1. นางสาวภัทราพร  นาสูงชน
2. นางตุรกี  สมสา
 
747 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสิริณา   มาหา
2. นางสาวเอมอร   ลิ้มวงศ์รุ่งเรือง
 
1. นางสาวชญาณิทิพย์  เขจรสิทธิ์
2. นางณัฐภัสสร  เพชรธนกุล
 
748 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กลุ่ม 5 1. เด็กชายอภินพ  นรากรศักดิ์
2. นางสาวเมทินี  พงษ์ธนันชัย
 
1. นางนิตยาพร  กินบุญ
2. นายสาคร  ชำนาญพล
 
749 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายณภัทร   ปรุงศรีปัญญา
2. เด็กชายพงศ์สุพัฒน์   เดิมพันธ์
 
1. นางสาวธนัญชา    พิทยาเสถียร
2. นางน้ำอ้อย   กาญจนเส็ง
 
750 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนพล  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  หมู่เมืองสอง
 
1. นางวาสนา  ปัจจุฐาเน
2. นายกวีพงษ์  อบมาลี
 
751 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฏฐพงษ์  ฐานะวัน
2. เด็กชายรัฐชัย  ตั้งตรีวีระกุล
 
1. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
2. นางพชิรารัชต์  ศิริปุณยนันท์
 
752 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. เด็กชายพงพิสิทธิ์  คำบงกานต์
2. เด็กชายอัคนีรุทร์  วัดเวียงคำ
 
1. นายชัยนันท์  คำหลาย
2. นายรุ่งโรจน์  มั่งคำ
 
753 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุพรรณ์
2. เด็กหญิงศุุภวรรณ  เพ็ญศรี
 
1. นางชลี  ใจอ่อน
2. นางสาวสุภาศรี  สีสมน้อย
 
754 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายนิธิรัฐ   สารเหล่าโพธิ์
2. เด็กหญิงอรปรียา   พิมพ์เนาว์
 
1. นายสุริยา  งามเจริญ
2. นางน้ำอ้อย  กาญจนเส็ง
 
755 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐดนัย  โกจารย์ศรี
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ฤทธิลา
 
1. นางสาวศิรินภา  แวงชัยภูมิ
2. นายบุญจันทร์  ก้านอินทร์
 
756 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเกววลี  บุญโนนแต้
2. เด็กหญิงเอื้ออารี  ดีพลงาม
 
1. นางวิทชรียา  ทองผาย
2. นายขวัญชัย  หายหัตถี
 
757 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงชิโนรี  สังเกื้อ
2. เด็กหญิงทองพญา  ภูขีด
 
1. นางสาวชญาณิทิพย์  เขจรสิทธิ์
2. นางสาวศรัญญา  แก้วหาญ
 
758 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. เด็กชายวิรุฬห์  หลาทอง
2. เด็กชายสิปปนนท์  ทองมีศรี
 
1. นางสาวอุไร  ทองดี
2. นางสาวกัญญารัตน์  จรัสแสง
 
759 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวนันท์นภัส  เวียงผดุง
2. นางสาวลลินทิพย์  จันทปัญญา
 
1. นายศุภกิตต์  ใจเอ็นดู
 
760 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก กลุ่ม 2 1. นางสาวสุดารัตน์  นาสิงคาร
2. นางสาวอริสรา  มีคำ
 
1. นายสุรศักดิ์  แก้วล้วน
2. นายสุริยา  เสนาวงค์
 
761 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐกานต์  ขีดเข้ม
2. นายสิทธิพงษ์  บับพาน
 
1. นายขวัญชัย  หายหัตถี
2. นางวิทชรียา  ทองผาย
 
762 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. นางสาวปวันรัตน์  อ่อนจันทร์
2. นางสาวเขมนิภา  ปิติมล
 
1. นายวรวุฒิ  กกขุนทด
2. นายรุ่งโรจน์  มั่งคำ
 
763 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กลุ่ม 5 1. นางสาวณัฐพิชา  เหลาเพ็ง
2. นางสาวพัชรียา  หาสีงาม
 
1. นายปัฐฏิพนธ์  นนทะโคตร
2. นางสาวอิสราภรณ์  พรเพ็ง
 
764 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐธิดา  ศรีโนนชัย
2. นางสาววศินา  โชคศิรกาญจน์กุล
 
1. นายกฤติเดช  จันทร์เพ็ง
2. นายบุญทิวา  พันธุมิตร
 
765 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. นายกมล  ศิลารักษ์
2. นางสาวเจนณิศา  เผ้าวงษ์
 
1. นายวิชาญ  โพธิ์นอก
2. นายกรรพล  เมืองคำ
 
766 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวธิดารัตน์  เต็นติรัมย์
2. นางสาวนัฐนันท์  สาออน
 
1. นายพรพนา  พาโคกทม
2. นางสุนันทา  ดีมาก
 
767 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. นายจตุพล  ปทุมวัฒนชัย
2. นายอานุภาพ  พรมวงค์
 
1. นายชัยนันท์  คำหลาย
2. นายรุ่งโรจน์  มั่งคำ
 
768 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กลุ่ม 5 1. นางสาวกีรพัชร  ตันเบญจศิริ
2. นางสาวมณีรัตน์  ไร่สูงเนิน
 
1. นายปัฐฏิพนธ์  นนทะโคตร
2. นางสาวอิสราภรณ์  พรเพ็ง
 
769 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่ม 1 1. นายชยุตม์  สะท้านบัว
2. นายบุรี  ศรีตระกูล
 
1. นางสิริพร  ระวีกุล
2. นางสาวนราภรณ์  หนองหลวง
 
770 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. นายสตางค์  ไสวงาม
2. นายอภิวิชญ์  พวกเมืองพล
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ชาวงษ์
2. นายณัฐวุฒิ  รุ่งวิสัย
 
771 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นายชาคริต  ทิพวัฒน์
2. นายธนพล  ศิริจรรยาวัฒน์
 
1. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
2. นางพชิรารัชต์  ศิริปุณยนันท์
 
772 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. นายณัฎฐพล  นามไพร
2. นายอลงกรณ์  สิมมาจันทร์
 
1. นายรุ่งโรจน์  มั่งคำ
2. นางสาวอมรรัตน์  จุมพล
 
773 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. นายสมรรถชัย  จิโนการ
2. นางสาวเนตรภิศ  โดตา
 
1. นายกิตติพงษ์  จรัญศิริไพศาล
2. นายศุภฤกษ์  ปาสาทัง
 
774 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปนิธิยา  ลีกุล
2. เด็กหญิงวรัญญา  อาราษฎร์
3. เด็กหญิงศุทธินี  แสนกิ่ว
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  ถีอาสนา
2. นายธีรเจต  อึ้งจะนิล
 
775 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชัยบาล
2. เด็กหญิงศิรประภา  จันสด
3. เด็กหญิงแพรวทอง  ลีลา
 
1. นางสาวสุมันตา  สุภธีระ
2. นายปิยภัทร  เสลาวรรณ์
 
776 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กชายฐิติภัทร  อินทวงษ์
2. เด็กชายนัฐพงษ์  ภูบาลชื่น
3. เด็กชายสถาปนา  หานะพันธ์
 
1. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
2. นางพชิรารัชต์  ศิริปุณยนันท์
 
777 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกชนิกา  กลางประพันธ์
2. เด็กหญิงธัญสิริ  รัตนโชติกุลชัย
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์   อินสม
 
1. นางธิดารัตน์   ใจสุข
2. นางสาวศุภธิดา  แสงโทโพธิ์
 
778 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  โคตรชัย
2. เด็กชายนภพล  บุตรการ
3. เด็กหญิงนันธิชา  มูลตรี
 
1. นายปุญญพัฒน์  ชัยวงษา
2. นางสาวจิรารัตน์  เหง้าปูน
 
779 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. นางสาวจิราวรรณ  วัฒนกูล
2. นางสาวฐิตินันท์  จำปาหวาย
3. นางสาววรรณนิสา  บุตรโม
 
1. นายอำนาจ  พรหมใจรักษ์
2. นางนารีรัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
780 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. นางสาวปติมาพร  คุณเศษ
2. นางสาวพลอยพิสุทธิ์  บุดดีจีน
3. นายพันธกานต์  ไสบาล
 
1. นายนวพล  สีดามล
2. นางสาวชนัญนิช  รัตรองใต้
 
781 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นายตนุสรณ์  สนธิมูล
2. นางสาวอรพรรณ  นาอุดม
3. นางสาวอรอุมา  วิโรชกิจเจริญ
 
1. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
2. นางพชิรารัชต์  ศิริปุณยนันท์
 
782 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. นางสาววนิศราวรรณ  เหลาพรม
2. นางสาวสุวนันท์  สุบิน
3. นางสาวเบญจมาศ  บุญสอน
 
1. นางสาวอมรรัตน์  จุมพล
2. นางสาวอัจฉรา  เฉลิมวงศ์
 
783 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. นายนราธร  ยอดสง่า
2. นางสาวพัชรพร   นวดโอโลสกุล
3. นายวิศวะ  โชติพันธ์พงศ์
 
1. นายนพคุณ   สืบเลย
2. นางสาวปรารถนา  มนัญชัยธรรม
 
784 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นาย นายณฐนนท   ฤทธิ์ตา
2. เด็กชายฐิติพงศ์   เตียสุขสวัสดิ์
 
1. นายสุริยา  งามเจริญ
2. นางสาวธนัญชา  พิทยาเสถียร
 
785 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก กลุ่ม 2 1. นางสาวพัชรินทร์  หงษ์อินทร์
2. นางสาววรรณพร  อุตตะมะ
 
1. นายสุริยา  เสนาวงค์
2. นางทิพย์ธิดา  อภิเมธีธำรง
 
786 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวทิพวรรณ   จันบัวลา
2. นายธนากร  ทองตุ้ม
 
1. นายกิติกร   แสวงหา
2. นายชัยณรงค์  สิงห์จันทร์
 
787 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 4 1. นางสาวสุพัตรา  ผาไหม
2. นางสาวเบญจวรรณ  เทศแก้ว
 
1. นางสาววรัชญาดา  อายุโย
2. นางไพรวัน  ศิริสุนทร
 
788 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัวเรียงศึกษา กลุ่ม 5 1. นางสาวสุภาพร  มูลกล้อม
2. นายเจษฎา  อนันตภักดิ์
 
1. นายภาณุมาศ  พิมพ์เรือง
2. นายเดชา  ทะมานันท์
 
789 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนกร  คงสมศรี
2. เด็กชายสรุดิษ  คุณทะวงษ์
3. เด็กชายโชคกำชัย  วิเศษบรรเทา
 
1. นางนภัสนันท์  อินทรปพงศ์
 
790 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กชายธีรเดช  แซ่ฉั่ว
2. นายพีรพล  ลุนหงส์
3. เด็กหญิงอชิรญา  แสนวงษ์
 
1. นางพชิรารัชต์  ศิริปุณยนันท์
2. นายขวัญชัย  หายหัตถี
 
791 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. เด็กชายจิตติภูมิ  ภูมิประเสริฐ
2. เด็กชายติณณ์พัชรพิชญ์   คำภู
3. เด็กชายสุเมธ  ขอนศักดิ์
 
1. นายเรืองสิทธิ์  นามกอง
2. นายโยธิน  ธีระนันท์
 
792 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. เด็กชายฐิติโชติ  กิ่งไพบูลย์
2. เด็กชายภาณุวิชญ์  สืบเลย
3. เด็กชายสัญญพงษ์  ศรีดาสถิตย์กิจ
 
1. นายนพคุณ  สืบเลย
2. นางสาวปรารถนา  มนัญชัยธรรม
 
793 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. นางสาวพิม  งามนิมิตร
2. นางสาวอังคณา  กองไธสง
3. นางสาวเนตนภิศ  รัตนาไลย
 
1. นายอลงกรณ์  บุตรกสก
2. นายเฉลิมเกียรติ  ถีอาสนา
 
794 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นายธวัชชัย  บัวจันทร์
2. นายภูมิ  เชิดพานิช
3. นายสิทธิศักดิ์  แสงกระสินธุ์
 
1. นางพชิรารัชต์  ศิริปุณยนันท์
2. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
 
795 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. นายชาคริต   ทาพิลา
2. นายธวัชชัย   สินธพ
3. นายธีรากรณ์  เสาระโส
 
1. นายโยธิน  ธีระนันท์
2. นายเรืองสิทธิ์  นามกอง
 
796 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนหันวิทยายน กลุ่ม 5 1. นายพร้อม  ชุมชัย
2. นายเอกภพ  อรัญถิตย์
3. นายไชยพศ  ตราทิพย์
 
1. นางสาวอุทุมพร  ทุมมี
2. นายสนธยา  เสนามนตรี
 
797 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลุ่ม 1 1. เด็กชายฆานธร   โถตะบุตร
2. เด็กชายณัฐพล   ชาติชำนิ
3. เด็กชายน้ำมนต์   บรรยงค์
 
1. นายสุภักดี   โหน่งจันดี
2. นายชัยวัฒน์   ชะอินทรวงค์
 
798 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา กลุ่ม 3 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  สมัครสมาน
2. เด็กชายวัชรพล  พิทักษ์
3. เด็กชายไกรสร  จัตุรงค์
 
1. นายประหยัด  คำน้อย
2. นายสุรศักดิ์  บุญร่วม
 
799 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. เด็กชายต่อตระกูล   อินธิศร
2. เด็กชายประกฤษฎิ์ธรณ์   เสาไพบูลย์
3. เด็กชายภัทรชัย   พลโรม
 
1. นายธีรวัฒน์  เขจรสิทธิ์
2. นางสาวชญาณิทิพย์  เขจรสิทธิ์
 
800 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีชมพูศึกษา กลุ่ม 5 1. เด็กชายกานติพัฒน์  ขุนเดช
2. เด็กชายภีร์เสน  โพธิปัสสา
3. เด็กชายเพชรณพัฒน์  ไชยสุรินทร์
 
1. นายคมเพชร  โพธิปัสสา
2. นางสุภาวดี  โพธิปัสสา
 
801 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. นายกนกศักดิ์  ชุมแสง
2. นายกิตติพันธ์  เฮงสุวรรณ์
3. นายอัครวัตร  เมืองนาง
 
1. นายอลงกรณ์  บุตรกสก
2. นายเฉลิมเกียรติ  ถีอาสนา
 
802 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นายดนุพร  จิตแสง
2. นายปิยวัฒน์  แสนศรี
3. นายอนุชา  นามชาลี
 
1. นางพชิรารัชต์  ศิริปุณยนันท์
 
803 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นายชาญณรงค์   หมีทอง
2. นายปรมัตถ์  ลุนดาพร
3. นายสุขสันต์  ไฉวกลาง
 
1. นายธีรวัฒน์  เขจรสิทธิ์
2. นางสาวชญาณิทิพย์  เขจรสิทธิ์
 
804 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีชมพูศึกษา กลุ่ม 5 1. นายจตุพล  มาตผดุง
2. นายธนากรณ์  เฮ้าแสง
3. นายสุทธิราช  ศรชัย
 
1. นายคมเพชร  โพธิปัสสา
2. นางสุภาวดี  โพธิปัสสา
 
805 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายจิรพงษ์  ศรีหามงคล
2. เด็กชายชลสรวง  วรวัฒนากุล
3. เด็กชายสิรวิชญ์  สาวิกัณย์
 
1. นายอลงกรณ์  บุตรกสก
2. นายเฉลิมเกียรติ  ถีอาสนา
 
806 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายปริวัฒน์  แสงบุญ
2. นายพิพัฒน์  แก้วคำบัง
3. นายพิเชษฐ  ดีประวี
 
1. นายอภินันท์  เพิ่มศรี
2. นางสาวปองขวัญ  วงษา
 
807 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา กลุ่ม 3 1. เด็กชายคมกริช  ประฏิสุตร
2. เด็กชายฐิติวัสส์  เสาวิชิต
3. เด็กชายตรรกธรรม  นาพั่ว
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญร่วม
2. ว่าที่ร้อยตรีวรวิทย์  คำศรีแก้ว
 
808 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม กลุ่ม 4 1. เด็กชายปริญญา  สร้อยชื่น
2. เด็กชายวีรพงษ์  พงษ์โคกสี
3. นายอติพล  พันทา
 
1. นายสิริธัญญ์  ประสุนิงค์
2. นางกุลนฎา  ประสุนิงค์
 
809 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาขามวิทยายน กลุ่ม 5 1. เด็กชายจิรพงษ์  สองศรี
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ธรรมแสง
3. เด็กชายอิทธิ  ธรรมมา
 
1. นายศิรวัฒน์  ศรีหาคำ
2. นางมาลัยรัก  สุปัญบุตร
 
810 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. นางสาวญาดา  ปฐมบุตร
2. นางสาวหฤทัยเพชร  ถ้ำมณี
3. นางสาวอัญชุลี  มณีโชติ
 
1. นายอลงกรณ์  บุตรกสก
2. นายเฉลิมเกียรติ  ถีอาสนา
 
811 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา กลุ่ม 2 1. นายวัชระ  เข็มลา
2. นายศรายุทธ  ยักขลา
3. นายอิทธิเดช  มาบพา
 
1. นายชัชวาล  วงคำซาว
2. นายประมวล  สุขสนิท
 
812 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา กลุ่ม 3 1. นายกฤษณ  ตะวงษ์
2. นายวีรวุฒิ  อ่อนนิ่ม
3. นายอรรถพล  แพไธสง
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญร่วม
2. ว่าที่ร้อยตรีวรวิทย์  คำศรีแก้ว
 
813 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นายฐากูร   ไกยสา
2. นายภาณุ   ไชยจอกเกี้ย
3. นายภูวดล   แสงไสย์
 
1. นายธีรวัฒน์  เขจรสิทธิ์
2. นางสาวชญาณิทิพย์  เขจรสิทธิ์
 
814 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม กลุ่ม 5 1. นายกฤตพรต  ชนะบุญ
2. นายพิฑูรย์  สิมมาคำ
3. นายศุภกฤต  เพ็งพลา
 
1. นายจุฑาธร  สุขศาลา
2. นายนฤนารถ  เหล่าสีคู
 
815 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประภาเวสัง
2. เด็กหญิงปัญญดา  อดิศักดิ์สดใส
3. เด็กหญิงศุภรดา  คงรักษา
 
1. นายอลงกรณ์  บุตรกสก
2. นายเฉลิมเกียรติ  ถีอาสนา
 
816 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  หอมกลิ่น
2. เด็กชายภูวดล  เพ็ชรกอง
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ป่าเจือ
 
1. นางสาวปรียานันท์  อัครวงศ์
2. นายวัชรวิชย์   นันจันที
 
817 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  แพนทิพย์
2. เด็กหญิงณัฐพร  กิจทรัพย์
3. นางสาวนภัทรฌา  ผู้กองชนะ
 
1. นายเรืองสิทธิ์  นามกอง
2. นายโยธิน  ธีระนันท์
 
818 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงจิตติมา  ฉลองบุญ
2. เด็กชายชลชาติ  สาแม
3. เด็กชายรัชชานนท์  หมวดสุคนธ์
 
1. นายชาตรี  ขุนภักดี
2. นางสาวอุไร  ทองดี
 
819 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. นางสาวนภัค   ลมุลพจน์
2. นางสาวปนัดดา    ก้อมมังกร
3. นางสาวภารดี   พานสายตา
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  ถีอาสนา
2. นายอลงกรณ์  บุตรกสก
 
820 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายปกาศิต  อรัญสอน
2. นายสุภัทร  พุ่มไพ
3. นายสุเมธ  พุ่มไพ
 
1. นายอภินันท์  เพิ่มศรี
2. นายกฤษติพงษ์  ภูดินดง
 
821 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. นางสาวกมลชนก  ชัยวงษ์
2. นางสาวกรนิภา  อุทุมพร
3. นางสาวภาวิณี  โสสีทา
 
1. นายโยธิน  ธีระนันท์
2. นายเรืองสิทธิ์  นามกอง
 
822 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. นายนราธร   ยอดสง่า
2. นายภัทรกวี  จรูญโรจน์ ณ อยุธยา
3. นายวิศวะ  โชติพันธุ์พงศ์
 
1. นายนพคุณ   สืบเลย
2. นายเกียรติศักดิ์  น้อยพา
 
823 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายทักษิณ  ราชบัวน้อย
2. เด็กชายนครินทร์  แอแป
3. เด็กชายปริญญา  พรมเทศ
 
1. นายวิเชต   ศรีทองคง
2. นางสำราญ  ใจเที่ยง
 
824 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายจตุรพร  สินเธาว์
2. เด็กชายสันติกร  แสงจันทร์
3. เด็กชายสุรชาติ  สุวรรณวงศ์
 
1. นายโชคดี  วงษ์หาญ
2. นางสาวฐปนีย์ดา  สัมฤทธิ์รินทร์
 
825 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กลุ่ม 3 1. นายณรงเดช  พลเทพ
2. นายยงยุทธ  กระโจม
3. นายวรุตม์  อายุคง
 
1. นายวัชรินทร์  ภิรมย์
2. นายทรงศักดิ์  กัญญาคำ
 
826 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล กลุ่ม 4 1. เด็กชายณัฐพล  คำตา
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ดวงประเทศ
3. เด็กชายอรรถชัย  ยศทะแสน
 
1. นายเอนก  สุดใด
2. นางสาวอรวรรณ  สุวรรณเพ็ง
 
827 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูผาม่าน กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกรกนก  ศรีษะเนตร
2. เด็กชายชุติวัต  ลาเบ้า
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สุขแก้ว
 
1. นายวัชรพงษ์  แถวไธสง
2. นายพิทักษ์พงษ์  หวานอารมณ์
 
828 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ กลุ่ม 1 1. นายวิชานนท์  คำมูลแสน
2. นายสุุรชัย  เผ้าหอม
3. นายอิทธิชัย  โนนทิง
 
1. นายวิเชต   ศรีทองคง
2. นายอภิวัฒน์  ศรีสงค์
 
829 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นายชัยพิชิต  ศิริจันโท
2. นายวุฒิชัย  ทองสิทธิ์
3. นายสุทธิลักษณ์  พูนพุฒ
 
1. นายโชคดี  วงษ์หาญ
2. นางสาวฐปนีย์ดา  สัมฤทธิ์รินทร์
 
830 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา กลุ่ม 3 1. นายธนวัฒน์  สมอินทร์
2. นายปรีชา  หลงกุล
3. นายอภิวัฒน์  ไกรแสง
 
1. นางสุพัตรา  พลรักษา
2. นางทองไส  ทิพย์โพธิ์สิงห์
 
831 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล กลุ่ม 4 1. นายปฏิภาณ  จันทะลุน
2. นายภาณุวัชร์  จันทร์ศรี
3. นายศักดิ์สิทธิ์  โคราช
 
1. นายเอนก  สุดใด
2. นางสาวอรวรรณ  สุวรรณเพ็ง
 
832 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม กลุ่ม 5 1. นายทัชนนท์  เที่ยงตรง
2. นายรุ่งสุริโย  ผลเพี้ยง
3. นายสายชล  โหว่ภักดี
 
1. นายวีระชน  เตโพธิ์
2. นายเกษฎา  จุลกมล
 
833 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมณฑกานต์  เหลืองกระโทก
2. เด็กหญิงสุปราณี  แก้วบ้านเหล่า
3. เด็กหญิงอรรฆพร  บุญจวง
 
1. นางมณเทียร  สุริยา
2. นางมะลิวรรณ  ทองคำ
 
834 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายธวัช  พุทธิมา
2. เด็กชายธวัชชัย  มุมสำ
3. เด็กชายศิขริน  แตงลี่
 
1. นางสังวาลย์  โนนลือชา
2. นางสาวอนงค์  แก้วมืด
 
835 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล กลุ่ม 3 1. เด็กชายพชธกร  แจ้งสูงเนิน
2. เด็กหญิงศุภิษรา  เชื้อศีรี
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  พรมรินทร์
 
1. นายพิเชฐ  ประภาการ
2. นายสมชาย  หาดวรรณ์
 
836 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  คำอ้อ
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุตรคำโชติ
3. เด็กชายศุภกิตติ์  รัดสีวอ
 
1. นางสาวจิราพร  วรรัตน์
2. นางสาวอ้อแก้ว  เดือนอุประ
 
837 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัวเรียงศึกษา กลุ่ม 5 1. เด็กชายจีรนันท์  คำผาเคน
2. เด็กชายพนัสบดี  เกตนาค
3. เด็กชายสุรศักดิ์  วารี
 
1. นางดารุณี  เรืองฤทธิ์
2. นายสุวิทย์  ไหมสมบุญ
 
838 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา กลุ่ม 1 1. นางสาวนุชนารถ  จันทร์แก้ว
2. นางสาวศุภนิดา  ศรีกัน
3. นางสาวสุดารัตน์  แก้วเสน
 
1. นางมะลิวรรณ  ทองคำ
2. นางมณเทียร  สุริยา
 
839 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  อันทะถา
2. นางสาววัชราภรณ์  อ่อนสกุล
3. เด็กชายศิขริน  แตงลี่
 
1. นางสังวาลย์  โนนลือชา
2. นางสาวอนงค์  แก้วมืด
 
840 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล กลุ่ม 3 1. นางสาวนริศรา  ชยมชัย
2. นางสาววศินี  กอไม้
3. นางสาววิกานดา  หล้ามาชน
 
1. นายพิเชฐ  ประภาการ
2. นายสมชาย  หาดวรรณ์
 
841 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา กลุ่ม 4 1. นางสาวฐิติยา  อุปฮาด
2. นายนัทพงษ์  สุขสวัสดิ์
3. นางสาววนาพร  หมัดขาว
 
1. นางสาวจิราพร  วรรัตน์
2. นางสาวอ้อแก้ว  เดือนอุประ
 
842 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม กลุ่ม 5 1. นางสาวคริษฐา  พลเทพา
2. นางสาวรุจิษยา  ทาน้อย
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ราตะบุตร
 
1. นางวิลัดดา  บุตรโพธิ์ศรี
2. นายสุมควร  ฐานะ
 
843 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกิติมา  คำภา
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำภา
3. เด็กชายธีรภัทร  พละพันธ์
4. เด็กหญิงศิรภัสสร  พิมดี
5. เด็กชายสุทธิวัช  ไม้เรียง
6. เด็กหญิงเกวริณ  โพธิ์ศรี
 
1. นางงามพิศ  ศรีเฉลา
2. นางสาวปาริชาติ  อังกาบ
3. นางกัญจน์ณัฏฐ์  เรือนบุตร
 
844 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงญาดา  ศิริยะ
2. เด็กหญิงนีรชา  ยลจอหอ
3. เด็กหญิงปภาวดี  มาตรสงคราม
4. เด็กหญิงรัตนาพร  แก้วน้อย
5. เด็กหญิงสโรชา  งากระโทก
6. เด็กหญิงอังสุมาลิน  เป้งทอง
 
1. นางพชรกมล  ปีนะเก
2. ว่าที่ร้อยโทสุนทร  บุญเยี่ยม
3. นายศิวะพรรณ  โพธิ์จันทร์
 
845 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกมนมณี  สีแสง
2. เด็กหญิงกานติมา  อะโน
3. เด็กหญิงดลนภา  นามมนตรี
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  โยธานัน
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  รัตนธรรม
6. เด็กหญิงศิรินทิพย์  นาผม
 
1. นางสุดาทิพย์  เถาว์ทิพย์
2. นางจันทรพร  เกตุพิบูลย์
 
846 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กลุ่ม 4 1. เด็กชายธีระพัฒน์  ระวังชัยสงค์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ฮามป้อ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  วงศ์สิงห์
4. เด็กหญิงอภิสรา  แก้วบังสัน
5. เด็กหญิงอรณิชา  ชัยเจริญ
6. เด็กชายอโณทัย  วันนา
 
1. นายธัญญา  ศรีสูงเนิน
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ไชยะเวช
3. นายณัฐดนัย  เกาะหาร
 
847 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงจินดา  ภักดีสีทอน
2. เด็กหญิงจิรนันท์  สมศรี
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทองดี
4. เด็กหญิงณัฏฐา  แอมปัดชา
5. เด็กหญิงพัชราภา  วาโยบุตร
6. เด็กหญิงสิริมา  ทาสิมมา
 
1. นางธัญชนก  สท้านพบ
2. นางสาวสุวรรณา  นาเมืองจันทร์
 
848 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นายธิติพัฒน์  จันทรัง
2. นายนครินทร์  จอดนอก
3. นายนพชัย  ไชยชาติ
4. นายพงศ์เพชร  อนุสิรุยา
5. นางสาววรรณธนา  เพ็งแสน
6. นางสาวอรุณรัตน์  มุ่งมา
 
1. นางนุชนาถ  ธนภูมิชัย
2. นางวนิดา  วิไลพงษ์
 
849 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา กลุ่ม 2 1. นายวรวุฒิ  คำพิทูล
2. นายวิรัตน์ชัย  ป้องบุญจันทร์
3. นายสิทธิศักดิ์  กองกะมุด
4. นางสาวสุกัญญา  คำงาม
5. นายสุวดล  เชื้อหมอดู
6. นายอิทธิพล  พรมพินิจ
 
1. นางนงเยาว์  ศรีเชียงสา
2. นายอรุณลักษณ์  จตุรบูรณ์
3. นางกัลยา  สุ่มมาตย์
 
850 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวนลินี  กันทเชียร
2. นายประเสริฐ  วรรณวิคิด
3. นายศักดิธัช  สุขพอดี
4. นางสาวสิริวรรณ  ศรีบุตร
5. นางสาวอินทิรา  ศรีบุดดี
6. นางสาวอุทุมพร  จอดนอก
 
1. นางพัชราภรณ์  ช่างเกวียน
2. นางสาวอัญชลี  ภูศรี
3. นางสาววิภาดา  พลศักดิ์หาญ
 
851 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล กลุ่ม 4 1. นางสาวจินตหรา  จำปาทอง
2. นางสาวปนัดดา  เบนาเยีย
3. นายวัชรพงศ์  แดงมาก
4. นายวัชระชัย  สีชาทุม
5. นายวาทิตย์  จำปาแดง
6. นางสาวอรทัย  อุทัยสะวัง
 
1. นางดวงแก้ว  เจริญเชื้อ
 
852 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา กลุ่ม 5 1. นางสาวชิดชนก  เจ็กนอก
2. นายณัฐพงษ์  วงษ์สิงห์
3. นางสาวปภาวรินทร์  เข็มรัตน์
4. นางสาวปิยะนัน  เพ็ชรนาวา
5. นายรัฐธรรมนูญ  กุลบุตร
6. นายสหรัฐ  อุดเลิศ
 
1. นางปราณี  เหล่าจำปา
2. นางพัชนี  มหาโพธิ์
 
853 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศรัญญา   สาพาลา
2. เด็กหญิงอารยา  ไกรยสอน
3. เด็กหญิงอารียา  ไกรยสอน
 
1. นางศิวพร  บัวบุตร
2. นางนารี  วานิช
 
854 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปัณณพร  กาเจริญ
2. เด็กหญิงพิมผกา  ผาจันทร์
3. เด็กหญิงศรัณยา  จำปาวงศ์
 
1. นางอรุณลักษณ์  จตุรบูรณ์
2. นายบุญพบ  พิมพ์แสง
 
855 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงภัทรณี  หวานขม
2. เด็กหญิงวรรณพิมล  ศรีชุม
3. เด็กหญิงศิรภัสร  หาดทะเล
 
1. นางมิ่งขวัญ  วงศ์สุรินทร์
2. นายจักรพันธ์  ทองผาย
 
856 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ กลุ่ม 4 1. นางสาวนวลจันทร์  คำมูล
2. นางสาวนุศรา  สารสูข
3. นางสาวอภิสมัย  ผิวผาง
 
1. นายนัทพล  อินทะมาตร์
2. นางวิไลวรรณ  ศรีคำมี
 
857 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซำยางวิทยายน กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพรรณิษา  โยทะพล
2. เด็กหญิงพรหมพร  นามพยัพ
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ปามา
 
1. นายพินิจ  กงจีน
2. นายเฉลิมพล  จันดา
 
858 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกวรรณ  สีกะแจะ
2. นางสาวณัฐชนน  จอมคำสิงห์
3. นางสาวดมิสา  ชื่นปรีชา
 
1. นางศิริมา  วัชระศิริบรรลือ
2. นางสายสุณี  จิตต์เอื้อ
 
859 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวชนิสา  แก่นจันทร์
2. นางสาวพรพิมล  พรมผอง
3. นางสาววชิรินทรา  แทนวงษ์
 
1. นางสุวรรณี  คำชาลี
2. นายภักดีพร  วิชาราช
 
860 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวกัญญารัตน์  สุกทน
2. นางสาววรัญญา  พรมกลาง
3. นายเที่ยงตรง  คำผาย
 
1. นางสุกัญญา  แมงไธสง
2. นางจิราภรณ์  ไชยราช
 
861 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางคำพิทยาคม กลุ่ม 4 1. นางสาวจินตนาพร  เหลือล้น
2. นางสาวนวรัตน์  สีหาบัณดิฐ
3. นางสาวสุภาพร  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวขนิษฐา  แหวนประดับ
2. นางภารดี  หล่อยดา
 
862 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา กลุ่ม 5 1. นางสาวลักษมี  พรมภักดี
2. นางสาวอิสริยากร  พวงแก้ว
3. นางสาวเสาวลักษณ์  โนนค้อม
 
1. นางพัชนี  มหาโพธิ์
2. นางปราณี  เหล่าจำปา
 
863 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนัฐลดา  สุจริต
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  โคตรหลักคำ
3. นางสาวเกศฎาภรณ์  แสงวงศ์
 
1. นายปราโมทย์  พูนปริญญา
2. นายวีระพล  จันทร์ศิลา
 
864 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา กลุ่ม 2 1. เด็กชายดุสิต  อุ่นเรือน
2. เด็กหญิงพรรภษา  เทพสุรินทร์
3. เด็กหญิงยุพาพิน  คงเมือง
 
1. นายประหยัด  สุ่มมาตย์
2. นางศรีวรรณ  พันธ์สวัสดิ์สกุล
 
865 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจิรัฐติพร  มัครมย์
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  พรไธสง
3. เด็กหญิงศรสวรรค์  อาษานอก
 
1. นายกิตติภณ  โยธาภักดี
2. นายสุริยันต์  นันทชัย
 
866 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงปิยธิดา  คัฒมาตย์
2. เด็กหญิงพัชณิตา  ทองนาเมือง
3. เด็กชายพิทักษ์พงศ์  ใยแก้ว
 
1. นางสาวเอื้อมพร   พิมพ์ไกร
2. นางสุภัทรา  ชีกว้าง
 
867 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซำยางวิทยายน กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงคัทรียา  จันทร์ประทักษ์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  แสงแก้ว
3. เด็กหญิงอรวรรณ  วงศรีลา
 
1. นายนพรักษ์  ธงน้อย
2. นายธีระพงษ์  วงค์ชัย
 
868 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร กลุ่ม 1 1. นางสาวกันตนา  เชี่ยวชาญ
2. นางสาวจีระนาถ  ศรีตาแสน
3. นางสาวฐิติวรดา  เผื่อนดา
 
1. นายวีระพล  จันทร์ศิลา
2. นางสุภาพร  พิศฐาน
 
869 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา กลุ่ม 2 1. นายธนายุทธ  แซ่เอียว
2. นายนันทวัฒน์  ผึ่งผาย
3. นายไตรภพ  บัวเย็น
 
1. นายทวี  พาเมืองพล
2. นางสมจิต  ศิริกาญจนพงศ์
 
870 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวจามรี  ศรีกุลวงษ์
2. นายลือชา  ปัสสาระกัง
3. นายวุฒิชัย  พลบำรุง
 
1. นายกิิตติภณ  โยธาภักดี
2. นายสมพร  จุไธสง
 
871 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 4 1. นางสาววราพร  ไพรประชา
2. นางสาววิลาวรรณ  สวดดี
3. นายอรรคราธร  ศรีเคนา
 
1. นางสาวเอื้อมพร   พิมพ์ไกร
2. นางนวล  เกนวิถี
 
872 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม กลุ่ม 5 1. นายธีระศักดิ์  จันทแก้ว
2. นางสาวสุทัตตา  เพลิงเทียน
3. นางสาวอินทิรา  อดทน
 
1. นางอรุณี  สระมุณี
2. นางสิริรักษ์  พาคลัง
 
873 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายขวัญผไท   วุทธิสิทธิ์
2. เด็กชายพงศกร  โคสาดี
3. เด็กหญิงอารียา   แสนหล้า
 
1. นางนันทนา  บุรีจันทร์
2. นางอนุรักษ์  ชาตาดี
 
874 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชฎาภา  ทะเรรัมย์
2. เด็กหญิงชัญญานุช  ตาแสง
3. เด็กหญิงศิริกัญญา  มณีวงษ์
 
1. นางอรุณี  โสภา
2. นางสาวปวริศา  ประทุมจร
 
875 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธนธิดา  ดีหลี
2. เด็กหญิงนาฏอนงค์  จันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  สุขจันทร์
 
1. นางอุษณีย์  เทพมะที
2. นายภาสกร  จำปานิล
 
876 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  สร้อยสี
2. เด็กหญิงนิตยา  สุวรรณโฉม
3. เด็กหญิงภัทรวริน  สิวายะวิโรจน์
 
1. นางนิภาพรรณ  พรหมโคตร
 
877 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงนิรชา  อุเทน
2. เด็กชายปัญญพัฒน์  จันทร์โท
3. เด็กหญิงศตวรรณ  ศรีสมบัติ
 
1. นางดุษฎี   แสนหล้า
2. นางจันทร์ฉาย   รัตนวัตร์
 
878 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีหราชเดโชชัย กลุ่ม 1 1. นางสาวกัลยารัตน์  พรมตู้
2. นางสาวจิรัชญา  สีลาบัว
3. นางสาวจิราวรรณ  กันภักดี
 
1. นางปิ่นอนงค์  ชัชวัชวิมล
2. นางสาวชรินรัตน์  ศิริเทพ
 
879 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวฐานิกา  น้อยหา
2. นางสาวพิมพ์มาดา  ขุมดินพิทักษ์
3. นางสาวสุนิสา  เชื้อในเขา
 
1. นางรัตติยา  เอกปริญญา
2. นางสาวฐนิตนันท์  ทวีกระแสร์
 
880 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวจิตสุภา  อิติปิ
2. นางสาวจิรวรรณ  มาตาเบ้า
3. นางสาวสุกัญญา   มาเย็น
 
1. นางสุวิมล  เชื้อเจ้าทรัพย์
2. นางสาวอินทวรรณ  เชื้อเจ้าทรัพย์
 
881 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. นางสาวรัตนาพร  คำฝาด
2. นางสาวสุพัตตา  จำปา
3. นางสาวอาทิตยา   ทาตั้ว
 
1. นายเกรียงไกร  รักษาวงศ์
2. นางสาวสุธารัตน์  อนุกูลประเสริฐ
 
882 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กลุ่ม 5 1. นางสาวกุลนิษฐ์  พูนศรี
2. นางสาวจิราภรณ์   จันทร์แสง
3. นางสาววิลัยลักษณ์  วิลัยวรรณ์
 
1. นางดุษฎี  แสนหล้า
2. นางจันทร์ฉาย  รัตนวัตร์
 
883 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ราชโยธี
2. เด็กหญิงนพวรรณ  วงศ์คำ
3. เด็กหญิงนันตชา  หร่องบุตรศรี
 
1. นางอนุตร  ปลั่งศิริ
2. นางกัลยา  ดีงาม
 
884 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิดาภา  โพธิ์อุดม
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ป้องบุญจันทร์
3. เด็กหญิงศศิธร  ขันธ์สาลี
 
1. นางจริยาวรรณ  พลนิกร
2. นางจันทลักษณ์  เถื่อนสมบัติ
 
885 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกมลศิริ  ยุชิ
2. เด็กหญิงพรรณพนัช  ฮ้อยทอง
3. เด็กหญิงวริศรา    แก้วพล
 
1. นางสวรรค์จิต  อ่อนตา
2. นายสมใจ  อ่อนตา
 
886 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  บุตนุ
2. เด็กหญิงญาณิศา   พันพิพิธ
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ชิณวงศ์
 
1. นางรุจิรา  ยศวงษ์
2. นางสาวชนนพร  แก้วจันทร์
 
887 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงชไมพร  คำหา
2. เด็กหญิงอนุธิดา  แก้วคูณ
3. เด็กหญิงอัยมินทร์  สีดาใหญ่
 
1. นางศศิเกษม  ปัญญายาว
2. นางทิพรดา  สนิทมาก
 
888 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. นางสาวญาตาวี   ยอดพุทธ
2. นางสาวฐิติมา   สำนักโนน
3. นางสาวลักษิกา   กรณีสุข
 
1. นางอนุตร  ปลั่งศิริ
2. นางกัลยา  ดีงาม
 
889 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กลุ่ม 2 1. นายชัยมงคล  หาดวรรณ์
2. นางสาวปิยะกมลวรรณ์  สมานชื่น
3. นางสาวโสรยา  โพธิ์ศรี
 
1. นางจริยาวรรณ  พลนิกร
2. นางจันทลักษณ์  เถื่อนสมบัติ
 
890 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวนันธิกา  ภูวงษา
2. นางสาวรัตติยาพร  วงษ์แวง
3. นางสาววัชราภรณ์  ทองสี
 
1. นายสมใจ  อ่อนตา
2. นางสวรรค์จิต  อ่อนตา
 
891 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา กลุ่ม 4 1. นางสาวกิติยา  แสนรักษ์
2. นางสาวภาวิณี  เศษรักษา
3. นางสาวอลิสา  ลำลอง
 
1. นางธัญญาภรณ์  สุนสุข
2. นางนันทวัน  มุริจันทร์
 
892 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา กลุ่ม 5 1. นางสาวชลิตา  ไชยรา
2. นางสาวนุสรา  ถมมา
3. นางสาวสิริกัญญา  ลีโคตร
 
1. นางศศิเกษม  ปัญญายาว
2. นางทิพรดา  สนิทมาก
 
893 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 92.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฏยา   ศรีบัวภา
2. เด็กหญิงนภัสกมล   น้อยแก่นชู
3. เด็กหญิงสุมาวดี   วงษ์เสนา
 
1. นางอนุตร  ปลั่งศิริ
2. นางสายสุณี  จิตต์เอื้อ
 
894 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 91.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกาญจนา  อนุเดชากุล
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  วรรณปะกะ
3. เด็กหญิงวรัญญา  มนตรีวงศ์
 
1. นางสาวสุธิดา  ธีระตระกูล
 
895 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนันทวัน  ขวัญชื่น
2. เด็กหญิงปภาวดี  ปะกายสี
3. เด็กหญิงปาริฉัตต์  ตะนะแสง
 
1. นางสวรรค์จิต  อ่อนตา
2. นางรัตน์สุดา  สิงหันต์
 
896 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 91.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  วงษ์มุข
2. เด็กหญิงสุภัทรา  วรรณวิจิตร
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วรรณ์ชูมาตย์
 
1. นางรุจิรา  ยศวงษ์
2. นางสาวชนนพร  แก้วจันทร์
 
897 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปภัสรา  เทียบบุญ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  หล้าจาด
3. เด็กหญิงสุธิดา  ชำนาญกลาง
 
1. นางทิพาพรรณ  ล่ามสมบัติ
2. นางสาวเบอรี่  เพลิดภูเขียว
 
898 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. นางสาวนริศรา  วงศ์ษาพาล
2. นางสาวนัฐสิตา   จำปาจิต
3. นางสาวพุทธิดา  พันธุ์คงโพธิ์
 
1. นางอนุตร  ปลั่งศิริ
2. นางโสภิดา  รักษาบุญ
 
899 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม กลุ่ม 2 1. นายธรรพ์ณธร  ฤกษ์เสือ
2. นางสาวนิสา  จิตสม
3. นายศิโรธรณ์  ภักดีเหลา
 
1. นางพวงเพ็ชร  อัคคะ
2. นางสาวเบญจพร  โสมา
 
900 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวนิธิมา  อินทวิเชียร
2. นางสาววิชุดา  เจริญยิ่ง
3. นางสาวอรณีย์  มัคคะรมณ์
 
1. นางสวรรค์จิต  อ่อนตา
2. นางรัตน์สุดา  สิงหันต์
 
901 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. นายทวีศักดิ์  วิลัยลับ
2. นางสาวศิรประภา  ถานะ
3. นางสาวเกษราภรณ์  ศิริกิต
 
1. นางรุจิรา  ยศวงษ์
2. นางสาวชนนพร  แก้วจันทร์
 
902 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กลุ่ม 5 1. นางสาววัชราภรณ์  จันทา
2. นางสาวอาฐิตยา  มะโรงฤทธิ์
3. นางสาวอาทิตยา  ดวงพุฒ
 
1. นางเอื้องบุษบา  ชำนาญพล
2. นางยุวดี  จันทร์โพธิ์
 
903 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุรีพร   ดีสีแก้ว
2. เด็กชายวุฒิชัย  บุบผา
3. เด็กหญิงอธิชา   ผิวขำ
 
1. นางอนุรักษ์  ชาตาดี
2. นางมธุรส  คำสะอาด
 
904 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวธีรารัตน์  เผือกคำ
2. นางสาวนวรัตน์  ขุ่มด้วง
3. นางสาวนุชจิราพร  เครือวัลย์
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  เหลืองอุทัย
2. นางพวงเพ็ชร  อัคคะ
 
905 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนุชรี  ภู่มะณี
2. เด็กหญิงวราพร  เสาวิชิตร
3. เด็กชาย่ธนชาติ  ไชยคำ
 
1. นางสาวกรรณิกา  มาตย์นอก
2. นางสมจิตร  ภูบุญมา
 
906 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กลุ่ม 4 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ธรรมสิมา
2. เด็กหญิงปณิศา  แสนสมบัติ
3. เด็กหญิงสุจิรา  เหล่าศรีคู
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ไชยะเวช
2. นายณัฐดนัย  เกาะหาร
 
907 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงธิตยาพร  สุวรรณพล
2. เด็กหญิงนภาพร  หนองนงค์
3. เด็กชายภรัญยู  ศรีมงคล
 
1. นางสาวฐิติมา  ประเสริฐศิลป์
 
908 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. นายชัยพล  อุไรล้ำ
2. นางสาวประไพรภรณ์   แถนสีแสง
3. นายพงษ์นาวิน   ดินแดง
 
1. นางอนุรักษ์  ชาตาดี
2. นางมธุรส  คำสะอาด
 
909 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวจริยา  แก้วสมจันทร์
2. นางสาวธัญญารัตน์  เกตุเอี่ยม
3. นางสาวศิริรัตน์  แก้วศรีบุตร
 
1. นางสาวขวัญตา  จรัสแผ้ว
2. นางสาวเกศรา  อินทะนนท์
 
910 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวฉรัญดา  ผลไธสง
2. นางสาวประวีณา  โลภา
3. นายรุ่งตะวัน  เศรษฐี
 
1. นางสาวกรรณิกา  มาตย์นอก
2. นางสาวณัฐิดารัตน์  อินทิแสน
 
911 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กลุ่ม 4 1. นางสาวกันทิมา  กองอัน
2. นางสาวปิยฉัตร  ชมพุฒ
3. นางสาวไอรดา  สิงห์น้อย
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ไชยะเวช
2. นางอุไร  ครองผา
 
912 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม กลุ่ม 5 1. นายชัยยศ  คำมี
2. นางสาวสโรชา  เครือภักดี
3. นางสาวเบ็ญจพร  ลาสา
 
1. นางกัลยา  ทองอ้วน
2. นายไพบูลย์  ทองอ้วน
 
913 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวันชนก  เขียวอัมพร
 
1. นางประทุมเมศ  ช่วงชิต
 
914 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร กลุ่ม 5 1. เด็กชายภูมิพิพัฒน์  ยางชัยภูมิ
 
1. นางสาวกมลชนก  เลผาย
 
915 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ชัยทอง
 
1. นางฉัตรทอง  ดวงลีดี
 
916 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ  อินภิรมย์
 
1. นางบงกช  วิลาศรี
 
917 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กชายกำพล  แก้วตำแย
 
1. นางสุพัตรา  พลรักษา
 
918 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงบังวิทยายน กลุ่ม 4 1. เด็กชายศิขริน  เรียงน้อย
 
1. นายภควรรณ  ขันคำ
 
919 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  วงษ์ละคร
 
1. นางสาวสายฝน  มาตสีมา
 
920 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีหราชเดโชชัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายดีพร้อม  อินทรสิทธิ์
 
1. นางวัชรกร  สุรพงษ์รัตน์
 
921 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชุติมา  ศรีบัวภา
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  ไชยเดช
3. เด็กหญิงวิรัญญา  คำเงิน
 
1. นางสาวสโรชา  เชื้อสาวถี
2. นางฉัตรทอง  ดวงลีดี
 
922 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐเศรษฐ์  ศักดาคำ
2. นายธีรพันธ์  พลล้ำ
3. เด็กชายภีรพัฒน์  พันพล
 
1. นางจรรยา  บุญศรีประภาน
2. นางสาวธนพรรณ  บุดดาโสม
 
923 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปานตะวัน  กายไธสง
2. เด็กหญิงรัตนาวลี  ทองดี
3. เด็กหญิงวีริสรา  พิทักษ์
 
1. นางสาวพีรดา  เนื่องอาชา
2. นางสาวดวงพร  มีนา
 
924 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปรีดารัตน์  จันทร์เงียบ
2. เด็กหญิงสุทธดา  ผลธุระ
3. เด็กหญิงอินธิรา   จันโสม
 
1. นางสุนิสา  สำราญวงษ์
2. นางรุ่งอรุณ  นนทะโคตร
 
925 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงบังวิทยายน กลุ่ม 4 1. นายธนาทร  วงษ์คำจันทร์
2. นายพลากร  กัณหา
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  มะโรงฤทธิ์
2. นางสาวขวัญจิรา  ชัยมูล
 
926 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานศึกษา กลุ่ม 5 1. นายมนูญศักดิ์  ศรีพาลา
2. นายเกียรติศักดิ์  คำป้อม
3. นางสาวเมธาวี  หนันทุม
 
1. นางกาญจนา  เดือนกอง
2. นางสาวศศิธร  จำรัสไว
 
927 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กชายระพีพัฒน์  สำโรงพล
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
 
928 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุมาลี  มหายศนันท์
 
1. นางสมฤดี  ชัยสิทธิ์
 
929 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายเฉิลมชัย  แก้ววะนะ
 
1. นางสรัญญา  ชัยวิศิษฎ์
 
930 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน กลุ่ม 3 1. เด็กชายวรวุฒิ  วีสม
 
1. นายพีรณัฐ  ทะกา
 
931 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางวิทยายน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปทุมทิพย์  ป้อมสุวรรณ
 
1. นางสาวอรทัย  ซ้ายสุข
 
932 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย กลุ่ม 2 1. เด็กชายอนันดา  สุขขำ
 
1. นางสาวธนพรรณ  บุดดาโสม
 
933 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสิรินภา  อุยนา
 
1. นางจินตนา  หาแก้ว
 
934 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา กลุ่ม 4 1. เด็กชายครรชิตพล  หงทอง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กองสินแก้ว
 
935 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานศึกษา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสุภาดา  ภูถวิล
 
1. นางสาววัชราภรณ์  อ่อนชัย
 
936 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม กลุ่ม 1 1. เด็กชายธวัชชัย  คำสอนทา
 
1. นางบุญเชาว์  สมบูรณ์
 
937 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 กลุ่ม 1 1. นางสาวแก้วมณี  แพงมา
 
1. นางสาวอภิรดี  จำนงค์ศิริ
 
938 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  แก้ววิเศษ
 
1. นางขนิษฐา  พาเบ้า
 
939 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงชฎาพร  นิสา
 
1. นางฉวีวรรณ  แสนวิเศษ
 
940 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร กลุ่ม 5 1. เด็กชายพนม  ปาปะทา
 
1. นางประครองทรัพย์  สมอุ่มจารย์
 
941 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอุสมา  ศรีจิวังษา
 
1. นางบุญเชาว์  สมบูรณ์
 
942 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายชินาธิป  ประเปีย
 
1. นางสาวขวัญตา  จรัสแผ้ว
 
943 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กชายจักรรินทร์  คลังคา
 
1. นายจิตติศักดิ์   ยุทธสนอง
 
944 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำชมภู
 
1. นางวันทนีย์  กลัดอ่ำ
 
945 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร กลุ่ม 5 1. นางสาวปิยะมาส  ถนอมทรัพย์
 
1. นางฉวีวรรณ  แสนวิเศษ
 
946 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน กลุ่ม 3 1. เด็กชายก้องเกียรติ  วีสูงเนิน
 
1. นายธีรยุทธ  ไชยลา
 
947 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. นางสาวสุนิสา  คุ้มเคลือบ
 
1. นายปิยศักดิ์  บุญกล้า
 
948 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม กลุ่ม 1 1. นางสาวศิริมา  เคนคำภา
 
1. นางบุญเชาว์  สมบูรณ์
 
949 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ กลุ่ม 2 1. นายวรวิทย์  หล่มตาล
 
1. นายภูเบศวร์  พิทยาวัฒนชัย
 
950 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร กลุ่ม 5 1. นางสาวสิริมา  มีใจรัก
 
1. นางปิยะฉัตร์  บุญยอด
 
951 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวดรุณี  นิยม
 
1. นางสาวผุสญาณีย์   โพธิยา
 
952 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซำยางวิทยายน กลุ่ม 5 1. นางสาวพรชิตา  ฮุยทา
 
1. นายธีระพงศ์  วงค์ชัย
 
953 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวฐิติยา  ทึกทา
 
1. นายชาญปวีณ  มณีจันทร์
 
954 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา กลุ่ม 4 1. นางสาวสุชัญญา   สารบรรณ
 
1. นางสาวพิมพ์โพยม  พิทักษ์
 
955 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา กลุ่ม 5 1. นายพีระภัทร  ศรีอินทร์
 
1. นางสาวแพรทอง  รักษาศรี
 
956 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวชนันธิดา  วชิรศิริกุล
 
1. นางอิสยาภรณ์  เรืองดิลกศักดิ์
 
957 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร กลุ่ม 5 1. นายณัฐสิทธิ  มาขุมเหล็ก
 
1. นางสาวจริยา  สารบุญ
 
958 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบัวชมภู  ศรีคำซอน
2. เด็กหญิงวนัชพร  พระนาศรี
 
1. นายณัฐพล  ศิริมูล
2. นางสุภลักษณ์  สีตะวัน
 
959 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายจักรภพ  จ่าตา
2. เด็กชายอนุรักษ์  จ่าตา
 
1. นางธัญลักษณ์  เทวโรจน์
2. นางเจตศุภา  ขาวดี
 
960 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐรินีย์  ศิริกาญจน์
2. นางสาวธัญญาภรณ์  ทองแสน
 
1. นางสาวสุรภัสสรา  โสใหญ่
2. นายนิกร  สีกวนชา
 
961 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา กลุ่ม 3 1. นายณัฐกฤษณ์  เวียงหลวง
2. นางสาวปานทิพย์  ปะฏิเก
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญร่วม
2. นางดวงจัน  เพชรสมัย
 
962 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่ม 4 1. เด็กชายวิชาญ  วัฒนกามินท์
2. นางสาวอุมาภรณ์  วอแพง
 
1. นางสาวอรทัย  บุตรหมื่น
2. นางสาวรสสุคนธ์  พรมมา
 
963 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม กลุ่ม 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  น้อยคำมูล
2. เด็กชายอชิดชัย  คำดอกรับ
 
1. นางอรุณี  สระมุณี
2. นางขนิษฐา  พาเบ้า
 
964 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม กลุ่ม 1 1. เด็กชายทวีป  ศรีจิวังษา
2. เด็กชายพาราดล  จันทร์มี
 
1. นางสาวเจนจิรา  เพ็ชรสีเขียว
2. นางสาวชฎารัตน์  เลิศพรประสพโชค
 
965 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวดวงเนตร  นักทำนา
2. นางสาวสุประจิตตรา  ฤาชา
 
1. นายประโมทย์  นันนิล
2. นายอาคม  แสงซ้าย
 
966 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กชายจุลเทพ  บ่อไทย
2. เด็กชายไอศูรย์  วรราช
 
1. นายจิตติศักดิ์   ยุทธสนอง
2. นางตุรกี  สมสา
 
967 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา กลุ่ม 4 1. เด็กชายพิสิทธิ  สังฆโต
2. เด็กชายศุภโชค  แสงโทโพธิ์
 
1. นายกิตติคุณ  วาระกูล
 
968 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กลุ่ม 5 1. เด็กชายคณุตม์  ธรรมมา
2. เด็กชายวีรศักดิ์  เศษสมบูรณ์
 
1. นายจารุวัฒน์  บ่อดินดำ
2. นางนิตยาพร  กินบุญ
 
969 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายสายฟ้า  กุลวงษ์
 
1. นายนฤดลท์  ศรีแก้วทุม
 
970 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายวรวิช  ดีทอง
 
1. นายศิริวัฒน์  ขานไธสง
 
971 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กชายภูมิภัทร  กองกูล
 
1. นายทรงศักดิ์  กัญญาคำ
 
972 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นายอมรชัย   ชมพูพื้น
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
 
973 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา กลุ่ม 5 1. เด็กชายเกริกพล  อ่อนพรม
 
1. นายกฤษฎากรณ์  อ่อนตาแสง
 
974 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 กลุ่ม 1 1. นายวสวัตติ์  ทองมีค่า
 
1. นายวุฒิศักดิ์  ผานาค
 
975 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 80.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายนนทวัฒน์  ชมชัย
 
1. นายศิริวัฒน์  ขานไธสง
 
976 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กลุ่ม 3 1. นายเฉลิมชัย  สกุลครอง
 
1. นายเฉลิมชัย  โคตุเคน
 
977 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นายเกียรติยศ   คำแก้ว
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
 
978 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา กลุ่ม 5 1. นายอนุชา  คำวงศ์
 
1. นายกฤษฎากรณ์  อ่อนตาแสง
 
979 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายตนุภัทร  พิทักษ์ศิลป์
 
1. นายกฤษฎ์  พีรธนัศสกุล
 
980 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายสราวุฒิ  สาแก้ว
 
1. นายศิริวัฒน์  ขานไธสง
 
981 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กชายนัทธพงษ์  สงแสนผาง
 
1. นายธนรัตน์  นามเดช
 
982 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. เด็กชายจิตตินันท์    กวนศรีรักษ์
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
 
983 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 86.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา กลุ่ม 5 1. เด็กชายภานุวัฒน์  หลวงจันทร์
 
1. นายกฤษฎากรณ์  อ่อนตาแสง
 
984 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร กลุ่ม 1 1. นายวีระชัย  มานะศรี
 
1. นายนฤดลท์  ศรีแก้วทุม
 
985 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 90.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กลุ่ม 3 1. นายธนกร  เทนอิสสระ
 
1. นายเฉลิมชัย  โคตุเคน
 
986 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นายเอกรักษ์   พิลาเคน
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
 
987 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรวิมลศึกษา กลุ่ม 5 1. นายอาทิตย์  บุญศรี
 
1. นายบุญเรือง  เศิกภูเขียว
 
988 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายสหภาพ   น้อมระวี
 
1. นายสิริศักดิ์  ดวงจิตร
 
989 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายอภิรัตน์  มาค่าย
 
1. นายศิริวัฒน์  ขานไธสง
 
990 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กชายโตมร  อินทะวัน
 
1. นายธนรัตน์  นามเดช
 
991 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 4 1. เด็กชายเจตพล  พลอยเหลือง
 
1. นายทองแดง  นาหนองตูม
 
992 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูผาม่าน กลุ่ม 5 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  ศรีจันทร์
 
1. นายเอกสิทธิ์  ศิริสุข
 
993 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นายวัชระ   มาป้อง
 
1. นายสิริศักดิ์  ดวงจิตร
 
994 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา กลุ่ม 2 1. นายมงคล  อิ่มละมัย
 
1. ดร.วิญญู  ผิวรัตน์
 
995 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา กลุ่ม 3 1. นายณัฐพล  อัคลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธาดา  เจริญสว่าง
 
996 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นายเอกรัตน์    ภูมิคม
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
 
997 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา กลุ่ม 5 1. นายศิวกร  สุภาพิชิต
 
1. นายกฤษฎากรณ์  อ่อนตาแสง
 
998 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายปัณณวัฒน์   ขวัญโพน
 
1. นายสิริศักดิ์  ดวงจิตร
 
999 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา กลุ่ม 2 1. เด็กชายอรรถวิทย์  โมกขศักดิ์
 
1. ดร.วิญญู  ผิวรัตน์
 
1000 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไกรศรี
 
1. นายธนรัตน์  นามเดช
 
1001 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นายศุภกร   ไกยะวินิจ
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
 
1002 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา กลุ่ม 5 1. เด็กชายวุฒิชัย  สีเบ้า
 
1. นายกฤษฎากรณ์  อ่อนตาแสง
 
1003 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร กลุ่ม 1 1. นายพนมวรรณ  แดงมาก
 
1. นายนฤดลท์  ศรีแก้วทุม
 
1004 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายพงศธร  ไชโยกุล
 
1. นายศิริวัฒน์  ขานไธสง
 
1005 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นายไชยศักดิ์  ทวิชาติ
 
1. นายธนรัตน์  นามเดช
 
1006 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นายธนโชติ   สายสมคุณ
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
 
1007 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา กลุ่ม 5 1. นายราเชน  ปานนาค
 
1. นายกฤษฎากรณ์  อ่อนตาแสง
 
1008 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัลยา  ไกลถิ่น
2. เด็กชายกาลไกล   โสดา
3. เด็กหญิงจตุพร  ดาทุมมา
4. เด็กชายจักรภพ  สุทะมาตร์
5. นางสาวจันทริยา  ป้องคำสิงห์
6. เด็กชายจิรสิทธิ์  คำสีแก้ว
7. เด็กหญิงทิพย์มณี  หล่ำแขก
8. เด็กชายธนากร  มาพระลับ
9. นายธนโชติ  สรรสมบัติ
10. เด็กหญิงธิชานันท์  สาทา
11. นายธิติวุฒิ  แข็งกล้า
12. เด็กชายนราธิป  จุ้ยพุทธา
13. นายประทีป  หักขุนทด
14. เด็กชายปริวัฒน์  สรรพอาษา
15. เด็กหญิงพรรณกาญจณ์  พุทธาศรี
16. เด็กหญิงพัชรี  ศิริบาล
17. เด็กชายมณัฐนันท์  ศิริโนนรัง
18. เด็กหญิงมีนารี  ชมพูบาง
19. เด็กชายฤทธิศักดิ์  คำนา
20. เด็กชายวรพล  พิลาออน
21. นางสาววิลาศิณี  สอนสุภี
22. เด็กชายวิศิษฐ์  เหลาประเสริฐ
23. นางสาวสมัญญา  บุรีนอก
24. เด็กหญิงสุกัญญา  บำรุงชาติ
25. นางสาวสุชาดา  ศรีกลชาญ
26. นายสุทธิพันธู์  ขรรค์แก้ว
27. นายสุพจน์  สิทธิ
28. นางสาวอิสศิริญา  แอมนนท์
29. เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์โสม
30. นายเรืองศักดิ์  คำสุข
 
1. นายศุภมิตร  กาเจริญ
2. นายนรินทร์  สมบูรณ์
3. นางสาวปวันรัตน์  สุมามาลย์
4. นางอัจฉรา  แท่นแก้ว
5. นางมยุรี  ชาติอุดมพันธ์
 
1009 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำทะเนตร
2. นางสาวจุฑาธิป  เนตรวิลา
3. เด็กหญิงชลาลัย  แสงใส
4. เด็กหญิงฐิตินันท์  ช่างคำ
5. นางสาวณัฐมน  พลราช
6. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ทะวะบุตร
7. นางสาวณิติยา  แคนใหญ่
8. นางสาวดารารัตน์  คำทะเนตร
9. นายทัตดนัย  ผิวรัตน์
10. นางสาวธัญชนก  จำปามูล
11. นายธีระเดช  บุญมี
12. เด็กหญิงนุศรา  ชายศ
13. นางสาวปวันรัตน์  ชื่นชม
14. นายพงศกร  นันตะมาตร
15. นางสาวพรพิมล  วิลาศ
16. เด็กชายพิษณุ  โคตรแก้ว
17. นายภูวรินทร์  ภักดีสุวรรณ์
18. นายมงคล  อิ่มละมัย
19. นางสาววรรณิศา  บุตรี
20. นายวาริช  สอนรัมย์
21. นางสาววีระดา  หล้าแก้ว
22. นางสาวศรีสุดา  เหล่าพรม
23. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทะแพง
24. นางสาวสุณิสา  คำพิทูล
25. นายอติรุจ  ยันทูล
26. เด็กหญิงอนันธิกา  สุราษฎร์
27. นายอภิสิทธิ์  ศรีวงษ์
28. เด็กชายอรรถวิทย์  โมกขศักดิ์
29. นายเจษฎา  ไพรศรี
30. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ยันทูล
 
1. ดร.วิญญู  ผิวรัตน์
2. นางเทวลักษณ์  ผิวรัตน์
3. นางชนิภากานต์  หวังมวนกลาง
4. นายพัฒนกรณ์  แสงไสย์
5. นายนรินทร์  ทองรักษ์
6. นายสุริยา  มูลวารี
7. นายวิเชียร  พรมศรี
 
1010 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกิตติ์สิรินทร์  กาสังข์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ลมมูลตรี
3. เด็กหญิงชามาวีร์  เทพตาแสง
4. นายณรงค์ฤทธิ์  เกียรตินอก
5. นางสาวณัชชา  ถือคุณ
6. นางสาวณัฐกมล  หลาบพา
7. นายณัฐพล  อัคลา
8. เด็กชายธีรศักดิ์  ปานชัย
9. นายนิติกร  สมอหอม
10. นางสาวบุษราคัม  รวมแก้วมณี
11. นายปฏิภาณ  มาตย์นอก
12. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  จันดาเขตุ
13. เด็กหญิงพรทิพา  ขุ่ยคำมี
14. นายพันธการ  หอมเชย
15. เด็กหญิงพีรยา  รื่นรวย
16. เด็กชายมนัสชา  สมีกลาง
17. นางสาวมัณฑนา  พร้อมไธสง
18. นายมัศพล  ผาบคีรี
19. เด็กหญิงมุธิตา   ไขทาดี
20. เด็กหญิงรุ่งนภา  เฉลิมรัมย์
21. นางสาววริศรา  คำโส
22. เด็กหญิงวริษฐา  แซ่ตัง
23. นายวิชิต  แก้วพรม
24. เด็กชายอภิชัย  แช่มชื่น
25. นายอภินันท์  เสงี่ยมทรัพย์
26. เด็กชายอัครพล  สุดงาม
27. นายอาคม  ศรีกันยา
28. นายเทพรังสรรค์  ทีหัวช้าง
29. นายเทอดศักดิ์  หวานน้ำ
30. เด็กหญิงโยษิตา  คำดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธาดา  เจริญสว่าง
2. นางสาวิตรี  พรมศรีแก้ว
3. นายธนิต  ห้าวหาญ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมณีกาญจน์  เหล็กกล้า
5. นายธิษกานต์  นามวงษ์
6. นางสาวชื่นจิตร  จันทะบัณฑิต
7. นางสาวญาณัจรา  กุดนอก
 
1011 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นางสาวกัลยาณี   ผมอุด
2. เด็กหญิงกิ่งแก้ว   ราชคำ
3. นายจิตตินันท์   กวนศรีรักษ์
4. นายณัฐวุฒิ    มูลสมบัติ
5. นางสาวธนพร   แสงเพ็งเคน
6. นายธนโชติ    สายสมคุณ
7. นางสาวธารทิพย์   ภูคำวงษ์
8. นางสาวพนิดา    มัจฉาชาติ
9. นางสาวพัชราภา   อัตตะมณี
10. นางสาวพิชชาภรณ์   ภูคำวงค์
11. นายพีรณัฎฐ์   แสนสิงห์
12. นายภานุวัฒน์   ธรรมสุนา
13. นางสาวภิชญากร   กันทำ
14. นายภูวนาจ   ปะวะเค
15. นางสาวรจนา   ศรีวิลัย
16. เด็กชายรุ่งอรุณ   จันทร์ปัญญา
17. เด็กหญิงวชิราภรณ์   ทิพย์เสถียร
18. เด็กชายศุภกร   ไกยะวินิจ
19. นางสาวสุดารัตน์    คำเมือง
20. นางสาวสุทธิดา   แสงรูจี
21. นายสุทธิศักดิ์   ดวงจันทร์
22. นางสาวสุธิดา   แก้วศิลา
23. เด็กชายอมรชัย   ชมพูพื้น
24. นางสาวอรอุมา   แสนฤดี
25. นางสาวเกวลิน   จันทะดี
26. นายเกียรติยศ   คำแก้ว
27. นายเกียรติศักดิ์   เอกคำพันธ์
28. นางสาวเสาวลักษณ์    ภาภิรมย์
29. นายเอกรักษ์   พิลาเคน
30. นายเอกรัตน์   ภูนิคม
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
2. นายทศพร  พลธรรม
3. นางสาวเกศสุดา   ศรีหาโคตร
4. นางสาวประภาสิริ   มะลิรัตน์
5. นายวีระวัฒน์  พลชัยมาตย์
6. นายกิติศักดิ์  พิมพ์อักษร
7. นายวชิรวิชญ์   มิ่งแม้น
 
1012 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา กลุ่ม 5 1. นางสาวกชกร  สงมา
2. นายขวัญ  กุดวิลา
3. เด็กหญิงจิราพรรณ  ซาซุม
4. เด็กหญิงชรินรัตน์  สีสุธรรม
5. นายณัฐกิตติ์  โนนลำดวล
6. นายนนทกร  คำปัน
7. เด็กหญิงนันท์นลิน   สุริยะ
8. นายนัศรากร  สีกา
9. เด็กหญิงนิภาดา  ขันเงิน
10. เด็กหญิงน้ำฝน  วงษ์เบาะ
11. นางสาวพรรณพฤกษา  พุทธาศรี
12. เด็กชายพัชรพล  งามขำ
13. เด็กหญิงรติยา  เกิดเป้า
14. นายราเชน  ปานนาค
15. เด็กหญิงวรรณพร  ศิริเคน
16. นางสาววราพร  จัดสด
17. เด็กหญิงวิมลพร  มูลโต
18. นางสาววิศัลย์ศยา  มีศรีดี
19. นายวิษรุธ  ชำนาญพล
20. เด็กชายวุฒิชัย  สีเบ้า
21. นายศิวกร  สุภาพิชิต
22. นายสักรินทร์  ดอนเสี้ยว
23. เด็กหญิงสุพัตรา  ดอนเสี้ยว
24. นางสาวสุพิชญา  สิงห์ชู
25. นางสาวสุมินตรา  คำหาร
26. เด็กชายสุรัฐพงศ์  ปานนี้
27. นายอนุชา  คำวงศ์
28. นายอภิชาติ  ชิณฤทธิ์
29. นายอรรถพล  ไวโส
30. เด็กชายเกรกพล  อ่อนพรม
 
1. นายวิทยา  แฝงด่านกลาง
2. นายกฤษฎากรณ์  อ่อนตาแสง
3. นายทนงศักดิ์  ขันทกรรม
4. นายอาทิตย์  เกษจันทร์
5. นางเยาวพา  ทองแย้ม
6. นายณรงค์ศักดิ์  หิตาพิสุทธิ์
7. นางสาวชญานันท์  ทะวิวิญ