รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. เด็กหญิงศศิธร  ไชยจงมี
 
1. นางสาวกัลญา  ด้วงแพง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. เด็กหญิงปิยธิดา   ชุ่มใจ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ลาดำ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายวัชรินทร์  โพธิ์ทอง
 
1. นางมุกดา  เสนาฤทธิ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวสุนิษา  ปรางค์ประโคน
 
1. นางสมจิต  จันทรวงศ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามชัย 1. นางสาวอุทัยวดี  เพิ่มขึ้น
 
1. นางสาวณิชาภา  นามวงษ์ไชย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวนลินทิพย์  เพ็งแจ่ม
 
1. นางกุหลาบ  เพิ่มทรัพย์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายศักดินนท์  วินทะไชย
 
1. นางสาวสุมณฑา  สิงห์ชา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐชยา  สุขเพิ่ม
 
1. นางสมศรี  พรหมคช
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายเวทิต  กัลย์จรัส
 
1. นายปรีชา  ขอวางกลาง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายภานุวัฒน์  รัสสัยการ
 
1. นางมาลี  ผ่องศิริ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนครบุรี 1. นางสาวอัจจิมา  แววกระโทก
 
1. นางณัชธริกา  สรเพชญ์พิสัย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวสุวรรณรัตน์  พิระชัย
 
1. นางสาวนองนิตย์  เตยจอหอ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กหญิงมาตา  บุบผาดี
 
1. นางสราลักษณ์  จันทะรักษา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กหญิงดารารัตน์  หมวกพิมาย
 
1. นางนารี  แก้วหานาท
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวพัชรา  ยวงโป่งแก้ว
 
1. นางสาวศิริวรรณ  คำแสนพันธ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. นายขวัญชัย  มะโนศรี
 
1. นางจิรภา  รัตนาวิวัฒน์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวกัลยรัตน์  ตรีเพชร
 
1. นายนิกร  สิทธิเลาะ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายธนธรณ์  วงศ์เลิศธรรม
 
1. นางกมลรส  มิ่งขวัญ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงเจริญศรี  โสรกนิษฐ์
 
1. นางสาวศีฏลาศ์  ศรีลานุช
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงอภิญญา  พงษ์ธนู
 
1. นางสิรินาฏ  รชตธำมรงค์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  เหล็กอยู่มะดัน
 
1. นางนิภาวรรณ  ภูมิทน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวสิรภัทร  บุญรัตน์
 
1. นายณฤภง  ศรีละพล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพง 1. นายชินวัฒน์  อรัญทม
 
1. นางสาวนันทิยา  จิตตะโคตร์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายณัฐพล  มหาวงค์
 
1. นางเสาวณี  เขื่อนพิมพ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงมณฑกาญจน์  เกษมสุข
2. เด็กหญิงสันตกมล  ไหลหลั่ง
3. เด็กหญิงสุพรรณหงส์  นบไธสงค์
 
1. นางชุติมันต์  จรัสสุทธิอิศร
2. นางรัตนาพร  พากเพียร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ลิขิตวงศ์ขจร
2. เด็กหญิงธีริศรา  คุ้มเมือง
3. เด็กหญิงรัตนาฒน์  จันทร์ลา
 
1. นางรัชนีวัลย์  พรหมแสง
2. นางจุไรรัตน์  แอมนนท์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงญาดา  พันธ์รัมย์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  กลางสวัสดิ์
3. เด็กชายอนันตชัย  ชูสวัสดิ์
 
1. นายวรวัฒน์  วัฒนธีรางกูร
2. นางสาวเพ็ญนภา  เพ็งวิสาภาพพงษ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวณฐินี  โวหาร
2. นางสาวทิพากร  ทุมกิ่ง
3. นายปิยากร  วงษ์มั่น
 
1. นางภวดี  จิรภัทรดิลก
2. นางใจทิพย์  มาลากอง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวปริชญา  เรียมแสน
2. นางสาววรรณศิริ  โฮเลช
3. นายวัชรกร  ขันติยู
 
1. นางสุดใจ  สุนทรส
2. นางกัญจนา  ธัญญะอุดม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 81.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวณัฐยากร  กาฬพันธ์
2. นางสาวธัญพิชชา  บุญธรรม
3. นางสาวศตญาพร  เกษไธสง
 
1. นางสุนันทา  ประสานสอน
2. นางกรรณิการ์  พลพวก
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เพชรกิ่ง
2. เด็กชายภานุพงษ์  จวบกระโทก
 
1. นายสุนทร   อ่อนคำ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นางสาวพรรภษา  ศิหิรัญ
2. นายอนุวัฒน์  โททุมพล
 
1. นางสาวสุภัทตา  พรมลา
2. นางสาวกริกา  งามแสง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพร  บุรุษ
2. เด็กหญิงทิษฏยา  ศิริพันธ์
 
1. นางสาวกิติยาพร  เนื้ออ่อน
2. นางชนัดดา  วงศ์สุวรรณ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นางสาวสรารัตน์  วิยาสิงห์
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ป้อมบ้านต้า
 
1. นายอนุวัฒน์  แก้วลอย
2. นางสาวสุภัทสจี  นามวิชา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวธนภรณ์  ปุ่นประโคน
2. นายวรโชติ  ต๊ะนา
 
1. นางกิตติยา  ผาดำ
2. นางสาวอมรรัตนา  เทียนยาณี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผดุงนารี 1. นายนรากร  พิสุทธิ์
2. นายอภิชัย  อุทัยแสง
 
1. นางสาวปทิตตา  อุทัยดา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ฉูดกระโทก
2. เด็กหญิงจุไรรัตน์  ฉูดกระโทก
 
1. นางสาวพจนีย์  บุพรัง
2. นายพิสิฏฐ์  ชาวเสมา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนฤมล  เลพล
2. เด็กหญิงศศิธร  ศรีสะอาด
 
1. นางนิศากร  ทองอร่าม
2. นายอำนาจ  ทองอร่าม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงนิภาพร  ศรีชัย
2. เด็กหญิงเพรียวรุจี  ผดุงเจริญ
 
1. นางสาวสุจิตรา  กะการดี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวรัตนาภรณ์  สาภิราช
 
1. นางสาวอ้อมเดือน  แซ่อุ่น
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวสุดารัตน์  ไกรยา
 
1. นายชาญณรงค์  เมืองฮาม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวจิณณพัต  สาโยธา
 
1. นางกุลวดี  บงแก้ว
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายธีรทัศน์  อุฬารพาณิชกุล
 
1. นายมาณพ  วงษ์คำ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายเชื้อพงศ์  วชิรเมธารัชต์
 
1. นางพิชดา  รจนัย
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์  มโนมัยโรจน์
 
1. นายธวัตรชัย  เดนชา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวปภาวี  สกุลวรรณรักษ์
 
1. นางสุวะรา  จุนทวิเทศ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายนนท์ปวิธ  บัวทอง
 
1. นายชินวัตร  นามแสน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวปรีชญา  ประสิทธิ์ภูริปรีชา
 
1. นางสาวดารารัตน์  อารยะพงศ์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงชญาดา  แสงอินทร์
2. เด็กหญิงชาลิสา  ศรีวิไล
3. เด็กหญิงณัฐภัสสร  ชะนะ
 
1. นางทิพากร  วัฒนาวงศ์ดอน
2. นางสาวกัญชญาณิศร์  วิบูลย์ธนังกุล
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธีรนาฏ  น้ำยาทอง
2. เด็กหญิงปทิตตา  เพิ่มผล
3. เด็กชายพงศ์วิชญ์  ศิริรักษ์
 
1. นางสาวสุภาณี  คำสี
2. นางสำเนียง  ขันบุตร
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงฐิติอร  บุญแก้วอมร
2. เด็กหญิงธัญรัศม์  อยู่ยงยุวัฒน์
3. เด็กหญิงสิริภัส  สิริธนสุข
 
1. นางสาววรางค์ศิริ  คูณชัยรุ่งเรือง
2. นางวาระดี  ศรีบัวเทพ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นายประวิทย์  จันทร์ประทักษ์
2. นางสาวปิยะรัตน์  อะโคตมี
3. นางสาวอุมาพร  กองมณี
 
1. นางพัชราภรณ์  จันปัดถา
2. นางสาวสุมาลี  ไกลเมือง
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวกฤษณีนาฏ   มาภา
2. นางสาวนฤมล  สุนะเทพ
3. นางสาวพิชญาดา   ไกรษร
 
1. นางสาวพิชญา  โกพลรัตน์
2. นางดาวิกา  อนุพันธ์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวภาวริน  ดำรงเชื้อ
2. นางสาวศิริรัตน์  จำเริญพิศ
3. นายสิทธิชัย  พลอาวุธ
 
1. นายปรีชากร  ภาชนะ
2. นายสมควร  ชนะภู
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กชายณัฐยศ  สุวรรณไตรย์
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ร่มโพธิ์
3. เด็กชายสุดขอบฟ้า  บุญทวี
 
1. นางสาวศันสนีย์  บุญสนิท
2. นางสาวพรทิพา  เมืองโคตร
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงสว่างวิทยา 1. นางสาวจิรนันท์  อุดมญาติ
2. นางสาวนันทวรรณ  กนกหงษ์
3. นางสาวอติกานต์  ต่อนคำสน
 
1. นายวรวิทย์  หอมหวล
2. นายณัฐกิตติ์  บุญจันทร์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันตฉัตร  แดนโคกสูง
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  เทียนไทย
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  แช่มพุดซา
 
1. นายวิภูษิต  จูงกลาง
2. นายสาคร  ธรรมาภิมุข
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 1. นายปรเมศวร์  ผงอ้วน
2. นายพงษ์เทพ  รักษาภักดี
3. นายภูวดล  บุตรสี
 
1. นายโชคชัย  ศรีวิโรจน์วงศ์
2. นายพร้อมพงศ์  แก้วกัลยา
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายทยากร  แก้วทาสี
2. นายธนภัทร  ถนอมดำรงศักดิ์
3. นางสาวศุภิสรา  พิชัยช่วง
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ธรรมพิทักษ์
2. นายนาคิน  สัจจะเขตต์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธาตุพนม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทองสง่า
2. นางสาวปุณณดา  บัณฑิตภักดี
3. นางสาวเจนจิรา  คนหาญ
 
1. นายภานุพงศ์  เพิ่มขึ้น
2. นางกรรณิการ์   ไผ่โสภา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายปุลวัชร  ทัดเทียม
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุภาพ
 
1. นางพิชามญชุ์  อัครธีรพงศ์
2. นางรุ่งนภา  ผลเกิด
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงปภาดา  วนไชยสงค์
2. เด็กหญิงปวริศา  ดาก่ำ
 
1. นางพิสมัย  เจริญรักษ์
2. นางสาววิไลลักษณ์  เยี่ยมพนมคุณ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ชิณศรี
2. เด็กชายปราเมศ  กกกระโทก
 
1. นางสาวรติกร   พงษ์ศรี
2. นายฉัตรชัย  เพ็งพาส
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญาพัชร  จินดาศรี
2. นายวริศ  จันทเขต
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ดุมนิล
2. นางศุภวรรณ  โสวภาค
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายคณิศร  เรืองแสน
2. นางสาวชัญญา  อุดชุม
 
1. นางยุพิน  พลเรือง
2. นางจิรัชยา  ปวงประชัง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวทรรศนีย์  ทาขันทา
2. นางสาวธนพร  ทิพรักษ์
 
1. นายพิชิต  ทองล้น
2. นางจตุพร  จิตมาตย์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายนราธิป  เกตุพงษ์
 
1. นางสุกัญญา  สมสะอาด
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงอานาปานัส  จินรัตน์
 
1. นางสาวอรรถวรรณ  สำเภาทอง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงมนัญญา  สาโก
 
1. นางภคมน  ภูมิชูชิต
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวกัลยากรณ์  จันทร์ฤทธิ์
 
1. นางสาวสุธาสินี  เต่งภูเขียว
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายพีระพัฒน์  จินดามณี
 
1. นายวิทยา  อินธิมาศ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายนันทวัฒน์  ศรีสุวงศ์
 
1. นางสาวศิรินาถ  สุมหิรันต์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 99.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ตรึกตราครบุรี
2. เด็กหญิงเนตรนภา  ล้อมสระน้อย
 
1. นายพิสิฏฐ์  ชาวเสมา
2. นางสาวสุภาวดี  ชาวเสมา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 97.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. นายภูริช  ศรีชัย
2. นายวรเมธ  พรายเนา
 
1. นางสาวอัสราพร  ทองเจริญ
2. นายมนัสนันท์  ชำนิงาน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 96.27 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม 1. เด็กชายภาคภูมิ  ยางนอก
2. เด็กหญิงลลิตา  กรำกระโทก
 
1. นางสาวอัญชลี  อัยจักษ์
2. นางสาวนิฐิรา  อาจสม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นางสาวปิยธิดา  ฝ่ายสงค์
 
1. นางสาวณัฐพร  รัตพันธ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายวัชรพล  คำโคตรสูน
 
1. นายภาณุวัฒน์  ศรีโนนยาง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวพัชริดา  พูนเพิ่ม
 
1. นางสาวรัชดาพร  พลรักษา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กหญิงพิชญา   ทิศกระโทก
 
1. นางสาวณัฐพร   ประจักษ์สูตร์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. เด็กหญิงประกายเดือน  สีหา
 
1. นายศราวุธ  มูลชัย
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงพะไล 1. เด็กหญิงวาริน  ทานอก
 
1. นายวาทิตย์  คำสิงห์นอก
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นายนครินทร์  สระแก้ว
 
1. นางสาวสายสมร  เจือจันทร์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นายณัฐกรณ์  บัวทิน
 
1. นายนครินทร์  พรมกลาง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวสินธรา  เคนคำภา
 
1. นางวนิดา  คณะวาปี
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายชญุตพล  ปุณยรัตน์ยืนยง
2. เด็กชายพีรวัส  ธิติศักดิ์เมธี
3. เด็กชายวัชร์กรณ์ภัทร์  อุ่นพรมมี
 
1. นางสาวกิติมา  เจียรสุมัย
2. นางอัจรา  โทแหล่ง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงนิธิชา  แสงประจักษ์
2. เด็กชายปุณวิทย์  เกษียร
3. เด็กหญิงศิรดา  ธนากรจักร์
 
1. นายสุพรม  ปัททุม
2. นางสาวทัศนีย์  โคตรพรม
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เชาว์ศิริกุล
2. เด็กหญิงสิริภัคณา  วราพฤกษ์
3. เด็กหญิงอรปรียา  ประเสริฐ
 
1. นางสาวศิริพร  นามวงษ์
2. นางยุพดี พรหมทา  และนางนุจรี ศรีประใหม
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวกนิฏฐกัณฑ์  แดงวิบูลย์
2. นายวรรธนัย  พัฒนศักดิ์ศิริ
3. นายวิศรุต  ขวาลำธาร
 
1. นางสัมฤทธิ์  บุญยะโพธิ์
2. นางวิริยาภรณ์  มนตรีโพธิ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายชาคร  เพชรไกร
2. นางสาวปัณฑารีย์  ประวิทย์ธนา
3. นายสิรภพ  นาสวน
 
1. นางปริศนา  สดสร้อย
2. นายชัยพร  สดสร้อย
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวจุฑามาศ  ปราณี
2. นางสาวปริญดา  เนินลพ
3. นายไตรรัตน์  บำรุงจิต
 
1. นางศิริพร  กาทอง
2. นางสาววราภรณ์  หล้าหาร
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงธิติพร  เอี่ยมรัมย์
2. เด็กหญิงบุญญิสา  แก้วดวงตา
3. เด็กหญิงลำใย  อินทพันธ์
 
1. นายธาราดล  สิงห์สูงเนิน
2. นางขนิษฐา  สกุลไพศาล
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หน่อแก้ว
2. เด็กชายกิตตินันท์  พันชนะชญานันท์
3. เด็กชายสหรัฐ  ผลสนอง
 
1. นางมณีรัตน์  จิตปรีดา
2. นายเฉลิมเกียรติ  เมืองงาม
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวกวิสรา  ศรีธรรมสาร
2. นายธนชิต  ชื่นนิรันดร์
3. นางสาวลิลลิล  วรวะไล
 
1. นายดนุพล  เดชอุดม
2. นางพิชญา  โพธิ์ศรี
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นายก้องภิภพ  ไชยเพชร
2. นายจิรกิตต์  อ้นอินทร์
3. นายณัฏฐพล  สอนไชยาชูวงษ์
 
1. นางน้ำทิพย์  ศรีแก้ว
2. นายสุรศักดิ์  บุญธิมา
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวกุลธิดา  สารสุข
2. นางสาวจิฬาภา  ปะเมธา
3. นางสาวณัฐณิชา  พลายละหาร
 
1. นายเมฆา  ดีสงคราม
2. นางสาวภิญญามาศ  หอมไกรลาส
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวณัฐพร  ยะรินทร์
2. นางสาวปาริดา  ปลื้มบุญ
3. นางสาวพัชรี  สนธิสุข
 
1. นางสาวกิตติพร  อาพา
2. นายลิขิต  จิตโส
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายธนบดี  สายตา
2. เด็กชายบุญพงษ์  อนุตรเวคิน
3. เด็กชายเวคิน  จิตอามาตย์
 
1. นางสาวสุขุมมาลย์  แสงกล้า
2. นางสาวสายสมร  ศรียางค์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โสที
2. เด็กชายนราธิป  แต้กลาง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  มีกำปัง
 
1. นายกลยุทธ  ทะกอง
2. นางสาวปริยานุช  อ่อนชาวนา
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญชนก   ไวกล้า
2. เด็กหญิงระพีพรรณ   โสมิตร
3. เด็กหญิงอรทัย   ปักษาไพร
 
1. นางณิชากร   สงวนกลิ่น
2. นางธันยพร   ป้องกัน
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.79 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายญาณภัทร  นิคมรักษ์
2. นายปรีดา  เติมทรัพย์
3. นางสาวอุมาวดี  หมู่หมื่นศรี
 
1. นายธีระวุฒิ  จันทะพันธ์
2. นางสาวพรพิทักษ์  คนหาญ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.21 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายพีระศักดิ์  พลโยธา
2. นายสุรวุฒิ  สุขสุเมฆ
3. นายเดชไชยนันท์  สอนโกษา
 
1. นางสาวชิดชนก  สอดสูงเนิน
2. นายวิรัช  คุ้มโภคา
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวสิรินทรา  วิสาขะ
2. นางสาวสุธินี  นิติเสน
3. นางสาวเยาวพา  กุนเสน
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญธิมา
2. นางน้ำทิพย์  ศรีแก้ว
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พาเสน่ห์
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  สุริยะแสง
3. เด็กหญิงแก้วใจ  อุทัยดา
 
1. นางเบญญาภา  ขาวไป๋
2. นางสาวกัณธิมา  กระเดา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกอร  คำปลิว
2. เด็กหญิงธีรนุช  ชโลธร
3. เด็กหญิงสิรินทิพย์  บุญตา
 
1. นายธัชกร  สุริยวงศ์
2. นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงลออรัตน์  โกพลรัตน์
2. เด็กหญิงสิริธร  สาริสี
3. เด็กหญิงแวววิมล  ประลอบพันธ์
 
1. นายศราวุฒิ  เลี้ยงเสรี
2. นางสาวนกอร  ศรีวิลัย
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  ธาตุไพบูลย์
2. นางสาวพัชรินทร์   เดชบุญมี
3. นางสาวแสงระวี   สุระเสน
 
1. นางสาวนนทยา  เชิดทอง
2. นางอณุสรา   บัวลอย
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวขวัญจิรา  ทุพแหม่ง
2. นางสาวปภิชญา   พานพินิจ
3. นางสาวอัญชิสา  ก่อกิจเจริญกุล
 
1. นายพงศธร  ศรีอาจ
2. นางพรพิมล  ทองอุ่น
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. นางสาวกมลพรรณ  รามาตย์
2. นางสาวกิตติมา  เพชรศิระประภา
3. นางสาวดวงดาว  จุฑานิตย์
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  อยู่ออง
2. นางนารีรัตน์  ธิติบุณยกร
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงบุณยาพร  สีพาติ่ง
2. เด็กหญิงศุภวิภา  อันชำนาญ
 
1. นางจุฬารัตน์  แก้วหานาม
2. นางกรุณารักษ์  แก้วจุลศรี
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายจักรพงศ์  บุญทะวงศ์
2. เด็กชายเดชาธร  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวยุพาพรรณ  วรรณสาย
2. นางสาวประภัสสร  มาคำผุย
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กชายนิจภัทร์  เทศารินทร์
2. เด็กชายนิรวิทย์  ธรรมคาถา
 
1. นายฐิติสิทธ  นิลโสม
2. นางสาวรุ่งฤดี  นาระวิน
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวปภานันท์  สุวรรณโสภา
2. นางสาวยุพารัตน์  คลังแสง
 
1. นายวิเชียร  ศรีลาพัฒน์
2. นางสาวพนิดา  คงเจริญ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจุฬารัตน์  ราชซุยแสน
2. นางสาวอมรรัตน์  เหล่าขัติยะ
 
1. นางดวงใจ  บริบาลบรรพตเขตต์
2. นางสาวอรุณี  รัตนวิจิตร
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่องคำ 1. นายธนบดี  กะตุดทอง
2. นางสาวสรารัตน์  วันไทย
 
1. นางสาววารี  วันอุทา
2. นางสาวเพ็ญพรรณ  ศิริพันธุ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กชายชายชาญ  นูพิมพ์
2. เด็กชายนัทธพงศ์  จันทะวาด
 
1. นายพิพัฒน์  ดำเนิน
2. นางสาวนัชชา   อนุลาวัลย์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 92.26 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นายพันธกานต์  มนต์คาถา
2. นายศราวุฒิ  เพชรดีคาย
 
1. นายศิริชาติ  วงศ์หนายโกฏ
2. นายจตุรภุช  ไพรสณฑ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 87.22 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กชายพิษณุ  เทพสันทัด
2. เด็กชายภากร  สัตนาโค
 
1. นายบัญชา  ชุมหิรัญ
2. นายนพพร  โพสุวัน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายนัฐพงศ์  นามวงศา
2. นายอิสระ  ดังดี
 
1. นายพิพัฒน์  ดำเนิน
2. นางสาวทิพย์อาภา  ดวงดี
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กชายวรายุส  อินอิ่ม
2. เด็กชายไกรวิชญ์  สุระ
 
1. นายจักราวุธ  ตุ้นทัพไทย
2. นางพิจาริณี  สุระ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กชายชาญชัย  ชาลีเครือ
2. เด็กชายเขษมศักดิ์  ไพคำนาม
 
1. นายธีรภัทร์  ปุญญา
2. นายชาญชัย  นันทะผา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายปฎิภาณ  สีหาบุตร
2. นายสุขสวรรค์  สวยกลาง
3. นายอภิรักษ์  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวพรพรรณ  พลเยี่ยม
2. นางเยาวภา  โพดาพล
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายชิตณรงค์  สุวรรณไตร
2. นายรัถเกียรติ  แก้วกันหา
3. นายอภิสิทธิ์   หงษ์แพงจิตร
 
1. นายธาตรี  วารีย์
2. นายไพรัช  ดอกกุหลาบ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. นายนครินทร์  พุกหอม
2. นายยุทธนา  จ่าภา
3. นายสิทธิโชค  ล่วงกระโทก
 
1. นางศตนันต์  ภิญโย
2. นางสาวนวลนภา  คงสุข
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวธิดารัตน์  คำเอื้อ
2. นางสาวศุภรัตน์  ไชยรบ
3. เด็กหญิงสุธาศินี  ต้นเงิน
4. นางสาวอัญลดา  สอนวงษา
5. เด็กหญิงเพชรดา  บัวผัน
 
1. นางสาวอาจรีย์  ฤทธิวงศ์
2. นายกิตติศักดิ์  ซ้ายสุพรรณ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กหญิงชุตินันท์  คณะพันธ์
2. เด็กหญิงนันฑิตา  น้อยนาง
3. เด็กหญิงสุภัสสร  ภาโสม
4. เด็กหญิงอนันตญา  ศรีวรสาร
5. เด็กหญิงอภิญญา  ยะไวย์
 
1. นางปิ่นแก้ว  แก้วเป็นบุญ
2. นายประมง  แก้วเป็นบุญ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  แสงสิงห์
2. เด็กหญิงภัทราพร  เลิศวิลัย
3. เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วเริญ
4. เด็กหญิงอัญชลี  สาสุข
5. เด็กหญิงเพชราภรณ์  พันธาโฮม
 
1. นางอัจฉราวรรณ  คำภีระมี
2. นางพนมมาศ  ชาแท่น
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวขันทอง  ชุยลุย
2. นายยุทธนันท์   คำป้อง
3. นางสาวอภิญญา   พลเขต
4. นางสาวเกวลิน   นามพลแสน
5. นายเสถียรพงศ์   โพธิสาขา
 
1. นางวราวรรณ  แก้วสามสี
2. พระภานุพงศ์   พลหาญ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวจิราพร  เชิญไชย
2. นางสาวชนัฎงาม  ใจเด็ด
3. นางสาวณัฏฐณิชา  บุญหลง
4. นางสาวธิติสุดา  จินาพร
5. นางสาวภาวิณี  อังคุระษี
 
1. นางวรัชยา  กาญจนาภา
2. นางอุไรวรรณ  ทองอุ่น
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวกุลปรียา  ศรีภักดี
2. นางสาวนารินทร์  สุทธิขันธ์
3. นางสาวพรพรรณ  ธนวรรณกุล
4. นางสาวอัยญริน  นาเมืองรักษ์
5. นางสาวอารยา  เจียมา
 
1. นางรติรัตน์  บุญนัยน์รัตน์
2. นายพิเศษ  บรรพลา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวกีรติ  ศรีเชษถา
2. นางสาวธันยพร  จันทร์ดี
3. นางสาวลดา  คำสงค์
4. นางสาววิมลวรรณ  สุขวงษ์
5. นางสาวสุกัญญา  แก้วเมือง
 
1. นางประภาภร  พรหมโสภา
2. นายศิขรินทร์  ทิพชาติ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษติกา  จีระศิริโชติ
2. เด็กหญิงจินดามณี  มีพรหม
3. เด็กหญิงนภสร  ช่างนิรันดร์
4. เด็กหญิงปะวิณา  ศรีวังสุ
5. เด็กหญิงพิมมาดา  แก้วขาว
 
1. นางสาวชุลีกร  คำหล้า
2. นางสาวฉัตราภรณ์  รักษาภักดี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กชายพิทวัส  ไกรจันทร์
2. เด็กหญิงภัทรวดี  สุขเสริม
3. เด็กชายรัชพล  ฉลองคุณ
4. เด็กหญิงวศินี  ศรีแก้ว
5. นางสาวอทิติยา  ยะถีโล
 
1. นางสาววรรณิภา  ดีแก่นทราย
2. นายวัลลภ  ปุยสุวรรณ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวกฤติมา  อรภาพ
2. นางสาวทอฝัน  ก้อนคำ
3. นางสาวพรนภา  ธรรมจักร์
4. นางสาวพรรณฑิมาภรณ์  ไชโย
5. นางสาวยุพารัตน์  ต้นโพธิ์
 
1. นางวิลาวัลย์   ชัยปัญญา
2. นายวิษณุ  จินดาแต้สกุล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวพรภิตา  นาเชียงเครือ
2. นางสาวสมฤดี  สุพรมอินทร์
3. นางสาวหทัยภัทร  หารวาระ
4. นางสาวอรอนงค์  หันตุลา
5. นางสาวอารียา  โอษฐสัตย์
 
1. นางนิภาภรณ์  อินทสิทธิ์
2. นางบรรณฑรวรรณ  ศิริบุตร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวชิดตะวัน  ทิมี
2. นางสาวณิชกุล  พรรณขาม
3. นายธนดล  หนูคำสิงห์
4. นายพชรพล  พันธ์ประสิทธิ์
5. นายเดชาวัต  แน่นอุดร
 
1. นางอุบล  อังคะรุด
2. นายทิวัตถ์  นุ่มมีศรี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรีดาวรรณ  นิยมไทย
2. เด็กหญิงปัฐทิชา  สุคนธกุล
3. เด็กชายภัทรพงษ์  เรืองแสง
4. เด็กหญิงรสรินทร์  ชูเชิด
5. เด็กหญิงเมธาวีย์  แสงโฮง
 
1. นายวัฒนพงษ์  คงเจริญ
2. นางกฤติยา  พหลทัพ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตวดี  บุตรละคร
2. เด็กหญิงจิรัชญา  บุตรละคร
3. เด็กหญิงนลินดี  เชื้อวังคำ
4. เด็กชายนาวิน  มีพรม
5. เด็กหญิงวริศรา  สกุลเยี่ยม
 
1. นายพีระวัฒน์  ศรีธรรมมา
2. นางสาวชลธิชา  ชนิดพันธ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงช่อมุกดา  ชานันโท
2. นางสาวพัชริตา  เดชชยาทรัพย์
3. เด็กชายศิวพิชญ์  นนธิจันทร์
4. เด็กชายสหรัฐ  บุญบรรจง
5. เด็กหญิงสินีนาฏ  สุขมั่น
 
1. นายอานนท์  มโนธรรม
2. นางตติญา  กาญจะนะกันโห
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" 1. นางสาวกชกร  บัวล้ำล้ำ
2. นางสาวนันทนา  อินธิจักษ์
3. นางสาวประภัสรา  โพนพันธ์
4. นายสุริยะ  อุส่าห์
5. นางสาวอารีรัตน์  สุโพธิ์ชัย
 
1. นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต
2. นายบัญญัติ  ผิวงาม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวกาญจน์หทัย  ขันติยู
2. นางสาวณัฐสุดา  ศรีสร้อย
3. นายภูตะวัน  โคตเครื่อง
4. นางสาวมัลลิกา  สาขามุละ
5. นายเมธากร  วัฒนาวารีกุล
 
1. นางอุไรพร  จันฤาไชย
2. นายธวัฒชัย  หอมแพน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายกรวีร์  ศรีคราม
2. นางสาวกฤษราพร  ขอมีกลาง
3. นางสาวพรพนา  ศรีบุญ
4. นางสาวพัชรินทร์  ฝั้นแก้ว
5. นายภานุ  วงษ์ทรงยศ
 
1. นายธนเดช  ศิริสุนทร
2. นางสาวจันทร์จิรา  นิยมบุญ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. นางสาวกัณฐิกา  เพ็งละคร
2. เด็กหญิงณัฐกาญ  แสนโคตร
3. เด็กชายณัฐพฤทธ์  พันธมุย
4. นางสาวนิตยา  สมุห์เงิน
5. นายนิติศาสตร์  สาโภน
6. เด็กหญิงนิรุชา  โนนทิง
7. นางสาวปิยะฉัตร  แก้วประสิทธิ์
8. เด็กหญิงภรณ์นิภา  แก้วหนู
9. นายภัทรพล  สุขขา
10. นายภูมิภัทร  แก้วหนู
11. นางสาววิไลวรรณ  กุตัน
12. นายวีรชัย  วรรณพัฒน์
13. นายศรัณย์  วรรณพัฒน์
14. นางสาวศิรินันท์  ชามนตรี
15. นายสนธยา  แสงแป้
16. เด็กหญิงสิรินทิพย์  จุฬาโคตร
17. นางสาวสิริมา  คงสันเทียะ
18. นางสาวสุดารัตน์  พิมวัน
19. นางสาวสุภารักษ์  ดวงจำปา
20. นายอานนท์  เพียนอก
 
1. นางสาวอัลิปรียา  จันทร์กลิ่น
2. นางสาวพิณกาญจน์  สนสุนัน
3. นายธนัชศณาธร  เรือนยศ
4. นายทวี  ไชยบุรมณ์
5. นายชัยรัตน์  พรหมพันธ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวกรกนก  ปาติปา
2. นางสาวกรรณิการ์  ศรีถาวร
3. นางสาวขวัญนภา  ดงสงคราม
4. นายคณาธิป  แสนสุข
5. นางสาวณัชชลิดา  โมครัตน์
6. นายณัฐพนธ์  วิเศษขวาว
7. นายตรีวิชญ์  กองมณี
8. นางสาวปวีณา  ปิงหมื่น
9. นางสาวพรรณิภา  ศิริศักดิ์
10. นางสาวพัชราภรณ์  ยิ้มถนอม
11. นายยชนา  บุตรทุมพันธ์
12. นางสาววิชญาพร  เวียงธรรม
13. นายสราวุธ  แสนยะบุตร
14. นายสหัสวรรษ  โชติขันธ์
15. นายสิทธิพล  กันหาโนน
16. นางสาวสิริกร  เพ็งพุฒ
17. นางสาวสุภัสสรา  ไพศาล
18. นายสุริยา  ธานีลาส
19. นางสาวอารดา  ค้าชัยภูมิ
20. นางสาวอินทิรา  ทิพวัลย์
 
1. นางสุพัตรา  กิตติโฆษณ์
2. นางจงจิต  ถนัดค้า
3. นางพิมพา  จันทร์อยู่
4. นางฐิติรัตน์  พูลลาภ
5. นางสาววรวาส  หาญอาษา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายกฤษธรากร  แก้วขวัญ
2. นายคมสันต์  บัวทะลาด
3. นางสาวฐาณิดา  สีใส
4. นายณัฐวุฒิ  ทัศคร
5. นางสาวณัฐสิมา  จันทรังษี
6. นางสาวธนพร  พลสมบัติ
7. นางสาวนภัสวรรณ  ลาแสง
8. นางสาวนิลเนตร  คลังเย็น
9. นางสาวนิศรา  เถาประสาท
10. นางสาวปณาลี  จันทร์นุ่ม
11. นางสาวประกายแก้ว  โพธิโคตร
12. นางสาวพนมพร  ดงภูยาว
13. นางสาวพนิดา  นนท์ไพรวัน
14. นางสาวพรชิตา  โคตรธรรม
15. นางสาวภาคภูมิ  โพนทองถิ่น
16. นายวายุ  แสนแพง
17. เด็กชายศิริชัย  มูลชมภู
18. นายอาทิตย์  ภูละคร
19. นางสาวเนตรณภา  งิ้วสีดา
20. นางสาวเรณุกานต์  อาวงศ์
 
1. นายบดินทร์  นารถโคษา
2. นางวรรณพร  ภูมี
3. นางประภากร  พรหมโสภา
4. นางสาวสุพิชชา  เอื้ออารีย์กุล
5. นายทวีชัย  จารุเบญจรัตน์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายกิตติกร  อิ่นแก้ว
2. นายคเชนทร์  จันทรนี
3. นางสาวญานิกา  อ่องรักษ์
4. นายนวมินทร์  นิมมิตตานนท์
5. นายประกาศิต  ริมสกุล
6. นายปองคุณ  ศรีสุวรรณ
7. นายภควัฒน์  ศิริดำรงค์
8. นายภาสกร  ธิสาคร
9. นายภูวดล  คำหา
10. นายภูวนัตถ์  นครังสุ
11. นางสาวลลิตา  สุวรรณะ
12. นายศตวรรษ  แก้วบุตกว้าง
13. นายสฤษฎ์  ยศไชยวิบูลย์
14. นางสาวอนุตสรา  ยะเทียม
15. นางสาวอรนุช  เข็มตูม
16. นางสาวอรอุมา  เจริญวงศ์
17. นางสาวอรอุมา  เบ้าลี
18. นายอานนท์  จันทะขิน
19. นายเจษฎา  แสงบา
20. นายโชคชัย  ชมใจ
 
1. นายสมพงษ์  รัตนวงษา
2. นายณฑีภัษ  มั่นเหมาะ
3. นายนิธิพัฒน์  บัวผัน
4. นายพิพัฒน์พงศ์  พรมจันทร์
5. นายเจษฎา  ราชบุตร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม 1. นางสาวกัลยา  โกสันเทียะ
2. นางสาวชลิดา  สีหวัง
3. นายณัฐพล  ไชยงาม
4. เด็กหญิงดรุณี  ผิวอ่ำ
5. นายธนวันต์  แก้วสาร
6. นายธรรมนูญ  พลรักษา
7. นางสาวธัญจิรา  ชัยปัญหา
8. เด็กชายนิชนันท์  จันทวงศ์
9. นายประพัฒน์  วังศิริทิพย์
10. นายพิชัย  บริบูรณ์
11. นายภูรินทร์  บุปผาพวง
12. เด็กชายภูวดล  ศักดิ์ซ้าย
13. นายยสินทร  มีกูล
14. นายวรเชษฐ์  เทพพรม
15. นางสาววิไลลักษณ์  ซอมรัมย์
16. นายศักดิ์สิทธิ์  สังวรณ์
17. นายสุตนันท์  นิยะนุช
18. นายอาชวิน  สายศรี
19. นางสาวอารยา  มีรัตนคำ
20. นางสาวเปรมวิกา  บุญเลิศ
 
1. นายกันทรากร   แหลมกีก่ำ
2. นายมานะ   กองสุวรรณ์
3. นางสาวเพ็ญพักตร์  คณะมะ
4. นางวัชรี  วรรณสุทธิ์
5. นางสาวพรทิพย์  เริงนิสัย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นางสาวจรรย์อมล  อาจโนนลา
2. นายชานน  สร้างนา
3. เด็กหญิงธันยธรณ์  เปรมฤทธิ์
4. นายธีระชัย  ทันลา
5. นางสาวนริสรา  ดำเดียง
6. นางสาวปลายฟ้า  ปัญญาประดิษฐ์
7. นางสาวปิยฉัตร  สัมปัสสา
8. นางสาวพชรพร  พลเวียง
9. นายยศกร  นามโคตร
10. นายวรากร  พลรักษา
11. นายวรโชติ  หาญคำ
12. นายศรายุธ  ประทักขินัง
13. นายศราวุธ  พรหมทัต
14. เด็กหญิงศิขรินธาร  สุดเพราะ
15. นางสาวสมิตานัน  วิสาธร
16. นายสิทธิฉัตร  อัมพรชัยวงศ์
17. นางสาวสุพาพร  ยิ่งดัง
18. นางสาวอทิติยา  เพชรโยธา
19. นางสาวอารยา  วิชิต
20. นายเมธา  มารศรี
 
1. นางนิตยา  หล้าคำคง
2. นายอภิชาติ   ประสิทธิ์นอก
3. นางสาวกีรติกร  หนูตอ
4. นายพิเชษฐ์  แก้วกล้า
5. นางสาววิชุตา  จุทสิงห์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงสิริกร  สอนสุระ
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  ศรีละบุตร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายนัฐวุฒ  ผองพุทธ
 
1. นางสวภัทร  หอมหวล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงชุติมา  โทนทัย
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  เสนาพรหม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายธรรมนูญ  สระแก้ว
 
1. นางวัลลภา  สุขบรรเทิง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 98.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายกฤศ  พุทธิเฉลิมชัย
 
1. นางแก้วตา  นามสร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวพิชญา  แก่นดี
 
1. นางรุ่งทิพย์  แก่นดี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงชนิดาภา  เหลือศิริ
2. เด็กชายวีรภัทร  อุ่นรัตนะ
 
1. นายปิยะบุตร  จิตรช่วย
2. นางสาวจตุพร  เตียตระกูล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายมุรธาธร  จันทพล
2. เด็กหญิงเบญญทิพย์  สุวอ
 
1. นางนันทยา  พรหมกูล
2. นางวิภา  เมืองสอน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายจักกฤษ  หนันปา
2. นางสาวณัฐกานต์  โทเกษ
 
1. นายฆนรุจ  สุทธิแพทย์
2. นางสุนีรัตน์  สุทธิแพทย์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายพชร  สากุล
2. นางสาวพัฒนวดี  คุณธรรม
 
1. นางนิธิดา  เบ้าศรี
2. นางเพชรรัตน์  แพงปัสสา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายฤทธิเกียรติ  ตะภา
2. นางสาวแพรวพรรณ  สุพลไทย
 
1. นางฉัตรสุดา  เขื่อนธะนะ
2. นางมณี  ซึมกระโทก
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวจิตภินันท์  โอฬาระชิน
2. นายธีรภัทร์  แสงงาม
 
1. นางสาวสวลักษณ์  บุญญะสิริสิทธิ์
2. นางสาวพรศรี  บูรณ์เจริญ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  พิณทอง
2. เด็กชายธีรภัทร์  โยทะคง
3. นางสาวน้ำทิพย์  ตางจงราช
4. นางสาวพรนภา  งามสนิท
5. เด็กชายรัฐสิทธิ์  ราชบุรี
6. นางสาววชิราภรณ์  ไชยวงษ์
7. เด็กชายศิวกร  ศิลากุล
8. เด็กหญิงอาริญา  ขำแก้ว
9. นางสาวอาริยา  กงเพชร
10. นายเกียรติศักดิ์  กองสำรี
 
1. นางประภาพร  ประสงค์ศิลป์
2. นางปราณี  เทียงทำ
3. นางสาวนันทนัช  วิเชียรเพริศ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงชณัฐดา   ประเสริฐ
2. นางสาวนนธิยา   สิงสมุท
3. นางสาวนราทิพย์   สิงสมุท
4. นางสาวนฤมล   บุ้งทอง
5. นางสาวปภาวรินทร์   สุวรรณพิงคา
6. เด็กหญิงพุทธธิดา   ดวงบุบผา
7. เด็กหญิงรัตนาภร   คำหาญ
8. เด็กหญิงสุวรรณธา   ผิวก่ำ
9. เด็กหญิงอริสรา   ทบบัณฑิต
10. เด็กหญิงเมธาวี   คูณทอง
 
1. นางเพ็ญพร   โคพะทา
2. นายรานนท์  แก้วสง่า
3. นางสาวพิชญา   สายเลน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ชัยชนะ
2. เด็กหญิงจันจิรา  พุ่มพวง
3. นายจันทบูรณ์  สุบัติคำ
4. เด็กหญิงชลลดา  กานุสนธิ์
5. นายธนากรณ์  น้อมมะณี
6. เด็กหญิงภานุมาศ  แดนดงยิ่ง
7. เด็กชายภูวนัย  ไกรวัน
8. นายรัตนชัย  ชาวงษ์
9. เด็กหญิงสุชาดา  สู้สงคราม
10. นายสุรชิด  เสือปลา
 
1. ว่าที่ร้อยโทมนตรี  กรมทำมา
2. นายอนุกูล  วงษ์นาง
3. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย  แสงจันทร์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายกฤษกร  ทวีศิลป์
2. นางสาวกานติมา  แสงงาม
3. นายณัฐวุฒิ  ตุมดาวเรือง
4. เด็กหญิงธัญธร  โพธิ์ศรี
5. นายนครินทร์  น้อยพลี
6. นายปริวัฒน์  สำราญรื่น
7. นางสาวปัญจา  เพิ่มดี
8. นางสาวภุมรี  กองสกุล
9. นายศุภกิตติ์  ตุลานนท์
10. นายเจษฎา   สุขรัตน์
 
1. นายก้องเกียรติชัย   ทบวงศรี
2. นางลักษมี   พายุหะ
3. นางสาวบวรลักษณ์  กะการดี
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนาสนวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  บรรณการณ์
2. นางสาวชลดา  ทั่วดี
3. เด็กหญิงณรินทร์  ศรีสุข
4. นางสาวดวงกมล  บูรณ์เจริญ
5. เด็กหญิงธิภาพร  ศรีสุข
6. เด็กหญิงวรางคณา  นาดี
7. นางสาวสายพิน  จันทร์ชื่น
8. นางสาวสิริวรรณ  สติพลัน
9. เด็กหญิงหทัยกาญณ์  แก้วกอง
10. นางสาวอนันตยา  สืบสันต์
 
1. นายอภิศักดิ์  อุดหนุน
2. นางสาววรรณิศา  สุขหาได้
3. นายวีระวัฒน์  นามวัฒน์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 96.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีทอง
2. นางสาวธัญลักษณ์  มาลา
3. นางสาวนัชชา  พรมโล
4. นางสาวมงคลรัตน์  วงษ์สิงห์
5. นางสาวรจนา  เมหิ
6. เด็กหญิงรุ่งทิวา  บุญมา
7. นายศราวิน  ศรีรงค์
8. นายศิวกรณ์  เขื่อนขันธ์
9. เด็กชายอรรคพล  เขื่อนขันธ์
10. นางสาวเพียงฟ้า  บ้งชมโพธิ์
 
1. นายชัยนาจ  ศิรินุมาศ
2. นายวราวุธ   เหมะธุลิน
3. นางน้ำฝน  อินทะสร้อย
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มุกดา
2. เด็กหญิงชุฏาภา  สว่างเนตร
3. เด็กหญิงปัทมน  นามฝาง
4. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา   ยางหงษ์
5. เด็กชายภัทรพล   ดีมาก
6. เด็กชายภูริทัต  วัชรสุทธิพงศ์
7. เด็กหญิงมนรดา  บุตรสืบสาย
8. เด็กหญิงสุวิชาดา  เหลาคม
9. เด็กหญิงเกศกนก  น้อยพลี
10. เด็กหญิงโมรินดา  บุตรสืบสาย
 
1. นายอำนาจ  ศิลป์ปักษา
2. นายจักราวุธ  เปริบรัมย์
3. นายวุฒิชัย  เทียมเลิศ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 1. นายกรณิกา  ศรีโยหะ
2. นายนพรัตน์  จักรชัย
3. นายปิยพงษ์  เนื่องทะบาล
4. นายพิฑูรย์  โคตรวงศ์
5. นายรุจจิโรจน์  โคตรบรรเทา
6. นายวีระพงษ์  อันทราศรี
7. นายอภิวัฒน์  อนันทา
8. นายอภิสิทธิ์  กินารักษ์
9. นายเอกรัตน์  บาลลา
10. นายโชติตระกูล  เดชครอง
 
1. นางร่มฉัตร  หงษ์อุดร
2. นายชัชวาลย์  วิมูลอาจ
3. นายสมพราว  ทิพย์โสดา
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ติณะคัต
2. นายทนงศักดิ์   ศรีแก้วอ้ม
3. นายธนพล  เลี้ยงพรม
4. นายธนศักดิ์  สนกลัด
5. นายนายณัฐพล   พิมพ์กลาง
6. นายนิติชัย  เณธิชัย
7. นางสาวลูน่า  อังคะศรี
8. นายวิทวัส   สันตะคุ
9. นางสาววิวิทยา  ทองเกิ้น
10. นายวิศรุต  แก้วไตรรัตน์
 
1. นายภาณุมาศ  โพธิ์หล้า
2. นายภาณุเดช  วรยศ
3. นายอัครเดช  สุวรรณไกรษร
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกิดาการ  สาวิสัย
2. เด็กชายธนกฤษ  ฤทธิบุญ
3. เด็กชายธนพล  นิสังกาศ
4. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  วังคะฮาด
5. เด็กชายธีรภัทร  ภูดี
6. เด็กชายธีรภัทร  นามเพชร
7. เด็กชายธีรภัทร์  ถาวร
8. เด็กชายปรีชา  สุขวรรณ
9. เด็กชายรุจิกร  สิทธิเดช
10. เด็กชายวัชระ  สุวรรณจักร
 
1. นายนาถพงษ์  บุญประจันทร์
2. นายอัครวุฒิ  ศรีวิไล
3. นายชรินทร์  อาจสมัย
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 1. นายชลชาติ  อุตคำ
2. นายณัฐวุฒิ  เกิดนิยม
3. นายธีระศักดิ์  พิมพ์ภาเรือ
4. นางสาวพรทิพย์  บุตรพรม
5. นางสาวราชาวดี  บุตรพรม
6. นางสาววราภรณ์  โวหารลึก
7. นางสาววริยา  วงเวียน
8. นายวีรพงษ์  พลอยวิเลิศ
9. นายสุชัยวัช  บุญศิริ
10. นางสาวสุชานาถ  บริบูรณ์
 
1. นายทิวากร  หนองภักดี
2. นายกฤษดา  บุตรพรหม
3. นางฐาปนี  โสภาระ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ภาวะ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศิริสวัสดิ์
3. เด็กหญิงชุติมา  แซ่ตั้ง
4. เด็กหญิงปาริษา  เทวะประกาย
5. เด็กหญิงปิยะนันต์  ภารยทรัพย์
6. เด็กหญิงรัตษุฎา  ว่องไว
7. เด็กหญิงวริศรา  ศรีโท
8. เด็กหญิงสาลิกา  ชุนนาดี
9. เด็กหญิงอารีรัตน์  แสงสว่าง
10. เด็กหญิงเกวลิน  สุทัน
 
1. นางสาวระพีพรรณ  ไอยะไกษร
2. นายวีรพรรณ  อินทา
3. นางสาวจันทร์ทิรา  มีฤทธฺิ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 1. นายณัฐพล  สืบนุสรณ์
2. นายณัฐวรรษ  ยมโคตร
3. นายทรนง  เบ้าทุมมา
4. นายธีระวัฒน์  ยศสกุล
5. นายนพรัตน์  พระไตรราช
6. นายนิเวช  วงษ์แก้ว
7. นายพรชัย  ปัททุม
8. นายภูชิต  แนบชิด
9. นางสาวสุพัชรา  ไชยวร
10. นายอัฐพงษ์  หาหวย
 
1. นายประสาน  เบ้าทุมมา
2. นางวิไลรัตน์  เบ้าทุมมา
3. นางอรวรรณ  โยธะการี
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายจตุพักตร์  พลวาปี
2. นายจีระพงษ์  ภูดี
3. นายธวัชชัย  สุทธิชัย
4. นายธีระนันท์   โนนทิง
5. นายพนมชัย  คำตา
6. นายวรายุทธ  โพธิ์ศรี
7. นายศรายุทธ  อามาตย์สมบัติ
8. นายสถิต  พินิจมนตรี
9. นายสหัสวรรษ  จันทะบุญ
10. นายอัษฎายุท  สังฤทธิ์
 
1. นายธนธรณ์  บุญพรม
2. นายวิทักษ์  ชูศรีทอง
3. นายสราวุธ  ผกากาฬ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. นางสาวจิตยา  ศรีพันธบุตร
2. นางสาวจุฑารัตน์  พละศักดิ์
3. นางสาวดาราภรณ์  ภูมิแสน
4. นางสาวนิชาดา  สุปัญญา
5. นางสาวบุษกร  วาโยพัศ
6. นางสาวพรนิภา  กัปโก
7. นางสาวพิจิตรา  ละลี
8. นางสาวสุจิิตตรา  สารผล
9. นางสาวสุดารัตน์  สีดาราช
10. นางสาวสุมาลัย  สุวรรณ
 
1. นายประชาเวช  ศรีนามเอ็ม
2. นางสาวมนัสนันท์   มิ่งสกุล
3. นายวิวัฒน์  ปัญจศิลา
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงชลธิชา  สิงห์เพียง
2. เด็กหญิงพิชามญธุ์  เทียบเพชร์
 
1. นางนริศรา  สีหาราช
2. นายศุภชัย  กองเกิด
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กชายพัชรพล  กมลคร
2. เด็กชายอรรคชัย  จุลนาค
 
1. นายกิตติกร  พันธ์สุวรรณ
2. นายกิตตินันท์  ดวงรุ่ง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  นามวัฒ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำดี
 
1. ดร.เสถียร  เหล่าประเสริฐ
2. นายบุญเปรียบ  น้ำแก้ว
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวสัณห์หทัย  สมัญญา
2. นายสุทธินันท์  เผยกลาง
 
1. นางสมพร  ไชยจักร
2. นางสาวนพวรรณ  วรครุฑ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวขวัญจิรา  แก่นท้าว
2. นางสาวมัณยภา  ตาลจำลอง
 
1. นางพรทิพา  ศรีวงษ์
2. นางสาวกฤษณา  อึ้งตระกูล
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายธีรธร  สิงห์กาล
2. นายพฤกษ์  โมลาขาว
 
1. นายกิตติกร  พันธ์สุวรรณ
2. นายกิตตินันท์  ดวงรุ่ง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กชายธรรมรักษ์  เพียนราช
 
1. นายปิยะพงษ์  ตรังเจริญพาณิชย์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กหญิงวิภาดา  จันทเทพ
 
1. นายวิทยา  หวานอารมย์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายฐิตตินันท์  บุญราช
 
1. นายไพฑูรย์  สุนทรักษ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นายพิพัฒน์  เสนาซุย
 
1. นายเด่นวิชัย  ปุ้มบุดศรี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายบูรพัฒน์  พงษ์สุวรรณ
 
1. นายยม  ดำรงเชื้อ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายศรัญญู  หลวงสนาม
 
1. นายทศนาฎ  ยอดเสนา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. นางสาวสุชัญญา   ทรงจำ
 
1. นางสาวปวีณา  ราวิชัย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายคณินณัฐ  ชาญชนะโยธิน
 
1. นายสุเมธ  สิงหวรวงศ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองคง 1. นายเกียรติศักดิ์  จงเทพ
 
1. นายทวียศ  วิทโยปกรณ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายอภิสิทธิ์  สรแสง
 
1. นายธนภัทร  ดวงเบ้า
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวเพชรชรินทร์  อณุโนนธาตุ
 
1. นายนิติวุฒิ  แก้วรักษา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นายวิศรุต  มานาศรี
 
1. นายราชันย์  ทองจันดา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายธนบูรณ์  อยู่เย็น
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภา  เกียรตินอก
 
1. นายศรายุธ  ฦๅชา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  พรมชัย
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  วิวิตรกุล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นายชาญยุทธ  จุฬารมย์
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  วิวิตรกุล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 1. นางสาวนราทิพย์  บุรินรัมย์
 
1. นายนิทัศน์  อุรีรัมย์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาววศินี  คำพร
 
1. นายปรีชา  ดงวัง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงวาสนา  บันตะบอน
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. เด็กชายภราดร  อ่อนศรี
 
1. นางอรนุช  บุญอินทร์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงปานประดับ  ศรีตะวัน
 
1. นางกรรณิการ์  จันทะดวง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นายคมสันต์  ถาวงษ์กลาง
 
1. นายพนม  ถาปัน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. นายภัทรดล  อยู่สุข
 
1. นายอ๊าต  ชนะบุญ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภู่วิทยา 1. นายธนวัฒณ์  จันทร์พิมาย
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงพรณัชชา  ถาวรสุข
2. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  ทิพย์โกมล
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แสงลี
2. นางสาวอาทิติยา  มาตราช
 
1. นายวิเชียน  มาตราช
2. นางสาววิสณี  สีนนตรี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณิกา 1. เด็กชายประณัย  ณ สมบูรณ์
2. เด็กหญิงสาธิกา  ชูเลิศ
 
1. นายสนธยา  เสียงใส
2. นางสาวสมบูรณ์  เค้าซื่อ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงญานิศา  ย่างเยื้อง
 
1. นายสิทธิศักดิ์  พรใส
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กชายทีปกร  เหมศิริวรากุล
 
1. นางสาวกษมาภรณ์  จันทะคัด
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงจุรีพร  ใจนันท์ตา
 
1. นายสุริยา  วิไลลักษณ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายณัฐพล   อินทะสร้อย
 
1. นายอุทัย  หาระสาร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภู่วิทยา 1. นางสาวสุภาวดี  ดีนอก
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นายปริญญา  ยอดกระโทก
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  ธีรกุล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กชายจีระศักดิ์  นครประเทศ
2. เด็กชายศรัณย์  ชูกลิ่น
3. เด็กชายอดิเทพ  วงจันทอง
 
1. นายจิรติ  พุฒพันธ์
2. นายประวิทย์  บุญเต็ม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายธนายุทธ  นนศรีราช
2. นายพงษ์เจริญ  ดอกแขมกลาง
3. เด็กหญิงสิริธิดา  คำสะไมล์
 
1. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
2. นางสาวจีรภรณ์  ศรีมุงคุณ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  สร้อยเสน
2. เด็กชายปรินธรณ์  สาวิลัย
3. เด็กชายภูษิต  ดวงสำราญ
 
1. นางสาวผการัตน์  เต็มเปี่ยม
2. นายปริญญา  ดวงตา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวพรรณภษา  รัตติยา
2. นางสาวพิชามญช์ุ  สู่หญ้านาง
3. นายสิทธิพงษ์  โนนทิง
 
1. นายธีรวัฒน์  อุดม
2. นายกิตติชนม์  ทองสุข
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภู่วิทยา 1. นายจตุพล  ปิดตาธะสา
2. นายณัฐพนธ์  เวียกไธสง
3. นายอัครพล  นาคนอก
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นายณัฐพงษ์  เลาะไธสง
2. นายนพรัตน์  โก้งดี
3. นายภราดร  น้อยทา
 
1. นายยุทธนา  วงศ์ษา
2. นายลิขิต  พรหมพลเมือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายธนโชติ  ชัยภาคย์
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายปรเมศวร์  วนะรมย์
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายยศภัทร  ทาเงิน
 
1. นางสาวชัญญานุช  วรรณวิจิตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายณัฐภัทร  อันทพิระ
 
1. นายวิรัตน์  โฉมจังหรีด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวภัทราพร  กิขุนทด
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. นายกรกฏ  พรหมเวฬุพัฒน์
 
1. นางสาวสายันต์  ศรีจันทึก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายปรเมศวร์  กลางมงคล
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 96.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กชายสุระพงศ์  แปวสูงเนิน
 
1. นายกวีศิลป์  สำเร็จรัมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ทองรักษ์
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นายนายสมเกียรติ  ทรัพย์มูล
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวอังคณา  อินพิทักษ์
 
1. นายศิริปัญญา  สะเดา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวคุนัญญา  เสมอสุข
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายชินวัตร  มองเพชร
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายจักรพันธ์  ทองคู่
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายปรเมศวร์  กลางมงคล
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวคุนัญญา  เสมอสุข
 
1. นางนภาพร  ชนะชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายชิติภพ  บำเหน็จพันธุ์
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวณัฐชา  แม้นพยัคฆ์
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายปรเมศวร์  กลางมงคล
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงเกลียวกมล  ทูลสันเทียะ
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  โพนขัน
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นายสมเกียรติ  ทรัพย์มูล
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายณัฐภัทร  อันทพิระ
 
1. นายวิรัตน์  โฉมจังหรีด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  ภิรมย์เลิศ
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  บุตรอำคา
 
1. นายสาธิต  ผลเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายกิตติคุณ  บุญจริง
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ฟอกสันเทียะ
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นายสมเกียรติ  ทรัพย์มูล
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายทักษ์ดนัย  พิมพ์พัฒน์
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวศราวดี  ขวาลา
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายทักษิณ  เกษจรัล
 
1. นางจงชญา  นวลสะอาด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงสรณ์ศิริ  ไข่มุกข์
 
1. นางอรดี  แก้วชะเนตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายปุณรชัย  บัณฑิตพุฒ
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวศราวดี  ขวาลา
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นายสมเกียรติ  ทรัพย์มูล
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวแพรวรรณ  วรรณมานะ
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายศุภกิตต์  เมษาดี
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายปุณรชัย  บัณฑิตพุฒ
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทีโอเอวิทยา 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  โพธิบุตร
 
1. นายชวนินทร์  ศรีโยหะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายณัฐวัชร์  บุญชู
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวณัฐณิชา  มุสิกสวัสดิ์
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวธัญมน  ปราโมช ณ อยุธยา
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บำรุงภักดิ์
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เวชศาสตร์
 
1. นายธีระวัฒน์  ไทยพานิช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวพัชรพร  สายสังข์
 
1. นายธิบดี  เพชรสม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวบุณฑริกา  ศรีโคกกรวด
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวปวริศา  สามารถ
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวพิมลรัตน์  สิงห์ลอ
 
1. นางเบญญาภา  ทุมสงคราม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. เด็กชายอนุสรณ์  กลับใจ
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายบุญคลัง  บุญจรัส
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายธนพล  สุภาษา
 
1. นางจงชญา  นวลสะอาด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายเอกรินทร์  อินทบุญศรี
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์สว่าง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายเจตน์  อินทร์อร่าม
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 95.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายภูริทัต  บุญคล้อย
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กชายวัชรากร  รัตนวงศ์
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายปุณรชัย  บัณฑิตพุฒ
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายอดิเทพ  นามวงศ์
 
1. นางสาวชัญญานุช  วรรณวิจิตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาววิมลมาศ  กางจันทา
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นางสาวจณิสตา  เสียมกระโทก
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวญาณิศา  ชิณพันธ์
 
1. นายศิริพงษ์  วิเศษสังข์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายกิตติคุณ  บุญจริง
2. เด็กชายจักรพันธ์  ทองคู่
3. นายณัฐวัชร์  บุญชู
4. นายทักษ์ดนัย  พิมพ์พัฒน์
5. นายปริญญา  ทองคู่
6. เด็กชายปรเมศวร์  วนะรมย์
7. นางสาวปวริศา  สามารถ
8. นางสาวหทัยภัทร์  จตุรภัทรวงศ์
9. นายอชิรปวีร์  พรหมนิมิตร์
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
2. นายวราวุฒิ  เรืองบุตร
3. นายธนทรัพย์  มีทรัพย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายธนากร  กุระกัน
2. เด็กหญิงธิฌานันท์  คำภาผง
3. นายธีระวุฒิ  เพ็งน้อย
4. นายราชัน  แสนสว่าง
5. นางสาววันชุลี  พิมพ์แก้ว
6. นางสาววิมลมาศ  กางจันทา
7. นายสราวุธ  อาดน้อย
8. นายอภินันท์  จันทเจียง
9. นางสาวอาทิตยา  พิมพ์แก้ว
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
2. นายอนันต์  เจริญรัมย์
3. นายทศวรรต  มรรครมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. นายกรกฏ  พรหมเวฬุพัฒน์
2. เด็กชายธนัท  แคบขุนทด
3. นางสาวนุจิรา  สุขสำราญ
4. นายปรัชญา  สุรวิทย์สกุล
5. นายปรัญชา  เกตุสูงเนิน
6. นางสาววรรณาภรณ์  บุญแสน
7. เด็กหญิงสุพรรษา  ฤาชา
8. นางสาวสุวนันท์  แจ่มเพ็ง
9. นายเทิดทูน  แท่นทอง
 
1. นายหฤษฏ์ฟ้าใส  ใจกรุณา
2. นายรวีวรรณ์  แก้วเพชร
3. นางสาวพิมพ์ลดา  โคตรสิทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศรนะลา
2. เด็กหญิงกัตติกมาส  คละสกุล
3. นางสาวณัฐริดา  โคตรสุโพธิ์
4. นางสาวดลพร  ไสยวิจีณ
5. เด็กชายธนบดี  ปานสุวรรณ
6. เด็กหญิงธนัญศิริ  หารคำแพง
7. เด็กชายธนาธินาตย์  ปานสุวรรณ
8. นางสาวธันยนันท์  ไตรวีระกุล
9. นางสาวปาริฉัตร  งามแสง
10. นางสาวพิชญาพร  อุ้ยเลิศ
11. นางสาวพิมลรัตน์  สิงห์ลอ
12. เด็กชายวงสวัสดิ์  สุริยะชัยวัฒนะ
13. นางสาวศิวพร  พิมพ์ศิริ
14. นางสาวสุนิสา  คงทะเล
15. นายเอกรินทร์  อินทบุญศรี
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์สว่าง
2. นางเบญญาภา  ทุมสงคราม
3. นายสถิต  วิเศษสัตย์
4. นางสาวอาภาภรณ์  ศรีวิชา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  โพนขัน
2. เด็กชายชินวัตร  มองเพชร
3. เด็กชายณัฐภัทร  แสนกั้ง
4. นายธนากร  กุระกัน
5. นายธีระวุฒิ  เพ็งน้อย
6. เด็กหญิงปวิตรา  มุ่งสุดใจ
7. เด็กชายวรชาติ  ศรีวารี
8. เด็กชายวรากร  มุงคุณคำชาว
9. เด็กหญิงวิจิตรา  ชัยเดช
10. นางสาววิมลมาศ  กางจันทา
11. เด็กชายสรยุทธ  ศรีลาเฮียง
12. นายสราวุธ  อาดน้อย
13. เด็กหญิงอภัสรา  บุตโรบล
14. นายอภินันท์  จันทเจียง
15. นางสาวอาทิตยา  พิมพ์แก้ว
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
2. นายอนันต์  เจริญรัมย์
3. นางสาววันวิสาข์  ภูมิสายดอน
4. นายทศวรรต  มรรครมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงจินาพา  สุวัฒนา
2. เด็กชายณัชพล  พุตแก้ม
3. นางสาวบุษยา  เปาโรหิตย์
4. นางสาวปราชญาพร  ไชยชนะ
5. นายปิติกร  ปรีชาโชติ
6. นายปุณรชัย  บัณฑิตพุฒ
7. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  แซ่เตียว
8. นางสาวภัทรภร  ขวนขวาย
9. นางสาวรุ่งนภา  พงษ์ชัย
10. นายวราธร  แทบท้าว
11. นายศิวกร  โคตรทา
12. นายสดุดี  ศิริทองสุข
13. เด็กชายเจษฎา  ทิพย์เนตร
14. นายเอกพันธ์พงษ์  ปะจันสี
15. นางสาวแววฟ้า  ศิริหนองบัว
 
1. ดร.นฤพล  เมนไธสง
2. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
3. นายชยกร  บันหาญ
4. นางสาวสิรินรัช  พิชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวคุนัญญา  เสมอสุข
2. นางสาวณัฐณิชา  มุสิกสวัสดิ์
3. เด็กชายธนาดล  นิตอินทร์
4. เด็กชายนันทภพ  ยืนยิ่ง
5. เด็กชายปรเมศวร์  กลางมงคล
6. นางสาวปัทมะธิดา  โปริสา
7. เด็กชายปุระเชษฐ์  สมสะอาด
8. เด็กชายรวีรุจ  ดานุพงษ์
9. นางสาวหทัยกาญจน์   สายแวว
10. เด็กชายเจตนิพัฒน์  พิมพ์ประจิตร์
11. นายเพชรรัตน์  กอแก้ว
12. นางสาวเพชรรัตน์  พรมรัตน์
 
1. นายกฤษดา  ผุยพรม
2. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
3. นางวิไลรัตน์   สุวรรณพงศ์
4. นางสุวดี  สดแสนรัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  เขากระโทก
2. นางสาวกัญญารัตน์  ศิริชัยคีรีโกศล
3. นางสาวจณิสตา  เสียมกระโทก
4. นายตะวัน  รินกระโทก
5. นายประเสริฐ  อุ่นกระโทก
6. นายพิสิษฐ์  เพียงโนนดา
7. เด็กหญิงมลธิดา  พลอยกระโทก
8. เด็กชายวรวิช  รุนกระโทก
9. เด็กหญิงวิภาวี  พึ่งกิ่ง
10. นายสมเกียรติ  ทรัพย์มูล
11. เด็กหญิงอรวรรณ  เพชรเกษม
12. เด็กหญิงอัฐภิญญา  วชิรมโนสุข
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
2. นางสาวสุวพิชญ์  ประจิต
3. นายพิทักษ์  เนื่องกระโทก
4. นายพิสิฏฐ์  ชาวเสมา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกานต์มณี  ระหาญนอก
2. นางสาวจิราวรรณ  ไทยบุรีรัมย์
3. นางสาวจุฑามาศ  ภิรมย์เลิศ
4. นางสาวณัฐชา  แม้นพยัคฆ์
5. นางสาวณัฐธยาน์  พันพิพัฒน์
6. นางสาวณัฐธิยา  ฉับจันทึก
7. นางสาวณัฐนิชา  เอกศิลป์
8. นางสาวธัญมน  ปราโมช ณ อยุธยา
9. นางสาวบุณฑริกา  ศรีโคกกรวด
10. นางสาวภัทราพร  กิขุนทด
11. นางสาวอัจฉรียา  ภิงคะสาร
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
2. นายสุเทพ  กิขุนทด
3. นายพิทักษ์  จรรย์นาฏย์
4. นายสุติศักดิ์  ชํานาญศก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกนกวรรณ  พันธุ์ไม้
2. นางสาวกฤติญาณี  นามวัฒ
3. นางสาวกาญจนา  เยรัมย์
4. นายกิตติชัย  ศรีมาตย์
5. เด็กชายกิตติวินท์  ทองดี
6. นางสาวจุฑารัตน์  โทนุศิษย์
7. นางสาวชนิดา  เสนาจอหอ
8. เด็กหญิงฌาณชิตา  พลขันธ์
9. เด็กชายธนวัฒน์  แสนมาตร
10. นายนิกร  แสงโทโพ
11. นางสาวปริชญา  นนทภา
12. เด็กชายพัชรพล  บุญคำ
13. เด็กหญิงรวิศรา  สายจันทร์
14. เด็กชายวทัญญู  มูลตา
15. เด็กชายวัฒนภูมิ  ตุ้มพิมาย
16. นางสาวศราวดี  ขวาลา
17. นางสาวศิรนันท์  มาลาสาย
18. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ประชาอภิชัย
19. เด็กหญิงอรปรียา  วินสา
20. นางสาวอาทิตยา  รัตนัง
21. เด็กชายเทวินทร์  เทียมทนงค์
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
2. นายวทัญญู  ภูชาดา
3. นายมนตรี  เบ้าศรี
4. นายนพดล  ชาลีคาร
5. นายยุทธศิลป์  แก้วชูสกุล
6. นายธนัช  ฐากุลธเนศ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายจตุพล  ลาคำ
2. เด็กหญิงฐิติมา  ชวดกลางลา
3. นายดุชกาล  จันทรังษี
4. นางสาวธนัชชา  บุญญานันต์
5. เด็กหญิงธนารีย์  น้อยแสงศรี
6. นายนนทวัฒน์  มันตะ
7. นายนันทวุฒิ  ตันมูล
8. นางสาวปภัสรา  คำสงค์
9. นายปัณณวัตร  ทานาลาด
10. นายพัสสน  ไผ่ตาแก้ว
11. เด็กชายภคดิฐ  พิมเสน
12. นางสาวรุ่งตะวัน  ทวายตาคำ
13. นางสาววิรดา  ดากาวงค์
14. นายศักดิ์สิทธิ์  โสภาจร
15. นางสาวษมาพร  ทิพย์บุรี
16. นายสมภพ  วงศ์เตชะ
17. นายสหัสวรรษ  ศรีจันทร์แก้ว
18. นางสาวสุพัตรา  โพธิ์ศรีลา
19. นายอรรถพล  มะลิทอง
20. นางสาวเกวลิน  นนสะเกต
21. นางสาวเนตรนภา  จูมสีสิงห์
 
1. นายบดินทร์  นารถโคษา
2. นายกฤษฎา  ศรีพานิชย์
3. นางมะลิวรรณ  หาญสุริย์
4. นางวิภารัตน์  คู่คิด
5. นางสาวอมรรัตน์  พจนา
6. นางสาววันวิสา  กุลลินพล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงกรกนก  ไกยะฝ่าย
2. เด็กหญิงกฤติญาภรณ์  รันศรี
3. เด็กชายกฤษฎา  ชัยเสน
4. เด็กหญิงจณิตา  บริบูรณ์
5. เด็กหญิงจริยากร  ชินสาร
6. เด็กชายจิรายุ  วิจิตรเจริญ
7. เด็กหญิงชนิดา  บุญเชิญ
8. เด็กหญิงชนิดาภา  ลิมปะวิกร
9. เด็กชายณัฐนนท์  โพชะโน
10. เด็กหญิงทักษิณา  เกตุทอง
11. เด็กหญิงพัชราภา  พันชะตะ
12. เด็กหญิงพัชรินทร์  ลำพองชาติ
13. เด็กชายภูชิต  หงษ์รัมย์
14. เด็กหญิงมิรัญญา  บุญเทียม
15. เด็กชายระพีพัฒน์  ภาคภูมิ
16. เด็กชายรุ่งสวัสดิ์  บัวอิ่น
17. เด็กหญิงวิภารัตน์  เกษรมาลา
18. เด็กหญิงศศิธร  สาระปา
19. เด็กหญิงศุภิสรา  จ่าผาย
20. เด็กหญิงสรัญญา  บันหาร
21. เด็กหญิงอรอนงค์  วะสุรี
 
1. นายวิโรจน์  ธรรมคำ
2. นายราเชน  ศรีสรรค์
3. นายณัฐดนัย  ศรีโท
4. นายสุรศักดิ์   วงศ์กาฬสินธุ์
5. นางจันทิมา  วงศ์กาฬสินธุ์
6. นายไกรศักดิ์  อนุญาหงษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายธีรพงษ์  พูนขุนทด
2. เด็กชายธีระพัฒน์   จันทศร
3. เด็กชายบัณฑิต  อภิชาพุฒินันท์
4. เด็กหญิงพรรณภัสษา  พับขุนทด
5. เด็กชายศุภกิจ  ล้วนดี
6. เด็กชายเจษฏาภรณ์   งันขุนทด
 
1. นายเกรียงศักดิ์  เลือดขุนทด
2. นางสาวพรรณนิภา  ศาสตร์สูงเนิน
3. นางนิตยา  หงษ์ขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. เด็กชายกันตพงศ์  จอมหงษ์
2. นายกันตพงศ์  ละม่อม
3. นายกิตติศักดิ์  แก้วบัวเคน
4. นายทักษิณ  แสงสุวรรณ
5. นายวิทวัส  ศิริบูรณ์
6. เด็กชายอภิรักษ์  แสนนาม
 
1. นายรุ่งศักดิ์  ปทุมบาล
2. นายพลากร  ชูหา
3. นายวัชรชัย  นาสารีย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กชายชยณัฏฐ์  พิมพ์โคตร
2. เด็กหญิงณัชชา  ล้านแปลง
3. เด็กชายณัฐพล  เมืองบาล
4. เด็กชายธเนศ  ทีระฆัง
5. เด็กชายพลาธิป  เหมะธุรินทร์
6. เด็กชายยุทธนา  เชียงนวน
 
1. นายวิโรจน์  ธรรมคำ
2. นายราเชน  ศรีสรรค์
3. นายณัฐดนัย  ศรีโท
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  ผาท้าย
2. นายจุลพงค์  นาสูงชน
3. นางสาวณิชาภัทร  นาเมือง
4. นายบัณฑิต  เชื้อเมืองแสน
5. นายปิติภัทร  พิมพ์พงษ์
6. นายศุภณัฐ  แก้วภูมิแห่
 
1. นายจักรพรรดิ  พรหมโส
2. นายสุขุม  สุภภูมิ
3. นายศราวุธ  บุญปลอด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายขจรยศ  พงศ์คณาพร
2. นายชนาธิป  ยอดญาติไทย
3. นายธนพล  ทาโยธี
4. นายภูมิรพี  นาคแสง
5. นายศิวกร  เพชรายุทธการ
6. นายสิรภพ  วัฒนาวาทิตกุล
 
1. นายมณเฑียร  ถิตย์รัศมี
2. นายสหภพ  เดชะคำภู
3. นายโชติวิทย์  พุทสีเสน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายดนตรี  ม่อมพะเนาว์
2. นายธงชัย  อุ่มจันทร์สา
3. นางสาวนภาพร  คำสงค์
4. นายบุญญารัตน์  ศูนย์ศร
5. นายปฏิภาร  เภาโพธิ์
6. นางสาวรัชนีกร  นนต์สุข
 
1. นายบดินทร์  นารถโคษา
2. นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี
3. นางพรพิรุณ  งอยจันทร์ศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวกนกวรรณ  ณะศิริ
2. เด็กหญิงกุลสินี  บุญประสาร
3. นายคเชนทร์  ตรีฉิมพลี
4. นางสาวจันทิมา  สุดกระโทก
5. นางสาวจิรนันท์  ชอบพรมราช
6. นายจิระศักดิ์  เกตุนอก
7. เด็กหญิงฉัตรรวี  ปราบภัย
8. นายชัยวัฒน์  สนสระน้อย
9. เด็กหญิงณัฐกานต์  สุเมธานนท์
10. นางสาวณัฐมล  มรกฏ
11. นางสาวณัฐสุดา  สิงห์ดอน
12. นายตะวัน  เลิศสระน้อย
13. นายทรงศักดิ์  สุขตะคุ
14. เด็กชายธนชัช  ซุยโพธิ์น้อย
15. เด็กหญิงธนัญญา  วาวิทย์
16. เด็กชายธนากร  สินปรุ
17. นางสาวธัญชนก  สีกุดเวียน
18. เด็กชายธีรภัทร  สายเพชรแสง
19. เด็กหญิงนพวรรณ  พึ่งโคกสูง
20. นางสาวนรกมล  แสนฉิมพลี
21. นายนัทธพงศ์  แปลกจังหรีด
22. เด็กชายพีรพัฒน์  แล้วกระโทก
23. เด็กหญิงภิชชาพร  หอมขุนทด
24. นายรุ่งชัย  รมยาคม
25. นายวัชรพงษ์  หารคำ
26. นายวายุ  กองเมืองปัก
27. เด็กชายสหภาพ  อถมพรมราช
28. เด็กชายสิทธิพร  กันตะบุตร
29. นายสิทธิโชค  ยิ่งยง
30. เด็กหญิงอธิชารัตน์  ช่องกิ่ง
31. นายอภิชัย  ชูทอง
32. เด็กหญิงเจนจิรา  เอี่ยมจิตร
33. นายเฉลิมเกียรติ  ทุมจังหรีด
34. เด็กหญิงเอื้อมพร  มาอยู่
35. นางสาว่จันฐิญา  กาศพรมราช
 
1. นายกฤษฎา  กองสวรรค์
2. นายนิรมิตร  ดวดกระโทก
3. นายไพฑูรย์  โนนสูงเนิน
4. นางสาวจุฑาพร  วัชรวิทยานนท์
5. นายมานะ  พิณจะโปะ
6. นายเกียรติศักดิ์  นะธี
7. นางสาวพรธิวา  วงษ์สอาด
8. นายฐนปพัฒน์  เครื่องกลาง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายกิตติพัฒน์  ปะมาคะเต
2. นายคณาธิป  แสงแสน
3. นายจตุพล  วรรณศิลป์
4. นางสาวจิตราภรณ์  เสือกกลิ่น
5. นายจิรภัทร  มะปะโม
6. นางสาวจุฑารัตน์  ม่วงวันดี
7. นางสาวชลธิชา  ป้องแดง
8. เด็กชายณัฏฐกฤต  พรหมบังเกิด
9. นายณัฐภูมิ  ปะโสทานัง
10. นายทิวาพร  กระแสวาส
11. นายธนากร  สีละออ
12. นายธราดล  ศรีสุมัง
13. เด็กชายนพกฤต  ทอนเสาร์
14. นายนิติพงษ์  สุ่มมาตย์
15. นายปฏิภัทธ์  พุทธาวัง
16. เด็กหญิงประดิษฐา  เซ็นนอก
17. นางสาวประภัสสร  ฉิมสีดา
18. นางสาวปานวาส  สิทธิสาร
19. นางสาวปิยธิดา  ตะชา
20. นายปิยวัฒน์  เมฆขาว
21. นางสาวพัชรียา  ปาปะไพ
22. เด็กหญิงพิชชาภา  ลำภาย
23. นายพิสิษฐ์  ปทุมวัน
24. เด็กชายพุฒิพงศ์  มั่งคั่ง
25. นายมงคล  บรรเลิศ
26. เด็กหญิงรัตติกาล  ไม่ยาก
27. เด็กหญิงวณิชฌา  ทรงมั่นศีล
28. นางสาววรรณิษา  วัฒนราช
29. นางสาวศศิประภา  สุนทะวงศ์
30. นางสาวศิริลักษณ์  ตะชา
31. เด็กชายสรวิชญ์  ใจดี
32. นายสุรบดินทร์  อรุณโน
33. นางสาวอนัญญา  โสภากุล
34. นายอนันทวัฒน์  ยางนอก
35. เด็กหญิงอรพรรณ  แตงอ่อน
36. นายอัครเดช  ปนะทางนัง
37. นางสาวอัญมณี  ไชยปะปา
38. นางสาวอินทร์ทิรา  จันทวฤทธิ์
39. นายเดชชนา  วรรณี
40. เด็กชายเด่นภูมิ  พันทองหล่อ
 
1. นางสาวธนาวดี  แสนพินิจ
2. นายพิษณุย์  ดาทอง
3. ดร.มณูญ  เพชรมีแก้ว
4. นายวิชรัตน์  ยะสานติทิพย์
5. นายสราวุธ  สระมูล
6. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
7. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
8. นางสาวจีรภรณ์  ศรีมุงคุณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวกรกนก  ดวงกุลสา
2. นางสาวกรณิศ  เทือกเพีย
3. เด็กชายกิตติณัฎฐ์  คำแสนพันธ์
4. นายจิรันธนิน  มูลแอด
5. นายจิรายุ  คำทะเนตร
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  เหง้าน้อย
7. นางสาวจุลเกศ  เทศรุ่งเรือง
8. นางสาวชนิดา  ชนะเกียรติไพศาล
9. นางสาวชุติมา  สิงห์แจ่ม
10. เด็กชายฐิติวัฒน์  ฮ่มป่า
11. นางสาวณัฐกฤตา  ศรีสมสู
12. นางสาวณัฐชญา  สิทธิวงษ์
13. เด็กหญิงณัฐชา  โฮมวงศ์
14. นางสาวณัฐธิดา  เอื้ออารีย์กุล
15. นายณัฐวุฒิ  พุ่มโพธิ์ทอง
16. เด็กหญิงณัฐสุดา  หลักชัย
17. นางสาวดุจดาว  เถาว์กลาง
18. นางสาวดุสิตา  เภาวังค์
19. นายธนทัต  คำพันธ์
20. นายธัญพิสิษฐ์  สุจริต
21. นางสาวนภเกตน์  โคตรชุม
22. นางสาวนิยะดา  จิตรเที่ยง
23. นางสาวนีระนุช  วรชินา
24. เด็กชายปฏิภาณ  บุณคุ้ม
25. นายประณต  ศรีวรกุล
26. นายปรเมศวร์  หาญจำปา
27. เด็กชายปัณณวิทย์  จันทเสนา
28. นางสาวปาริดา  วงศ์ษาสิทธิ์
29. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ครุฑตำคำ
30. นางสาวพรรณ  กัลยา
31. นางสาวภัทรลดา  วงศ์ประทุม
32. นายรณกฤต  ตันติวิไล
33. นางสาววราลักษณ์  แสนปุชุม
34. นางสาววริศา  จันทร์ศิริ
35. นางสาววลีรัตน์  งอยแพง
36. นายวัชรพล  วงศ์สาพาน
37. นางสาวอาริษา  พรมราช
38. นางสาวเนตรอัปสร  สุหญ้านาง
39. นางสาวเมธิณี  ศรีวิไล
40. นายเลิศลักษณ์  วรรณชัย
 
1. นายกฤษณะ  แก้วเสถียร
2. นายประจักษ์  อุ่นใจ
3. นางวิลัยภรณ์  บุณโยทยาน
4. นายเกษมเพชร  จูมสีสิงห์
5. นางสาวเบญจมาภรณ์  คำจุมพล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวกมลวรรณ  ประเสริฐไทย
2. นางสาวจิรัชญา  มาตย์วงค์
3. นางสาวจิราพร  แก้วพวง
4. นางสาวจีรวรรณ  สายกระสุน
5. นายชนเมธ  สุวรรณพงษ์
6. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีไพร
7. นางสาวชุตินันท์  จันทร์โสภา
8. นายชโนทัย  มูลไธสง
9. นางสาวถิรดา  ชาวชุมนุม
10. นางสาวทิพวรรณ  ขันขวา
11. นายธนาธรณ์  บุญประคม
12. นางสาวธัญญานุช  ดำรงกุล
13. นายธีรภัทร์  บุตโคต
14. นายนนทกานต์  ศรีพันนา
15. นางสาวนาถนภา  สิงห์สำราญ
16. นางสาวบุญญิสา  สิงห์สำราญ
17. นายบุณฑริก  พรหมใบ
18. นายปฏิเวช  จำปา
19. นายปรัชญา  คีรีวงศ์
20. เด็กหญิงปานชีวา  รักษาพันธ์
21. เด็กหญิงพรพิมล  อินทร์อุ่นโชติ
22. นางสาวพีระดา  สันธิสุข
23. นางสาวภิญญดา  พลับเพลิง
24. นายมงคล  ลาดบัวขาว
25. นางสาวลัลน์ลลิต  นามบัณฑิต
26. นายวัชรพงษ์  หาญเชิงชัย
27. นางสาววิภาวรรณ  พรมโสภา
28. นายวีระศักดิ์  ทนทาน
29. นายศราวุธ  บุญรักษา
30. นายสถาพร  เมตโสภา
31. นายสันติสุข  อินทร์วิเศษ
32. นายอดิศักดิ์  พลงาม
33. นางสาวอนงค์นาถ  ศรีสรมณี
34. นางสาวอรนุช  กุลสโมรินทร์
35. นางสาวอรพรรณ  ซุยทอง
36. นางสาวอริสา  วรรณสุข
37. นายอัยการ  ศรีดาวงศ์
38. นายอิสรันดร์  แสงบัณฑิต
39. นายเบียร์  สินทร
40. นายเศรษฐิพงษ์  นิรงค์บุตร
 
1. นายอนุรักษ์  โคตรมงคล
2. นายณัฐวุฒิ  ศรีอนันต์
3. นายบุญทวี  พรหมใบ
4. นายภัสกร  ชัยเจริญ
5. นายศิริชัย  หอมดวง
6. นางสาวปวลีย์รัตน์  ชื่นอารมภ์
7. นางศุภสุตา  เมฆวัน
8. นายพลวัฒน์  พฤกษาสิทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  พฤกษาชีพ
2. นางสาวกัณภิรมย์  ร่มเย็น
3. เด็กชายจักรกฤษณ์  กุลกลาง
4. นายจักรี  แถวมะเริง
5. นางสาวจิรภาภร  หมั่นสาร
6. นางสาวจิรภิญญา  บำรุงกุล
7. นางสาวจิราวรรณ  แก้วจอหอ
8. นางสาวจุฬาลักษณ์  เงินบำรุง
9. นายชนุดร  ทันงาน
10. เด็กชายณัฐพล  สุกแก้ว
11. นายธนธัส  น้อยพิมาย
12. เด็กชายนันทวัฒน์  นาแพง
13. เด็กหญิงนิธิวดี  กองสูงเนิน
14. นางสาวบัว  ประสพธรรม
15. นายบุญฤทธิ์  ประจง
16. นางสาวประภาภรณ์  นิตย์เกาะ
17. นางสาวประภารัตน์  พรมคำพันธ์
18. นายปองพล  สุวรรณปัญญา
19. นางสาวพรนัชชา  วิวาจารย์
20. เด็กชายพัฒนพงษ์  พิทักษ์
21. นายพิพัฒน์  ทองนำ
22. เด็กชายภาคิน  คำภู
23. นายลักษณ์ติพงศ์  หมอกมะเริง
24. นางสาวลักษมีกานต์  มองพิมาย
25. เด็กชายวรรธนะ   แก้วระวัง
26. นางสาววลัยพร  อุดมบุญ
27. เด็กชายวัชรพล  แดงทอง
28. เด็กหญิงศรัณยพร  แขมพิมาย
29. นางสาวศิริวรรณ  พลดงนอก
30. เด็กหญิงสมฤทัย  แคสันเทียะ
31. เด็กชายสรรเพชญ  แก้วเขียว
32. นายสหรัฐ  บุญนอก
33. เด็กหญิงสิรพร  จงกล
34. นางสาวสุภาวดี  มนตรีปฐม
35. นายสุรศักดิ์  สรสิทธิ์
36. นางสาวหทัยภัทร  เกาะสังข์
37. นายอภิวัฒน์  สมัครค้า
38. เด็กหญิงอาทิตญา  นาเท
39. นางสาวอารีย์ลักษณ์  จำปาอ่อน
40. นางสาวแพรวพิลาศ  ลูพิมาย
 
1. นายสรชัย  จงกล
2. นางสาวพิชญ์สินี  พวงจันทร์
3. นางสมบูรณ์  หอยมุกข์
4. นางสาวอลิษา  อุตรดิษฐ์
5. นายสุนันท์  ดงษา
6. นางวิไลพร  จงกล
7. นางสาวบุณฑริกา  วัชระไชยคุปต์
8. นายธีรศิลป์  นิยมสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. นางสาวกนกพร  ไชยวงษ์
2. นางสาวกมลวัลย์  วีระพลศิลป์
3. เด็กหญิงกัลยา  แสนสายเนตร
4. เด็กหญิงกานต์ธิดา  พรหมเมือง
5. เด็กหญิงจีระวรรณ  บุดดา
6. เด็กหญิงชมน์ชนก  ศรีบุรินทร์
7. นายชาญณรงค์  แสนจักร์
8. เด็กหญิงณัฐชนิดา  ปัดแก่ง
9. นายธนทัต  ภูจำปา
10. เด็กชายธนาวุท  รัตนมงคล
11. นายนวมินทร์  ส้านสิงห์
12. นางสาวนันทพร  กิจดี
13. นางสาวน้ำทิพย์  บุญประเสริฐ
14. นายปรเมธ  มีบุญสม
15. นางสาวปวีณา  ธัญญรักษ์
16. เด็กชายพงษกร  การิกาญจน์
17. นางสาวพรทิพย์  ยุงรัมย์
18. เด็กหญิงพรไพรินทร์  ไพศูนย์
19. เด็กชายพิชิตพงษ์  สิงห์โย
20. นางสาวพีรยา  แก้วดวงดี
21. นางสาวลลิต์ภัทร  ชัชวาลย์
22. นางสาววราภรณ์  ไชยสิทธิ์
23. นายวรเชษฐ์  เฮืองบุญศรี
24. นายวิริยะ  พูดขุนทศ
25. เด็กชายวุฒิพงษ์  วันทองสุข
26. เด็กชายศราวุฒิ  เพียรชัยภูมิ
27. นายสนธยา  โสมาศรี
28. นายสิทธิศักดิ์  ต้นพนม
29. เด็กหญิงสุกัญญา  บุษบา
30. เด็กชายสุทธิพงษ์  ทาติด
31. นายอภิสิทธิ์  มาตเมือง
32. เด็กหญิงอรธิดา  ทุมภักดี
33. นางสาวอลิตา  ศรีมงคล
34. นางสาวอัญชญา  จุลทา
35. นางสาวอารีญา  ชาวดร
36. นางสาวเจนจิรา  ตากรวด
37. นายเจษฎา  โอชารส
38. นายเอกรัตน์  ภาจำรงค์
 
1. นายสำเร็จวิชญ์  เพชรสังคุณ
2. นายธรรมรัตน์  จิตประเสริฐ
3. นายสุนันท์  รอดประทับ
4. นางสาวพัชรภรณ์  ลีเบาะ
5. นางพชระมน  ดวงดาวพารัมย์
6. นางสาวปรีดาวรรณ  รอดประทับ
7. นางสุดารัตน์  คุณทาบุตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายภานุเดช  อินทร์สด
 
1. นางนวพร  อมรวิภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กชายสุวิจิตร  ศรีคูณราช
 
1. นายเอกกรานต์  อินทร์ตาแสง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายเปรม  นิวาสธรรมรัตน์
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายธนากร  กำเนิดหล่ม
 
1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นายอัดธนนท์  กุดวงศ์แก้ว
 
1. นางทองม้วน  พันธ์เลิศ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมหนองเขียด 1. นายวัชระพล  ศรีนอก
 
1. นางไพเราะ  มาเพชร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ซุนเฮงกุล
 
1. นางสาวอรอุรา  บัวชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวปริยาพร  รัตนวงค์
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงตรียานุช  บุตรภักดี
 
1. นายนคร  วุฒิเสลา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นางสาวพิไลวรรณ  สำราญสุข
 
1. นางสาวพรปวีณ์  วงศ์หมั่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวตรีชฎา  ปะโสทะกัง
 
1. นายชะนะ  โชคศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอ่างศิลา 1. นางสาวรัชฎาภรณ์  ลีสาวงษ์
 
1. นายสุรชาติ  เยาวศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายนิติรัฐ  ดีพลงาม
 
1. นางเพชรรัตน์  จารุตัน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายกุลภัทร์  จุลฤกษ์
 
1. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จันสมุทร
 
1. นางสาวชนม์นิภา  ทองโชติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นายศรัณยู  ส่องพราย
 
1. นางวิภาวดี  นวลพัด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 1. นายไกรศร  คงสีดา
 
1. นางเอมอร  พรมวัง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายเอกณัฐ   พูนกลาง
 
1. นายจักรกฤษณ์  มหาวิจิตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ 1. นางสาวณัฐริกา  ไมตรีแพน
 
1. นายปิโยรส  โลหพรหม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสูงเนิน 1. เด็กหญิงภัคจิรา  พุทธา
 
1. นายพงศกร  ขุนสูงเนิน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  พิมพ์ดี
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวศศิกาญจน์  หมั้นจิตร
 
1. นายสฤษธิ์  มุลมณี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวปาริฉัตร  นิชำนาญ
 
1. นายเอกรัฐ  พิลา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวกชกร  ปลั่งกลาง
 
1. นางเกตนิกา  อมร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กชายวีระพรต  วัชรภิรมย์
 
1. นายกฤษฏิ์  ศรีพูน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายภราดล  สมผล
 
1. นางเบญจมาภรณ์  คำจุมพล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายพิตตินันท์  ละดาดก
 
1. นางวิภาวดี  นวลพัด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายปัญญา  มีมั่งคั่ง
 
1. นายวราวุธ  สว่างสุรีย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. นายนนทรี  พันธ์ุสอาด
 
1. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายธนากร  ศิริชนม์
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  เทียนยาณี
 
1. นางสาวชัญญชิตา  จงธนกิตติ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงญานิศา  กะมุทา
 
1. นายนคร  วุฒิเสลา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนอร  เกวียนเล
 
1. นายสนธยา  ไชยวิชิต
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. นางสาวอภิชญา  ศรีกลาง
 
1. นายวรรณชัย  ศิริปรุ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวรักษ์สุดา  วงษ์อินตา
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นางสาววรางคณา  สีน้ำเงิน
 
1. นายสกลสุข  ยืนสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กชายวีระพรต  วัชรภิรมย์
 
1. นายกฤษฏิ์  ศรีพุน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายพีรวัส  สุทธิประภา
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายปธานิน  จันทนา
 
1. นายนพดล  ขันแข็ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นายณัฐพล  แก้ววิจิตร
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  บุญลาด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายธิติ  ภูแสนศรี
 
1. นายชลิต  ยิ่งยง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นายธีรวัฒน์  ลาภชน
 
1. นางสาวกนกลักษณ์  มนต์ไธสงค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงกัลยา  ไกลถิ่น
 
1. นายอัฐพร  ปลอดจินดา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงภิชชาพร  หอมขุนทด
 
1. นางสาวกลิ่นผกา  ทับทิมธงไชย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ 1. นางสาวณัฐริกา  ไมตรีแพน
 
1. นายปิโยรส  โลหพรหม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวอาทิตยา  สมเพราะ
 
1. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาววทัญญุตา  ทิพย์เลิศ
 
1. นายกฤษณะ  แก้วเสถียร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวจิราพร  พรมสาร
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์มณี  เสฐียรโกเศศ
2. เด็กหญิงทศพร  เกตุแก้ว
3. เด็กหญิงธนาภา  แตงอ่อน
4. เด็กหญิงบุญยวรีย์  พงษ์เจริญ
5. เด็กหญิงบุญยวีร์  พงษ์เจริญ
6. เด็กหญิงปาณิสรา  อาจปรุ
7. เด็กหญิงพรนัชชา  บอกสันเทียะ
8. เด็กหญิงภัคจิรา  คงคารักษ์
9. เด็กหญิงภาพิมล  เสาวคนธ์
10. เด็กหญิงวิชญากร  ทองฝาก
11. เด็กหญิงศุภลักษณ์  กองพรหมราช
12. เด็กหญิงอัญรินทร์  พรศุภกิจไพศาล
 
1. นายอภิวุฒิ  มินาลัย
2. นางสาวนาฏอนงค์  ประพิณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1. เด็กหญิง วรดา  นามสมบูรณ์
2. เด็กหญิงชนฐ์ณพร  สิริธรนวภัสร์
3. เด็กหญิงณัชชา   สุระอุดร
4. เด็กหญิงณัฐรัตน์   ศรีกุล
5. เด็กชายณัฐวัฒน์   บุญสินชัยธนกุล
6. เด็กหญิงธัญรดา   นิติกิตเจริญวงศ์
7. เด็กชายธีรภัทร   สวัสดิ์นาที
8. เด็กชายภัทรดนัย   ไชยราช
9. เด็กชายภูชิต   ภูวศรีวัฒนานนท์
10. เด็กหญิงวชิรญาณ์  พราหมณ์ชูเอม
11. เด็กชายวรวลัญธ์  แก้วบุญเรือง
12. เด็กหญิงอาทิตยา  ตรียะชาติ
 
1. นายสราวุธ  ใหญ่นอก
2. นางสาวมัญชุสา   สุขนิยม
3. นายจรูญ  เชื้อวังคำ
4. นายพีระพงษ์  เขียนสูงเนิน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงชนากานต์  แวดไธสง
2. เด็กชายฐิติวัฒนา  อินบรรเลง
3. เด็กหญิงณัฐวดี  พุทบุรี
4. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  พุทบุรี
5. เด็กชายบัณฑิต  พลเยี่ยม
6. เด็กหญิงวนาชล  โคตรเสนา
7. เด็กหญิงศิริประภา  สีดำ
8. เด็กชายสมบูรณ์  มากอินทร์
9. เด็กหญิงสุธาสิณีย์  ประโคทัง
10. เด็กชายเกรียงศักดิ์  จันบุดสา
 
1. นายอนุชา  สายสิงห์
2. นายสมเด็จ  น้อยตำแย
3. นางสาวนพัชรพร  มาลา
4. นายนวพันธ์  โพยนอก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกฤษณา  สนั่นจิตร
2. นายกาญจน์  ชำนาญไพร
3. นายจักรวรรดิ  กุลจันทร์
4. นางสาวพลอยไพลิน  ปวีณาภรณ์
5. นายมาโนช  พวงลี
6. นายสิทธิกร  เฉลียวรอบ
7. นางสาวสุกัญญา  อัตถาชน
8. นางสาวสุนิตรา  เหล่าชัย
9. นายเจษฎานนท์  ฮามพิทักษ์
10. นายเสฏฐวุฒิ  บุญคำ
11. นายโชคชัย  ประเมศรี
12. นางสาวไพจิตร  ใสจูง
 
1. นายสมชาติ  กัลยาบาล
2. นางเบญจวรรณ  กัลยาบาล
3. นายวทัญญู  ภูชาดา
4. นายมนตรี  เบ้าศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกัลยารัตน์  ตันวรรณรักษ์
2. นางสาวคณิตา  จันทนี
3. นางสาวชญานิศ  ศิริรัตน์
4. นางสาวญานิศา  อาสสุวรรณ์
5. นางสาวธรรมพร  เมืองจำนงค์
6. นางสาวบุษราภรณ์  คินาวงศ์สกุล
7. นางสาวปฏิญญา  พัดเปรม
8. นางสาวปริตา  พหลยุทธ
9. นางสาวฟ้ากมล  ลัดดางาม
10. นางสาวภัทรฉัตร  นาควิริยะพงศ์
11. นางสาวอธิชา  เสงี่ยมกลาง
12. นางสาวอภิญญา  มุ่งสวัสดิ์
 
1. นายอภิวุฒิ  มินาลัย
2. นางสาวนาฏอนงค์  ประพิณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายกฤษณะ  พาพันธ์เรือง
2. นายจักริน  ภาคโพธิ์
3. นางสาวจุฑารัตน์  มูลวงศรี
4. เด็กชายถิรายุ  ศรีบุญเรือง
5. นายธีรพงศ์  ทองแพทย์
6. นายภาณุพงศ์  อติชาติพงศ์พันธ์
7. นางสาวมณีรัตน์  ประสิทธิ์พันธุ์
8. นายวุฒิพงศ์  เจนบุรี
9. นายเอกนุภัทร  เติมสันเทียะ
 
1. นายตะวันชาย  มยุรีสวรรค์
2. นายสมาน  นาคทัด
3. นายสิริศักดิ์  ดวงจิตร
4. นายสมบูรณ์  ร่มเย็น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โพธิ์ไพร
2. นายกฤตภพ  ศรีประย่า
3. เด็กชายกิตติพงษ์  เถาลุน
4. เด็กชายกีรติ  เพชรนาวาส
5. เด็กหญิงจตุพร  อร่ามพัฒนพงษ์
6. เด็กชายจิรวัฒน์  ชินอาด
7. เด็กชายชัยมงคล  วังสาร
8. เด็กหญิงชุตินันท์  ช่างปัน
9. นางสาวณัฏฐา  มูลพงษ์
10. เด็กหญิงณัฐวรรณ  จันทวงศ์
11. เด็กหญิงดวงใจ  ปัดทุม
12. เด็กหญิงดาวฤทัย  สุภาดี
13. เด็กหญิงทิฆัมพร  แคนมี
14. เด็กชายธนาธิป  นิลดำ
15. เด็กหญิงธนิดา  ประจิมทิศ
16. เด็กหญิงนิศารัตน์  แวงดงบัง
17. นางสาวบัณฑิตา  พรมลี
18. เด็กหญิงบุษมาศ  วันบัวแดง
19. เด็กชายปราโมทย์  มุ่งร่วมกลาง
20. เด็กชายปวริศ  สุภนัก
21. เด็กชายพรชัย  ไมตรีจิตเกื้อกูล
22. เด็กหญิงพัสสรีพร  ประกายสี
23. เด็กหญิงพิยะดา  มาตราช
24. นางสาววรนุช  บุษบา
25. นางสาววราพร  พันธากูล
26. เด็กชายวัทธิกร  มะธุเสน
27. นางสาววิภาดา  สุวรรณวงศ์
28. นางสาวศศิกานต์  ปักกาเต
29. นางสาวศิริรัตน์  ไทยโส
30. นายสันติ  ปาปะสา
31. นางสาวสิริยากร  สังเจิด
32. นางสาวอธิวรรณ  สุวาหลำ
33. เด็กชายอภิสิทธิ์  อัปมะโต
34. เด็กหญิงอรอิศรา  อินศร
35. นางสาวเกตุแก้ว  ดอนขันธ์
36. เด็กหญิงเพ็ญณภัทร  พรรณาภพ
37. เด็กหญิงแพรกาญจน์  หงส์วิไล
 
1. นายสราวุธ  สระมูล
2. นายวีรวุฒิ  พรมเสนสอน
3. นางสาวสุนิทิยา  ปาลี
4. นายวิชรัตน์  ยะสานติทิพย์
5. นายพิษณุย์  ดาทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรพิน  สุวรรณกาโร
2. เด็กหญิงขนิษฐา  จันอ่อน
3. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ลามพัฒน์
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  หาญพละ
5. เด็กชายชัยชนะ  ชูแสง
6. เด็กชายชาคริต  ทองสัมฤทธิ์
7. เด็กหญิงทัศดา  เจิมขุนทศ
8. เด็กชายธนกร  ปทุมพร
9. เด็กหญิงธนพร  สุทธิแสน
10. เด็กหญิงธมลวรรณ  ปริญญานุกูลวงศ์
11. เด็กชายธวัชชัย  เพิ่มพูล
12. เด็กชายธีรพล  พรมวัน
13. เด็กหญิงนงนภัส  หงสุวรรณ์
14. เด็กชายนพดล  หนองเส
15. เด็กชายนรภัทร  สมเตชะ
16. เด็กหญิงประวีณา  จันบัวลา
17. เด็กชายพงศกร  ศรีพรหม
18. เด็กหญิงพรนิภา  วงศ์ใหญ่
19. เด็กหญิงพิยดา  สัมมิตร
20. เด็กหญิงรพีพรรณ  จันทร์ศรี
21. เด็กหญิงวารุณี  อินธิแสน
22. เด็กชายวิษณุศักดิ์  ศรีระเทศ
23. เด็กหญิงศศิธร  ศรีแก้ว
24. เด็กหญิงศิรภัสสร  ปะวะโก
25. เด็กชายศิวพันธ์  อุชี
26. เด็กหญิงศุพัฒตรา  จันทรัตน์
27. เด็กชายศุภกร  แย้มแก้ว
28. เด็กชายสถาพร  เที่ยงทัศน์
29. เด็กหญิงสุพรรณี  คำแหล่
30. เด็กหญิงสโรชา  สีมารักษ์
31. เด็กชายอภิชาติ  ทุงฤทธิ์
32. เด็กหญิงอรญา  บุญพัน
33. เด็กชายอรรถชัย  ชัยสอน
34. เด็กหญิงอรัญญา  ปิดตามานัง
35. เด็กชายอักษรณรงค์  วงศรี
36. เด็กหญิงอิศริยาภรณ์  มีฤทธิ์
37. เด็กชายเกษม  ลาดเลียง
38. เด็กชายเฉลิมวุฒิ  ใจกล้า
39. เด็กหญิงเมธาพร  สุทธิแสน
40. เด็กชายโชคชัย  ชัยปัญญา
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
2. นายเสกสรร  สังฆะมณี
3. นายเทพฤทธิ์  คำมา
4. นางสาวชนัดดา  รวดเจริญ
5. นายนิมิต  นวลจันทร์
6. นางจิตตนุช  โสภา
7. นางพรรณิภา  สิงห์สีโว
8. นางสาวปทิตตา  ทัพสุริย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกรกนก  ละม่อมพร้อม
2. เด็กชายชาญวิทย์  ทองคำพันธุกุล
3. เด็กชายฐิติกร  ใยคำ
4. เด็กหญิงฐิติญาดา   สุตะพันธ์
5. เด็กหญิงณิชชารีย์  สิริกรประพัฒน์
6. เด็กชายตฤณ  คำโต
7. เด็กชายธนพล  ยาเคน
8. เด็กชายธนพล  จิตติ์มั่นการ
9. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ช่วยสุข
10. เด็กหญิงธันยนันท์   วุฒิวรเศรษฐ์
11. เด็กหญิงบุษราลักษณ์  โพธิ์ภักดี
12. เด็กหญิงปรการ   เพ็ชรินทร์
13. เด็กชายประดิษฐ์  จันทูล
14. เด็กชายปรเมศวร์  สมงาม
15. เด็กชายปัญจพล  เถาว์คูณ
16. เด็กหญิงปาณิกดา  นาคสินธุ์
17. เด็กหญิงปาระมี   ปริสัจจนันท์
18. เด็กชายพลพรรธน์  สีลาลาด
19. เด็กหญิงภัทรภร  เติมทานาม
20. เด็กชายภูมิระพี  ภูมิวงศ์
21. เด็กชายภูเบศ  สุขสำอางค์
22. เด็กชายรภัสสิทธิ์   ธนินพงษ์วัฒนา
23. เด็กหญิงรัชฎากรณ์  พรหมภักดิ์
24. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  พรหมภักดิ์
25. เด็กชายวสุพล  ภาดี
26. เด็กชายวัชสัณห์  จันทะเสน
27. เด็กชายศกุนิชญ์  ศุภสุข
28. เด็กชายศตนันท์  โคตรนันท์
29. เด็กชายศราวิน  โทนะพันธ์
30. เด็กหญิงศาตพร   อินโสม
31. เด็กหญิงศิริวรรณ  สมสุข
32. เด็กหญิงศิริวรรณ  นามวงศ์
33. เด็กหญิงศุภศร   สมบัวคู
34. เด็กชายศุภษร  แก้ววงษา
35. เด็กชายสิรภูมิ์  บุตรมาตย์
36. เด็กชายอธิบดี  คำเอี่ยม
37. เด็กชายอนุสรณ์  ดีพร้อม
38. เด็กชายอัครนันท์  สอพองโชติหิรัญ
39. เด็กหญิงเจณิสตา   โคตรชัย
40. เด็กชายโอบนิธิศ  เจียมเจริญศักดิ์
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
2. นางศลัญญา  ขันทอง
3. นางสาวชิสาพัชร์  นีลธัญนันท์
4. นางสาวขนิษฐา  แก่นแก้ว
5. นายคเณศ  หิปะนัด
6. นายอภิรักษ์  ลำภา
7. นายวิรุจ  มิ่งสอน
8. นางสาวทัชชภร  ธนูผาย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายกรกฏ  บุษบง
2. นางสาวกัลยารัตน์  ภิรมย์
3. นางสาวกาญจนา  ชัยชนะ
4. นายกิตติพงษ์  นามสมบูรณ์
5. นายจตุพล  กลมลี
6. นายจิระศักดิ์  เงินเก่า
7. นางสาวจิราวัช  พระนา
8. นางสาวฉัตรสุดา  แย้มศรี
9. นางสาวชญานี  พลสนอง
10. นายชัชพงษ์  ทัดวงศ์
11. นายชินราช  จำนงศิล
12. นายชินวัตร  นาสมโภชน์
13. นางสาวณัฐวรรณ  พรหมกัลป์
14. นายธนดล  มะธิโตปะนำ
15. นายธนากร  สอนสร้อย
16. นายธราดล  ผุยบัวค้อ
17. นายปณิธิ  บุรีนอก
18. นางสาวพรปวีณ์  จำปาหอม
19. นายพศิน  สุขบรรเทิง
20. นางสาวพิสมัย  ไชยเสนา
21. นายพุฒิพงศ์  ภูษี
22. นายภคพล  ไชยงาม
23. นายภราดร  แย้มแก้ว
24. นายภาณุวิชญ์  จันทร์โสม
25. นางสาวยุพิน  บุญหล้า
26. นางสาวลักษ์คณา  จันคำ
27. นายวรพจน์  เกิดโสภา
28. นางสาววรรณิภา  ชัยหาญ
29. นางสาวศุภสร  ลอยคลัง
30. นายสิทธิชัย  เค้าแคน
31. นางสาวสุพรรษา  เทียมนนท์
32. นางสาวอชิตา  ยานะ
33. นายอนุสรณ์  สีพั้ว
34. นางสาวอภัสรา  บรรฤทธิ์
35. นางสาวอารียา  โฮงทอง
36. นายอิทธิพล  ไชยหาร
37. นายอิสรา  ดอกไม้
38. นายเมธาสิทธิ์  ใจทน
39. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีสัง
40. นายโชคทวี  บุปผา
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
2. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร  สังฆะมณี
3. นายเทพฤทธิ์  คำมา
4. นางสาววนิดา  นนฤาชา
5. นางวันเพ็ญ  มูลดี
6. นางพวงพยงค์  หงษานาวา
7. นางสุชาดา  สุขบรรเทิง
8. นางสาวสุนิสา  คลคิด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์   ไชยสิทธิ์
2. นางสาวฉัตรสุดา   เสมอตัว
3. นายชิดติพงษ์  แถวอุทุม
4. นายณภัทร   นาอุดม
5. นายณัฏฐ์นวัต   ฐิติวัสส์สุขหา
6. นางสาวณัฐพร   แสนบุ่งค้อ
7. นายธีรภัทร์   วินมูล
8. นายธีรวัจน์   นาราช
9. นางสาวนภัสชา   อาจเเก้ว
10. นางสาวนภัสสร   สายลาด
11. นายปัญณวิชญ์   โสคำ
12. นางสาวปานหทัย   แสนดา
13. นายพงศกร   อินทะผิว
14. นายพิริยกร   สุขโข
15. นางสาวภควดี   เทศน์ธรรม
16. นายภานุวัฒน์   วงษ์โสภา
17. นางสาวรชนา   ประสงค์
18. นางสาวรัตติยากร  คุณาเมือง
19. นางสาววณิชยา   ลีลาพาณิชย์ชัย
20. นายวรากร  เตชะจารุวิทย์
21. นางสาววารุณี  ธรรมมาพา
22. นางสาววีรยา  ศรีอุ้มสุข
23. นางสาวศุภาพิชญ์   ไพศาล
24. นางสาวอรปรียา   สีมหานาม
25. นางสาวอริศรา   กำเนิด
26. นายอินทนนน์   สอนสุภาพ
27. นางสาวอินทิรา  หอมเทียนทอง
28. นางสาวเพลงตะวัน   วัฒนขำ
29. นางสาวเพลงพร   พะกะยะ
30. นายเมธา   จันทะวงษ์
31. นางสาวเอกจิตรา   สุนทร
 
1. นายประวิตร   บุญประคอง
2. นายณัฐพงศ์   สอนสุภาพ
3. นายศักรินทร์   โง๊ะบุดดา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกวินธิดา  จอดพิมาย
2. นายกวีรพัชร  เบ็ญจรูญ
3. นายกันต์พงษ์  พลเยี่ยม
4. นางสาวกานติมา  เกตุขุนทด
5. นายจิรทีปต์  ผาสุข
6. นายจิรพัฒน์  มีสุข
7. นางสาวจุฬาลักษณ์  ฐานะวัน
8. นายณัฐชนน  สืบหล้า
9. นายณัฐวุฒิ  สุวรรณวงค์
10. นายดนุสรณ์  แปงแสง
11. นายดนุสรณ์  วงษ์เจริญ
12. นางสาวดุสิตา  แย้มกลิ่นพุฒ
13. นายตริมีซี   รัมภูษา
14. นางสาวนันทพร  ชัยชาญ
15. นางสาวบวรลักษณ์  ปานพิมพ์ใหญ่
16. นางสาวปณิชา  วัฒนพฤกษชาติ
17. นางสาวประกายดารา   พันธ์คำ
18. นายปราบชัย  ศรีผกาแก้ว
19. นางสาวปัทมพรรษ  เสนรัตน์
20. นางสาวปิยดา  มิ่งขวัญ
21. นางสาวพรวรินทร์  อัครเกริกณรงค์
22. นายพิเชษฐ์  มันตา
23. นายภัณฑไชญพัสฒ์  จิวตระกูล
24. นางสาวภัทรมน  ทะนงค์
25. นายราชย์พล  เบ้าทอง
26. นางสาววสุธา  บุญคง
27. นางสาวสุธาสินี  จันทร์พราว
28. นางสาวสุนิตา  พิมพ์สระเกษ
29. นางสาวอรียา  เจริญสุข
30. นายเฉลิมเกียรติ  โพธิ์สาชัย
31. นายเอกพล  แซ่เตียว
 
1. นายไพฑูรย์  หิปะนัด
2. นายปกาศิต  ศรแก้ว
3. นางสาวธิษณา  อ่อนบึง
4. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
5. นางศิรินนภา  จวงพลงาม
6. นายเจตนิพิฐ  แท่นทอง
7. นายวีระชัย  สายโส
8. นางดาววิชา  หิปะนัด
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กชายกาลไกล   โสดา
2. เด็กหญิงจตุพร  ดาทุมมา
3. เด็กชายจักรรินทร์  คนึงนึก
4. เด็กชายจิรสิทธิ์  คำสีแก้ว
5. เด็กหญิงทิพย์มณี  หล่ำแขก
6. เด็กชายธนากร  มาพระลับ
7. เด็กหญิงธิชานันท์  สาทา
8. เด็กหญิงพัชรี  ศิริบาล
9. เด็กหญิงมีนารี  ชมพูบาง
10. เด็กชายศุภวัฒน์  ไชยศรี
 
1. นายนรินทร์  สมบูรณ์
2. นางสาวปวันรัตน์  สุมามาลย์
3. นางอัจฉรา  แท่นแก้ว
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงณัฐริยา  อ่อนจิตติ์
2. เด็กชายธนวุฒิ  บัวคอม
3. เด็กชายธนากร  สีชมพู
4. เด็กหญิงปณิดา  อนงค์ชัย
5. เด็กชายปรานต์  ปรัตเถ
6. เด็กหญิงปรารถนา  วิชาชัย
7. เด็กชายพงษ์ศธร  เหรียญทอง
8. เด็กหญิงศศิธร  บูรณะกิตติ
9. เด็กชายเจนณรงค์  อินทภาค
10. เด็กหญิงแพรวา  วิชาชัย
 
1. นางสมจิตร  วิเศษสุนทร
2. นางสาวกนิฏฐา  ธนุการ
3. นางสาวคริษฐา  โพธิ์ศรี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  พิมพ์จันทร์
2. เด็กหญิงกิจติมา  เป็นพิมาย
3. เด็กหญิงจณิสตา  หมายสุข
4. เด็กชายปฏิภาณ  ลับสาร
5. เด็กชายปณิธาน  หาญชนะ
6. เด็กชายปิยวัฒน์  ก้านพิมาย
7. เด็กชายภูริพัฒน์  เหล็กทอง
8. เด็กหญิงเลิศกัญญา  แพไธสง
9. เด็กชายโชคปัญญา  ธนาไธสง
10. เด็กหญิงไอรยา  อัตตวิริยะสุวร
 
1. นางสาวสุกัญญา  พึ่งพิมาย
2. นายสมพร  ยิ่งโสภา
3. นายปองวิชญ์  ศรีพิริยกุล
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวกัณฐิกา  จันทชิต
2. นางสาวกัลยารัตน์   สารสุวรรณ์
3. นายชนะชัย   โคตรสละ
4. นางสาวพรชิตา   สุวรรณโถง
5. นางสาวพุธิตา   แก่นพุทธ
6. นางสาววัลย์ลดา   เป้าจันทึก
7. นายวิธวัฒน์   สมรัตน์
8. นายวุฒิชัย   ไชยรบ
9. นายศิรสิทธิ์   สมบูรณ์พร้อม
10. นายไชยวัฒน์   วงก่ำ
 
1. นางพรทิพย์  สินธนันชัย
2. นางสาวสุกัญญา  นามธรรม
3. นางสาวสุดาวรรณ์  จันทร์กลิ่น
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกรรณิการ์  ถินกลาง
2. นางสาวกิตติยา  ศรีนอก
3. นายขวัญชัย  ทองเพิ่ม
4. นายจิรานุวัฒน์  ปะระทัง
5. นายธนากร  พงษ์เพชร
6. นางสาวธิดามาศ  ศรีนอก
7. นายธีรวัฒน์  เสียดกำมัง
8. นางสาวสุดารัตน์  คงมงคล
9. นายเจษฎา  ลื่นกลาง
10. นางสาวเบญจวรรณ  แทงตลาด
 
1. นางสาวนวลศรี  ทองชุม
2. นางสาวพนิดา   พรอภัย
3. นางภัทร์กุล  กุลจิตติพัทธ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวจิดาภา  แสนไชยยา
2. นายฐิติวัฒน์  แสนบุญศิริ
3. นายณรงค์ศักดิ์  มีฤทธิ์
4. นายณัฐพงษ์  พิมพากุล
5. นางสาวบุญยพร  พุฒซ้อน
6. นายวรวิทย์  วงศ์ไชยา
7. นางสาวศิรินทิพย์  ปาปะขำ
8. นางสาวศุลีพร  เขยไชย
9. นางสาวสโรชา  ประณ๊จิตต์
10. นายอภิวัฒน์  เจริญธรรม
 
1. นางสมจิตร  วิเศษสุนทร
2. นางสาวกนิฏฐา  ธนุการ
3. นางสาวคริษฐา  โพธิ์ศรี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงจิดาภา  สมศรีโย
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  นาคแก้ว
3. เด็กหญิงนวรินทร์  หาญสุริย์
4. เด็กหญิงพินทุสร  ศิริคำกร
5. เด็กหญิงวรรธนา  เดชพลกรัง
6. เด็กหญิงสุวนันท์  ผิวแดง
7. เด็กหญิงอาทิชา  พร้อมพรั่ง
8. เด็กหญิงอารยา  เด็งแพร
 
1. นางสาวอรกัญญา   มีทอง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. นางสาวกัลย์สุดา  ชัยนคร
2. นางสาวจริยา  สุดสะดี
3. เด็กหญิงชลธิชา  ไชยวารี
4. นางสาวปณิดา  ไชยกันยา
5. นางสาวศรุตา  จันทัย
6. เด็กหญิงศศิวิมล  สารพัฒน์
7. นางสาวสุภาวดี  ศิริทองสุข
8. นางสาวอนัญญา  พูลเพิ่ม
 
1. นางสาวศิริสกุล  มาตตายา
2. นายทรงเดช  ชมภู
3. นายทัชนะพงษ์  ยงยุทธ
4. นายณชพัฒน์  ดุลยลา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กชายกนกภรณ์  งิ้วโสม
2. เด็กหญิงชุติมา  นิยมคุณ
3. เด็กหญิงนิชา  จีนนำหน้า
4. เด็กหญิงปริยาภัทร  แง่มสุราช
5. เด็กหญิงปิยดา  อินธิสิทธิ์
6. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  จูมจันทา
 
1. นางสุคนธ์ทิพย์   อันเกรียงไกร
2. นายณธกร  นันทะวงค์
3. นายพิษณุ  อันเกรียงไกร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวกมลชญา  พรมบุตร
2. นางสาวกมลลักษณ์  นามมัน
3. นางสาวณัฐณิชา  หาญมนตรี
4. นางสาวณัฐวดี  พ่อลีละ
5. นางสาวรามาวดี  พุ่มโยนก
6. นางสาวศรารัตน์  สองเมือง
 
1. นายปราการ  สีชมภู
2. นางสาวสุธานิจ  แสงหมื่น
3. นางสาวศุจินทรา  ริศด้วง
4. นายณัฐดนัย  ศรีโท
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายปฏิพัทธ์   สืบแสน
2. นางสาวพนิดา   มัจฉาชาติ
3. นางสาวพิชชาภรณ์   ภูคำวงค์
4. นางสาวภิชญากร   กันทำ
5. นางสาวรจนา   ศรีวิลัย
6. นางสาวสุทธิดา   แสงรูจี
7. นางสาวอรอุมา    แสนฤดี
8. นางสาวเสาวลักษณ์   ภาภิรมย์
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
2. นางสาวนิติยาภรณ์  ศรีไพร
3. นางสาวเกศสุดา   ศรีหาโคตร
4. นางสาวประภาสิริ   มะลิรัตน์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวกระษัตรี  แก้วยาศรี
2. นางสาวทิพย์สุดา  ทองปั้น
3. นางสาวนริศรา  โฮมประเสริฐ
4. นางสาวพรพิมล  ผุยมาตย์
5. นางสาวพิมพ์อัมพร  พรหมศิริ
6. นางสาวมุตสิตา  ยศพิมพ์
7. นางสาววินันดา  เพียเสนา
8. นางสาวไอรัตดา  กงภูธร
 
1. นางอสาวดี  วิเศษสัตย์
2. นางสาวอาภาภรณ์  ศรีวิชา
3. นางสาววลีพร  พันธุ์ตุล
4. นายเศรษฐวุฒิ  แสวงโคตร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  เขียวน้ำชุม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญพร
3. เด็กหญิงธารีรัตน์  สุทธิจันทร์
4. เด็กหญิงนันทิกานต์  บูรณะกิติ
5. เด็กหญิงประภาภรณ์  ป้องคำสิงห์
6. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ถวิลไพร
7. เด็กหญิงเนตรชนก  พลมนตรี
 
1. นางวันเพ็ญ  สุทธิจันทร์
2. นางบุญศรี  ข่าขันมะลี
3. นายอัครพล  กอหาญ
4. นางสาวกีรติญา   ธุลี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงณัชณิชา  ศิริหล้า
2. เด็กหญิงทิพรัตน์  มารอด
3. เด็กหญิงนริศรา  รวมขุนทด
4. เด็กหญิงปนัดดา  สาริยา
5. เด็กหญิงพรรณิภา  แสนสัญญา
6. เด็กหญิงพิชญา  ชินอ่อน
7. เด็กหญิงลดาวัลย์  ทุมสวัสดิ์
8. เด็กหญิงวาสนา  นิกรสุข
9. เด็กหญิงศิวารักษ์  สามิดี
10. เด็กหญิงอารียา  นครโสภา
 
1. นางรับขวัญ  ดอกไม้
2. นางสาวสุพรรษา  ล้วนโสม
3. นายอภิเดช  ยศวงศ์ษา
4. นายเกียรติศักดิ์  เเก้วบุดดา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงกนกอร  ทิมา
2. เด็กหญิงขวัญรัตน์  ไผ่ฤทธิ์
3. เด็กหญิงจรรยพร  ธรรมสิทธิ์
4. เด็กหญิงณัฐธิดาพร  อุดมรัตน์
5. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ไสยพันธ์
6. เด็กหญิงนภัสร  อิ่มสมบูรณ์
7. เด็กหญิงสมัชญา  ภูปุย
8. เด็กหญิงอัจฉราพร  ภูเทพคำ
9. เด็กหญิงเกวลิน  เจริญพิตตินันท์
 
1. นายกีรติ  เปาริสาร
2. นางสาวอรทัย  ไชยโสดา
3. นางสาวอัจฉราวรรณ  เจตินัย
4. นางสาววีรนันท์  เจตินัย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวบุษยา  ตาไธสง
2. นายพงศกร  นะราวัง
3. นางสาวภัทราภรณ์  นาแซง
4. นายวีรวัฒน์  จันคำ
5. นายสหภพ  บุญเทพ
6. นายสุริโย  มังศรี
7. นางสาวอัญญดา  ปาเส
8. นางสาวอารียา  คณะหาญ
 
1. นางพนมพร  ชินชนะ
2. นางสาวนิภา  ศรีหนา
3. นายรัชชานนท์  พัฒนจักร
4. นายปัญจพล  ธิดา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวกชพร  บูชากุล
2. นางสาวบุญสิตา  ตุ้มจันทึก
3. นางสาววชิรชา  ทองตาม
4. นางสาววิยะดา  มารศรี
5. นางสาวสุนันทา  วันนะศร
6. นางสาวหงส์นภา  ไชยมล
7. นางสาวอริสสา  ค่อมพันธ์
 
1. นางสมจิตร  วิเศษสุนทร
2. นางสาวกนิฏฐา  ธนุการ
3. นางสาวคริษฐา  โพธิ์ศรี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวกัญชริกา  ศิริปี
2. นางสาวกัญฐิกา  จันทชิต
3. นางสาวกัลยารัตน์   สารสุวรรณ์
4. นางสาวจุฑามณี   สัพโส
5. นางสาวปิยะลักษณาวดี   พลเศษ
6. นางสาวพรชิตา  สุวรรณโถง
7. นางสาวอัญชลิกา   เหมหาญ
8. นางสาวอารยา   ทุมมารักษ์
 
1. นางพรทิพย์  สินธนันชัย
2. นางสาวสุดาวรรณ์  จันทร์กลิ่น
3. นางสาวสุกัญญา  นามธรรม
4. นางนิ่มนวล  แสงวงค์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ใจทรง
2. เด็กหญิงกาญจนา  พุฒแก้ว
3. เด็กชายกิตติไกร  นิพขันธ์
4. เด็กหญิงจิรภิญญา  คุณิราช
5. เด็กชายชลัมพล  คำศรี
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  โคตรตัสสา
7. เด็กหญิงปรีรญา  หอมพรมมา
8. นางสาวปาณิสรา  สมพร
9. เด็กหญิงพิจิตรา  ประจันตะเสน
10. เด็กหญิงพิชชาพร  พวงพุฒ
11. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  นาคำรอด
12. เด็กหญิงศศิกานต์  หลอมทอง
13. เด็กหญิงสร้อยสุดาวรรณ  จันทร์กระจ่าง
14. เด็กหญิงสุทธิดา  เกาะแก้ว
15. นางสาวอริสรา  เดชอนันต์
16. นางสาวเกวลี  เจริญชัย
 
1. นางสาวอังศุนิตย์   วรรณลี
2. นางสาวนันทพร  เวธิตะ
3. นางสุภาวดี  ประสระบาล
4. นายวรัญชัย  บุญฤทธิ์
5. นายสมรุศ  หรุจันทร์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาภัค   ศาลาน้อย
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   บัญโสภา
3. นางสาวกัญญารัตน์   วรรณพราหมณ์
4. เด็กชายจิรเดช    พรหมกุล
5. นายชัชวาล    แก้วทา
6. เด็กชายชาญณรงค์   การดี
7. เด็กหญิงชุติกาญจน์    นันทะเขต
8. เด็กหญิงณัฐพร   คุณาปฐม
9. เด็กหญิงธิดารัตน์   ศรีสมบัติ
10. เด็กหญิงประภัสสร   ไชยอยู่
11. เด็กชายปรินทร   ศิริปะกะ
12. เด็กหญิงพิยดา   ไมยกิจ
13. เด็กหญิงมริศรา   แม่นชัยภูมิ
14. เด็กหญิงสุเมธี   โคตปารี
15. นางสาวอนุตรา    บุญครอง
16. เด็กหญิงแพรชมพู   แซสันเทียะ
 
1. นายวุฒิศักดิ์    มานะศรี
2. นายสมศักดิ์   ชัยฤาชา
3. นางสาวทิพวรรณ   ภูกิ้งหิน
4. นางพัชรินทร์  ไชยสาร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงกัณฑมาศ  อ้วนละมัย
2. เด็กหญิงชลาศัย  ไตรวงศ์ย้อย
3. เด็กหญิงณัฏฐา  อ่อนตา
4. เด็กชายธวัชชัย  ผาอินดี
5. เด็กชายประเสริฐ  เจริญผล
6. เด็กหญิงปานตะวัน  อ้วนละมัย
7. เด็กชายมนต์ดนัย  ขาวฟ่อน
8. เด็กหญิงลลิตภัทร  เสาวโค
9. เด็กหญิงสุภาพร  หมึกไธสง
10. เด็กชายอธิชา  ยะพลหา
11. เด็กหญิงอภิชญา  พิลาวัลย์
12. เด็กหญิงอรปรียา  ทองแท้
13. เด็กหญิงอรุโณชา  สาขาสุวรรณ์
14. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แสนขวา
15. เด็กชายเจษฎาภรณ์  รัตนะ
16. เด็กหญิงไอย์ลดา  มหาวงศ์
 
1. นายสมชาย  สีลาดอิน
2. นายพัฒนพิศิษฏ์  พรมเทศ
3. นายกิติพงศ์  เวทย์บูชา
4. นางดอกไม้  เจริญชัย
5. นางเนตรนภา  รัตนะ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายชนะชัย   โคตรสละ
2. นางสาวชลลดา   ไชยวารี
3. นายชลวิทย์  จันทร์ขาว
4. นายนพนันท์   รักษาชาติ
5. นางสาวพุธิตา   แก่นพุทธ
6. นายรัฐพล   แจ้งใบ
7. นางสาวลัลน์ลลิต   แสงวงค์
8. นางสาววัลย์ลดา   เป้าจันทึก
9. นายวิธวัฒน์   สมรัตน์
10. นางสาวศศิวิมล  ไชยประเทศ
11. นางสาวศันสนีย์   คูหา
12. นายศุภกฤต   ช่างสอน
13. นางสาวศุภจันทร์   สายยาพัด
14. นางสาวสุชาดา  หงษ์อินทร์
15. นางสาวอรปรียา    สินธ์อยู่
16. นางสาวอินทิรา   โคตะโคตร
 
1. นางพรทิพย์  สินธนันชัย
2. นายมงคล  สินธนันชัย
3. นายยงยุทธ์  เกษร
4. นางสาวสุกัญญา  นามธรรม
5. นางสาวสุดาวรรณ์  จันทร์กลิ่น
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  โสฬส
2. นางสาวชญานิษฐ์  เหล็กเข็ม
3. นางสาวชฎาพร  ทำดี
4. นางสาวนภัสวรรณ  ยืนยงค์
5. นางสาวปวีณา  ศรีชะอุ่ม
6. นางสาวพัชริตา  เรืองสุข
7. นางสาวภัทราภรณ์  ทาเกษม
8. นางสาวภาวิณี  อุกอาจ
9. นางสาวมินทร์ตรา  สุขสมาน
10. นางสาวลักษณา  สมคะเนย์
11. นางสาวศิริขวัญ  ใจหมายดี
12. นางสาวสิริระ  ธิจักร
13. นางสาวสุภาวดี  มีโชค
14. นางสาวอรดี  วิมุตกุล
15. นางสาวอัจฉริยา  ยองทอง
16. นางสาวเปรมยุดา  กลัดเจริญ
 
1. นางสาวรุจีสวัสดิ์  ส่งเสริม
2. นางเบญจพร  ด้วงมั่ง
3. นางพจนีย์  มีมาก
4. นางสุวิมล  บุญโต
5. นางสาวสุวิมล  วิมาร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ในจิตร
2. นางสาวชลลิดา  สารกาญจน์
3. นางสาวชุติมา  สีหามาตย์
4. นายทศพร  บุตรพรม
5. นางสาวทิติภา  ทองวรรณ
6. นายธนวิทย์  บุญไทย
7. นางสาวธิดารัตน์  เพชรไพร
8. นางสาวนพมาศ  เวียงคำ
9. นายนันทชัย  ภูตีกา
10. นางสาวปัณณพร  แก้วทอง
11. นางสาวพรชิตา  กาญจนีย์
12. นางสาวรัตนาปราณี  สร้อยแก้ว
13. นางสาวรัศมี  ไตรรงค์
14. นางสาวศุภลักษณ์  บุญไทย
15. นายอัครโยธิน  มาศขาว
16. นางสาวอาภาพร  ปัสสาพันธ์
 
1. นางนาฏจารีย์  วงษ์สิรภัค
2. นายเจษฎา  ชื่นตา
3. นางก่อกนก  เวชคงกิตติกร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายฉัตรชัย  ภูสมพงษ์
2. นายวีระชัย   สิงห์โสภา
3. นายสหัศวรรษ   นามรินทร์
4. นายสหัสวัรรษ  วงชารี
5. นายสุทธิศักดิ์   ดวงจันทร์
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
2. นายทศพร  พลธรรม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพล 1. เด็กชายทรงพล  แก้วภักดี
2. เด็กชายธนายุทธ  บุญฮวด
3. เด็กชายพลพล  อิทธิโอฬารชัย
4. เด็กชายภูวมินทร์  ผุยเต้า
5. นายไกรฤกษ์  วรรณนิยม
 
1. นางสาวศุภลักษมี  เภาพานต์
2. นางสาวแววดาว  เภาพานต์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดำดี
2. นายนิธิ  แดงสูงเนิน
3. เด็กชายพิเชษฐชัย  ชูเนตร
4. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีไตรภพ
5. เด็กชายเสกสรรค์  พรโสภณ
 
1. นายศรไกร  หินนอก
2. นางอุดมลักษณ์  เขิมขันธ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวภิญญดา  ปักกังเวสัง
2. นายศราวุธ  นามอินทร์
 
1. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
2. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ภู่ตระกูล
2. นางสาวณัชชา  หาญชัย
 
1. นายวิทยา  ดวงสุดา
2. นางวชิราภรณ์  สายแก้ว
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 95.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ชัยศรีจันทร์
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  เหล่าวงษา
 
1. นายเสกสรรค์  ใจดี
2. นางจารุดา  ใจดี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กชายพลภัทร  องอาจ
 
1. นางวรรณวิศา  ลีทอง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1. นางสาวสุดารัตน์  สกุลศรี
 
1. นางสาวพราวพร  นิลเขต
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. นางสาวนิชาภัทร  ศรีหนองแวง
 
1. นางอุบลนุช  อินทรสมพันธ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา 1. นางสาวกานดา  ทองศิริ
 
1. นางนวลจิรา  ใจสมุทร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวมัทนา  เมืองมัจฉา
 
1. นางทัศนีย์  ประสงค์สุข
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวปณิดา  คงเมือง
 
1. นางรัชนี  โพธิกุล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงสุจารี  พรหมคุุปต์
 
1. นางรสจิตรา  ตัญญู
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  ภูนาคำ
 
1. นายธนกฤต  ไพรสินธุ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงณัชชา  ณ หนองคาย
 
1. นางสาวเฟื่องรัก  โพธิ์ไทรย์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวณัชชารีย์  พรเลิศพิพัฒน
 
1. นางนพมาศ  ศรีวิไล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวณภัทร  ปาละจินต์
 
1. นายสกล  มาบุญธรรม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวแอนชีร่า  ไซม่อนส์
 
1. นางวิลาวัลย์  คงคำ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายเจสัน  ชาวสวน
 
1. นางวลัย  นามวงศ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายภูมิศิริ  ศิริวงศ์
 
1. นางสาวรจเรข  เหลาลาภะ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย 1. เด็กหญิงธัญญา  โยฮานส์สัน
 
1. นางอรสา  โยฮานส์สัน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 96.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายปวรุตม์  ญาณประเสริฐ
 
1. นางสุภาพร  สีสังข์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 91.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวณาตยานี  ศรีสำราญ
 
1. นายณัฐพล  วรรณศรี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวพัชรีย์  เมธาถิระสวัสดิ์
 
1. นางสาวจงกล  ต้นสาย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กหญิงจิรัชยา  เนยกลาง
2. เด็กหญิงณัฐฎภรณ์  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  กมล
4. เด็กหญิงพชรพร  ขาวสุข
5. เด็กหญิงเมธินี  วิไธสง
 
1. นางสาวขวัญทิพย์ภา  แสงสม
2. นางสาวพรทิวา  ร่มรื่น
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ปรือปรัก
2. เด็กชายจิรพงษ์   พิมาทัย
3. เด็กหญิงจุฑาขวัญ   การะทอน
4. เด็กชายภัควินทร์   วิริยะกาญจนา
5. เด็กหญิงมะลิต้า   มิลลาร์
 
1. นางยิหวา  ผุดผา พิฉินทธารี
2. นางสาวดวงตะวัน  พันธเสน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. เด็กชายชวิน  บุตรดีสุวรณ
2. เด็กชายทรัพย์ศิริ  ศรีษะโคตร
3. เด็กหญิงบุณฑริกา  สิงภา
4. เด็กชายภากร  เอกบวรวงศ์
5. เด็กหญิงอริศรา  หัดประกอบ
 
1. นางสาวดลนภา  วิบูลย์คำ
2. นางสาวนรานุช  สีหนาท
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวณัฏฐณิชา  เอกอัจฉริยา
2. นางสาวธนัชพร  บุพตา
3. นางสาวธัญดา  เอื้ออาภรณ์
4. นางสาวนภัสกร  เศษแสงศรี
5. นางสาวพิมพ์วรา  สุขสันติวิจิตร
 
1. นางเยาวลักษณ์  วาระรังสี
2. นางสาวแสงดาว  พรหมสุรางค์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผดุงนารี 1. นายพีรภัทร์  อินทวัฒน์
2. นางสาวศิริรัตน์  พันโพคา
3. นายอภิวัฒน์  แก้วคำ
4. นางสาวอัญชนา  ศรีโนรินทร์
5. นางสาวเลิศนภา  ลือชา
 
1. นางบุษราภรณ์  ชาวทอง
2. นางสาวชนิดา  ยศพล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาววราลัย  เพียเอีย
2. นางสาววิลาสินี  วีระวงศ์
3. นายวิษณุกฤษ  วรยศ
4. นางสาวสิรินญา  อุดมะชะ
5. นางสาวเอกปวีร์  เชื้อตราพระ
 
1. นางสาววิมลมาลย์  แก้ววิมล
2. นายนฤดล   มะโนศรี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญก้อน
2. เด็กหญิงสุธิตา  ศรีทองทา
 
1. MissGuo  Shan
2. นางสาววันทนีย์  จันทร์หอม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงรัฐกาญน์  หลินภู
2. เด็กหญิงแพรวา  ทองชนะ
 
1. นางสาววรารัตน์  อนุสัตย์
2. นางสาวนารีรัตน์  ประพาศพงษ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ไพศาลภาณุมาศ
2. เด็กหญิงพีระภัทร  พันธุมี
 
1. นางสาวกาญจนา  บุญทวี
2. MissZhen  Liang
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 82.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวพิชญ์สินี  เครื่องใต้
2. นางสาวศิริวรรณ  วะราวัง
 
1. MissGuo  Shan
2. นางสุพร  สิงห์ศรี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวณัฐธิดา  นกพรมพะเนา
2. นางสาวธารทิพย์  ดีวันไชย
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ชโลธร
2. นางสาวพัสตาภรณ์  สวรรค์พร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวศศิธร  ปรีพูล
2. นางสาวเกษราพร  เหมือนน้อย
 
1. นางสุนันทา  พานิชพงศ์
2. MissCheng  Qianli
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ   กุลอัก
2. นางสาววรางคณา   อุทรส
 
1. MissAki  Kinjo
2. นายณัฐพงศ์   จันทร์ศรีเมือง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 96.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวนันทัชพร   สร้อยขจิตกุล
2. เด็กชายภัทรดนัย   หัสครบุรี
 
1. นางสาวบุญละออ   อัตถาวงศ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงกรกมล  ทิพย์อาสน์
2. เด็กหญิงศุภรดา  เกศบุรมย์
 
1. นางประกอบ  ภูสิงห์
2. นางสาววรรณวิมล   คำเชื้อ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวปริยธิดา  คลังระหัด
2. นายเจษฎา  ชูชีวา
 
1. นางสาวทวิรชา  พิมเสน
2. นางสาวศศิธร  แอบโคกสูง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 97.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวิพาดา  ประสงค์เสรีนนท์
2. นางสาวสุจิตราพร  องค์นาม
 
1. นายรัชพงศ์  พิลาคุณ
2. นางสาวหทัยชนก  ศูนย์ตรง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายพงศธรณ์  ตันเจริญ
2. นายอภิภู  พรมนิล
 
1. นายภูริชญ์  ศรีปัญญา
2. นางสรณ์ณภัส  แซ่แต้
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวฉัตรชนก  ทองเพ็ชร
2. นางสาวประพัทธ์ภรณ์  สหธารา
 
1. นางสาวปัญญรัตน์  กิจจารักษ์
2. นางวิมล  ลิ้มเลิศมงคล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวชุติวรรณ  วสุทิพย์เจริญ
2. นางสาวนันท์นภัส  ธรรมเจริญ
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  เกษละคร
2. นางธัญลภัส  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวสุดาทิพย์  หนูจิตร์
2. นางสาวอริศา  บุญชิ
 
1. นางตุลย์พร  นาครทรรพ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวนริศรา  วงศ์อนันต์
2. นางสาวอรอุมา  ปากอุตส่าห์
 
1. นายวัลลภ  แก้วปัญญา
2. นางอรวัสน์  มุลมณี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกฤษยาภา  อุฬารพาณิชกุล
2. นางสาวอัยย์ลดา  แซ่โค้ว
 
1. นางสาวอรวรรณ  เทียนธวัชกุล
2. นายไกรพล  แก้วกัน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวนภสร  อนิลบล
2. นางสาวศศิกานต์  วิบูลอรรถ
 
1. นางสาววรัญญา  ประสานสาย
2. นางสาวสุรีรัตน์  ถ้ำกลาง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวขนิษฐา  แหวนวงษ์
2. นางสาวปริศนา  ศรีหอมชัย
 
1. MissYoungmin  Han
2. นางสาวลักษณาวรีย์  อสิพงษ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวจิดาภา   อุตตะมะธนานนท์
2. นางสาวญาดา   ทรัพย์ภารีย์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์   ปะตินัง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวนวพร  สุขีลักษณ์
2. นางสาวพฤกษา  กองปัญญา
 
1. นางจิราเจต  ศิริพานิช
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 94.166 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวธรรมรี  นิมิตนนท์
 
1. นางสาวคัทลียา  ปรีชม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 90.166 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวศิริยากร  สุขศิริ
 
1. นางสาววันทนีย์  จันทร์หอม
2. นางสุพร  สิงห์ศรี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. นางสาวบุษยมาศ  พรหมสูงเนิน
 
1. นางสุกัญญา  กุหลาบจิโรจน์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. นายพีรวิชญ์  สีคล้าย
 
1. นางวิมลรัตน์  วาริยาตร์
2. MissMai  Takashima
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาววิชชุดา  สิงหา
 
1. นายรัชพงศ์  พิลาคุณ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวปัญญาพร  จริรัมย์
 
1. นายนันทวัฒน์  หานามชัย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวสุพิชญา  เปี่ยมงาม
 
1. นางจิราเจต  ศิริพานิช
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวพิชยา   ชัยยะ
 
1. นางจิตตรา  สอนดา
2. MissKim  Minyeong
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวน้ำทิพย์  เศรษฐชัยวัฒน์
 
1. นายยุรนันท์  จันทะเวช
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 91.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นางสาวชลดา  โพมบุญ
2. นางสาวธัญญา  ทีฆะสุข
3. นางสาวปรียา  สุนสิน
4. นางสาวภัทราภา  รัตนเสนศรี
5. นางสาวศุภิสรา  สุดตาภัคดิ์
 
1. MissLi  Bo
2. นางสาวน้ำเพชร  แสงสิมมา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวจันทิมา  โฮกอ่อน
2. นางสาวธนัชชา  พัฒนารัฐ
3. นายนิรวัฒน์  สมนาม
4. นายศิวกร  ศิริวงศ์ไพศาล
5. นายอภิชาญ  หาญสุริย์
 
1. นายพิทักษ์  ประสิทธิ์นอก
2. นางสุนิสา  ประสิทธิ์นอก
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวจิรนันท์  นันท์ดี
2. นายชาคริต  วงหาแทน
3. นางสาวณัฎฐกานต์  บรมสำลี
4. นางสาวภัทรลดา  กออิสรานุภาพ
5. นางสาววิชญา  ปิ่นทับทิมวงศ์
 
1. MissYan  Yujuan
2. นางสุพร  สิงห์ศรี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวกานต์กวี  เสาวโร
2. นายจักรพันธ์  พันยา
3. นายจารุทัศน์  พิมพ์รัตน์
4. นายพีรพัฒน์  คำสอน
5. นางสาววรรณพร  เดชซัง
 
1. นายนันทวัฒน์  หานามชัย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายธัญพงษ์  วิชัยศรี
2. นายภูมินทร์  นารมย์
3. นายวงศกร  ระดาสาร
4. นางสาววนัฎดา  พลโยธา
5. นางสาวศิริวรรณ  เค้าโนนกอก
 
1. นางฉมาพันธ์  สำเภาแก้ว
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวกันทิมา   ถำวาปี
2. นางสาวกัลย์สุดา   เรืองแจ่ม
3. นางสาวฐิตาภรณ์   โพธิ์มงคล
4. นายบุรัสกร   บุริวัน
5. นายเดชภากร   อุทัยเรือง
 
1. นางสาวนรินทร์   วงศรีเทพ
2. MissAKI   KINJO
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายกฤตยชญ์  คบทองหลาง
2. นางสาวลัดดาวัลย์  รัตนวงศ์
3. นางสาวศศิกานต์  สุขพรวดี
4. นางสาวสุชาดา  โกสิงห์
5. นางสาวสุดารัตน์  ธิวะโต
 
1. นางอรวัสน์  มุลมณี
2. นายวัลลภ  แก้วปัญญา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวฐิติพร  แสนจำลา
2. นายวรรณพงษ์  คำแพง
3. นางสาววรรณศิริ  อันทะเกตุ
4. นางสาวอาทิติยา  ได้วิเศษ
5. นางสาวโสภางค์พิศ  ภูแลสี
 
1. นางระวีวรรณ  เวียงเพิ่ม
2. นางสาวสุนิสา  บุตรกัณหา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐฐินันท์  ชาวสวน
2. นายธนากร  ยันอินทร์
3. นายธีรนนท์  นะรายรัมย์
4. นายพรมปัญญา  วิโสรัมย์
5. นายสินตา  สุมหิรัญ
 
1. นางสาวศศิวิมล  พูนชัย
2. นางสาวพัชรีย์  พรหมอักษร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวกฤติยาณี   มูลสุวรรณ์
2. นางสาวพลอยทับทิม   จันทะคาม
3. นางสาววาสนา   พลเตมา
4. นางสาวษิมารักษ์   บุญตรา
5. นางสาวเกวลิน   มีบุญมาก
 
1. นางสาวทราวดี   ภูสีน้อย
2. นางสาวคณิตฐา   ศิระลาย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกชกร  ภูวิเศษ
2. นางสาวกัญญลักษณ์  สำราญจักร
3. นางสาวพรณภา  บุตรวงศ์
4. นางสาวสุนันทา  ทรัยกูล
5. นางสาวอริสรา  อินทปัตถา
 
1. นางสาววีรันทร์ศิตา  มีหนองหว้า
2. นางจิราเจต  ศิริพานิช
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวพิมพกานต์  มาเหง่า
2. นางสาววราภรณ์  จันคนา
3. นางสาวศศิประภา  น้ำหวาน
4. นางสาวสิริยากร  แพงมาก
5. นางสาวอรทัย  ไกลถิ่น
 
1. นางวิไลลักษณ์  พฤกษา
2. Mr.Cho  Sangwoo
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวกมลวรรณ  ภิบาลจอมมี
2. นายวัชรินทร์  ขันติวงค์
 
1. นางปิยลดา  หารไชย
2. MissLIAN  JINGCHUN
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวปรางค์วลัย  หวังช่วยกลาง
2. นางสาวหทัยชนก  บุญอารีย์
 
1. นายณัฐชัย  เพชรสุวรรณ
2. นางสาวรัชดาพร  ศรีบุญเรือง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายธนวัฒน์  วงศ์เวคิน
2. นายพุฒิเศรษฐ์  พร้อมพรชัย
 
1. นางรวีวรรณ  ดวงโสภา
2. นางสาวคัทลียา   ปรีชม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวพิมพ์ชนก  สว่างอรุณพร
2. นางสาวเวธกา  วงศ์ขันธ์
 
1. นางสาวสุธีวัน  ชื่นตา
2. MissMegu  Konno
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐณิดาพร  กระโพธิ์
2. นางสาวอุไรวรรณ  มูลดับ
 
1. นางสาวชนาพร  โชคดำริวิเศษ
2. MissSeina  Fujikami
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวกุลปรียา  มาภา
2. นางสาวภัทรวดี  วงศ์คำสาย
 
1. นางสาวชนากานต์  อินทจักร์
2. Mr.Keisuke  Kimura
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวจันทรวิมล  เลิศลา
2. นางสาวอินทิรา  ศิริชัยโชค
 
1. นางพิมพ์พร  อุ่นผาง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวยอดหยก  อารีรอบ
2. นางสาวเมธาวี  นิตยาชิต
 
1. นางสาวอนุธิดา  พัฒน์มะณี
2. นางสาวสุรีรัตน์  ถ้ำกลาง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวธนธรณ์  ปลูกกลาง
2. นางสาวสรัลรัตน์  ผดากาล
 
1. นายวัลลภ  แก้วปัญญา
2. นางอรวัสน์  มุลมณี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายจักรพงศ์  สารอินทร์
2. นางสาวเปรมสินี  ภูหนองโอง
 
1. Mr.OH  MINWOO
2. นางจิราเจต  ศิริพานิช
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายธนพร   ละมุลมอญ
2. นางสาวภัทรา   นาติโน
 
1. นางจิตตรา  สอนดา
2. MissKim  Minyeong
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวชลธิดา  นุตาดี
2. นางสาวมิลลณินทร์  เค็งชัยภูมิ
 
1. นางสาวศิริพร  กิ่งช้าง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กชายญาณวุธ  ยวงกระโทก
2. เด็กชายศุภกฤต  ริมจันทร์
 
1. นางสาวสุภาวดี  ชาวเสมา
2. นายพิสิฏฐ์  ชาวเสมา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงธัญทรัพย์  ภูบุญปลูก
2. เด็กหญิงปาริชา  ดงอุทิศ
 
1. นายสงกรานต์  จันทะเสน
2. นางสาวสุภัสสร  อินแสง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 91.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายศราวุธ  โอดจันทึก
2. เด็กชายอธิป  แซวจันทึก
 
1. นายสนาญชัย  วงษ์ชาลี
2. นางสาวพรพิมล  สิงหกุล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 94.89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายวรากรณ์  ศิริวิกุล
 
1. นางสาวรินภัทร  บุตรศรีภูมิ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 94.39 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายนิติธร  ลายเมฆ
 
1. นายสงกรานต์  จันทะเสน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวเมธาวี  พานนนท์
 
1. นายสุรพงษ์  เรืองวงศ์วิทยา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96.47 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กชายจักรภัทร   สาตร์นอก
2. เด็กชายจิตกร   ระหารนอก
3. เด็กชายภัทรพล   วงศ์นาโพธิ์
4. เด็กชายวสุธร   สีหามาตย์
5. เด็กชายสุริยะ   ศรีเดช
6. เด็กชายอนุชา   เต็มสว่างโชค
7. เด็กชายอภินันท์   เทพรินทร์
8. เด็กชายเอกพล  กึกไธสง
 
1. นายวิทยา  เดิมสันเทียะ
2. นายมงคล  พรศักดิ์หาญ
3. นางพิศมัย  เดิมสันเทียะ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94.93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 1. เด็กชายชินวัฒน์  ลามะให
2. เด็กชายติณห์  สงนวน
3. เด็กชายทินภัทร  ฉิมงาม
4. เด็กชายธวัชชัย  มาลีหวล
5. เด็กชายธีระพันธ์  อังสนุ
6. เด็กชายนรินทร  บุญล้อม
7. เด็กชายพีรศิลป์  แพงภูงา
8. เด็กชายภูวนาถ  จาบทอง
 
1. นายบุญเลิศ  เมชบุตร
2. นางอรุณีย์  มนต์ดี
3. ว่าที่ร้อยตรีกฤดิชญ์ภากรณ์  มนต์ดี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนละทายวิทยา 1. เด็กชายต้นธาร  ภูหมื่น
2. เด็กชายทศพล  บุญศักดิ์
3. เด็กชายธนชัย  ชื่นชม
4. เด็กชายนันทวุฒิ  หงษ์ศิลา
5. เด็กชายนาวา  หุ้มแพร
6. เด็กชายวีระชัย  สุวรรณดี
7. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  ทองลือ
8. เด็กชายโชคนำพา  บุญศักดิ์
 
1. นายสุดใจ  แท่นศิลา
2. นายปรีชา  บุญศักดิ์
3. นางสาววนิดา  พบบุญ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นายชาคริต  ซีด้าม
2. นายดนุชานน  โพธิ์ศรี
3. นายพนธกร  คำสำแดง
4. นายพร้อมพงษ์  สันทัน
5. นายสุรชิต  ลีลาลาด
6. นายอนุชา  สันทัน
 
1. นายนิกร  โสรินทร์
2. นายสุชาติ  ธุระพระ
3. นายสรนรินทร์  สิมสิน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 93.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองคง 1. นายณัฐวิทย์  ชอบบัว
2. นายธฤต  พุ่มพันธ์วงศ์
3. นายปรัชญา  คำกลาง
4. นายภานุพงศ์  พัชรมุสิก
5. นายวีระศักดิ์  แก้วระหัน
6. นายศุภกร  พัชรมุสิก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธรณินทร์  ชมภู่
2. นายศราวุธ  คนสนิท
3. นายอิศศรา  การถาง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายตระกูลทอง  ทองผดุง
2. นายธานุวัฒน์  สุริโย
3. นายปริญญา  มาตรา
4. นายพุฒินันท์  ไชยเกษร
5. นายศุภโชค  พิศดู
6. นายอภิชาติ  ละอองศรี
 
1. นางสมร  ต้องโพนทอง
2. นางกลิ่นสุคนธ์  จอมไพรศรี
3. นายคมกริช  บุตรอุดม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกาญจนา  ฮุยน้อย
2. นางสาวจันทร์ธิดา  พิมพิค้อ
3. นางสาวจิราภรณ์  โพธิ์เกตุ
4. นายณัฐวุฒิ  ใบนอก
5. นางสาวปวีณา  คำทองสุข
6. นางสาวปวีนา  กองเกิด
7. นางสาวพัชรินทร์  พฤกษชาติ
8. นายศราวุฒิ  ช่างปลูก
9. นายอรรถกร  แว่นไธสง
10. นางสาวเกลียวใหม  คำทองสุข
 
1. นายวีรศักดิ์  จันเสนา
2. นางสาวสุพัตรา  ปิดจะยัง
3. นายจักรพงษ์  แทบทาม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. นางสาวกิตติยา  บุดดาเคย
2. นางสาวจิราพร  อุบัวบล
3. นายณัฐพงษ์  อินอุเทน
4. นายณัฐริกา  ประกิ่ง
5. นายติณภพ  โกษาแสง
6. นายธวัชชัย  วงแหวน
7. นางสาวปรียานันท์  วงษาเนาว์
8. นางสาวพักตร์วิภา  มูลศรีนวล
9. นางสาววัชราภรณ์  ชาสงวน
10. นางสาวศิริลักษณ์  บินศรี
 
1. นายสายัณห์  กายราช
2. นางมณีรัตน์  กายราช
3. นางใจปอง  เรืองศรี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  สุขบรรเทิง
2. นางสาวกัลยา  หอมหวล
3. นางสาวกานดา  โหงอ่อน
4. นางสาวชมพูนุช  สิงห์แก้ว
5. นายชลสิทธิ์  วังฐาน
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  มั่งคั่ง
7. นางสาวพัชรินทร์  อินทร์สำราญ
8. นางสาววรยา  สุขบรรเทิง
9. นางสาวอรทัย  ยี่รัมย์
10. นายเนวิน  ลักขษร
 
1. นางวรรภา  กฤติยาวรรณ
2. นายประสิทธิ์  กฤติยาวรรณ
3. นายพุฒิพงศ์  เจริญไทย
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  หินสองกอง
2. เด็กหญิงปาเกียว  รัตนโคตร์
3. เด็กชายพงศกร  คำใบ
4. เด็กหญิงวชิรญา  ปัญญาเฉียบ
5. เด็กหญิงอนงค์รดี  แก้วสำราญ
 
1. นางอังคณา  เมตุลา
2. นายเศรษฐบุตร  รัตนวงศ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงกัลยากร  สาวะพันธ์
2. เด็กหญิงญาศุมินทร์  แสงภักดี
3. เด็กหญิงธนทิพย์  รมย์รส
4. เด็กหญิงศิริกรณ์  ไชยสัจ
5. เด็กหญิงศุภริยา  สิงคิบุตร
 
1. นางจรรยา  ศรีใสคำ
2. นางสาวฝนใหม่  ศรีใสคำ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  กอมะณี
2. เด็กหญิงดาราวดี  พลเมือง
3. เด็กหญิงมุฑิตา  เชื้อโชติ
4. เด็กหญิงรตีนันท์  ลี่ไพบูลย์
5. เด็กหญิงอริสา  โพธิ์สาราช
 
1. นางจินตนา  พราวศรี
2. นางกาญจนา  บุญไทย
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นายธีรพัฒน์  อุปศรี
2. นางสาวน้ำทิพย์  แก้วปีลา
3. นางสาวภาณุรัตน์  สุธรรม
4. นางสาววิภาดา  ติยะบุตร
5. นายเจษฎา  เรือนนา
 
1. นางอังคณา  เมตุลา
2. นางจันทนาทิพส์  เวฬุวนารักษ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวญาณัชชา  อุ่นจันที
2. นางสาวปิยะธิดา  นันท์ดี
3. นางสาววรัญญา  อุ่นจันที
4. นายวีระพล  ศรีหลัก
5. นางสาวอมรรัตน์  สระสอง
 
1. นางเครือวัลย์  พนมหิรัญ
2. นางสุพรรณี  แก่นบุดดี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายชาญชน  เจริญมายุ
2. นางสาวณัฐภรณ์  บุญธรรม
3. นายภูเบศ  นามทะจันทร์
4. นายอดิศร  เสมอภาค
5. นางสาวโยษิตา  วงษ์สุวรรณ์
 
1. นายปิยพล  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางอุไรวรรณ  วิเศษฤทธิ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงดารณี  วงษา
2. เด็กหญิงสุพัตรา  เมืองจันทร์
3. เด็กหญิงอารยา  ทับสีหา
 
1. นางสมพร  กสิพันธ์
2. นางสมพร  นวลรักษา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พัฒนาศูนย์
2. เด็กหญิงพรพิมล  บุตรพันธ์
3. เด็กหญิงศศิกานต์   แสงเมือง
 
1. นายสุภชัย   แก้ววังชัย
2. นายธัญญา  สามารถ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีนุกูล๒ 1. เด็กหญิงชราวรรณ   สายแวว
2. เด็กหญิงอภิญญา   คำพันธ์
3. เด็กหญิงเกวลิน   สายแวว
 
1. นายมหิศธร  ชุมแสง
2. นางยุพาพร  ชุมแสง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นางสาวกรรณิการ์  เสียงเพราะ
2. นายชูเกียรติ  ชาวสวน
3. นางสาวเขมมิกา  เจริญยิ่ง
 
1. นางสาววิภาพร  แสวงสุข
2. นางสาวสุพรรณี  ขาวงาม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายตะวัน   ขุมรัตนนันท์
2. นางสาวพิชญา   เอิบผักแว่น
3. นางสาวเมธินี   ตากระโทก
 
1. นายวิชัย   ก่ำกระโทก
2. นางสาวผกาวรรณ   สุวรรณภูมานนท์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นางสาวพิฬาภรณ์  แก้วมีศรี
2. นายรติชัย  ทีฆะ
3. นายอำพล  ตาดี
 
1. นางสราพร  บุดดาแพน
2. นางสราลักษณ์  จันทะรักษา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล๒ 1. เด็กหญิงปนัดดา   อุดมศรี
2. เด็กหญิงวาสนา   พิมพ์หล่อ
3. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ   พรมหล่อ
 
1. นางยุพาพร  ชุมแสง
2. นางสุภาพรรณ  แสงวงศ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามณี  บุญสถิตย์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์   โมระอรรถ
3. เด็กหญิงเมทญา  ประเสริฐศรี
 
1. นางสาวพรพิมล  เพื่อบุญมาก
2. นางสาวกัลย์กมล  โรจนนัครวงศ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนาพร  มุ่งลือ
2. เด็กหญิงธัญชนก  ชูวังวัด
3. เด็กหญิงศกุนิขญ์  จำรูญจิตร
 
1. นางสาวนงค์นุช  สิงห์จันทร์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวนภัสสร  เจริญผล
2. นางสาวศศิกานต์  ต่วนชัยภูมิ
3. นางสาวศิริกัญญา  หลินศรี
 
1. นายศรเพชร  งานยางหวาย
2. นางสาวสุภาลักษณ์  หอมวงษ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาววลีรัตน์  คำศรี
2. นางสาวศิริโสภา  อุทชา
3. นางสาวสิริมา  ตัดพุดซา
 
1. นางสุรัชนา   โพธินาแค
2. นางสาวสุพรรษา  คำหล้า
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 89.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวจิตรา  ชาญมีชัย
2. นางสาวจิรัชยา  พลแสน
3. นางสาววีรปรียา  อันจำปา
 
1. นางภัสสรีวัลย์  ทะคง
2. นางฐิตารีย์  อโหสิชูวงศ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงบุณยาพร  เตนากุล
2. เด็กหญิงแพรวารินทร์  โพพิทูล
 
1. นายสาธิต  วิศรี
2. นางศิริพร  วิศรี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงนพมาศ  อภิชาติบุญมา
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  ศิริวิชัย
 
1. นางเปรมใจ  ศักดาศิริสวัสดิ์
2. นางสาวอิสราภรณ์  พรเพ็ง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายคมสันต์  ศรีโวหะ
2. เด็กหญิงชนิตร์นันท์  พันธ์ภักดี
 
1. นางสาววิภาพร  ชิณะแขว
2. นายไพรนคร  ชิณะแขว
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิพิชญ 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  ลาวงค์
2. เด็กชายศักรินทร์  วดีศิริศักดิ์
 
1. นายปิยวัช  เมฆวัน
2. นายวุฒิชัย  เพ็งใสย์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กชายทัตพงศ์  พรมวงศ์
2. เด็กชายวรพล  รังษี
 
1. นายปิยพัทธดนย์  พันธ์สุวรรณ
2. นายราวี  รอบโลก
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. เด็กชายกษิดิศ  ช่อรักษ์
2. เด็กชายธนพล  ทองวัฒน์
 
1. นายยุรนันท์  ศรีสุระ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นายณัชพงษ์  คลองแสนเมือง
2. นายศักดิ์ณรงค์  เจ็กมุ้ง
 
1. นายวัชรินทร์  ผลจันทร์งาม
2. นางอิงอร  ผลจันทร์งาม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. นายคีติกานนท์  พันธ์กำเหนิด
2. นายชนะพัฒน์  มานะประสบสุข
 
1. นายยุทธนา  วงศ์กาฬสินธุ์
2. นางร่มพร  บุญสุข
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายณัฐปกรณ์  จันโทมา
2. นางสาวธิดารัตน์  สารมโน
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางสาวพนมพร  แสงขาว
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายพีระพงษ์  บ่อเพ็ชร
2. นายศิวกร  ยวงแก้ว
 
1. นางอรอนงค์  เนตรถาวร
2. นายวีระยุทธ  พิมวงษา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายธนวิชญ์  ตู้ปัญญากนก
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  เพียชามาตย์
 
1. นางสาวอิสราภรณ์  พรเพ็ง
2. นายปุญญพัฒน์  ชัยวงษา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายนนธวัช  ยอดแสงคำ
2. เด็กชายอนุชา  ดาวเรือง
 
1. นายอภิสิทธิ์  เจริญชัย
2. นายภานุพงศ์  อัตสาร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวช่อผกา  แต่งสุวรรณ
2. นางสาวนารีรัตน์  ผลทิพย์
 
1. นายกิตติพงษ์  จรัญศิริไพศาล
2. นายธนเดช  วิไลรัตนากูล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวสุภาพร  ซอนทรัพย์
2. นายเบญจโชค  โชติกุล
 
1. นางสาววิภาพร  ชิณะแขว
2. นายไพรนคร  ชิณะแขว
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายปรมินทร์  สาทิพย์จันทร์
2. นายวิฑูรย์  อ่อนเยีย
 
1. นางสาวไลลา  อุดมทวีพร
2. นายวีระยุทธ  พิมวงษา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายกฤชฎากร  ดงแสนสุข
2. เด็กชายธนดุล  วงศ์สุวรรณ
 
1. นายสุติพงษ์  อมูลราช
2. นางนงลักษณ์  สหัสรังษีวิทยา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายอภินพ  นรากรศักดิ์
2. นางสาวเมทินี  พงษ์ธนันชัย
 
1. นางนิตยาพร  กินบุญ
2. นายสาคร  ชำนาญพล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โปรณะ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  มงคล
 
1. นางนิศรา  รักษามั่น
2. นายธงชัย  รักษามั่น
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวณัฐฌา   สารมะโน
2. เด็กหญิงณิชานันท์  จันทะแก้ว
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางนิศรา  รักษามั่น
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชา  ภูสิตลิต
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  บดสูงเนิน
 
1. นายอดุลย์  ภูสิตลิต
2. นายโยธิน  งามสกุล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายปรินทร์  ครอบเพชร
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  จันทพันธ์
 
1. นายวุฒิสรณ์  พิชญสมบัติ
2. นางสาวกฤษณา  นันทะสิงห์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายนิธิรัฐ   สารเหล่าโพธิ์
2. เด็กหญิงอรปรียา   พิมพ์เนาว์
 
1. นายสุริยา  งามเจริญ
2. นางน้ำอ้อย  กาญจนเส็ง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวรา  โคพานิชย์
2. เด็กชายสัญญา  จันทร์เทศ
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางนิศรา  รักษามั่น
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายนราธิป  ขิงทอง
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  จันทพันธ์
 
1. นายวุฒิสรณ์  พิชญสมบัติ
2. นางสาวกฤษณา  นันทะสิงห์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวพรกนก  ปัถพี
2. นายพรหมพิริยะ  พสุชาธัญภัทร์
 
1. นางพัชรินทร์  อุชชิน
2. นางสาวเดือน  โสภากุล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวกิตติภรณ์  สุวรรณโชติ
2. นางสาวปิยวรรณ  เนธิบุตร
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางนิศรา  รักษามั่น
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวณัฐพิชา  เหลาเพ็ง
2. นางสาวพัชรียา  หาสีงาม
 
1. นายปัฐฏิพนธ์  นนทะโคตร
2. นางสาวอิสราภรณ์  พรเพ็ง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวสิริประภา  เพ็งแจ่ม
2. นางสาวอุไรวรรณ  จันทร์ส่อง
 
1. นายภูเบศ  เศรษฐบุตร
2. นางสาวฐาปนี  พุ่มไม้
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 95.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  เหง้าศรีไพร
2. นายประติภัทร  ตันติรัตนกุล
 
1. นายวิทยา  วงศ์กลาง
2. นางสาวจารุวรรณ  อินทรประเสริฐ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายพุฒิพงศ์  ภูพลผัน
2. นายวีระพล  เอียกิจไพศาล
 
1. นางสาวกวิตา  อินธิสาร
2. นายวัชระ   โกติรัมย์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายประชา  พรมท้าว
2. นายรชานนท์  บุญพุทธ
 
1. นายธนบัตร  กองแก้ว
2. นายพิทักษ์  ภูมิดอนมิ่ง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายบูรพา  เจริญวัฒน์
2. นายสรวิชญ์  มานะธุระ
 
1. นางอัจฉรา  อมะรักษ์
2. นายอลงกต  หาญชนะ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นายณัฐกรณ์  ทองคำ
2. นายอิทธิเทพ  พิริยธาดา
 
1. นายดุษฎี  ศรีสองเมือง
2. นายพัชรพล  สิงห์ชุม
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  แย้มดวง
2. เด็กหญิงลลินธร  ชาติสันติกุล
3. เด็กหญิงสุภาวิดา  อนุมาลย์
 
1. นายปิยะพงษ์  พรหมบุตร
2. นายนรินทร์  อนงค์ชัย
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายธีรัตม์  ประเสริฐถาวรศิร
2. เด็กชายภูธเนศ  พิมพัฒนไพศาล
3. เด็กชายรชต  รัตนพันธ์
 
1. นายเฉลิม  บูคะธรรม
2. นายรพีภัทร  บุตรภักดิ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กหญิงนริศรา  จันทร์เกตุ
2. นางสาวปวีรา  เอกผาชัยสวัสดิ์
3. เด็กหญิงศุภสิยา  ศรีโคตร
 
1. นายจุลดิศ  คำหว่าน
2. นายพิเชษฐ์  กัลป์ชัย
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวธนารีย์  จาริตะทิพย์
2. นางสาวอริสา  ศิลารักษ์
3. นางสาวเศรษฐพร  คำเกษ
 
1. นายวันเฉลิม  โสตะวงค์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรณรงค์
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวรุ้งนภา  สงวนสินธุ์
2. นายวีรภัทร  พิเชฐผล
3. นายแทนไทย   จิตต์ประทุม
 
1. นางปัญจรัศม์   แซ่ตัง
2. นางสาวนวลหงษ์  คำโฮง
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายธนกฤต  เวชไทยสงค์
2. นายนราธร  ยอดสง่า
3. นายวิศวะ  โชติพันธ์พงศ์
 
1. นายนพคุณ   สืบเลย
2. นางสาวปรารถนา  มนัญชัยธรรม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวกุลธิดา  แข็งขัน
2. นายณฐนนท  ฤทธิ์ตา
 
1. นายสุริยา  งามเจริญ
2. นางสาวธนัญชา  พิทยาเสถียร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นายศุภชัย  แซ่ฉิน
2. นางสาวไอลดา  เปาวะนา
 
1. นายพรชัย  สิทธิศักดิ์
2. นายธนัช  แซ่หลิ่ว
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซกา 1. นายทินกร  มาตขาว
2. นายธรรมรินทร์  เทศารินทร์
 
1. นายพลกฤษณ์  กั้วสิทธิ์
2. นายนิติธร  โพธิ์สว่าง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กชายกฤตยชญ์  ศรีเดช
2. เด็กชายปุณยวัฒน์  เจริญท้าว
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สีหะวงษ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายณัฐนันท์  กมลผาด
2. เด็กชายมนูวิทย์  นาเมืองรักษ์
3. เด็กชายสุวิจักขณ์  จักวาโชติ
 
1. นางสาวยุพดี  ปรีดี
2. นางสาวศศิธร  โสวงษ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายพีรพล   แฝงธานี
2. นายภาณุวิชญ์  ทองขัติ
3. นายอดิศักดิ์    สุโทสา
 
1. นายธวัชชัย   ถาวรกาย
2. นายศรสิงห์  สิงหาราโท
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นายจารุพล  จำเริญลาภ
2. นายณชพล  โพธิแท่น
3. นายพีรพัฒน์  ปัญญา
 
1. นางสาวยุพดี  ปรีดี
2. นางสาวศศิธร  โสวงษ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายณัชพงศ์  นิพัทธ์ดำรงกุล
2. นายนรวิชญ์  วังคะฮาต
3. นายเอกปวิน  ภูมลา
 
1. นายจักรกฤษณ์  อินทสงค์
2. นายอภิชาติ  ธรรมสวาสดิ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นายหัสวรรษ  อัคติ
2. นายอนุพงค์  พิมพิลา
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สีหะวงษ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นายกฤตเมธ  อรัญชัย
2. เด็กชายสกลสินธุ์  ยุบลชิต
3. เด็กชายไอดิน  ฆารสว่าง
 
1. นางสาวยุพดี  ปรีดี
2. นางเพียงพิศ  ยุบลชิต
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายคชา  คณารักษ์
2. เด็กชายถิ่นไทย  บุตรสีทา
3. เด็กชายธนพัทธ์  สาระบุตร
 
1. นายจีรพงษ์  แข็งแรง
2. นายรุ่งตะวัน  มูลธิสาร
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. เด็กชายกานติพัฒน์  ขุนเดช
2. เด็กชายภีร์เสน  โพธิปัสสา
3. เด็กชายเพชรณพัฒน์  ไชยสุรินทร์
 
1. นายคมเพชร  โพธิปัสสา
2. นางสุภาวดี  โพธิปัสสา
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  ไชยงาม
2. นายปรีชา  สระแก้ว
3. นายสุริยา  ศรีสอน
 
1. นายบรรพต  นนธิจันทร์
2. นายพรชัย  ศรีทอง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นายณัฐพงษ์   ขอพลอยกลาง
2. นายนราวุฒิ   ชินกลาง
3. นายอนุรักษ์   เวียงนนท์
 
1. นายฉัตร์ตรา   แมบจันทึก
2. นายสมยศ   โคตรบรม
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่องคำ 1. นายจักรินทร์  บุรพวง
2. นายจิรัฏฐ์  ทวีทรัพย์กมล
3. นายสหรัฐ  ผลาชิต
 
1. นายสุเมธ  ศรีนาแพง
2. นางสาวยุพดี  ปรีดี
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาขามวิทยายน 1. เด็กชายจิรพงษ์  สองศรี
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ธรรมแสง
3. เด็กชายอิทธิ  ธรรมมา
 
1. นายศิรวัฒน์  ศรีหาคำ
2. นางมาลัยรัก  สุปัญบุตร
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  พันธุ์เสนา
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  สุขรี
3. เด็กชายสิทธิชาติ  คำพันธ์
 
1. นางพิไลพร  สวัสดิ์
2. นางแสงจันทร์  ศิริสรณ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 1. เด็กชายชนาธิป  โชคแสน
2. เด็กชายธนพล  สุวรรณธาดา
3. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  แคนชัยภูมิ
 
1. นายอภิวัฒน์  ภูระวงษ์
2. นายทรงอภินันท์  เหนือโท
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. นายภูวนาท   แก่นจำปา
2. นายศราวุฒิ  สามัญฑิตย์
3. นายสุนทร  พลจันทร์งาม
 
1. นายพิสัน   โพนทัน
2. นางกนิษฐา   มูลสาร
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายบุญสลัก  ธุระนนท์
2. นายพัทธกานต์  นาสพัส
3. นายรัชพล  สิงห์ปั้น
 
1. นางพิไลพร  สวัสดิ์
2. นางแสงจันทร์  ศิริสรณ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายกิตติภณ  คอนซ้าย
2. นายณัฐดนัย  สุวรรณวงค์
3. นายบรรณสรณ์  เรืองเดช
 
1. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
2. นายศราวุธ  บุญปลอด
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 90.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญศักดิ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีชัย
3. เด็กชายธัชกร  ยอดอินทร์
 
1. นางสุธาทิพย์  แสงงาม
2. นางจตุพร  พรเกียรติคุณ
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวจีรนันท์  ทวีพัฒน์
2. นางสาวนงลักษณ์  หลาบเหมทุม
3. นางสาววาสนา  ประจักษ์วงศ์
 
1. นายอภิวัฒน์  อ่อนสุระทุม
2. นายพิเชษฐ์  ไชยเชษฐ์
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 87.56 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายศักดา  ดีแสง
2. นายสัจจา  ชัยนามล
 
1. นายคมกริช  บุตรอุดม
2. นายภีศเดช  วิชัด
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายชยานุพนธ์  ศรีดา
2. นายวาสุเทพ  เคลือดี
3. นายศราวุธ  สิงห์เงิน
 
1. นายสมพร  ทองใบ
2. นายวิทวัช  สิมทอง
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวญาณิศา  พิมพ์หาญ
2. นายรชฏ  ไกรษี
3. นางสาวอัญชนิกานต์  นันตะสุข
 
1. นายศตภิษัช   ไกรษี
2. นางวาสนา   เกษียร
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกมลาไสย 1. นางสาวนภาพร  ภู่พงษ์
2. นางสาวอธิติยากรณ์  คำบรรจง
3. นางสาวอนัตตา  ขันละวัย
 
1. นายจตุรงค์  กมลเลิศ
2. นางสาวพัชรพิชญ์  จิตต์ชื่น
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. เด็กหญิงจิตลดา  สายแสง
2. เด็กหญิงปราวีณา  นารถชมสา
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ขันคำ
 
1. นายสุชาติ  ธุระพระ
2. นายสุคนธ์  ภูชำนิ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. เด็กชายจักรภัทร  วงศ์งาม
2. เด็กชายมีชัย  เงางาม
3. เด็กชายวิษณุ  จันทร์ดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสนอง  พรหนองแสน
2. นายสุวัสดิ์  แสงสุข
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา 1. นายคมสันต์  เพียรภายลุน
2. นายปฏิภาณ  แสงยะรักษ์
3. นายอภิสิทธิ์  แสงคุณ
 
1. ว่าที่ร้อยโทเทิดศักดิ์  ขันมะจันทร์
2. นายกิตติกร  ศรีนัครินทร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นายธวัชชัย  บุญมา
2. นายธีรธรรม   ชัยฉลาด
3. นายสรันณ์   สมปอง
 
1. นายเรืองยศ   สารกิจ
2. นายฉัตรดนัย   ลำดับจุด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. นายธวัน  ปิดตานัง
2. นายสรศักดิ์  สุขฤทธิ์
3. นายเสกสรร  แสงเขียว
 
1. นายประสิทธิ์  ปักกาเวสา
2. นายเชษฐ์ดนัย  เที่ยงแก้ว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ 1. นายภาคภูมิ  มั่นคง
2. นายวีรภัทร  ภูมิเลย
3. นายสันติภพ  เนินราช
 
1. นายวีระยุทธ  จันทร์สด
2. นางนภาภรณ์  จันทร์สด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงนัฐพร  โสภากุล
2. เด็กหญิงปวีณา  สีหานารินทร์
3. เด็กหญิงมุนินทร์  บุญล้อม
 
1. นางเมธาวี   พามี
2. นายอนุรักษ์  พันธุ์กวี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายมณฑล  วงษ์วิกย์กรณ์
2. เด็กหญิงศรินภรณ์  โพธิ์ภักดิ์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีนารักษ์
 
1. นางศศินันท์  พงษ์จรัสจิรเดช
2. นางกัญญา  ปิยกรศาสตร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทิพกุล
2. เด็กหญิงชลิตา  แสนสุภา
3. เด็กหญิงปารณีย์  คำทะเนตร
 
1. นางนุพิศ  อัคพิน
2. นางบุษบา  แสงวงค์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1. นายชาตรี  บุญวิจิตร
2. นายธนวัฒน์  การนอก
3. นายอภิรักษ์  ใต้ชัยภูมิ
 
1. นางสมพร  สงนอก
2. นางสมภาร  มูลศรี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นางสาวทิพย์สุดา  โกมล
2. นางสาวมุกดาวรรณ  บุญยะมูล
3. นางสาวศิริลักษณ์  วิเชัยรชัย
 
1. นางพัฒนา  บุญไชย
2. นายสุรเดช  นิลนามะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. นางสาวฐิติยา  อุปฮาด
2. นายนัทพงษ์  สุขสวัสดิ์
3. นางสาววนาพร  หมัดขาว
 
1. นางสาวจิราพร  วรรัตน์
2. นางสาวอ้อแก้ว  เดือนอุประ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตรลดา  นันตะชัย
2. เด็กชายทัชพล  วงศ์ชมพู
3. เด็กชายปราณนต์  แป้นประโคน
4. เด็กชายพิชญภัทร  แก้วประโคน
5. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ   มาลัย
6. เด็กหญิงสายทิพย์  พรหมเอาะ
 
1. นายปิยพล  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางสาวเบญจภรณ์  ผินสู่
3. นางสาวจุฑารัตน์  หรีกประโคน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงชัญญานุช  อุปทุม
2. เด็กหญิงช่อผกา  จันทป
3. เด็กหญิงธรณ์ธันย์  ค่อมบุญ
4. เด็กหญิงนิภาดา  เกษเจริญคุณ
5. เด็กหญิงพรณภา  สุขแสน
6. เด็กหญิงเกศวริน   อุดมทรัพย์
 
1. นางเพ็ญวดี  ค้าสุวรรณ
2. นางศศิธร  คำมูล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กชายธีระพัฒน์  ระวังชัยสงค์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ฮามป้อ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  วงศ์สิงห์
4. เด็กหญิงอภิสรา  แก้วบังสัน
5. เด็กหญิงอรณิชา  ชัยเจริญ
6. เด็กชายอโณทัย  วันนา
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ไชยะเวช
2. นายธัญญา  ศรีสูงเนิน
3. นายณัฐดนัย  เกาะหาร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวชิดชนก  เจ็กนอก
2. นายณัฐพงษ์  วงษ์สิงห์
3. นางสาวปภาวรินทร์  เข็มรัตน์
4. นางสาวปิยะนัน  เพ็ชรนาวา
5. นายรัฐธรรมนูญ  กุลบุตร
6. นายสหรัฐ  อุดเลิศ
 
1. นางปรานี  เหล่าจำปา
2. นางพัชนี  มหาโพธิ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวณัฐธิชา  ทำสระคู
2. นางสาวปณิดา  เอ็นสุข
3. นายพงศ์พิพัฒน์  ศรีโพธิ์งาม
4. นางสาววิภาวรรณ  บุญยอม
5. นายเจษฎา  หลู่ดอนบม
6. นางสาวแคทรียา  วรรณมหินทร์
 
1. นางปราณี  เมืองหนองหว้า
2. นางสุวรรณ  ถาพร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายกฤตชัย  ลาวิชัย
2. นางสาวครองขวัญ  ฐานพรหม
3. นางสาวปิ่นเกล้า  กาลเขว้า
4. นางสาวมัทนพร  ใจบิดา
5. นางสาววิยดา  ชัยชนะ
6. นางสาวอารียา  โพธิ์ศรี
 
1. นางอุทัยวรรณ  แกมคำ
2. นายวิชาญ   อุ่นโคตร
3. นางสมพร  โสวิชัย
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงธารารักษ์  หวังรวมกลาง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  นุยแฮบัว
3. เด็กหญิงพิชชามญธุ์  ตุ้มสันเทียะ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ศรีแก้ว
2. นางสาววนิดา  จันทรประทักษ์
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจันจิรา  เจริญทรัพย์
2. เด็กหญิงปิยะดา  ชัยทะวี
3. เด็กหญิงวณิชชา  สีสมญา
 
1. นายสุรไกร  ไกรศรีทุม
2. นางภัทรมน  ไกรศรีทุม
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพาลัย 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ  ฮวบขุนทด
2. เด็กหญิงดารุณี  นาประจัด
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  บุบผาลา
 
1. นายบุญเลิศ  ขอบทอง
2. นางสาวภรณ์ชนก  บุญจวง
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นางสาวปภัสรา  ถมหนวด
2. นางสาวสุธิตา   ตาพริก
3. นางสาวสุภาพร   แก้วปราณี
 
1. นางรุ่งฤดี  อวยชัย
2. นางลัดดาวัลย์  มิสาธรรม
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูทอกวิทยา 1. นางสาวรัตติยากร  บรรพต
2. นางสาววิภาดา  สีสถาน
3. นางสาวอรอุมา  แก้วผาสุข
 
1. นางสาวสุพรรณนิการ์  จำปาชัย
2. นางสาวขวัญศิริ   สีหาราช
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวธิดาทิพย์  คูณโน
2. นางสาวประภัสสร  ไชยสุระ
3. นางสาวอาทิตยา  แง่ธรรม
 
1. นางปัญจพร  แสนภูวา
2. นางขนิษฐา  สุวรรณะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กหญิงนัฐลดา  สุจริต
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  โคตรหลักคำ
3. นางสาวเกศฎาภรณ์  แสงวงศ์
 
1. นายปราโมทย์  พูนปริญญา
2. นายวีระพล  จันทร์ศิลา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวณัฐนิชา  จันทะสี
2. นางสาววิลาสินี  สำราญ
3. นายศิริชัย  ภิญโญโชค
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  เพชรล้ำ
2. นางสมใจ  ผลภิญโญ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงบัวชมพู   ศรีพรม
2. เด็กหญิงพรทิพย์  โสมณวัฒร์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   เผ่าเพ็ง
 
1. นายสง่า  พันธ์พิพัฒน์
2. นางวัฒนา  บุญเรือง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาววราพร  ไพรประชา
2. นางสาววิลาวรรณ  สวดดี
3. นายอรรคราธร  ศรีเคนา
 
1. นางสาวเอื้อมพร   พิมพ์ไกร
2. นางนวล  เกนวิถี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายกิตติธัช  จันเหลือง
2. นายวีรวิชญ์  ดวงทาแสง
3. นายเจตวัตน์  แก้วแฝด
 
1. นายวิชิต  แทบท้าว
2. นายอิสระ  นันทจักร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวกันตนา  เชี่ยวชาญ
2. นางสาวจีระนาถ  ศรีตาแสน
3. นางสาวฐิติวรดา  เผื่อนดา
 
1. นายวีระพล  จันทร์ศิลา
2. นางรัตติกาล  ขวาคำ
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพรธิตา  จันทร์อาจ
2. เด็กหญิงอลิตา  ศรีชัยอุด
3. เด็กชายโพธิวงศ์  ภิรมย์ไทย
 
1. นางระนอง  โข่พิมาย
2. นางกรณ์ธรรม์  จันทร์น้ำใส
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จิตร์จักร
2. เด็กหญิงชญาภา  ศรีมันตะ
3. เด็กหญิงธนาพร  ศิลป์ชัย
 
1. นางธาวัลย์มานิดา  ไกรรักษ์
2. นางวรรณรัชต์  แข็งแรง
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา 1. เด็กหญิงญานิสา  ใสกันทัต
2. เด็กหญิงสิริยากร  สุดคิด
3. นางสาวอุไรรัตน์  ศรีจันทร์
 
1. นายประวิทย์  ทรงทันตรักษ์
2. นางวิยะดา  ศรีบุรินทร์
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. นายจัตตุพล  สุวอ
2. นางสาวมัลลิกา  นารีนุช
3. นางสาวอาทิตยาภรณ์  ยะม่อนแก้ว
 
1. นางปณพร  พรมหล่อ
2. นายเอนก  ลาภเลิศ
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. นางสาววรรณวิษา  จันทะไชย
2. นางสาววัลลภา  ลุศล
3. นางสาวศุภางค์  พิมพ์นาจ
 
1. นางสาวยิ้มแย้ม  เดชทองทิพย์
2. นางกนิษฐา   ทรัพย์ประเสริฐ
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวกีรติกร  สอนคำแก้ว
2. นางสาวฐิติรัตน์  สืบสุนทร
3. นางสาวอภิชญา  สุวรรณิคม
 
1. นางปวีนา  พนมอุปถัมภ์
2. นางสาววิมลสิริ  กันทาธรรม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กชายกิจตินัย  โสภา
2. เด็กหญิงพรพิมล  เวียนเวช
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สุรินพา
 
1. นางสาวสุพัฒน์ศร  ศรีรุ่งเรือง
2. นางสาวสำเนียง  เพชรสมบัติ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวนิชธาวัลย์  เม่าสง่า
2. เด็กหญิงพรภักดิ์ดี  ชำนาญเอื้อ
3. เด็กหญิงอภิญญา  สุดาทิพย์
 
1. นางขำจิตร  มณีนิล
2. นายเสถียร  สุกรรณ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 1. เด็กหญิงปริญญา  ไกรสันเทียะ
2. เด็กหญิงพรพิมล  สีโย
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แนบพุดซา
 
1. นางวิลาวัลย์  เอื้อเฟื้อ
2. นางณัชชา  ศรีแสนปาง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวชิดชนก  สอนใจ
2. นางสาวพรพิมล  งามแยะ
3. นายอาทิตย์  หมายสม
 
1. นางพัชรี  ศุภเขตกิจ
2. นางรัตนพรรณ  สุขสวัสดิ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวจิรัชยา  กงละวัล
2. นางสาวปภัสสร  เนื่องภักดิ์
3. นางสาวอัญมณี  กอผจญ
 
1. นางสมาน  ศุภคุณภิญโญ
2. นางสาวพัชนี  สุริยพันธ์ุ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นายธีรนนท์  วิไล
2. นายภูวนาท  ประทุมวงค์
3. นายภูวเดช  สิงห์ไกร
 
1. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
2. นางปัชชา  รัตนพร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงปภัสรา  เทียบบุญ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  หล้าจาด
3. เด็กหญิงสุธิดา  ชำนาญกลาง
 
1. นางทิพาพรรณ  ล่ามสมบัติ
2. นางสาวเบอรี่  เพลิดภูเขียว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงชัชชนี  วงจวง
2. เด็กชายนฤพนธ์  สีเงิน
3. เด็กหญิงปุณยวีร์  บุพศิริ
 
1. นายฤทธิชัย  แสนกลาง
2. นางสาวพจนา  พงษ์สิทธิศักดิ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ล่ำเจริญสกุล
2. เด็กหญิงวรางคนาง  ยืนสุข
3. เด็กหญิงสุนันทราวดี  โสมชัย
 
1. นายชัยวัฒน์  จิตอามาตย์
2. นางอรวรรณ  แสงรุ่ง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 1. นางสาวชุตินันท์  บุญหล้า
2. นางสาวฐิติมาพร  วันดีศรี
3. นางสาวนิชกานต์  บุญโต
 
1. นายทองทิพย์  คำรินทร์
2. นางศิริพร  คำรินทร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวกฤษดาพร  ฮาบเมืองซอง
2. นางสาวจณิสตา  ลีเขียว
3. นางสาวนุสบา  วงศ์ธรรม
 
1. นายชัยวัฒน์  จิตอามาตย์
2. นางอรวรรณ  แสงรุ่ง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวญัติกาล  สีชาวนา
2. นางสาวสุพัตรา  เครือแสง
3. นางสาวอารียา  ทานะเวช
 
1. นางสาวธารินี  มิ่งวงศ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์  ไชยต้นเชื้อ
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ชานันโท
3. เด็กหญิงรัตติกานต์  วิชาสาร
 
1. นางวิวัลยา  ปัญเศษ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  เมืองมุงคุณ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐิติญาดา  ชิมชม
2. เด็กหญิงนภัสร  พนมศร
3. เด็กหญิงภัทรวดี  นามมนตรี
 
1. นางสุปราณี  พลพันธ์งาม
2. นายชินวัฒน์  ทองสุทธิ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สุขสาเกษ
2. เด็กหญิงปนัดดา  สมเสียง
3. เด็กหญิงอวัษฎา  บุญพูล
 
1. นางเพ็ญแข  เพชรฤทธิ์
2. นางสาวขนิษฐา  แวทไธสง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวนภาพร  สุขอำนวย
2. นางสาวรัตติกาล  ทองสามัญ
3. นางสาวอริสรา  วงศ์ละคร
 
1. นางสุปราณี  พลพันธ์งาม
2. นายชินวัฒน์  ทองสุทธิ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกุลธิดา  ลาพันธ์
2. นางสาวธิดา  อินทร์ชื่น
3. นางสาวธุสาวดี  จันทสี
 
1. นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
2. นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวมณฑกานต์  หนูริพันธ์
2. นางสาววรรณพร  แก้วปัญญา
3. นางสาวศรัณย์ทร  อรรถโยโค
 
1. นางสุภาพ  สุทธะพินทุ
2. นางอำนวย  สมบัติชัยแสง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 1. เด็กหญิงวันชนก  เขียวอัมพร
 
1. นางประทุมเมศ  ช่วงชิต
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นายสันติพงษ์  ตัวงาม
 
1. นางตุ้มทอง  กล้าหาญ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายศุภวิชญ์  รัตนประเสริฐ
 
1. นางอาทิตยา  ทาขุลี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. นายพีระภัทร์  ถามะพันธ์
 
1. นางสาวดาวเรือง  ธิสารสังข์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นางสาวศศิวิมล  บุตรสะอาด
 
1. นางสาวจิรัชญา  แก้วฝ่าย
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังมนวิทยาคาร 1. เด็กชายวรรณพล  ภูบุญทอง
 
1. นางจงจิตร  อินธิศร
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  สุวรรณพันธ์
 
1. นางอนุลี   ศรีชัย
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. เด็กชายรพีภัทร  ชามะกรม
 
1. นางสาวพัชรินทร์  โมฆรัตน์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงศศิกานต์  แหวนวงศ์
 
1. นางสาวผ่องพรรณ  อุปถัมภ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โพนสำโรง
 
1. นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. เด็กชายกำพล  แก้วตำแย
 
1. นางสุพัตรา  พลรักษา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  วงษ์ละคร
 
1. นางสาวสายฝน  มาตสีมา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. นางสาวนาถตยา  พ่วงทอง
 
1. นางพริษา  ศรีหามาตย์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายอนรรฆ  นาขมิ้น
 
1. นางวิไลวรรณ  ภูดี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายกฤตวิทย์  กลางประพันธ์
 
1. นางกันยารัตน์  สุวรรณไตรย์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรีดารัตน์  จันทร์เงียบ
2. เด็กหญิงสุทธดา  ผลธุระ
3. เด็กหญิงอินธิรา   จันโสม
 
1. นางสุนิสา  สำราญวงษ์
2. นางรุ่งอรุณ  นนทะโคตร
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. เด็กชายประชานาถ  สินสมบัติ
2. เด็กหญิงรักษิณา  เร่งรัด
3. เด็กหญิงวรรณิศา  ผมคำ
 
1. นางอรพินทร์  สิงห์วิชา
2. นางปฐมาวดี  มะโนรัตน์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนเทพ 1. เด็กหญิงธิญาดา  อินถนอม
2. เด็กหญิงมยุริน  พันธ์สุข
3. เด็กหญิงใบบุญ  ธรรมคุุณ
 
1. นายปรีชา  สีตะแกะ
2. นางสาวอุมารินทร์  อินทะนัย
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์  สุวรรณโค
2. นางสาวจุฑามาศ  ลาภคำนนท์
3. นางสาวชุติกาญจน์  ไม้สันเทียะ
 
1. นางรัชนี  กมลเพชร
2. นางสาววริษฐา  บุญโชค
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. นางสาวณิชนันท์  ใจเพ็ง
2. นางสาววรรณภา  มูลดับ
3. นางสาวอรัญญา  พุ่มพล
 
1. นางนันธิยา  จันทศิลา
2. นางกฤติมา  จันครา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นายกิตติภูมิ  จันทโยธา
2. นายชวลิต  ยางนอก
3. นายปฐมชัย  สีกาศรี
 
1. นางณัฐชนันท์พร  ศรีมะโรงนาม
2. นางสาวรื่นฤดี  ผันผาย
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 1. เด็กชายวีรภัทร  คำโล
 
1. นางสาวศิริมนัส  นวลศิริ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงข้าวขวัญ  ปางลีลาส
 
1. นางอาทิตยา  ทาขุลี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. เด็กชายระพีพัฒน์  สำโรงพล
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายศิวะกร  สิทธิรัตน์
 
1. นางธันญนภัสส์  โพธิ์ธนอำนวย
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 1. เด็กหญิงวัทน์สิริ  ผาโคตร
 
1. นางเพชรมณีย์  ศรีจันทร์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐชัย  หุนติราช
 
1. นางซารัญฎา  ผลจันทร์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละทายวิทยา 1. นายเสฏฐนันท์  ธรรมภักติพงศ์
 
1. นายสมนึก  ชาวสวน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงสุภาพร  เลขนอก
 
1. นางสาวลลิตา  ประสานศักดิ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช 1. เด็กชายอนุชา  ช่วยค้ำชู
 
1. นางพจนีย์  อัตสาร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  หอมจันทร์
 
1. นายสุชาติ   พันธ์ก้อม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  โคจันทร์
 
1. นางสาวสุภินันท์  ไชยธานี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายประสิทธิ์  หงษ์ทอง
 
1. นางชนกนันท์  แสงกุดเรือ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายรชานนท์  พันธัง
 
1. นายวัชรพงศ์  สิทธิมาตย์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายบุริศร์  ปินตา
 
1. นางคันที  โสมชัย
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายทศวรรษ  โคตรวังอวน
 
1. นางสุจิตรา  แสนโคตร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 1. นางสาวแก้วมณี  แพงมา
 
1. นางสาวอภิรดี  จำนงค์ศิริ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นายจงมี  ภูตาบนาค
 
1. นายสมชาย  วงศ์เพชรศรี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. เด็กหญิงวิชญาดา  จันทะวงค์
 
1. นางวาสนา  อัปกาญจน์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชฎาพร  นิสา
 
1. นางฉวีวรรณ  แสนวิเศษ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุขพรมมา
 
1. นายสุธินันท์  ศิลาวรรณ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตาพร  อุ่มจันทร์สา
 
1. นางสาวณัฐริกา   อุปพงษ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายพนม  ปาปะทา
 
1. นางประครองทรัพย์  สมอุ่มจารย์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงปุญญิตา  วรรณตรง
 
1. นางสาวนิชาภัทร   ฉลาดเลิศ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. เด็กชายนันทกรณ์  มูลลี
 
1. นางมริดา  สุขะหา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวปิยะมาส  ถนอมทรัพย์
 
1. นางฉวีวรรณ  แสนวิเศษ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามพร้าววิทยา 1. เด็กชายบุญมี  ติตานนท์
 
1. นางสุรีย์พร  สารีแก้ว
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กชายนัฐพงษ์  พื้นผา
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายสุรชาติ  ขัดโพธิ์
 
1. นายพิชยุชย์  ธีรปรีชาวิศว์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. เด็กชายปิลันทน์  สะตะ
 
1. นายฐาปกรณ์  ไชยศรี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายศิลากรณ์  กุลสันเทียะ
 
1. นางนิตยา   หงษ์ขุนทด
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นายจักณรินทร์  สติภา
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวจินตนาภรณ์  โกสิงห์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  พรมวัง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. นางสาวทิพย์เกษร  ชอบมี
 
1. นางชลดา  เกาะสูงเนิน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. นางสาวปนัดดา  คามกระสบ
 
1. นางพัชรี  อุปพระจันทร์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. นายธีระพงษ์  โต๊ะสิงห์
 
1. นายศิริพงษ์  ศรีมีเทียน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายเฉลิม  นาเจริญ
 
1. นางวราภรณ์  สอนสังข์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นางสาวสมฤดี  หวังเติมกลาง
 
1. นายไพบูลย์  ก้อนเงิน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม 1. นางสาวสุทธิดา  สีหาบุตร
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  เจริญสุข
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนเทพ 1. นายปริญญา  สถิตรัมย์
 
1. นางสุนิจฉา  ฤทธิจรูญ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. นางสาวบุญสิตา  บุญประสาร
 
1. นางนคร  นวลอินทร์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 1. นางสาวสุรีรัตน์  ชีโพธิ์
 
1. นางสาววาสนา  แข็งรัมย์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นายสนธยา  สุดสุข
 
1. นางภัชรีพร  วงศ์บา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 1. นายณัฐสิทธิ  มาขุมเหล็ก
 
1. นางสาวจริยา  สารบุญ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 1. นายดลบดินทร์  วรรณสัมผัส
 
1. นายเสกสรร  ศรีโยธี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  หาริตะวัน
 
1. นายทัศนัย  มณีวงศ์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1. เด็กชายวิษณุ  เสนนอก
2. เด็กชายศิวกร  การบรรจง
 
1. นางสาวปิยะนุช  โทนะหงษา
2. นางสาวพรนภา  สงนอก
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1. เด็กชายธนาโชค  นิลภูมิ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  อุรัง
 
1. นายธนชาต  แสงจันทร์
2. นายชัยวิชญ์  เข็มปัญญา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กหญิงวธิดา  จันทวงศ์
2. นางสาวศิริขวัญ  อินโสม
 
1. นางสาวสุภาวดี  ขจัดมลทิน
2. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 1. นางสาวประภัสสร  อุตวงษา
2. นางสาวสุนันธินี  จันทรวงค์
 
1. นายภัทรพล  บุตรโคษา
2. นายสานิต  โลบภูเขียว
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวณัฐรินีย์  ศิริกาญจน์
2. นางสาวธัญญาภรณ์  ทองแสน
 
1. นางสาวสุรภัสสรา  โสใหญ่
2. นายนิกร  สีกวนชา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวปรารถนา  คำไซร์
2. นายราเชนทร์  สวนโคกกลาง
 
1. นายกิตติวัฒน์  อะโน
2. นายนวพล  นาทองพูน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. นางสาวพัทธมน  ขนันดูล
2. นายราษฎร์ประชา  ชื่นตา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง  แซ่กัง
2. นางอัจฉรา  ป้องกัน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นายพุฒิพงศ์  ไตรยะมูล
2. นายยศพนธ์  แก้วดวงดี
 
1. นายธนธรณ์  โกมลวรรค
2. นางวนิดา  เอราวรณ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายคณุตม์  ธรรมมา
2. เด็กชายวีรศักดิ์  เศษสมบูรณ์
 
1. นายจารุวัฒน์  บ่อดินดำ
2. นางนิตยาพร  กินบุญ