เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
2 นายจักราวุธ สอนโกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
3 นายนพภา นิสสัยพันธุ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
4 นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
5 นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
6 นายวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
7 ว่าที่ ร.ต. พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
8 นายวทัญญู ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
9 นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า ผู้อำนวยการโรงเรียนชนบทศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
10 นายวาสนา ไชยศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
11 นายชัยสิทธิ์ ผาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
12 นายสวัสดิ์ แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
13 นายธนัท ไชยทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
14 นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
15 นายวิทยา ร้อยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจานศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
16 นายสุรินทร์ หล้าหา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.๒๕ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
17 นางนันทนิจ ด่านคอนสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.๒๕ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
18 นางอิสรีย์ มวลเมืองสอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
19 นางดณษภร ผิวขาว ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
20 นางวิไลวรรณ อุทธตรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานตรวจสอบภายใน สพม.๒๕ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
21 นายประภาส วินิจสิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.๒๕ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
22 นางอรุณศรี เมืองครุธ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม.๒๕ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
23 นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพม.๒๕ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
24 นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
25 นางนงลักษณ์ สหัสรังษีวิทยา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
26 นายบุญนำ อรรคฮาต ครู โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
27 นายกฤตพล อินทร์เสนา ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
28 นางธันยพร แบนอภัย ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
29 นางอนงค์รัตน์ วิริยสถิตย์กุล ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
30 นางสาวประภาพร เมืองนาค เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
31 นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
32 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
33 พันตำรวจเอกจำลอง สุวลักษณ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
34 นางจารุวัลย์ รักษ์มณี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
35 นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
36 นายบุรินทร์ ประเสริฐทรง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
37 นายไพฑูรย์ ตีระมาตย์ นายสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
38 นายทวีศิลป์ สารแสน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
39 นายชัชวาลย์ เหล่าชื่นชมกุล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
40 นายสันติ นิลหมื่นไวย์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
41 นายสายัณห์ มัครมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
42 นายกัมพล ขันทะวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการและเลขานุการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
43 นายวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
44 นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น รองประธานกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
45 นายบรรลือศักดิ์ จันทร์ดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
46 นายโชคชัย ชุมแวงวาปี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
47 นายสิทธิพล พหลทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
48 นายไชยยงค์ สื่อเกียรติก้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าหวายวิทยายน กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
49 นายสำเนียง มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ๒ กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
50 นางหัทกานต์ นารีวิจิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
51 นายพลสัณห์ พิมพ์ภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
52 นางประภาพันธ์ โพธิรุกข์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
53 นายฉัตรชัย ทิมจะโป๊ะ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
54 นายธงชัย ทองถม ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
55 นางมยุรี จันทรา ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
56 นางน้ำอ้อย กาญจนเส็ง ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
57 นายอนุสิษฐ์ เกื้อกูล ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
58 นางสาวเฉลิมขวัญ ภูมี ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
59 นางอาทิตยา ศิริบุญเรือง ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
60 นายธงชัย กองกะมุด ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
61 นายกัมพล ขันทะวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
62 นางสาวิตรี ซาตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ ดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
63 นายวิรัช คุ้มโภคา เลขาศูนย์ฯวิทยาศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
64 นางไพรินทร์ เจริญศิริ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายสารสนเทศ ประมวลผลและตรวจทานคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
65 นางสาวชลกร ศรีด้วงปภากุล ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายสารสนเทศ ประมวลผลและตรวจทานคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
66 นางสาวพัทธนันท์ แสบงบาล ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสารสนเทศ ประมวลผลและตรวจทานคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
67 นางสาวพรสวรรค์ โคตะมะ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสารสนเทศ ประมวลผลและตรวจทานคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
68 นางสาวดวงกมล บำรุงบ้านทุ่ม ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสารสนเทศ ประมวลผลและตรวจทานคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
69 นางสุดาจันทร์ หินกลาง ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสารสนเทศ ประมวลผลและตรวจทานคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
70 นางกฤตวรรณ แก้วสมจันทร์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสารสนเทศ ประมวลผลและตรวจทานคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
71 นางสาวรุจิรัฐิฏิกร สุวรรณไตร ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสารสนเทศ ประมวลผลและตรวจทานคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
72 นางสาวสุภาพร วงเวียง ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสารสนเทศ ประมวลผลและตรวจทานคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
73 นางสาวกาญจนา กองพลพรหม ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสารสนเทศ ประมวลผลและตรวจทานคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
74 นางสาวชิดชนก สอดสูงเนิน ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสารสนเทศ ประมวลผลและตรวจทานคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
75 นางภัคจิรา กองกะมุด ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายสารสนเทศ ประมวลผลและตรวจทานคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
76 นายพลสัณห์ พิมพ์ภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
77 นายบุญแทน ปราบ ณ ศักดิ์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
78 นายวิรัช คุ้มโภคา ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
79 นายทวี ทินเต ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
80 นายดำรงค์ ชาแท่น ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
81 นายเสกสรรค์ สุวรรณสุข ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
82 นายอนุสิษฐ์ เกื้อกูล ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
83 นายอดุลย์ ผ่องสนาม ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
84 นายองอาจ ประจันตะเสน ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
85 นายสุขสันติ์ การสะอาด ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
86 นายธงชัย กองกะมุด ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
87 นางนุชนาถ ธนภูมิชัย ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
88 นายสกุลศึก โคตรพัฒน์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
89 นายชาญชัย พรหมมาหลง ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
90 นายมนัสชัย ทองสา ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
91 นายสมศักดิ์ นามวงษ์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
92 นางสาวเฉลิมขวัญ ภูมี ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
93 นางสุมาลี เติมเตชาติพงศ์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสอบปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
94 นายอนุสิษฐ์ เกื้อกูล ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสอบปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
95 นางปิยวรรณ มัธยมนันทน์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสอบปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
96 นางสาววชิรา ไวแสน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสอบปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
97 นางสาวพรสวรรค์ โคตะมะ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสอบปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
98 นางอาทิตยา ศิริบุญเรือง ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
99 นางจารุวรรณ จันทร์สมบูรณ์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
100 นางกัลยาภรณ์ สุขเสริม ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
101 นางกนกพร ทาราศรี ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
102 นางณัติพร บุตรตรา ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
103 นางจิตติมา ยุบล ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
104 นายเสริมสุข แก้ววงษา ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
105 นางสุดฤดี วีรภัทรสกุล ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
106 นางวิชดา หงษ์จ้อย ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
107 นางมยุรี จันทรา ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
108 นายธงชัย กองกะมุด ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
109 นายองอาจ ประจันตเสน ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
110 นายชาญชัย พรหมมาหลง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
111 นายมนัสชัย ทองสา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
112 นายเสกสรรค์ สุวรรณสุข ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
113 นางสาวเฉลิมขวัญ ภูมี ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
114 นางหัทกานต์ นารีวิจิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
115 นายฉัตรชัย ทิมจะโป๊ะ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
116 นายธงชัย ทองถม ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
117 นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
118 นักเรียน อส.ตร. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
119 นายควรคิด แก้วบ้านเหล่า ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
120 นายจรัญ ภูชาดา ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
121 นางกฤตวรรณ แก้วสมจันทร์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
122 นางศิริรุ่ง ดนตรี ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
123 นางเทียมจันทร์ บัวช่วย ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
124 นางสาวพัทธนันท์ แสบงบาล ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
125 นางน้ำอ้อย กาญจนเส็ง ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
126 นายอนุสิษฐ์ เกื้อกูล ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
127 นางสาวดวงกมล บำรุงบ้านทุ่ม ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
128 นางสาวพชรวรรณ อึ้งศิริสวัสดิ์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
129 นางอาทิตยา ศิริบุญเรือง ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
130 นางอารีย์ ลัทธิวรรณ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
131 นางสาวชลกร ศรีด้วงปภากุล ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
132 นางสาวกาญจนา กองพลพรหม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
133 นางสาวชิดชนก สอดสูงเนิน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
134 นางปิยวรรณ มัธยมนันทน์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
135 นางสาวธนัญชา พิทยาเสถียร ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
136 นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุล รองประธานกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
137 นายคมสันต์ ชุมอภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
138 นายสัมฤทธิ์ พรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังวิทยายน กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
139 นายน้ำเพชร กล้าหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
140 นายธนภูมิ เหล่าลาภะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
141 นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
142 นายคเชนทร์ กองพิลา ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
143 นายภัทราวุธ เวทย์วีระพงศ์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
144 นายชัยนันท์ คำหลาย ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
145 นายเรืองสิทธิ์ นามกอง ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
146 นางสาวศุภธิดา แสงโทโพธิ์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
147 นางธิดารัตร์ ใจสุข ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
148 นายรุ่งโรจน์ มั่งคำ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
149 นายวรวุฒิ กกขุนทด ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
150 นายอิสระ เวียงสมุทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
151 นางสาวอมรรัตน์ จุมพล เลขานุกการศูนย์ฯ คอมพิวเตอร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
152 นายสุนทร กองเพชร ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
153 นายโยธิน ธีระนันท์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
154 นายน้ำเพชร กล้าหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
155 นายเกรียงศักดิ์ เหล่าภักดี ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
156 นางนันทนา จรัสแผ้ว ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
157 นายสุบรรณ์ คำภูมี ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
158 นายสมศักดิ์ แก่นณรงค์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
159 นายชัยแสง ศรีสงคราม ลูกจ้าง โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
160 นายสมศักดิ์ ตุลากันย์ ลูกจ้าง โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
161 นายชัยดิลก กัณชัย ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
162 ว่าที่ พ.ต.อภิชา จันดา ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
163 นายน้ำเพชร กล้าหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
164 นางปุญญา ดงใหญ่ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
165 นายนำพงศ์ สุขสบาย ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
166 นางสาววนาวรรณ์ กล้าหาญ พนักงานราชการ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
167 นางสาวจิดาภรณ์ ถิ่นตองโขบ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
168 นางสาวรุ้งตะวัน สังฆทิพย์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
169 นายพงศกร อรรณนพพร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
170 นายรังสรรค์ เถื่อนนาดี กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
171 นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
172 รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
173 นายสุนทร ลีซีทวน ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
174 พันตำรวจเอกวิบูลย์ วงศ์ก้อม กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
175 นายเจษฎา ตันติบัญชาชัย กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
176 นายพรณรงค์ ศรีตระกูล กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
177 นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีเทศบาลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
178 นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
179 นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
180 นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
181 นายชูเดช แก้วดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
182 นายศราวุฒิ รู้ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน3 คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
183 นายสัญญา พันธไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
184 นางจารุณี มุขพรหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
185 นางพรทิพย์ รัตนถา รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
186 นางจินตนา คงอานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๕ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
187 นายรัฐศักดิ์ แก้วหานาม ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
188 นางเยาวกุล จุฬานนท์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
189 นางแสงจันทร์ พิชญานุรัตน์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
190 นายภูพัน รัตนจักร ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
191 นายนาคิน สัจจะเขตต์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
192 นางรัมภา พิมพุฒ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
193 นางมณีรัตน์ พันธุตา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
194 นางนิสานันท์ ชามะรัตน์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
195 นางชนกนารถ วงษ์สุวรรณ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
196 นายอดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
197 นายประเทศ วิเศษสา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
198 นางสาวกุลภัสสร ศิริพรรณ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
199 นายประเทศ วิเศษสา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
200 นายนาคิน สัจจะเขตต์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
201 นางสาวเดือนเพ็ญ ธรรมพิทักษ์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
202 นางสุทธาภรณ์ พราววิเชียร ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
203 นางสาวจิราภรณ์ เตชะนอก ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
204 นางอัจฉริยา พหลทัพ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
205 นางสาวกุลภัสสร ศิริพรรณ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
206 นายเปี่ยมศักดิ์ เหล่าอัน ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
207 นายสุทธิพจน์ พิมพ์นารากร ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
208 นายธนะสิทธิ์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
209 นายรัฐศักดิ์ แก้วหานาม ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
210 นางแสงจันทร์ พิชญานุรัตน์ ประธานกรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
211 นายอลงกต โรจนลิ้มสกุล รองประธานกรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
212 นางเยาวกุล จุฬานนท์ กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
213 นางมยุรี ปรุงวิทยา กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
214 นางจินตนา ทองป้อง กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
215 นางสาวจุรีรัตน์ นันทัยทวีกุล กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
216 นางจิรภัทร ทองชุม กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
217 นางสาวนงค์นุช ทองภูบาล กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
218 นางปิยนารถ สุริยหาร กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
219 นางนัฏทกร ศรีทำบุญ กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
220 นางสาวจิรภาพันธ์ ไชยรา กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
221 นางสาวแพรวพรรณ เพ็งบุญ กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
222 นางศิริลักษณ์ แสงกระจาย กรรมการและเลขานุการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
223 นางสาวโญทะกา สิริเลิศธีรกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
224 นายรัฐศักดิ์ แก้วหานาม ประธานกรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
225 นายภาคิไนย กะสินรัมย์ กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
226 นายนาคิน สัจจะเขตต์ กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
227 นายคมกฤช กาหลง กรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
228 นายเปี่ยมศักดิ์ เหล่าอัน ประธานกรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
229 นายภูพัน รัตนจักร กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
230 นายธนะสิทธิ์ วงษ์ศรีธาตุ กรรมการและเลขานุการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
231 นางจรรย์สมร เกษสิมมา ประธานกรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
232 นางจุฬาภรณ์ ภูสดสูง กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
233 นางกุลวดี บงแก้ว กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
234 นางสาวอนงค์ บุญเลิศ กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
235 นายสถาพร ไชยศรี กรรมการและเลขานุการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
236 นางปทิตตา ไชยทิพย์ ประธานกรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
237 นางวิภาดา จอมทอง กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
238 นางสาววราภรณ์ หล้าหาร กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
239 นางสุดาพร พาระพัฒน์ กรรมการและเลขานุการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
240 นางสุดาพร พาระพัฒน์ กรรมการและเลขานุการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
241 นายอดุลย์เดช ฐานะ ประธานกรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
242 นายนาคิน สัจจะเขตต์ กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
243 นายรัฐศักดิ์ แก้วหานาม กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
244 นางสาวกุลภัสสร ศิริพรรณ กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
245 นายประเทศ วิเศษสา กรรมการและเลขานุการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
246 นายเชิดเกียรติ พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
247 นางสาวกุลภัสสร ศิริพรรณ กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
248 นางสาวจิราภรณ์ เตชะนอก กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
249 นางสาวสุทธาภรณ์ พราววิเชียร กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
250 นายนาคิน สัจจะเขตต์ กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
251 นายวีระชน แสงสีเรือง กรรมการและเลขานุการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
252 นางแสงจันทร์ พิชญานุรัตน์ ประธานกรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
253 นางสุดาพร พาระพัฒน์ กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
254 นางจิระภัทร ทองชุม กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
255 นางเยาวกุล จุฬานนท์ กรรมการและเลขานุการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
256 นายประจวบ รักแพทย์ ตำแหน่งนายอำเภอหนองเรือ คณะกรรมการที่ปรึกษา กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
257 พ.ต.อ.วิโรจน์ จั่นประดับ ตำแหน่ง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองเรือ คณะกรรมการที่ปรึกษา กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
258 นายประสงค์ ศรีวัฒน์ ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ คณะกรรมการที่ปรึกษา กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
259 นายแพทย์ชุมพจน์ วรธรากุล ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองเรือ คณะกรรมการที่ปรึกษา กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
260 นางทัศนีย์ ทินราช ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอหนองเรือ คณะกรรมการที่ปรึกษา กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
261 นางอัญชนิดา กมลเพ็ชร ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอหนองเรือ คณะกรรมการที่ปรึกษา กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
262 นางพัชรีพร ชมบุญ ตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.หนองเรือ คณะกรรมการที่ปรึกษา กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
263 นายวรพงษ์ ภูมิโสม ตำแหน่งเกษตรอำเภอหนองเรือ คณะกรรมการที่ปรึกษา กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
264 นายอาทิตย์ ประสบสม ผู้อำนวยการโรงงานบริษัทรวมเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด สาขามิตรภูเวียง คณะกรรมการที่ปรึกษา กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
265 นายประวิทย์ คาดสนิท ตำแหน่งผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาหนองเรือ คณะกรรมการที่ปรึกษา กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
266 นายเดชชัย จันทพล ตำแหน่งผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองเรือ คณะกรรมการที่ปรึกษา กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
267 นายวิสิทธิ์ หินเธาว์ ตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอหนองเรือ คณะกรรมการที่ปรึกษา กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
268 นายนิมิต ศรีหลง ตำแหน่งประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอหนองเรือ คณะกรรมการที่ปรึกษา กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
269 นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
270 นายวสันต์ ลาจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
271 นายนิคม จำปานิล ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม รองประธานกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
272 นายวสันต์ ลาจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
273 นายมนูญ ถาวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
274 นางสายสมร ศักดิ์คำดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
275 นางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
276 นายจิรโรจน์ ร้อยดาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจระเข้วิทยายน กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
277 นางนงค์ลักษณ์ สอนศีลพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
278 นายกุศล หาญสุริย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
279 นางศิริจันทร์ ไกรพน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
280 นางสุชีรา สาฆ้อง ศึกษานิเทศ สพม.๒๕ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
281 นางอนงค์ เฮ็งนิรันดร ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
282 นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
283 นางสาวมะลิวัลย์ ทาโบราณ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
284 นายวิทยา แฝงด่านกลาง ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
285 นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสง ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
286 นายนิคม จำปานิล ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
287 นายพงษ์พิทักษ ศิลปษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
288 นางอนงค์ เฮ็งนิรันดร ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
289 นางอรุณ ศรีมาน ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
290 นางพิระธร ตีกา ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
291 นางรัชนี สีหะพงษ์ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
292 นางปิยพร นิสัยตรง ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
293 นางสาวพิชญา มีเศษ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
294 นางสาวสุพรรษา เถาพุทธา ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
295 นางสาววารุณี ศรเสนา ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
296 นางสาววาสนา พิมพ์บึง ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
297 นางสาวปฐมา ปักการะนา ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
298 นางสาวกันยารัตน์ ระพรหมมา ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
299 นางสาวรุจิราวดี ถาวงษ์กลาง ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
300 นางสาววันเพ็ญ กงสะเด็น ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
301 นางสาวผกามาศ ตาสืบ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
302 นางสาวกฤษติญากรณ์ บุญสอน ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
303 นางวิจิตรา ถุงวิชา ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
304 นางสาวสุดารัตน์ หนูจันทร์ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
305 นายวสันต์ ลาจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
306 นางนงค์ลักษณ์ สอนศีลพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
307 นายกุศล ประเสริฐไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
308 นายปัญจเดช ชมภูวิเศษ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
309 นายทวีรักษ์ มิตรโยธิน ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
310 นายเจ็มจิตร์ ธะนะปัตร ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
311 นายอานึง คำพร ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
312 นางสุภาวดี ชาวดง ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
313 นางสายสมร ศักดิ์คำดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
314 นางนงค์ลักษณ์ สอนศีลพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
315 นางเบญจลักษณ์ ไกรศรีวรรธนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
316 นางนิดาวัลย์ วิวัฒนะ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
317 นางเรณุกานต์ โชติกนกกุล ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
318 นางสาวอัญชลี จันนา ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
319 นางสาวทิวาทิพย์ ภูสะทด ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
320 นางสาวกนกวรรณ วรรณชารี ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
321 นางนิยารินทร์ จันทราธนสิทธิ์ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
322 นางปริยฉัตร รัตนพิบูลย์ศิริ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
323 นางอรอุมา ศรีสมศักดิ์ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
324 นายยุทธศาสตร์ ศิลประกอบ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
325 นางวิจิตรา ประกอบดี ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
326 นายมนูญ ถาวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
327 นายแวง พลบุรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
328 นางชมพูนุช ประทุมมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนจระเข้วิทยายน รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
329 นายเชาวลิตร สมบัติทอง ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
330 นายชัยพิชิต ไชยสิทธิ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
331 นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสง ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
332 นายวุฒินันท์ สนิทมาก ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
333 นางสาวชญานันท์ ทะวิวิญ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
334 นายศิริชัย ศิริมั่งมูล ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
335 นายณรงค์เดช หารจันทร์ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
336 นายจิรโรจน์ ร้อยดาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจระเข้วิทยายน ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
337 นางศิริจันทร์ ไกรพน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
338 นายปรีดา ตรีธวัช รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดขอนแก่น รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
339 นายประสพโชค ศรีวัฒน์ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
340 นายอำนวย มะโนมัย ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
341 นายนรินทร์ ผลทับทิม ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
342 นายสุชาติ ชุมทอก ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
343 นายประดิษฐ์ สมวงษา ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
344 นางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
345 นายคมเดช ราชเหนือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
346 นายวิชิต เถาว์เมฆ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงวงกต รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
347 นายพิมล ณ บุตรจอม ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
348 นายอาทิตย์ เกษจันทร์ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
349 นายวิศรุต สารการ ครู โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
350 นายวิทยา แฝงด่านกลาง ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
351 นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสง ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
352 นายทนงศักดิ์ ขันทกรรม ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
353 นายกานต์พงษ์ พงศ์ประภาสรณ์ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
354 นางสาวเจนจิรา วิยาสิงห์ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
355 นางอัจฉราวรรณ คำภีระมี ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
356 นายอำนวย มะโนมัย ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
357 นายประดิษฐ์ สมวงษา ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
358 นายกุศล หาญสุริย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพันดุ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
359 นางพัชรินทร์ เนตรพระ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพันดุ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
360 นายธวัช ภิญโญ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพันดุ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
361 นางสาวพัชราวัลย์ พันโน ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพันดุ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
362 นางสาวจิราภรณ์ หวานแท้ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพันดุ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
363 นางสาวมะลิวัลย์ ทาโบราณ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพันดุ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
364 นางสาวสุจิตรา ชาเคน ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพันดุ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
365 นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
366 นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา รองประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
367 นางสาวอินธิรา ดำรงกุล ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
368 นางสาวพรโพยม ทัศนสนวิจารณ์ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
369 นางสาวกฤษติญากรณ์ บุญสอน ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
370 นางสาวอัปสร พันธ์ฤทธิ์ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
371 นางสาวมะลิวัลย์ ทาโบราณ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
372 นางสาวอุมารินทร์ หงษ์เหิน ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
373 นางพิลัยพร นิระมิตร ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
374 นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา ประธานกรรมการคณะกรรมการประมวลผล กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
375 นางอนงค์ เฮ็งนิรันดร ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา รองประธานกรรมการคณะกรรมการประมวลผล กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
376 นางสาวอินธิรา ดำรงกุล ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการประมวลผล กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
377 นางสาวพรโพยม ทัศนสนวิจารณ์ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการประมวลผล กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
378 นางสาวกฤษติญากรณ์ บุญสอน ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการประมวลผล กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
379 นางสาวอัปสร พันธ์ฤทธิ์ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการประมวลผล กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
380 นางสาวพิชญา มีเศษ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการประมวลผล กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
381 นางสาวมะลิวัลย์ ทาโบราณ ครู ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการประมวลผล กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
382 นางพิลัยพร นิระมิตร ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประมวลผล กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
383 นางสาวอุมารินทร์ หงษ์เหิน ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประมวลผล กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
384 นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา ประธานกรรมการคณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
385 นางอนงค์ เฮ็งนิรันดร ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา รองประธานกรรมการคณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
386 นางชลกร เสริฐสม ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
387 นางภคพร สืบสำราญ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
388 นางสาวสุภาศรี สีสมน้อย ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
389 นางสาวกฤษติญากรณ์ บุญสอน ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
390 นางสาวอัปสร พันธ์ฤทธิ์ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
391 นางสาวมะลิวัลย์ ทาโบราณ ครู ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
392 นางสาวอุมารินทร์ หงษ์เหิน ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
393 นางพิลัยพร นิระมิตร ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
394 นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
395 นายวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
396 นายไชยยงค์ สื่อเกียรติก้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าหวายวิทยายน กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
397 นายสำเนียง มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ๒ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
398 นายสิทธิพล พหลทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
399 นายโชคชัย ชุมแวงวาปี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
400 นายพลสันต์ พลภัคดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
401 นายฤทธิรงค์ ศิริภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
402 นางสาวดารุณี งอสอน รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
403 นายคมศร บุญเรือง ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
404 นางไพร์จิตร แก้วศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
405 นายชัยขจร บัวช่วย เลขานุการศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
406 นายฤทธิรงค์ ศิริภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแอโรบิค
407 นายจักรี ปรินทอง ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแอโรบิค
408 นางสาวกมลวรรณ ซื่อตรง ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแอโรบิค
409 นายธนะสิน ปรีชาเลิศ ครูโรงเรียนชนบทศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแอโรบิค
410 นายนิพน พูนศรี ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแอโรบิค
411 นายปอย คำภูธร ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแอโรบิค
412 นายคมสัน สอโส ครูโรงเรียนอุบลรัตน์ กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแอโรบิค
413 นายปิยะ น้อยฤทธิ์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแอโรบิค
414 นายสมชาย ไวคำ ครูโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแอโรบิค
415 นายเสนีย์ พงษ์สบาย ครูโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแอโรบิค
416 นายศิวดล สารพิมพ์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแอโรบิค
417 นายชัยมงคล บัวช่วย ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแอโรบิค
418 นายวรวิทย์ สุดตาสอน ครูโรงเรียนภูเวียง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแอโรบิค
419 นายอนุชา มาคะวงค์ ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแอโรบิค
420 นางสาวดารุณี งอสอน รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1 - 3
421 นายยรรยง ชาญวิรัตน์ ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1 - 3
422 นายสฤษดิ์ โนนคำ ครูโรงเรียนนาจานศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1 - 3
423 นางสมาพร ซ่อนกลาง ครูโรงเรียนผาขามวิทยายน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1 - 3
424 นายธีรวุฒิ เคนคำภา ครูโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1 - 3
425 นางนริศรา สีหาราช ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1 - 3
426 นายสมเด็จ น้อยตำแย ครูโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1 - 3
427 นายบุญเปรียบ น้ำแก้ว ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1 - 3
428 นางสาวจันทิมา โชติชัย ครูโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1 - 3
429 นายประกาศิต คัญทัพ ครูโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1 - 3
430 นายบุญมา วงษา ครูโรงเรียนดงมันพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1 - 3
431 นางชนิดา ดวงบรรเทา ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1 - 3
432 นางสาวหนึ่งฤทัย ฮาตแสนเมือง ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1 - 3
433 นางชฎากาญจน์ เจริญชนม์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1 - 3
434 นายแมน พิมพะสอน ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1 - 3
435 นายชูเกียรติ วิเศษกุลพรหม ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1 - 3
436 นางไพร์จิตร แก้วศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4 - 6
437 นายนฤนารถ เหล่าสีคู ครูโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4 - 6
438 นายสำเรียง ภูกองไชย ครูโรงเรียนคำแคนวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4 - 6
439 นายสุวิทย์ ไหมสมบุญ ครูโรงเรียนขัวเรียงศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4 - 6
440 นายสมจิตร เจริญสุข ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4 - 6
441 นางพรทิพา ศรีวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4 - 6
442 นางสุพรรณี ฆารพันธ์ ครูโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4 - 6
443 นายประเสริฐ นาปาน ครูโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4 - 6
444 นางดุษฎี สุวรรณวงศ์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4 - 6
445 นายศักดา สุปัญโญ ครูโรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4 - 6
446 นายปฐมพงศ์ คำจันทร์ดี ครูโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษารัชมังคลาภิเษก กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4 - 6
447 นายเมธี สีละพัฒน์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4 - 6
448 นายปราโมทย์ สมภักดี ครูโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4 - 6
449 นางยุวดี คำตา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4 - 6
450 นายเสกสรรค์ สีหาโมก ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4 - 6
451 นายอัครเดช สมานฉันท์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4 - 6
452 นายถาวร ศิริจิตร ครูโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับ ม.1 - 6
453 นายสารัช ศรีบุญวงษ์ ครูโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับ ม.1 - 6
454 นายเกียรติภูมิ พลพัฒน์ ครูโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับ ม.1 - 6
455 นายชาญวิทย์ มนตรี ครูโรงเรียนพล กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับ ม.1 - 6
456 นายคมกริช อาจชมพู ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับ ม.1 - 6
457 นายสุดเขต เชื้อสาวะถี ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับ ม.1 - 6
458 นายเขื่อน วีระพันธ์ ครูโรงเรียนจระเข้วิทยายน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับ ม.1 - 6
459 นายมาโนช ฝั้นฉิม ครูโรงเรียนพล กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับ ม.1 - 6
460 นายบันลือศักดิ์ จันทร์ดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับ ม.1 - 3
461 นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์เทาว์ ครูโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับ ม.1 - 3
462 นายเชาวรัตน์ สุดเพาะ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับ ม.1 - 3
463 นายอนุรักษ์ ชัยดี ครูโรงเรียนยางคำพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับ ม.1 - 3
464 นายบรรพชนชัย กองรัตน์ ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับ ม.1 - 3
465 นายจำรูญ วิชัยพล ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับ ม.1 - 3
466 นายธนัชกฤศ บัวจันทร์ ครูโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับ ม.1 - 3
467 นายดุสิต บุตรแดงน้อย ครูโรงเรียนฝางวิทยายน กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับ ม.1 - 3
468 นายวัชระ คงแสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับ ม.4 - 6
469 นายชัชฐพงค์ ธีรสุคนธ์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับ ม.4 - 6
470 นายวัชรพร กิจโป้ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับ ม.4 - 6
471 นายสุเมธ ราชสุวอ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับ ม.4 - 6
472 นายธวัชชัย กองเป้า ครูโรงเรียนลำน้ำพอง กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับ ม.4 - 6
473 นายกิตติ แสงประพันธ์ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับ ม.4 - 6
474 นายสุลักษณ์ บุญนา ครูโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับ ม.4 - 6
475 นายฤทธิรงค์ ศิริภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
476 นายสุชาติ ชัยทอง โรงเรียนนครขอนแก่น รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
477 นายอุทัย แท่นแก้ว โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
478 นายชูเกียรติ วิเศษกุลพรหม โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
479 นายสนอง พรมที โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
480 นายอัครเดช สมานฉันท์ โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
481 นายชัยขจร บัวช่วย โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
482 นายทินกร สดสุชาติ โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
483 นายนครินทร์ คำงาม โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
484 นายกฤษฎากร เวชกิจ โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
485 นายเสกสรร เกษียรจังหรีด โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
486 นายพิชิตพงษ์ กิตชัย โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
487 นายจตุพล สิทธิ โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
488 นายยุทธนา วงศ์ษา โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
489 นางพัชนี คำมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
490 นางเพ็ญศิริ วัฒนานุสิทธิ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
491 นายณรงค์ ชัยสิงห์เหนือ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
492 นางสาวนงลักษณ์ อัฐปัน ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
493 นางสาวแคทลียา ปักโคทานัง ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
494 นางสาวสวรส เห็มคุณ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
495 นางอภิญญา อุทิศธรรม ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
496 นางสาวธนาภร ศรีคุ้มเก่า ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
497 นางปาริฉัตร อามาตย์สมบัติ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
498 นางสาวจิรวดี นารีวิจิตร ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
499 นางสาวมะลิวัลย์ ทรัพย์คำจันทร์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
500 นางสาวพรพิมล ภูสีไม้ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
501 นางสาวธัญลักษณ์ ทุมพิลา นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
502 นางสาวภัคจิรา ภาคำ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
503 นางสาวจิราวรรณ จันทร์น้อย นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
504 นางสาวมัลลิกา โคตรพัฒน์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
505 นายเสกสรร พลตรี นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
506 นางสาวดลนภา รื่นกลาง นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
507 นางสาวนุตประวีณ์ วงษ์คำซาว นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
508 นางสาวปัทมา ภูกงลี นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
509 นางสาวเมอร ดวงกุลสา นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
510 นางสาววิสสุตา ชุมอินทอง นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
511 นางสาวจันทร์จิรา จันทวังค์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
512 นายพัชระ สุดทีป นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
513 นางขวัญกมล พลเยี่ยม ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
514 นางสาวจิราลักษณ์ ถุงออด ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
515 นายบรรยงค์เวทย์ ศิริสาร ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
516 นายคมสันต์ หลาวเหล็ก ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
517 นายอัฐพร ปลอดจินดา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
518 นายทินวัฒน์ วิญญาสุข ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
519 นายอัครเดช สมานฉันท์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
520 นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
521 นายบุญมา คำชนะชัย ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
522 นายกรอบตระกูล นะรินยา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น รองประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
523 นายสุนัน บุระกรณ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
524 นายเถาวัลย์ สันวิลาส ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
525 นายสุธีพรรณ์ ดวงลีดี ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
526 นางเครือวัลย์ ศรีนรจันทร์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
527 นางวัชรี ชื่นใจ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
528 นายอุทัย แท่นแก้ว ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
529 นายกรอบตระกูล นะรินยา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
530 นางกัญญภัทร ปทุททชาติ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
531 นายสุธีพรรณ์ ดวงลีดี ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
532 นายสุชาติ ชัยทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
533 นางปิยะรัตน์ มาหินกอง ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
534 นางฐิตาภรณ์ พิทยาวัฒนชัย ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
535 นางสาวอุไรวรรณ บัวพัน ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
536 นางสาวนิภาพร ทินช่วย ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
537 นางสาวณฐมน วันสืบ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
538 นายจักรี ปรินทอง ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
539 นายชูเกียรติ วิเศษกุลพรหม ครูโรงเรียนนครขอนแก่น รองประธานกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
540 นายเสกสรร สีหาโมก ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
541 นายมาโนช ฝั้นฉิม ครูโรงเรียนพล กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
542 นายดุสิต บุตรแดงน้อย ครูโรงเรียนฝางวิทยายน กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
543 นายสุลักษณ์ บุญนา ครูโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม กรรมการและเลขานุการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
544 นายบรรยงค์เวทย์ ศิริสาร ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
545 นายชัยขจร บัวช่วย ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
546 นางสุรัญชนา สระบัว ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
547 นางสาวอมรา นามพรหม ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
548 นายทินวัฒน์ วิญญาสุข ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
549 นายสมภพ รักษาพงศ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
550 นายคมสันต์ หลาวเหล็ก ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
551 นายอัฐพร ปลอดจินดา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
552 นายนครินทร์ คำงาม นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
553 นายกฤษฎากร เวชกิจ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
554 นายเสกสรร เกษียรจังหรีด นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
555 นายพิชิตพงษ์ กิตชัย นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
556 นายอัครเดช สมานฉันท์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
557 นางบุหลัน ถาวิเศษ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
558 นายบรรยงค์เวทย์ ศิริสาร โรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
559 นายชัยขจร บัวช่วย โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
560 นางสุรัญชนา สระบัว โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
561 นางสาวอมรา นามพรหม โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
562 นายทินวัฒน์ วิญญาสุข โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
563 นายสมภพ รักษาพงศ์ โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
564 นายคมสันต์ หลาวเหล็ก โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
565 นายอัฐพร ปลอดจินดา โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
566 นายอัครเดช สมานฉันท์ โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
567 นางบุหลัน ถาวิเศษ โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
568 นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
569 นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
570 นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
571 นายศราวุธ รู้ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
572 นายชูเดช แก้วดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
573 นายกฤตกร เศรษฐโสภณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
574 นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
575 นางกาญจนา ทวนวิเศษกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
576 นายจิรัฐติกุล ดอนวิจารย์ขจร ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
577 นางปิยะดา รุณธาตุ ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
578 นายสมเพชร ป้อมสุวรรณ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
579 นางมยุรา ศรีทานันท์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
580 นางนิธิดา ชื่นนิรันดร์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
581 นางเพลินพิศ นามวาด ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
582 นายวิเชียร กระพี้แดง ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
583 นายนำพล พงศ์พัสนันท์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
584 นายอดิเรก สารีพิมพ์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
585 นายเสกสรรค์ สีหาโมก ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
586 นายนพดล สิงหศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
587 นางอารมย์ มินา ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
588 นางรัตติกาล ขวาคำ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
589 นางอารมย์ มินา ครู โรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
590 นายนิพนธ์ สิงห์สมาน ครู โรงเรียนขามแก่นนคร รองประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
591 นายวัชรพันธุ์ ศรีทานันท์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
592 นางสาวนภัสรพี แสนโคตร ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
593 นางเพลินพิศ นามวาด ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
594 นางสมหวัง เสือโคร่ง ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
595 นางสาวสุวพี พรหมมีเนตร ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
596 นางสุทิศา อารามพงษ์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
597 นางวรรณวนัช กำหนดศรี ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
598 นางสาวสุรีรัตน์ เดือนฉาย ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
599 นางสิริญดา เลิศบุญสถาพร ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
600 นางพูลสุข พรหมโว ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
601 นางราตรี หาญสุโพธิ์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
602 นางกรุงศรี เหมพลชม ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
603 นางนิธิดา ชื่นนิรันดร์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
604 นางอมรพรรณ รักษาเคน ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
605 นางสาววยุรี วงศ์สมศรี ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
606 นางสาวณัฏฐ์ธยาน์ รมย์ชิต ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
607 นางมยุรา ศรีทานันท์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
608 นางจารุวรรณ โคตรเสน ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
609 นางรัตติกาล ขวาคำ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
610 นางสาวกนกพิชญ์ จิตตภานันท์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
611 นางสาวกรรณิการ์ ทองยศ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
612 นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
613 นายวิเชียร กระพี้แดง ครู โรงเรียนขามแก่นนคร รองประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
614 นายสุรพล ล้อเทียน ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
615 นายไกรเพชร เจริญศิริ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
616 นายเวียงชัย อติรัตนวงษ์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
617 นายเสกสรรค์ สีหาโมก ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
618 นายนำพล พงศ์พัสนันท์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
619 นางสาวนัฎธัญญา สุนทโรจน์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
620 นางฉวีวรรณ บุญระมี ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
621 นางสาวกนกพิชญ์ จิตตภานันท์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
622 นางสาวกรรณิการ์ ทองยศ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
623 นางสาวรัฐวรรณ ดวงจันทร์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
624 นางสาวสิราพร แก้วมีศรี ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
625 นายสมเพชร ป้อมสุวรรณ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
626 นางดวงจันทร์ มาคำ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
627 นางมนธิรา สุดา ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
628 นางเทพบังอร บึงมุม ครู โรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
629 นางเยาวรักษ์ ระรื่นรมย์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
630 นางอรพิน สรรเสริญสุข ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
631 นางนงเยาว์ พรหมทอง ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
632 นางกนกวรรณ ศิลปศิริวัฒน์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
633 นางสาวสุภาวดี โฆษิตพล ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
634 นางลัดดาวัลย์ คีรีเมฆ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
635 นางชนิดา ดวงบรรเทา ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
636 นางศศิวิมล แย้มแสงสังข์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
637 นางสาวสุนันทา ปิยศิลป์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
638 นางอริสรา สุภาพ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
639 นางมณีรัตน์ ขยันกลาง ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
640 นางณัฐชฎา ชัชวาลย์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
641 นางสาวรัฐวรรณ ดวงจันทร์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
642 นางสาวสิราพร แก้วมีศรี ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
643 นางทิพย์วรรณ แก้วดวง ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
644 นางสังวาลย์ อติรัตนวงษ์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
645 นายอนุสรณ์ ปินใจยศ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
646 นายสมจิตร เจริญสุข ครู โรงเรียนขามแก่นนคร รองประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
647 นายสินธุวา โสภะสุนทร ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
648 นายอดิเทพ พลบำรุง ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
649 นายวัชรพันธุ์ ศรีทานันท์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
650 นายวัชระ แก้วมีศรี ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
651 นายกฤตกร เศรษฐโสภณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
652 นายประยงค์ สิงหาด ครู โรงเรียนขามแก่นนคร รองประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
653 นายสุรพล ล้อเทียน ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
654 นายเสกสรร สีหาโมก ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
655 นางฉวีวรรณ บุญระมี ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
656 นางธนกร วงศ์เทวราช ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
657 นางอุไรวรรณ ภวสุริยกุล ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
658 นายอดิเทพ พลบำรุง ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
659 นายสินธุวา โสภะสุนทร ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
660 นายอดิเรก สารีพิมพ์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
661 นางสาวจุรีรัตน์ จุฑากฤษฎา ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
662 นางสาวมานิดา อินทรแพทย์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
663 นางกาญจนา ทวนวิเศษกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
664 นางสาวปทุมทิพย์ การสร้าง ครู โรงเรียนขามแก่นนคร รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
665 นางอารยา นารคร ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
666 นางเครือวัลย์ คงรักช้าง ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
667 นางสาวกฤษณา วรรณทิพย์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
668 นายเวียงชัย อติรัตนวงษ์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
669 นางสาวมานิดา อินทรแพทย์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
670 นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
671 นายกฤตกร เศรษฐโสภณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
672 นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
673 นางกาญจนา ทวนวิเศษกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
674 นายนิพนธ์ สิงห์สมาน ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
675 นางมะลิวรรณ วิเชฏฐะพงษ์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
676 นางกรรณิกา เกียรติจรุงพันธ์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
677 นางราตรี หาญสุโพธิ์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
678 นางสุทิศา อารามพงษ์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
679 นายนพดล สิงหศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
680 นางอารมย์ มินา ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
681 นายอนุสรณ์ ปินใจยศ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
682 นายนพดล สิงหศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการประมวลผล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
683 นางสาววิไลรัตน์ ธัญญวัฒน์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการประมวลผล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
684 นางสุภาณี คงกระโทก ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการประมวลผล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
685 นางลักษเดือน สนทอง ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการประมวลผล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
686 นางปริยากร ศรีวงษา ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการประมวลผล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
687 นางกัญญาพร จันทรโสภณ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการประมวลผล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
688 นายอนุสรณ์ ปินใจยศ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการประมวลผล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
689 นางนงค์รัก ไทธานี ครู โรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
690 นางสาววิลาวัลย์ คำมูล ครู โรงเรียนขามแก่นนคร รองประธานกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
691 นางพรรณี ชัยทอง ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
692 นางพูนศรี นิยมศาสตร์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
693 นางมยุรา แพงศรี ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
694 นางปราณี ถิ่นเวียงทอง ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
695 นายพันธ์เทพ เสาโกศล นายอำเภอชุมแพ คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
696 พันตำตรวจเอกสรายุทธ ฉ่ำผิว ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชุมแพ คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
697 นายลิขิต เพชรผล ประธานชมรมครูเก่าโรงเรียนชุมแพศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
698 นายวิศรุต กระบวนสืบ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนชุมแพศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
699 นายเกียรติชัย เรืองโลหะฤทธิ์ ประธานศาลเจ้าจอมชุมแพ คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
700 นางพิศมัย ศิริธนชัย ประธานกรรมการบริษัท ต.แสงชัย จำกัด คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
701 นายธนะ สมน้อย รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
702 นายวิทยา ร้อยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจานศึกษา รองประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
703 นายนิพล นิราศสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
704 นายสุรสิทธิ์ บุญครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพวิทยายน กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
705 นายสุรวุฒิ นักปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขามวิทยายน กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
706 นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฏ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
707 นายสุริยา ห่มขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
708 นางจุฑามาศ เวียงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนซำยางวิทยายน กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
709 นายทวีศักดิ์ สมนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
710 นายเชษฐา วันสุทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนขัวเรียงศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
711 นางรัชนี หล้าจาด รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนภูผาม่าน กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
712 นายณัฐพงศ์ โสสองชั้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
713 นางพิชริน ทักษิณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
714 นายสุนันท์ พันธุลาวัณย์ ศึกษานิเทศก์ สพม .25 กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
715 นางอรทัย กสิวัฒน์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
716 นางสุกัญญา สมรือแสน ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
717 นางพิมพ์พร อุ่นผาง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
718 นางปรียา แสงศรี ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
719 นางสุภาภรณ์ ดาทุมมา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
720 นางบุญชดา จันฤาชา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
721 นางสุดารัตน์ ศักดิ์คำดวง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
722 นางกมลทิพย์ โพธิ์จันทร์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
723 นางณัฏฐิยาภรณ์ นิราศสูงเนิน ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
724 นางสาววรรณพร ศรีมี ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
725 นางกิ่งดาว แสนขันธ์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
726 นางสาวนารีรัตน์ ทะสุนทร ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
727 นางทิพวรรณ วงษา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
728 นางสาวณัฐปัณฑ์ กูกขุนทด ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
729 นายวชิร สืบปรุ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
730 นางสาวพนิดา แสนจันแดง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
731 นางรัชดานุศร สุพร ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
732 นางพัชรินทร์ โสภา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
733 นายณัฐวุฒิ ศักดิ์คำดวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
734 นางสาววรีพร ชาติชนะ เลขานุการศูนย์ฯภาษาต่างประเทศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
735 นางรัชนี โพธิกุล ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
736 นายธนะ สมน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
737 นางอรทัย กสิวัฒน์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
738 นางปรียา แสงศรี ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
739 นางกิ่งดาว แสนขันธ์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
740 นางณัฏฐิยาภรณ์ นิราศสูงเนิน ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
741 นางรัชดานุศร สุพร ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
742 นางสาวณัฐปัณฑ์ กูกขุนทด ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
743 นายวชิร สืบปรุ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
744 นางสาวกาญจนา ใกล้กลาง ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
745 นางสาวดารณีรัตน์ สาศรี ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
746 นางสาวหนึ่งฤทัย แก้งคำ ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
747 นางอารียา พรมนิล ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
748 นางนิศากร บรรยง ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
749 นางสาวพิชชานันท์ ชนะรส ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
750 นางสาวรวีวรรณ ดิลกลาภ ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
751 นายสราวุฒิ บุรี ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
752 นางสาวจรรยมณฑน์ พรมนิล ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
753 นางสาวชนิษฐา แพงบุบผา ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
754 นางสาวยุพิน ผลจัตุรัส ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
755 นางสาวเหมรัตน์ สมน้อย ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
756 นายเกริก เสโส ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
757 นางสาวภัทรพร โคโตสี ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
758 Ms.Li Zhongqin ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
759 Ms.Bie Wanqing ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
760 นายสัญญา สีดารมย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
761 นางพิมพ์พร อุ่นผาง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
762 นางสาวนารีรัตน์ ทะสุนทร ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
763 นายณัฐพงศ์ โสสองชั้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
764 นางนงค์นุช เพชรนอก ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
765 นางสุกัญญา สมรือแสน ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
766 นางสาวพนิดา แสนจันแดง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
767 นาวธนิดา พิมพ์สุข ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
768 นางทิพาพรรณ ล่ามสมบัติ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
769 นางสาวพัชรา บุพิ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
770 นายกิจวัฒน์ แสนศรีระ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
771 นายทวนทอง วงศ์ปัญญา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
772 นางสาวขนิษฐา แพงบุบผา ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
773 นายวัชระกร ทาเชาว์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
774 นักการภารโรง โรงเรียนชุมแพศึกษา นักการภารโรง โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
775 แม่บ้าน โรงเรียนชุมแพศึกษาทุกคน แม่บ้าน โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
776 นายวงเดือน สมรือแสน ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
777 นายพงษ์เทพ อรรควงษ์ นักการภารโรง โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
778 นายณัฐพงศ์ โสสองชั้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
779 นางสายหยุด ภิรมไกรภักดิ์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
780 นางบุณฑริกา บุญหล้า ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
781 นางบุญชิดา เอ่นนู ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
782 นางมัทนียา ศิลาศรี ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
783 นางชนันท์ภักค์ ธีรสุคนธ์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
784 นางบุญชดา จันฤาชา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
785 นางพัชรินทร์ โสภา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
786 นางอารียา พรมนิล ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
787 นางนิศากร บรรยง ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
788 นางสาวพิชชานันท์ ชนะรส ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
789 นางสาวรวีวรรณ ดิลกลาภ ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
790 นายสราวุฒิ บุรี ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
791 นางสาวจรรยมณฑน์ พรมนิล ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
792 นางสาวขนิษฐา แพงบุปผา ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
793 นางสาวยุพิน ผลจตุรัส ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
794 นางสาวเหมรัตน์ สมน้อย ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
795 นายเกริก เสโส ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
796 นางสาวภัทรพร โคโตสี ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
797 นางนพลักษณ์ พงษ์รักษ์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
798 นางอัมพร เสือช้าง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
799 นางสาวมัสยา ผานาค แม่บ้านโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
800 นางกมลทิพย์ โพธิจันทร์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
801 นางสุภาภรณ์ ดาทุมมา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
802 นายณัฐพงศ์ โสสองชั้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
803 นายไผ่ล้อม ชมพุด ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
804 นายบรรจบ ทัพซ้าย ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
805 นางเอมอร จันทาตีด ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
806 นางสาวศุภิสรา เจียมชัยภูมิ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
807 นายสัญญา สีดารมย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
808 นายวุฒิศักดิ์ มูลลา เจ้าหน้าที่โสตฯ โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
809 นางรัชดานุศร สุพร ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
810 นางพิชริน ทักษิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
811 นายฐัชฐพงศ์ ธีรสุคนธ์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
812 นายประยุทธ คำจันลา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
813 นายโชคสวัสดิ์ โพธิกุล ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
814 นายนัฐดนัย ไชยเดช นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
815 พนักงานรักษาความปลอดภัย โรงเรียนชุมแพศึกษา พนักงานรักษาความปลอดภัย โรงเรีนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
816 นักเรียนนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาจราจร นักเรียนนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
817 นายนิพนธ์ พูนศรี ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
818 นายสาธิต อินทะมา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
819 นายณัฐพงศ์ โสสองชั้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
820 นางรัชนี โพธิกุล ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
821 นายวฒิชัย มหานาม ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
822 Ms. Bie Wanqing ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
823 นางปรียา แสงศรี ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
824 นางสุดารัตน์ ศักดิ์คำดวง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
825 นายธนะ สมน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
826 นางศศมน มะปราง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
827 นางณัฏฐิยาภรณ์ นิราศสูงเนิน ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
828 นางสาวรวีวรรณ ดิลกลาภ ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
829 นายสราวุฒิ บุรี ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
830 นางสาวจรรยมณฑน์ พรมนิล ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
831 นางกิ่งดาว แสนขันธ์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
832 นางสาวณัฐปัณฑ์ กูกขุนทด ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
833 นายวิทยา ร้อยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจานศึกษา ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
834 นายนิพล นิราศสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร รองประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
835 นายสุรสิทธิ์ บุญครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพวิทยายน กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
836 นายสุรวุฒิ นักปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขามวิทยายน กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
837 นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฏ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
838 นายสุริยา ห่มขวา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
839 นางจุฑามาศ เวียงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนซำยางวิทยายาน กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
840 นายทวีศักดิ์ สมนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพพิทยาคม กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
841 นายเชษฐา วันสุทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนขัวเรียงศึกษา กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
842 นางรัชนี หล้าจาด รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนภูผาม่าน กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
843 นายธนะ สมน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
844 นายณัฐพงศ์ โสสองชั้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
845 นางพิชริน ทักษิณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
846 นางสาววรีพร ชาติชนะ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
847 นางรัชนี โพธิกุล ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
848 นายณัฐวุฒิ ศักดิ์คำดวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
849 นายกิตติพงษ์ จรัญศิริไพศาล ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
850 นายนพคุณ สืบเลย ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
851 นายณัฐวุฒิ ศักดิ์คำดวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการคณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
852 นายกิตติ ทับขันธ์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา รองประธานกรรมการคณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
853 นางอรทัย กสิวัฒน์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
854 นางทิพวรรณ วงษา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
855 นายวชิร สืบปรุ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
856 นางสาวกาญจนา ใกล้กลาง ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
857 นายจิรายุ ชมภูน้อย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
858 นางสาวฐานัภภรณ์ แพงคำแหง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
859 นางสาวนารีรัตน์ ทะสุนทร ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
860 นางสาวณัฐปัณฑ์ กูกขุนทด ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
861 นางศิริรักษ์ ลมคำภา ครูโรงเรียนขัวเรียงศึกษา กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
862 นางสุดารัตน์ ศักดิ์คำดวง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
863 นางสาววิสา ดวงจันทร์โชติ ครูโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
864 นางศิริพร ศิริวัฒนกุล ครูโรงเรียนชุมแพวิทยายน กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
865 นางสาววิลัดดา เรืองเจริญ ครูโรงเรียนภูผาม่าน กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
866 นางปณัสนันท์ กิติชัยเดชอนันต์ ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
867 นางยุพาพร คูเวนเบิร์ก ครูโรงเรียนผาขามวิทยายน กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
868 นางสุกัลยา วิทย์ตะ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
869 นางสาววรรณพร ศรีมี ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
870 นางสาวศิรินทิพย์ เทพประทาน ครูโรงเรียนภูผาม่าน กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
871 นางทิพวรรณ ดวงชาชม ครูโรงเรียนชุมแพพิทยาคม กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
872 นางสาวกิ่งแก้ว ประจันตะเสน ครูโรงเรียนซำยางวิทยายน กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
873 นางสาวกนกอร ชาติชนะ ครูโรงเรียนชุมแพวิทยายน กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
874 นางทิพวรรณ สุภักดี ครูโรงเรียนนาจานศึกษา กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
875 นางปิยวรรณ ทรงชัย ครูโรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
876 นางปิยวรรณ ทรงชัย ครูโรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
877 นางศิริเพ็ญ พรมษร ครูโรงเรียนนาจานศึกษา กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
878 นายณัฐวุฒิ ศักดิ์คำดวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
879 นางสาววรีพร ชาติชนะ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา รองประธานกรรมการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
880 นางสุภาภรณ์ ดาทุมมา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
881 นางสาวพนิดา แสนจันแดง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
882 นางวิรังรอง จรัญศิริไพศาล ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
883 นายวิษณุ ไชยา ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
884 นายจิรายุ ชมภูน้อย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
885 นางสาวอารียา จำปามี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
886 นายมงคล สาระสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
887 นางพิมพ์พร อุ่นผาง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
888 นางสาวนารีรัตน์ ทะสุนทร ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
889 นายสันติ จตุพันธ์ นายอำเภอมัญจาคีรี คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
890 พ.ต.อ.บรรจง ศิริสุทธิ์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรมัญจาคีรี คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
891 นายแพทย์ครรชิต เจิมจิตผ่อง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมัญจาคีรี คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
892 นายกมล ศรีล้อม สาธารณสุขอำเภอมัญจาคีรี คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
893 นายปราโมช กิมรัชต์โชติ นายกเทศมนตรีตำบลมัญจาคีรี คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
894 นายไพฑูลย์ เถรหนู ผู้จัดการการไฟฟ้าอำเภอมัญจาคีรี คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
895 นายสุพจน์ แสงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
896 นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า ผู้อำนวยการโรงเรียนชนบทศึกษา รองประธานกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
897 นายสุริยันต์ เหล่ามะลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
898 นายสุภาพ ผิวขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนคำแคนวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
899 นายธงชัย ศรีเคนา ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
900 นายอดุล อิงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
901 นางลัดดา ผาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
902 นายวัชระ คงแสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
903 นายประเสริฐ อุ่นผาง ครู รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
904 นายนิคม กองเพชร ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
905 นางปิยะดา รุณธาตุ ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
906 นายวิแมน บุญมาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
907 นายสมจิตร ภูมิไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
908 นางสาวพิทย์ธิดา พิทยสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
909 นางปนัดดา นามวิจิตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
910 นางเพชรดารินทร์ วัฒนานุสิทธิ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
911 นางแจ่มจันทร์ จันทร์หล้า ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
912 นางสาวสุดาวรรณ ซื่อตรง ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
913 นางอรวรรณ อวยศักดิ์ไชยงค์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
914 นางมะนิตย์ กัญญาสิทธิ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
915 นายสุวรรณ โภคเกาะ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
916 นางศิริลักษ์ สุนารี ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
917 นางนิรัติศัย สุดเพาะ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
918 นางพัชรา สิงห์หลง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
919 นางสุมาลา ดำเนตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
920 นางพัชรา สิงห์หลง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
921 นางสุนันทา ศิริตื้นลี ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
922 นางรัชนีวรรณ สีน้ำคำ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
923 นางวิไลวรรณ พรมสิทธิ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
924 นางณปภัช รู้สมกาย ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
925 นางวราลักษณ์ สีระคาม ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
926 นางสาวรสกมลรัตน์ ศรีภิรมย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
927 นางสาวเบญจพรรณ ชมภูมาตย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
928 นางสาวพัชราวลัย นาตีชน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
929 นางสมพิศ ธนธรรมสถิต ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
930 นางศศิธร มุพิลา ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
931 นางสาววราภรณ์ เสมอหน้า ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
932 นายวิแมน บุญมาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
933 นายบุญสวน ศรีเชียงสา ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
934 นายสุวรรณ โภคเกาะ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
935 นายบุญพบ พิมพ์แสง ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
936 นายทวี พาเมืองพล ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
937 นายมนูญศักดิ์ รัชโพธิ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
938 นายนิรมิตร นามวิจิตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
939 นายบรรพต จันทร์ดาเสือ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
940 นายประหยัด สุ่มมาตย์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
941 นายอภิสิทธิ์ มะโนดี ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
942 นางสมจิต ศิริกาญจนพงศ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
943 นางศรีวรรณ พันธ์สวัสดิ์สกุล ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
944 นางอรุณลักษณ์ จตุรบูรณ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
945 นางกัลยา สุ่มมาตย์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
946 นายอุกฤษณ์ พลไธสงค์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
947 นายกิตติพงษ์ ศรีเสน ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
948 นายศุภชัย จำปาวงษ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
949 นายณัฐฐากร พิริยะกุล ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
950 นายสุนันท์ พันธ์ุรัตน์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
951 นางนงเยาว์ ศรีเชียงสา ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
952 นางปนัดดา นามวิจิตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
953 นางสาวพิทย์ธิดา พิทยสกุล รองผู้อำนวยการ โรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
954 นางสาวภคมน หมู่โยธา ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
955 นางยุพิน คำพิลา ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
956 นางเพ็ญพร ยนยุบล ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
957 นางทองทิพย์ เนตรซิว ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
958 นางสาวขวัญชนก พันธ์สวัสดิ์สกุล ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
959 นางนิฤมล จันทร์ดาเสือ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
960 นางสุกัญญา มูลวารี ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
961 นางปิยนันท์ แก้วสุพรรณ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
962 นางสาวเครือวรรณ เชื้อหมอดู ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
963 นางวิภาพร พาเมืองพล ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
964 นางสาวนาถศิริ อันทอง ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
965 นางสาวภัทรวดี ศรีรุ่งเรือง ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
966 นางสาวนิลุบล สิทธิบุญมา ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
967 นางสาวณพัสสอร ชื่นชม ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
968 นางธีรภรณ์ ถึงงามคุณทรัพย์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
969 นางละเอียด สุรพล ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
970 นางอรอนงค์ สุทธิบุตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
971 นางสาวกรรณิกา ธาดา ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
972 นางธิดา โกจารย์ศรี ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
973 นางสาวรัชนี วินยพงศ์พันธ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
974 นางวรรณศรี คมขำ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
975 นางวัชรีวรรณ แสงสว่าง ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
976 นางกัลยา สุ่มมาตย์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
977 นางสุนี พิริยะกุล ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
978 นางละมัย วงศ์ลาศ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
979 นางสาวสุนันทา มานะปรีชาธร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
980 นางวิลาวัลย์ รัชโพธิ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
981 นางอรพินท์ พันธุ์รัตน์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
982 นางอรทัย แดนสิงห์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
983 นางปณัสนันท์ กิติชัยเดชอนันต์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
984 นางนิภา ถาเขียว ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
985 นางสุพรรณี หาญวงษา ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
986 นางพรโสภิต กองรัตน์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
987 นางสาวศิรินภา แวงชัยภูมิ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
988 นางสาวเจนจิรา โชคบัณฑิต ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
989 นางสาวทิพวรรณ บุญกอด ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
990 นางสาวศศิประภา ติวไธสง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
991 นางสาวศิริพร ศรีโคตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
992 นางสาวเอมพลอย เพ็ชรสว่างเกิด ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
993 นางสัมฤทธิ์ โคตรธนู ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
994 นางศิริลักษณ์ สุนารี ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
995 นางสาวสุดาวรรณ ซื่อตรง ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
996 นางอรวรรณ อวยศักดิ์ไชยงค์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
997 นางนิรัชรา เขียวทอง ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
998 นางบัวหวาน พิมพ์แสง ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
999 นางมะนิตย์ กัญญาสิทธิ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1000 นางทิพย์วรรณ แก้วดวง ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1001 นางจิราพร แฝงดาหาร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1002 นายวินัย ปานเนาว์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1003 นางณัฐกฤตา อุทัยนา ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1004 นางสาวศิรินภา แวงชัยภูมิ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1005 นายนันทวุฒิ อุไรสาย ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1006 นายบุญจันทร์ ก้านอินทร์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1007 นายสมจิตร ภูมิไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1008 นายศิริชัย แจ้งกรณ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1009 นายพิสิษฐ์ วัฒนานุสิทธิ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1010 นายนิรมิตร นามวิจิตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1011 นายชัยเดช โพธิ์เกตุ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1012 นายสรายุทธ ยนยุบล ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1013 นายบรรพชนชัย กองรัตน์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1014 นายพิชิต สุดโต ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1015 นายวิทยา เขียวทอง ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1016 นายเกรียงไกร มุลทากุล ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1017 นายสิทธิชัย ป่าโพธิ์ชัน ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1018 นายปีใหม่ พิมพ์ทอง ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1019 นายสรวิชญ์ คงแสนคำ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1020 นายฤทธี กัญญาสิทธิ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1021 นายภาคภูมิ มุพิลา ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1022 นางณัชชารีย์ จิตวัฒนาชยานนท์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1023 นางสาวนัสรา ศรีอาจ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1024 นายบุญเทียน สุนารี ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1025 นายวิชาญ วิชเดช ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา (นาฎศิลป์)
1026 พ.ต.ท.ดิเรก เขียวกลม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการที่ปรึกษา (นาฎศิลป์)
1027 นายสายัณห์ งวงช้าง กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน คณะกรรมการที่ปรึกษา (นาฎศิลป์)
1028 นายสมบัติ ชำกุล กรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการที่ปรึกษา (นาฎศิลป์)
1029 นายทิวา รักกำเนิด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการที่ปรึกษา (นาฎศิลป์)
1030 นางอมรรัตน์ จันทร์เล็ก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการที่ปรึกษา (นาฎศิลป์)
1031 นายชาญชัย ดงอานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการที่ปรึกษา (นาฎศิลป์)
1032 นายชัยสิทธิ์ ผาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน (นาฎศิลป์)
1033 นายสุธรรม โพธิ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน (นาฎศิลป์)
1034 นายเปลี่ยน จงเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน (นาฎศิลป์)
1035 นายสมนึก เรื่องลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน (นาฎศิลป์)
1036 นายจรัล รัตนบุญทา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน (นาฎศิลป์)
1037 ว่าที่ ร.ต.วรวิทย์ คำศรีแก้ว รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน (นาฎศิลป์)
1038 นายพิมาน โทวิรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน (นาฎศิลป์)
1039 นางกนกรัตน์ ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน (นาฎศิลป์)
1040 นายเกษมรัตน์ ขุนทิพย์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน (นาฎศิลป์)
1041 นางสุชีรา สาฆ้อง ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๕ คณะกรรมการดำเนินงาน (นาฎศิลป์)
1042 นางวันทนา ทานุมา ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน (นาฎศิลป์)
1043 นายพรพนา พาโคกทม ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน (นาฎศิลป์)
1044 นายสมเกียรติ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน (นาฎศิลป์)
1045 นาววนิดา คณะวาปี ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน (นาฎศิลป์)
1046 นายชัยสิทธิ์ ผาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)
1047 นายพิมาน โทวิรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)
1048 นางสาวยุวะภา ราวี ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)
1049 นางอมรรัตน์ เดชะสิทธิ์ ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)
1050 นางอทิตยา แก่นชัยบุรี ครู โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)
1051 นางสุรดา ธรรมโรจน์ ครู โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)
1052 นางสาวพัชราภรณ์ จี้ฟู ครู โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)
1053 นายวณิต หารฟ้า ครู โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)
1054 นางพรทิพย์ ดียางหวาย ครู โรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)
1055 นางประทุมมา มั่นใจ ครู โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)
1056 นางสาวจิรภา ดู่ดำ ครู โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)
1057 นางรัฐนันท์ ทันสมัย ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)
1058 นางนฤมล ไสยสาลี ครู โรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)
1059 นางจันทร์เพ็ญ ศีลพันธ์ ครู โรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)
1060 นางรัสมี สุภพร ครู โรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)
1061 นายประสาร นามศรี ครู โรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)
1062 นางสาวอัมรินทร์ สุดเพาะ ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)
1063 นางสาวภัทรานิษฐ์ ลุนสา ครู โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)
1064 นางสาวดวงพร มีนา พนักงานราชการ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)
1065 นางสาวสุวิชานันท์ สฤษฏ์กุล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)
1066 นางสาวสุภาพร ทองโสม เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)
1067 นางสาวรัมภ์รดา แก้วศรีหา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)
1068 นางอรุณี ขุนทิพย์ทอง ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)
1069 นางเพ็ญศรี เทนอิสสระ ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)
1070 นางวันทนา ทานุมา ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)
1071 นางอมรรัตน์ เดชะสิทธิ์ ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)
1072 นางวนิดา คณะวาปี ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)
1073 นายจรัล รัตนบุญทา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (นาฏศิลป์)
1074 นายเกษมรัตน์ ขุนทิพย์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน รองประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (นาฏศิลป์)
1075 นายพิมาน โทวิรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (นาฏศิลป์)
1076 นายสุริยา เยาวมาตย์ ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (นาฏศิลป์)
1077 นายนิวัฒนา จำลอง ครู โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (นาฏศิลป์)
1078 นายสุรพงษ์ ปัญญา ครู โรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (นาฏศิลป์)
1079 ว่าที่ ร.ต.วริวิทย์ คำศรีแก้ว รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (นาฏศิลป์)
1080 นายพรพนา พาโคกทม ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (นาฏศิลป์)
1081 นายเปลี่ยน จงเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (นาฏศิลป์)
1082 นางจินตนา หาแก้ว ครู โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (นาฏศิลป์)
1083 นางสาววนิดา อารีเอื้อ ครู โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (นาฏศิลป์)
1084 นางสาวจินตนา เหล็กเจ๊ก ครู โรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (นาฏศิลป์)
1085 นางสาวภัทฑิยา มาอุ้ย ครู โรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (นาฏศิลป์)
1086 นางสาวจันทิมา โชติชัย ครู โรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (นาฏศิลป์)
1087 นางเพ็ญนภา ชุ่มนาเสียว ครู โรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (นาฏศิลป์)
1088 นางสาวอภิญญา เดชโคบุตร พนักงานราชการ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (นาฏศิลป์)
1089 นางสาวอรุณี สิมหลวง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (นาฏศิลป์)
1090 นางสาวเบญจพร บุญแสนสุข ครูอัตราจ้าง โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (นาฏศิลป์)
1091 นางสาววรารัตน์ มณีจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (นาฏศิลป์)
1092 นางอรุณี ขุนทิพย์ทอง ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (นาฏศิลป์)
1093 นางอมรรัตน์ เดชะสิทธิ์ ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (นาฏศิลป์)
1094 นางวันทนา ทานุมา ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (นาฏศิลป์)
1095 นางเพ็ญศรี เทนอิสสระ ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (นาฏศิลป์)
1096 นายสมนึก เรื่องลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (นาฏศิลป์)
1097 นายธนวุฒิ พรมดี ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (นาฏศิลป์)
1098 นายภาณุพงศ์ อุณชาติ ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (นาฏศิลป์)
1099 นายรุตธวัช เขียวน้อ ครู โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (นาฏศิลป์)
1100 นายธนัชกฤศ บัวจันทร์ พนักงานราชการ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (นาฏศิลป์)
1101 นางสาวเพ็ญสิริ ทุ่งจันทร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (นาฏศิลป์)
1102 นายณัฐวัฒณ์ วงธานี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (นาฏศิลป์)
1103 นายสิทธิพร หาญลำพัง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (นาฏศิลป์)
1104 นางสาวดาริกา จันทะแพน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (นาฏศิลป์)
1105 นายอนิรุฒ ใจตาง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (นาฏศิลป์)
1106 นายทรงชัย หิรัญเกิด พนักงานราชการ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (นาฏศิลป์)
1107 นายธีรศักดิ์ ศรีประเสริฐ ครู โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (นาฏศิลป์)
1108 นายสมเกียรติ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ (นาฏศิลป์)
1109 นางสุภาพร โคตรมณี ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ (นาฏศิลป์)
1110 นางเสาวลักษณ์ สาระมณี ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ (นาฏศิลป์)
1111 นายพงษ์พัฒน์ ศิริโท ครู โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ (นาฏศิลป์)
1112 นายชัชวาล อูปแก้ว ครู โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ (นาฏศิลป์)
1113 นางสมสนิท พิลาไชย ครู โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ (นาฏศิลป์)
1114 นางสาวเนตรนภา มาลาหอม ครู โรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ (นาฏศิลป์)
1115 นายณภพ วานิชสาร ครู โรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ (นาฏศิลป์)
1116 นางสาวอภิญญา เดชโคบุตร พนักงานราชการ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร กรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ (นาฏศิลป์)
1117 นายพรพนา พาโคกทม ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ (นาฏศิลป์)
1118 นายสุรพงษ์ ปัญญา ครู โรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ (นาฏศิลป์)
1119 นางวันทนา ทานุมา ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ (นาฏศิลป์)
1120 นางจินตนา หาแก้ว ครู โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ (นาฏศิลป์)
1121 นางสาวภัทรานิษฐ์ ลุนสา ครู โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ (นาฏศิลป์)
1122 นางอมรรัตน์ เดชะสิทธื์ ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ (นาฏศิลป์)
1123 นายชัยสิทธิ์ ผาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประธานคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน (นาฏศิลป์)
1124 นายสุธรรม โพธิ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา รองประธานคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน (นาฏศิลป์)
1125 นายเปลี่ยน จงเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน (นาฏศิลป์)
1126 นายสมนึก เรื่องลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน (นาฏศิลป์)
1127 นายจรัล รัตนบุญทา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน (นาฏศิลป์)
1128 ว่าที่ ร.ต.วริวิทย์ คำศรีแก้ว รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน (นาฏศิลป์)
1129 นายสมเกียรติ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน (นาฏศิลป์)
1130 นางกนกรัตน์ ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน (นาฏศิลป์)
1131 นายพิมาน โทวิรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประธานคณะกรรมการประมวลผล (นาฏศิลป์)
1132 นางวนิดา คณะวาปี ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม รองประธานคณะกรรมการประมวลผล (นาฏศิลป์)
1133 นายภาณุพงศ์ อุณชาติ ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล (นาฏศิลป์)
1134 นางสาวรัมภ์รดา แก้วศรีหา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล (นาฏศิลป์)
1135 นางสาววรารัตน์ มณีจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน คณะกรรมการประมวลผล (นาฏศิลป์)
1136 นางสาวดวงพร มีนา ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล (นาฏศิลป์)
1137 นายพรพนา พาโคกทม ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประมวลผล (นาฏศิลป์)
1138 นางสาวสุภาพร ทองโสม เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประมวลผล (นาฏศิลป์)
1139 นางกนกรัตน์ ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม ประธานคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (นาฏศิลป์)
1140 นางสมสนิท พิลาไชย ครู โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (นาฏศิลป์)
1141 นางจารุวรร สินทร ครู โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (นาฏศิลป์)
1142 นางสาววรารัตน์ มณีจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (นาฏศิลป์)
1143 นางจินตนา หาแก้ว ครู โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (นาฏศิลป์)
1144 นางสาวเบญจพร บุญแสนสุข ครูอัตราจ้าง โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (นาฏศิลป์)
1145 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1146 พ.ต.อ.สุวัฒน์ สมจิตต์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรน้ำพอง คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1147 นายฉัตรชัย โลหะมาตย์ นายกสมาคมผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และครูน้ำพองศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1148 นายทองพูล สังข์แก้ว ประธานกรรมการมูลนิธิน้ำพอง คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1149 นายกิตติ คำแก่นคูณ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1150 นายสวัสดิ์ แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1151 นายบวร ใจป้ำ ผุ้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1152 นายทองสิทธิ์ กิติราช ข้าราชการบำนาญ อำเภอน้ำพอง คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1153 นางไสว ภักดิ์ศรีแพง ข้าราชการบำนาญ อำเภอน้ำพอง คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1154 นายสวัสดิ์ แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1155 นายสวัสดิ์ แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1156 นายจเด็จ อาสนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1157 นางชุลีพร นาเลาห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการดำเนินงานกิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1158 นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ศึกษานิเทศ์ สพม .25 กรรมการดำเนินงานกิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1159 นายนพคุณ สืบเลย ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการดำเนินงานกิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1160 นายธนเดช วิไลรัตนกูล ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการดำเนินงานกิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1161 นายวีรพล เจริญชนม์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานกิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1162 นายเชิดเกียรติ พูนพิพัฒน์ ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินงานกิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1163 นายอนันต์ เดชโยธิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการการดำเนินงานกิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1164 นายอลงกรณ์ บุตรกสก เลขานุการศูนย์ฯ หุ่นยนต์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการดำเนินงานกิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1165 นางสุภาวดี โพธิปัสสา ครู โรงเรียนสีชมพู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการดำเนินงานกิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1166 นายอิสระ เวียงสมุทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1167 นางไขศรีวิไล ยอดเสนีย์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1168 นางพัชรินทร์ สุขสร้อย ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1169 นางพีรภาว์ ภูมิช่วง ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1170 นางสาวจุภาพรณ์ ชีกว้าง ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1171 นางลออ บัวใหญ่รักษา ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1172 นางสาวศุภธิดา ศรีพงษ์วิวัฒน์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1173 นางพิชญา มาตย์ภูธร ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1174 นางภนาวรรณ์ สามารถ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1175 นายชโลธร สาระผล ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1176 นางสาวอมราวดี พบวงษา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1177 นางสาวคณิตา พิมศร นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1178 นางสาววิริยาภรณ์ องค์นาม นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1179 นางสาวศิตาภรณ์ คำมุงคุณ นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1180 นายไพฑูรย์ บึงมุม นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1181 นางสาวศุภธิดา แสงโทโพธิ์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1182 นางธิดารัตน์ ใจสุข ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1183 นางทิวาภรณ์ เลิศวีรพล ครู โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1184 นายสุลักษณ์ มูลจันทร์ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร รองประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1185 นายณัฐพล วรหาญ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1186 นางสาวกชกร ล่ามสมบัติ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1187 นายเอกชัย ศรีสุภาพ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1188 นางสุภาวดี โพธิปัสสา ครู โรงเรียนสีชมพู กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1189 นายน้ำเพชร กล้าหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1190 นายนรินทร์ ทรงอาจ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1191 นายทองปาน สีคงเพชร ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1192 นางสายหยุด กล้าหาญ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1193 นายวิสูตร แสวงธรรม ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1194 นางรสกร เหล่าลาภะ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1195 นายชัยดิลก กัณชัย ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1196 นางณัฐกมล กัสมะนันท์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1197 นางสาวนิตยา อุดมผล ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1198 นางวิไลวรรณ โพธิจารย์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1199 นางสาวถิรนันท์ แซ่เอี้ยว ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1200 นายเกรียงไกร รักษาวงศ์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1201 นายภัทราวุธ เวทย์วีระพงศ์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1202 นายชัยนันท์ คำหลาย ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1203 นายเรืองสิทธิ์ นามกอง ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1204 นายรุ่งโรจน์ มั่งคำ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1205 นายกิตติภูมิ เรืองเสน นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1206 นายปรมินทร์ อัตตะเนย์ นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1207 นายศรันธ์ สิมลา นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1208 นายกฤติพัฒน์ ใสงาม นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1209 นายโยธิน ธีระนันท์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1210 นายวรวุฒิ กกขุนทด ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1211 นายเฉลิมเกียรติ ถีอาสนา ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1212 นายพงษ์พันธุ์ ศรีมันตะ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1213 นายน้ำเพชร กล้าหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1214 นางจรรยา แสวงธรรม ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1215 นางอภิรดี นิราศสูงเนิน ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1216 นางสาวรจนา วงษ์ดรมา ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1217 นางสาวชลธิชา ภูบรม ครูผู้ช่วย โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1218 นางสาวยลดา ทำมาน ครูผู้ช่วย โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1219 นางสาวจิราพร ดาบุตร พนักงานราชการ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1220 นางสาวหนึ่งฤทัย ฮาตแสนเมือง ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1221 นางสาวชุติมา มูลสาระ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1222 นางสาวพัชราภรณ์ ขันตรีกรม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1223 นางสาวฑิฆัมพร ศรีแวง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1224 นางสาวอลิษา พิลาดา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1225 นางสาวน้ำทิพย์ เวทย์วีระพงศ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1226 นางสาวศริญญา สุขสร้อย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1227 นางปราใส ขันตรีกรม ลูกจ้าง โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1228 นางอัจฉราพร ขันตรีกรม ลูกจ้าง โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1229 นางยุพิน ศรีชาติ ลูกจ้าง โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1230 นางสาวพัชรี อับโพธิ์ชัย ลูกจ้าง โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1231 นางสาวกิตติยาภรณ์ เบ้าบัวเงิน นักเรียนจิตอาสาโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1232 นางสาวณัฐนรี สารกุล นักเรียนจิตอาสาโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1233 นางสาวจารุวรรณ ดีเสมอ นักเรียนจิตอาสาโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1234 นางสาววนิดา ธรรมวันนา นักเรียนจิตอาสา โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1235 นางสาววาสนา แสงสีเรือง นักเรียนจิตอาสา โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1236 นางสาวอรนิชา ผ่านไชย นักเรียนจิตอาสา โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1237 นางสาวอภิสรา พันพิพิธ นักเรียนจิตอาสา โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1238 นางสาววรรณวิษา ชุ่มอภัย นักเรียนจิตอาสา โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1239 นางสาวสุภณิดา คำสุพรม นักเรียนจิตอาสา โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1240 นางสาวอภิญญา ฝ่ายทอง นักเรียนจิตอาสา โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1241 นายพีรพล กวดนอก นักเรียนจิตอาสา โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1242 นางสาวสุทธิดา นารี นักเรียนจิตอาสา โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1243 นางสาวรุ่งระวี ยินดี นักเรียนจิตอาสา โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1244 นางสาวศศิกานต์ ดียิ่ง นักเรียนจิตอาสา โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1245 นางสาวกัลยรัตน์ สุขขะ นักเรียนจิตอาสา โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1246 นางสาวจุฑามาส ภูคัสมาส นักเรียนจิตอาสา โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1247 นางสาวจารุณี ศรีเชียงสา นักเรียนจิตอาสา โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1248 นางสาวเสาวนีย์ คงกุทอง นักเรียนจิตอาสา โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1249 นายสุธิติ ขันตา นักเรียนจิตอาสา โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1250 นายปิยพล เจริญขำ นักเรียนจิตอาสา โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1251 นางสาวปวินดา ภูคงสด นักเรียนจิตอาสา โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1252 นางสาวสุชาดา เมืองกลาง นักเรียนจิตอาสา โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1253 นางศิริรัตน์ เจือสกุล ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1254 นางวารุณี แสบงบาล ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1255 นางเพ็ญนภา กองเพชร ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1256 นางปริญญา ซังคะนารถ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
1257 นางพิมพ์กมล พลอ่อนสา ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1258 นายชัยนันท์ คำหลาย ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1259 นายโยธิน ธีระนันท์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1260 นายเรืองสิทธิ์ นามกอง ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1261 นายวรวุฒิ กกขุนทด ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1262 นายกิตติภูมิ เรืองเสน นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1263 นายปรมินทร์ อัตตะเนย์ นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1264 นายศรันธ์ สิมลา นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1265 นายกฤติพัฒน์ ใสงาม นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1266 นายรุ่งโรจน์ มั่งคำ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1267 นายสุรชาติ สารแสน ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1268 นายกิตติพิสุทธิพันธ์ คำโมง ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1269 นายวีระยุทธ ทองแดง ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1270 นายธนภูมิ เหล่าลาภะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1271 นางนงนุช พูลลาภ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กิจกรรมคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1272 นางศิริเพ็ญ แม้นดินแดง ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1273 นางสุภาพร อ้วนสาเล ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1274 นางสาวรัชนี พลดอน ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1275 นางสาวเพลินพิศ แก้วใส ครูธุรการ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1276 นางปราณี กงจันทร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1277 นางสาวอภัสรินทร์ หลานวงษ์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1278 นางพิสมัย แก้ววังชัย ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1279 นางจงกล ศรีวิไล ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1280 นายสุพรม ไชยโวหาร ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1281 นางสุจิน มณีพราย ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1282 นายสัมฤทธิ์ พรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังวิทยายน ประธานกรรมกรรมการการประมวลผล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1283 นายเรืองสิทธิ์ นามกอง ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา รองประธานกรรมการการประมวลผล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1284 นางสาวศุภธิดา แสงโทโพธิ์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการการประมวลผล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1285 นางธิดารัตน์ ใจสุข ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการการประมวลผล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1286 นายกิตติภูมิ เรืองเสน นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการการประมวลผล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1287 นายปรมินทร์ อัตตะเนย์ นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการการประมวลผล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1288 นายศรันธ์ สิมลา นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการการประมวลผล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1289 นายกฤติพัฒน์ ใสงาม นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการการประมวลผล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1290 นายโยธิน ธีระนันท์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการการประมวลผล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1291 นายวรวุฒิ กกขุนทด ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการประมวลผล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1292 นางนงลักษณ์ สหัสรังษี ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการการประมวลผล กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1293 นางสุกัญญา แสนทวีสุข ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการการประมวลผล กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1294 นางสาวนิภาวรรณ ตลับทอง ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการการประมวลผล กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1295 นางสาวรุ่งทิวา สุภกรรม ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการการประมวลผล กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1296 นางสถาพร กิ่งแก้ว ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการการประมวลผล กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1297 นางยุพาพักตร์ คล่องดี ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ การประมวลผล กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1298 นายคมสันต์ ชุมอภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก ประธานกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1299 นายภัทราวุธ เวทย์วีระพงศ์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา รองประธานกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1300 นางสาวประไพ สาคร ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1301 นางลออ บัวใหญ่รักษา ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1302 นางสาวศุภธิดา ศรีพงษ์วิวัฒน์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1303 นายชโลธร สาระผล ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1304 นางนงลักษณ์ สหัสรังสีวิทยา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1305 นางกรรณิการ์ ดำเนตร ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร รองประธานกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1306 นางวิชญารัตน์ ธรรมาวิวัฒน์กุล ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1307 นายโยธิน ธีระนันท์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1308 นางสุธาสินี ถีอาสนา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1309 นางสาวศุภธิดา ศรีพงษ์วิวัฒน์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานกรรมการการประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1310 นางสาวสุธารัตน์ อนุกูลประเสริฐ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา รองประธานกรรมการการประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1311 นายโยธิน ธีระนันท์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการการประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1312 นางสาวอมรรัตน์ จุมพล ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการการประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1313 นายชโลธร สาระผล ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการการประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1314 นางนงลักษณ์ สหัสรังสีวิทยา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการการประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1315 นางกรรณิการ์ ดำเนตร ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร รองประธานการประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1316 นางวิชญารัตน์ ธรรมาวิวัฒน์กุล ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการการประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1317 นางสุธาสินี ถีอาสนา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการการประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1318 นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอบ้านไผ่ ประธานกรรมการที่ปรึกษา(สาระดนตรี)
1319 ว่าที่ ร.อ.วัทธิกร ทรงยศวัฒนา รก.นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านไผ่ กรรมการที่ปรึกษา (สาระดนตรี)
1320 นายเบญจกูล ศิริพรรณ ประธานกรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา (สาระดนตรี)
1321 นายปิติ ติยาเดชาชัย กรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา (สาระดนตรี)
1322 นายปรีชา มุกนำพร กรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา (สาระดนตรี)
1323 นางสิริกร ทวีศักดิ์ กรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา (สาระดนตรี)
1324 นายสุรพล ไสยกิจ กรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา (สาระดนตรี)
1325 นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี กรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา (สาระดนตรี)
1326 นายวัชระ ปวีณาภรณ์ กรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา (สาระดนตรี)
1327 พ.ต.ท.ทองพูล เปรมเหลา กรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา (สาระดนตรี)
1328 นายเจรียง วัชรมณี กรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา (สาระดนตรี)
1329 นายวิชิต จันทร์เมลือง กรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา (สาระดนตรี)
1330 นางทัศนีย์ สิทธิจินดา กรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา (สาระดนตรี)
1331 พ.ต.อ.จำรัส จันแดง ผกก.สภ.บ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)
1332 นายนาวิน ไสวงาม เลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สพม.25) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)
1333 นายวทัญญู ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน(สาระดนตรี)
1334 นายมนตรี เบ้าศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน(สาระดนตรี)
1335 นายสุรพล สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม รองประธาน คณะกรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)
1336 นายวรรณปกรณ์ จุมพลน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)
1337 นายอภิชาต อุ่นเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)
1338 นายบุญเหลือ ทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)
1339 นายมนตรี ถ้ำหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา กรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)
1340 นางนิกัญชลา ล้นเหลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขามพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)
1341 นางสุชีรา สาฆ้อง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 กรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)
1342 นายพจนา โสภาชัย ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)
1343 นางอมรรัตน์ สงวนญาติ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)
1344 นายสมพล สมภักดี ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)
1345 นายสนั่น มาลาสาย ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)
1346 นายสมชาติ กัลยาบาล ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)
1347 นางอรดี แก้วชะเนตร ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)
1348 นางสาวมินตรา โพธิ์จารย์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)
1349 นางสาวกัลยรัตน์ หนันทุม ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)
1350 นางสาวณัฐนันท์ บุญกมลศรีศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)
1351 นายภูมินทร์ ชาลีคาร ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)
1352 นายมนตรี เบ้าศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการ ฝ่ายประมวลผล (สาระดนตรี)
1353 นายพจนา โสภาชัย ครู โรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการ ฝ่ายประมวลผล (สาระดนตรี)
1354 นางสาวชญานิศ แซ่อือ นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)
1355 นางสาวรัตมา อ้อทอง นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)
1356 นางสาวสุธิดา เคนกุดรัง นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)
1357 นางสาวมัลลิกา กล้าหาญ นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)
1358 นายชวัลกร วิเศษสิงห์ นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)
1359 นางสาวสาธิกา พรหมกสิกร นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)
1360 นางสาวยุพาภรณ์ สิงห์บุญ นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)
1361 นางสาวกานต์สิรี ตอรบรัมย์ นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)
1362 นางสาวปาณิสรา วงศ์มา นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)
1363 นายภูมินทร์ ชาลีคาร ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)
1364 นางสาวสุวพรรณ พรหมรับ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)
1365 นางสาวมินตรา โพธิ์จารย์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)
1366 นายอภินันท์ ยอดแก้ว ครู โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)
1367 นางสาวปวีณา อาษานอก ครู โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)
1368 นางสาวสุภลักษณ์ สันเทพ ครู โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)
1369 นางสมปรารถนา จันทร์ประทัด ครู โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)
1370 นางสาววรพรรณ เทวะหะ ครู โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)
1371 นางสาวณัฐนันท์ บุญกมลศรีศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)
1372 นางอรดี แก้วชะเนตร ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)
1373 นางอมรรัตน์ สงวนญาติ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)
1374 นายกรรพล เมืองคำ นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)
1375 นางสาววรรณา ทองดี นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)
1376 นายนาวิน ไสวงาม ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)
1377 นายสมชาติ กัลยาบาล ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)
1378 นายสนั่น มาลาสาย ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)
1379 นายพจนา โสภาชัย ครู โรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (สาระดนตรี)
1380 นางประยูร ศรีเสน ครู โรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการ ฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (สาระดนตรี)
1381 นางสาวสุนิสา จันหัวนา ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (สาระดนตรี)
1382 นางสาวศศิริขวัญ โบราณมูล ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (สาระดนตรี)
1383 นางอรดี แก้วชะเนตร ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (สาระดนตรี)
1384 นางสาวณัฐนันท์ บุญกมลศรีศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (สาระดนตรี)
1385 นายกิตติปกรณ์ อ้มเถื่อน ครู โรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการ ฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (สาระดนตรี)
1386 นางสาวตักษนันท์ หล้าหาญ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการ ฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (สาระดนตรี)
1387 นางกัลยา คามวุฒิ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (สาระดนตรี)
1388 นางสาวณัฐยา พาที ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (สาระดนตรี)
1389 นายเสกสรร มะเดื่อ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (สาระดนตรี)
1390 นายเสกสรร มะเดื่อ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (สาระดนตรี)
1391 นางสาวสุธิดา ธีระตระกูล ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (สาระดนตรี)
1392 นางประยูร สันดี ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (สาระดนตรี)
1393 นายนพดล ชาลีคาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (สาระดนตรี)
1394 นายเดชา วรดี ครู โรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (สาระดนตรี)
1395 นายธนบูลย์ ชูลิขิต ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (สาระดนตรี)
1396 นายสุปัน ไชยหาเทพ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (สาระดนตรี)
1397 นายฉัีชวา ไขเหลาคำ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (สาระดนตรี)
1398 นายภูมินทร์ ชาลีคาร ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (สาระดนตรี)
1399 นายสง่า แก้วป้อง ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3 กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (สาระดนตรี)
1400 นายทินกร คชเดช ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3 กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (สาระดนตรี)
1401 นายจำลอง นาตรีชน ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3 กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (สาระดนตรี)
1402 นายปัญจเดช สมตัว เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (สาระดนตรี)
1403 นายเจษฎาพร อุดม เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (สาระดนตรี)
1404 นายบุญเปรียบ น้ำแก้ว ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (สาระดนตรี)
1405 นายนาวิน ไสวงาม ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (สาระดนตรี)
1406 นายสนั่น มาลาสาย ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (สาระดนตรี)
1407 นางพรทิพา ศรีวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการ ฝ่ายพยาบาล (สาระดนตรี)
1408 นางธีราภรณ์ โนนเพีย ครู โรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการ ฝ่ายพยาบาล (สาระดนตรี)
1409 นางอุมาพร พิมพ์ภักดี ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายพยาบาล (สาระดนตรี)
1410 นางสาวรัตนาภรณ์ ลัญจกรกีรติกุล ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายพยาบาล (สาระดนตรี)
1411 นางสาวเรืองจิตร สุตะปัญญา ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายพยาบาล (สาระดนตรี)
1412 นายทินกร คชเดช ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายพยาบาล (สาระดนตรี)
1413 นางกฤษณา อึ้งตระกูล ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายพยาบาล (สาระดนตรี)
1414 นางอมรรัตน์ สงวนญาติ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการ ฝ่ายปฏิคม (สาระดนตรี)
1415 นางประยูร ศรีเสน ครู โรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการ ฝ่ายปฏิคม (สาระดนตรี)
1416 นางสุวารีย์ สนิทโกศัย ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายปฏิคม (สาระดนตรี)
1417 นางพุทธินันท์ โคตรภูเขียว ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายปฏิคม (สาระดนตรี)
1418 นางสาวศศิริขวัญ โบราณมูล ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายปฏิคม (สาระดนตรี)
1419 นางสาวสุนิสา จันหัวนา ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายปฏิคม (สาระดนตรี)
1420 นางสาวมินตรา โพธิ์จารย์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายปฏิคม (สาระดนตรี)
1421 นางสาวมินตรา โพธิ์จารย์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายปฏิคม (สาระดนตรี)
1422 นางสาวสุรีย์พร เค้าสงค์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายปฏิคม (สาระดนตรี)
1423 นางสาวสุนิสา สุดเพาะ นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการ ฝ่ายปฏิคม (สาระดนตรี)
1424 นางสาววราภรณ์ พิมโต นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการ ฝ่ายปฏิคม (สาระดนตรี)
1425 นางสาวศศิมาศ ห้วยหงส์ทอง นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการ ฝ่ายปฏิคม (สาระดนตรี)
1426 นางสาวอาทิชา กาโน นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการ ฝ่ายปฏิคม (สาระดนตรี)
1427 นางสาววาสนา โพธิ์ศรี นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการ ฝ่ายปฏิคม (สาระดนตรี)
1428 นางอรดี แก้วชะเนตร ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายปฏิคม (สาระดนตรี)
1429 นางสาวควรครอง ปัญโญวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายปฏิคม
1430 นางสาวณัฐนันท์ บุญกมลศรีศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายปฏิคม
1431 นายธนบูลย์ ชูลิขิต ครู โรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (สาระดนตรี)
1432 นางสาวสุคนธรัตน์ กระพี้แดง ครู โรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (สาระดนตรี)
1433 นายปัญจเดช สมตัว เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า กรรมการ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (สาระดนตรี)
1434 นายเจษฎาพร อุดม เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า กรรมการ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (สาระดนตรี)
1435 นางสาวสุุวพรรณ พรหมรับ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (สาระดนตรี)
1436 นายสมชาติ กัลยาบาล ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (สาระดนตรี)
1437 นายภูมินทร์ ชาลีคาร ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (สาระดนตรี)
1438 นายยุทธศิลป์ แก้วชูสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการ ฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย (สาระดนตรี)
1439 นายสุนทร ชวนจิตต์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการ ฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย (สาระดนตรี)
1440 นายพินิจ กุณาศล ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย (สาระดนตรี)
1441 นายนวพล สีดามล ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย (สาระดนตรี)
1442 นายศรัณพงศ์ จันทร์โสดา ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย (สาระดนตรี)
1443 นายราชัย นามวงศ์ษา ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย (สาระดนตรี)
1444 นายภูริวรรฒก์ สุขแสน ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย (สาระดนตรี)
1445 นายกฤตานนท์ เงาะเศษ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย (สาระดนตรี)
1446 นายถาวร ภาวะโคตร ยามรักษาการณ์ โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย (สาระดนตรี)
1447 นายวีระ โรจน์ภัทรภาษิต ยามรักษาการณ์ โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย (สาระดนตรี)
1448 นายสุพงษ์ หลานวงษ์ ยามรักษาการณ์ โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย (สาระดนตรี)
1449 นายบรรณวิทย์ สุขเกษม ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย (สาระดนตรี)
1450 นางสมวาสนา ธนเมธีกุล ครู โรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สาระดนตรี)
1451 นายเสถียร เหล่าประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สาระดนตรี)
1452 นางสาวณัฐยา พาที ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สาระดนตรี)
1453 นายถนอมศักดิ์ เพียเอีย ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สาระดนตรี)
1454 นายธนัช ฐากุลธเนศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ