เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายพงศกร อรรณนพพร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
2 นายรังสรรค์ เถื่อนนาดี กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
3 นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
4 รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
5 นายสุนทร ลีซีทวน ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
6 พันตำรวจเอกวิบูลย์ วงศ์ก้อม กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
7 นายเจษฎา ตันติบัญชาชัย กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
8 นายพรณรงค์ ศรีตระกูล กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
9 นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีเทศบาลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
10 นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
11 นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
12 นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
13 นายชูเดช แก้วดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
14 นายศราวุฒิ รู้ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน3 คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
15 นายสัญญา พันธไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
16 นางจารุณี มุขพรหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
17 นางพรทิพย์ รัตนถา รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
18 นางจินตนา คงอานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพม.25 คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
19 นายรัฐศักดิ์ แก้วหานาม ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
20 นางเยาวกุล จุฬานนท์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
21 นางแสงจันทร์ พิชญานุรัตน์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
22 นายภูพัน รัตนจักร ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
23 นายนาคิน สัจจะเขตต์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
24 นางรัมภา พิมพุฒ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
25 นางมณีรัตน์ พันธุตา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
26 นางนิสานันท์ ชามะรัตน์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
27 นางชนกนารถ วงษ์สุวรรณ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
28 นายอดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
29 นายประเทศ วิเศษสา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
30 นางสาวกุลภัสสร ศิริพรรณ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
31 นายประเทศ วิเศษสา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
32 นายนาคิน สัจจะเขตต์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
33 นางสาวเดือนเพ็ญ ธรรมพิทักษ์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
34 นางสุทธาภรณ์ พราววิเชียร ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
35 นางสาวจิราภรณ์ เตชะนอก ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
36 นางอัจฉริยา พหลทัพ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
37 นางสาวกุลภัสสร ศิริพรรณ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
38 นายเปี่ยมศักดิ์ เหล่าอัน ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
39 นายสุทธิพจน์ พิมพ์นารากร ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
40 นายธนะสิทธิ์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
41 นายรัฐศักดิ์ แก้วหานาม ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
42 นางแสงจันทร์ พิชญานุรัตน์ ประธานกรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
43 นายอลงกต โรจนลิ้มสกุล รองประธานกรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
44 นางเยาวกุล จุฬานนท์ กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
45 นางมยุรี ปรุงวิทยา กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
46 นางจินตนา ทองป้อง กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
47 นางสาวจุรีรัตน์ นันทัยทวีกุล กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
48 นางจิรภัทร ทองชุม กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
49 นางสาวนงค์นุช ทองภูบาล กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
50 นางปิยนารถ สุริยหาร กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
51 นางนัฏทกร ศรีทำบุญ กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
52 นางสาวจิรภาพันธ์ ไชยรา กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
53 นางสาวแพรวพรรณ เพ็งบุญ กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
54 นางศิริลักษณ์ แสงกระจาย กรรมการและเลขานุการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
55 นางสาวโญทะกา สิริเลิศธีรกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
56 นายรัฐศักดิ์ แก้วหานาม ประธานกรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
57 นายภาคิไนย กะสินรัมย์ กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
58 นายนาคิน สัจจะเขตต์ กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
59 นายคมกฤช กาหลง กรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
60 นายเปี่ยมศักดิ์ เหล่าอัน ประธานกรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
61 นายภูพัน รัตนจักร กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
62 นายธนะสิทธิ์ วงษ์ศรีธาตุ กรรมการและเลขานุการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
63 นางจรรย์สมร เกษสิมมา ประธานกรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
64 นางจุฬาภรณ์ ภูสดสูง กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
65 นางกุลวดี บงแก้ว กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
66 นางสาวอนงค์ บุญเลิศ กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
67 นายสถาพร ไชยศรี กรรมการและเลขานุการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
68 นางปทิตตา ไชยทิพย์ ประธานกรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
69 นางวิภาดา จอมทอง กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
70 นางสาววราภรณ์ หล้าหาร กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
71 นางสุดาพร พาระพัฒน์ กรรมการและเลขานุการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
72 นางสุดาพร พาระพัฒน์ กรรมการและเลขานุการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
73 นายอดุลย์เดช ฐานะ ประธานกรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
74 นายนาคิน สัจจะเขตต์ กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
75 นายรัฐศักดิ์ แก้วหานาม กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
76 นางสาวกุลภัสสร ศิริพรรณ กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
77 นายประเทศ วิเศษสา กรรมการและเลขานุการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
78 นายเชิดเกียรติ พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
79 นางสาวกุลภัสสร ศิริพรรณ กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
80 นางสาวจิราภรณ์ เตชะนอก กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
81 นางสาวสุทธาภรณ์ พราววิเชียร กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
82 นายนาคิน สัจจะเขตต์ กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
83 นายวีระชน แสงสีเรือง กรรมการและเลขานุการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
84 นางแสงจันทร์ พิชญานุรัตน์ ประธานกรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
85 นางสุดาพร พาระพัฒน์ กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
86 นางจิระภัทร ทองชุม กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
87 นางเยาวกุล จุฬานนท์ กรรมการและเลขานุการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
88 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
89 พ.ต.อ.สุวัฒน์ สมจิตต์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรน้ำพอง คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
90 นายฉัตรชัย โลหะมาตย์ นายกสมาคมผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และครูน้ำพองศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
91 นายทองพูล สังข์แก้ว ประธานกรรมการมูลนิธิน้ำพอง คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
92 นายกิตติ คำแก่นคูณ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
93 นายสวัสดิ์ แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
94 นายบวร ใจป้ำ ผุ้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
95 นายทองสิทธิ์ กิติราช ข้าราชการบำนาญ อำเภอน้ำพอง คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
96 นางไสว ภักดิ์ศรีแพง ข้าราชการบำนาญ อำเภอน้ำพอง คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
97 นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
98 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
99 พันตำรวจเอกจำลอง สุวลักษณ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
100 นางจารุวัลย์ รักษ์มณี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
101 นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
102 นายบุรินทร์ ประเสริฐทรง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
103 นายไพฑูรย์ ตีระมาตย์ นายสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
104 นายทวีศิลป์ สารแสน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
105 นายชัชวาลย์ เหล่าชื่นชมกุล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
106 นายสันติ นิลหมื่นไวย์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
107 นายสายัณห์ มัครมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
108 นายวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
109 นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น รองประธานกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
110 นายบรรลือศักดิ์ จันทร์ดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
111 นายโชคชัย ชุมแวงวาปี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
112 นายสิทธิพล พหลทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
113 นายไชยยงค์ สื่อเกียรติก้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าหวายวิทยายน กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
114 นายสำเนียง มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ๒ กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
115 นางหัทกานต์ นารีวิจิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
116 นายพลสัณฑ์ พิมพ์ภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
117 นางประภาพันธ์ โพธิรุกข์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
118 นายฉัตรชัย ทิมจะโป๊ะ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
119 นายธงชัย ทองถม ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
120 นางมยุรี จันทรา ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
121 นางน้ำอ้อย กาญจนเส็ง ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
122 นายอนุสิษฐ์ เกื้อกูล ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
123 นางสาวเฉลิมขวัญ ภูมี ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
124 นางอาทิตยา ศิริบุญเรือง ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
125 นายธงชัย กองกะมุด ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
126 นางสาวิตรี ซาตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ ดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
127 นายวิรัช คุ้มโภคา เลขาศูนย์ฯวิทยาศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
128 นางไพรินทร์ เจริญศิริ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายสารสนเทศ ประมวลผลและตรวจทานคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
129 นางสาวชลกร ศรีด้วงปภากุล ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายสารสนเทศ ประมวลผลและตรวจทานคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
130 นางสาวพัทธนันท์ แสบงบาล ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสารสนเทศ ประมวลผลและตรวจทานคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
131 นางสาวพรสวรรค์ โคตะมะ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสารสนเทศ ประมวลผลและตรวจทานคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
132 นางสาวดวงกมล บำรุงบ้านทุ่ม ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสารสนเทศ ประมวลผลและตรวจทานคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
133 นางสุดาจันทร์ หินกลาง ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสารสนเทศ ประมวลผลและตรวจทานคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
134 นางกฤตวรรณ แก้วสมจันทร์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสารสนเทศ ประมวลผลและตรวจทานคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
135 นางสาวรุจิรัฐิฏิกร สุวรรณไตร ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสารสนเทศ ประมวลผลและตรวจทานคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
136 นางสาวสุภาพร วงเวียง ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสารสนเทศ ประมวลผลและตรวจทานคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
137 นางสาวกาญจนา กองพลพรหม ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสารสนเทศ ประมวลผลและตรวจทานคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
138 นางสาวชิดชนก สอดสูงเนิน ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสารสนเทศ ประมวลผลและตรวจทานคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
139 นางภัคจิรา กองกะมุด ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายสารสนเทศ ประมวลผลและตรวจทานคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
140 นายพลสัณห์ พิมพ์ภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
141 นายบุญแทน ปราบ ณ ศักดิ์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
142 นายวิรัช คุ้มโภคา ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
143 นายทวี ทินเต ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
144 นายดำรงค์ ชาแท่น ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
145 นายเสกสรรค์ สุวรรณสุข ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
146 นายอนุสิษฐ์ เกื้อกูล ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
147 นายอดุลย์ ผ่องสนาม ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
148 นายองอาจ ประจันตะเสน ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
149 นายสุขสันติ์ การสะอาด ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
150 นายธงชัย กองกะมุด ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
151 นางนุชนาถ ธนภูมิชัย ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
152 นายสกุลศึก โคตรพัฒน์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
153 นายชาญชัย พรหมมาหลง ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
154 นายมนัสชัย ทองสา ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
155 นายสมศักดิ์ นามวงษ์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
156 นางสาวเฉลิมขวัญ ภูมี ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
157 นางสุมาลี เติมเตชาติพงศ์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสอบปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
158 นายอนุสิษฐ์ เกื้อกูล ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสอบปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
159 นางปิยวรรณ มัธยมนันทน์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสอบปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
160 นางสาววชิรา ไวแสน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสอบปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
161 นางสาวพรสวรรค์ โคตะมะ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสอบปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
162 นางอาทิตยา ศิริบุญเรือง ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
163 นางจารุวรรณ จันทร์สมบูรณ์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
164 นางกัลยาภรณ์ สุขเสริม ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
165 นางกนกพร ทาราศรี ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
166 นางณัติพร บุตรตรา ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
167 นางจิตติมา ยุบล ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
168 นายเสริมสุข แก้ววงษา ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
169 นางสุดฤดี วีรภัทรสกุล ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
170 นางวิชดา หงษ์จ้อย ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
171 นางมยุรี จันทรา ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
172 นายธงชัย กองกะมุด ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
173 นายองอาจ ประจันตเสน ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
174 นายชาญชัย พรหมมาหลง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
175 นายมนัสชัย ทองสา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
176 นายเสกสรรค์ สุวรรณสุข ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
177 นางสาวเฉลิมขวัญ ภูมี ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
178 นางหัทกานต์ นารีวิจิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
179 นายฉัตรชัย ทิมจะโป๊ะ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
180 นายธงชัย ทองถม ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
181 นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
182 นักเรียน อส.ตร. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
183 นายควรคิด แก้วบ้านเหล่า ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
184 นายจรัญ ภูชาดา ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
185 นางกฤตวรรณ แก้วสมจันทร์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
186 นางศิริรุ่ง ดนตรี ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
187 นางเทียมจันทร์ บัวช่วย ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
188 นางสาวพัทธนันท์ แสบงบาล ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
189 นางน้ำอ้อย กาญจนเส็ง ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
190 นายอนุสิษฐ์ เกื้อกูล ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
191 นางสาวดวงกมล บำรุงบ้านทุ่ม ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
192 นางสาวพชรวรรณ อึ้งศิริสวัสดิ์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
193 นางอาทิตยา ศิริบุญเรือง ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
194 นางอารีย์ ลัทธิวรรณ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
195 นางสาวชลกร ศรีด้วงปภากุล ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
196 นางสาวกาญจนา กองพลพรหม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
197 นางสาวชิดชนก สอดสูงเนิน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
198 นางปิยวรรณ มัธยมนันทน์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
199 นางสาวธนัญชา พิทยาเสถียร ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
200 นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุล รองประธานกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
201 นายคมสันต์ ชุมอภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
202 นายสัมฤทธิ์ พรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังวิทยายน กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
203 นายน้ำเพชร กล้าหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
204 นายธนภูมิ เหล่าลาภะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
205 นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
206 นายคเชนทร์ กองพิลา ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
207 นายภัทราวุธ เวทย์วีระพงศ์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
208 นายชัยนันท์ คำหลาย ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
209 นายเรืองสิทธิ์ นามกอง ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
210 นางสาวศุภธิดา แสงโทโพธิ์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
211 นางธิดารัตร์ ใจสุข ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
212 นายรุ่งโรจน์ มั่งคำ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
213 นายวรวุฒิ กกขุนทด ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
214 นายอิสระ เวียงสมุทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
215 นางสาวอมรรัตน์ จุมพล เลขานุกการศูนย์ฯ คอมพิวเตอร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
216 นายสุนทร กองเพชร ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
217 นายโยธิน ธีระนันท์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
218 นายน้ำเพชร กล้าหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
219 นายเกรียงศักดิ์ เหล่าภักดี ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
220 นางนันทนา จรัสแผ้ว ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
221 นายสุบรรณ์ คำภูมี ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
222 นายสมศักดิ์ แก่นณรงค์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
223 นายชัยแสง ศรีสงคราม ลูกจ้าง โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
224 นายสมศักดิ์ ตุลากันย์ ลูกจ้าง โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
225 นายชัยดิลก กัณชัย ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
226 ว่าที่ พ.ต.อภิชา จันดา ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
227 นายน้ำเพชร กล้าหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
228 นางปุญญา ดงใหญ่ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
229 นายนำพงศ์ สุขสบาย ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
230 นางสาววนาวรรณ์ กล้าหาญ พนักงานราชการ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
231 นางสาวจิดาภรณ์ ถิ่นตองโขบ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
232 นางสาวรุ้งตะวัน สังฆทิพย์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
233 นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
234 นายวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
235 นายไชยยงค์ สื่อเกียรติก้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าหวายวิทยายน กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
236 นายสำเนียง มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
237 นายสิทธิพล พหลทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
238 นายโชคชัย ชุมแวงวาปี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
239 นายพลสันต์ พลภัคดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
240 นายฤทธิรงค์ ศิริภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
241 นางสาวดารุณี งอสอน รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
242 นายคมศร บุญเรือง ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
243 นางไพร์จิตร แก้วศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
244 นายชัยขจร บัวช่วย เลขานุการศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
245 นายฤทธิรงค์ ศิริภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแอโรบิค  
246 นายจักรี ปรินทอง ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแอโรบิค  
247 นางสาวกมลวรรณ ซื่อตรง ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแอโรบิค  
248 นายธนะสิน ปรีชาเลิศ ครูโรงเรียนชนบทศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแอโรบิค  
249 นายนิพน พูนศรี ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแอโรบิค  
250 นายปอย คำภูธร ครูโรงเรียนทุ่งฬหญ่รัตนศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแอโรบิค  
251 นายคมสัน สอโส ครูโรงเรียนอุบลรัตน์ กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแอโรบิค  
252 นายปิยะ น้อยฤทธิ์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแอโรบิค  
253 นายสมชาย ไวคำ ครูโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแอโรบิค  
254 นายเสนีย์ พงษ์สบาย ครูโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแอโรบิค  
255 นายศิวดล สารพิมพ์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแอโรบิค  
256 ยายชัยมงคล บัวช่วย ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแอโรบิค  
257 นายวรวิทย์ สุดตาสอน ครูโรงเรียนภูเวียง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแอโรบิค  
258 นายอนุชา มาคะวงค์ ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแอโรบิค  
259 นางสาวดารุณี งอสอน รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1 - 3  
260 นายยรรยง ชาญวิรัตน์ ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1 - 3  
261 นายสฤษดิ์ โนนคำ ครูโรงเรียนนาจานศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1 - 3  
262 นางสมาพร ซ่อนกลาง ครูโรงเรียนผาขามวิทยายน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1 - 3  
263 นายธีรวุฒิ เคนคำภา ครูโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1 - 3  
264 นางนริศรา สีหาราช ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1 - 3  
265 นายสมเด็จ น้อยตำแย ครูโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1 - 3  
266 นายบุญเปรียบ น้ำแก้ว ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1 - 3  
267 นางสาวจันทิมา โชติชัย ครูโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1 - 3  
268 นายประกาศิต คัญทัพ ครูโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1 - 3  
269 นายบุญมา วงษา ครูโรงเรียนดงมันพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1 - 3  
270 นางชนิดา ดวงบรรเทา ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1 - 3  
271 นางสาวหนึ่งฤทัย ฮาตแสนเมือง ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1 - 3  
272 นางชฎากาญจน์ เจริญชนม์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1 - 3  
273 นายแมน พิมพะสอน ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1 - 3  
274 นายชูเกียรติ วิเศษกุลพรหม ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1 - 3  
275 นางไพร์จิตร แก้วศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4 - 6  
276 นายนฤนารถ เหล่าสีคู ครูโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4 - 6  
277 นายสำเรียง ภูกองไชย ครูโรงเรียนคำแคนวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4 - 6  
278 นายสุวิทย์ ไหมสมบุญ ครูโรงเรียนขัวเรียงศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4 - 6  
279 นายสมจิตร เจริญสุข ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4 - 6  
280 นางพรทิพา ศรีวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4 - 6  
281 นางสุพรรณี ฆารพันธ์ ครูโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4 - 6  
282 นายประเสริฐ นาปาน ครูโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4 - 6  
283 นางดุษฎี สุวรรณวงษ์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4 - 6  
284 นายศักดา สุปัญโญ ครูโรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4 - 6  
285 นายปฐมพงศ์ คำจันทร์ดี ครูโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษารัชมังคลาภิเษก กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4 - 6  
286 นายเมธี สีละพัฒน์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4 - 6  
287 นายปราโมทย์ สมภักดี ครูโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4 - 6  
288 นางยุวดี คำตา ครูโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4 - 6  
289 นายเสกสรร สีหาโมก ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4 - 6  
290 นายอัครเดช สมานฉันท์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4 - 6  
291 นายถาวร ศิริจิตร ครูโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับ ม.1 - 6  
292 นายสารัช ศรีบุญวงษ์ ครูโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับ ม.1 - 6  
293 นายเกียรติภูมิ พลพัฒน์ ครูโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับ ม.1 - 6  
294 นายชาญวิทย์ มนตรี ครูโรงเรียนพล กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับ ม.1 - 6  
295 นายคมกริช อาจชมพู ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับ ม.1 - 6  
296 นายสุดเขต เชื้อสาวะถี ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับ ม.1 - 6  
297 นายเขื่อน วีระพันธ์ ครูโรงเรียนจระเข้วิทยายน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับ ม.1 - 6  
298 นายมาโนช ฝั้นฉิม ครูโรงเรียนพล กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับ ม.1 - 6  
299 นายบันลือศักดิ์ จันทร์ดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับ ม.1 - 3  
300 นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์เทาข์ ครูโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับ ม.1 - 3  
301 นายเชาวรัตน์ สุดเพาะ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับ ม.1 - 3  
302 นายอนุรักษ์ ชัยดี ครูโรงเรียนยางคำพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับ ม.1 - 3  
303 นายบรรพชนชัย กองรัตน์ ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับ ม.1 - 3  
304 นายจำรูญ วิชัยพล ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับ ม.1 - 3  
305 นายธนัชกตฤ บัวจันทร์ ครูโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับ ม.1 - 3  
306 นายดุสิต บุตรแดงน้อย ครูโรงเรียนฝางวิทยายน กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับ ม.1 - 3  
307 นายวัชระ คงแสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับ ม.4 - 6  
308 นายชัชฐพงค์ ธีรสุคนธ์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับ ม.4 - 6  
309 นายวัชรพร กิจโป้ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับ ม.4 - 6  
310 นายสุเมธ ราชสุวอ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับ ม.4 - 6  
311 นายธวัชชัย กองเป้า ครูโรงเรียนลำน้ำพอง กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับ ม.4 - 6  
312 นายกิตติ แสงประพันธ์ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับ ม.4 - 6  
313 นายสุลักษณ์ บุญนา ครูโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับ ม.4 - 6  
314 นายฤทธิรงค์ ศิริภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
315 นายสุชาติ ชัยทอง โรงเรียนนครขอนแก่น รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
316 นายอุทัย แท่นแก้ว โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
317 นายชูเกียรติ วิเศษกุลพรหม โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
318 นายสนอง พรมที โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
319 นายอัครเดช สมานฉันท์ โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
320 นายชัยขจร บัวช่วย โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
321 นายทินกร สดสุชาติ โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
322 นายนครินทร์ คำงาม โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
323 นายกฤษฎากร เวชกิจ โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
324 นายเสกสรร เกษียรจังหรีด โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
325 นายพิชิตพงษ์ กิตชัย โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
326 นายจตุพล สิทธิ โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
327 นายยุทธนา วงศ์ษา โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
328 นางพัชนี คำมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
329 นางเพ็ญศิริ วัฒนานุสิทธิ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
330 นายณรงค์ ชัยสิงห์เหนือ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
331 นางสาวนงลักษณ์ อัฐปัน ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
332 นางสาวแคทลียา ปักโคทานัง ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
333 นางสาวสวรส เห็มคุณ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
334 นางอภิญญา อุทิศธรรม ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
335 นางสาวธนาภร ศรีคุ้มเก่า ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
336 นางปาริฉัตร อามาตย์สมบัติ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
337 นางสาวจิรวดี นารีวิจิตร ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
338 นางสาวมะลิวัลย์ ทรัพย์คำจันทร์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
339 นางสาวพรพิมล ภูสีไม้ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
340 นางสาวธัญลักษณ์ ทุมพิลา นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
341 นางสาวภัคจิรา ภาคำ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
342 นางสาวจิราวรรณ จันทร์น้อย นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
343 นางสาวมัลลิกา โคตรพัฒน์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
344 นายเสกสรร พลตรี นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
345 นางสาวดลนภา รื่นกลาง นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
346 นางสาวนุตประวีณ์ วงษ์คำซาว นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
347 นางสาวปัทมา ภูสีกง นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
348 นางสาวเมอร ดวงกุลสา นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
349 นางสาววิสสุตา ชุมอินทอง นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
350 นางสาวจันทร์จิรา จันทวังค์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
351 นายพัชระ สุดทีป นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
352 นางขวัญกมล พลเยี่ยม ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
353 นางสาวจิราลักษณ์ ถุงออด ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
354 นายบรรยงค์เวทย์ ศิริสาร ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
355 นายคมสันต์ หลาวเหล็ก ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
356 นายอัฐพร ปลอดจินดา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
357 นายทินวัฒน์ วิญญาสุข ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
358 นายอัครเดช สมานฉันท์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
359 นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
360 นายบุญมา คำชนะชัย ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
361 นายกรอบตระกูล นะรินยา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น รองประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
362 นายสุนัน บุระกรณ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
363 นายเถาวัลย์ สันวิลาส ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
364 นายสุธีพรรณ์ ดวงลีดี ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
365 นางเครือวัลย์ ศรีนรจันทร์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
366 นางวัชรี ชื่นใจ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
367 นายอุทัย แท่นแก้ว ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
368 นายกรอบตระกูล นะรินยา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
369 นางกัญญภัทร ปทุททชาติ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
370 นายสุธีพรรณ์ ดวงลีดี ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
371 นายสุชาติ ชัยทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
372 นางปิยะรัตน์ มาหินกอง ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
373 นางฐิตาภรณ์ พิทยาวัฒนชัย ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
374 นางสาวอุไรวรรณ บัวพัน ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
375 นางสาวนิภาพร ทินช่วย ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
376 นางสาวณฐมน วันสืบ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
377 นายจักรี ปรินทอง ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
378 นายชูเกียรติ วิเศษกุลพรหม ครูโรงเรียนนครขอนแก่น รองประธานกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
379 นายเสกสรร สีหาโมก ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
380 นายมาโนช ฝั้นฉิม ครูโรงเรียนพล กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
381 นายดุสิต บุตรแดงน้อย ครูโรงเรียนฝางวิทยายน กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
382 นายสุลักษณ์ บุญนา ครูโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม กรรมการและเลขานุการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
383 นายบรรยงค์เวทย์ ศิริสาร ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
384 นายชัยขจร บัวช่วย ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
385 นางสุรัญชนา สระบัว ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
386 นางสาวอมรา นามพรหม ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
387 นายทินวัฒน์ วิญญาสุข ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
388 นายสมภพ รักษาพงศ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
389 นายคมสันต์ หลาวเหล็ก ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
390 นายอัฐพร ปลอดจินดา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
391 นายนครินทร์ คำงาม นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
392 นายกฤษฎากร เวชกิจ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
393 นายเสกสรร เกษียรจังหรีด นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
394 นายพิชิตพงษ์ กิตชัย นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
395 นายอัครเดช สมานฉันท์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
396 นางบุหลัน ถาวิเศษ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
397 นายบรรยงค์เวทย์ ศิริสาร โรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
398 นายชัยขจร บัวช่วย โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
399 นางสุรัญชนา สระบัว โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
400 นางสาวอมรา นามพรหม โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
401 นายทินวัฒน์ วิญญาสุข โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
402 นายสมภพ รักษาพงศ์ โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
403 นายคมสันต์ หลาวเหล็ก โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
404 นายอัฐพร ปลอดจินดา โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
405 นายอัครเดช สมานฉันท์ โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
406 นางบุหลัน ถาวิเศษ โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
407 นายพันธ์เทพ เสาโกศล นายอำเภอชุมแพ คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
408 พันตำตรวจเอกสรายุทธ ฉ่ำผิว ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชุมแพ คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
409 นายลิขิต เพชรผล ประธานชมรมครูเก่าโรงเรียนชุมแพศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
410 นายวิศรุต กระบวนสืบ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนชุมแพศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
411 นายเกียรติชัย เรืองโลหะฤทธิ์ ประธานศาลเจ้าจอมชุมแพ คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
412 นางพิศมัย ศิริธนชัย ประธานกรรมการบริษัท ต.แสงชัย จำกัด คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
413 นายธนะ สมน้อย รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
414 นายวิทยา ร้อยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจานศึกษา รองประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
415 นายนิพล นิราศสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
416 นายสุรสิทธิ์ บุญครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพวิทยายน กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
417 นายสุรวุฒิ นักปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขามวิทยายน กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
418 นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฏ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
419 นายสุริยา ห่มขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
420 นางจุฑามาศ เวียงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนซำยางวิทยายน กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
421 นายทวีศักดิ์ สมนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
422 นายทวีศักดิ์ สมนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
423 นางรัชนี หล้าจาด รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนภูผาม่าน กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
424 นายณัฐพงศ์ โสสองชั้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
425 นางพิชริน ทักษิณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
426 นายสุนันท์ พันธุลาวัณย์ ศึกษานิเทศก์ สพม .25 กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
427 นางอรทัย กสิวัฒน์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
428 นางสุกัญญา สมรือแสน ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
429 นางพิมพ์พร อุ่นผาง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
430 นางปรียา แสงศรี ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
431 นางสุภาภรณ์ ดาทุมมา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
432 นางบุญชดา จันฤาชา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
433 นางสุดารัตน์ ศักดิ์คำดวง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
434 นางกมลทิพย์ โพธิ์จันทร์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
435 นางณัฏฐิยาภรณ์ นิราศสูงเนิน ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
436 นางสาววรรณพร ศรีมี ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
437 นางกิ่งดาว แสนขันธ์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
438 นางสาวนารีรัตน์ ทะสุนทร ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
439 นางทิพวรรณ วงษา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
440 นางสาวณัฐปัณฑ์ กูกขุนทด ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
441 นายวชิร สืบปรุ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
442 นางสาวพนิดา แสนจันแดง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
443 นางรัชดานุสร สุพร ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
444 นางพิชรินทร์ โสภา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
445 นายณัฐวุฒิ ศักดิ์คำดวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
446 นางสาววรีพร ชาติชนะ เลขานุการศูนย์ฯภาษาต่างประเทศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
447 นางรัชนี โพธิกุล ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
448 นายธนะ สมน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
449 นางอรทัย กสิวัฒน์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
450 นางปรียา แสงศรี ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
451 นางกิ่งดาว แสนขันธ์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
452 นางณัฏฐิยาภรณ์ นิราศสูงเนิน ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
453 นางรัชดานุสร สุพร ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
454 นางสาวณัฐปัณฑ์ กูกขุนทด ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
455 นายวชิร สืบปรุ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
456 นางสาวกาญจนา ใกล้กลาง ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
457 นางสาวดารณีรัตน์ สาศรี ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
458 นางสาวหนึ่งฤทัย แก้งคำ ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
459 นางอารียา พรมนิล ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
460 นางนิศากร บรรยง ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
461 นางสาวพิชชานันท์ ชนะรส ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
462 นางสาวรวีวรรณ ดิลกลาภ ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
463 นายสราวุฒิ บุรี ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
464 นางสาวจรรยมณฑน์ พรมนิล ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
465 นางสาวชนิษฐา แพงบุบผา ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
466 นางสาวยุพิน ผลจัตุรัส ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
467 นางสาวเหมรัตน์ สมน้อย ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
468 นายเกริก เสโส ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
469 นางสาวภัทรพร โคโตสี ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
470 Ms.Li Zhongqin ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
471 Ms.Bie Wanqing ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
472 นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯทุกคน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
473 นางพิมพ์พร อุ่นผาง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
474 นางสาวนารีรัตน์ ทะสุนทร ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
475 นายณัฐพงศ์ โสสองชั้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
476 นางนงค์นุช เพชรนอก ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
477 นางสุกัญญา สมรือแสน ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
478 นางสาวพนิดา แสนจันแดง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
479 นาวธนิดา พิมพ์สุข ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
480 นางทิพาพรรณ ล่ามสมบัติ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
481 นางสาวพัชรา บุพิ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
482 นายกิจวัฒน์ แสนศรีระ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
483 นายทวนทอง วงศ์ปัญญา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
484 นางสาวขนิษฐา แพงบุบผา ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
485 นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯทุกคน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
486 นักการภารโรง โรงเรียนชุมแพศึกษา นักการภารโรง โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
487 แม่บ้าน โรงเรียนชุมแพศึกษาทุกคน แม่บ้าน โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
488 นายวงเดือน สมรือแสน ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
489 นายพงษ์เทพ อรรควงษ์ นักการภารโรง โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
490 นายณัฐพงศ์ โสสองชั้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
491 นางสายหยุด ภิรมไกรภักดิ์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
492 นางบุณฑริกา บุญหล้า ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
493 นางบุญชิดา เอ่นนู ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
494 นางมัทนียา ศิลาศรี ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
495 นางชนันท์ภักค์ ธีรสุคนธ์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
496 นางบุญชดา จันฤาชา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
497 นางพิชรินทร์ โสภา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
498 นางอารียา พรมนิล ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
499 นงนิศากร บรรยง ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
500 นางสาวพิชชานันท์ ชนะรส ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
501 นางสาวรวีวรรณ ดิลกลาภ ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
502 นายสราวุฒิ บุรี ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
503 นางสาวจรรยมณฑน์ พรมนิล ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
504 นางสาวขนิษฐา แพงบุปผา ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
505 นางสาวยุพิน ผลจตุรัส ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
506 นางสาวเหมรัตน์ สมน้อย ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
507 นายเกริก เสโส ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
508 นางสาวภัทรพร โคโตสี ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
509 นางกมลทิพย์ โพธิจันทร์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
510 นางสุภาภรณ์ ดาทุมมา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
511 นายณัฐพงศ์ โสสองชั้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
512 นายไผ่ล้อม ชมพุด ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
513 นายบรรจบ ทัพซ้าย ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
514 นางเอมอร จันทาตีด ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
515 นางสาวศุภิสรา เจียมชัยภูมิ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
516 นายสัญญา สีดารมย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
517 นายวุฒิศักดิ์ มูลลา เจ้าหน้าที่โสตฯ โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
518 นางรัชดานุสร สุพร ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
519 นางพิชริน ทักษิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
520 นายฐัชฐพงศ์ ธีรสุคนธ์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
521 นายประยุทธ คำจันลา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
522 นายโชคสวัสดิ์ โพธิกุล ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
523 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เอกพลศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
524 พนักงานรักษาความปลอดภัย โรงเรียนชุมแพศึกษา พนักงานรักษาความปลอดภัย โรงเรีนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
525 นักเรียนนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาจราจร นักเรียนนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
526 นายนิพนธ์ พูนศรี ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
527 นายสาธิต อินทะมา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
528 นายณัฐพงศ์ โสสองชั้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
529 นางรัชนี โพธิกุล ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
530 นายวฒิชัย มหานาม ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
531 Ms. Bie Wanqing ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
532 นางปรียา แสงศรี ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
533 นางสุดารัตน์ ศักดิ์คำดวง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
534 นายธนะ สมน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
535 นางศศมน มะปราง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
536 นางณัฏฐิยาภรณ์ นิราศสูงเนิน ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
537 นางสาวรวีวรรณ ดิลกลาภ ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
538 นายสราวุฒิ บุรี ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
539 นางสาวจรรยมณฑน์ พรมนิล ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
540 นางกิ่งดาว แสนขันธ์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
541 นางสาวณัฐปัณฑ์ กูกขุนทด ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
542 นายวิทยา ร้อยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจานศึกษา ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
543 นายนิพล นิราศสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร รองประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
544 นายสุรสิทธิ์ บุญครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพวิทยายน กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
545 นายสุรวุฒิ นักปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขามวิทยายน กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
546 นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฏ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
547 นายสุริยา ห่มขวา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
548 นางจุฑามาศ เวียงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนซำยางวิทยายาน กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
549 นายทวีศักดิ์ สมนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพพิทยาคม กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
550 นายเชษฐา วันสุทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนขัวเรียงศึกษา กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
551 นางรัชนี หล้าจาด รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนภูผาม่าน กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
552 นายธนะ สมน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
553 นายณัฐพงศ์ โสสองชั้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
554 นางพิชริน ทักษิณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
555 นางสาววรีพร ชาติชนะ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
556 นางรัชนี โพธิกุล ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
557 นายณัฐวุฒิ ศักดิ์คำดวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
558 นายกิตติพงษ์ จรัญศิริไพศาล ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
559 นายนพคุณ สืบเลย ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
560 นายณัฐวุฒิ ศักดิ์คำดวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการคณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
561 นายกิตติ ทับขันธ์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา รองประธานกรรมการคณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
562 นางอรทัย กสิวัฒน์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
563 นางทิพวรรณ วงษา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
564 นายวชิร สืบปรุ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
565 นางสาวกาญจนา ใกล้กลาง ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
566 นายจิรายุ ชมภูน้อย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
567 นางสาวฐานัภภรณ์ แพงคำแหง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
568 นางสาวนารีรัตน์ ทะสุนทร ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
569 นางสาวณัฐปัณฑ์ กูกขุนทด ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
570 นางศิริรักษ์ ลมคำภา ครูโรงเรียนขัวเรียงศึกษา กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
571 นางสุดารัตน์ ศักดิ์คำดวง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
572 นางสาววิสา ดวงจันทร์โชติ ครูโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
573 นางศิริพร ศิริวัฒนกุล ครูโรงเรียนชุมแพวิทยายน กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
574 นางวิลัดดา เรืองเจริญ ครูโรงเรียนภูผาม่าน กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
575 นางปณัสนันท์ กิติชัยเดชอนันต์ ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
576 นางยุพาพร คูเวนเบิร์ก ครูโรงเรียนผาขามวิทยายน กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
577 นายวิรัช พิมพา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
578 นางสาววรรณพร ศรีมี ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
579 นางสาวศิรินทิพย์ เทพประทาน ครูโรงเรียนภูผาม่าน กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
580 นางทิพวรรณ ดวงชาชม ครูโรงเรียนชุมแพพิทยาคม กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
581 นางสาวกิ่งแก้ว ประจันตะเสน ครูโรงเรียนซำยางวิทยายน กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
582 นางสาวกนกอร ชาติชนะ ครูโรงเรียนชุมแพวิทยายน กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
583 นางทิพวรรณ สุภักดี ครูโรงเรียนนาจานศึกษา กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
584 นางปิยวรรณ ทรงชัย ครูโรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
585 นางปิยวรรณ ทรงชัย ครูโรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
586 นางศิริเพ็ญ พรมษร ครูโรงเรียนนาจานศึกษา กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
587 นายณัฐวุฒิ ศักดิ์คำดวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
588 นางสาววรีพร ชาติชนะ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา รองประธานกรรมการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
589 นางสุภาภรณ์ ดาทุมมา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
590 นางสาวพนิดา แสนจันแดง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
591 นางวิรังรอง จรัญศิริไพศาล ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
592 นายวิษณุ ไชยา ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
593 นายจิรายุ ชมภูน้อย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
594 นางสาวอารียา จำปามี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
595 นายมงคล สาระสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
596 นางพิมพ์พร อุ่นผาง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
597 นางสาวนารีรัตน์ ทะสุนทร ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
598 นายสันติ จตุพันธ์ นายอำเภอมัญจาคีรี คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
599 พ.ต.อ.บรรจง ศิริสุทธิ์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรมัญจาคีรี คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
600 นายแพทย์ครรชิต เจิมจิตผ่อง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมัญจาคีรี คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
601 นายกมล ศรีล้อม สาธารณสุขอำเภอมัญจาคีรี คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
602 นายปราโมช กิมรัชต์โชติ นายกเทศมนตรีตำบลมัญจาคีรี คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
603 นายไพฑูลย์ เถรหนู ผู้จัดการการไฟฟ้าอำเภอมัญจาคีรี คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
604 นายสุพจน์ แสงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
605 นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า ผู้อำนวยการโรงเรียนชนบทศึกษา รองประธานกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
606 นายสุริยันต์ เหล่ามะลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
607 นายสุภาพ ผิวขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนคำแคนวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
608 นายธงชัย ศรีเคนา ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
609 นายอดุล อิงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
610 นางลัดดา ผาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
611 นายวัชระ คงแสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
612 นายประเสริฐ อุ่นผาง ครู รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
613 นายนิคม กองเพชร ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
614 นางปิยะดา รุณธาตุ ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
615 นายวิแมน บุญมาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
616 นายสมจิตร ภูมิไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
617 นางสาวพิทย์ธิดา พิทยสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
618 นางปนัดดา นามวิจิตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
619 นางเพชรดารินทร์ วัฒนานุสิทธิ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
620 นางแจ่มจันทร์ จันทร์หล้า ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
621 นางสาวสุดาวรรณ ซื่อตรง ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
622 นางอรวรรณ อวยศักดิ์ไชยงค์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
623 นางมะนิตย์ กัญญาสิทธิ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
624 นายสุวรรณ โภคเกาะ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
625 นางศิริลักษ์ สุนารี ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
626 นางนิรัติศัย สุดเพาะ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
627 นางพัชรา สิงห์หลง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
628 นางสุมาลา ดำเนตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
629 นางพัชรา สิงห์หลง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
630 นางสุนันทา ศิริตื้นลี ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
631 นางรัชนีวรรณ สีน้ำคำ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
632 นางวิไลวรรณ พรมสิทธิ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
633 นางณปภัช รู้สมกาย ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
634 นางวราลักษณ์ สีระคาม ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
635 นางสาวรสกมลรัตน์ ศรีภิรมย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
636 นางสาวเบญจพรรณ ชมพูมาตย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
637 นางสาวพัชราวลัย นาตีชน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
638 นางสมพิศ ธนธรรมสถิต ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
639 นางศศิธร มุพิลา ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
640 นายวิแมน บุญมาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
641 นายบุญสวน ศรีเชียงสา ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
642 นายสุวรรณ โภคเกาะ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
643 นายบุญพบ พิมพ์แสง ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
644 นายทวี พาเมืองพล ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
645 นายมนูญศักดิ์ รัชโพธิ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
646 นายนิรมิตร นามวิจิตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
647 นายบรรพต จันทร์ดาเสือ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
648 นายประหยัด สุ่มมาตย์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
649 นายอภิสิทธิ์ มะโนดี ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
650 นางสมจิต ศิริกาญจนพงศ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
651 นางศรีวรรณ พันธ์สวัสดิ์สกุล ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
652 นางอรุณลักษณ์ จตุรบูรณ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
653 นางกัลยา สุ่มมาตย์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
654 นายอุกฤษณ์ พลไธสงค์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
655 นายกิตติพงษ์ ศรีเสน ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
656 นายศุภชัย จำปาวงษ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
657 นายณัฐฐากร พิริยะกุล ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
658 นางนงเยาว์ ศรีเชียงสา ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
659 นางปนัดดา นามวิจิตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
660 นางสาวพิทย์ธิดา พิทยสกุล รองผู้อำนวยการ โรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
661 นางสาวภคมน หมู่โยธา ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
662 นางยุพิน คำพิลา ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
663 นางเพ็ญพร ยนยุบล ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
664 นางทองทิพย์ เนตรซิว ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
665 นางสาวขวัญชนก พันธ์สวัสดิ์สกุล ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
666 นางนิฤมล จันทร์ดาเสือ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
667 นางสุกัญญา มูลวารี ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
668 นางปิยนันท์ แก้วสุพรรณ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
669 นางสาวเครือวรรณ เชื้อหมอดู ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
670 นางวิภาพร พาเมืองพล ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
671 นางสาวนาถศิริ อันทอง ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
672 นางสาวภัทรวดี ศรีรุ่งเรือง ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
673 นางสาวนิลุบล สิทธิบุญมา ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
674 นางสาวณพัสสอร ชื่นชม ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
675 นางธีรภรณ์ ถึงงามคุณทรัพย์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
676 นางละเอียด สุรพล ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
677 นางอรอนงค์ สุทธิบุตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
678 นางสาวกรรณิกา ธาดา ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
679 นางธิดา โกจารย์ศรี ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
680 นางสาวรัชนี วินยพงศ์พันธ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
681 นางวรรณศรี คมขำ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
682 นางวัชรีวรรณ แสงสว่าง ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
683 นางกัลยา สุ่มมาตย์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
684 นางสุนี พิริยะกุล ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
685 นางละมัย วงศ์ลาศ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
686 นางสาวสุนันทา มานะปรีชาธร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
687 นางวิลาวัลย์ รัชโพธิ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
688 นางอรพินท์ พันธุ์รัตน์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
689 นางอรทัย แดนสิงห์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
690 นางปณัสนันท์ กิติชัยเดชอนันต์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
691 นางนิภา ถาเขียว ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
692 นางสุพรรณี หาญวงษา ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
693 นางพรโสภิต กองรัตน์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
694 นางสาวศิรินภา แวงชัยภูมิ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
695 นางสาวเจนจิรา โชคบัณฑิต ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
696 นางสาวทิพวรรณ บุญกอด ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
697 นางสาวศศิประภา ติวไธสง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
698 นางสาวศิริพร ศรีโคตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
699 นางสาวเอ็มพลอย เพชรสว่างเกิด ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
700 นางสัมฤทธิ์ โคตรธนู ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
701 นางศิริลักษณ์ สุนารี ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
702 นางสาวสุดาวรรณ ซื่อตรง ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
703 นางอรวรรณ อวยศักดิ์ไชยงค์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
704 นางนิรัชรา เขียวทอง ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
705 นางบัวหวาน พิมพ์แสง ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
706 นางมะนิตย์ กัญญาสิทธิ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
707 นางจิราพร แฝงดาหาร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
708 นายวินัย ปานเนาว์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
709 นางณัฐกฤตา อุทัยนา ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
710 นางสาวศิรินภา แวงชัยภูมิ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
711 นายนันทวุฒิ อุไรสาย ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
712 นายบุญจันทร์ ก้านอินทร์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
713 นายสมจิตร ภูมิไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
714 นายศิริชัย แจ้งกรณ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
715 นายพิสิษฐ์ วัฒนานุสิทธิ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
716 นายนิรมิตร นามวิจิตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
717 นายชัยเดช โพธิ์เกตุ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
718 นายสรายุทธ ยนยุบล ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
719 นายบรรพชนชัย กองรัตน์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
720 นายพิชิต สุดโต ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
721 นายวิทยา เขียวทอง ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
722 นายเกรียงไกร มุลทากุล ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
723 นายสิทธิชัย ป่าโพธิ์ชัน ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
724 นายปีใหม่ พิมพ์ทอง กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
725 นายสรวิชญ์ คงแสนคำ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
726 นายภาคภูมิ มุพิลา ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
727 นางณัชชารีย์ จิตวัฒนาชยานนท์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
728 นางสาวนัสรา ศรีอาจ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
729 นายบุญเทียน สุนารี ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
730 นายวิชาญ วิชเดช ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา (นาฎศิลป์)  
731 พ.ต.ท.ดิเรก เขียวกลม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการที่ปรึกษา (นาฎศิลป์)  
732 นายสายัณห์ งวงช้าง กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน คณะกรรมการที่ปรึกษา (นาฎศิลป์)  
733 นายสมบัติ ชำกุล กรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการที่ปรึกษา (นาฎศิลป์)  
734 นายทิวา รักกำเนิด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการที่ปรึกษา (นาฎศิลป์)  
735 นางอมรรัตน์ จันทร์เล็ก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการที่ปรึกษา (นาฎศิลป์)  
736 นายชาญชัย ดงอานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการที่ปรึกษา (นาฎศิลป์)  
737 นายชัยสิทธิ์ ผาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน (นาฎศิลป์)  
738 นายสุธรรม โพธิ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน (นาฎศิลป์)  
739 นายเปลี่ยน จงเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน (นาฎศิลป์)  
740 นายสมนึก เรื่องลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน (นาฎศิลป์)  
741 นายจรัล รัตนบุญทา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน (นาฎศิลป์)  
742 ว่าที่ ร.ต.วรวิทย์ คำศรีแก้ว รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน (นาฎศิลป์)  
743 นายพิมาน โทวิรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน (นาฎศิลป์)  
744 นางกนกรัตน์ ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน (นาฎศิลป์)  
745 นายเกษมรัตน์ ขุนทิพย์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน (นาฎศิลป์)  
746 นางสุชีรา สาฆ้อง ศึกษานิเทศก์ สพม.25 คณะกรรมการดำเนินงาน (นาฎศิลป์)  
747 นางวันทนา ทานุมา ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน (นาฎศิลป์)  
748 นายพรพนา พาโคกทม ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน (นาฎศิลป์)  
749 นายสมเกียรติ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน (นาฎศิลป์)  
750 นาววนิดา คณะวาปี ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน (นาฎศิลป์)  
751 นายชัยสิทธิ์ ผาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)  
752 นายพิมาน โทวิรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)  
753 นางสาวยุวะภา ราวี ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)  
754 นางอมรรัตน์ เดชะสิทธิ์ ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)  
755 นางอทิตยา แก่นชัยบุรี ครู โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)  
756 นางสุรดา ธรรมโรจน์ ครู โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)  
757 นางสาวพัชราภรณ์ จี้ฟู ครู โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)  
758 นายวณิต หารฟ้า ครู โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)  
759 นางพรทิพย์ ดียางหวาย ครู โรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)  
760 นางประทุมมา มั่นใจ ครู โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)  
761 นางสาวจิรภา ดู่ดำ ครู โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)  
762 นางรัฐนันท์ ทันสมัย ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)  
763 นางนฤมล ไสยสาลี ครู โรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)  
764 นางจันทร์เพ็ญ ศีลพันธ์ ครู โรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)  
765 นางรัสมี สุภพร ครู โรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)  
766 นายประสาร นามศรี ครู โรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)  
767 นางสาวอัมรินทร์ สุดเพาะ ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)  
768 นางชญาภา ราษฎร์เจริญ ครู โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)  
769 นางสาวดวงพร มีนา พนักงานราชการ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)  
770 นางสาวสุวิชานันท์ สฤษฏ์กุล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)  
771 นางสาวสุภาพร ทองโสม เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)  
772 นางสาวรัมภ์รดา แก้วศรีหา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)  
773 นางวนิดา คณะวาปี ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)  
774 นายจรัล รัตนบุญทา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (นาฏศิลป์)  
775 นายเกษมรัตน์ ขุนทิพย์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน รองประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (นาฏศิลป์)  
776 นายพิมาน โทวิรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (นาฏศิลป์)  
777 นายสุริยา เยาวมาตย์ ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (นาฏศิลป์)  
778 นายนิวัฒนา จำลอง ครู โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (นาฏศิลป์)  
779 นายสุรพงษ์ ปัญญา ครู โรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (นาฏศิลป์)  
780 ว่าที่ ร.ต.วริวิทย์ คำศรีแก้ว รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (นาฏศิลป์)  
781 นายพรพนา พาโคกทม ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (นาฏศิลป์)  
782 นายเปลี่ยน จงเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (นาฏศิลป์)  
783 นางจินตนา หาแก้ว ครู โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (นาฏศิลป์)  
784 นางสาววนิดา อารีเอื้อ ครู โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (นาฏศิลป์)  
785 นางสาวจินตนา เหล็กเจ๊ก ครู โรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (นาฏศิลป์)  
786 นางสาวภัทฑิยา มาอุ้ย ครู โรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (นาฏศิลป์)  
787 นางสาวจันทิมา โชติชัย ครู โรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (นาฏศิลป์)  
788 นางเพ็ญนภา ชุ่มนาเสียว ครู โรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (นาฏศิลป์)  
789 นางสาวอภิญญา เดชโคบุตร พนักงานราชการ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (นาฏศิลป์)  
790 นางสาวอรุณี สิมหลวง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (นาฏศิลป์)  
791 นางสาวเบญจพร บุญแสนสุข ครูอัตราจ้าง โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (นาฏศิลป์)  
792 นางสาววรารัตน์ มณีจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (นาฏศิลป์)  
793 นางวันทนา ทานุมา ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (นาฏศิลป์)  
794 นางเพ็ญศรี เทนอิสสระ ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (นาฏศิลป์)  
795 นายสมนึก เรื่องลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (นาฏศิลป์)  
796 นายสงกรานต์ สาระมณี ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (นาฏศิลป์)  
797 นายธนวุฒิ พรมดี ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (นาฏศิลป์)  
798 นายภาณุพงศ์ อุณชาติ ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (นาฏศิลป์)  
799 นายรุตธวัช เขียวน้อ ครู โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (นาฏศิลป์)  
800 นายธนัชกฤศ บัวจันทร์ พนักงานราชการ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (นาฏศิลป์)  
801 นางสาวเพ็ญสิริ ทุ่งจันทร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (นาฏศิลป์)  
802 นายณัฐวัฒณ์ วงธานี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (นาฏศิลป์)  
803 นายสิทธิพร หาญลำพัง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (นาฏศิลป์)  
804 นางสาวดาริกา จันทะแพน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (นาฏศิลป์)  
805 นายอนิรุฒ ใจตาง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (นาฏศิลป์)  
806 นายทรงชัย หิรัญเกิด พนักงานราชการ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (นาฏศิลป์)  
807 นายธีรศักดิ์ ศรีประเสริฐ ครู โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (นาฏศิลป์)  
808 นายสมเกียรติ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ (นาฏศิลป์)  
809 นางสุภาพร โคตรมณี ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ (นาฏศิลป์)  
810 นางเสาวลักษณ์ สาระมณี ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ (นาฏศิลป์)  
811 นายพงษ์พัฒน์ ศิริโท ครู โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ (นาฏศิลป์)  
812 นายชัชวาล อูปแก้ว ครู โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ (นาฏศิลป์)  
813 นางสมสนิท พิลาไชย ครู โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ (นาฏศิลป์)  
814 นางสาวเนตรนภา มาลาหอม ครู โรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ (นาฏศิลป์)  
815 นายณภพ วานิชสาร ครู โรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ (นาฏศิลป์)  
816 นางสาวอภิญญา เดชโคบุตร พนักงานราชการ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร กรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ (นาฏศิลป์)  
817 นายสุรพงษ์ ปัญญา ครู โรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ (นาฏศิลป์)  
818 นางวันทนา ทานุมา ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ (นาฏศิลป์)  
819 นางจินตนา หาแก้ว ครู โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ (นาฏศิลป์)  
820 นางชญาภา ราษฎร์เจริญ ครู โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ (นาฏศิลป์)  
821 นางอมรรัตน์ เดชะสิทธื์ ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ (นาฏศิลป์)  
822 นายชัยสิทธิ์ ผาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประธานคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน (นาฏศิลป์)  
823 นายสุธรรม โพธิ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา รองประธานคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน (นาฏศิลป์)  
824 นายเปลี่ยน จงเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน (นาฏศิลป์)  
825 นายสมนึก เรื่องลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน (นาฏศิลป์)  
826 นายจรัล รัตนบุญทา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน (นาฏศิลป์)  
827 ว่าที่ ร.ต.วริวิทย์ คำศรีแก้ว รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน (นาฏศิลป์)  
828 นายสมเกียรติ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน (นาฏศิลป์)  
829 นางกนกรัตน์ ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน (นาฏศิลป์)  
830 นายพิมาน โทวิรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประธานคณะกรรมการประมวลผล (นาฏศิลป์)  
831 นางวนิดา คณะวาปี ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม รองประธานคณะกรรมการประมวลผล (นาฏศิลป์)  
832 นายภาณุพงศ์ อุณชาติ ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล (นาฏศิลป์)  
833 นางสาวรัมภ์รดา แก้วศรีหา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล (นาฏศิลป์)  
834 นางสาววรารัตน์ มณีจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน คณะกรรมการประมวลผล (นาฏศิลป์)  
835 นายพรพนา พาโคกทม ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประมวลผล (นาฏศิลป์)  
836 นางสาวสุภาพร ทองโสม เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประมวลผล (นาฏศิลป์)  
837 นางกนกรัตน์ ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม ประธานคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (นาฏศิลป์)  
838 นางสมสนิท พิลาไชย ครู โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (นาฏศิลป์)  
839 นางจารุวรร สินทร ครู โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (นาฏศิลป์)  
840 นางสาววรารัตน์ มณีจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (นาฏศิลป์)  
841 นางจินตนา หาแก้ว ครู โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (นาฏศิลป์)  
842 นางสาวเบญจพร บุญแสนสุข ครูอัตราจ้าง โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (นาฏศิลป์)  
843 นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอบ้านไผ่ ประธานกรรมการที่ปรึกษา(สาระดนตรี)  
844 ว่าที่ ร.อ.วัทธิกร ทรงยศวัฒนา รก.นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านไผ่ กรรมการที่ปรึกษา (สาระดนตรี)  
845 นายเบญจกูล ศิริพรรณ ประธานกรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา (สาระดนตรี)  
846 นายปิติ ติยาเดชาชัย กรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา (สาระดนตรี)  
847 นายปรีชา มุกนำพร กรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา (สาระดนตรี)  
848 นางสิริกร ทวีศักดิ์ กรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา (สาระดนตรี)  
849 นายสุรพล ไสยกิจ กรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา (สาระดนตรี)  
850 นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี กรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา (สาระดนตรี)  
851 นายวัชระ ปวีณาภรณ์ กรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา (สาระดนตรี)  
852 พ.ต.ท.ทองพูล เปรมเหลา กรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา (สาระดนตรี)  
853 นายเจรียง วัชรมณี กรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา (สาระดนตรี)  
854 นายวิชิต จันทร์เมลือง กรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา (สาระดนตรี)  
855 นางทัศนีย์ สิทธิจินดา กรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา (สาระดนตรี)  
856 พ.ต.อ.จำรัส จันแดง ผกก.สภ.บ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
857 นายนาวิน ไสวงาม เลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สพม.25) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
858 นายวทัญญู ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน(สาระดนตรี)  
859 นายมนตรี เบ้าศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน(สาระดนตรี)  
860 นายสุรพล สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม รองประธาน คณะกรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
861 นายวรรณปกรณ์ จุมพลน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
862 นายอภิชาต อุ่นเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
863 นายบุญเหลือ ทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
864 นายมนตรี ถ้ำหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา กรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
865 นางนิกัญชลา ล้นเหลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขามพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
866 นางสุชีรา สาฆ้อง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 กรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
867 นายพจนา โสภาชัย ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
868 นางอมรรัตน์ สงวนญาติ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
869 นายสมพล สมภักดี ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
870 นายสนั่น มาลาสาย ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
871 นายสมชาติ กัลยาบาล ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
872 นางอรดี แก้วชะเนตร ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
873 นางสาวมินตรา โพธิ์จารย์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
874 นางสาวกัลยรัตน์ หนันทุม ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
875 นางสาวณัฐนันท์ บุญกมลศรีศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
876 นายภูมินทร์ ชาลีคาร ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
877 นายมนตรี เบ้าศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการ ฝ่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
878 นายพจนา โสภาชัย ครู โรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการ ฝ่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
879 นางสาวชญานิศ แซ่อือ นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
880 นางสาวรัตนา อ้อทอง นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
881 นางสาวสุธิดา เคนกุดรัง นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
882 นางสาวมัลลิกา กล้าหาญ นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
883 นางสาวชวัลย์กร วิเศษสิงห์ นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
884 นางสาวสาธิกา พรหมกสิกร นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
885 นางสาวยุพาภรณ์ สิงห์บุญ นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
886 นางสาวกานต์สิรี ตอรบรัมย์ นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
887 นางสาวปาณิสรา วงศ์มา นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
888 นายภูมินทร์ ชาลีคาร ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
889 นางสาวสุวพรรณ พรหมรับ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
890 นางสาวมินตรา โพธิ์จารย์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
891 นายอภินันท์ ยอดแก้ว ครู โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
892 นางสาวปวีณา อาสานอก ครู โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
893 นางสาวสุภลักษณ์ สันเทพ ครู โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
894 นางสมปรารถนา จันทร์ประทัด ครู โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
895 นางสาววรพรรณ เทวะหะ ครู โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
896 นางสาวณัฐนันท์ บุญกมลศรีศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
897 นางอรดี แก้วชะเนตร ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
898 นางอมรรัตน์ สงวนญาติ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
899 นายกรรพล เมืองคำ นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
900 นายนาวิน ไสวงาม ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
901 นายสมชาติ กัลยาบาล ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
902 นายสนั่น มาลาสาย ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
903 นายพจนา โสภาชัย ครู โรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (สาระดนตรี)  
904 นางประยูร ศรีเสน ครู โรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการ ฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (สาระดนตรี)  
905 นางสาวสุนิสา จันหัวนา ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (สาระดนตรี)  
906 นางสาวศศิริขวัญ โบราณมูล ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (สาระดนตรี)  
907 นางอรดี แก้วชะเนตร ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (สาระดนตรี)  
908 นางสาวณัฐนันท์ บุญกมลศรีศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (สาระดนตรี)  
909 นายกิตติปกรณ์ อ้มเถื่อน ครู โรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการ ฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
910 นางสาวตักษนันท์ หล้าหาญ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการ ฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
911 นางกัลยา คามวุฒิ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
912 นางสาวณัฐยา พาที ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
913 นายเสกสรร มะเดื่อ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
914 นายเสกสรร มะเดื่อ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
915 นางสาวสุธิดา ธีระตระกูล ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
916 นางประยูร สันดี ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
917 นายนพดล ชาลีคาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (สาระดนตรี)  
918 นายเดชา วรดี ครู โรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (สาระดนตรี)  
919 นายธนบูลย์ ชูลิขิต ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (สาระดนตรี)  
920 นายสุปัน ไชยหาเทพ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (สาระดนตรี)  
921 นายฉัีชวา ไขเหลาคำ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (สาระดนตรี)  
922 นายภูมินทร์ ชาลีคาร ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (สาระดนตรี)  
923 นายสง่า แก้วป้อง ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3 กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (สาระดนตรี)  
924 นายทินกร คชเดช ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3 กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (สาระดนตรี)  
925 นายจำลอง นาตรีชน ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3 กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (สาระดนตรี)  
926 นายปัญจเดช สมตัว เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (สาระดนตรี)  
927 นายเจษฎาพร อุดม เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (สาระดนตรี)  
928 นายบุญเปรียบ น้ำแก้ว ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (สาระดนตรี)  
929 นายนาวิน ไสวงาม ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (สาระดนตรี)  
930 นายสนั่น มาลาสาย ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (สาระดนตรี)  
931 นางพรทิพา ศรีวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการ ฝ่ายพยาบาล (สาระดนตรี)  
932 นางธีราภรณ์ โนนเพีย ครู โรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการ ฝ่ายพยาบาล (สาระดนตรี)  
933 นางอุมาพร พิมพ์ภักดี ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายพยาบาล (สาระดนตรี)  
934 นางสาวรัตนาภรณ์ ลัญจกรกีรติกุล ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายพยาบาล (สาระดนตรี)  
935 นางสาวเรืองจิตร สุตะปัญญา ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายพยาบาล (สาระดนตรี)  
936 นายทินกร คชเดช ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายพยาบาล (สาระดนตรี)  
937 นางกฤษณา อึ้งตระกูล ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายพยาบาล (สาระดนตรี)  
938 นางอมรรัตน์ สงวนญาติ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการ ฝ่ายปฏิคม (สาระดนตรี)  
939 นางประยูร ศรีเสน ครู โรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการ ฝ่ายปฏิคม (สาระดนตรี)  
940 นางสุวารีย์ สนิทโกศัย ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายปฏิคม (สาระดนตรี)  
941 นางพุทธินันท์ โคตรภูเขียว ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายปฏิคม (สาระดนตรี)  
942 นางสาวศศิริขวัญ โบราณมูล ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายปฏิคม (สาระดนตรี)  
943 นางสาวสุนิสา จันหัวนา ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายปฏิคม (สาระดนตรี)  
944 นางสาวมินตรา โพธิ์จารย์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายปฏิคม (สาระดนตรี)  
945 นางสาวมินตรา โพธิ์จารย์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายปฏิคม (สาระดนตรี)  
946 นางสาวสุรีย์พร เค้าสงค์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายปฏิคม (สาระดนตรี)  
947 นางสาวสุนิสา สุดเพาะ นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการ ฝ่ายปฏิคม (สาระดนตรี)  
948 นางสาววราภรณ์ พิมโต นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการ ฝ่ายปฏิคม (สาระดนตรี)  
949 นางสาวศศิมาศ ห้วยหงส์ทอง นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการ ฝ่ายปฏิคม (สาระดนตรี)  
950 นางสาวอาทิชา กาโน นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการ ฝ่ายปฏิคม (สาระดนตรี)  
951 นางสาววาสนา โพธิ์ศรี นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการ ฝ่ายปฏิคม (สาระดนตรี)  
952 นางอรดี แก้วชะเนตร ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายปฏิคม (สาระดนตรี)  
953 นางสาวควรครอง ปัญโญวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายปฏิคม  
954 นางสาวณัฐนันท์ บุญกมลศรีศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายปฏิคม  
955 นายธนบูลย์ ชูลิขิต ครู โรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (สาระดนตรี)  
956 นางสาวสุคนธรัตน์ กระพี้แดง ครู โรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (สาระดนตรี)  
957 นายปัญจเดช สมตัว เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า กรรมการ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (สาระดนตรี)  
958 นายเจษฎาพร อุดม เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า กรรมการ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (สาระดนตรี)  
959 นางสาวสุุวพรรณ พรหมรับ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (สาระดนตรี)  
960 นายสมชาติ กัลยาบาล ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (สาระดนตรี)  
961 นายภูมินทร์ ชาลีคาร ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (สาระดนตรี)  
962 นายยุทธศิลป์ แก้วชูสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการ ฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย (สาระดนตรี)  
963 นายสุนทร ชวนจิตต์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการ ฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย (สาระดนตรี)  
964 นายพินิจ กุณาศล ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย (สาระดนตรี)  
965 นายนวพล สีดามล ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย (สาระดนตรี)  
966 นายศรัณพงศ์ จันทร์โสดา ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย (สาระดนตรี)  
967 นายราชัย นามวงศ์ษา ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย (สาระดนตรี)  
968 นายภูริวรรฒก์ สุขแสน ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย (สาระดนตรี)  
969 นายกฤตานนท์ เงาะเศษ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย (สาระดนตรี)  
970 นายถาวร ภาวะโคตร ยามรักษาการณ์ โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย (สาระดนตรี)  
971 นายวีระ โรจน์ภัทรภาษิต ยามรักษาการณ์ โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย (สาระดนตรี)  
972 นายสุพงษ์ หลานวงษ์ ยามรักษาการณ์ โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย (สาระดนตรี)  
973 นายบรรณวิทย์ สุขเกษม ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย (สาระดนตรี)  
974 นางสมวาสนา ธนเมธีกุล ครู โรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สาระดนตรี)  
975 นายเสถียร เหล่าประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สาระดนตรี)  
976 นางสาวณัฐยา พาที ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สาระดนตรี)  
977 นายถนอมศักดิ์ เพียเอีย ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สาระดนตรี)  
978 นายธนัช ฐากุลธเนศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ  
979 นางชุมสาย ชาวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ (สาระดนตรี)  
980 นางเพ็ญนภา อิศรางกูร ณ อยุธยา ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ (สาระดนตรี)  
981 นายเสกสรร กองเกิด ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ (สาระดนตรี)  
982 นางสุกัญญา ขาวงาม ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ (สาระดนตรี)  
983 นางสาวอังคณา สุดสะอาด ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ (สาระดนตรี)  
984 นางสาวชุติมณฑน์ สินสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ (สาระดนตรี)  
985 นายวทัญญู ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการ ฝ่ายตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน (สาระดนตรี)  
986 นายมนตรี เบ้าศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการ ฝ่ายตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน (สาระดนตรี)  
987 นายสนั่น มาลาสาย ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน (สาระดนตรี)  
988 นายสมชาติ กัลยาบาล ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน (สาระดนตรี)  
989 นายนาวิน ไสวงาม ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน (สาระดนตรี)  
990 นางอรดี แก้วชะเนตร ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน (สาระดนตรี)  
991 นางกรรณิการ์ สืบสารคาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอกระนวน เขต ๑ คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
992 นายตระกูล เจริญเชื้อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอกระนวน เขต ๒ คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
993 นายชัชวาล โนนใหม่ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกระนวน ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
994 นายสมคิด โพธิ์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
995 นายทวี วันสืบ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
996 นายศุภวิช วังคะฮาต ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒ ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
997 นายวิทยา มะชะรา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๖ ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
998 นายวิชัย พิมพ์พะวงษ์ กำนันตำบลหนองโก หมู่ ๗ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
999 นายธวัช ศรีวงศ์แสน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐ ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1000 นายพัฒนพงศ์ มาศแท่น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๑ ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1001 นายบัญชา ไชยชาติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๗ ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1002 นายอ่อนศรี น้อยเสนา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๘ ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1003 นายคำไพ ตุลาเนตร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1004 นายธนัท ไชยทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1005 นายเรืองยศ แวดล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1006 นายโกเมธ พิมพ์เบ้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1007 นายฉัตร สิงห์บูราณ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำน้ำพอง รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1008 นายจำรูญ ศรีฉายา ผู้อำนวยการโรงเรียนยางคำพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1009 นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพม.๒๕ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1010 นางบุษกร หวานเพราะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1011 นายวราวุธ สร้อยพิมาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1012 นางลักษณ์มณี แสงสุพิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1013 นางอัญรินทร์ วิโย รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1014 นายศักดิ์ชาย อินทร์ชัย ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1015 นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริบุรี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1016 นายผจงเกียรติ ธนวัจน์โชคทวี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1017 นายรำไพ แสงนาค ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1018 นายประชัญศักดิ์ แก้วดวง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1019 นางมณีรัตน์ บริบูรณ์วัฒน์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1020 นายธิติ แสงเขียว ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1021 นางปิยนุช บัวพัฒน์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1022 นางนฤมล สีทน ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1023 นายวรวุฒิ บ่อคำ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1024 นายจิระ ราชธิสาร ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1025 นายเฉลียวศักดิ์ คำวงษ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1026 นางราริน นันทพานิช ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1027 นางสาวทัศนีย์ สืบวงศ์แสง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1028 นายเทวา รุทเทวิน ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1029 นายอาทิตย์ ยวนหมื่น ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1030 นายขวัญชัย ศรีนวล ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1031 ส.ต.ท.สุชาติ สุวรรณเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1032 นายไพรินทร์ พลเยี่ยม ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1033 นายสุระ น้อยสิม ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1034 นายสุรศักดิ์ บึงบาง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1035 นางสาวพรพรรณ์ ดวงปาโคตร ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1036 ส.ต.ท.สุชาติ สุวรรณเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1037 นายศักดิ์ชาย อินทร์ชัย ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1038 นายสันติ พันธุ์ชัย ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1039 นายชัยวิชิต สวุรรณเรือง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1040 นายนพรัตน์ ปะวะถี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1041 นายเทวา รุทเทวิน ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1042 นายอาทิตย์ ยวนหมื่น ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1043 นายเฉลียวศักดิ์ คำวงษ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1044 นายขวัญชัย ศรีนวล ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1045 นายบัญชา คำธานี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1046 นางปิยนุช บัวพัฒน์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1047 นางสมควร หาจันดาห์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1048 นางอนุวรรณ สิมลี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1049 นายธิติ แสงเขียว ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1050 นางภัสดา วงษ์ชารี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1051 นางอภิรดี ศักดิ์คันธภิญโญ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1052 นางสาวปิยฉัตร แสงอินทร์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1053 นายจิระ ราชธิสาร ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1054 นางสาวพรพรรณ์ ดวงปาโคตร ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1055 นางสาวนฤมล ศรีทน ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1056 นางสัญญาลักษณ์ คำธานี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1057 นายวรวุฒิ บ่อคำ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1058 นางลิขิตรา พลเยี่ยม ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1059 นางนิตยา สมอหมอบ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1060 นางสาวทัศนีย์ สืบวงศ์แสง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1061 นายวิษนุ พรมนัส ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1062 นางสาววัลยา ธีรฐิติธรรม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1063 นางสาวธัญลักษณ์ คำทาสี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1064 นางสาวกัญญาภัทร แว่นศิลา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1065 นางสาวเปรมยุดา เหมจันทึก นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1066 นางสาววันทาทิพย์ ตะธุง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1067 นางสาววนิดา ไชยรินทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1068 นายปิยะณัฐ จงแพทย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1069 นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์ศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1070 นางสาวครองทิพย์ ดิลกโสภณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1071 นายอภิวัฒน์ เจียระแม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1072 นายทักษพงศ์ วงษ์ชาลี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1073 นายพงศกร มุริจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1074 นายปริญญา มาตรา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1075 นายธวัชชัย หนองภักดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1076 นางสาวเกศสุดา ศรีหาโคตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1077 นางสาวประภาสิริ มะลิรัตน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1078 นายจุฬพัฒน์ ปักเคระกะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1079 นายอภิสิทธิ์ มาศพิมลศิลป์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1080 นายจักรกริช สบายใจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1081 นางสาวกมลพร ชาวเหนือ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1082 นายไพรินทร์ พลเยี่ยม ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1083 นายสุรศักดิ์ บึงบาง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1084 นายสุระ น้อยสิม ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1085 นางอัญรินทร์ วิโย รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1086 นายวราวุธ สร้อยพิมาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1087 นางลักษณ์มณี แสงสุพิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1088 นายศักดิ์ชาย อินทร์ชัย ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1089 นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริบุรี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1090 นายพรชัย บรรจง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1091 นางสาวนิตกรณ์ ศรีพิมพ์สอ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1092 นายธีระวัฒน์ เขจรสิทธิ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1093 นายธิติ แสงเขียว ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1094 นายวรวุฒิ บ่อคำ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1095 นายเฉลียวศักดิ์ คำวงษ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1096 นายสมจิตร ภูพานเพชร ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1097 นายผจงเกียรติ ธนวัจน์โชคทวี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1098 นายประชัญศักดิ์ แก้วดวง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1099 นายจักรพงษ์ อามาตย์สมบัติ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1100 นายชาญวิทย์ มณีเรือง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1101 นายเชษฐา เดชาโชติช่วง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1102 นายชัยวิชิต สุวรรณเรือง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1103 นายธนธัช วินทะไชย ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1104 นายธันยวัตร แก้วสุข ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1105 นายนัฐพงษ์ ใขกันหา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1106 นางสาวศิริเพ็ญผกา อินทรปัญญา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1107 นางสาวศิลายุ ชาบัณฑิตพุฒ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1108 นางสาวนรินทร์ทา เนื่องมัจฉา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1109 นางสาวธนันณัฐ ขุราษี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1110 นางสาวสุภาวดี แข็งขัน ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1111 นางสาวจิราภัค อามาตย์ทัศน์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1112 นางสาวอรทัย ไพรสว่าง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1113 นางสาวชญาณิทิพย์ บุญลบ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1114 นายรำไพ แสงนาค ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1115 นายฉัททันต์ วิโย ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1116 นางอัญรินทร์ วิโย รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1117 นางสาววัลลีย์ แสงสว่าง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1118 นางสาวชลิดา ชาติมนตรี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1119 นางสาววิภาดา ลาปะ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1120 นางสาวนฤมล พิพัธนบรรจง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1121 นางสาวสุภาวดี แข็งขัน ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1122 นางสาวจิราภัค อามาตย์ทัศน์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1123 นางสาวสุภาพร มรกฎ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1124 นางสาวธนันณัฐ ขุราษี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1125 นายณัฐพงษ์ ไขกันหา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1126 นางสาววิชชุดา แสงนาค ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1127 นางสาวหทัยรัตน์ ภูมิพัฒน์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1128 นางสาวอภิญญา บางจันทร์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1129 นางสาวศิลายุ ชาบัณฑิตพุฒ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1130 นางสาวสุรัสวดี วัณณกุล ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1131 นางสาวอรทัย ไพรสว่าง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1132 นางสาวกานติมา มุนติเก ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1133 นางเพ็ญประภา อินทรปัญญา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1134 นางปิยะฉัตร แสงอินทร์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1135 นางสาวณาตยาณี บุตทนุ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1136 นายเอนก พรมสา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1137 นางวิณมล สมเหล็ก ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1138 นางนิตยา ศรีภูธร ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1139 นางสาวศิริเพ็ญผกา อินทรปัญญา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1140 นางสาวนรินทร์ทา เนื่องมัจฉา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1141 นางอัญรินทร์ วิโย รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1142 นายชาญวิทย์ มณีเรือง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1143 นายจักรพงษ์ แผ่นทอง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1144 นายจักรพงษ์ อามาตย์สมบัติ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1145 นางสาวชญานิทิพย์ เขจรสิทธิ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1146 นางสาววาสนา สอดศรี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1147 นายชัยวิชิต สุวรรณเรือง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1148 นางลักษณ์มณี แสงสุพิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1149 นายณัฐวุฒิ เคนทรภักดิ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1150 นายอิสระ โป้คอนสาร ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1151 นางสาวิตรี ทัดพินิจ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1152 นายทองแดง ประสาวะถา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1153 นางอัญรินทร์ วิโย รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1154 นางสาวภิรพร พิสสาพิมพ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1155 นางสาวยุวภา ยนสำอาง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1156 นายพรชัย บรรจง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1157 นายวราวุธ สร้อยพิมาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1158 นางสมควร หาจันดาห์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1159 นายคุณานนท์ พิณพงษ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1160 นางมณีรัตน์ บริบูรณ์วัฒน์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1161 ส.ต.ท.สุชาติ สุวรรณเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1162 นายศักดิ์ชาย อินทร์ชัย ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1163 นายไพรินทร์ พลเยี่ยม ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1164 นายสันติ พันธุ์ชัย ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1165 นายธิติ แสงเขียว ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1166 นายนพรัตน์ ปะวะถี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1167 นายเทวา รุทเทวิน ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1168 นายอาทิตย์ ยวนหมื่น ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1169 นายเฉลียวศักดิ์ คำวงษ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1170 นายขวัญชัย ศรีนวล ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1171 นายสุรศักดิ์ บึงบาง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1172 ส.ต.ท.สุชาติ สุวรรณเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1173 นายศักดิ์ชาย อินทร์ชัย ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1174 นายไพรินทร์ พลเยี่ยม ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1175 นายสันติ พันธุ์ชัย ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1176 นายธิติ แสงเขียว ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1177 นายนพรัตน์ ปะวะถี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1178 นายเทวา รุทเทวิน ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1179 นายอาทิตย์ ยวนหมื่น ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1180 นายเฉลียวศักดิ์ คำวงษ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1181 นายขวัญชัย ศรีนวล ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1182 นายปิยะณัฐ จงแพทย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1183 นายสุรศักดิ์ บึงบาง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1184 ส.ต.ท.สุชาติ สุวรรณเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1185 นายไพรินทร์ พลเยี่ยม ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1186 นายธิติ แสงเขียว ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1187 นางปิยนุช บัวพัฒน์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1188 นางนฤมล ศรีทน ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1189 นางราริน นันทพานิช ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1190 นายเฉลียวศักดิ์ คำวงษ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1191 นางสาวทัศนีย์ สืบวงศ์แสง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1192 นายธีรวัฒน์ เขจรสิทธิ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1193 นายจิระ ราชธิสาร ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1194 นางสาวเปรมยุดา เหมจันทึก นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1195 นางสาววันทาทิพย์ ตะธุง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1196 นางสาววนิดา ไชยรินทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1197 นางสาวพรพรรณ์ ดวงปาโคตร ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1198 นายวรวุฒิ บ่อคำ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1199 นายวราวุธ สร้อยพิมาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1200 นายคุณานนท์ พิณพงษ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1201 นางสาวนฤมล พิพัธนบรรจง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1202 นางสาววัลลีย์ แสงสว่าง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1203 นายอิศรภักดิ์ หล้าหา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1204 นายสวัสดิ์ แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1205 นายสวัสดิ์ แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1206 นายจเด็จ อาสนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1207 นางชุลีพร นาเลาห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการดำเนินงานกิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1208 นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ศึกษานิเทศ์ สพม .25 กรรมการดำเนินงานกิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1209 นายนพคุณ สืบเลย ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการดำเนินงานกิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1210 นายธนเดช วิไลรัตนกูล ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการดำเนินงานกิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1211 นายวีรพล เจริญชนม์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานกิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1212 นายเชิดเกียรติ พูนพิพัฒน์ ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินงานกิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1213 นายอนันต์ เดชโยธิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการการดำเนินงานกิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1214 นายอลงกรณ์ บุตรกสก เลขานุการศูนย์ฯ หุ่นยนต์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการดำเนินงานกิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1215 นางสุภาวดี โพธิปัสสา ครู โรงเรียนสีชมพู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการดำเนินงานกิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1216 นายอิสระ เวียงสมุทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1217 นางไขศรีวิไล ยอดเสนีย์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1218 นางพัชรินทร์ สุขสร้อย ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1219 นางพีรภาว์ ภูมิช่วง ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1220 นางสาวจุภาพรณ์ ชีกว้าง ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1221 นางลออ บัวใหญ่รักษา ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1222 นางสาวศุภธิดา ศรีพงศ์วิวัฒน์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1223 นางพิชญา มาตย์ภูธร ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1224 นางภนาวรรณ์ สามารถ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1225 นายชโลธร สาระผล ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1226 นางสาวอมราวดี พบวงษา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1227 นางสาวคณิตา พิมศร นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1228 นางสาววิริยาภรณ์ องค์นาม นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1229 นายไพฑูรย์ บึงมุม นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1230 นางสาวศุภธิดา แสงโทโพธิ์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1231 นางธิดารัตน์ ใจสุข ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1232 นางทิวาภรณ์ เลิศวีรพล ครู โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1233 นายสุลักษณ์ มูลจันทร์ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร รองประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1234 นางสาวศิตาภรณ์ คำมุงคุณ นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1235 นายณัฐพล วรหาญ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1236 นางสาวกชกร ล่ามสมบัติ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1237 นายเอกชัย ศรีสุภาพ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1238 นางสุภาวดี โพธิปัสสา ครู โรงเรียนสีชมพู กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1239 นายน้ำเพชร กล้าหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1240 นายนรินทร์ ทรงอาจ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1241 นายทองปาน สีคงเพชร ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1242 นางสายหยุด กล้าหาญ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1243 นายวิสูตร แสวงธรรม ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1244 นางรสกร เหล่าลาภะ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1245 นายชัยดิลก กัณชัย ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1246 นางณัฐกมล กัสมะนันท์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1247 นางสาวนิตยา อุดมผล ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1248 นางวิไลวรรณ โพธิจารย์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1249 นางสาวถิรนันท์ แซ่เอี้ยว ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1250 นายเกรียงไกร รักษาวงศ์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1251 นายภัทราวุธ เวทย์วีระพงศ์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1252 นายชัยนันท์ คำหลาย ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1253 นายโยธิน ธีระนันท์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1254 นายเรืองสิทธิ์ นามกอง ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1255 นายรุ่งโรจน์ มั่งคำ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1256 นายวรวุฒิ กกขุนทด ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1257 นายกิตติภูมิ เรืองเสน นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1258 นายปรมินทร์ อัตตะเนย์ นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1259 นายศรันธ์ สิมลา นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1260 นายกฤติพัฒน์ ใสงาม นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1261 นายเฉลิมเกียรติ ถีอาสนา ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1262 นายพงษ์พันธุ์ ศรีมันตะ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1263 นายน้ำเพชร กล้าหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1264 นางจรรยา แสวงธรรม ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1265 นางอภิรดี นิราศสูงเนิน ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1266 นางสาวรจนา วงษ์ดรมา ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1267 นางสาวชลธิชา ภูบรม ครูผู้ช่วย โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1268 นางสาวยลดา ทำมาน ครูผู้ช่วย โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1269 นางสาวจิราพร ดาบุตร พนักงานราชการ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1270 นางสาวหนึ่งฤทัย ฮาตแสนเมือง ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1271 นางสาวชุติมา มูลสาระ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1272 นางสาวพัชราภรณ์ ขันตรีกรม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1273 นางสาวฑิฆัมพร ศรีแวง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1274 นางสาวอลิษา พิลาดา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1275 นางสาวน้ำทิพย์ เวทย์วีระพงศ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1276 นางสาวศริญญา สุขสร้อย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1277 นางปราใส ขันตรีกรม ลูกจ้าง โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1278 นางอัจฉราพร ขันตรีกรม ลูกจ้าง โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1279 นางยุพิน ศรีชาติ ลูกจ้าง โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1280 นางสาวพัชรี อับโพธิ์ชัย ลูกจ้าง โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1281 นางศิริรัตน์ เจือสกุล ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1282 นางวารุณี แสบงบาล ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1283 นางเพ็ญนภา กองเพชร ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1284 นางปริญญา ซังคะนารถ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ  
1285 นางพิมพ์กมล พลอ่อนสา ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1286 นายชัยนันท์ คำหลาย ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1287 นายโยธิน ธีระนันท์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1288 นายเรืองสิทธิ์ นามกอง ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1289 นายวรวุฒิ กกขุนทด ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1290 นายกิตติภูมิ เรืองเสน นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1291 นายปรมินทร์ อัตตะเนย์ นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1292 นายศรันธ์ สิมลา นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1293 นายกฤติพัฒน์ ใสงาม นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1294 นายรุ่งโรจน์ มั่งคำ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1295 นายวีระยุทธ ทองแดง ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1296 นายสุรชาติ สารแสน ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1297 นายกิตติพิสุทธิพันธ์ คำโมง ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1298 นายสุพรม ไชยโวหาร ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1299 นายธนภูมิ เหล่าลาภะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1300 นางนงนุช พูลลาภ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กิจกรรมคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1301 นางศิริเพ็ญ แม้นดินแดง ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1302 นางสุภาพร อ้วนสาเล ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1303 นางสาวรัชนี พลดอน ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1304 นางสาวเพลินพิศ แก้วใส ครูธุรการ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1305 นางปราณี กงจันทร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1306 นางสาวอภัสรินทร์ หลานวงษ์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1307 นางจงกล ศรีวิไล ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1308 นางพิสมัย แก้ววังชัย ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1309 นางสุจิน มณีพราย ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1310 นายสัมฤทธิ์ พรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังวิทยายน ประธานกรรมกรรมการการประมวลผล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1311 นายเรืองสิทธิ์ นามกอง ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา รองประธานกรรมการการประมวลผล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1312 นางสาวศุภธิดา แสงโทโพธิ์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการการประมวลผล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1313 นางธิดารัตน์ ใจสุข ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการการประมวลผล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1314 นายกิตติภูมิ เรืองเสน นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการการประมวลผล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1315 นายปรมินทร์ อัตตะเนย์ นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการการประมวลผล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1316 นายศรันธ์ สิมลา นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการการประมวลผล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1317 นายกฤติพัฒน์ ใสงาม นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการการประมวลผล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1318 นายโยธิน ธีระนันท์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการการประมวลผล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1319 นางนงลักษณ์ สหัสรังษี ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการการประมวลผล กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1320 นางสุกัญญา แสนทวีสุข ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการการประมวลผล กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1321 นางสาวนิภาวรรณ ตลับทอง ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการการประมวลผล กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1322 นางสาวรุ่งทิวา สุภกรรม ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการการประมวลผล กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1323 นางสถาพร กิ่งแก้ว ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการการประมวลผล กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1324 นายวรวุฒิ กกขุนทด ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ การประมวลผล กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1325 นางยุพาพักตร์ คล่องดี ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ การประมวลผล กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1326 นายวาสนา ไชยศึก ประธานสหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1327 นายสุรเชษฐ รูปต่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพล รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1328 นายวุฒิชัย แสงสุดตา ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนข่าวิทยา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1329 นายกนก บุตรวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1330 นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามวิทยา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1331 นางอังคณา ปะตังเวสัง ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1332 นางแจ่มจันทร์ จันทร์หล้า ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1333 นางธิดา โกจารย์ศรี ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1334 นางสาวนาถศิริ อันทอง ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1335 นางสุมาลา ดำเนตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1336 นางพัชรา สิงห์หลง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1337 นางสุนันทา ศิริตื้นลี ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา รองประธานกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1338 นางรัชนีวรรณ สีน้ำคำ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1339 นางณัฐกฤตา อุทัยนา ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1340 นางณปภัช รู้สมกาย ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1341 นางวราลักษณ์ สีระคาม ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1342 นางสาวรสกมลรัตน์ ศรีภิรมย์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1343 นางสาวเบญจพรรณ ชมพูมาตย์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1344 นางสาวพัชราวลัย นาตีชน ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1345 นางสมพิศ ธนธรรมสถิต ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1346 นายวินัย ปานเนาว์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1347 นายบุญจันทร์ ก้านอินทร์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1348 นายวินัย ปานเนาว์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1349 นายบุญจันทร์ ก้านอินทร์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา รองประธานกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1350 นางปนัดดา นามวิจิตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1351 นางวรรณภา ปานเนาว์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1352 นางณัฐกฤตา อุทัยนา ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1353 นางสาวศิรินภา เเวงชัยภูมิ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1354 นางสาวทิพวรรณ บุญกอด ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1355 นางสาวบุษราภรณ์ กองรัตน์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1356 นางนิรัติศัย สุดเพาะ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1357 นางศิริลักษณ์ สุนารี ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1358 นายเรืองฤทธิ์ คำพิลา ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายอัดสำเนาเอกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1359 นางสาวกัญญ์ภัคพิมพ์ อุดมวงษ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายอัดสำเนาเอกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1360 นางสาวศิราณีย์ วงศ์สุวรรณ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายอัดสำเนาเอกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1361 นายบุญเทียน สุนารี ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายอัดสำเนาเอกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1362 นางเพชรดารินทร์ วัฒนานุสิทธิ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายอัดสำเนาเอกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1363 นางวรรณภา ปานเนาว์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1364 นางศศิธร มุพิลา ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา รองประธานกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1365 นางปนัดดา นามวิจิตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1366 นางนิรัติศัย สุดเพาะ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1367 นางสุมาลา ดำเนตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1368 นางสาวลัสดา กองคำ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1369 นายรังสรรค์ เถื่อนนาดี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1370 นายลิขิต เพชรผล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1371 นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1372 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1373 นายจเด็จ อาศนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร รองประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1374 นางณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1375 นายสุรกฤษฎิ์ คำปิคา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1376 นายละเอียด แพงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1377 นายสุเมธ สุวอ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1378 นางชุรีพร นาเลาห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1379 นายจิรัฐติกุล ดอนวิจารณ์ขจร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.๒๕ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1380 นางทองใบ มุ่งชู ครู โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1381 นางกัลยา ดีงาม ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1382 นางจงกล ศรีวิไล ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1383 นายมาโนชญ์ ทับนิยม ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1384 นางสุพิดา โนพันธ์ุ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1385 นายสุรชาติ สารแสน ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1386 นายทรงสิทธิ์ พิริยชูสิทธิ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1387 นางเสน่ห์ พวงมาลา ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1388 นายอนันต์ เดชโยธิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1389 นางนิธิดา เบ้าศรี เลขานุการศูนย์ฯสังคมศึกษาฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1390 นายสุพล พรหมกูล ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1391 นางอรนุช ไวบรรเทา ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1392 นางสาวบรรจง มุกดา ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมเพลงคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1393 นางสาวชมชนก สุริหาร นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมเพลงคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1394 นายธนสิน อินทวงศรี นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมเพลงคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1395 นางอรนุช ไวบรรเทา ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมเพลงคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1396 นางสาวอรรจนพรรณ คงนาวัง นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมเพลงคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1397 นางสาวจิรัฐิติกาล มะเรืองศรี ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมโครงงานคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1398 นางสาวหทัยชนก หวังจิต นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมโครงงานคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1399 นางรุ้งตะวัน ครองทรัพย์ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมโครงงานคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1400 นางสาวสิริลักษณ์ ลัทธิคุณ นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมโครงงานคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1401 นางพรจิตต์ ไกรขุนทศ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมภาพยนตร์สั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1402 นายรชตพล เครือหงษ์ นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมภาพยนตร์สั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1403 นางลดาวัลย์ อุปราเรืองโรจน์ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมภาพยนตร์สั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1404 นายอธิก เฮ้าประมงค์ นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมภาพยนตร์สั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1405 นางบุญวิภา เชื้อสาวะถี ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมละครคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1406 นางสาวมุทิตา เสนาะเลิศ นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมละครคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1407 นางสาวณัฐกานต์ นุภา นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมละครคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1408 นางรัชนีย์ เชิดสูงเนิน ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมละครประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1409 นางสาวกนิษฐา ประทุมลี นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมละครประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1410 นางสาวปรียา โพธิ์กลาง นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมละครประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1411 นางยุพิน ภูคำแสน ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1412 นางสาวเรวดี กูลเดช นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1413 นางภมร สุวรรณประสิทธิ์ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1414 นางสาวณัฐธิดา โยธะพล นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1415 นางวิภา เมืองสอน ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมมารยาทไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1416 นางสาววัลวิภา วิจิตรจันทร์ นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมมารยาทไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1417 นางปริษฐา จงจำรัสพันธ์ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมมารยาทไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1418 นางสาวเจนจิรา ทุยบือสิม นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมมารยาทไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1419 นางกัลยาณี พลบำรุง ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมสวดมนต์แปล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1420 นางสาวสุพิชญา ไชยกาล นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมสวดมนต์แปล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1421 นายกิตติภณ ใจตรง นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมสวดมนต์แปล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1422 นางชุรีพร นาเลาห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1423 นายปรีชา เพชรชารี ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1424 นายปิยชัย ไกรทอง ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1425 นายประสิทธิ์ เพ็งศุข ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1426 นายคำศักดิ์ พิชญานุรัตน์ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1427 นายทรงสิทธิ์ พิริยชูสิทธิ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1428 นางสุพิดา โนพันธ์ุ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล ชุดที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1429 นางดารา คำเพราะ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล ชุดที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1430 นางสุปรียา ธุระการ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล ชุดที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1431 นางวนิดา พลหล้า ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล ชุดที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1432 นางสาวเนตรนภิส ปาสาบุตร ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล ชุดที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1433 นางปาจรีย์ วงศ์ภักดี ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล ชุดที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1434 นางปิยวรรณ อุณาศรี ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล ชุดที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1435 นางสุวดี สารแสน ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล ชุดที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1436 นางสาวพัฒน์ชญา ปิตาระเต ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล ชุดที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1437 นางเสน่ห์ พวงมาลา ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล ชุดที่ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1438 นางยุพิน ภูคำแสน ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล ชุดที่ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1439 นางอาภรณ์ มาตย์ภูธร ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล ชุดที่ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1440 นางจิรายุ สุราสา ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล ชุดที่ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1441 นางสาวอรนภา เทพเกาะ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล ชุดที่ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1442 นางสาวธัญลักษณ์ คำสะอาด ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล ชุดที่ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1443 นางสาวปานฤทัย ชื่นสร้อย ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล ชุดที่ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1444 นางอุบล เจริญศิริ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล ชุดที่ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1445 นางนิภาพร เหล่าทองคำ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล ชุดที่ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1446 นางชรินรัตน์ ทัพขวา ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล ชุดที่ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1447 นางรัตนรรห์ จันทร์ลา ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล ชุดที่ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1448 นางสาวพัชญาภรณ์ จันทรังษี ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล ชุดที่ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1449 นางณัฐธัญกานต์ ดีสวน ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล ชุดที่ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1450 นายสุรชาติ สารแสน ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1451 นายจำนงค์ หอมยิ่ง ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1452 นายบุญทิวา พันธุมิตร ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1453 นายธีรเจต อิ้งจะนิล ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1454 นายมาโนชญ์ ทับนิยม ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1455 นายอติชาติ ชาติศรี ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1456 นายศราวุธ นาเสงี่ยม ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1457 นางรัตนา ศรีพงษ์วิวัฒน์ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1458 นายทรงศิลป์ อินกกผึ้ง ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1459 นายปัญญา พราหมณ์ไธสง ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1460 นางประไพศรี ศิริลิมประพันธ์ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1461 นางพัทธ์ธีรา ศิริธรรมรักษ์ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1462 นางสุนทรี ชุมยางสิม ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1463 นายฉลอง รักษาภักดี ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1464 นางจงกล ศรีวิไล ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1465 นางกัลยา ดีงาม ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1466 นายสุพรม ไชยโวหาร ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1467 นางสุจิน มณีพราย ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1468 นางเกษร ต้นโพธิ์ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1469 นางเพชรรัตน์ แพงปัสสา ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1470 นางรัชนีย์ เชิดสูงเนิน ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1471 นางเสน่ห์ พวงมาลา ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1472 นายอนันต์ เดชโยธิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1473 นายจิรัฐติกุล ดอนวิจารณ์ขจร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.๒๕ รองประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1474 นายพิษณุ ชุมยางสิม ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1475 นางสาวศศิวิมล จันทรังษี ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1476 นายทิวากร ชารีมุ้ย ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1477 นายเทิดพงษ์ ปุ้งไชย นักศึกษาปฏิบัติการสอน โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1478 นายธีรภัทร์ ศิริรส นักศึกษาปฏิบัติการสอน โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1479 นางสาวเพชรสุดา ศรีปลัดกอง นักศึกษาปฏิบัติการสอน โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1480 นางนิธิดา เบ้าศรี เลขานุการศูนย์ฯสังคมศึกษาฯ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1481 นายกฤติเดช จันทร์เพ็ง ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการคณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1482 นายสุพล พรหมกูล ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร รองประธานกรรมการคณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1483 นางสาวนัสนิศา ตันมิ่ง ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1484 นางสาวเพชรรัตน์ สิงห์นวน ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1485 นายเทิดพงษ์ ปุ้งไชย นักศึกษาปฏิบัติการสอน โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1486 นายธีรภัทร์ ศิริรส นักศึกษาปฏิบัติการสอน โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1487 นางสาวเพชรสุดา ศรีปลัดกอง นักศึกษาปฏิบัติการสอน โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1488 นางอรนุช ไวบรรเทา ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1489 นางรุ้งตะวัน ครองทรัพย์ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1490 นางนิธิดา เบ้าศรี เลขานุการศูนย์ฯสังคมศึกษาฯ ประธานกรรมการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1491 นางเสน่ห์ พวงมาลา ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร รองประธานกรรมการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1492 นางพรจิตต์ ไกรขุนทศ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1493 นางสาวบรรจง มุกดา ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1494 นางรุ้งตะวัน ครองทรัพย์ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1495 นางรัชนีย์ เชิดสูงเนิน ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1496 นางอุบล เจริญศิริ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1497 นายปัญญา พราหมณ์ไธสง ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1498 นางสาวจิรัฐติกาล มะเรืองศรี ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1499 นางอรนุช ไวบรรเทา ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1500 นายสุพล พรหมกูล ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1501 นายบวร ใจป้ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1502 นายวสิทธิ์ วรรณพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1503 นายปรีชา ศรีลับขวา ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมันพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1504 นายสุวิทย์ นิลสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงไทรพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1505 นายบวร ใจป้ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ประธานกรรมการการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1506 นายวสิทธิ์ วรรณพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา รองประธานกรรมการการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1507 ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1508 นายปรีชา ศรีลับขวา ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมันพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1509 นายสุวิทย์ นิลสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงไทรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1510 นายสถิตย์ แสนลุน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1511 นายเกียรติศักดิ์ พลคชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1512 นายพฤทธิ์พล ชารี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1513 นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1514 นายคเชนทร์ กองพิลา ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1515 นางสาวพัชราภรณ์ เพิ่มยินดี ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1516 นางสาวดวงใจ มาตรวังแสง ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1517 นางปาริฉัตต์ ไวคำ ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1518 นายปริญญา ศรีโบราณ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1519 นายอรณพ คำแสน ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1520 นายสมาน ล้ำลอง ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1521 นายสมบูรณ์ วงวิลาศ ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1522 นางปาริฉัตต์ ไวคำ ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1523 นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ์ ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กรรมการการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1524 นางสาวเมวดี สุรนันท์ ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กรรมการการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1525 นางสาวศศิกานต์ ยามสุข พนักงานราชการ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กรรมการการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1526 นายปริญญา ศรีโบราณ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1527 นางเบญจวรรณ พิมพ์เทศ ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1528 นางสาวรัตนา กนกหงษา ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1529 นางพัชนียา ไชยรัตน์ ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กรรมการการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1530 นางสาวรุ่งนภา เหล่าเทพ ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กรรมการการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1531 นางสาวศุภรดา บุญจุฑาสิริกุล ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กรรมการการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1532 นางสาวศิวารักษ์ ไชยสมบัติ ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กรรมการการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1533 นางสาวธัญลักษณ์ ฐานะ ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กรรมการการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1534 นางปาริฉัตต์ ไวคำ ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1535 นายสมาน ล้ำลอง ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1536 นายพงศกร สุวรรณศรี ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1537 นายสิทธิศักดิ์ พรมสีแก้ว ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กรรมการการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1538 นายปริญญา ศรีโบราณ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1539 นายอมร สีหาโมก ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1540 นายพิสิษฐ์ ดรจันทร์ใต้ ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1541 นางสาวนันท์นภัส สารพินิจ ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กรรมการการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1542 นายคมสัน สอโส ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กรรมการการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1543 นายชลชัย สุวรพันธุ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1544 นายณัฐวุฒิ เจริญเชื้อ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1545 นายเชฐกร ประชาโรจน์ ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1546 นางสาวรัชนีกร วงศ์สะอาด ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1547 นายสมาน ล้ำลอง ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1548 นายอภิชาต คำวิเลิศ ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กรรมการการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1549 นางสาวกานดา เรืองวานิช ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1550 นางสาวชนิดาภา โสหา ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1551 นางมลิวัลย์ ยมโคตร ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1552 นางสาวนันท์นภัส สารพินิจ ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กรรมการการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1553 นางสาวดวงใจ มาตรวังแสง ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1554 นางอุทัยรัตน์ เอี่ยมศรี ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ประธานกรรมการการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1555 นางณัฐธิดา เหลาหา ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม รองประธานกรรมการการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1556 นางเนตรนภา คลังกลาง ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กรรมการ การประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1557 นางสาวพิมผกา พิมพุฒ ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กรรมการ การประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1558 นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กรรมการ การประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1559 นายสมาน ล้ำลอง ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1560 นางกุณฑิกา ภูสีฤทธิ์ ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1561 นางสาวพรทิพย์ อุ่นมีศรี ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1562 นางสาวกันย์ชิสา สามารถ ครูผู้ช่วย โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กรรมการการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1563 นางสาวศิรินทิพย์ วงวิลาศ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กรรมการการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1564 นางสาวดวงใจ มาตรวังแสง ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]