::sm-center

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางพรนภา พรหมนารทโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. 27ประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา สว่างโรจน์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. 25กรรมการ
3. นางสาวสายน้ำผึ้ง ผิวเรืองโรงเรียนบรบือ สพม. 26กรรมการ
4. นางกนกวรรณ แนวคำดีโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. 25กรรมการ
5. นางบัวสุวรรณ โสภาโรงเรียนบ้านไผ่ สพม. 25กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางปุญกานต์ คำทองโรงเรียนผดุงนารี สพม. 26ประธานกรรมการ
2. นายประคอง กองเงินโรงเรียนชนบทศึกษา สพม. 25กรรมการ
3. นายเฉลียว ดอนกวนเจ้าโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. 26กรรมการ
4. นางประไพร สีเทาโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. 25กรรมการ
5. นางบงกช วิลาศรีโรงเรียนบ้านไผ่ สพม. 25กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางประภากร จันทมัตตุการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. 27ประธานกรรมการ
2. นางอภิณห์รวีร์กร แหมไธสงโรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. 26กรรมการ
3. นางสาวภิรพร พิสสาพิมพ์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. 25กรรมการ
4. นายธวิทย์ มณีทัพโรงเรียนพลพัฒนศึกษา สพม. 25กรรมการ
5. นางสุนิสา สำราญวงษ์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. 25กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางปัณฑิตา ชาติประมงโรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. 25ประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ ศรีแสนดีโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร สพม. 24กรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ จันละครโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. 26กรรมการ
4. นางดวงจัน เพชรสมัยโรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. 25กรรมการ
5. นางสาวอรอาภา หาญวระโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. 25กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางศิริลักษณ์ นิสสัยพันธุ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. 25ประธานกรรมการ
2. นางสาวอำนวย นันทะเสนโรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. 26กรรมการ
3. นางอรนุช ศรีหริ่งโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. 20กรรมการ
4. นางสาวอรพิน อุปเทพโรงเรียนนาจานศึกษา สพม. 25กรรมการ
5. นางพนาพร อุ่นแก้วโรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. 25กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นายนิพนธ์ เหลาหาข้าราชการบำนาญ สพม. 25ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ไพรามโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารสพม. 30กรรมการ
3. นางสุภาพ อำมุกคะโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. 23กรรมการ
4. นางสุนันทา ภูสนามโรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. 25กรรมการ
5. นางธัญวรัตน์ บัวระภาโรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. 25กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญจันทร์ เลขะพัฒนผลข้าราชการบำนาญ สพม. 25ประธานกรรมการ
2. นางชมนารถ ผดุงรัตน์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม. 27กรรมการ
3. นางอรุนรัตน์ เกียรติสมวงศ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา สพม. 31กรรมการ
4. นางวิลาวัณย์ ศิริจิตรโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. 25กรรมการ
5. นางวรรณวรางค์ โอฬาริิกพันธุ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. 25กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางนงลักษณ์ อภัยพันธุ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. 25ประธานกรรมการ
2. นายพิษณุพงษ์ ญาณศิริโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. 31กรรมการ
3. นางอภิชญา ศรีเกินโรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. 26กรรมการ
4. นางอมรพรรณ สืบสุนทรโรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. 25กรรมการ
5. นางจิรารัณย์ กิตติกรธัญวัฒน์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อบจ.ขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางลัดดาวัลย์ แพนลิ้นฟ้าโรงเรียนวาปีปทุม สพม. 26ประธานกรรมการ
2. นางธนวรรณ จุโฑปะมาโรงเรียนจักราชวิทยา สพม. 31กรรมการ
3. นางศุภาภรณ์ นครขวางโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. 25กรรมการ
4. นายวัชรวีร์ ทองวิลัยโรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. 25กรรมการ
5. นางดารารัตน์ ชัยชนะโรงเรียนพล สพม. 25กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวจริยาพร สงิมทองข้าราชการบำนาญ สพม. 25ประธานกรรมการ
2. นางมนนภา สุขรัตน์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. 32กรรมการ
3. นางภคมน มูลจันทีโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ สพม. 26กรรมการ
4. นายเฉลิมชัย พันธุรักษ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. 25กรรมการ
5. นางจริยา ใยปางแก้วโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ สพม. 25กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางไยดี หงษ์เหินข้าราชการบำนาญ สพม. 25ประธานกรรมการ
2. นางณัฐฐินันท์ สังสูงเนินโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ครู สพม. 31กรรมการ
3. นายวิมาน สีทนโรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. 25กรรมการ
4. นางณพิมล ไกรวัลย์โรงเรียนบรบือ สพม. 26กรรมการ
5. นางรัตติยากร แก้ววิเศษโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. 25กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นายประยูร ลาแสงข้าราชการบำนาญ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น สพม. 25ประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ รัตนพันธุ์โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. 26กรรมการ
3. นางจีรนันท์ พรประเสริฐโรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. 25กรรมการ
4. นางจารุวรรณ คูณแก้วโรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. 29กรรมการ
5. นางสังวาล เถื่อนนาดีโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. 25กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางนิชนันท์ ไชยรัตน์โรงเรียนผดุงนารี สพม. 26ประธานกรรมการ
2. นางมณินทร สมอออนโรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. 25กรรมการ
3. นายทรงฤทธิ์ แก้วพรมโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. 25กรรมการ
4. นางปาริชาต สาลีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม สพม. 27กรรมการ
5. นางกุลวดี บงแก้วโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. 25กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นายวีรยุทธ ศิลาศรีโรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. 25ประธานกรรมการ
2. นายศิกวัส กริ่งสันเทียะวิทยากรคำคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตตรา จันทะบาลโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. 21กรรมการ
4. นางสาวบุษรา สุริโยโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. 27กรรมการ
5. นางสาวนฤมล พิพัธนบรรจงโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. 25กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรัมภา พิมพุฒโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางอังคนา ปะตังเวสังโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
3. นางสาวณัชชา พันธ์ชมพูโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นายพงษ์พันธ์ ศรีสุมิ่งโรงเรยนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นายรัฐศักดิ์ แก้วหานามโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางพิสมัย พรมเมืองคุณโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางแคทลียา โบราณมูลโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
3. นางวิมาดา มงคลพิศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายวัฒนพล เจริญเขตโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ ช่างจัตุรัสโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี แสวงกิจโรงเรียนนครขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทริยา แสนจำสารโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสถาพร ไชยศรีโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวกฤติมา กึกก้องโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
5. นายบัณฑิต ภูบาลจอมมีภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยทาลัยขอนแก่นที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุนทร สมบัติธีระโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางอรุณี ปะนัดถาโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นางปราณี ถิ่นเวียงทองโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นางสาวเดือนเพ็ญ ธรรมพิทักษ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
5. นายทศพร ทองจันทึกภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยทาลัยขอนแก่นที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายกิตติปกรณ์ อ้มเถื่อนโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญ์ภัคพิมพ์ อุดมวงษ์โรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
3. นางนภธร สุริยะเย็นโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ เตชะนอกโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
5. ผศ.คำสิงห์ นนเลาพลภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยทาลัยขอนแก่นที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นายภูพัน รัตนจักร์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นางสาวเมธาวี ศรีปลัดกองโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุดาพร พาระพัฒน์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
5. นายจีระยุทธ เวทย์วีระพงศ์ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยทาลัยขอนแก่นที่ปรึกษา
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางชนกนาถ วงศ์สุวรรณโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย หาญสีนาดโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์รติ พูนพัฒนสกุลโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
4. นางภัทรภร วัฒนราชโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นายธีรนันท์ สุวรรณมูลโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นายสุรีวรรณ ปักกังเวโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
7. นายยุทธพร บิลจรัญโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
8. นางสาวพิรุณรัตน์ ขาวไชยมหาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
9. นางวารุณี พรหมมาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
10. นางอัศวีนา ม่วงภูเขียวโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางนิสานันท์ ชามะรัตน์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายพิชิต ทองล้นโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นายวราวุธ บุตรรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
4. นายไพรวัล ดวงตาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นายภูมิพิทักษ์ เจริญไวโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
6. นายพะเยาว์ ศรีไชย์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
7. นายไวย์โชค พลศรีโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
8. นางอรวดี หลักแก้วโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
9. นางอุทัยรัตน์ เอี่ยมศรีโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นายวัชรินทร์ คล่องดีภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยทาลัยขอนแก่นที่ปรึกษา
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ สมบูรณ์โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นางสาวพิลัดดา ศรีสมบัติโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
3. นางเพ็ญพักตร์ ใจภักดีโรงเรียนพลพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายชัชวาล นามปรีดาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)กรรมการ
5. นางบังอร สุริยคุปต์โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
6. นายฉัตรชัย สารเศวตโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
7. นางสาวพลับพลึง ยอดมีสีโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
8. นายวชากร บุญสิทธิ์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
9. นางสาวอรรถวรรณ สำเภาทองโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
10. นายกิตติศักดิ์ ลีเลิศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
11. นายกล้าณรงค์ ม่วงภูเขียวโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
12. นางอัจฉริยา พหลทัพโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาวกุลภัสสร ศิริพรรณโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางสาวปณิชา พัฒนานนท์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นางสาวชนัญณิชา เกษาพันธ์โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายจรัญชัย อนุศาสน์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นายอานนท์ แสนแก้วโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
6. นายภาคิไนย กะสินรัมย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
7. นายยุทธนา ปรังประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวคมขำ พิมพ์บึงโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
9. นางสาวศิริลักษณ์ แสงกระจายโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
10. นางภคมน ภูมิชูชิตโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
11. นายอภิสิทธิ์ บึงไสย์โรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
12. นางสุทธาภรณ์ พราววิเชียรโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย หาญสีนาดโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ประภาษีโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
3. นายธงชัย จันทร์ปัญญาโรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นางสาวปภัสรา เครือละม้ายโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
5. นางสุภัทรา โพธิ์หล้าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นางชนกนาถ วงศ์สุวรรณโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายพิสิฏฐ์ ชาวเสมาโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา กรรมการ
3. นางสาวศิรินาถ สุมหิรันต์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายณรงฤทธิ์ ณะศรีโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
5. นางธราภรณ์ กันหาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางนพมาศ ศรีเชียงสาโรงเรียนน้ำพองศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสมพร พลขันธ์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจิตขจี พึ่งผลโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
4. นายพิทักษ์ เนื่องมัจฉาโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
5. นายธวัชชัย เคนชาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางมณีรัตน์ พันธุตาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางสุรางค์ทิพย์ นครไพรโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางเกตวลี ศรีทองโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายวัชรินทร์ บุญพาสโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นายนาคิน สัจจะเขตต์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวีระเดช ซาตาผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นางเย็นจิต เหลืองไตรรัตน์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายนุวัติ พิมพะบุตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
4. นายกิตติ ตันเมืองปักมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
5. นายธีรภัทร์ อนุชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
6. นายวีรชน มีฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
7. นางสาวเนตรนภา เกล็ดจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
8. นางสาวพันธ์ทิวา กระจายมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
9. นางนิรมล ศรีชนะมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
10. นายสุวัชชัย มิสุนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
11. นายสุพัฒน์ พระเมืองคงมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
12. นางสาวมาฆศินันจา ทองมูลโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
13. นางรัชนี วรศิริโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
14. นางสาวมาริษา พานจันทร์โรงเรียนเบญจลักษณ์พิทยากรรมการ
15. นายอนุสิษฐ์ เกื้อกูลโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
16. นายระชานนท์ ศรีเพชรโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวีระเดช ซาตาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางเย็นจิต เหลืองไตรรัตน์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายนุวัติ พิมพะบุตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
4. นายกิตติ ตันเมืองปักมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
5. นายธีรภัทร์ อนุชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
6. นายวีรชน มีฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
7. นางสาวเนตรนภา เกล็ดจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
8. นางสาวพันธ์ทิวา กระจายมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
9. นางนิรมล ศรีชนะมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
10. นายสุวัชชัย มิสุนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
11. นายสุพัฒน์ พระเมืองคงมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
12. นางสาวมาฆศินันจา ทองมูลโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
13. นางรัชนี วรศิริโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
14. นางสาวมาริษา พานจันทร์โรงเรียนเบญจลักษณ์พิทยากรรมการ
15. นายอนุสิษฐ์ เกื้อกูลโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
16. นายระชานนท์ ศรีเพชรโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพล พหลเทพผู้อำนวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัยประธานกรรมการ
2. นางปานฤทัย พุทธทองศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตนา ขามฤทธิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
4. นางอรวรรณ รัมพณีนิลโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
5. นางสาวไสว อุ่นแก้วโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายชุมพล ชารีแสนโรงเรียนดอนจานวิทยาคมกรรมการ
7. นางสุพัตรา ไชยจันหอมโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
8. นางจินตหรา ภูรัพพาโรงเรียนสกลพัฒนศึกษากรรมการ
9. นางชวนชื่น มลิลาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
10. นางจุฬารัตน์ แก้วหานามโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายสิทธิพล พหลเทพผู้อำนวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์แจ่ม ดวงอุปะมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาษร สกุลใจตรงมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
4. นายอรรถพล พันธ์งามโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. นางปัทมาวดี พันธะไชยโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
6. นายทศพร สวนแก้วโรงเรียนปิยมหาราชาลัยกรรมการ
7. นายสันติ พันธุ์ชัยโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
8. นายศักดิ์ชัย วงษ์วิลาศโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
9. นางสาวสุดารัตน์ คันธีโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
10. นางสาวเฉลิมขวัญ ภูมีโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
11. นางกรุณารักษ์ แก้วจุลศรีโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายวิสุทธิ์ กิจชัยนุกูลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยรองประธานกรรมการ
3. นางฐิตินันท์ ธรรมโสมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
4. นายคมสันต์ อุดมศักดิ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นางทศพร คำทองโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวฤณชา ศิลาจันทร์โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
7. นางสาวพชรวรรณ อึ้งศิริสวัสดิ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวรัชนียา ศรีรักษาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล โรงเรียนนครขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ต่อวัฒนาบุญมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนภัสสร วงเปรียวมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
4. นางพรรณพร บุญทศโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรินทร์ ทวยหมื่นโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
6. นายมณี อิ่มเจือโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
7. นางละเอียด กองสมบัติโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
8. นายดำรงค์ ชาแท่นโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวบังออน จุลพลโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวิตรี ซาตารองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางศิริรุ่ง ดนตรีโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายรุ่งโรจน์ หวังชมโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนลินรัตน์ อุปทะโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางรันรดา ปากอุตสาห์โรงเรียนสุมเส้าวิทยาคารกรรมการ
6. นายปิตุพงษ์ ท่าค้อโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
7. นางดาราวรรณ อานันทนสกุลโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวปิยะนันท์ สมชาติโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวิตรี ซาตาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางธิติมา อินทร์เสนลาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุษา วงษาสมโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
4. นายคมกฤช นามบุดดีโรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการ
5. นางลมโชย หารศรีภูมิโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นางเยาวนิตย์ อรัญญวาสโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวศิริวรรณ ชาวดรโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวปุณณดา จันสูงโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสำเนียง มิ่งขวัญผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นครวิทยาลัย ๒ประธานกรรมการ
2. นายชยภัทร ภูสำเภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยรองประธานกรรมการ
3. นางวิมลนันท์ พงษ์ภัทรกานต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
4. นางสมพิศ ทิพย์สุนาโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
5. นายสายวสันต์ วารีโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางยุพิน เนียมประเสริฐโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
7. นางจุลจิรา ทาสระคูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นายพิษณุ ชุมยางสิมโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
9. นายสุขสันตฺิ์ การสะอาดโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวนงลักษณ์ มีแก้วโรงเรียนกู่ทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสำเนียง มิ่งขวัญผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นครวิทยาลัย ๒ประธานกรรมการ
2. ผศ.ธนาธิป รักศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยรองประธานกรรมการ
3. ผศ.จักรพรรณ์ ผิวสอาดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
4. นายสฤษดิ์ สิงหเนตรข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางเรณู ไพศาลพงศ์โรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
6. นายไพรัตน์ เนียมประเสริฐโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
7. นางสาวปภาวดีศ์ ทรงประโคนโรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการ
8. นางสาวณัฐกมล ปัจมนต์โรงเรียนร้อยเอ้ดวิทยาลัยกรรมการ
9. นายทวี ทินเตโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
10. นายวิชัย ลาธิโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายไชยยงค์ สื่อเกียรติก้องผู้อำนวยการโรงเรียนป่าหวายวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายสกุลศึก โคตรพัฒน์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายณฐนน ธีรกาญจนากูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙กรรมการ
4. นายพูนศักดิ์ บุทแสนโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิเชตุ ทับเปียโรงเรียโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒กรรมการ
6. นายพิทักษ์ ตักโพธิ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
7. นายบัญชา พิมพ์สังกุลโรงเรียนกำแพงกรรมการ
8. นายสำราญ วังนุชศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
9. นายเสกสรรค์ สุวรรณสุขโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวปัญจมา ศรีบุญเรืองโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายไชยยงค์ สื่อเกียรติก้องผู้อำนวยการโรงเรียนป่าหวายวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายสกุลศึก โคตรพัฒน์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายณฐนน ธีรกาญจนากูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙กรรมการ
4. นายพูนศักดิ์ บุทแสนโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิเชตุ ทับเปียโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒กรรมการ
6. นายพิทักษ์ ตักโพธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
7. นายบัญชา พิมพ์สังกุลโรงเรียนกำแพงกรรมการ
8. นายสำราญ วังนุชศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
9. นายเสกสรรค์ สุวรรณสุขโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวปัญจมา ศรีบุญเรืองโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายไชยยงค์ สื่อเกียรติก้องผู้อำนวยการโรงเรียนป่าหวายวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายสกุลศึก โคตรพัฒน์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายณฐนน ธีรกาญจนากูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙กรรมการ
4. นายพูนศักดิ์ บุทแสนโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิเชตุ ทับเปียโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒กรรมการ
6. นายพิทักษ์ ตักโพธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
7. นายบัญชา พิมพ์สังกุลโรงเรียนกำแพงกรรมการ
8. นายสำราญ วังนุชศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
9. นายเสกสรรค์ สุวรรณสุขโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวปัญจมา ศรีบุญเรืองโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอนุรักษ์ ภูสมหมายโรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย วิทักษบุตรโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นางพิมพ์วิมล พลภูมิชัยโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
4. นางสาววรดาการ ปรางสุขโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
5. นายธันยวัตร แก้วสุขโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางกุลณัฎฐา คล่องวาจาโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นางพัทธยา ชุมสงครามโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวศศิพัชร์ พงศ์ธำรงศักดิ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นายประจวบ กำเนิดสิงห์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
5. นางอารีย์ ลัทธิวรรณโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสงวนศักดิ์ จอมทะรักษ์โรงเรียนสารคามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนะประสงค์ จันทราธนสิทธิ์โรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
3. นายจักรพันธุ์ แก้วกัณหาโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
4. นางวิยะดา พิมพ์เบ้าธรรมโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางพิณภาคย์ บุตรจันทร์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายดิษย์ชัย แก่นท้าวโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายอัษฎางค์ ทองดีโรงเรียนบึงพะไลกรรมการ
4. นายกำจัด ศักดิ์วงษ์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
5. นายวุฒิไกร ภูมิภูเขียวโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ สุวอโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายบุญร่วม กลิ่นหอมโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
3. ส.ต.ท.หญิงมนวรรณ์ บุญศรีโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
4. นายคมสัน สัตตรัตนำพรโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นายอรรถกร เกษรแก้วโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายเผ่า พันธโคตรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางปรียา บุตรไธสงค์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
3. นางอรวรรณ กองพิลาโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
4. นายสุพล พรหมกูลโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวสำรวย ศรีโนนชัยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวินา ไกรอ่อนโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นายโกสัลล์ จุลเหลาโรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นายชัชวาลย์ แก่นมณีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นางบุษบากร บงแก้วโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางเครือวัลย์ คงรักช้างโรงเรียนขามแก่นนครประธานกรรมการ
2. นายพชญ อัคพรหมณ์อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวสุวภัทร พันธ์ปภพอาจารย์ประจำภาควิชาการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
4. นางปาจรีย์ นาระกุลโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายกิตตินิพนธ์ สิรินทรภูมิโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ ทาสระคูผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา เครือเพียกุลโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกาญจนี มุลนีโรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
4. นางนริศรา เหลาสาโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
5. นางนพลักษณ์ พงษ์รักษ์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายอ่อนสี เหมือนมาตโรงเรียนโนนราษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปรียาภรณ์ บาลธนจักรโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
3. นายจีราวิชช์ บุญนัยน์รัตน์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
4. นายธีรนันท์ วัฒนะการกุลโรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสุมลพรรณ ศรีลำดวนโรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางณัฏฐพร ชินบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุมศึกษาฯขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางนิภาพร ศรีสุภาพโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นางรติรัตน์ บุญนัยน์รัตน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นางดวงแข ประดุจชนม์โรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
5. นางนันทยา พรหมกูลโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสุชาดา ทองสมบูรณ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ ปุยสุวรรณ์โรงเรียนพยัคภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดา นามประมาโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
4. นางวไลพร แก่นคูณโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯกรรมการ
5. นางเพชรรัตน์ แพงปัสสาโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. พระฮอนด้า วาทสัทโธผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีนวล จังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพิศ ภักมีโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
3. นายณัฐพล รักไทยโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายมนตรี กรมทำมาโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายเสริมสุข แก้ววงษาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววงเดือน คลื่นแก้วโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสมหมาย วิเศษชูโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวลลนา สิงหนิกรโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคารกรรมการ
5. นายอุทัย แท่นแก้วโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. ดร.เช้า วาทโยธาข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. ดร.อธิวัฒน์ วงศ์ปิติศักดิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ สนอุปโรงเรียนจระเข้วิทยายนกรรมการ
4. นายอำพน พรมโคตรโรงเรียนแกดำวิทยาคารกรรมการ
5. นายศุภัทรพันธ์ุ จันพุทซาโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
1. นายประสาน เบ้าทุมมาโรงเรียนโสกก่ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สระมุณีโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ แก้วกู่โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นายอัครเดช สุวรรณไกรสรโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
5. นายบรรลุ สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6
1. นายยอดพยัคฆนาวิน อาสนาทิพย์โรงเรียนฝางวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ ปานเนาว์โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายชัยณรงศ์ รัตนวงศ์โรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
4. นายชาติสุพงษ์ ภูลาดโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายอนุวัตร ศรีพระนามโรงเรียนหนองขามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. ดร.บุญตา ชาญชำนิโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ กาทองโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นายวัฒนา สุวรรณคุณโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ ศรีจำนงค์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นายศุภชัย กองเกิดโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. ดร.เสถียร เหล่าประเสริฐโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นายอัครเดช สมานฉันท์โรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
3. นายยุทธนา จันทร์เพ็ญโรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายปราชญชนม์ นังตะลาโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุขุม ทินนรัตน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายกิจวัฒน์ แสนศรีระโรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต ศรีสุวรรณ์โรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการ
3. นายรังสรรค์ ต้นทัพไทยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นายกฤตพงศ์ กฤตเวทินโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายเอนก พรมสาโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางดิจิตรตะ แวดล้อมโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย พิมพาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสุเมธ สิงหวรวงศ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายเจษฎา อังสนั่นโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
5. นายสัณฐิติ จ้ำนอกโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐรินทร์ วัลลเมธารัตน์โรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ ศรีโลห้อโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นายถาวร ณัฏฐภัทรเตชาธรโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นางสาวสุธีลา เพชรแก้วโรงเรียนสุมาลย์วิทยาคม กรรมการ
5. นายพีรณัฐ ทะกาโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสุจินต์ หอมสินโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ ศรีโลห้อโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นายจิรัฐติกร ศรีชื่นโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสรพงษ์ เชยโพธิ์โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางวนิดา ทองศรีโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพาสน์ แสงสุรินทร์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นายสุริชัย ศิริบูรณ์โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยากรรมการ
3. นายแสงอาทิตย์ แพงทองโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอโศก ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายทศยันต์ โยชัยโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ เกษจันทร์โรงเรียนหนองเรือวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายแสงอาทิตย์ แพงทองโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอโศก ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฏกิจจา อัครภาคินพงศ์โรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
5. นายทศยันต์ โยชัยโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางมยุรี จันทราโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นายคมสัน นาสมโภชน์โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยากรรมการ
3. นายอรรคพงษ์ สินเธาว์โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายสมมาตร คำเพิ่มพูนโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นางวาณี หลวงแก้วโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายภิญโญ โจมศรีโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นายสมมาตร คำเพิ่มพูนโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
3. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายจักรพงศ์ อุดรพันธ์โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก กรรมการ
5. นายชานนทร์ มุ่งเขตกลางโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางนภาพร เพ็ชรศรีกุลโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย พิมพาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวแก้วกัญญรัตน์ ทองเหลืองโรงเรียนภูทอกวิทยา กรรมการ
4. นางสาวปวรินทร์ญาภรณ์ ตะกิมนอกโรงเรียนนาเดื่อพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิณมล สมเหล็กโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ เหล่าภักดีโรงเรียนน้ำพองศึกษาประธานกรรมการ
2. นางยุคลธร เพชรคนชมโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ
3. นายอัษราวุฒิ จันทะแสงโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิษณุ พูลเสมาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
5. นายสมชาย คำหล้าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายพินิจ กุณาศลโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นายสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
3. นายรัฐสยาม วงค์จันทะโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นายพันธ์ศักดิ์ พูลเสมาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
5. นางนภาวรรณ ปุริสาโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายฉัททันต์ วิโยโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ พลศรีโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
3. นายศราวุธ แวงวรรณโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นายอภิชัย ศรีหัวแฮโรงเรียนไตรคามวิทยากรรมการ
5. นายศุภวิชญ์ ปานาลาดโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายทินกร สดสุชาติโรงเรียนนครขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายสถิต วิเศษสัตย์โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นายวีระเชษฐ์ ทวีทรัพย์โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
4. นายพงศ์พยนต์ ไชยยงค์โรงเรียนป่าติ้ววิทยากรรมการ
5. นายปรีชา สุทธิราวุธโรงเรียนศรีหนองกาววิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายทองสวรรค์ เทวะหะข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมารองประธานกรรมการ
3. นายนัฐพงษ์ วงชารีโรงเรียนพยัคภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ จันทร์พิทักษ์โรงเรียนมีสุขกรรมการ
5. นายมานิต ชาวงษ์โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายทองสวรรค์ เทวะหะข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมารองประธานกรรมการ
3. นายนัฐพงษ์ วงชารีโรงเรียนพยัคภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ จันทร์พิทักษ์โรงเรียนมีสุขกรรมการ
5. นายมานิต ชาวงษ์โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายศิริเมขล์ โพธิยาโรงเรียนสุดารัตน์รองประธานกรรมการ
3. นายอัมพร สุนทรวาทินโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลกรรมการ
5. นางสาวชลธิชา ดีเลิศโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายคิริเมขล์ โพธิยาโรงเรียนสุดารัตน์รองประธานกรรมการ
3. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลกรรมการ
4. นายจีระวัฒน์ ทุมพิศาลโรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอกกรรมการ
5. นางสาวชลธิชา ดีเลิศโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายปัณณวิชญ์ โฆษิตเจริญรัตน์โรงเรียนกู่ทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา ดลคิดโรงเรียนบรบือวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายนพรุจ เอ่นลุนชมรมดนตรีไทยอำเภอบ้านไผ่กรรมการ
4. นายอัครวิทย์ มะโนนึกโรงเรียนมีสุขกรรมการ
5. นายทูน เอี่ยมเมี้ยนโรงเรียนยางคำพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายปัณณวิชญ์ โฆษิตเจริญรัตน์โรงเรียนกู่ทองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา ดลคิดโรงเรียนบรบือวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายนพรุจ เอ่นลุนชมรมดนตรีไทยอำเภอบ้านไผ่กรรมการ
4. นายอัครวิทย์ มะโนนึกโรงเรียนมีสุขกรรมการ
5. นายทูน เอี่ยมเมี้ยนโรงเรียนยางคำพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุบิน ติณภูมิโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิรัช สวัสดิ์รักษาโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายสุติเชษฐ์ ศรีชัยทองโรงเรียนสามชัยกรรมการ
4. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนวัดดาวโด่งกรรมการ
5. นายภิรมย์ พิมวันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสุบิน ติณภูมิโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิรัช สวัสดิ์รักษาโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายสุติเชษฐ์ ศรีชัยทองโรงเรียนสามชัยกรรมการ
4. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนวัดดาวโด่งกรรมการ
5. นายภิรมย์ พิมวันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางจุฬารัตน์ ผ่องจิตโรงเรียนทุ่งทรายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรลดา วิทยรัตน์โรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวกองแก้ว ตติยภัคโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
5. นางสาวชฎาภา บัณฑิตวงษ์โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางจุฬารัตน์ ผ่องจิตโรงเรียนทุ่งทรายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรลดา วิทยรัตน์โรงเรียนบ้านสุขสำราญรองประธานกรรมการ
3. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวกองแก้ว ตติยภัคโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
5. นางสาวชฎาภา บัณฑิตวงษ์โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ รินขอมสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนโพธิแสนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประธาน เหลาภาโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
4. นายศุภนิมิต พิมพ์ศรีโรงเรียนชุมชนน้ำอ้อมกรรมการ
5. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ รินขอมสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนโพธิแสนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประธาน เหลาภาโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
4. นายศุภนิมิต พิมพ์ศรีโรงเรียนชุมชนน้ำอ้อมกรรมการ
5. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. ดร.ชนะชัย กอผจญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมรองประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
3. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. ดร.ชนะชัย กอผจญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
3. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ จำปานนท์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวโชติมา ณิยกุลโรงเรียนน้ำพองศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายกษิตินาจ วิเศษศรีโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษกรรมการ
4. นางสาววันวิสาข์ ภูมิสายคอนโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางพัชรินทร์ จำปานนท์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวโชติมา ณิยกุลโรงเรียนน้ำพองศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายกษิตินาจ วิเศษศรีโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษกรรมการ
4. นางสาววันวิสาข์ ภูมิสายคอนโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายภูษิต สอนสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายเศรษฐ์ บุญข่ายโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. ดร.นฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายภูษิต สอนสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายเศรษฐ์ บุญข่ายโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. ดร.นฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ สังขรัตน์โรงเรียนเทศบาล1 (วัดสัตตนารถปริวัตร)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัชนา ไชชลาแสงโรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูลกรรมการ
4. นางรัชตพร จารรัตน์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายก้องเกียรติ ทองแดงโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ สังขรัตน์โรงเรียนเทศบาล1 (วัดสัตตนารถปริวัตร)กรรมการ
3. นางสาวรัชนา ไชชลาแสงโรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูลกรรมการ
4. นายก้องเกียรติ ทองแดงโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
5. นางรัชตพร จารย์รัตน์โรงเรียนปทุมรัตน์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. ดร.ชนะชัย กอผจญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ สังขรัตน์โรงเรียนเทศบาล1 (วัดสัตตนารถปริวัตร)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวชฎาภา บัณฑิตวงษ์โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายนพรุจ เอ่นลุนชมรมดนตรีไทยอำเภอบ้านไผ่กรรมการ
5. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายวิรัช เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีฐาตุพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายเศรษฐ์ บุญข่ายโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายทองสวรรค์ เทวะหะข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนวัดดาวโด่งรองประธานกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการ
4. นายสุติเชษฐ์ ศรีชัยทองโรงเรียนสามชัยกรรมการ
5. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายอัมพร สุนทรวาทินโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเพิ่ม นาก้อนทองโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายนิวัตร เครือศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายสถิตย์ ศรีบัวระบาลโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.สุพจน์ เทียมเมฆามหาวิทยาลัยมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายเทอดศักดิ์ ตะราษีโรงเรียนบ้านหนองช้างรองประธานกรรมการ
3. นายธราพงศ์ พรหมแจ้งโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ
4. นายนรินทร์ ถนัดค้าโรงเรียนสุวรรณพิทยไพศาลกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา แก้วชะเนตรโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. ดร.กฤษกร อ่อนละมุลมหาวิทยาลัยมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายนายพิษณุ แน่นอุดรโรงเรียนวัดครองครุ สมุทรสาครรองประธานกรรมการ
3. นายวิศรุต แสงคำโรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยากรรมการ
4. นายอารุณ เจริญรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
5. นายนายนพพร จิตรัตน์พิพัฒน์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายพัฒนโรช เจริญยุทธโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามประธานกรรมการ
2. ดร.ศุภฤกษ์ วังซ้ายโรงเรียนจ่านกร้องรองประธานกรรมการ
3. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายชนชนะ ศรีหาบุตรโตมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามกรรมการ
5. นายศาสตร์ศิลป์ ฝ่ายสูญโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายวิชรัตน์ ยะสานติทิพย์โรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นายนายณภาสศรันย์ ภักดีสังข์สหพันธ์คนดนตรีแห่งประเทศไทยรองประธานกรรมการ
3. นายสุรัช พจน์ฉิมพลีโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการ
4. นางกาญจนา ก้อนสันทัดโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายมนัส นาคำโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเทียนชัย ดงอนนท์โรงเรียนบ้านไผ่วิทยามูลนิธิประธานกรรมการ
2. นายผจญ นาทองคำโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
3. นายเจษฎาพงษ์ เชิงชุมพิทักษ์โรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
4. นายพีระพงษ์ ตรีศาสตร์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเทียนชัย ดงอนนท์โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายผจญ นาทองคำโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
3. นายเจษฎาพงษ์ เชิงชุมพิทักษ์โรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
4. นายพีระพงษ์ ตรีศาสตร์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิชัย บุญรอดโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภานะเรศ บุตรดีขันธ์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางดอกเตย วิผาลาโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
4. นายฐานันตร์ ก้องไพบูลย์โรงเรียนโตนดพิทยาคมกรรมการ
5. นายอิสรินทร์ ทาส่วยโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิชัย บุญรอดโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภานะเรศ บุตรดีขันธ์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางดอกเตย วิผาลาโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
4. นายฐานัน ก้องไพบูลย์โรงเรียนโตนดวิทยากรรมการ
5. นายอิสรินทร์ ทาส่วยโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร โสดเสียวโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำอ้อมประธานกรรมการ
2. นายบัญชา เอนกะเวียงโรงเรียนวังชมภูวิทยาคมกรรมการ
3. นางจารุณี ทัศนภักดิ์โรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
4. นายสมพล สมภักดีโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร โสดเสียวโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำอ้อมประธานกรรมการ
2. นายจรูญ อูปจันทร์โรงเรียนโสกก่ามวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบัญชา เอนกะเวียงโรงเรียนวังชมภูวิทยาคมกรรมการ
4. นางจารุณี ทัศนภักดิ์โรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
5. นายสมพล สมภักดีโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชนพัฒน์ สาลีธนพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒิ พุทธตรีชนโรงเรียนท่าคันโทรองประธานกรรมการ
3. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
4. นายพิทักษ์ ประวิรัตน์โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคารกรรมการ
5. นายมวลชน เทศแก้วโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชนพัฒน์ สาลีธนพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒิ พุทธตรีชนโรงเรียนท่าคันโทรองประธานกรรมการ
3. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
4. นายพิทักษ์ ประวิรัตน์โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ดร.รุ่งทิพย์ ยงเพชรโรงเรียนกระแซงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ บุญเข็มโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศิรินทิพย์ สาจันทร์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
4. นางกนกชญา หารธงชัยโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นายวัชระ ยุชิโรงเรียนหนองขามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ดร.รุ่งทิพย์ ยงเพชรโรงเรียนกระแซงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ บุญเข็มโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศิรินทิพย์ สาจันทร์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
4. นางกนกชญา หาญธงชัยโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นายวัชระ ยุชิโรงเรียนหนองขามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ สายโสภาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายชัยมงคล มะเสนาโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายทินกร สุดชารีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ ดวงรัตน์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุุเทพ สายโสภาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายชัยมงคล มะเสนาโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายทินกร สุดชารีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ ดวงรัตน์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปรมาณู มุกดาม่วงโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล2ประธานกรรมการ
2. นางมาลิน จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
3. นายจักรกฤษ นิลขำโรงเรียนแกดำวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุเมธ เชษฐาโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
5. นายเจษฎา รัศมีศิวโสภาโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายปรมาณู มุกดาม่วงโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล2ประธานกรรมการ
2. นางมาลิน จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจักรกฤษ นิลขำโรงเรียนแกดำวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุเมธ เชษฐาโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
5. นายเจษฎา รัศมีศิวโสภาโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมโภช พุ่มเทียนโรงเรียนนครขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายวรุฒ จิตราชโรงเรียนโชคชัยมีนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายไกรวิทย์ ปะกิริโยโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่กรรมการ
4. นายอนุชา สายสิงห์โรงเรียนเปือยน้อยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสมโภช พุ่มเทียนโรงเรียนนครขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายวรุฒ จิตราชโรงเรียนโชคชัยมีนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายไกรวิทย์ ปะกิริโยโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่กรรมการ
4. นายอนุชา สายสิงห์โรงเรียนเปือยน้อยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายปิยะนันท์ แนวคำดีมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นางพิศดา รัตนโกสุมภ์โรงเรียนทรายทองวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายตรีเพชร เชวงกูลโรงเรียนเทศบาลวัดกลางกรรมการ
4. นายรัตติกรณ์ ทัศนภักดิ์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นายทวีป อรุณปรีดิ์โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
1. ดร.สง่า กำจัดพาลภัยผู้อำนวยการศูนย์ดนตรีเมโลดี้เลยประธานกรรมการ
2. นายศิลา มีสุขโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสมภพ พึ่งปรีดาภาควิชาเครื่องลมทองเหลือง มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
4. นายณรงค์ชัย จุลัยยานนท์โรงเรียนพยัคภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นายวัชรากร เหลืองวิเชียรฉายโรงเรียนบ้านแฮดศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายรขต วรรณศิลปะโรงเรียนพิมายวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปรินทร์ธรณ์ ชาโทโรงเรียนสีกัน(วัฒานันท์อุปถัมภ์)รองประธานกรรมการ
3. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวสุธิตา นานนท์โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวแววดาว เภาพานต์โรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายบุญเพ็ง ศรีจันทร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิรภัทร เฉิดวาสนาโรงเรียนตาเบาวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพีระยุทธ หาญชนะโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางมธาวี วรรณศิลปะโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
5. นายเทวสิทธิ์ วงศ์วรวิโรจน์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธาสินี ทรัพย์วงศ์ข้าราชการบำนาญ อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร น้อยฤทธิ์ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางโชติกาญจน์ นนทะสีครู โรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรกัญญา มีทองครู โรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางวันเพ็ญ สุทธิจันทร์ครู โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุภัตรา จ้ายหนองบัวครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นางธิษญาภรณ์ กระจ่างยุทธครู โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์กรรมการ
4. นางสุปรีดา ประภาการครู โรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.อุรารมย์ จันทมาลาอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานกรรมการ
2. ดร.พิษณุ เข็มพิลาอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
3. นายกิตติยา ทาธิสาครูวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางฐานิตา พงษ์ธนูครู โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางนิตยา วรรณไชยครู โรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.ปัทมาวดี ชาญสุวรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานกรรมการ
2. นายเรืองชัย นากลางครูวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์ครู โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางนริศรา ไชยกันยาครู โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นางนภธร อัครธรสกุลครู โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายอนุชิต สีโมรสอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายนพอนนต์ สินหิรัญวรางค์ครู โรงเรียนวนาปราะชารัฐบำรุงกรรมการ
3. นางสาวปภาวรินทร์ อาจชมภูครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
4. นางอารีรัช ผิวดีครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางชนิภากานต์ หวังมวนกลางครู โรงเรียนชนบทศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. ผศ.จิราภรณ์ วุฒิพันธุ์ข้าราชการบำนาญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางดวงเดือน พิศพารครู โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ มานะศรีครู โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ มูลดีครู โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวเครือวรรณ์ เชื้อหมอดูครู โรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายฤทธิรณ โพนสูงเนินข้าราชการบำนาญ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนมประธานกรรมการ
2. นางสาวพนมพร ชินชนะครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายสมชาย สีลาดอินครู โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
4. นางสาวมิ่งขวัญ สายเมืองครู โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ พลธรรมครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายนรินทร์ สมบูรณ์ครู โรงเรียนนครขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นาง อาทิตยา ด่านแก้วครู โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคารกรรมการ
3. นางจินตนา อึ้งตระกูลครู โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางเอื้อมเดือน ถิ่นปัญจาครู โรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. ดร.ยุทธศาสตร์ โยธะพลข้าราชการบำนาญ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ แก้วโสภาครู โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยากรรมการ
3. นายทรงศิลป์ ศรีจันทร์ครู โรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
4. นายมิตรศิลป์ แก้วมาตรครู โรงเรียนบึงไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายบุญธรรม กล้าหาญผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้ายครู โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นายวิทยา เชิมชัยภูมิครู โรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการ
4. นางสาวพนิดา สินโพธิ์ครู โรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ปักกาเตโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทรรศกร วงจันทร์โรงเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เลยรองประธานกรรมการ
3. Mr.Andrew Mooreโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวถิรวรรณ ระดมสุขโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
5. นางณัฐชยา สมมาศเดชกุลโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นางสาวกุลธิดา อินทรประเสริฐโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริญญา ภิญโญโรงเรียนเมืองคงรองประธานกรรมการ
3. Mr.Timothy Harkinsโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นายวิรัช พิมพาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
5. นางกนกกานต์ รองไชย มุ่งเขตกลางโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ไชยกาลโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิตยา โทราชโรงเรียนแก้งคร้อวิทยารองประธานกรรมการ
3. Mr.Michael Gilbert โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
4. นางสาวละอองทราย พาคำโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
5. นางปณัสนันท์ กิติชัยเดชอนันต์โรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางวิมลศรี มณีกาญจน์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางอาทิตยาภา ชาบุญเรืองโรงเรียนศรีรัตนวิทยารองประธานกรรมการ
3. MissJulia Perezโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นางแววตา ไม่หวั่นโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวอรนุช ศรีวัตรโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภา นาจำปาโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายศุภฤกษ์ ทัศน์เจริญโรงเรียนผดุงนารีรองประธานกรรมการ
3. Mr.Keith Worrallโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
4. นายอภิเดช เขียวน่านโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสุภาพ โคตรเพ็งโรงเรียนร่องคำกรรมการ
6. นางอรัญญา บำรุงกลางโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
7. นางสาวรจเรข เหล่าลาภะโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายรวิพล อุ่นลอยโรงเรียนหนองเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมะลิวรรณ จงปัตนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. Mr.Brett Opieโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นางสาวอาทิตยา พิไลกุลโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
5. นางอนงค์ สิทธิวายุพัฒน์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา ศรีมงคลโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
7. นายจิระวัฒน์ ศรีสุขโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวพุทธชาติ รัตนบุตรโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ โสภาโรงเรียนชุมแพศึกษารองประธานกรรมการ
3. MissFrances Lesterโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอภิภู พลเสพโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม กรรมการ
5. นางรัชดานุศร สุพรโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางศรัญญา จันทร์เพ็ญโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเนตรชนก ทัพซ้ายโรงเรียนภูเขียวรองประธานกรรมการ
3. Mr.Ross Watersโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
4. นายนเรศ เปลี่ยนคำ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นายพายุพงศ์ พายุหะโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. Mr.Xu Xinsan มหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางไพรวัลย์ กัญญพันธ์โรงเรียนเทศบาลวัดกลางรองประธานกรรมการ
3. MissGao Yeโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายชัชวาลย์ ขจรนำโชคโรงเรียนนางรองกรรมการ
5. นางสาวชนิกานต์ ปนรัตน์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. Mr.Yan Hujie มหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ อรรถเวทินโรงเรียนบรบือรองประธานกรรมการ
3. MissBie Wanqingโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
4. MissLi Mingxiaโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอินทร์แปลง อบอุ่นโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. Ms.Ayumi Asabeโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Masato Iijimaโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.Hiroyuki Ezawaโรงเรียนกัลยานวัตรกรรมการ
4. นางสาวพนิดา แสนจันแดงโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นางสาวจิรัชญา สีสุพัฒน์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. Mr.Keisuke Kimuraโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. Ms.Akane Koonkittiโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)รองประธานกรรมการ
3. Mr.Wataru Sasakiโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ ดาทุมมาโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นางฉมาพันธ์ สำเภาแก้วโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
1. Mr.Jens Felix Ruetherโรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. MissElena Wiedmannโรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นางธัญลภัส ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคามโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ รัตนภิรมย์โรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
5. นางวิมล ลิ้มเลิศมงคลโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. ดร.สิริสุดา สิริภักดิ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามประธานกรรมการ
2. รศ.ประทุมรัตน์ วงดนตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. Ms.Camille Estelleมหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
4. Mr.Chia Syverius Alandoโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. Mr.Vewessee Judeโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. Mrs.Yoo Hee Kyungมหาวิทยาลัยมหาสารคามประธานกรรมการ
2. Mr.Cho Sangwooโรงเรียนขุขันธ์รองประธานกรรมการ
3. นางจิราเจต ศิริพานิชโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวสุหัธยา เงินขาวโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
5. นางจิตตรา สอนดาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissXie Qiuhongมหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. MissLi Zhongqinโรงเรียนชุมแพศึกษารองประธานกรรมการ
3. MissWang Zhe โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. MissYuan Cuixiangโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
5. นางสาวปาจรีย์ ไพรทองโรงเรียนชุมแพพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางพราวพรรณ พลบุญมหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. Ms.Kaori Endoโรงเรียนสุรนารีวิทยารองประธานกรรมการ
3. Mr.Kohei Fujiokaโรงเรียนมุกดาหารวิทยานุกุลกรรมการ
4. Mr.Toshimori Shimazakiโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางสาวไอยริณรัตต์ วังขันธ์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. Ms.Woo Gyoung Heeมหาวิทยาลัยมหาสารคามประธานกรรมการ
2. Mr.Oh Minwooโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. MissKim Minyeongโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางรวยริน เจริญสลุงโรงเรียนจตุรัสวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ เปี่ยมหน้าไม้โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายศราวุธ จันดีวันทามหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชชา อนันต์เตชะกุลโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยารองประธานกรรมการ
3. MissWu Jingruโรงเรียนนาจานศึกษากรรมการ
4. นางอุมาพร ชำนาญโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. นางสาววิภาดา ลาปะโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. Mr.Eiji Itoมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. Mr.Takaaki Ishigeโรงเรียนผดุงนารีรองประธานกรรมการ
3. Ms.Yuko Yamajiโรงเรียนสตรีคิรีเกศกรรมการ
4. นายพัชรเศรษฐ์ ศิริพานิชโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายสุจิน นามสทอนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. ดร.สิริสุดา สิริภักดิ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามประธานกรรมการ
2. รศ.ประทุมรัตน์ วงดนตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. Ms.Camillle Estelleมหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
4. Mr.Chia Syverius Alandoโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. Mr.Vewessee Judeโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. Mrs.Yoo Hee Kyungมหาวิทยาลัยมหาสารคามประธานกรรมการ
2. Mr.Cho Sangwooโรงเรียนขุขันธ์รองประธานกรรมการ
3. นางจิราเจต ศิริพานิชโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวสุหัธยา เงินขาวโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
5. นางจิตตรา สอนดาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissDing Liaoliaoมหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวตรีรัตน์ เรืองปรัชญากุลโรงเรียนลำปลายมาศรองประธานกรรมการ
3. MissWang Zhihuiโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นายณัฐชัย เพชรสุวรรณโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวนับเดือน บุตรละครโรงเรียนยางคำพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. Ms.Miki Takahashiมหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. Mr.Takashi Kuwanoโรงเรียนปรางค์กู่รองประธานกรรมการ
3. Ms.Megu Konnoโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. Mr.Kazuhiko Matsuoโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
5. นางสาวณาตยาณี บุตทนุโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. ดร.วรรณฤดี คุระวรรณมหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์ลดา อินทำมหาวิทยาลัยขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. Mr.Vincent Cheylanมหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ ศรีตระกูล โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
5. นายนเรนทร์ฤทธิ์ พุทธศรีโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. Ms.Woo Gyoung Hee มหาวิทยาลัยมหาสารคามประธานกรรมการ
2. Mr.Oh Minwooโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. MissKim Minyeongโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางรวยริน เจริญสลุงโรงเรียนจตุรัสวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ เปี่ยมหน้าไม้โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นายอุดม คำสะอาดข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายมนูญ มูลบุญโรงเรียนเมืองคงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา โพธิ์ทรัพย์โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอัญชนีย์ วงศ์วานโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. นายวรวิทย์ ยืนยงโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นายสงกรานต์ จันทะเสนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี ชาวเสมาโรงเรียนจรเข้หินสังฆกิจวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางฉัณแข รัตตัญญูโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
4. นายนิติคุณ พลแสนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
5. นางกัณฑิมา พาลีโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยเอกสุรเชษฐ์ โคตรพัฒน์โรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นายวสุเทพ ฉิมถาวรโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
3. นายนิติภูมิ พยุงวงษ์โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
4. นางพิจิตรา วิชะนาโรงเรียนคำเตยอุปภัมภ์กรรมการ
5. นายอภิสัณห์ ลาภเสถียรโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
6. นายเปี่ยมศักดิ์ เหล่าอันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
7. นายเสถียร สุกรรณ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
8. นายสมบูรณ์ ษมากิตติโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
9. นายพัสกร คำโคตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
10. นางรพิธร เสนาไชยโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายทองคำ วรสารโรงเรียนคำเพิ่มพิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทปริญญา กางรัมย์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
3. นายโดม เศรษฐจันทร์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นายทองใบ ปะวะเสโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นายวิทยา รังสีโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
6. นางกมลพรรณ คำขันธ์โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคมกรรมการ
7. นางนะพาภรณ์ ปัญญาสายโรงเรียนคึมใหญ่กรรมการ
8. นายชูชาติ คิดดีโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
9. นายอนุวัฒน์ บุญเลิศโรงเรียนนางิ้ววิทยากรรมการ
10. นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางสาวกนกพร คำโสภาโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงสมร คะนาเนปะโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นางจิรดา เดชโยธินโรงเรียนโพนทองพิทยากรรมการ
4. นายทศพร มนตรีวงษ์โรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
5. นางสาวสุภัสตรา ฝ่ายสงค์โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายดิลก คำเพราะโรงเรียนกันทรารมย์ประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร สุทธินันท์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นายประวิทย์ ชมพูพฤกษ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวเยาวภา คหัสคัดคามโรงเรียนสกลพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางเพ็ญประภา ซุยกระเดื่องโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายเดชศรี ใครบุตรโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสดศรี จันทรโคตรโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางเพชรา ถิ่นชีลองโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นางพาสุข เลิศพรประสบโชคโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ ชูสกุลโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอรนุช นามเขียวโรงเรียนกันทรลักษณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงคราญ ซาตันโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางวรงค์นุช ก้อนตาลโรงเรียนสกลพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางจิราวรรณ จ้อยภูเขียวโรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ ใจชัยภูมิโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาววีณา อาจนาเสียวโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกองแก้ว แพงสุดโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
3. นางวันนา ชาวพงษ์โรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเอมอร คำแหงพลโรงเรียนวังหลวงวิทยาคารกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ ปิยะสิงห์โรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวจิรัชญา วังตะพันธ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเลยประธานกรรมการ
2. นางปริยะกุล อินทรสิทธิ์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นางพรทิพย์ มณีรัตน์โรงเรียนโกสุมพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิพย์ บัวศรีโรงเรียนจอมพระประชานุสรรค์กรรมการ
5. นางญาณิศา เครือวรรณโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสุพิษา มีตาโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวประภัสสร ปัญญะพงษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางกันตินันท์ ทิพย์นนท์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นางสุภาวดี ขันคำโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
5. นางวัชรีย์ เหลืองกระโทกโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายภาณุพันธุ์ ชื่นบุญมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายวชิระวิชญ์ โกศลศิรศักดิ์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
3. นายพีรพล สิริชัยโรงเรียนโชคชัยสามัคคี กรรมการ
4. นางสาวอิสราภรณ์ พรเพ็งโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลภรณ์ เตชะโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวโชคดี โนนหินโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
3. นางโอบบุญ โสรัจจ์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ แก้วเมืองน้อยโรงเรียนนาเดื่อพิทยาคมกรรมการ
5. นายบริพัฒน์ จงร่วมกลางโรงเรียนดงบังวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางทิตยา พลขีดขีนโรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุดมสิน ชื่นใจโรงเรียนยางวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางบาหยัน ละดาวัลย์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
4. นายยุทธนา บุญพุตโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมาน ล้ำลองโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางพรรณิภา กมลปรีดีโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายเอกภักดิ์ ฉ่ำมณีโรงเรียนน้ำสวยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายรุ่งฟ่า ศรีอ่อนโรงเรียนหนองตาไก้ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยวรรณ ทะลาสีโรงเรียนนาภูพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรัตนศักดิ์ ฟักทองโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ศรีบุญรัตน์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวกัญญาภัทร ศุภมาตย์โรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
5. นางธิดารัตน์ ใจสุขโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายพิษณุวัชร์ สวัสดีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยรองประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤติยา พลหาญโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ คนขยันโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นางวิลาสินี โพธิ์นิลโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายภัทรกฤต สวนดีโรงเรียนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นางอรอุมา สมรฤทธิ์โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายภุวเนศวร์ บุญทาโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุพร มูลศรีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นางลักษเดือน สนทองโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายกิตติ ทวยสอนโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางดาวใจ ศรีสองเมืองโรงเรียนบรบือรองประธานกรรมการ
3. นายปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตรโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
4. นายวรวุฒิ กกขุนทดโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายสุขุม ธีระสารโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายพุฒิพงษ์ จันดาโชตโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายนุกูล บุญหาญโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภคอร อำนวยโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.ธีระยุทธ ทองเครือมหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์พัฒน์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ พานิพัดโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. ดร.มัลลิกา วัฒนะมหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายนิมิต นวลจันทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ศรีเครือดงโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นายวราพงศ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นางสายบัว พิมพ์มหาโรงเรียนหนองตาไก้ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. ดร.พงศ์ธนัช แซ่จูมหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ทวนวิเศษกุลโรงเรียนขามแก่นนครรองประธานกรรมการ
3. ดร.ภูริพงศ์ ทองแข็งโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.จารุณี ซามาตย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายจตุรภัทร ประทุมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบรรลุ ช่อชูโรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการ
4. นางอนงค์รัตน์ วิริยสถิตย์กุลโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายภานุเดชา ภะวะพินิจโรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวสินีนาฏ เอี่ยมดีโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายนรินทร์ หลักทองโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
4. นายวิศรุต สุวรรณแสนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวเอมอร วัฒนสุชาติโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายลำเพย พิเคราะห์แนะโรงเรียนปากสวยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมานะ ประจงจิตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลรองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย บุญจวงวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
4. นายธวัชชัย จันทร์บุตรสาโรงเรียนจุฬาภรณ์วิทยาลัย เลยกรรมการ
5. นายบุญเที่ยง คนกล้าโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
6. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นายพชรวัฒน์ ศรีสุราชโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
8. นายนวรัตน์ พรหมจักรโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวยุพดี ปรีดีโรงเรียนร่องคำกรรมการ
10. นายไพทูลย์ แสนเสนาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
11. นายวิษณุ อ้นบางเขนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
12. นายพีระชัย อากาศวิภาคข้าราชการบำนาญ สพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
13. นายคมเพชร โพธิปัสสาโรงเรียนสีชมพูศึกษากรรมการ
14. นายอลงกรณ์ บุตรกสกโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญนภา สีแก้วสิ่ววิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายคมกริช ศรีชัยโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกวิกา ภูมิดีโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
4. นางรัฎใจ ฉิมนิลโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นายอนุชา บุญแสนแผนโรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
6. นายศราวุธ บุญปลอดโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นายรังสรรค์ วงศ์ษาโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
8. นายจตุรงค์ กมลเลิศโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
9. นายครองทรัพย์ สายสุวรรณโรงเรียนมหาวิชชานุกูลกรรมการ
10. นางสาวอรวรรยา เย็นวัฒนาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
11. นางทัศนา ฉิมณรงค์โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
12. นางสุภาวดี โพธิปัสสาโรงเรียนสีชมพูศึกษากรรมการ
13. นายวีระพล เจริญชนม์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายลำเพย พิเคราะห์แนะโรงเรียนปากสวยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย บุญจวงวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นายพชรวัฒน์ ศรีสุราชโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายนวรัตน์ พรหมจักรโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
6. นายวีระชน แสงศรีเรืองโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
7. นางสาวยุพดี ปรีดีโรงเรียนร่องคำกรรมการ
8. นายไพทูลย์ แสนเสนาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
9. นายวิษณุ อ้นบางเขนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
10. นายพีระชัย อากาศวิภาคข้าราชการบำนาญ สพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
11. นายคมเพชร โพธิปัสสาโรงเรียนสีชมพูศึกษากรรมการ
12. นายอลงกรณ์ บุตรกสกโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญนภา สีแก้วสิ่ววิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายมานะ ประจงจิตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลรองประธานกรรมการ
3. นายคมกริช ศรีชัยโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวเกวิกา ภูมิดีโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
5. นายอนุชา บุญแสนแผนโรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
6. นายศราวุธ บุญปลอดโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นายรังสรรค์ วงศ์ษาโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
8. นายครองทรัพย์ สายสุวรรณโรงเรียนมหาวิชชานุกูลกรรมการ
9. นางทิวาภรณ์ เลิศวีรพลโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยากรรมการ
10. นายวีระพล เจริญชนม์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายลำเพย พิเคราะห์แนะโรงเรียนปากสวยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย บุญจวงวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นายเทพนฤทธิ์ สุเภาแสนโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นายนวรัตน์ พรหมจักรโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
6. นายไพทูลย์ แสนเสนาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
7. นายวิษณุ อ้นบางเขนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
8. นายพีระชัย อากาศวิภาคข้าราชการบำนาญ สพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
9. นายเทิด สายโตโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
10. นายคมเพชร โพธิปัสสาโรงเรียนสีชมพูศึกษากรรมการ
11. นายทิวาภรณ์ เลิศวีรพลโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยากรรมการ
12. นายวีระพล เจริญชนม์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
13. นายอลงกรณ์ บุตรกสกโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญนภา สีแก้วสิ่ววิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายมานะ ประจงจิตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลรองประธานกรรมการ
3. นายคมกริช ศรีชัยโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวเกวิกา ภูมิดีโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
5. นายพชรวัฒน์ ศรีสุราชโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
6. นายศราวุธ บุญปลอดโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นายรังสรรค์ วงศ์ษาโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
8. นายครองทรัพย์ สายสุวรรณโรงเรียนมหาวิชชานุกูลกรรมการ
9. นายสืบศักดิ์ สวัสดิ์โรงเรียนบ้านอินทร์แปลงกรรมการ
10. นางสุภาวดี โพธิปัสสาโรงเรียนสีชมพูศึกษากรรมการ
11. นายอนุชา บุญแสนแผนโรงเรียนบ้านหินโงมพิทยาคมกรรมการ
12. นายศิรวัฒน์ ศรีหาคำโรงเรียนผาขามวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
1. นางสาวอรวรรยา เย็นวัฒนาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายบุญเที่ยง คนกล้าโรงเรียนหนองหินวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางรัฎใจ ฉิมนิลโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นายประเวส นามสีฐานโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
5. นายกฤษณา กิตติลาภโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษากรรมการ
6. นางวิมล ประจงจิตรโรงเรียนเมืองพญาแลกรรมการ
7. นางทัศนา ฉิมณรงค์โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
8. นายพิชิต พิณโพธิ์โรงเรียนบัวลายกรรมการ
9. นายวิทยากร ยาสิงห์ทองโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6
1. นางสาวอรวรรยา เย็นวัฒนาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายบุญเที่ยง คนกล้าโรงเรียนหนองหินวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางรัฎใจ ฉิมนิลโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นายประเวส นามสีฐานโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
5. นายกฤษณา กิตติลาภโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษากรรมการ
6. นางวิมล ประจงจิตรโรงเรียนเมืองพญาแลกรรมการ
7. นางทัศนา ฉิมณรงค์โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
8. นายพิชิต พิณโพธิ์โรงเรียนบัวลายกรรมการ
9. นายวิทยากร ยาสิงห์ทองโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายประยูร ทวะชาลีโรงเรียนผดุงนารี สพม.26ประธานกรรมการ
2. นายประวัติ บุตรภักดีโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม สพม.27กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกระจ่าง พินิจมนตรีโรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.21กรรมการ
4. นายวีระยุทธ จันทร์สดโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ สพม.24กรรมการ
5. นายวิเชียร งามสมหาญโรงเรียนชุมแพศึกษา สพม.25กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ บุญซื่อโรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม.30ประธานกรรมการ
2. นายสมจินต์ นนศรีราชโรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม.26กรรมการ
3. นายสุคนธ์ ภูชำนิโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม.23กรรมการ
4. นางเพียงเพ็ญ สารฤทธิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม.27กรรมการ
5. นายศุภชัย สุวรรณศักดิ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม.25กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายเกียรติชัย คู่วัจนกุลโรงเรียนสร้างคอมวิทยา สพม.20ประธานกรรมการ
2. นายสมเด็จ ภักมีครูโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา สพม.24กรรมการ
3. นายธวัชชัย อินทเสวกโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม.27กรรมการ
4. นางสาวศุภลักษณ์ มะโรงฤทธิ์โรงเรียนดงบังวิทยายน สพม.25กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายวราวุธ สร้อยพิมายโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม.25ประธานกรรมการ
2. นายประกอบ บำรุงโรงเรียนบรบือ สพม.26กรรมการ
3. นายจรูญศักดิ์ สมสุขโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม.28กรรมการ
4. นายสมใจ สุทธสนธิ์โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม.28กรรมการ
5. นายอุดม สุวรรณศิริกุลโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม.25กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางธัญชนก สท้านพบโรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม.25ประธานกรรมการ
2. นายทินกร รังรสโรงเรียนนาภูพิทยาคม สพม.26กรรมการ
3. นางปัชชา รัตนพรโรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม.28กรรมการ
4. นางพินนะรัตน์ อ่อนสองชั้นโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม.27กรรมการ
5. นางนุชนาถ ธนภูมิชัยโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม.25กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางปรานี เหล่าจำปาโรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม.25ประธานกรรมการ
2. นางอุทัยวรรณ แกมคำโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สพม.30กรรมการ
3. นางสาวจุฬารัตน์ เขตชมภูโรงเรียนบรบือ สพม.26กรรมการ
4. นางวิจิตรา พรมชาติโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม.28กรรมการ
5. นางพชรกมล ปีนะเกโรงเรียนชนบทศึกษา สพม.25กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางอัญรินทร์ วิโยโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม.25ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรลดา พลเยี่ยมโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม.24กรรมการ
3. นางพรรณงาม จันอ่อนโรงเรียนมิตรภาพ สพม.26กรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ ศรีแก้วโรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม.30กรรมการ
5. นางนวรัตน์ ชูทุ่งยอโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม.25กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสุภัทรา ควรขุนทดโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม.25ประธานกรรมการ
2. นางพรธิดา โสมาบุตรโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา สพม.28กรรมการ
3. นายสมพงษ์ ภูกองสังข์โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.21กรรมการ
4. นางปัญจพร แสนภูวาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม.23กรรมการ
5. นายประชัญศักดิ์ แก้วดวงโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม.25กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวีระพล จันทร์ศิลาโรงเรียนขามแก่นนคร สพม.25ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมศักดิ์ สุนทรารักษ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม.27กรรมการ
3. นายเอกชัย จันทร์ประสพชัยโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา สพม.25กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายปิยชัย ไกรทองโรงเรียนกัลยาณวัตร สพม.25ประธานกรรมการ
2. นางประภาศรี ทิพย์พิลาโรงเรียนวาปีปทุม สพม.26กรรมการ
3. นายอนุสรณ์ อ่อนสองชั้นโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม.27กรรมการ
4. นายวิชิต แทบท้าวโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม.28กรรมการ
5. นางสาวเอื้อมพร พิมพ์ไกรโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม.25กรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพวงเพ็ชร อัคคะโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม.25ประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ไชยแสงโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม สพม.27กรรมการ
3. นายเกษมศักดิ์ ดอกผึ้งโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม.29กรรมการ
4. นางอมร พาประโยชน์โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม.26กรรมการ
5. นางมณีรัตน์ บริบูรณ์วัฒน์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม.25กรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวยุพารักษ์ วีระสอนโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม.27ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทราวรรณ เหลืองอุทัยโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม.25กรรมการ
3. นางสาวยิ้มแย้ม เดชทองทิพย์โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพม.23กรรมการ
4. นางนิตยา ศรีสมบัติโรงเรียนมิตรภาพ สพม.26กรรมการ
5. นางสาวพุทธรักษ์ พรมพินิจโรงเรียนดงบังวิทยายน สพม.25กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางลักษณ์มณี แสงสุพินโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม.25ประธานกรรมการ
2. นางขำจิตร มณีนิลโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม.27กรรมการ
3. นางวรุณธิดา ศรีโสดาโรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม.28กรรมการ
4. นางสุลาวัลย์ ปักกาเวสาโรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม.26กรรมการ
5. นางสาวเอมจิตร สมสืบโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม.25กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางบุษกร หวานเพราะโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม.25ประธานกรรมการ
2. นางแก้วตา ภู่สุวรรณ์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม.23กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์วิไล กุลศรีโรงเรียนผดุงนารี สพม.26กรรมการ
4. นางศรีสุดา มาอุ้ยโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม.29กรรมการ
5. นายประสิทธิ์ แสงสิงห์โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม.28กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นายเด่นจิตธีระพันธ์ จันทะมูลโรงเรียนวังมนวิทยาคาร สพม.24ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ ศรีสุขโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม.24กรรมการ
3. นางรัชนี หล้าจาดโรงเรียนภูผาม่าน สพม.25กรรมการ
4. นางณัฐภัสสร เพชรธนกูลโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม.25กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางกุสุมาวดี พลเรืองทองโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม สพม.24ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ผลสุขโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา สพม.27กรรมการ
3. นางสาวธัชธัญญา ดำริวิเศษโรงเรียนสวายพิทยาคม สพม.28กรรมการ
4. นางอำนวย สมบัติชัยแสงโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม.26กรรมการ
5. นายธัญญา ศรีสูงเนินโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม.25กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางลัดดา ผาพันธ์โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สพม.25ประธานกรรมการ
2. นางวัชรา วิเชียรเพริศโรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม.26กรรมการ
3. นางอุรพงษ์ โงชาฤทธิ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม.27กรรมการ
4. นางเรณู ซื่อตรงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม.28กรรมการ
5. นางภัทราวรรณ เหลืองอุทัยโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม.25กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางจารุณี สว่างปัญญาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม.25ประธานกรรมการ
2. นางดวงแก้ว เจริญเชื้อโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม.25กรรมการ
3. นางมยุรี สูตรขวัญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม.27กรรมการ
4. นางสาวสุวรรณา นาเมืองจันทร์โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม.25กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ มูลศรีแก้วโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม สพม.27ประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ สมภักดีโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม.25กรรมการ
3. นางสาวอาทิตยา ทาชุลีโรงเรียนผดุงนารี สพม.26กรรมการ
4. นางมะนิตย์ กัญญาสิทธิ์โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม.25กรรมการ
5. นางนิระมล กันยาหลงโรงเรียนชนบทศึกษา สพม.25กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ มูลศรีแก้วโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม สพม.27ประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ สมภักดีโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม.25กรรมการ
3. นางสาวอาทิตยา ทาชุลีโรงเรียนผดุงนารี สพม.26กรรมการ
4. นางมะนิตย์ กัญญาสิทธิ์โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม.25กรรมการ
5. นางนิระมล กันยาหลงโรงเรียนชนบทศึกษา สพม.25กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ มูลศรีแก้วโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม สพม.27ประธานกรรมการ
2. นายนงเยาว์ สมภักดีโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม.25กรรมการ
3. นางมะนิตย์ กัญญาสิทธิ์โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม.25กรรมการ
4. นางสาวอาทิตยา ทาชุลีโรงเรียนผดุงนารี สพม.26กรรมการ
5. นางนิระมล กันยาหลงโรงเรียนชนบทศึกษา สพม.25กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ มูลศรีแก้วโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม สพม.27ประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา ทาชุลีโรงเรียนผดุงนารี สพม.26กรรมการ
3. นางมะนิตย์ กัญญาสิทธิ์โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม.25กรรมการ
4. นางนงเยาว์ สมภักดีโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม.25กรรมการ
5. นางนิระมล กันยาหลงโรงเรียนชนบทศึกษา สพม.25กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ มูลศรีแก้วโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม สพม.27ประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา ทาชุลีโรงเรียนผดุงนารี สพม.26กรรมการ
3. นางมะนิตย์ กัญญาสิทธิ์โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม.25กรรมการ
4. นางนงเยาว์ สมภักดีโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม.25กรรมการ
5. นางนิระมล กันยาหลงโรงเรียนชนบทศึกษา สพม.25กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางมลฤดี บุญเกาะโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม.25ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดาวรรณ ซื่อตรงโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
3. นางพิมลพรรณ จันมาโรงเรียนพล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25กรรมการ
4. นางสุคนธ์รัตน์ จันทร์หอมโรงเรียนโพนทองวิทยาคม สพม.27กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรอยพิรุณ สีหานาทโรงเรียนชนบทศึกษา สพม.25กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณพร นนทภาโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม.25ประธานกรรมการ
2. นางมินตรา งามทรัพย์โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28กรรมการ
3. นายธนากร วิย์ศลาพงษ์โรงเรียนนางรองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32กรรมการ
4. นายอรรถกร โคตนาราโรงเรียนคำแคนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25กรรมการ
5. นางปราณี ตั้งกุลบริบูรณ์โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวสิรินันท์ สุรไพฑูรย์ แซ่ผุงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางมยุรี จันทราโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสายลม ที่รักโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวยลดา หนองบัวโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางวิณมล สมเหล็กโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายคคนปกรณ์ อินศรโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมันทนา โพธิ์กัณฑ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จ.นครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา ศรีโพธิ์วังโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวณัฐรินทร์ วัลลเมธารัตน์โรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
5. นางสาวกัลยา พิทยาภาพงศ์โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายชนะ สุริยันต์โรงเรียนบ้านแฮดศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวรติวัลย์ ศรีไธสงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จ.นครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวปิยนัฎ โพนสิมโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
4. นายพีรณัฐ ทะกาโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการ
5. นายอลงกรณ์ สุทธิประภาโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางปัญชลิกา นามมณทาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวแก้วกัญญารัตน์ ทองเหลืองโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการ
3. นางสาวปวรินทร์ญาภรณ์ ตะกิมนอกโรงเรียนนาเดื่อพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจริยา อินธิสอนโรงเรียนจระเข้วิทยายน กรรมการ
5. นางสาวแคทลียา ปักโคทานังโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวไปรยา ประดิพัทธ์ลาวัณย์โรงเรียนชุมแพวิทยายน ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริพร ศิริฟองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวอรสา รังกุลโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ์โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กรรมการ
5. นายอภิชัย ศรีหัวแฮโรงเรียนไตรคามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายสรายุทธ ยนยุบลโรงเรียนมัญจาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสุธี บาตสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
3. นายนาวา โสภาลีโรงเรียนเบญจประชาสรรค์กรรมการ
4. นายนิรันดร์ ศรีวรรณะโรงเรียนจันทรุเบกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายจรัญ น่วมมโนศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24ประธานกรรมการ
2. นางวิมลพรรณ สิงห์คำโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางเจริญศรี กลีบแก้วโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลกรรมการ
4. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
5. นายบรรชา ใจกล้าโรงเรียนปทุมรัตน์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา นาคำมูลโรงเรียนบ้านสระดอกเกษประธานกรรมการ
2. นายธีรยุทธ ไชยลาโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการ
3. นายสมจิตร ภูพานเพชรโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิไล ไชยช่วยโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นายศิริชัย แก้วเขียวงามโรงเรียนศรีผไทสมันต์กรรมการ
4. นายจตุพล นนทะบูรณ์โรงเรียนเบญจมิตรวิทยากรรมการ
5. นายสุนันท์ บุญหล้าโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสมชาย จิระสุโขโรงเรียนปักธงชัยชุณหวัณวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย กลิ่นจำปาโรงเรียนศิริเพ็ญรองประธานกรรมการ
3. นายธีระพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุริยา ศุภวิเศษโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
5. นายปรีชา ฝังสิมมาโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายสรายุทธ ยนยุบลโรงเรียนมัญจาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสุธี บาตสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
3. นายนาวา โสภาลีโรงเรียนเบญจประชาสรรค์กรรมการ
4. นายนิรันดร์ ศรีวรรณะโรงเรียนจันทรุเบกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. ว่าที่พันตรีจรัญ น่วมมะโนศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24ประธานกรรมการ
2. นางวิมลพรรณ สิงห์คำโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางเจริญศรี กลีบแก้วโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลกรรมการ
4. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
5. นายบรรชา ใจกล้าโรงเรียนปทุมรัตน์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายปรีชา นาคำมูลโรงเรียนบ้านสระดอกเกษประธานกรรมการ
2. นายศราวุทธ แวงวรรณโรงเรียนโพนทองวิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นายธีรยุทธ ไชยลาโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการ
4. นายสมจิตร ภูพานเพชรโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิไล ไชยช่วยโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นายศิริชัย แก้วเขียวงามโรงเรียนศรีผไทสมันต์กรรมการ
4. นายจตุพล นนทะบูรณ์โรงเรียนเบญจมิตรวิทยากรรมการ
5. นายสุนันท์ บุญหล้าโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายสมชาย จิระสุโขโรงเรียนปักธงชัยชุณหวัณวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุริยา ศุภวิเศษโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
4. นายปรีชา ฝังสิมมาโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทองสิทธิ์ กิติราชข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการ
2. นายวรพล ธุลีจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล อนุมาตย์โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรสสุคนธ์ พรมมาโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
5. นางสาวณัฐกฤตา วันละคำโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายฉัตรชัย เชื้อกิตติศักดิ์โรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางวิภาวี สร้อยคำโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
3. นายสันติราษฎร์ ยุธาชิตโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นายรุ่งโรจน์ มั่งคำโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ดร.นิตยาพร กินบุญโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิชชนี มีปะทังโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวทัศณีย์ ตองตาสีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายเกื้อกูล กาลพฤกษ์โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวีระศักดิ์ ชัยผงโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวิจิตต์ บุญมีโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายชัชพงษ์ ไชยรัตน์โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายเกื้อกูล กาลพฤกษ์โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวีระศักดิ์ ชัยผงโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวิจิตต์ บุญมีโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายชัยพงษ์ ไชยรัตน์โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายคมสัน พิมพ์แพทย์โรงเรียนเลิงนกทาประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย มรรควันโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ไตรยะถาโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ มีจินดาโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายคมสัน พิมพ์แพทย์โรงเรียนเลิงนกทาประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย มรรควันโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ไตรยะถาโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ มีจินดาโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายโสโชค สู้โนนตาดโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายวิทยา เอื้อการโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นายอาทร วรรณปักสินโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
4. นายเฉลิมชัย โคตุเคนโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายโสโชค สู้โนนตาดโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายวิทยา เอื้อการโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นายอาทร วรรณปักสินโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
4. นายเฉลิมชัย โคตุเคนโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. ดร.กฤษณ์ พีรธนัศสกุลโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นายสียะตรา คันธีโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
3. นายดุริยศิลป์ วรรณาโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. ดร.กฤษณ์ พีรธนัศสกุลโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นายสียะตรา คันธีโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
3. นายดุริยศิลป์ วรรณาโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
1. รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรีมหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ ประทุมศิลป์ศิลปินมรดกอีสานกรรมการ
3. ผศ.ดร.ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกรรมการ
4. ดร.สุวิทย์ วิชัดสมาคมหมอแคน จังหวัดขอนแก่นกรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ จันทร์สว่างวิทยาลัยนาฎศิลป์กาฬสินธุ์กรรมการ
6. นายสมพงษ์ คุนาประถมศิลปิน บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัดกรรมการ
7. นายอนุสรณ์ วรรณะวิทยาลัยนาฎศิลป์กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]