งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 522 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 522 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 524 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 524 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 526 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 526 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 534 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 534 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 536 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 536 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 538 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 538 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
13 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 4 ห้อง 542 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
14 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 4 ห้อง 542 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 4 ห้อง 544 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
16 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 4 ห้อง 544 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
17 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 4 ห้อง 546 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
18 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 4 ห้อง 546 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
19 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 4 ห้อง 548 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
20 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 4 ห้อง 548 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
21 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์การเรียนทางไกล 22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
22 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง ศตวรรษที่ 21 22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
23 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่ 22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
24 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 331 22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
25 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ เวทีคนเก่ง ห้อง ข้างอาคารคหกรรม 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 30

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
-
26 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ สนามบาสเกตบอล 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 30

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
-
27 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ สนามฟุตบอล ด้านทิศใต้ 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 20

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 21 - 40

22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.30
-
28 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ สนามฟุตบอล ด้านทิศเหนือ 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 20

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 21 - 40

22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.30
-
29 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ หน้าอาคาร2 หน้าห้องแนะแนว 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
30 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ หน้าอาคาร2 หน้าห้องแนะแนว 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
31 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ หน้าอาคาร2 ลานต้นโพธิ์ 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
32 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ หน้าอาคาร2 ลานต้นโพธิ์ 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
33 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ หน้าอาคาร3 ลานน้ำตก 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
34 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ หน้าอาคาร3 ลานน้ำตก 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
35 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ หน้าอาคาร 3 ลานมวยไทย 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
36 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ หน้าอาคาร 3 ลานมวยไทย 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
37 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ หน้าอาคาร2 เวทีกิจกรรม 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
38 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ หน้าอาคาร2 เวทีกิจกรรม 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
39 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์การเรียนทางไกล 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
40 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์การเรียนทางไกล 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
41 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 225 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
42 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 225 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
43 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 228 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
44 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 228 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
45 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนูปกรณ์ 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 30

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
-
46 692 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง ศตวรรษที่21 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 30

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
-
47 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สำนักงานเทศเมืองบัานไผ่ ห้อง หอประชุมเอนกประสงค์ ประชาเมืองไผ่ 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 30

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
-
48 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ หอประชุม 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 30

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]