งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย หอประชุม 2 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-16.00 แข่งทุกทีมพร้อมกัน **ควรมาลงทะเบียนก่อนเวลาแข่งขัน
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย หอประชุม 2 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-16.00 แข่งทุกทีมพร้อมกัน **ควรมาลงทะเบียนก่อนเวลาแข่งขัน
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สนามหน้าเสาธง **ทีมแข่งนำโต๊ะและปลั๊กมาเอง 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 24

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 25 - 48

22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 49 - 61
08.00-12.00 ส่งรูปเล่มจำนวน 8 เล่ม ด้วยตัวเองหรือส่งไปรษณีย์ถึง นางชวนชื่น มลิลา กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 (นับตามตราประทับไปรษณีย์) โทร.0910624591
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สนามหน้าเสาธง **ทีมแข่งนำโต๊ะและปลั๊กมาเอง 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 24

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 25 - 48

22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 49 - 61
08.00-16.00 ส่งรูปเล่มจำนวน 8 เล่ม ด้วยตัวเองหรือส่งไปรษณีย์ถึง นางสาวเฉลิมขวัญ ภูมี กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 (นับตามตราประทับไปรษณีย์) โทร.0981766584
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย แนวถนนหน้าอาคาร 6 **ทีมแข่งนำโต๊ะและปลั๊กมาเอง 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 24

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 25 - 48

22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 49 - 61
08.00-16.00 ส่งรูปเล่มจำนวน 8 เล่ม ด้วยตัวเองหรือส่งไปรษณีย์ถึง นางสาวพชรวรรณ อึ้งศิริสวัสดิ์ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 (นับตามตราประทับไปรษณีย์) โทร.0956628569
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย แนวถนนหน้าอาคาร 6 **ทีมแข่งนำโต๊ะและปลั๊กมาเอง 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 24

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 25 - 48

22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 49 - 61
08.00-16.00 ส่งรูปเล่มจำนวน 8 เล่ม ด้วยตัวเองหรือส่งไปรษณีย์ถึง นายดำรงค์ ชาแท่น กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 (นับตามตราประทับไปรษณีย์) โทร.0819545758
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เวทีอุทยานการศึกษา 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 24

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 25 - 48

22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 49 - 61
08.00-16.00 ส่งรูปเล่มจำนวน 6 เล่มพร้อมแผ่นซีดีบันทึกการแสดงจำนวน 1 แผ่น ด้วยตัวเองหรือส่งไปรษณีย์ถึงนางศิริรุ่ง ดนตรี ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภายในวันที่ 1 ธ.ค.60 (นับตามตราประทับไปรษณีย์) โทร.0819757656
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เวทีลานสานสุข 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 24

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 25 - 48

22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 49 - 61
08.00-16.00 ส่งรูปเล่มจำนวน 6 เล่มพร้อมแผ่นซีดีบันทึกการแสดงจำนวน 1 แผ่น ด้วยตัวเองหรือส่งไปรษณีย์ถึงนางธิติมา อินทร์เสนลา ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภายในวันที่ 1 ธ.ค60(นับตามตราประทับไปรษณีย์) โทร.0813914242
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย แนวถนนหน้าอาคาร 3 **ทีมแข่งนำโต๊ะและปลั๊กมาเอง 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 24

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 25 - 48

22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 49 - 61
08.00-16.00 ส่งรูปเล่มจำนวน 8 เล่ม ด้วยตัวเองหรือส่งไปรษณีย์ถึง นายสุขสันติ์ การสะอาด กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 (นับตามตราประทับไปรษณีย์) โทร.0918613002
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย แนวถนนหน้าอาคาร 3 **ทีมแข่งนำโต๊ะและปลั๊กมาเอง 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 24

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 25 - 48

22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 49 - 61
08.00-16.00 ส่งรูปเล่มจำนวน 8 เล่ม ด้วยตัวเองหรือส่งไปรษณีย์ถึง นายทวี ทินเต กลุ่มสาระฯวิทยศาสตร์ ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 (นับตามตราประทับไปรษณีย์) โทร.0894222628
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น อาคารพลศึกษา 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-16.00 แข่งทุกทีมพร้อมกัน
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น อาคารพลศึกษา 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-16.00 แข่งทุกทีมพร้อมกัน
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น อาคารพลศึกษา 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-16.00 20 ธ.ค.60 ทุกทีมประกอบเครื่อง , 21 ธ.ค.60 ทุกทีมแข่งบิน


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]